NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) , , Fax (0-12)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) , , Fax (0-12) R/07/008 LKR /07 Kraków, dnia kwietnia 2008 r. Pani Anna Czech Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ ul. Lwowska 178a Tarnów Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie Kontroli (t. j. Dz. U. z 2007 r. 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, w zakresie Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości w Szpitalu w latach W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 18 lutego 2008 r., oraz omówione na nardzie pokontrolnej 3 kwietnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie przyjęte przez Szpital rozwiązania w zakresie Ŝywienia i utrzymania czystości. Na wyraŝenie powyŝszej oceny pozwalają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 1. śywienie pacjentów było właściwe, tzn. było: smaczne, gdyŝ stwierdziło to 89% ankietowanych pacjentów; wystarczające, poniewaŝ z doŝywiania we własnym zakresie korzystało 47% ankietowanych, a Inspekcja Sanitarna stwierdziła, na podstawie analizy jadłospisu dekadowego, Ŝe kaloryczność posiłków kształtowała się w granicach tolerancji normy;

2 2 zdrowe, albowiem analiza jadłospisu dekadowego przez Inspekcję Sanitarną wykazała odchylenia w zakresie składników odŝywczych (białko, tłuszcze, węglowodany) nie większe niŝ 20% od zalecanych norm Instytutu śywienia i śywności. Ponadto proces produkcji i dystrybucji posiłków przebiegał prawidłowo, w badanym okresie nie występowały zatrucia pokarmowe spowodowane posiłkami podawanymi przez Szpital oraz pacjenci nie składali skarg w tym zakresie. NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe zarówno pacjenci w ankietach, jak i Inspekcja Sanitarna, wskazali na zbyt mały udział warzyw i owoców w jadłospisie. 2. Stan czystości był właściwy, czyli na oddziałach szpitalnych było czysto i higienicznie, gdyŝ dokonywano jego oceny, a przebieg procesu sprzątania był zgodny z obowiązującymi na terenie Szpitala procedurami. Koordynator Ośrodka ds. ZakaŜeń Szpitalnych reagowała na stwierdzone nieprawidłowości. Ponadto kontrole Inspekcji Sanitarnej nie wykazywały uchybień w zakresie sprzątania, w Szpitalu nie stwierdzono zakaŝeń wewnątrzszpitalnych spowodowanych niedostatecznym utrzymaniem czystości oraz nie odnotowano skarg pacjentów w tym zakresie. Badania ankietowe opinii pacjentów wykazały, Ŝe ponad 95% badanych pozytywnie ocenia stan czystości na salach pacjentów, korytarzach i w ciągach komunikacyjnych oraz bielizny pościelowej, 85% pozytywnie oceniło czystość łazienek, natomiast 18% negatywnie zaopiniowało stan czystości w toaletach. 3. NIK pozytywnie ocenia opracowane i wdroŝone w szpitalu zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), system analizy zagroŝeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz procedury dotyczące utrzymania czystości i postępowania z czystą i brudną bielizną, które przekładają się na jakość wykonywanych usług. Procedury dotyczące utrzymania czystości zostały opracowane przez lub przy współudziale Koordynatora Ośrodka ds. ZakaŜeń Szpitalnych, a Inspekcja Sanitarna nie wnosiła zastrzeŝeń ani do zasad GMP, GHP, HACCP, ani do procedur utrzymania czystości. 4. Rezultaty jakie uzyskał Szpital w zakresie realizacji zadań Ŝywienia pacjentów i utrzymania czystości, były adekwatne do wydatkowanych środków, zgodnie z zasadami naleŝytego zarządzania finansami. Ewidencja kosztów prowadzona była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 164, poz. 1194), a w ewidencji kosztów jako odrębne ośrodki kosztów ustanowiono Dział śywienia, Dział Higieny Szpitalnej oraz Pralnię. W Szpitalu

3 3 podejmowano działania zmierzające do ograniczenia strat poprzez: prawidłowy sposób magazynowania produktów Ŝywnościowych, zainstalowanie na oddziałach szpitalnych dozowników dla środków czyszczących, zapewnienie w umowach z wykonawcami odpowiednich terminów dostaw produktów Ŝywnościowych oraz środków czystości, Ŝądanie od wykonawców dokumentów lub próbek towarów potwierdzających jakość dostarczanych produktów. W wyniku analizy kosztów i w celu ograniczenia kosztów osobowych dokonano zmiany w zakresie dystrybucji kolacji oraz utworzono Dział Higieny Szpitalnej odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie szpitala. Koszt jednego osobodnia Ŝywienia zmalał w 2006 r. w stosunku do 2005 r. z 10,65 zł do 9,47 zł, tj. o 1,18 zł (11%), a stawka Ŝywieniowa zmalała z 5 zł do 4,72 zł, czyli o 0,28 zł (6%). Koszt sprzątania 1 m 2 powierzchni szpitala wynosił w 2005 r. 15,60 zł miesięcznie i został obniŝony w 2006 r. do kwoty 10,55 zł (spadek o 32%). Z kolei koszt prania 1 kg bielizny (bez kosztów jej reparacji) wynosił 1,87 zł w 2005 r., a w 2006 r. został obniŝony do kwoty 1,74 zł (spadek o 7 %). W 2007 r. w okresie od stycznia do października obniŝeniu uległa stawka osobodnia Ŝywienia oraz sprzątania 1 m 2, a wzrosła cena 1 kg prania. NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe w przypadku kosztów Ŝywienia nie uwzględniono kosztów dystrybucji posiłków oraz zmywania naczyń, które to koszty zostały przypisane do Działu Higieny Szpitalnej i wpływają na koszt utrzymania czystości. Działalność komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za Ŝywienie pacjentów, utrzymanie czystości oraz pranie kontrolowana była poprzez audyt wewnętrzny przeprowadzany w związku z system zarządzania jakością. Skuteczność wykonywanych usług była takŝe badana w ramach ankietowania pacjentów przez szpital. 5. Istniejące w szpitalu systemy monitorowania i nadzoru nad realizowaniem usług w zakresie wyŝywienia i utrzymania czystości w szpitalu były adekwatne do obowiązujących standardów, albowiem: Szpital zatrudniał dietetyków zarówno w Dziale śywienia, jak i na tych oddziałach szpitalnych, w których ze względu na specyfikę schorzeń stanowisko dietetyka jest niezbędne; dietetycy posiadali odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz uczestniczyli w szkoleniach w zakresie Ŝywienia, a ich zakresy czynności dostosowane były do obowiązującego w szpitalu procesu produkcji i dystrybucji posiłków; Koordynator Ośrodka ds. ZakaŜeń Szpitalnych dwa razy w roku przeprowadzała kontrole, według ustalonego harmonogramu, na kaŝdym oddziale szpitalnym w zakresie utrzymania czystości.

4 4 6. Działania szpitala dotyczące rozwiązań w zakresie wyŝywienia i utrzymania czystości były zgodne z obowiązującymi normami, poniewaŝ: Szpital opracował program dostosowania Szpitala do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz ze zm.), który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z programem pomieszczenia kuchni spełniały wszystkie wymagania, natomiast pomieszczenia pralni nie spełniały dwóch warunków, tj. brak było automatycznego urządzenia do mycia i dezynfekcji wózków do transportu brudnej bielizny oraz brak sterylizacji bielizny z oddziału dzieci młodszych. Kuchnia centralna, kuchenki oddziałowe, Dział Higieny Szpitalnej i pralnia wyposaŝone były w sprzęt konieczny do świadczenia danej usługi. NIK zwraca jednak uwagę, Ŝe część wyposaŝenia kuchni centralnej, wyposaŝenie kuchenek oddziałowych oraz pralni jest juŝ przestarzała i zuŝyta co jest związane ze znacznymi kosztami eksploatacji i remontu, gdyŝ na rynku brak jest części do ich naprawy. Ponadto byłoby wskazane wyposaŝenie kuchenek oddziałowych w zmywarki do naczyń i kuchenki mikrofalowe, co przyczyniłoby się do usprawnienia procesu zmywania naczyń oraz odgrzewania posiłków dla osób nieobecnych w porze ich wydawania. Pracownicy wszystkich trzech komórek organizacyjnych uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Dział śywienia opracował 197 receptur, które zostały przypisane do 17 rodzajów diet stosowanych w Szpitalu. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań w następującym zakresie: 1) przeanalizowanie jadłospisów pod kątem zwiększenia ilości warzyw i owoców w posiłkach, 2) rozwaŝenie moŝliwości zwiększenia liczby cykli sprzątania toalet na oddziałach szpitalnych, 3) opracowania planu rzeczowo-finansowego w celu poprawy wyposaŝenia kuchni centralnej, kuchenek oddziałowych oraz pralni, jeŝeli usługi w dalszym ciągu będą świadczone przez Szpital we własnym zakresie.

5 5 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Panią Dyrektor, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. Otrzymują: 1. Adresat, 2. Akta kontroli.

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia marca 2008 r. P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne :

Obowiązujące akty prawne : WYMAGANIA SANITARNE DLA ZAKŁADÓW śywienia ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO Przepisy prawa Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyŝywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55. P/08/074 LKR-41008-3/08 Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim KPS-4114-01-01/2011 Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz KBF-41018-2/08 P/08/025 Warszawa, 26 stycznia 2009 r. Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-04/2012, P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ ZAKRES WYKONYWANIA USŁUG I. KOMPLEKSOWA USŁUGA ŻYWIENIA POLEGAĆ BĘDZIE NA: 1. Sporządzaniu i dostarczaniu odpowiednich diet dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych

Ŝywienia i stan odŝywienia poszczególnych grup ludności 5. choroby zakaźne 6. poziom higieny w zakresie ochrony zdrowia w róŝnych grupach społecznych INFORMACJA O STANIE SANITARNYM I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2011 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-007-01/2014 P/14/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo