Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przedszkolekrzeszowice."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Krzeszowice: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach, ul. Batalionów Chłopskich 9, Krzeszowice, woj. małopolskie, tel Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: przedszkole. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę w ramach następujących pakietów: 1.Artykuły ogólnospożywcze Pakiet 1: -,, ryby przetworzone i konserwowane -,, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne -,, produkty mleczarskie -,, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych -,, różne produkty spożywcze -,, napoje bezalkoholowe -,, produkty zwierzęce i podobne 2.Mięso, drób, wędliny Pakiet 2: -,, produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne 3. Warzywa, jarzyny,owoce, mrożonki Pakiet 3 : -,, owoce, warzywa i produkty podobne -,, zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1.OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE

2 ART.24 UST.1 USTAWY- załącznik nro 2 2.OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - załącznik nr 3 3.INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.2 PKT.5 USTAWY -załącznik nr 4 III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero-jeden) zero-nie spełnia jeden- spełnia Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków z pkt.1 lub 2 rozdz.iii.3.1 spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach ul.batalionów Chłopskich 9.

3 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach ul.batalionów Chłopskich 9. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Załącznik nr 1a Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach Część1 Artykuły ogólnospożywcze Pakiet 1: -,, ryby przetworzone i konserwowane -,, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne -,, produkty mleczarskie -,, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych -,, różne produkty spożywcze -,, napoje bezalkoholowe -,, produkty zwierzęce i podobne 2. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon: Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): Brutto: zł Słownie:. Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości planowanych do zakupu produktów żywnościowych: FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY L p Nazwa produktu Cena jednost kowa - netto Stawk a Vat % Cena jednost kowa - brutto Ilość Jednos tka miary Cena łączna - netto Cena łączna - brutto

4 (3x4) 1 Bułka tarta 0,5 kg 300 szt (3x6) 9 (5x6) 2 Biszkopty podłużne 30 kg 3 Budyń wielosmakowy Winiary z cukrem 4 Wafle czekoladowe Grześki 36 g 5 Ciastka kruche domowe z cukrem 300 szt szt. 80 kg 6 Cukier biały 1kg 1500 kg 7 cukier puder 0,5 kg 30 szt. 8 Ciastka wafle kakaowe mini -krajanka 9 Cukier waniliowy 30g Wodzisław 10 Ciastka Delicje w czekoladzie 11 Ciastka Grześki 26 g bez czekolady 12 Ciastka Pierniczki w czekoladzie 13 Płatki śniadaniowe czekol. Nestle 250 g 14 Płatki śniadaniowe Corn- Flakes 250 g 60 kg 150 szt. 100 kg 500 szt. 80 kg 150 szt. 150 szt. 15 Chleb krojony 600 g 2400 szt. 16 Drożdże 100g 30 szt 17 Dżem mix niskosłodzony 280g wielosmakowy 150 szt. 18 Filet rybny mrożony Mintaj 350 kg 19 Galaretka owocowa w proszku Winiary 600 szt. 20 Groszek Ptyś- 100g 200 szt. 21 Herbata Saga 100 szt. ekspresowa 200 szt 22 Jajka duże 1-2 PL szt 23 Jogurt Monte szt.

5 55 g 24 Jogurt Jogobella -150gwielosmakowe szt 25 Kawa Inka 150g 14 kcal 50 szt. 26 Kakao prawdziwe 80 g o obniżonej zawartości tłuszczu Deco moreno 150 szt. 27 Kminek 20g Kamis 50 szt 28 Kefir 0,4 l Krasnystaw 500 szt. 29 Kasza jęczmienna średnia 1kg 150 kg 30 Kasza manna 1kg pomarańczowe opakowanie 31 Koncentrat pomidorowy Pudliszki 0,2 l 50 kg 300 szt 32 Kisiel Winiary mix 77 g 600 szt 33 Kwasek cytrynowy 50g Winiary 50 szt 34 Kotlet sojowy 100g 126 kcal 400 szt. 35 liście laurowe 10 g 50 szt. 36 Masło Extra szlachetne 200g 82% tł szt. 37 masło łaciate 83%tł 200g 1000 szt 38 Makaron 0,5kg Lubella 800 szt 39 Margaryna Palma 250g 720 kcal z Murzynkiem 40 Makaron czaniecki-nitki 0,25kg 5cio jajeczny 41 Mąka tortowa 1kg typ 480 Opakowanie zielone ze Smokiem 300 szt. 450 szt. 800 kg 42 Mąka ziemniaczana 1kg 30 kg 43 Mleko 2 % folia 1l 3000 szt 44 Majonez kielecki 700g 20 szt 45 Miód prawdziwy typu Bartek 0,37 wielokwiatowy 50 szt 46 Majeranek 15 g 20 szt.

6 47 Krem Nutella 630 g 70 szt. 48 Olej 1 l kujawski 400 l 49 Pieprz mielony 50g 70 szt. 50 proszek do pieczenia 30g Wodzisław 51 Przyprawa do kurczaków i do ryb 150 szt 30 szt. 52 Pączki z dżemem 50 g 5000 szt. 53 Papryka słodka 20g Kamis 30 szt. 54 Ryba wędzona makrela 40 kg 55 Przyprawa Kucharek 1kg 50 kg 56 Przyprawa Magi Knorr 1,04 l 57 Rogale maślane z dżemem 50 gr 58 Rosołek drobiowy Winiary 120 gram 50 litr 8000 szt 20 szt. 59 Ryż biały 1 kg 300 kg 60 Sos do spaghetti 48g Knorr boloński 61 Sok wiśniowy Herbapol 0,420 l 60 szt 40 szt. 62 Sól kuchenna 1 kg 200 kg 63 Śmietana Krasnystaw 18% 400ml 64 Śmietana łaciata kremowa 30 % 0,5 l 65 sos sałatkowy włoski Knorr 9g 66 Makrele w sosie pomidorowym i w oleju 230g 150 szt. 500 szt 70 szt 100 szt. 67 Ser biały półtłusty Hajnówka 350 kg 68 Ser żółty na wagę Gouda krojony 69 Serek topiony typu Hohland 100g 70 Serek ostrowia 120g ze szczypiorkiem i cebulką lub 100 kg 250 szt. 200 szt

7 ziołami 71 Serek Danio 140g truskawkowy 72 Serek Almette 150g wielosmakowy 500 szt 200 szt. 73 Pierogi z serem 300 kg 74 Weka krojona 2000 szt. 75 ziele angielskie Kamis 10g 50 szt. 76 Żurek 0,5 l wiejski 150 szt. 77 Ogórki konserwowe 850 ml 30 szt 78 Pierogi z owocami 200 kg 79 Makrela w oleju 230g 50 szt 81 Bułeczki maślane 0,50 gram 500 szt 82 Bułki kajzerki 750 szt 83 Drożdżówka 50 gram 3000 szt 84 Makaron Spagetti Lubella 400 szt 85 Gofry 250 gram 140 0pak 86 Zioła prowansalskie 10 gram 40 sztuk RAZEM CENA NETTO I BRUTTO ( SUMA POZYCJI ) W przypadku artykułów które zostały opisane przez wskazanie znaków towarowych co jest uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia (występuje różnorodność artykułów na rynku o bardzo zbliżonych parametrach różniących się jedynie nazwą) wykonawca może wpisać artykuł równoważny, zgodnie z art.29 ust3 Ustawy. 4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do r. 5. Warunki płatności: przelew - zgodnie z wzorem umowy. 6. Niniejszym oświadczam, że: zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń; formularz oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ; 7. Oferta została złożona na.. zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych)...., dnia Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

8 do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 b. Pieczęć Wykonawcy 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach Część 2 Mięso, wędliny, drób Pakiet 2: -,, produkty zwierzęce, mięso i jego przetwory mięsne 2. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): Brutto: zł Słownie:. Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości planowanych do zakupu produktów żywnościowych: FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY Lp Nazwa produktu Cena jednost kowa - netto Stawka Vat % Cena jedn ostko wa - brutt o (3x4) Ilość 1 Boczek wędzony - Paski 10 kg 2 Szynka z indyka 3 Łopatka wieprzowa b.kości 250 kg 4 Pasztet drobiowy pieczony 40 kg 5 Pasztet drobiowy słoik 295 gram Jednos tka miary Cena łączna - netto (3x6) 50 kg 40 szt Cena łączna - brutto 9 (5x6)

9 6 Parówki cielęce Sokołów 110 kg 7 Polędwica sopocka Sokołów 100 kg 8 Mięso wieprzowe-szynkowe 450 kg 9 Porcje rosołowe z kurczaka 300 kg 10 Filet z indyka świeży 100 kg 11 Kotlet schabowy bez kości 25 kg 12 Filet drobiowy świeży 150 kg 13 Kości wieprzowe od kotleta 100 kg 14 Szynka wieprzowa gotowana tradycyjna Chłopska 130 kg 15 kiełbasa cienka toruńska 70 kg 16 Kiełbasa podwawelska cienka 80 kg 17 Kurczaki świeże 250 kg RAZEM CENA NETTO I BRUTTO ( SUMA POZYCJI ) W przypadku artykułów które zostały opisane przez wskazanie znaków towarowych co jest uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia (występuje różnorodność artykułów na rynku o bardzo zbliżonych parametrach różniących się jedynie nazwą) wykonawca może wpisać artykuł równoważny, zgodnie z art.29 ust3 Ustawy. 4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do r. 5. Warunki płatności: przelew - zgodnie z wzorem umowy. 6. Niniejszym oświadczam, że: zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń; formularz oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ; 7. Oferta została złożona na.. zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych)...., dnia Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

10 Załącznik nr 1c Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach Część 3 Warzywa, jarzyny, owoce, mrożonki Pakiet 3 : -,, owoce, warzywa i produkty podobne -,, zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 2 Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon: Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): Brutto: zł Słownie:.

11 Wyliczona w oparciu o następujące ceny jednostkowe oraz szacunkowe ilości planowanych do zakupu produktów żywnościowych: FORMULARZ CENOWY SZCZEGÓŁOWY Lp Nazwa produktu Cena jednostko wa - netto Stawka Vat % Cena jednost kowa - brutto (3x4) Ilość 1 Gruszki 200 kg 2 Brokuły mrożone typu Hortex Jednos tka miary Cena łączn a - netto (3x6) 50 kg 3 Brokuły świeże 100 szt 4 Banany średnie, żółte 800 kg 5 Buraki świeże czerwone 400 kg 6 Cebula duża 200 kg 7 Czosnek główki 40 szt. 8 Cytryny świeże 200 kg 9 Groch łupany 130 kg 10 Brzoskwinie świeże 100 kg 11 Jabłka deserowe średnie 2000 kg 12 Kapusta biała 50 kg 13 Kapusta czerwona 100 kg 14 Kapusta kiszona z marchewką -Charsznica 300 kg 15 Kapusta pekińska 100 szt. 16 Kalafior 30 szt. 17 Kiwi 1000 szt. 18 Koper zielony 200 pęcz. 19 Marchew 1500 kg 20 Mandarynki 250 kg 21 Mieszanka warzywnamrożonka 7-składnikowa typu Hortex 40 kg 22 Kapusta włoska 10 szt. 23 Mieszanka kompotowa 800 kg Cena łączna - brutto 9 (5x6)

12 mrożona 24 Natka pietruszki 150 pęcz. 25 Ogórki kiszone 600g -Charsznica 200 szt 26 Ogórki świeże 250 kg 27 Pieczarki świeże 60 kg 28 Pomidory świeże 200 kg 29 Por 100 szt. 30 Pomarańcze 70 kg 31 Pietruszka korzeń 100 kg 32 Rzodkiewka 100 pęcz. 33 Sałata zielona 200 szt. 34 Sałata lodowa 30 szt 35 Seler korzeń 150 kg 36 Nektarynka 120 kg 37 Truskawki mrożone 1 kg Hortex 100 kg 38 Truskawki świeże 100 kg 39 Winogrono zielone 100 kg 40 fasolka szparagowa żółta świeża 41 fasolka szparagowa żółta mrożona 1 kg Hortex 60 kg 90 kg 42 Szpinak mrożony 40 kg 43 Ziemniaki kg 44 Fasola Jaś 70 kg 45 Papryka czerwona świeża 40 kg 46 Ananas puszka 50 szt 47 Brzoskwinia w puszkach 50 szt RAZEM CENA NETTO I BRUTTO ( SUMA POZYCJI ) W przypadku artykułów które zostały opisane przez wskazanie znaków towarowych co jest uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia (występuje różnorodność artykułów na rynku o bardzo zbliżonych parametrach różniących się jedynie nazwą) wykonawca może wpisać artykuł równoważny, zgodnie z art.29 ust3 Ustawy. 4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy, do r.

13 5. Warunki płatności: przelew - zgodnie z wzorem umowy. 6. Niniejszym oświadczam, że: zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń; formularz oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ; 7. Oferta została złożona na.. zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych)...., dnia Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2

14 .. Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach - mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

15 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. oświadczam/y, że - nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy)...., dnia Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

16 Załącznik nr 3.. Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:. Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

17 ..., dnia Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 4 INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach. Informuję, że należę/nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku

18 W przypadku informacji o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy, należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej...., dn.... reprezentacji wsp nej- podpis... (podpis(y) os uprawnionych do wykonawcy, w przypadku oferty pełnomocnika wykonawc Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Przedszkola w Krzeszowicach, ul. Batalionów Chłopskich 9 artykułów spożywczych obejmujących następujące części pakiety: Część/pakiet 1 - Artykuły ogólnospożywcze -,, ryby przetworzone i konserwowane -,, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne -,, produkty mleczarskie -,, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych -,, różne produkty spożywcze -,, napoje bezalkoholowe -,, produkty zwierzęce i podobne

19 Lp Nazwa produktu Ilość Jednostka miary

20 1 Bułka tarta 0,5 kg 300 szt 2 Biszkopty podłużne 30 kg 3 Budyń wielosmakowy Winiary z cukrem 300 szt. 4 Wafle czekoladowe Grześki 36 g 4000 szt. 5 Ciastka kruche domowe z cukrem 80 kg 6 Cukier biały 1kg 1500 kg 7 cukier puder 0,5 kg 30 szt. 8 Ciastka wafle kakaowe mini -krajanka 60 kg 9 Cukier waniliowy 30g Wodzisław 150 szt. 10 Ciastka Delicje w czekoladzie 100 kg 11 Ciastka Grześki 26 g bez czekolady 500 szt. 12 Ciastka Pierniczki w czekoladzie 80 kg 13 Płatki śniadaniowe czekol. Nestle 250 g 150 szt. 14 Płatki śniadaniowe Corn-Flakes 250 g 150 szt. 15 Chleb krojony 600 g 2400 szt. 16 Drożdże 100g 30 szt 17 Dżem mix niskosłodzony 280g wielosmakowy 150 szt. 18 Filet rybny mrożony Mintaj 350 kg 19 Galaretka owocowa w proszku Winiary 600 szt. 20 Groszek Ptyś- 100g 200 szt. 21 Herbata Saga 100 szt. ekspresowa 200 szt 22 Jajka duże 1-2 PL szt 23 Jogurt Monte 55 g szt. 24 Jogurt Jogobella -150g- wielosmakowe szt 25 Kawa Inka 150g 14 kcal 50 szt. 26 Kakao prawdziwe 80 g o obniżonej zawartości tłuszczu Deco moreno 150 szt. 27 Kminek 20g Kamis 50 szt 28 Kefir 0,4 l Krasnystaw 500 szt. 29 Kasza jęczmienna średnia 1kg 150 kg 30 Kasza manna 1kg pomarańczowe opakowanie 50 kg 31 Koncentrat pomidorowy Pudliszki 0,2 l 300 szt 32 Kisiel Winiary mix 77 g 600 szt

21 33 Kwasek cytrynowy 50g Winiary 50 szt 34 Kotlet sojowy 100g 126 kcal 400 szt. 35 liście laurowe 10 g 50 szt. 36 Masło Extra szlachetne 200g 82% tł szt. 37 masło łaciate 83%tł 200g 1000 szt 38 Makaron 0,5kg Lubella 800 szt 39 Margaryna Palma 250g 720 kcal z Murzynkiem 40 Makaron czaniecki-nitki 0,25kg 5cio jajeczny 41 Mąka tortowa 1kg typ 480 Opakowanie zielone ze Smokiem 300 szt. 450 szt. 800 kg 42 Mąka ziemniaczana 1kg 30 kg 43 Mleko 2 % folia 1l 3000 szt 44 Majonez kielecki 700g 20 szt 45 Miód prawdziwy typu Bartek 0,37 wielokwiatowy 50 szt 46 Majeranek 15 g 20 szt. 47 Krem Nutella 630 g 70 szt. 48 Olej 1 l kujawski 400 l 49 Pieprz mielony 50g 70 szt. 50 proszek do pieczenia 30g Wodzisław 150 szt 51 Przyprawa do kurczaków i do ryb 30 szt. 52 Pączki z dżemem 50 g 5000 szt. 53 Papryka słodka 20g Kamis 30 szt. 54 Ryba wędzona makrela 40 kg 55 Przyprawa Kucharek 1kg 50 kg 56 Przyprawa Magi Knorr 1,04 l 50 litr 57 Rogale maślane z dżemem 50 gr 8000 szt 58 Rosołek drobiowy Winiary 120 gram 20 szt. 59 Ryż biały 1 kg 300 kg 60 Sos do spaghetti 48g Knorr boloński 60 szt 61 Sok wiśniowy Herbapol 0,420 l 40 szt. 62 Sól kuchenna 1 kg 200 kg

22 63 Śmietana Krasnystaw 18% 400ml 150 szt. 64 Śmietana łaciata kremowa 30 % 0,5 l 500 szt 65 sos sałatkowy włoski Knorr 9g 70 szt 66 Makrele w sosie pomidorowym i w oleju 230g 100 szt. 67 Ser biały półtłusty Hajnówka 350 kg 68 Ser żółty na wagę Gouda krojony 100 kg 69 Serek topiony typu Hohland 100g 250 szt. 70 Serek ostrowia 120g ze szczypiorkiem i cebulką lub ziołami 200 szt 71 Serek Danio 140g truskawkowy 500 szt 72 Serek Almette 150g wielosmakowy 200 szt. 73 Pierogi z serem 300 kg 74 Weka krojona 2000 szt. 75 ziele angielskie Kamis 10g 50 szt. 76 Żurek 0,5 l wiejski 150 szt. 77 Ogórki konserwowe 850 ml 30 szt 78 Pierogi z owocami 200 kg 79 Makrela w oleju 230g 50 szt 81 Bułeczki maślane 0,50 gram 500 szt 82 Bułki kajzerki 750 szt 83 Drożdżówka 50 gram 3000 szt 84 Makaron Spaghetti Lubella 400 szt 85 Gofry 250 gram 140 0pak 86 Zioła prowansalskie 10 gram 40 sztuk

23 Część/pakiet 2 - Mięso, wędliny, drób -,, produkty zwierzęce, mięso i mięsne Lp. Nazwa artykułu ilość Jednostka miary 1 Boczek wędzony - Paski 10 kg 2 Szynka z indyka 50 kg 3 Łopatka wieprzowa b.kości 250 kg 4 Pasztet drobiowy pieczony 40 kg 5 Pasztet drobiowy słoik 295 gram 40 szt 6 Parówki cielęce Sokołów 110 kg 7 Polędwica sopocka Sokołów 100 kg 8 Mięso wieprzowe-szynkowe 450 kg 9 Porcje rosołowe z kurczaka 300 kg 10 Filet z indyka świeży 100 kg 11 Kotlet schabowy bez kości 25 kg 12 Filet drobiowy świeży 150 kg 13 Kości wieprzowe od kotleta 100 kg 14 Szynka wieprzowa gotowana tradycyjna Chłopska 130 kg 15 kiełbasa cienka toruńska 70 kg 16 Kiełbasa podwawelska cienka 80 kg 17 Kurczaki świeże 250 kg

24 Cześć/pakiet 3 - Warzywa, jarzyny, owoce, mrożonki -,, owoce, warzywa i produkty podobne -,, zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy Lp. Nazwa artykułu ilość Jednostka miary 1 Gruszki 200 kg 2 Brokuły mrożone typu Hortex 50 kg 3 Brokuły świeże 100 szt 4 Banany średnie, żółte 800 kg 5 Buraki świeże czerwone 400 kg 6 Cebula duża 200 kg 7 Czosnek główki 40 szt. 8 Cytryny świeże 200 kg 9 Groch łupany 130 kg 10 Brzoskwinie świeże 100 kg 11 Jabłka deserowe średnie 2000 kg 12 Kapusta biała 50 kg 13 Kapusta czerwona 100 kg 14 Kapusta kiszona z marchewką -Charsznica 300 kg 15 Kapusta pekińska 100 szt. 16 Kalafior 30 szt. 17 Kiwi 1000 szt. 18 Koper zielony 200 pęcz. 19 Marchew 1500 kg 20 Mandarynki 250 kg 21 Mieszanka warzywna-mrożonka 7-składnikowa typu Hortex 40 kg

25 22 Kapusta włoska 10 szt. 23 Mieszanka kompotowa mrożona 800 kg 24 Natka pietruszki 150 pęcz. 25 Ogórki kiszone 600g -Charsznica 200 szt 26 Ogórki świeże 250 kg 27 Pieczarki świeże 60 kg 28 Pomidory świeże 200 kg 29 Por 100 szt. 30 Pomarańcze 70 kg 31 Pietruszka korzeń 100 kg 32 Rzodkiewka 100 pęcz. 33 Sałata zielona 200 szt. 34 Sałata lodowa 30 szt 35 Seler korzeń 150 kg 36 Nektarynka 120 kg 37 Truskawki mrożone 1 kg Hortex 100 kg 38 Truskawki świeże 100 kg 39 Winogrono zielone 100 kg 40 fasolka szparagowa żółta świeża 60 kg 41 fasolka szparagowa żółta mrożona 1 kg Hortex 90 kg 42 Szpinak mrożony 40 kg 43 Ziemniaki kg 44 Fasola Jaś 70 kg 45 Papryka czerwona świeża 40 kg 46 Ananas puszka 50 szt 47 Brzoskwinia w puszkach 50 szt Wymagania szczegółowe dla jarzyn, warzyw i owoców: Warzywa, owoce i jarzyny powinny być: - świeże, czyste, zdrowe, - bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia, - wolne od zanieczyszczeń chemicznych, - wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych, - bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, - właściwie obcięte, - typowe w kształcie, Mrożonki powinny być:

26 - pakowanie zewnętrzne karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim zarówno na opakowaniu zewnętrznym jak i folii, czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min 18 º C - owoce lub warzywa jednolite odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez zapachów i posmaków obcych dla danego asortymentu, - smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, - barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii ( z wyjątkiem mieszanek) - owoce i warzywa zdrowe, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki - brak zanieczyszczeń chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. Wymagania ogólne (dla wszystkich pakietów) 1. ZAMAWIAJĄCY zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1a do 1c SIWZ oraz niniejszym przedmiocie zamówienia. WYKONAWCA może zaproponować złożenie oferty równoważnej (produkt równoważny) w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazwy wskazującej na producenta danego towaru, rozumie się przez to produkt przykładowy a ZAMAWIAJĄCY dopuszcza złożenie oferty równoważnej ( produkt równoważny) o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać one będą te same walory smakowe i właściwości, co produkty podane przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. 2. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP ( Goud Agricultural Practice) lub EUREPGAP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000: WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach. Artykuły rolno spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej. 4. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikacje artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. 5. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej ZAMAWIAJĄCY odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamacje osobiście lub telefonicznie w dniu dostawy. 6. WYKONAWCA zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad, max do 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. WYKONAWCA podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań. 7. WYKONAWCA zobowiązuje się przekazywać żywność bezpośrednio osobie upoważnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania żywności przez WYKONAWCĘ osobom nieupoważnionym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 im. MISIA USZATKA. 59-100 Polkowice ul. Lipowa 11.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 im. MISIA USZATKA. 59-100 Polkowice ul. Lipowa 11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 im. MISIA USZATKA 59-100 Polkowice ul. Lipowa 11 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 298195-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 298195-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpital-poddebice.pl/ Poddębice: Dostawy produktów żywnościowych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 9 lipca

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Strona 1 z 5 Koszalin: Owoce świeże, warzywa świeże, warzywa i owoce mrożone, jaja świeże, ziemniaki jadalne, woda mineralna Numer ogłoszenia: 250825-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Świadczenie usług gastronomicznych w związku z organizacją imprez artystycznych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl Bałtów: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo