Dokumentacja w przedszkolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja w przedszkolu"

Transkrypt

1 Dokumentacja w przedszkolu Praktyczny program zawierający wszystkie wzory dokumentów, pism, druków niezbędnych w prowadzeniu przedszkola wersja 7.0 Verlag Dashofer Sp. z o.o.

2 Dokumentacja w przedszkolu Praktyczny program zawierający wszystkie wzory dokumentów, pism, druków niezbędnych w prowadzeniu przedszkola Zespół autorów: Małgorzata Buda, Ewa Capińska, Mirosława Polaczyk, Regina Rzepka, Bronisława Wilczyńska Autor programu: Tomasz Traczyk Copyright 2008 Dashöfer Holding Ltd & Wydawnictwo Dashofer Sp. z o.o. Warszawa Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, Warszawa tel.: (0-22) , fax: (0-22) , Redaktor odpowiedzialny: Aleksandra Krupińska Zapraszamy na naszą stronę internetową: Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedruk i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody wydawcy jest zabronione.

3 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nr (numer) (adres).. Dane dziecka Dane osobowe dziecka PESEL Imię Drugie imię Nazwisko Data urodzenia... Miejscowość.. Adres zamieszkania dziecka Ulica.. Numer domu.. Numer lokalu. Kod Miejscowość.. Informacje dodatkowe Informacje o dziecku Dziecko jest wychowywane przez samotnego opiekuna/rodzica (wpisać TAK lub NIE)... Dziecko wychowywane jest przez rodziców/opiekunów niepełnosprawnych (wpisać TAK lub NIE) Dziecko w rodzinie zastępczej (wpisać TAK lub NIE). Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) (wpisać TAK lub NIE).. Liczba dzieci w rodzinie.. Pobyt dziecka w placówce Śniadanie (wpisać TAK lub NIE).. Obiad (wpisać TAK lub NIE) Podwieczorek/drugie śniadanie (wpisać TAK lub NIE). Napój (wpisać TAK lub NIE) Godziny pobytu dziecka w placówce od.. do. Kolejne preferowane przedszkola/oddziały przedszkolne dla zgłaszanego dziecka 2. preferencje 3. preferencje... Zapis do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 20../..

4 Wypełniają rodzice dzieci sześcioletnich Szkoła obwodowa Szkoła preferowana jeśli nie jest to szkoła obwodowa... Dane rodziców/prawnych opiekunów Dane matki/prawnej opiekunki dziecka Imię.. Nazwisko (obecne).. Telefon kontaktowy. Dane ojca/prawnego opiekuna dziecka Imię.. Nazwisko.. Telefon kontaktowy. Adres zamieszkania matki/opiekunki (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) Ulica. Numer domu Numer lokalu Kod... Miejscowość. Adres zamieszkania ojca/opiekuna (jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) Ulica. Numer domu Numer lokalu Kod... Miejscowość. Zakład pracy matki/opiekunki Nazwa i adres zakładu pracy... Zakład pracy ojca/opiekuna Nazwa i adres zakładu pracy... Inne telefony kontaktowe.. Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą i ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) Data przyjęcia zgłoszenia. Podpis rodzica/opiekuna..

5 Załącznik do karty zgłoszenia dziecka w przedszkolu... (nazwisko i mię matki/opiekunki dziecka)... (nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka) OŚWIADCZENIE Do odbioru z przedszkola dziecka......upoważniam następujące osoby: 1... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) 2... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) 3... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) 4... (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania) (nr dowodu osobistego) (nr telefonu) Bierzemy na siebie pełna odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę Miejscowość, data podpis matki podpis ojca

6 Przedszkole nr im... w UPOWAŻNIENIE STAŁE DLA RODZEŃSTWA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR... w roku szkolnym./. Upoważniam córkę/syna (imię i nazwisko).. w wieku. do odbierania z przedszkola córki/syna (imię i nazwisko) Jednocześnie informuję, że od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną biorę na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. (czytelny podpis rodziców; data)

7 Przedszkole nr. im. w.. UPOWAŻNIENIE STAŁE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NR.. w roku szkolnym../.. Upoważniam (imię i nazwisko). stopień pokrewieństwa.. legitymującą(-ego) się dowodem osobistym nr.... do odbierania z przedszkola córki/syna. (imię i nazwisko) Jednocześnie informuję, że od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, biorę na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. (czytelny podpis rodziców; data)

8 Przedszkole nr. ZASADY ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI Obowiązujące w roku szkolnym 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od.. do Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny.., a odbieramy od.. do. najpóźniej. 3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup. 4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielce lub woźnej pełniącej dyżur na korytarzu; niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przed budynkiem placówki. 5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. 6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola. 7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczycielka przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców. 8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą: - rodzice lub prawni opiekunowie, - inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów, - rodzeństwo dzieci ( ukończone 10 lat) na pisemne upoważnienie rodziców /opiekunów. 9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy. 10. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne. 11. Za przekroczenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z Umową na świadczenie usług przez przedszkole będą pobierane dodatkowe opłaty od rodziców określone w/w umową. 12. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

9 KONTROLA FINANSOWA Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej i sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. Inspektorzy do spraw kontroli mają prawo: żądania informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, szczególnie realizacji budżetu i gospodarki finansowej, wstępu na teren przedszkola i do wszystkich pomieszczeń w kontrolowanej placówce, wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, kontrola stanu kasy, wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi, gospodarką finansową, dostępu do akt osobowych (kwalifikacje i uposażenie pracowników). Kontrola finansowa obejmuje: Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych. Prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur. Obszary podlegające kontroli finansowej 1. Kontrola gospodarki mieniem obejmuje: przyjęcie na stan ewidencyjny środków trwałych czy oparte jest na dokumentacji, czy sprawdzono zgodność dostawy (wykonania) z warunkami umowy zakupu oraz stan

10 techniczny obiektu (środka trwałego) przyjętego od dostawcy (wykonawcy), powierzenie składników majątkowych czy wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i sprawności działania, czy wszystkie uszkodzenia oraz dostrzeżone braki składników mienia pracownicy zgłaszali bezpośredniemu przełożonemu, przeprowadzanie przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę mieniem okresowej analizy wykorzystania środków trwałych; dokumentowanie w ewidencji środków trwałych wszystkich zmian w sposobie i miejscu użytkowania składników majątkowych, zasady, terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów Instrukcja inwentaryzacji, likwidację składników majątkowych czy ocena postępowań prowadzonych przez Komisję Likwidacyjną jest prawidłowa, czy zgodnie z procedurami określonymi w zarządzeniu dyrektora powoływano komisję kasacyjną, czy zadysponowanie składnikami majątkowymi na rzecz innych podmiotów prowadzone jest w formie rejestru umów. 2. Kontrola wydatków budżetowych obejmuje: wydatki na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń czy udokumentowano wydatki ponoszone przez jednostkę w oparciu o listy płac, umowy zlecenia i inne decyzje, w oparciu o które sporządzone zostały listy płac, a także dowody, w wyniku których dokonano potrąceń na liście płac, przelewy w przypadku przekazywania wynagrodzenia na konto bankowe; dokumentacja dotycząca zamówień publicznych, wydatki na podróże służbowe, delegacje pracowników, wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych faktury, rachunki, listy płac, pokwitowania, wnioski, zaświadczenia, oświadczenia, wydatki majątkowe dokumentacja dotycząca zamówień publicznych, dokumentacja projektowa, kosztorysy, faktury, rachunki, protokoły odbioru, dokumentacja dotycząca przyjęcia środka trwałego do ewidencji, wydatki na zakup środków dydaktycznych, czy są faktury, rachunki, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, czy są faktury, rachunki, wydatki na zakup energii, czy dokumentowane są fakturami, wydatki na zakup usług pozostałych, czy dokumentowane są fakturami, rachunkami,

11 procedury postępowania w wypadku, gdy dany wydatek nie mieści się w planie finansowym placówki, procedury konsultowania pod względem prawnym umów cywilnoprawnych powodujących skutki finansowe, badanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletność i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 3. Kontrola realizacji dochodów i przychodów obejmuje: dochody i inne środki publiczne jednostki czy są realizowane zgodnie z wykonywanymi umowami i na podstawie przepisów prawnych zobowiązujących inne podmioty do podnoszenia płatności na rzecz jednostki, rzetelne i prawidłowe naliczanie wysokości dochodów i innych przychodów środków publicznych czy prowadzi się odpowiednią dokumentację i rejestry tej dokumentacji, naliczone płatności czy podlegają ewidencji w księgach rachunkowych na podstawie kopii dokumentów stanowiących tytuł płatności, czy dokumenty te są gromadzone w księgowości jako dowody źródłowe, dochody i inne przychody zrealizowane za pośrednictwem kasy czy ewidencjonowane są w odrębnych raportach kasowych dochodów, czy wyznaczony pracownik (księgowa) sprawdza na bieżąco i systematycznie terminowość regulowania należności. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej podczas kontroli zwracają uwagę na: stosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków; księgi rachunkowe przedszkola; dokumentację opisująca procedury i zasady rachunkowości; wypłaty pracownikom wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń, ich zgodność z obowiązującym prawem; stosowanie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; sporządzanie sprawozdań budżetowych; nieprawidłowości z zakresu regulaminów wewnętrznych w przedszkolu.

12 Kontroli dokonywanej przez jednostki samorządu terytorialnego podlega także systematyczność dokonywania kontroli wewnętrznej. Dowodem dokonania kontroli przez kierownika jednostki jest podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Ustalenia kontroli dokonanej przez właściwych merytorycznie pracowników winny być przedmiotem analizy kierownictwa jednostki i skutkować podejmowaniem następujących działań: 1. zablokowania wydatków powodujących przekroczenie planu finansowego na dany rok budżetowy, 2. rezygnacji z niektórych zadań, które nie spowodują trudności w funkcjonowaniu jednostki, 3. wystąpienia do jednostki samorządu terytorialnego (Urząd miasta, gminy) o zwiększenie planu finansowego bieżącego roku, bądź zmian w planie finansowym, 4. wypowiedzenia umów na świadczenie usług, 5. zmiany regulaminów pracy, wynagradzania, 6. wyciągnięcia wniosków służbowych, dyscyplinarnych przewidzianych w regulaminie pracy w stosunku do pracowników, którzy zaniedbali swoje obowiązki wynikające z kontroli bądź nieprawidłowo przygotowali materiały do opracowania planu finansowego, 7. opracowania nowych procedur kontroli bądź dokonania zmian w dotychczasowych w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom w przyszłości. Po kontroli należy podjąć skuteczne działania zmierzające do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i realizację wniosków pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych. Za wykonanie tych wniosków zawsze odpowiedzialny jest dyrektor. Takie wnioski pokontrolne otrzymuje także organ prowadzący placówkę.

13 ... /nazwa przedszkola/ KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) Cel i założenia wycieczki (imprezy) Trasa wycieczki (imprezy) Termin...czas trwania/ilość dni...grupa... Liczba uczestników... Kierownik (imię i nazwisko)... Liczba opiekunów... Środek lokomocji... OŚWIADCZENIE Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży. Opiekunowie wycieczki (imprezy) /imiona i nazwiska oraz podpisy/ Kierownik wycieczki (imprezy) /podpis/ HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) Data i godzina wyjazdu Ilość kilometrów Miejscowość Program Adres punktu docelowego/ żywieniowego Zatwierdzam /pieczęć i podpis dyrektora przedszkola/...

14 ... /pieczęć przedszkola/ LISTA nr...uczestników wycieczki/imprezy Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Nr legitymacji ubezpieczeniowej Kontakt do rodziców... Kierownik wycieczki Razem osób w tym płci męskiej żeńskiej Opiekunowie......, dnia r. Dyrektor przedszkola

15 INSTRUKCJA MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ STOŁOWYCH I KUCHENNYCH UWAGI OGÓLNE 1. Pracownicy zatrudnieni przy myciu powinni posiadać aktualne badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 2. Pracownicy zatrudnieni przy myciu powinni być ubrani w odpowiednią odzież roboczą oraz powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 3. Każde mycie z użyciem środków chemicznych powinno być poprzedzone dokładnym usunięciem resztek artykułów spożywczych i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu, jak szczotki, skrobaczki, zmywaki itp., oraz spłukane wodą. 4. W przypadku mycia ręcznego naczynia po umyciu należy poddać wyparzaniu lub dezynfekcji chemicznej, chyba że środek użyty do mycia posiada właściwości dezynfekujące. 5. Zabrania się osuszania naczyń za pomocą ścierek i ręczników. 6. Umyte i osuszone naczynia należy przechowywać w specjalnie przeznaczonych do tego celu zamykanych szafach. 7. Szafy na naczynia muszą być utrzymywane w należytej czystości. 8. Po zakończonych zabiegach szczotki, zmywaki i inne używane do mycia naczyń przedmioty należy wyprać lub wymyć, zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć. 9. Odpady żywności powinny być przechowywane w szczelnych, wykonanych z nienasiąkliwego materiału, pojemnikach i usuwane z pomieszczeń produkcyjnych niezwłocznie po wypełnieniu 2/3 objętości pojemnika, a w każdym przypadku po zakończeniu pracy. Po usunięciu odpadów pojemniki i sprzęt kontaktujący się z odpadami należy umyć i wydezynfekować w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Należy zachować podział na odpady pochodzenia zwierzęcego i nie zwierzęcego. 10. Środki do mycia i dezynfekcji powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, z czytelnym oznakowaniem i znakami ostrzegawczymi. 11. Środki myjące i dezynfekujące szczególnie niebezpieczne, należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. MYCIE MASZYNOWE Przed przystąpieniem do maszynowego mycia naczyń należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentacji DTR obsługiwanego urządzenia. Zabieg mycia maszynowego powinien składać się z następujących czynności: naczynia dokładnie oczyścić z resztek artykułów spożywczych, tłuszczu i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu, jak szczotki, skrobaczki, zmywaki itp.; wstępnie oczyszczone naczynia ułożyć na specjalnej tacy:

16 talerze w stojakach, szklanki, filiżanki, kubki itp. powinny być ustawione dnem do góry, sztućce w koszykach, trzonkiem do dołu, tak ułożone naczynia wstawić do maszyny; do odpowiedniego dozownika podać właściwą ilość środka myjącego zgodnie z jego przeznaczeniem, Uwaga: Używać wyłącznie detergentu oraz środków do płukania przeznaczonych do zmywarek. Nie myć części plastikowych, jeśli nie są one oznaczone jako zdatne do mycia w zmywarce. dokładnie zamknąć drzwiczki zmywarki; naczynia pozostawić w maszynie pod działaniem wody o temperaturze 90 C przez okres od 3 do 4 minut; umyte naczynia osuszyć na suszarkach jeżeli zmywarka nie posiada funkcji suszenia. Sprawdził... pieczęć zakładu... data, podpis

17 INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ I DROBNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO MYCIE 1. Po użyciu drobny sprzęt pomocniczy typu: noże, deski, szczypce, chochle, ubijaki itp., w tym części maszyn i urządzeń dokładnie oczyścić z resztek artykułów spożywczych, tłuszczu i zanieczyszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu, jak szczotki, skrobaczki, zmywaki itp. 2. Zabieg mycia należy wykonać zaraz po oczyszczeniu sprzętu z resztek organicznych. 3. Myć za pomocą roztworu myjącego przygotowanego zgodnie z zaleceniami producenta. 4. Temperatura przygotowanego roztworu to najczęściej od 40 do 45 C. 5. Wstępnie oczyszczony sprzęt zanurzyć w przygotowanym roztworze i odczekać chwilę, aż odmoknie, a następnie szorować (czas namaczania jest zależny od stopnia zabrudzenia). 6. Sprzęt dokładnie umyć ze wszystkich stron, w tym trudno dostępne miejsca, jak otwory, zagłębienia itp., za pomocą specjalnych szczoteczek. 7. Po umyciu, sprzęt dokładnie spłukać czystą, gorącą wodą i suszyć na suszarkach, jeżeli zakład nie posiada specjalnej suszarki maszynowej. DEZYNFEKCJA Umyty i wysuszony sprzęt należy poddać zabiegowi dezynfekcji, jeżeli środek używany uprzednio do mycia nie posiadał również właściwości dezynfekujących. 1. Przygotować roztwór do dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta. 2. Sprzęt umieścić w wodzie ze środkiem dezynfekującym. 3. Zdezynfekowany sprzęt dokładnie spłukać czystą gorącą wodą i osuszyć na suszarkach, jeżeli zakład nie posiada specjalnej suszarki maszynowej. Po zakończonych zabiegach używane szczotki i zmywaki umyć, zdezynfekować, wypłukać i wysuszyć. Zabiegi mycia i dezynfekcji zapisać w Karcie zapisów mycia i dezynfekcji urządzeń i drobnego sprzętu pomocniczego. Sprawdził... pieczęć zakładu... data, podpis

18 KARTA KONTROLI: DOPUSZCZENIE PRACOWNIKÓW DO PRACY Miesiąc: Data Imię i Nazwisko Przyczyna niedopuszczenia do pracy Podjęte kroki Podpis osoby upoważnionej Uwagi:

19 KARTA KONTROLI: MYCIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH Miesiąc: Data Mycie Dezynfekcja nazwa środka Podpis pracownika Podpis osoby odpowiedzialnej:.. Codzienny zapis; Rodzaje dezynfekcji: Bieżąca mycie i dezynfekcja parapetów, blatów produkcyjnych, zlewów, posadzek, kratek ściekowych, desek produkcyjnych; Generalna mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, mebli, sprzętu, naczyń itp.

20

21 Wdrażanie systemu HACCP Wprowadzenie Według obecnie obowiązujących przepisów system HACCP jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością, bez względu na wielkość zakładu pracy oraz rodzaj prowadzonej działalności. Obowiązek wdrożenia zasad systemu wynika z art.5 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, który brzmi: przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad systemu HACCP. Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazard Analysis and Critical Control Point System), które tłumaczy się jako analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Stosuje sie go w firmach mających do czynienia z żywnością. Służy on zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego tej żywności. Prawidłowo wdrożony i prowadzony HACCP jest uznawany za najlepszą gwarancję tego, że żywność nie jest skażona lub zanieczyszczona i że jest bezpieczna dla konsumenta. GHP (Good Hygienic Practice) Dobra Praktyka Higieniczna GMP (Good Manufakturing Praktice) Dobra Praktyka Produkcyjna Przed wprowadzeniem w zakładzie pracy systemu HACCP należy wdrożyć zasady GHP oraz GMP, które mają na celu stworzenie warunków do wytwarzania żywności bezpiecznej pod względem higienicznym. Zasady te dotyczą: pomieszczeń, maszyn i urządzeń, usuwania odpadów, mycia, zaopatrzenia w wodę, pozyskiwania surowców, higieny osobistej i szkolenia personelu. Dobra Praktyka Higieniczna to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji. GHP swoim zasięgiem obejmuje: stan sanitarny otoczenia zakładu, stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu, stan sanitarny środków transportu, zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami, skuteczność mycia i dezynfekcji, przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników. Dobra Praktyka Produkcyjna stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w postaci instrukcji. Prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych wiąże się z uzyskaniem dobrej jakości potraw, czyli posiłków

22 spełniających oczekiwania konsumenta pod względem wartości odżywczej oraz pod względem bezpieczeństwa. Za realizację wymagań higieniczno-sanitarnych odpowiada osoba kierująca zakładem pracy, w szczególności: zapewnia zakładowe instrukcje GMP/GHP, sprawuje nadzór nad prowadzeniem systematycznych wpisów do dokumentacji dotyczącej stosowania GHP, kieruje na szkolenia zewnętrzne HACCP oraz organizuje wewnętrzne szkolenia dla pracowników, kieruje personel na badania lekarskie, nadzoruje personel w zakresie przestrzegania higieny osobistej oraz higieny produkcji. System HACCP ma charakter prewencyjny i w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, które polega na końcowej kontroli produktu, w systemie HACCP prowadzona jest kontrola wewnętrzna procesu produkcyjnego lub procesu postępowania. System ten jest oparty na zapobieganiu i samokontroli. Zgodnie z ustaleniami Kodeksu Żywnościowego oraz rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych system HACCP działa w oparciu o siedem podstawowych zasad: 1.zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ustalenie, w jaki sposób je kontrolować i jak im przeciwdziałać, 2. ustalenie krytycznych punktów kontroli (w skrócie KPK, ang. CCP) czyli miejsc, w których należy eliminować potencjalne zagrożenia, 3.ustalenie dla każdego z KPK wymagań, jakie powinien spełniać i określenie granic dopuszczalnej tolerancji, 4.ustalenie i wprowadzanie systemu sprawdzania (monitorowania) krytycznych punktów kontroli, 5.ustalanie działań korygujących, jeżeli KPK nadal nie spełnia ustalonych wymagań, 6.ustalenie procedury weryfikacyjnej, która potwierdzi, że system jest skuteczny i zgodny z planem, 7.opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP 1. Powołanie zespołu ds. HACCP 2. Opis produktu 3. Wskazanie przeznaczenia produktu 4. Sporządzenie schematu procesu postępowania 5. Weryfikacja systemu postępowania 6. Analiza zagrożeń 7. Określenie KPK 8. Ustalenie limitów krytycznych 9. Ustalenie sposobów monitorowania KPK 10. Ustalenie działań korygujących 11. Opracowanie procedury weryfikacji systemu 12. Utworzenie dokumentacji

23

24 MARKETING W PRZEDSZKOLU Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć, poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Celem marketingu jest wykształcenie umiejętności podejmowania samodzielnych działań informacyjno-promocyjnych. Przedszkole obecnie postrzegane jako jednostka świadcząca usługi edukacyjne, musi zająć się promocją swojej działalności, by zdobyć klienta lub umocnić swój wizerunek w środowisku lokalnym. Należy zwrócić uwagę na różnorodność placówek oświatowych na polskim rynku: przedszkola publiczne (rezygnacja z ekonomicznych motywów na rzecz nadrzędnych zadań społecznych), przedszkola niepubliczne, przedszkola prywatne, przedszkola społeczne, inne formy wychowania przedszkolnego. Edukacja, a w tym wychowanie przedszkolne jest specyficznym produktem marketingowym. Edukacja jest usługą, a interesującym wydaje się sposób postrzegania dziecka i świadomość jego kształcenia poprzez jakość i zakres świadczonych usług edukacyjnych. W usługach określoną rolę odgrywają przedmioty stanowiące środki ich świadczenia, ale bezpośredni wpływ na wartość użytkową mają zarówno ilość, jak i jakość czynnika ludzkiego. Dostarczanie możliwie największej satysfakcji odbiorcy i spełnianie jego oczekiwań stanowi główną wytyczną w świadczeniu tego specyficznego dobra, jakim jest usługa. Na rynku usług edukacyjnych mamy do czynienia z podażą (ilość przedszkoli) oraz popytem (struktura demograficzna ludności, poziom aspiracji rodziców i dzieci). Przedszkole można określić mianem organizacji nie komercyjnej, która prowadzi działalność służącą urzeczywistnianiu celów społecznie użytecznych. Obejmuje ona zarówno działania na korzyść pojedynczych osób, czy grup osób, jak i na rzecz całego społeczeństwa. Realizacja celów odbywa się poprzez świadczenie usług społecznych, przez tworzenie warunków życia i rozwoju, zgodnych z potrzebami i aspiracjami kulturowymi oraz

25 cywilizacyjnymi obywateli. Prowadzenie działalności nie zarobkowej oznacza, że rezygnuje się z motywacji ekonomicznej na rzecz humanitarnej. W Polsce znane i popularne są działania marketingowe w odniesieniu do placówek niepublicznych i prywatnych. Istotna jest świadomość podziału i zróżnicowania rynku oświatowego, głównie ze względu na mniejszą populację dzieci oraz zmiany prawne i potrzebę wzbogacenia oferty, by wychowanie przedszkolne upowszechniło się w 100% oraz zadowoliło rodziców dzieci. Warto zatem: zmienić sposób myślenia o przedszkolu (jest ono dla dziecka i rodzica, który ma wybór), podejmować działania marketingowe (stworzyć niepowtarzalną ofertę, dzięki której placówka będzie zauważalna i będzie się wyróżniać spośród innych), opracować strategię promocji dostosowaną do specyfiki przedszkola, stale badać i analizować efekty podejmowanych działań oraz obserwować konkurencję, swoją pozycję na rynku oraz skuteczność przyjętych narzędzi marketingowych. Proces planowania marketingowego powinien uwzględniać wiele czynników zarówno wewnętrznych (wewnątrz placówki przedszkolnej), jak i zewnętrznych (tzw. otoczenia przedszkola). Przy wyborze przedszkola istotne staje się: lokalizacja przedszkola (bliskość miejsca zamieszkania oraz bezpieczeństwo w placówce oraz wokół niego), stopień i poziom wyposażenia w pomoce dydaktyczne, dodatkowa oferta (godziny pracy placówki, nauka języków, pływalnia, zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, ekologia, taniec), poziom przygotowania do szkoły, dobra opinia w środowisku. Wśród narzędzi marketingowych, za pomocą których można osiągnąć zamierzone cele, bardzo istotne miejsce zajmuje promocja. Rozumiana tutaj jako sztuka komunikacji mająca wywierać dodatkowy, nadzwyczajny wpływ na klienta, docierając do niego różnymi

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany

Księga Jakości. Data Podpis Numer zmiany 1 1/1 Księga Jakości OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Emilia Szczeblewska Imię i nazwisko Krzysztof tras Podpis Podpis Data 27.10.2011 r. Data 27.10.2011 r. Egzemplarz 1/2011 ZMINY Numer zmiany Numer

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo