SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1 w systemie cateringowym, na bazie kuchni Wykonawcy wraz z dowozem posiłków do kuchenek oddziałowych szpitala oraz prowadzeniem szpitalnego bufetu, znak: SW/ZP/251/N/56/2013-DO RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi Załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego 2. 2a, 2b wzór oświadczenia wykonawcy 3. Wzór wykazu usług 4. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 5. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 6. Wzór umowy 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia... Podpis właściwego rzeczowo Dyrektora 1

2 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. ul. Wójta Radtkego Gdynia NIP , REGON Tel Fax PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 poz. 907), zwana dalej ustawą. 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o. w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1 w systemie cateringowym na bazie kuchni Wykonawcy, wraz z dowozem posiłków do kuchenek oddziałowych szpitala oraz prowadzeniem szpitalnego bufetu. 2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi gotowania posiłków usługi przygotowania posiłków usługi dowożenia posiłków usługi dostarczania posiłków Urządzenia komputerowe Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do kuchenek oddziałowych ok. 300 posiłków trzy razy dziennie w godzinach: 1) śniadanie ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz ) obiad ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz ) kolacja ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz Ogólna ilość porcji w skali 36 miesięcy wynosi (słownie: milion dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), tj (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) zestawów całodziennych posiłków. 5. Ponadto poza w/w posiłkami przewiduje się przygotowanie dodatków: podwieczorek dla dzieci od godz do godz około 20 (słownie: dwadzieścia) porcji dziennie. 6. Ogólna ilość porcji podwieczorków w skali 37 miesięcy (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście). 7. Wykaz ilości posiłków wydanych w 2012 roku w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni zawiera załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). 8. Wykaz diet stosowanych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni zawiera załącznik nr 1 do OPZ. 9. Ilość zamawianych posiłków, wymienionych w ust. 3 i ust. 6, może ulec zmianie w następujący sposób: 1) w ciągu dnia o 15% (słownie: piętnaście procent) więcej lub o 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) mniej, 2

3 2) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) ilość zamawianych posiłków może ulec zmniejszeniu do 40% (słownie: czterdzieści procent). 10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do kuchenek oddziałowych Oddziału Pediatrii i Otolaryngologii, około 55 butelek różnego rodzaju mieszanek, wg zał. nr 3 do OPZ dziennie, w następujących godzinach: 1) ok. 15 szt. butelek 2) ok. 20 szt. butelek 3) ok. 20 szt. butelek 10.1 Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o mieszankach, należy przez to rozumieć mieszanki, zupki i cały asortyment kuchni mlecznej dla dzieci Ogólna ilość butelek w skali 36 miesięcy szt. butelek (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta). Ilość zamawianych różnego rodzaju mieszanek w butelkach może ulec zmianie: - w ciągu dnia 15% (słownie: piętnaście) więcej lub o 25% (słownie: dwadzieścia pięć) mniej Dostarczenie butelek ze smoczkami leży w obowiązku Wykonawcy Wykaz wartości kalorycznych posiłków dzieci Oddziału Pediatrii zawiera załącznik nr Posiłki powinny być dostarczane dla potrzeb wiekowych dzieci zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka i ESPGHAN oraz Instytutu Żywienia i Żywności. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków z bieżącej produkcji dziennej, z produktów świeżych i nieprzekraczających daty ważności. 12.Osoby zatrudnione przy dostarczaniu posiłków do kuchenek oddziałowych Szpitala będą spełniały wymogi określone dla osób pracujących przy żywności zgodnie z aktami prawnymi, wymaganiami i zaleceniami wskazanymi w pkt. 6 lit h. 13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożone zasady dobrej praktyki higieny GHP i dobrej praktyki produkcji GMP oraz zasady systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. Zamawiający wymaga stosowania powyższych praktyk, będzie je kontrolował i egzekwował. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Sanitarną co najmniej raz na kwartał. Brak pozytywnej opinii spowoduje sankcje przewidziane w umowie. 14. Posiłki muszą być wykonane z naturalnych produktów, metodą tradycyjną, bez użycia produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) 15. Wykonawca będzie realizował zakupy surowców we własnym zakresie zapewniając ich wysoką jakość. 16. Transport wszystkich posiłków kuchenek oddziałowych winien być zgodny z obowiązującymi przepisami - zgodnie z aktami prawnymi, wymaganiami i zaleceniami wskazanymi w pkt. 6 lit. h. Pojazdy przeznaczone do transportu posiłków powinny być na bieżąco poddane myciu i dezynfekcji zgodnie z wdrożonym systemem HACCP. - Wykonawca musi posiadać zezwolenie/opinię stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającej, że pomieszczenia Wykonawcy spełniają wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem (przygotowywanie posiłków oraz usługa cateringowa/dystrybucja). - zezwolenie /opinię stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającej, że środki transportu Wykonawcy spełniają wymogi do transportu żywności. 17. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dekadowych (10-cio dniowych) jadłospisów i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu co najmniej na dwa dni przez rozpoczęciem każdej 10 dniowej dekady. Jadłospisy przygotowywane są w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (Dz. U. Nr 171, poz z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, a także zaleceń i wymagań Instytutu Żywności i Żywienia przedstawionych w opracowaniu z 2001 roku Podstawy naukowe żywienia w szpitalach pod red. J. Dzieniszewskiego oraz systemem HACCP oraz dla posiłków dla dzieci zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka i 3

4 ESPGHAN oraz Instytutu Żywienia i Żywności. Zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość i święta. Przykładowy jadłospis na 10 dni aktualny z wykazem wartości kalorycznej. Dla diety ogólnej podstawowej i cukrzycowej wg załącznika nr 7 do SIWZ. 18. Wykonawca zapewnia odbiór i utylizację odpadów, we własnym zakresie, z zachowaniem wymogów Sanepidu. 19. Wykonawca zapewni niezbędną ilość pojemników termoizolacyjnych (np. termosów), dla każdego rodzaju pożywienia (np. zupa, ziemniaki, dieta płynna, itp.), pojemników zamykanych z atestem, wózki do transportu pojemników z posiłkami do oddziałów, tak aby rozwiezienie posiłków do wszystkich kuchenek oddziałowych nastąpiło maksymalnie w ciągu 30 minut licząc od momentu przyjazdu transportu na teren szpitala. 20. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 1) prowadzenia bufetu na zasadzie umowy dzierżawy szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia bufetu szpitalnego zawiera załącznik nr 5 do OPZ. 2) zapewnienia, na własny koszt, elektronicznego urządzenia mobilnego służącego do przekazywania zamówień posiłków z oddziałów szpitalnych do zintegrowanej centrali Wykonawcy - Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych elektronicznego urządzenia mobilnego zawiera załącznik nr 6 3) dysponowania systemem elektronicznego zamawiania posiłków, umożliwiającym jego zintegrowanie z systemem do obsługi pacjenta wykorzystywanym obecnie przez Zamawiającego, w zakresie co do ilości i rodzaju diet, a w szczególności: - możliwość przekazania przez Zamawiającego zamówień na posiłki i produkty spożywcze drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu medycznego funkcjonującego u Zamawiającego - możliwość sporządzania wydruku ilości asortymentu diet i produktów spożywczych na każdy oddział, na każdy dzień i za każdy okres realizacji - możliwość sporządzania wydruku przez Zamawiającego jadłospisu dziennego - możliwość zbiorczego dla oddziału oraz indywidualnego pacjenta zamówienia posiłków przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego działającego w trybie off-line 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 22. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji zamówienia obowiązujących przepisów, m.in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914, ze zm.) oraz aktów wykonawczych. 23. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wdrożone zasady dobrej praktyki higieny GHP i dobrej praktyki produkcji GMP oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. 24. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyników kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Sanitarną, co najmniej raz na kwartał. Brak pozytywnej opinii spowoduje sankcje przewidziane w umowie. 25. Osoby zatrudnione przy dostarczaniu posiłków do kuchenek oddziałowych Szpitala będą spełniały wymogi określone dla osób pracujących przy żywności zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 26. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za: 1) właściwe przechowywanie środków spożywczych (z uwzględnieniem segregacji, utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań, itp.), 2) przestrzeganie terminów ważności artykułów spożywczych, 3) higienę produkcji, 4) sposób wydawania żywności i jej transport, 4

5 5) jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia, 27. Termin realizacji zamówienia: usługi będą realizowane sukcesywnie, przez okres 37 (słownie: trzydziestu siedmiu) miesięcy, od daty rozpoczęcia realizacji umowy, lub do momentu wyczerpania ilości zestawów całodziennych posiłków oraz mieszanek, zupek i całego asortymentu kuchni mlecznej dla dzieci w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 28. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania posiłków do wyznaczonych miejsc kuchenek oddziałowych znajdujących się na oddziałach Szpitala Miejskiego, w ilości zgodnej z zamówieniem, z uwzględnieniem korekty dokonanej w danym dniu. Zamówienie będzie przekazane przez Zamawiającego na faks wykonawcy, z jednodniowym wyprzedzeniem, Zamówienie będzie określało każdorazowo ilość oraz rodzaj diet. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w danym dniu ilości posiłków i rodzaju diet oraz rodzaju mieszanek dla dzieci. 29. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie zezwala na powierzenie zamówienia podwykonawcom w zakresie przygotowywania posiłków. 2. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i złożenia wraz z ofertą: 1) Projektu dziesięciodniowego jadłospisu dla diety ogólnej podstawowej (z podaniem składników, gramatury, kaloryczności), 2) Projektu dziesięciodniowego jadłospisu dla diety cukrzycowej ( z podaniem składników, gramatury, kaloryczności), 3) Przykładowego jadłospisu dla diety dziecięcej (z podaniem składników, gramatury, kaloryczności), 4) Aktualnych jadłospisów, z podaniem wartości kalorycznej dla diet wymienionych w pkt 1-3 5) asortymentu dla bufetu z podziałem na posiłki gorące i zimne, produkty garmażeryjne, napoje zimne i gorące. Przykładowy miesięczny wykaz asortymentu sprzedaży dla bufetu stanowi załącznik nr 2C. 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy. 8. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zastrzeżeniem 1 ust Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia, Dział ds. zamówień publicznych, pok. nr 11 budynek gospodarczy. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: oferta przetargowa na świadczenie usług w zakresie przygotowanie całodziennych posiłków w systemie cateringowym. Nie otwierać przed dniem 08 października 2013r, godz Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie zabezpieczonej w powyższy sposób. 5

6 12. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. Zainteresowanym Wykonawcom Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w Szpitalu, po uprzednim uzgodnieniu terminu dokonania wizji z Zamawiającym. 3 Wykonawcy występujący wspólnie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania, wykluczenie z postępowania. 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2) Spełniają warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1: 1) warunek wymieniony w 4 ust. 1 pkt. 1 lit a, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usług cateringu i w zakresie transportu żywności, w którego treści znajduje się zapis o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP na usługę cateringu i transport żywności, wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, 2) warunek wymieniony w 4 ust. 1. pkt. 1 lit b zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje, w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi przygotowywania posiłków w systemie cateringowym lub restauracyjnym, których wartość jednostkowa lub łączna wynosiła nie mniej niż ,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy) w skali jednego roku; 3) warunek wymieniony w 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) potencjałem technicznym: - obiektem, w którym przygotowywane będą posiłki dla dorosłych i dzieci, z zezwoleniem/opinią stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającą, że pomieszczenia Wykonawcy spełniają wymogi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem (przygotowywanie posiłków oraz usługa cateringowa/dystrybucja), z wydzieloną częścią sterylną do produkcji posiłków dla dzieci z oddzielną śluzą, toaletą i szatnią, - środkami transportu do przewożenia żywności, po odbiorze SANEPID-u (co najmniej jeden samochód), b) Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6

7 - dietetyk, legitymujący się wyższym wykształceniem kierunkowym o profilu dietetyka, posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w żywieniu szpitalnym oraz minimum 3- letni staż pracy w zawodzie dietetyka, - jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie żywienia i technologii żywności oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie koordynacji realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia w obiekcie o min. 500 łóżek i stażem pracy minimum 5 lat - mistrz kucharz, legitymujący się minimum średnim wykształceniem zawodowym o profilu żywienia zbiorowego, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie kucharza oraz przeszkolenie w zakresie GMP, GHP, HACCP, - kucharz, legitymujący się minimum średnim wykształceniem zawodowym o profilu żywienia zbiorowego, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie kucharza oraz przeszkolenie w zakresie GMP, GHP, HACCP 4) warunek wymieniony w 4 ust. 1 pkt 1 lit d zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż ,00 zł. b) posiada środki finansowe, lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń, przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w 5, na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia. 6. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 1 pkt. 1 powinien spełniać co najmniej jeden z wykonawców, lub mogą być one spełnione łącznie. Natomiast warunek określony w ust. 1 pkt. 2 musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 5. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru na załączniku nr 2a do SIWZ; 2) aktualną Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie cateringu oraz w zakresie transportu żywności, w której znajduje się zapis o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP na usługę cateringu i transport żywności; 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; 7

8 Dowodami, o których mowa powyżej są: 1. poświadczenie podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub 2. oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lit. a) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2 lit. a), może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ; 5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ; 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 7) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w 4 ust. 2 pkt. 4 lit b, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6) i 7), dotyczących tych podmiotów. 9) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w 4 ust. 1 pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 2. W celu wykazania spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru na załączniku nr 2b do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 8

9 przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, dla urzędujących członków zarządu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla podmiotów zbiorowych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, wykonawca składa wraz z ofertą: 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru na załączniku nr 2c do SIWZ, 4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Dokumenty, o których mowa w 5, będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców występujących wspólnie lub podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy, lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 2 pkt. 2 4 i pkt. 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 9

10 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) zamiast dokumentów, o których mowa w 5 ust. 2 pkt. 5 i 7- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, których mowa w ust. 6 pkt. 1 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa sie także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy ust Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do chwili składania ofert. 2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BNP Paribas Bank Polska S.A. PL , z podaniem tytułu wadium - przetarg nieograniczony usługi cateringowe, SW/ZP/251/N/56/2013-DO. Chwilą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą. 5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w ust Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 7. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ. 1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 10

11 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego, lub faksem na nr , albo pocztą elektroniczną na adres: Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczane na stronie internetowej w dziale Zamówienia Publiczne. 8. Składanie ofert 1. Oferty, w opisanych kopertach, należy składać w siedzibie Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia, Dział ds. zamówień publicznych, pok. nr 11 budynek gospodarczy. 2. Termin składania ofert upływa dnia 08 października 2013r. o godz Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 2 ust. 10, a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Oferty zostaną otwarte dnia 08 października 2013r. o godz w siedzibie Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia, Dział ds. zamówień publicznych, pok. nr 11 budynek gospodarczy. 2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Koperty oznaczone WYCOFANE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 5. Przewodniczący komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości: 1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 2) cenę oferty. 10. Kryteria wyboru oferty 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium: Cena - 100% liczonego w następujący sposób: P K = [C N / C R x % wagi ] x

12 P K - ilość punktów dla kryterium, C N - najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, C R - cena oferty badanej, % wagi waga kryterium ocen; 2. Opis sposobu obliczenia ceny: 1) cena brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie czynności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, związane z jego realizacją, w tym m.in. koszty surowców, sprzętu, opakowań, koszty transportu i dostawy, koszty środków czystości, dezynfekcji, sterylizacji butelek, utylizacji odpadów, płace personelu, koszty wszelkich badań, o których mowa w SIWZ, w tym: badań Sanepidu, koszt dostarczanych próbek, W cenie powinien zostać uwzględniony podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena brutto oferty powinna zostać podana, zgodnie z formularzem ofertowym w odniesieniu do zestawów całodziennych posiłków oraz podwieczorków, a także sztuk butelek mieszanek dla dzieci. Na potrzeby rozliczeń z Zamawiającym Wykonawca jest zobowiązany wyszczególnić w ofercie również ceny jednostkowe za poszczególne posiłki oraz dostarczane butelki mieszanek dla dzieci. Cena oferty musi również obejmować koszt dzierżawy oraz obsługi bufetu szpitalnego oraz dostawy elektronicznego urządzenia mobilnego 2) cena oferty jest ceną ryczałtową, obejmującą cały okres realizacji zamówienia. 3) rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 11. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryterium oceny określonego w 10 SIWZ. 2. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający poprawi w ofertach: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 1) będzie niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie będzie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3 3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt. 3; 8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium. 12

13 6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Zawarcie umowy 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 6 ( Wzór umowy ) do niniejszej specyfikacji. 4. Przed zawarciem umowy, wykonawca, o którym mowa w ust. 2 zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 5. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, lub nie wniesie określonego wyżej zabezpieczenia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 8. Przed podpisaniem umowy wykonawcy występujący wspólnie dostarczą zamawiającemu umowę regulującą współpracę. 9. Istotne zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy; 2) przedmiotu umowy, w zakresie nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 3) warunków płatności, z wyłączeniem zmian ceny, 4) zmiany harmonogramu lub sposobu realizowania usług, 5) podwykonawstwa: a) powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, 10. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1) w przypadku określonym w ust. 9 pkt 1), w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, natomiast ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian; 2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy 13

14 4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, wymagających dostosowania się zamawiającego lub wykonawcy do wprowadzonych zmian, 11. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 13. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Katarzyna Taper, Katarzyna Michalska- Mania, tel./fax , od poniedziałku do piątku w godz Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego, faksem lub pocztą elektroniczną na podane wyżej adresy i numery. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 14

15 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy. 15

16 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) OFERTA na świadczenie usług w zakresie przygotowanie całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 w systemie cateringowym na bazie kuchni Wykonawcy, wraz z dowozem posiłków do kuchenek oddziałowych szpitala oraz prowadzeniem szpitalnego bufetu, znak: SW/ZP/251/N/56/2013-DO. nazwa wykonawcy.. adres.. Regon, NIP. telefon, faks, , nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, obejmującą cały okres realizacji zamówienia brutto -... zł (słownie brutto...) Cena obejmuje: -wartość przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zestawów całodziennych posiłków oraz podwieczorków, oraz sztuk butelek mieszanek, dostarczanych w całym okresie obowiązywania umowy -podatek VAT. w tym: 1) Cena ( brutto) jednego śniadania, niezależnie od stosowanej diety -... (słownie:...) 2) Cena ( brutto) jednego obiadu, niezależnie od stosowanej diety -... (słownie:...) 3) Cena ( brutto) jednej kolacji, niezależnie od stosowanej diety -... (słownie:...) 16

17 4) Cena ( brutto) jednego podwieczorku -... (słownie:......) 5) cena (brutto) jednej butelki z mieszanką dla dzieci, wg. poniższego zestawienia: Rodzaj mieszanki Cena brutto za 1 butelkę Herbata Miętowa 1 butelka = 250ml Kisiel 1 butelk a = 250ml Zupa Jarzyno wa 1 butelka = 250ml Bebiko1 1 butelka = 250ml 6) stawka podatku VAT: % Bebiko2 1 butelka = 250ml Nutra Migen 1 butelka = 250ml Nutra Migen 2 butelka = 250ml Klej Ryżowy 1 butelka = 250ml Bebilon Pepti 1 1 butelka = 250ml Bebilon Pepti 2 1 butelka = 250ml 3. Zamówienie wykonam/wykonamy zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 4. Akceptuję/akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 60 dni od upływu terminu do składania ofert 5. Zamówienie wykonam/wykonamy: - samodzielnie* - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*: Zobowiązuję się/zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, 7. Oświadczam/oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym), 8. Zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9.Numer rachunku bankowego Wykonawcy do zwrotu wadium Wadium w kwocie ,00 zł, zostało wniesione w formie....w dniu Ofertę niniejszą składam/składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 11. Spis dokumentów tworzących ofertę: 1).. 2).. 3).. 4).. 5).. 6).. 7).. 8).. Oraz: Projekt dziesięciodniowego jadłospisu dla diety ogólnej podstawowej Projekt dziesięciodniowego jadłospisu dekadowego menu dla diety cukrzycowej Przykładowy jadłospis dla diety dziecięcej Aktualne jadłospisy, z podaniem wartości kalorycznej dla diet wymienionych w pkt miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej reprezentowania wykonawcy * niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć nagłówkowa wykonawcy) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przygotowanie całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1 w systemie cateringowym na bazie kuchni Wykonawcy. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, jako upoważniony w imieniu Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 18

19 Załącznik nr 2b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć nagłówkowa wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) data podpis osoby/osó uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 19

20 Załącznik nr 2c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oświadczam, iż należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp**. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *niepotrzebne skreślić **w przypadku przynależności do grupy kapitałowej należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 20

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl Trzebnica: Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 128347-2015; data zamieszczenia: 31.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 128347-2015; data zamieszczenia: 31.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 128347-2015; data zamieszczenia: 31.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsostoja.gda.pl Gdańsk: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssnd.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssnd.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssnd.pl Świebodzice: USŁUGA DOSTARCZANIA CAŁODOBOWYCH POSIŁKÓW MIESZKAŃCOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-11-02 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65 Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-05 14:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.krakow.pl Kraków: Ochrona osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury. Numer ogłoszenia: 34213-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl 1 z 6 2013-04-08 11:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuok.pl Sikórz: Dostawa nowego samochodu osobowego do Zakładu Utylizacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Warszawa: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 348 w Warszawie ul. Kadetów 15A, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 9 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 tys. EURO na świadczenie kompleksowej usług transportu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo