System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food There are no enterprises effective or ineffective, only enterprises are better or bad administered. Drucker Streszczenie: Obecnie w wiatowej gospodarce wolnorynkowej kluczow rol odgrywa jako produkowanych i dostarczanych klientowi wyrobów 1. Wymagania systemów zarz dzania jako- ci umo liwiaj organizacji planowanie, utrzymanie, doskonalenie systemu zarz dzania, ukierunkowane na dostarczenie wyrobów bezpiecznych dla konsumenta. Wdro ony w badanej organizacji system zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci HACCP oraz System Zarz dzania Jako ci ISO 9001 maj istotny wp yw na jako produkowanych wyrobów oraz cele szczegó owe dotycz ce mechanizmów funkcjonowania organizacji. W artykule podj to prób analizy funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci wg ISO 9001 w przedsi biorstwie wielozak adowym bran y mi snej. Analiza jest efektem przeprowadzonych bada empirycznych w 2007 roku. Abstract: At present in world free-market economy quality plays key part produced and delivered the customer of articles. The requirements of quality management systems make possible with the organization planning, maintenance, and improvement the management system, steered on delivering for consumer safe articles. Initiated at studied organization system of assurance of wholesome safety food HACCP and QMS ISO 9001 has the essential influence on quality of produced articles, and the detailed aims relating the mechanisms of functioning the organization. In the article was undertaken the test of analysis of functioning QMS according ISO 9001 in the enterprise of meat trade. Analysis is effect conducted empirical investigations in 2007 year. Wprowadzenie Cytowane s owa Druckera dowodz, i dynamicznie zachodz ce procesy w otoczeniu przedsi biorstw nios za sob potrzeb sprawnego i skutecznego zarz dzania, polegaj cego na wykorzystaniu zasobów organizacji w sposób m dry i bez marnotrawstwa oraz dzia aj cego z powodze- 1 Toru ski J. (red. nauk.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 5.

2 156 H. Wyr bek niem. Zak ady mi sne funkcjonuj ce w gospodarce rynkowej koncentruj swoj uwag na budowie i wdra aniu strategii doprowadzaj cej do wytwarzania produktów o wysokiej jako ci i bezpiecznych dla klienta konsumenta. Wspó czesne przedsi biorstwo chc c osi gn i utrzyma na rynku pozycj konkurencyjn, musi liczy si z coraz ostrzejszymi kryteriami jako- ciowymi, stawianymi przez klientów. Jako obok wydajno ci i kosztów produkcji jest elementem decyduj cym o trwaniu i rozwoju przedsi biorstwa. Zarz dzanie przez jako wykroczy o daleko poza horyzont dzia a wchodz cych w zakres zarz dzania jako ci. Jest ono filozofi zarz dzania zak adaj c podporz dkowanie idei kompleksowej, totalnej jako ci, wszystkich podstawowych p aszczyzn funkcjonowania organizacji, w celu poprawy jej efektywno ci, elastyczno ci i konkurencyjno ci 2. Poziom jako ci osi gany poprzez wdro enie i ci g e doskonalenie systemów jako ci nie jest gwarancj sukcesu firmy, daje jednak szans na sukces rynkowy. Gospodarka mi sna jest bardzo wa nym elementem kompleksu gospodarki rolno- ywno ciowej i znacz cym sektorem w ca ej gospodarce. Jednocze nie przemys mi sny jest najwi ksz pod ka dym wzgl dem bran przemys u spo ywczego; wytwarza blisko ¼ produkcji tego przemys u. Sektor produkcji i przetwórstwa mi sa wytwarza ok. 9,0 mld z rocznie warto ci dodanej i ok. 2% PKB, tworzy rynek pracy dla ok. 100 tys. osób w przetwórstwie i ok. 1 mln osób w rolnictwie 3. Prezentacja badanego przedsi biorstwa 4 Przedsi biorstwo, w którym przeprowadzono badania, jest najwi ksz spó k bran y mi snej notowan na Gie dzie Papierów Warto ciowych od 1993, z kapita em akcyjnym w wysoko ci 100 mln USD. Wielko sprzeda y wynosi 144 tysi ce ton. Warto sprzeda y mln USD. Zatrudnienie pracowników. Udzia w rynku ok. 18%. Przedsi biorstwo tworz cztery du e, nowocze nie wyposa one zak ady produkcyjne, których lokalizacja umo liwia obecno jego produktów praktycznie na terenie ca ego kraju. Firma realizuje przedmiot dzia alno ci okre lony statutem spó ki przez odpowiednio zorganizowane i wyposa one przedsi biorstwo wielozak adowe, w którego sk ad wchodz nast puj ce wewn trzne jednostki organizacyjne: - Biuro zarz du powo ane do pe nienia funkcji kierowniczych wobec spó ki i pozosta ych jednostek oraz bezpo rednio prowadz ce na potrzeby spó ki wybrane zadania maj ce na celu realizacj przedmiotu dzia alno ci spó ki, 2 Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarz dzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s Opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego GUS Badania empiryczne zosta y przeprowadzone w 2007 roku. Dane o przedsi biorstwie pochodz z XII 2007 roku. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

3 System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej Oddzia y zajmuj ce si bezpo rednim prowadzeniem ca okszta tu dzia alno ci o charakterze produkcyjnym, us ugowym i handlowym, mieszcz cej si w zakresie przedmiotu dzia alno ci spó ki. Wszystkie zak ady produkuj zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Systemu HACCP, spe niaj c wymagania prawa ywno ciowego. Firma posiada certyfikat Systemu Zarz dzania Jako ci ISO 9001 oraz certyfikat Systemu Jako ci AQAP wymagany od dostawców ywno ci dla wojsk NATO. Oferta rynkowa badanego przedsi biorstwa obejmuje ponad 300 rodzajów wyrobów mi snych. Sprzeda hurtowa i detaliczna mi sa oraz przetworów realizowana jest poprzez kana y w asne i obce dystrybucji obejmuj ce: 1. sie w asn, 43 hurtownie, 350 sklepów firmowych i patronackich, 2. sie obc, 60 hurtowni, 3. sieci super- i hipermarkety, 4. export, 5. inne. Analiza systemu zarz dzania jako ci w badanym przedsi biorstwie Zarz dzanie jako ci w badanym przedsi biorstwie uznano za istotny element ca o ciowego zarz dzania organizacj. Has o przewodnie spó ki Piel gnujemy jako wiadczy o du ym zaanga owaniu kierownictwa firmy w utrzymanie wysokiej jako ci na wszystkich szczeblach zarz dzania. Decyzja o wprowadzeniu systemu jako ci by a powa n decyzj strategiczn, uwzgl dniaj c zró nicowane potrzeby, cele, specyfik dzia ania, wielko i struktur organizacji. Zgodnie z polityk jako ci przyj t przez spó k okre lono cele oraz zadania dla przedsi biorstwa. Od 30 sierpnia 2002 roku Spó ka posiada Certyfikowany System Zarz dzania Jako ci, który swym zakresem obejmuje projektowanie produkcji oraz sprzeda mi sa i jego przetworów. Certyfikaty potwierdzaj ce skuteczne funkcjonowanie systemu zarz dzani, a jako ci zosta y wydane po przeprowadzeniu auditu certyfikacyjnego, prowadzonego przez przedstawicieli Polskiego Centrum Bada i Certyfikacji i Wojskowego Centrum Normalizacji, Jako ci i Kodyfikacji potwierdzaj cego, e system spe nia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2001 i AQAP-110. Prace nad dostosowaniem istniej cego systemu do wymogów ISO 9001:2001 u atwi fakt istnienia systemu HACCP, a tak e Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), jakie wykszta ci y si w przesz o ci. Zgodnie z definicj zawart w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ywno ci i ywienia, Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) to dzia ania, które musz by podj te i warunki higieniczne, które musz by spe niane na wszystkich etapach produkcji i obrotu ywno ci, aby zapewni bezpiecze stwo ywno ci. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

4 158 H. Wyr bek Ka de przedsi biorstwo zobowi zane jest do sporz dzenia zak adowego programu GHP, który jest podstaw do wdro enia zasad systemu HACCP. Standard GMP zapewnia wysok jako, czysto u ytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewnia równie pe n kontrol nad jako ci i pochodzeniem surowców. Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej okre lane s cz sto Programami Stanowi cymi Warunki Wst pne. Natomiast w systemie GMP wszystkie czynno ci nie tylko s zaplanowane i wykonywane dok adnie tak, jak s opisane w procedurach i instrukcjach, ale tak e tak, aby ka da wykonywana czynno by a zapisana i potwierdzona w odpowiednim dokumencie. W systemie GMP to, co nie jest zapisane nie istnieje, za to, co nie zosta o zapisane nigdy nie zosta o wykonane. Takie post powanie zapewnia, m.in.: 1. nale yt kontrol stanu technicznego i sanitarnego pomieszcze, urz dze produkcyjnych i kontrolnych, 2. mo liwo ci g ej analizy parametrów operacji technologicznych, warunków otoczenia, itp., 3. odtworzenie ca ego procesu produkcyjnego (post powanie niezb dne, np. w przypadku reklamacji), 4. identyfikacj osób odpowiedzialnych za wykonanie, nadzorowanie i kontrol wa nych etapów produkcji. Ide systemu HACCP jest odej cie od poddawania ywno ci drobiazgowemu badaniu, w zamian wprowadzenie systemu, który gwarantowa by bezpiecze stwo ywno ci. System HACCP to system, który: identyfikuje, ocenia, kontroluje (opanowuje) zagro enia biologiczne, fizyczne i chemiczne istotne dla bezpiecze stwa ywno ci. 5 Najistotniejsze elementy systemu HACCP to: identyfikacja mog cych pojawi si zagro e, ocena ich istotno ci, oszacowanie ryzyka (prawdopodobie stwa) ich wyst pienia, okre lenie metod ich ograniczenia. 6 Wdro enie systemu przebiega o zgodnie z wcze niej ustalonym planem i by o wieloetapowe. Prace nad systemem rozpocz to w marcu 2001 roku, po ukazaniu si zarz dzenia Prezesa Zarz du w sprawie wprowadzenia systemu zarz dzania jako ci zgodnego z norm PN-EN ISO 9001: G odkowski O., Malinowski B., Wójcik A., HACCP w handlu detalicznym, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2004, s Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2003, s. 36. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

5 System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej 159 Po podj ciu decyzji o wdro eniu systemu, powo ano pe nomocnika ds. jako ci na szczeblu spó ki, pe nomocników w poszczególnych oddzia ach oraz kierowników grup procesowych. Drugim etapem by o opracowanie i wdro enie dokumentacji przez zespo y, sk adaj ce si z przedstawicieli czterech Oddzia ów i Biura Zarz du. Nad przygotowaniem dokumentacji pracowa o oko o 120 osób. Zespo y powo ane do tworzenia dokumentacji sk ada y si z osób, które dysponowa y odpowiedni wiedz i do wiadczeniem zawodowym. Trzecim etapem by o wdro enie i sprawdzenie przez audity wewn trzne skuteczno ci wdro enia i jako ci stworzonej dokumentacji w konfrontacji z rzeczywisto ci. Audity przeprowadzali pracownicy spó ki, którzy w styczniu 2002 roku uzyskali po zdanym egzaminie stosowne kwalifikacje. Uzyskanie certyfikatu okaza o si sukcesem i wa nym etapem w rozwoju spó ki. Osi gni to wi ksz przejrzysto systemu zarz dzania, w wyniku precyzyjnego wyznaczenia podstawowych procesów przebiegaj cych w spó ce, okre lono w procedurach zasady odpowiedzialno ci i kompetencji, oznaczono sposoby reagowania w przypadkach, gdy procesy przebiegaj niezgodnie z za o eniami. Dzia ania zwi zane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarz dzania jako ci (SZJ) s okresowo oceniane poprzez: audity wewn trzne, przegl dy systemu zarz dzania jako ci dokonywane przez kierownictwo, audity kontrolne przeprowadzane przez jednostk certyfikuj c. Zarz d przeprowadza przegl d SZJ systematycznie w zaplanowanych odst pach czasu. Przegl dy uwzgl dniaj ocen mo liwo ci doskonalenia i potrzeb zmian w systemie zarz dzania jako ci, w tym polityki oraz celów jako ciowych. Je li jest to zawarte w umowie, rezultaty przegl du s udost pniane klientom. Co najmniej raz w roku ocenia si efektywno systemu jako ci zgodnie z procedur Realizacja przegl du systemu przez kierownictwo. Dane wej ciowe do przegl du obejmuj informacje dotycz ce kryterialnej oceny celów polityki jako ci i procesów SZJ. S to: wyniki auditów, informacje zwrotne od klientów, rezultaty procesów i status kontroli zgodno ci wyrobu, wyniki dzia a koryguj cych i zapobiegawczych, sprawozdanie z realizacji dzia a i zalece dotycz cych doskonalenia. Z poszczególnych przegl dów systemu zarz dzania jako ci powsta y raporty w których zalecane by y dzia ania doskonal ce do wykonania. Dane wyj ciowe z przegl du zarz dzania obejmuj decyzje i dzia ania zwi zane z: doskonaleniem skuteczno ci systemu zarz dzania jako ci i jego procesów, ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

6 160 H. Wyr bek doskonaleniem wyrobu odpowiednio do wymaga klienta, zapewnieniem niezb dnych zasobów do realizacji ww. doskonalenia. Zarz d badanego przedsi biorstwa dokonuje rocznej oceny efektywno ci na podstawie projektu raportu, podejmuj c decyzje o planowanych dzia aniach doskonal cych na kolejny okres funkcjonowania systemu. Zakres przegl du systemu zarz dzania jako ci spó ki obejmuje ocen : a. realizacji celów Polityki Jako ci, b. realizacji procesów systemu zarz dzania jako ci, c. efektywno ci wymaga AQAP-110. Polityka Jako ci ukierunkowana jest na realizacj czterech celów: A1. Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci oraz spe nienie wymaga prawa ywno ciowego. A2. Zadowolenie klienta. A3. Zadowolenie pracownika. A4. Dba o o interesy firmy. Oceny realizacji celów dokonano dla poziomu wymaga proceduralnych i ich wykonania. Wymagania proceduralne oceniono najwy ej dla celu A1 Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci oraz spe nienie wymaga prawa ywno ciowego. Ogó em poziom osi gni cia postawionych celów kszta tuje si od 80%-100% (tab. 1). W celu usprawnienia funkcjonowania SZJ zakupiono oprogramowanie NND Jest to aplikacja kompleksowo wspomagaj ca zarz dzanie dokumentacj ISO i HACCP w ca ej spó ce. Dzi ki modu owej budowie (modu zarz dzania dokumentami: jako ci, bezpiecze stwa z mapowaniem procesów, auditów, reklamacji, niezgodno ci i zagro e wraz z wielostopniow ocen podj tych dzia a koryguj cych i zapobiegawczych) daje mo liwo lepszej oceny przebiegu procesów. W okresie prowadzenia bada w Spó ce skoncentrowano uwag na ocenie procesów g ównych, tj. wspó pracy z klientem, projektowaniu i produkcj, zakupach i logistyce. Odpowiedzialno za prawid owy przebieg procesów w badanym przedsi biorstwie ponosz dyrektorzy operacyjni spó ki. Tabela 1. Wyniki oceny realizacji celów w badanym przedsi biorstwie Table 1. Results of opinion of realization aims in studied enterprise Realizacja celów polityki jako ci Ocena realizacji celów w spó ce Wymagania proceduralne Realizacja (%) A A2 4,5 4,1 86 A3 4,5 3,5 80 A4 4, ród o: Opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada. Source: Own study on basis of investigations. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

7 System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej 161 Podstawowym narz dziem planistycznym s u cym ocenie prawid owo ci przebiegu procesów s przed o one przez dyrektorów operacyjnych raporty. Raport opisuje przebieg i realizacj procesów w kategoriach przychodów, kosztów i wyników w poszczególnych sferach dzia ania. Przy ocenie procesu Wspó praca z klientami analizie poddano nast puj ce wska niki: rentowno sprzeda y ogó em i w grupach asortymentowych, dynamik sprzeda y w porównaniu do planu i tego samego okresu roku ubieg ego, wielko i dynamik sprzeda y w poszczególnych kana ach dystrybucji. Zarz d spó ki ocenia skuteczno podejmowanych dzia a marketingowych poprzez ich wp yw na: wzrost warto ci sprzeda y, pozyskanie nowych klientów, skuteczno wprowadzenia nowych wyrobów, ocen bada dotycz cych znajomo ci marki i lojalno ci klientów. Zarz d oceni realizacj bud etu wydatków marketingowych w kontek cie efektów, potrzeb i ograniczono ci rodków finansowych. Przy ocenie procesu zakupy g ównymi kryteriami s : ocena polityki kontraktacji, poziom wska nika mi sno ci pozyskiwanego surowca, zmiany udzia u wsadu surowcowego, polityka cenowa wobec g ównych dostawców opakowa i materia ów dodatkowych. Ocena procesu Projektowanie i produkcja dokonana zosta a g ównie pod k tem spe niania wymogów rynku zg aszanych przez pion handlu i marketingu. Oceniono równie wp yw dokonanych zakupów maszyn i urz dze na wzrost wydajno ci pracy i popraw efektywno ci procesu produkcji. W ocenie procesu Logistyka analizie poddano koszty transportu, zwi zane z dostarczaniem produktu finalnego odbiorcy. Dokumentacja wymaga NATO AQAP-110 jest zamieszczona w obszarze F Systemu Zarz dzania i zawiera trzy procedury: Plany Jako ci, Zarz dzanie konfiguracj, Zarz dzanie ryzykiem w umowach. Plan jako ci dokument wyszczególniaj cy sposoby post powania, zasoby oraz kolejno dzia a odnosz cych si do jako ci, zwi zane z poszczególnym wyrobem, przedsi wzi ciem lub umow. Plany jako ci tworzone s w zale no ci od potrzeb lub wynikaj z umów z AQAP. Plan jako ci zawiera: opis wyrobu oraz wymaga, jakie musi on spe nia, specyficzne metody zapewniania jako ci, zasoby, kwalifikacje personelu, kolejno dzia a dla danego wyrobu lub kontraktu, ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

8 162 H. Wyr bek harmonogramy dotycz ce kontroli, bada oraz realizacji wyrobu. Celem procedury zarz dzanie konfiguracj jest udokumentowanie i dostarczenie pe nego zobrazowania funkcjonalnych i fizycznych cech wyrobu zdefiniowanych w dokumentach technologicznych i uzyskane w wyrobie oraz pos ugiwanie si w ka dym momencie cyklu ycia wyrobu, w a- ciw i dok adn dokumentacj. Zarz dzanie ryzykiem w badanym przedsi biorstwie ma na celu oszacowanie ryzyka wyst pienia zagro e mog cych zak óci realizacj kontraktu przed podpisaniem. Na podstawie dokumentów SZJ, nale y stwierdzi, e wdro enie wymaga NATO dotycz cych zapewnienia jako ci zgodnych z AQAP-110 w przedsi biorstwie jest przetestowane teoretycznie na wybranych produktach. W sprawozdawczym okresie spó ka uzyska a Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE 0341H. Podsumowanie Dla osi gni cia sukcesu przez firm szczególnie istotne znaczenie ma sposób, w jaki jest ona postrzegana przez nabywców. W warunkach konkurencji zarz dzanie jako ci staje si celem strategicznym przedsi biorstwa, a poziom jako ci obs ugi klienta i poziom kosztów przes dzaj o losie producenta. Od pierwszego maja 2004 r. obowi zkiem wdro enia systemu HACCP zostali obj ci wszyscy producenci lub wprowadzaj cy do obrotu ywno, którzy w celu zapewnienia wysokiej jako ci zdrowotnej oraz zasad higieny, obowi zani s wdro y i stosowa zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego, a tak e szeroko rozumianej jako ci zdrowotnej ywno ci uzyskuje si poprzez wdra anie w zak adzie systemów zarz dzania jako ci. Jednym z takich systemów jest HACCP (Hazard Analysis Critical and Control Point), czyli System Analizy Zagro e i Krytycznych Punktów Kontroli, który ukierunkowany jest specyficznie na zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. HACCP jest nierozerwalnie zwi zany z realizacj zasad GMP i GHP. St d te z punktu widzenia producenta i przetwórcy ywno ci mo na je powi za w jeden zintegrowany system bezpiecze stwa ywno ci. 7 Wymienione systemy odnosz si zarówno do mikrobiologicznych, jak i chemicznych oraz fizycznych zagro e dla zdrowia, które potencjalnie mog wyst powa w ywno ci. Systemy te wykazuj ró ny stopie z o ono ci i zaawansowania dzia a na rzecz jako ci oraz wzajemnie si uzupe niaj. W zak adach produkcji, przetwórstwa i obrotu ywno ci powinny by tworzone i spe niane warunki gwarantuj ce wyprodukowanie zdrowego i bezpiecznego rodka spo ywczego. Warunki te zwi zane s przede wszystkim z przestrzeganiem podstawowych zasad higieny i powinny by 7 Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2003, s. 8. Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009 ZN nr 81

9 System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej 163 zapewnione podczas ca ego procesu produkcyjnego pocz wszy od przyj cia surowców, poprzez poszczególne etapy obróbki technologicznej a do momentu ekspedycji gotowych wyrobów. Konkurencyjno firmy coraz cz ciej uzale niona jest od dwóch skorelowanych ze sob czynników: spe nienia wymaga klientów oraz sprawno ci dzia ania 8. System zarz dzania jako ci wyznacza nowy standard, zarówno kierowania przedsi biorstwem, jak i budowania relacji z klientem. Budowa oferty firmy musi nie tylko stanowi odpowied na potrzeby nabywców, ale musi równie bra pod uwag zasoby i umiej tno ci firmy. W a nie zasoby i umiej tno ci stanowi podstaw w zarz dzaniu jako ci w badanej organizacji. S one ród em czynników tworz cych warto dla klienta, a tym samym przyczyniaj si do sprawnego i skutecznego zarz dzania jako ci. Obecna pozycja firmy jest efektem podj tych wcze niej decyzji i okre lonych dzia a. Skutecznie realizowana polityka jako ci pozwoli a zaowocowa wysok pozycj konkurencyjn na rynku. Prognozowany rozwój sektora mi snego w Polsce wskazuje, e ma on szanse poprawy swojej pozycji konkurencyjnej w UE. Literatura G odkowski O., Malinowski B., Wójcik A., HACCP w handlu detalicznym, Wyd. PARP, Warszawa Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarz dzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa Krupa T. (red. nauk.), Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsi biorstw, Oficyna Wydawnicza PTZP, Warszawa Toru ski J. (red. nauk.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, Wydawnictwo FAPA, Warszawa Krupa T. (red. nauk.), Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsi biorstw, Oficyna Wydawnicza PTZP, Warszawa 2008, s. 41. ZN nr 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie (8)2009

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania DGW-12 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych Wymagania Czynność Imię i nazwisko Data Podpis Opracowała: Jolanta Ochnik 22.02.2010 Sprawdził: Michał Przymanowski

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP

PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP Z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane bezpłatnie przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo