Dokumentacja w przedszkolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja w przedszkolu"

Transkrypt

1 Dokumentacja w przedszkolu Praktyczny program zawierający wszystkie wzory dokumentów, pism, druków niezbędnych w prowadzeniu przedszkola wersja 7.0 Verlag Dashofer Sp. z o.o.

2 Dokumentacja w przedszkolu Praktyczny program zawierający wszystkie wzory dokumentów, pism, druków niezbędnych w prowadzeniu przedszkola Zespół autorów: Małgorzata Buda, Ewa Capińska, Mirosława Polaczyk, Regina Rzepka, Bronisława Wilczyńska Autor programu: Tomasz Traczyk Copyright 2008 Dashöfer Holding Ltd & Wydawnictwo Dashofer Sp. z o.o. Warszawa Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, Warszawa tel.: (0-22) , fax: (0-22) , Redaktor odpowiedzialny: Aleksandra Krupińska Zapraszamy na naszą stronę internetową: Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody wydawcy jest zabronione.

3 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr (numer) (adres).. Dane dziecka Dane osobowe dziecka PESEL Imię Drugie imię Nazwisko Data urodzenia... Miejscowość.. Adres zamieszkania dziecka Ulica.. Numer domu.. Numer lokalu. Kod Miejscowość.. Informacje dodatkowe Informacje o dziecku Dziecko jest wychowywane przez samotnego opiekuna/rodzica (wpisać TAK lub NIE)... Dziecko wychowywane jest przez rodziców/opiekunów niepełnosprawnych (wpisać TAK lub NIE) Dziecko w rodzinie zastępczej (wpisać TAK lub NIE). Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) (wpisać TAK lub NIE).. Liczba dzieci w rodzinie.. Pobyt dziecka w placówce Śniadanie (wpisać TAK lub NIE).. Obiad (wpisać TAK lub NIE) Podwieczorek/drugie śniadanie (wpisać TAK lub NIE). Napój (wpisać TAK lub NIE) Godziny pobytu dziecka w placówce od.. do. Kolejne preferowane przedszkola/oddziały przedszkolne dla zgłaszanego dziecka 2. preferencje 3. preferencje... Zapis do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 20../..

4 Wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich Szkoła obwodowa Szkoła preferowana jeśli nie jest to szkoła obwodowa... Dane rodziców/prawnych opiekunów Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Imię.. Nazwisko (obecne).. Telefon kontaktowy. Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka Imię.. Nazwisko.. Telefon kontaktowy. Adres zamieszkania matki/opiekunki (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) Ulica. Numer domu Numer lokalu Kod... Miejscowość. Adres zamieszkania ojca/opiekuna (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) Ulica. Numer domu Numer lokalu Kod... Miejscowość. Zakład pracy matki/opiekunki Nazwa i adres zakładu pracy... Zakład pracy ojca/opiekuna Nazwa i adres zakładu pracy... Inne telefony kontaktowe.. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą i ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) Data przyjęcia zgłoszenia. Podpis rodzica/opiekuna..

5 Załącznik do karty zgłoszenia dziecka w przedszkolu... (nazwisko i mię matki/opiekunki dziecka)... (nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka) OŚWIADCZENIE Do odbioru z przedszkola dziecka......upoważniam następujące osoby: 1... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) 2... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) 3... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) 4... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) Bierzemy na siebie pełna odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę Miejscowość, data podpis matki podpis ojca

6 Przedszkole nr im... w UPOWAŻNIENIE STAŁE DLA RODZEŃSTWA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR... w roku szkolnym./. Upoważniam córkę/syna (imię i nazwisko).. w wieku. do odbierania z przedszkola córki/syna (imię i nazwisko) Jednocześnie informuję, że od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną biorę na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. (czytelny podpis rodziców; data)

7 Przedszkole nr. im. w.. UPOWAŻNIENIE STAŁE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR.. w roku szkolnym../.. Upoważniam (imię i nazwisko). stopień pokrewieństwa.. legitymującą(-ego) się dowodem osobistym nr.... do odbierania z przedszkola córki/syna. (imię i nazwisko) Jednocześnie informuję, że od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, biorę na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. (czytelny podpis rodziców; data)

8 Przedszkole nr. ZASADY ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI Obowiązujące w roku szkolnym 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od.. do Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny.., a odbieramy od.. do. najpóźniej. 3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup. 4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielce lub woźnej pełniącej dyżur na korytarzu; niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przed budynkiem placówki. 5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. 6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola. 7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców. 8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą: - rodzice lub prawni opiekunowie, - inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów, - rodzeństwo dzieci ( ukończone 10 lat) na pisemne upoważnienie rodziców /opiekunów. 9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy. 10. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne. 11. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Umową na świadczenie usług przez przedszkole będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców określone w/w umową. 12. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

9 KONTROLA FINANSOWA Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej i sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. Inspektorzy do spraw kontroli mają prawo: żądania informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, szczególnie realizacji budżetu i gospodarki finansowej, wstępu na teren przedszkola i do wszystkich pomieszczeń w kontrolowanej placówce, wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, kontrola stanu kasy, wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi, gospodarką finansową, dostępu do akt osobowych (kwalifikacje i uposażenie pracowników). Kontrola finansowa obejmuje: Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych. Prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur. Obszary podlegające kontroli finansowej 1. Kontrola gospodarki mieniem obejmuje: przyjęcie na stan ewidencyjny środków trwałych czy oparte jest na dokumentacji, czy sprawdzono zgodność dostawy (wykonania) z warunkami umowy zakupu oraz stan

10 techniczny obiektu (środka trwałego) przyjętego od dostawcy (wykonawcy), powierzenie składników majątkowych czy wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i sprawności działania, czy wszystkie uszkodzenia oraz dostrzeżone braki składników mienia pracownicy zgłaszali bezpośredniemu przełożonemu, przeprowadzanie przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę mieniem okresowej analizy wykorzystania środków trwałych; dokumentowanie w ewidencji środków trwałych wszystkich zmian w sposobie i miejscu użytkowania składników majątkowych, zasady, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów Instrukcja inwentaryzacji, likwidację składników majątkowych czy ocena postępowań prowadzonych przez Komisję Likwidacyjną jest prawidłowa, czy zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu dyrektora powoływano komisję kasacyjną, czy zadysponowanie składnikami majątkowymi na rzecz innych podmiotów prowadzone jest w formie rejestru umów. 2. Kontrola wydatków budżetowych obejmuje: wydatki na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń czy udokumentowano wydatki ponoszone przez jednostkę w oparciu o listy płac, umowy zlecenia i inne decyzje, w oparciu o które sporządzone zostały listy płac, a także dowody, w wyniku których dokonano potrąceń na liście płac, przelewy w przypadku przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe; dokumentacja dotycząca zamówień publicznych, wydatki na podróże służbowe, delegacje pracowników, wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych faktury, rachunki, listy płac, pokwitowania, wnioski, zaświadczenia, oświadczenia, wydatki majątkowe dokumentacja dotycząca zamówień publicznych, dokumentacja projektowa, kosztorysy, faktury, rachunki, protokoły odbioru, dokumentacja dotycząca przyjęcia środka trwałego do ewidencji, wydatki na zakup środków dydaktycznych, czy są faktury, rachunki, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, czy są faktury, rachunki, wydatki na zakup energii, czy dokumentowane są fakturami, wydatki na zakup usług pozostałych, czy dokumentowane są fakturami, rachunkami,

11 procedury postępowania w wypadku, gdy dany wydatek nie mieści się w planie finansowym placówki, procedury konsultowania pod względem prawnym umów cywilnoprawnych powodujących skutki finansowe, badanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletność i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 3. Kontrola realizacji dochodów i przychodów obejmuje: dochody i inne środki publiczne jednostki czy są realizowane zgodnie z wykonywanymi umowami i na podstawie przepisów prawnych zobowiązujących inne podmioty do podnoszenia płatności na rzecz jednostki, rzetelne i prawidłowe naliczanie wysokości dochodów i innych przychodów środków publicznych czy prowadzi się odpowiednią dokumentację i rejestry tej dokumentacji, naliczone płatności czy podlegają ewidencji w księgach rachunkowych na podstawie kopii dokumentów stanowiących tytuł płatności, czy dokumenty te są gromadzone w księgowości jako dowody źródłowe, dochody i inne przychody zrealizowane za pośrednictwem kasy czy ewidencjonowane są w odrębnych raportach kasowych dochodów, czy wyznaczony pracownik (księgowa) sprawdza na bieżąco i systematycznie terminowość regulowania należności. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej podczas kontroli zwracają uwagę na: stosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków; księgi rachunkowe przedszkola; dokumentację opisująca procedury i zasady rachunkowości; wypłaty pracownikom wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń, ich zgodność z obowiązującym prawem; stosowanie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; sporządzanie sprawozdań budżetowych; nieprawidłowości z zakresu regulaminów wewnętrznych w przedszkolu.

12 Kontroli dokonywanej przez jednostki samorządu terytorialnego podlega także systematyczność dokonywania kontroli wewnętrznej. Dowodem dokonania kontroli przez kierownika jednostki jest podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Ustalenia kontroli dokonanej przez właściwych merytorycznie pracowników winny być przedmiotem analizy kierownictwa jednostki i skutkować podejmowaniem następujących działań: 1. zablokowania wydatków powodujących przekroczenie planu finansowego na dany rok budżetowy, 2. rezygnacji z niektórych zadań, które nie spowodują trudności w funkcjonowaniu jednostki, 3. wystąpienia do jednostki samorządu terytorialnego (Urząd miasta, gminy) o zwiększenie planu finansowego bieżącego roku, bądź zmian w planie finansowym, 4. wypowiedzenia umów na świadczenie usług, 5. zmiany regulaminów pracy, wynagradzania, 6. wyciągnięcia wniosków służbowych, dyscyplinarnych przewidzianych w regulaminie pracy w stosunku do pracowników, którzy zaniedbali swoje obowiązki wynikające z kontroli bądź nieprawidłowo przygotowali materiały do opracowania planu finansowego, 7. opracowania nowych procedur kontroli bądź dokonania zmian w dotychczasowych w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom w przyszłości. Po kontroli należy podjąć skuteczne działania zmierzające do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i realizację wniosków pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych. Za wykonanie tych wniosków zawsze odpowiedzialny jest dyrektor. Takie wnioski pokontrolne otrzymuje także organ prowadzący placówkę.

13 ... /nazwa przedszkola/ KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) Termin...czas trwania/ilość dni...grupa... Liczba uczestników... Kierownik (imię i nazwisko)... Liczba opiekunów... Środek lokomocji... OŚWIADCZENIE Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki (imprezy) /imiona i nazwiska oraz podpisy/ Kierownik wycieczki (imprezy) /podpis/ HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) Data i godzina wyjazdu Ilość kilometrów Miejscowość Program Adres punktu docelowego/ żywieniowego Zatwierdzam /pieczęć i podpis dyrektora przedszkola/...

14 ... /pieczęć przedszkola/ LISTA nr...uczestników wycieczki/imprezy Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Nr legitymacji ubezpieczeniowej Kontakt do rodziców... Kierownik wycieczki Razem osób w tym płci męskiej żeńskiej Opiekunowie......, dnia r. Dyrektor przedszkola

15 INSTRUKCJA MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ STOŁOWYCH I KUCHENNYCH UWAGI OGÓLNE 1. Pracownicy zatrudnieni przy myciu powinni posiadać aktualne badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 2. Pracownicy zatrudnieni przy myciu powinni być ubrani w odpowiednią odzież roboczą oraz powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 3. Każde mycie z użyciem środków chemicznych powinno być poprzedzone dokładnym usunięciem resztek artykułów spożywczych i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu, jak szczotki, skrobaczki, zmywaki itp., oraz spłukane wodą. 4. W przypadku mycia ręcznego naczynia po umyciu należy poddać wyparzaniu lub dezynfekcji chemicznej, chyba że środek użyty do mycia posiada właściwości dezynfekujące. 5. Zabrania się osuszania naczyń za pomocą ścierek i ręczników. 6. Umyte i osuszone naczynia należy przechowywać w specjalnie przeznaczonych do tego celu zamykanych szafach. 7. Szafy na naczynia muszą być utrzymywane w należytej czystości. 8. Po zakończonych zabiegach szczotki, zmywaki i inne używane do mycia naczyń przedmioty należy wyprać lub wymyć, zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć. 9. Odpady żywności powinny być przechowywane w szczelnych, wykonanych z nienasiąkliwego materiału, pojemnikach i usuwane z pomieszczeń produkcyjnych niezwłocznie po wypełnieniu 2/3 objętości pojemnika, a w każdym przypadku po zakończeniu pracy. Po usunięciu odpadów pojemniki i sprzęt kontaktujący się z odpadami należy umyć i wydezynfekować w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Należy zachować podział na odpady pochodzenia zwierzęcego i nie zwierzęcego. 10. Środki do mycia i dezynfekcji powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, z czytelnym oznakowaniem i znakami ostrzegawczymi. 11. Środki myjące i dezynfekujące szczególnie niebezpieczne, należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. MYCIE MASZYNOWE Przed przystąpieniem do maszynowego mycia naczyń należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentacji DTR obsługiwanego urządzenia. Zabieg mycia maszynowego powinien składać się z następujących czynności: naczynia dokładnie oczyścić z resztek artykułów spożywczych, tłuszczu i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu, jak szczotki, skrobaczki, zmywaki itp.; wstępnie oczyszczone naczynia ułożyć na specjalnej tacy:

16 talerze w stojakach, szklanki, filiżanki, kubki itp. powinny być ustawione dnem do góry, sztućce w koszykach, trzonkiem do dołu, tak ułożone naczynia wstawić do maszyny; do odpowiedniego dozownika podać właściwą ilość środka myjącego zgodnie z jego przeznaczeniem, Uwaga: Używać wyłącznie detergentu oraz środków do płukania przeznaczonych do zmywarek. Nie myć części plastikowych, jeśli nie są one oznaczone jako zdatne do mycia w zmywarce. dokładnie zamknąć drzwiczki zmywarki; naczynia pozostawić w maszynie pod działaniem wody o temperaturze 90 C przez okres od 3 do 4 minut; umyte naczynia osuszyć na suszarkach jeżeli zmywarka nie posiada funkcji suszenia. Sprawdził... pieczęć zakładu... data, podpis

17 INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ I DROBNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO MYCIE 1. Po użyciu drobny sprzęt pomocniczy typu: noże, deski, szczypce, chochle, ubijaki itp., w tym części maszyn i urządzeń dokładnie oczyścić z resztek artykułów spożywczych, tłuszczu i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu, jak szczotki, skrobaczki, zmywaki itp. 2. Zabieg mycia należy wykonać zaraz po oczyszczeniu sprzętu z resztek organicznych. 3. Myć za pomocą roztworu myjącego przygotowanego zgodnie z zaleceniami producenta. 4. Temperatura przygotowanego roztworu to najczęściej od 40 do 45 C. 5. Wstępnie oczyszczony sprzęt zanurzyć w przygotowanym roztworze i odczekać chwilę, aż odmoknie, a następnie szorować (czas namaczania jest zależny od stopnia zabrudzenia). 6. Sprzęt dokładnie umyć ze wszystkich stron, w tym trudno dostępne miejsca, jak otwory, zagłębienia itp., za pomocą specjalnych szczoteczek. 7. Po umyciu, sprzęt dokładnie spłukać czystą, gorącą wodą i suszyć na suszarkach, jeżeli zakład nie posiada specjalnej suszarki maszynowej. DEZYNFEKCJA Umyty i wysuszony sprzęt należy poddać zabiegowi dezynfekcji, jeżeli środek używany uprzednio do mycia nie posiadał również właściwości dezynfekujących. 1. Przygotować roztwór do dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Sprzęt umieścić w wodzie ze środkiem dezynfekującym. 3. Zdezynfekowany sprzęt dokładnie spłukać czystą gorącą wodą i osuszyć na suszarkach, jeżeli zakład nie posiada specjalnej suszarki maszynowej. Po zakończonych zabiegach używane szczotki i zmywaki umyć, zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć. Zabiegi mycia i dezynfekcji zapisać w Karcie zapisów mycia i dezynfekcji urządzeń i drobnego sprzętu pomocniczego. Sprawdził... pieczęć zakładu... data, podpis

18 KARTA KONTROLI: DOPUSZCZENIE PRACOWNIKÓW DO PRACY Miesiąc: Data Imię i Nazwisko Przyczyna niedopuszczenia do pracy Podjęte kroki Podpis osoby upoważnionej Uwagi:

19 KARTA KONTROLI: MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH Miesiąc: Data Mycie Dezynfekcja nazwa środka Podpis pracownika Podpis osoby odpowiedzialnej:.. Codzienny zapis; Rodzaje dezynfekcji: Bieżąca mycie i dezynfekcja parapetów, blatów produkcyjnych, zlewów, posadzek, kratek ściekowych, desek produkcyjnych; Generalna mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, mebli, sprzętu, naczyń itp.

20

21 Wdrażanie systemu HACCP Wprowadzenie Według obecnie obowiązujących przepisów system HACCP jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością, bez względu na wielkość zakładu pracy oraz rodzaj prowadzonej działalności. Obowiązek wdrożenia zasad systemu wynika z art.5 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, który brzmi: przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad systemu HACCP. Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Point System), które tłumaczy się jako analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Stosuje sie go w firmach mających do czynienia z żywnością. Służy on zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. Prawidłowo wdrożony i prowadzony HACCP jest uznawany za najlepszą gwarancję tego, że żywność nie jest skażona lub zanieczyszczona i że jest bezpieczna dla konsumenta. GHP (Good Hygienic Practice) Dobra Praktyka Higieniczna GMP (Good Manufakturing Praktice) Dobra Praktyka Produkcyjna Przed wprowadzeniem w zakładzie pracy systemu HACCP należy wdrożyć zasady GHP oraz GMP, które mają na celu stworzenie warunków do wytwarzania żywności bezpiecznej pod względem higienicznym. Zasady te dotyczą: pomieszczeń, maszyn i urządzeń, usuwania odpadów, mycia, zaopatrzenia w wodę, pozyskiwania surowców, higieny osobistej i szkolenia personelu. Dobra Praktyka Higieniczna to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji. GHP swoim zasięgiem obejmuje: stan sanitarny otoczenia zakładu, stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu, stan sanitarny środków transportu, zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami, skuteczność mycia i dezynfekcji, przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników. Dobra Praktyka Produkcyjna stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w postaci instrukcji. Prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych wiąże się z uzyskaniem dobrej jakości potraw, czyli posiłków

22 spełniających oczekiwania konsumenta pod względem wartości odżywczej oraz pod względem bezpieczeństwa. Za realizację wymagań higieniczno-sanitarnych odpowiada osoba kierująca zakładem pracy, w szczególności: zapewnia zakładowe instrukcje GMP/GHP, sprawuje nadzór nad prowadzeniem systematycznych wpisów do dokumentacji dotyczącej stosowania GHP, kieruje na szkolenia zewnętrzne HACCP oraz organizuje wewnętrzne szkolenia dla pracowników, kieruje personel na badania lekarskie, nadzoruje personel w zakresie przestrzegania higieny osobistej oraz higieny produkcji. System HACCP ma charakter prewencyjny i w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, które polega na końcowej kontroli produktu, w systemie HACCP prowadzona jest kontrola wewnętrzna procesu produkcyjnego lub procesu postępowania. System ten jest oparty na zapobieganiu i samokontroli. Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Żywnościowego oraz rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych system HACCP działa w oparciu o siedem podstawowych zasad: 1.zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ustalenie, w jaki sposób je kontrolować i jak im przeciwdziałać, 2. ustalenie krytycznych punktów kontroli (w skrócie KPK, ang. CCP) czyli miejsc, w których należy eliminować potencjalne zagrożenia, 3.ustalenie dla każdego z KPK wymagań, jakie powinien spełniać i określenie granic dopuszczalnej tolerancji, 4.ustalenie i wprowadzanie systemu sprawdzania (monitorowania) krytycznych punktów kontroli, 5.ustalanie działań korygujących, jeżeli KPK nadal nie spełnia ustalonych wymagań, 6.ustalenie procedury weryfikacyjnej, która potwierdzi, że system jest skuteczny i zgodny z planem, 7.opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP 1. Powołanie zespołu ds. HACCP 2. Opis produktu 3. Wskazanie przeznaczenia produktu 4. Sporządzenie schematu procesu postępowania 5. Weryfikacja systemu postępowania 6. Analiza zagrożeń 7. Określenie KPK 8. Ustalenie limitów krytycznych 9. Ustalenie sposobów monitorowania KPK 10. Ustalenie działań korygujących 11. Opracowanie procedury weryfikacji systemu 12. Utworzenie dokumentacji

23

24 MARKETING W PRZEDSZKOLU Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Celem marketingu jest wykształcenie umiejętności podejmowania samodzielnych działań informacyjno-promocyjnych. Przedszkole obecnie postrzegane jako jednostka świadcząca usługi edukacyjne, musi zająć się promocją swojej działalności, by zdobyć klienta lub umocnić swój wizerunek w środowisku lokalnym. Należy zwrócić uwagę na różnorodność placówek oświatowych na polskim rynku: przedszkola publiczne (rezygnacja z ekonomicznych motywów na rzecz nadrzędnych zadań społecznych), przedszkola niepubliczne, przedszkola prywatne, przedszkola społeczne, inne formy wychowania przedszkolnego. Edukacja, a w tym wychowanie przedszkolne jest specyficznym produktem marketingowym. Edukacja jest usługą, a interesującym wydaje się sposób postrzegania dziecka i świadomość jego kształcenia poprzez jakość i zakres świadczonych usług edukacyjnych. W usługach określoną rolę odgrywają przedmioty stanowiące środki ich świadczenia, ale bezpośredni wpływ na wartość użytkową mają zarówno ilość, jak i jakość czynnika ludzkiego. Dostarczanie możliwie największej satysfakcji odbiorcy i spełnianie jego oczekiwań stanowi główną wytyczną w świadczeniu tego specyficznego dobra, jakim jest usługa. Na rynku usług edukacyjnych mamy do czynienia z podażą (ilość przedszkoli) oraz popytem (struktura demograficzna ludności, poziom aspiracji rodziców i dzieci). Przedszkole można określić mianem organizacji nie komercyjnej, która prowadzi działalność służącą urzeczywistnianiu celów społecznie użytecznych. Obejmuje ona zarówno działania na korzyść pojedynczych osób, czy grup osób, jak i na rzecz całego społeczeństwa. Realizacja celów odbywa się poprzez świadczenie usług społecznych, przez tworzenie warunków życia i rozwoju, zgodnych z potrzebami i aspiracjami kulturowymi oraz

25 cywilizacyjnymi obywateli. Prowadzenie działalności nie zarobkowej oznacza, że rezygnuje się z motywacji ekonomicznej na rzecz humanitarnej. W Polsce znane i popularne są działania marketingowe w odniesieniu do placówek niepublicznych i prywatnych. Istotna jest świadomość podziału i zróżnicowania rynku oświatowego, głównie ze względu na mniejszą populację dzieci oraz zmiany prawne i potrzebę wzbogacenia oferty, by wychowanie przedszkolne upowszechniło się w 100% oraz zadowoliło rodziców dzieci. Warto zatem: zmienić sposób myślenia o przedszkolu (jest ono dla dziecka i rodzica, który ma wybór), podejmować działania marketingowe (stworzyć niepowtarzalną ofertę, dzięki której placówka będzie zauważalna i będzie się wyróżniać spośród innych), opracować strategię promocji dostosowaną do specyfiki przedszkola, stale badać i analizować efekty podejmowanych działań oraz obserwować konkurencję, swoją pozycję na rynku oraz skuteczność przyjętych narzędzi marketingowych. Proces planowania marketingowego powinien uwzględniać wiele czynników zarówno wewnętrznych (wewnątrz placówki przedszkolnej), jak i zewnętrznych (tzw. otoczenia przedszkola). Przy wyborze przedszkola istotne staje się: lokalizacja przedszkola (bliskość miejsca zamieszkania oraz bezpieczeństwo w placówce oraz wokół niego), stopień i poziom wyposażenia w pomoce dydaktyczne, dodatkowa oferta (godziny pracy placówki, nauka języków, pływalnia, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ekologia, taniec), poziom przygotowania do szkoły, dobra opinia w środowisku. Wśród narzędzi marketingowych, za pomocą których można osiągnąć zamierzone cele, bardzo istotne miejsce zajmuje promocja. Rozumiana tutaj jako sztuka komunikacji mająca wywierać dodatkowy, nadzwyczajny wpływ na klienta, docierając do niego różnymi

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KONINIE NA ROK SZKOLNY./.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KONINIE NA ROK SZKOLNY./. Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data złożenia Godzina WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KONI NA ROK SZKOLNY./. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pn Wesołe Przedszkole na rok szkolny 2014/2015

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pn Wesołe Przedszkole na rok szkolny 2014/2015 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pn Wesołe Przedszkole na rok szkolny 2014/2015 prowadzonego przez Stowarzyszenie WSZYSTKO DLA GMINY ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy data wpływu wniosku -podpis osoby przyjmującej WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy od dnia.. 1.

Bardziej szczegółowo

Przedszkolem pierwszego wyboru jest Publiczne Przedszkole Nr. w następnej kolejności Publiczne Przedszkole Nr. oraz Publiczne Przedszkole Nr..

Przedszkolem pierwszego wyboru jest Publiczne Przedszkole Nr. w następnej kolejności Publiczne Przedszkole Nr. oraz Publiczne Przedszkole Nr.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR W NOWEJ SOLI ROK SZKOLNY..../... Przedszkolem pierwszego wyboru jest Publiczne Przedszkole Nr. w następnej kolejności Publiczne Przedszkole Nr.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW W BAJKOWYM PRZEDSZKOLU W DAWIDACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GMINIE CELESTYNÓW REKRUTACJA 2013/2014

ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GMINIE CELESTYNÓW REKRUTACJA 2013/2014 . pieczęć przedszkola Data złożenia Wypełnia przedszkole KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GMINIE CELESTYNÓW REKRUTACJA 2013/2014 od 5 do 22 marca 2013 r. trwać będzie rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyjęcie mojego dziecka. do Przedszkola Niepublicznego Jeżykowe Przedszkole w roku szkolnym od dnia

Proszę o przyjęcie mojego dziecka. do Przedszkola Niepublicznego Jeżykowe Przedszkole w roku szkolnym od dnia KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO JEŻYKOWE PRZEDSZKOLE Ul. Stoczni Gdańskiej 48, 15-571 Białystok Proszę o przyjęcie mojego dziecka. do Przedszkola Niepublicznego Jeżykowe Przedszkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów

REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów REGULAMIN WYCIECZEK Punkt Przedszkolny Wojszycka Akademia Talentów Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł S z k ó ł i m. P o l s k i c h N o b l i s t ó w w W i e l i c h o w i e ul. Kościelna 7a, 64-050 Wielichowo tel/fax: ( 0-61 ) 44 33 016

Z e s p ó ł S z k ó ł i m. P o l s k i c h N o b l i s t ó w w W i e l i c h o w i e ul. Kościelna 7a, 64-050 Wielichowo tel/fax: ( 0-61 ) 44 33 016 Z e s p ó ł S z k ó ł i m. P o l s k i c h N o b l i s t ó w w W i e l i c h o w i e ul. Kościelna 7a, 64-050 Wielichowo tel/fax: ( 0-61 ) 44 33 016 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 5-LETNIEGO do oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY PAŁACYK

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY PAŁACYK Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY PAŁACYK Proszę o przyjęcie mojego dziecka :... imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Integracyjnego w Skwierzynie na rok szkolny 2014/2015. Dane osobowe dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Integracyjnego w Skwierzynie na rok szkolny 2014/2015. Dane osobowe dziecka Załącznik nr 1 Data:. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Integracyjnego w Skwierzynie na rok szkolny 2014/2015 Dane osobowe dziecka PESEL Przy braku PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr /2010 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA

ZARZĄDZENIE Nr /2010 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA ZARZĄDZENIE Nr /2010 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli Miejskich w Łowiczu Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Koziołki ul. Piłsudskiego 28 Kanie 05-805 Otrębusy

Niepubliczne Przedszkole Koziołki ul. Piłsudskiego 28 Kanie 05-805 Otrębusy Niepubliczne Przedszkole Koziołki., dn 2013r. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do projektu pn. Rozwój poprzez zabawę w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2009/2010 WESOŁE PRZEDSZKOLE

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2009/2010 WESOŁE PRZEDSZKOLE Wypełniony formularz należy złożyć do 18.06.2009 roku. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2009/2010 prowadzonego przez Stowarzyszenie WSZYSTKO DLA GMINY ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 2 Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data złoŝenia Godzina FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA W KONI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach prowadzonego przez Gminę Świebodzice na rok szkolny 2015/16 Wypełniony wniosek

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Potwierdzam wolę uczęszczania dziecka do przedszkola Przedszkole Guzik Ul. Surowieckiego12/3 02-785 Warszawa Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu: (podkreślić

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Tułowicach, ul. H. Sawickiej 7, tel. 77 4600165, www.przedszkole.tulowice.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Tułowicach, ul. H. Sawickiej 7, tel. 77 4600165, www.przedszkole.tulowice. Imię i Nazwisko wnioskodawcy-rodzica/prawnego opiekuna Data przyjęcia wniosku Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Tułowicach, ul. H. Sawickiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podać swoje aktualne numery

Bardziej szczegółowo

TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO ALTERNATYWNEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO ALTERNATYWNEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 UWAGA RODZICE!!!! TERMINY REKRUTACJI DZIECI DO ALTERNATYWNEGO PRZEDSZKOLA W JORDANOWIE ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Zarząd Stowarzyszenia Wszystko dla Gminy ogłasza rekrutację dzieci do alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ- TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA 1 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Przedszkole nr 219 Niezapominajka w Warszawie Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego. Matki/opiekunka prawna Ojca/opiekun prawny Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Numer domu /numer mieszkania

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego. Matki/opiekunka prawna Ojca/opiekun prawny Kod pocztowy. Miejscowość. Ulica. Numer domu /numer mieszkania Imiona i Nazwiska rodziców/opiekunów prawnych Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor. Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ANGLOJĘZYCZNEGO PROMAR 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 12

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ANGLOJĘZYCZNEGO PROMAR 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 12 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ANGLOJĘZYCZNEGO PROMAR 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 12 Proszę o przyjęcie mojej córki/syna/podopiecznego* do Przedszkola Anglojęzycznego PROMAR w Rzeszowie w

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Ja niżej podpisany:

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Ja niżej podpisany: 1) Upoważnienie do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Ja niżej podpisany: (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 GIMNAZJUM NR 1 I. Dane o dziecku ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZAWOI CENTRUM ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum Imię pierwsze... Imię drugie... Nazwisko... Data urodzenia... Miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu

Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Regulamin wycieczek obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

6. Informacje o możliwości kontaktu z rodzicami/ opiekunami Miejsce pracy matki telefon kontaktowy... Miejsce pracy ojca telefon kontaktowy

6. Informacje o możliwości kontaktu z rodzicami/ opiekunami Miejsce pracy matki telefon kontaktowy... Miejsce pracy ojca telefon kontaktowy Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Punktu Przedszkolnego w Jodłówce i Kramarzówce oraz udziału w projekcie Ja też jestem przedszkolakiem nowe formy edukacji przedszkolnej w Gminie Pruchnik.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach na rok szkolny 2014/2015 (pieczęć placówki) Winiary, dnia Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach na rok szkolny 2014/2015 Proszę o wypełnienie karty drukowanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ANGLOJĘZYCZNEGO PROMAR 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 12

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ANGLOJĘZYCZNEGO PROMAR 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 12 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ANGLOJĘZYCZNEGO PROMAR 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 12 Proszę o przyjęcie mojej córki/ syna/podopiecznego* do Zerówki Anglojęzycznej PROMAR (prowadzonej przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły

Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły Dokument wewnątrzszkolny Załącznik do Statutu Szkoły ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali /opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Pieczęć szkoły Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE

Pieczęć szkoły Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE Pieczęć szkoły Załącznik nr 2 Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Uwaga! Dane zawarte we wniosku stanowią podstawę do sporządzenia umowy cywilno-prawnej. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Pieczęć szkoły Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE

Pieczęć szkoły Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W KAMIONCE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZŁOWIE Pieczęć szkoły Załącznik nr 2 Wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka. Uwaga! Dane zawarte we wniosku stanowią podstawę do sporządzenia umowy cywilno-prawnej. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego. Przedszkola Nr 5. ul. Kaszubska 4

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego. Przedszkola Nr 5. ul. Kaszubska 4 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Kaszubska 4 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Kaszubska 4 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW OBOWIAZUJACA W PRZEDSZKOLU NR 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacje Matka/prawna opiekunka Ojciec/prawny opiekun

Informacje Matka/prawna opiekunka Ojciec/prawny opiekun Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Formularz zgłoszeniowy dziecka do AKADEMII TALENTÓW Przedszkola Publicznego w Nekli na rok szkolny 2015/2016 I. Informacje o dziecku: Imię (imiona) i nazwisko Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK w Przedszkolu Samorządowym w Zabierzowie 1 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie, przy współpracy Rady Rodziców. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący) INNE INFORMACJE O DZIECKU

aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata (oboje rodzice pracujący) INNE INFORMACJE O DZIECKU załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR. w GRÓJCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 (Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Radomicach. matki. kod pocztowy. miejscowość. numer domu /numer mieszkania

Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Radomicach. matki. kod pocztowy. miejscowość. numer domu /numer mieszkania Imiona i nazwisko rodziców kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Zespołu Szkół w Radomicach Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Radomicach I- Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyprowadzania. i odbierania dzieci. obowiązujący. w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu

Regulamin przyprowadzania. i odbierania dzieci. obowiązujący. w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujący w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 1. Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a

Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a Regulamin wycieczki Strona 1 z 10 Regulamin wycieczek i spacerów obowiązujący w Żłobku Samorządowym Nr 18 w Krakowie ul. Mazowiecka 30a Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr...

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... Zawarta w Świdnicy, w dniu... pomiędzy Moniką Krawczyk - Rudnicką właścicielką Niepublicznego Przedszkola Artystycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Wypełniając umowę należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Data wpływu:. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W Szkole Podstawowej nr... w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy...

Data wpływu:. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W Szkole Podstawowej nr... w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy... ( pieczęć szkoły podstawowej ) Uwaga: Kartę wypełniają Rodzice (Prawni Opiekunowie) Data wpływu:. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W Szkole Podstawowej nr... w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Zawarta dnia...w Zalesiu pomiędzy Oddziałem Przedszkolnym przy Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu, reprezentowanym przez dyrektora - Barbarę

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie) KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie) którego organizacja oraz funkcjonowanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 134 Słoneczny Świat w Poznaniu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 134 Słoneczny Świat w Poznaniu Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 134 Słoneczny Świat w Poznaniu I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA* / ODDZIAŁU ZEROWEGO W SP* W TYKOCINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ( * niewłaściwe przekreślić)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA* / ODDZIAŁU ZEROWEGO W SP* W TYKOCINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ( * niewłaściwe przekreślić) 1 Rekrutacja. Tykocin, dnia... (data złożenia, pieczęć placówki) / wypełnia sekretariat WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA* / ODDZIAŁU ZEROWEGO W SP* W TYKOCINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ( * niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci (podpis) Obowiązki kierownika wycieczki: 1) opracowuje

Bardziej szczegółowo

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Miejskiego nr 52 w Łodzi

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Miejskiego nr 52 w Łodzi Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Miejskiego nr 52 w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 11 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Broniewicach REGULAMIN REKRUTACJI Regulamin rekrutacji normuje wszelkie kwestie związane z rekrutacją do Szkoły Podstawowej im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go Przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM NA ROK SZKOLNY 2014/2015

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MOJE PRZEDSZKOLE UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zawarta w Dawidach Bankowych, w dniu. pomiędzy Violettą Nojmann właścicielką przedszkola Moje Przedszkole

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zawarta w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej. a Panem/nią/.. zam..

U M O W A. zawarta w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej. a Panem/nią/.. zam.. U M O W A zawarta w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Królowej Górnej reprezentowanym przez dyrektora Pana Stanisława Porębę a Panem/nią/.. ( imię i nazwisko rodzica lub prawnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU prowadzonego przez Gminę Dobroń

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU prowadzonego przez Gminę Dobroń WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU prowadzonego przez Gminę Dobroń na rok szkolny 2015/2016 Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 20 marca br. do godz. 16.00 w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W HORYŃCU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W HORYŃCU-ZDROJU Załącznik nr 11R do Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W HORYŃCU-ZDROJU I. Tok postępowania rekrutacyjnego. 1. Przebieg rekrutacji dzieci do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

UMOWA NA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU Załącznik do Zarządzenia Nr III/516/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. UMOWA NA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU zawarta w dniu pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 10 ZASADY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (tekst jednolity z dnia 24.09.2012 r.) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NR 6

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NR 6 ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NR 6 I. Podstawa Prawna Podstawa Prawna Rozdział IV Warunki przyjmowania dzieci statutów żłobków stanowiących załącznik 1,2 i 3 do Uchwały X/123/11 Rady Miasta Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-22-159/12 pn. Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1. W ZSM nr 2 w MSZANIE DOLNEJ. ul. Leśna 10. na rok szkolny 2015/2016

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1. W ZSM nr 2 w MSZANIE DOLNEJ. ul. Leśna 10. na rok szkolny 2015/2016 ( Pieczęć przedszkola ) KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZSM nr 2 w MSZANIE DOLNEJ ul. Leśna 10 na rok szkolny 2015/2016 I. UWAGI 1. Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku.

Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Regulamin wycieczek i spacerów Przedszkola Samorządowego nr 43 w Białymstoku. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (ostatnie zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542, weszły w życie z dniem 24 maja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Łowiczu prowadzonego przez Gminę Miasto Łowicz

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Łowiczu prowadzonego przez Gminę Miasto Łowicz Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Łowiczu prowadzonego przez Gminę Miasto Łowicz 1. 1. Przyjęcia do Żłobka odbywają się w trakcie całego roku, według kolejności zgłoszeń i w miarę posiadanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA.

REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA. REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: a) Rozporządzenie MENiS z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły-oddziału przedszkolnego spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły-oddziału przedszkolnego spoza obwodu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły-oddziału przedszkolnego spoza obwodu Wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół w Widuchowej, Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera - oddział przedszkolny SP

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia i udziału

Karta zgłoszenia i udziału Załącznik nr 1 do Regulaminu Karta zgłoszenia i udziału w projekcie pn. Zacznijmy od przedszkola Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach Załącznik nr 6 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespołu Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach 1 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. Powinny być

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAPISÓW I REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN ZAPISÓW I REKRUTACJI DZIECI REGULAMIN ZAPISÓW I REKRUTACJI DZIECI do oddziału przedszkolnego i oddziału klasy I w Szkole Podstawowej w Chełmnie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia ucznia

Karta zgłoszenia ucznia Przed wypełnieniem prosz ę przeczyta ć całość Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Karta zgłoszenia ucznia Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo