ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA Streszczenie Celem artykułu jest uzasadnienie stosowania systemów jako ci w bran y piekarskiej na podstawie jako ci wyrobów gotowych (chleba), na terenie województwa kujawsko pomorskiego. W pracy przedstawiono poszczególne systemy zapewnienia jako ci stosowane w piekarnictwie. Zaprezentowane wskazuj istotn rol jako ci w ocenie produktu przez konsumenta. Słowa kluczowe: zarz dzanie jako ci, bezpiecze stwo ywno ci, zadowolenie klienta 1. Wprowadzenie W ostatnich latach sporo uwagi po wi ca si problematyce zarz dzania jako ci. Wiele przedsi biorstw bardzo powa nie podchodzi do zagadnienia. Nie preferuje si ju pustych sloganów podejmuj cych temat jako ci w celu promowania organizacji. Obecnie jest to pewnik, e celem przedsi biorstwa jest najwy sza jako oferowanych produktów i usług. Dewiza firmy IBM brzmi: B dziemy dostarcza na czas wolne od wad, konkurencyjne produkty i usługi naszym klientom. Wiod cym problemem zwi zanym z jako ci jest precyzyjne jej zdefiniowanie. Mo e zaistnie zgodno miar dla jako ci, podobnie jak zdefiniowanie swoistych standardów precyzyjno ci, ale miary te s swoiste i nie mog by u ywane dla innych produktów [9, 118]. Uogólniaj c jako produktu to zdolno do zaspokajania, a czasem przewy szania potrzeb klienta [4]. Sposobem na konkurencyjno na rynku istniej cych przedsi biorstw jest wytwarzanie produktów o wysokiej jako ci narzucanej przez klientów. Mened erowie, którzy zdaj sobie z tego spraw kład, ogromny nacisk na zarz dzanie jako ci. Ka dy człowiek jest zorientowany na jako. Czy jest to rodzina kupuj ca nowy telewizor, czy widownia w kinie, lub firma projektuj ca now linie technologiczn wszyscy zainteresowani s problematyk jako ci. Najłatwiej jednak dostrzec to zjawisko, ledz c przemysł spo ywczy. Konsument ma specyficzny, wr cz emocjonalny stosunek do produktów tego segmentu rynku. Chc c uzyska finalny produkt dobrej jako ci, nale y zwraca uwag na jako w całym ła cuchu ywno ciowym, pocz wszy od dostawców a na konsumencie sko czywszy [6, 13].

2 240 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów 2. Wybrane systemy zarz dzania i zapewnienia jako ci w bran y piekarskiej (GHP, GMP, HACCP, QACP, ISO) Wobec jako ci produktów bran y piekarskiej coraz wi ksze wymagania zgłaszaj potencjalni odbiorcy. Zarówno oczekiwania jak i potrzeby konsumentów ró ni si w skali regionu i kraju. Wszystko to zmienia si w zale no ci od stylu ycia konsumenta i jego poziomu wiedzy na temat zdrowego od ywiania si. Klient nie szuka ju tanich produktów. Szuka przede wszystkim produktów dobrej jako ci, odpowiednio opakowanych i po odpowiedniej cenie. Droga do zapanowania nad jako ci wytwarzanych produktów, w wi kszo ci zakładów bran- y piekarskiej w województwie kujawsko pomorskim, wiedzie przez tworzenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP-Good Manufacture Practice), w tym Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP-Good Hygiene Practice), poprzez wdra anie systemu zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci HACCP, cz sto na ISO sko czywszy (rys. 1). Rysunek 1. Współzale no mi dzy wybranymi systemami zarz dzania jako ci ródło: Opracowanie własne Dobra Praktyka Higieniczna (GHP-Good Hygiene Practice) oraz Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP-Good Manufacture Practice) Warunkiem wyj ciowym do wdro enia systemu HACCP w zakładzie piekarniczym jest program wst pnych warunków, obejmuj cych przede wszystkim wprowadzenie i realizowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) a tak e Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Je eli w zakładzie zamierza si wdro y HACCP, a warunki tam istniej ce nie spełniaj wymaga GHP/GMP, wdro enie tego systemu staje si skomplikowane. Prawidłowe funkcjonowanie GMP/GHP daje mo liwo okre lenia istotnych zagro e, wyznaczenia krytycznych punktów kontroli i ich monitorowania. Operacje zmierzaj ce do wprowadzenia GMP/GHP s podzielone na kilka obszarów, jak otoczenie zakładu, pomieszczenia produkcyjne, magazynowanie, proces technologiczny, utrzymanie czysto ci a tak e personel uczestnicz cy w procesie produkcyjnym. Implementacja GMP i GHP powinna by udokumentowana odpowiednimi zapisami dotycz cymi operacji czyszczenia, mycia

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, i dezynfekcji w zakładzie, oraz bada pracowników przyst puj cych do pracy po akceptacji lekarskiej pod k tem ich zdolno ci do pracy w kontakcie z ywno ci [2, ]. Rysunek 2. Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej ródło: Opracowanie własne na podstawie [10, 20]. Zapewnienie bezpiecze stwa ywno ci podczas procesu jej produkcji i przetwarzania powinno by nadrz dnym celem ka dego producenta ywno ci. W wietle ustawodawstwa UE, a tak e nowego prawa ywno ciowego, pełn odpowiedzialno za bezpiecze stwo zdrowotne ywno ci ponosi jej wytwórca lub osoba wprowadzaj ca produkt do obrotu. Dlatego te tak istotne jest zapewnienie zasad GMP i GHP. Zgodnie z definicj przedło on w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych ywno ci i ywienia, Dobra Praktyka Higieniczna to: Działania, które musz by podj te i warunki, które musz by spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu ywno ci, aby zapewni bezpiecze stwo ywno ci. Natomiast Dobra Praktyka Higieniczna według tego samego rozporz dzenia to: Działania, które musz by podj te i warunki, które musz by spełnione, aby produkcja ywno ci oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci odbywały si w sposób zapewniaj cy wła ciw jako zdrowotn ywno ci, zgodnie z przeznaczeniem [5, 21]. W celu podsumowania zdarzenia z zakresu GMP i GHP, mo na wyliczy dziesi zasad haseł Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, które ka dy pracownik zakładu produkcji b d przetwórstwa ywno ci winien traktowa jako wyj tkowy dekalog post powania: 1. Zanim zaczniesz jak kolwiek prac upewnij si czy posiadasz wymagane procedury i instrukcje.

4 242 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów 2. Zawsze post puj dokładnie według instrukcji, nie stosuj skrótów lub usprawiedliwie. Je li czego nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przeło onych lub si gnij do odpowiednich dokumentacji. 3. Przed rozpocz ciem pracy upewnij si, czy masz do czynienia z wła ciwym surowcem lub półproduktem. 4. Upewnij si, e stan techniczny urz dze i sprz tu jest odpowiedni, oraz czy s one czyste. 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszcze, sprz tu i urz dze. 6. B d uwa ny, przeciwdziałaj bł dom i pomyłkom. 7. Wszystkie nieprawidłowo ci i odchylenia od zało onych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu. 8. Dbaj o higien osobist, utrzymuj swoje stanowisko w czysto ci i porz dku. 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu. 10. Przejmij odpowiedzialno za to, co robisz. ródło: [9, 36] Istota systemu HACCP Wytwarzanie produktów ywno ciowych jest zwi zane z ponoszeniem przez producenta tzw. odpowiedzialno ci za wyrób, co oznacza, i zobowi zuje si do zrekompensowania ewentualnych strat spowodowanych obra eniami lub inn szkod. Oznacza to, e obowi zkiem producenta ywno ci jest dostarczenie konsumentowi produktów bezpiecznych dla jego zdrowia, w konsekwencji czego wytwórca ywno ci musi stworzy odpowiednie warunki w swoim przedsi biorstwie. Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci wymaga obj cia wszystkich elementów ła cucha ywieniowego działaniami systemowymi. Polegaj one na wyszukiwaniu czynników zmniejszaj cych bezpiecze stwo ywno ci, zapobieganiu im a tak e ich eliminowaniu. Najbardziej popularnym i efektywnym systemem zapewnienia jako ci zdrowotnej ywno ci jest system HACCP [11,7]. HACCP to skrót pochodz cy od angielskiej nazwy systemu Hazard Analysis Critical Control Points Analiza Zagro e i Krytyczne Punkty Kontroli. System odzwierciedla nowe podej cie do zagadnie kontroli jako ci zdrowotnej ywno ci. System ten specyficznie ukierunkowany jest na zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. Owe bezpiecze stwo rozumiane jest jako całokształt warunków i działa, które musz by spełnione na wszystkich etapach procesu produkcji ywno ci oraz obrotu ni, w celu zapewnienia zdrowia lub ycia konsumentów. Natomiast HACCP jest kompleksowym post powaniem maj cym na celu identyfikacje i oszacowanie zagro e bezpiecze stwa ywno ci z punktu widzenia jej jako ci zdrowotnej, a tak e wyst pienia tych zagro e podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i rozprowadzania ywno ci. Ma on na celu równie okre lenie metod ograniczania tych zagro e.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Definicja HACCP według Codex Alimentarius: system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje (opanowuje) zagro enia istotne dla bezpiecze stwa ywno ci. W systemie HACCP osi gni cie bezpiecze stwa i wysokiej jako ci zdrowotnej ywno ci gwarantuje podj cie szczególnej kontroli w tych miejscach procesu produkcyjnego, które stwarzaj najwi ksze zagro enia higieniczne, i w których mo e nast pi obni enie jako ci. System opiera si na przeprowadzeniu analizy wszystkich mo liwych zagro e, zarazem biologicznych (w szczególno ci mikrobiologicznych), fizycznych jak i chemicznych, które mog sta si determinantami obni enia jako ci produkowanej ywno ci. HACCP wskazuje równie, które punkty na konkretnym etapie produkcji s krytyczne dla bezpiecze stwa zdrowotnego produktu ko cowego. Punkty takie okre lane s jako Krytyczne Punkty Kontroli. Winny by one obj te skrupulatnym i stałym nadzorem [3,49 50]. Zachowawczy sposób produktów gotowych polega na wyrywkowym pobieraniu próbki z przypadkowej partii wyrobów gotowych. Nie gwarantuje on ich bezpiecze stwa, poniewa istnieje tylko kilku procentowe prawdopodobie stwo wykrycia partii produktu, który mo e spowodowa szkod na zdrowiu konsumenta. Limitowanie tradycyjnej inspekcji jako ci produktu gotowego wynikaj mi dzy innymi z niedoskonało ci testów do wykrywania zagro e, a tak e przypadkowego pojawienia si zagro- e zdrowotnych w partii towaru. Podstawowy system ogranicza si do wykrycia zagro enia, nie ingeruj c w jego przyczyn. Wady szablonowej kontroli jako ci eliminuje system HACCP, który działa w my l zasady lepiej zapobiega ni leczy. Tym sposobem przeciwdziała si wszystkim przyczynom zagro e zdrowotnych zwi zanych z surowcami i materiałami pomocniczymi, pracownikami, maszynami oraz urz dzeniami, a tak e procesem technologicznym. System ten jest najefektywniejsz gwarancj bezpiecznego produktu. Komisja Kodeksu ywno ciowego (CAC) wiatowej organizacji Zdrowia (WHO) wyszczególnia siedem zasad jakie, musi spełnia HACCP: 1. Przeprowadzi analiz zagro e. Nale y sporz dzi wykaz wszystkich zagro e jakie mog wyst pi na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Powinno si równie opisa wszystkie przyczyny zagro e i rodki zapobiegawcze. 2. Okre li Krytyczne Punkty Kontroli (CCP). Na podstawie spisu zagro e nale y wskaza te surowce, procedury i czynno ci w procesie produkcyjnym, które powinny by kontrolowane w celu wykluczenia b d zminimalizowania ryzyka. 3. Ustali granice krytyczne. Powinno si ustali dla ka dego CCP warto ci, które pozwol na utrzymanie kontroli w danym CCP. 4. Ustali system monitorowania CCP. Monitorowanie ma na celu zidentyfikowanie miejsca utraty kontroli, czy pojawi si trend utraty kontroli a w nast pstwie szybkie podj cie działa koryguj cych. 5. Ustali działania koryguj ce, które musz by podj te, gdy monitoring wska e, e CCP jest poza kontrol. Powinno si opracowa procedury działa koryguj cych oraz sposób post powania z wyrobami, wzgl dem których nie da si zastosowa działa koryguj cych.

6 244 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów 6. Ustali procedury weryfikacji, e system HACCP jest efektywny. 7. Ustali sposób dokumentacji wszystkich procedur i zapisów odnosz cych si do wy ej wymienionych zasad. Powinno si opracowa model dokumentowania i przechowywania danych procedur, które s głównym dowodem na to, e proces odbywa si w warunkach zapewniaj cych jako zdrowotn [11,8 10]. Konieczno stosowania systemu HACCP wynika mi dzy innymi z takich uwarunkowa : Wzrost znaczenia problematyki zwi zanej z bezpiecze stwem ywno ci. Ograniczenia nieskutecznych oraz kosztownych metod kontroli tradycyjnej. Wymóg dostosowania si do nowych regulacji prawnych zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej. Presja konsumentów. Wzgl dów ekonomicznych. System Analizy Zagro e i Krytycznych Punktów Kontroli : Ma charakter profilaktyczny, Wspomaga system zarz dzania, Jest efektywny i spójny Pozwala na ci głe ledzenie procesu produkcyjnego, Chroni interesy obu stron: zarówno konsumenta jak i producenta [3,50]. Potrzeba wprowadzenia systemu gwarantuj cego bezpiecze stwo produktów jest podyktowana kilkoma składnikami prawnymi i ekonomicznymi, najistotniejsze jest jednak wyeliminowanie zagro e zdrowia i ycia ludzkiego. Wyprowadzenie systemu HACCP w przemy le spo- ywczym w bran y piekarskiej znacz co ogranicza ilo zatru pokarmowych QACP Quality Assurance Control Point System System Punktów Kontrolnych Dla Zapewnienia Jako ci System Punktów Kontrolnych Dla Zapewnienia Jako ci jest systemem to samym z HACCP. Reguła QACP wywodzi si od systemu HACCP. Jakkolwiek HACCP odnosi si do zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, to QACAP dotyczy zagwarantowania jako ci z punktu widzenia konsumenta. System ten uwypukla zarówno cechy jako ci handlowej jak i od ywczej lub organoleptycznej [10, 9]. W przypadku QACP wyznaczamy dla punktów kontrolnych parametry i ich kontrolne warto- ci. System obejmuje cały ła cuch produkcji ywno ci, wychodz c od surowców do produktu finalnego dla konsumenta wyrobu gotowego. Nasuwa on konieczno opracowania planu QACP oraz adekwatnej dokumentacji. Dla potrzeb efektywnego zaimplementowania QACP nale y działa zgodnie z nast puj cymi etapami: Podj decyzj zaimplementowania i zaanga owania najwy szego kierownictwa. Utworzy zespół QACP. Zidentyfikowa oraz opisa produkty. Zidentyfikowa lini produkcyjn.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Rozpozna zagro enia. Wyznaczy Punkty Kontrolne, okre li parametry. Opisa działania zapobiegawcze. Udokumentowa procedur weryfikacyjn. Zaprojektowa plan działania. Zaplanowa harmonogram audytów. Zarazem HACCP, jak i QACP musz by zaimplementowane w przedsi biorstwie produkcyjnym w postaci systemu. Dla obydwu systemów opracowane s podobne procedury post powania. QACP jest jednak szerszym systemem obejmuj cym całokształt zapewnienia jako ci produktu, a HACCP tylko jej fragmentu jako ci zdrowotnej Zintegrowany system ISO 2200 ISO jest to oficjalna nazwa pochodz ca z j zyka angielskiego International Organization for Standardization. ISO 2200 ł czy zasady systemu Analizy Zagro e i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i etapów wdro enia opracowanego przez Codex Alimentarius Commission. Za pomoc wymaga, które mog by audytowane, ł czny plan HACCP z programami wst pnymi (PRP). Analiza zagro e jest kluczem do skutecznego zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci, oraz pomaga w organizowaniu wiedzy niezb dnej do ustalenia skutecznej kombinacji rodków kontroli zagro e. Ponadto ISO 2200 pozwala organizacji na wdro enie kombinacji rodków nadzoru opracowanych przez zewn trzne organizacje (np. Przewodniki bran owe po HACCP,GMP) [8]. 3. Metodyka bada W niniejszej pracy wykonano produktu gotowego (chleba), maj ce na celu wykazanie istotno ci stosowania zintegrowanych systemów zapewnienia jako ci w przedsi biorstwach piekarniczych. Analizie poddano trzy redniej wielko ci zakłady piekarnicze (A, B i C), znajduj ce si na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W zakładach bior cych udział w kontroli jako ci były zaimplementowane nast puj ce systemy zapewnienia jako ci: GHP, GMP, HACCP oraz ISO 22000:2005. Do wiadczenie trwało 12 miesi cy. Pierwsza cz przeprowadzona została w pocz tkowej fazie wdra ania Systemu ISO, druga za po upływie roku. Pomiarów dokonywano na jednym gatunku chleba, w tygodniowych odst pach czasowych, w okresie 2 tygodni. Próbki pobierano losowo z wybranej partii produktu. Badania przeprowadzono w oparciu o Polsk Norm PN-79/A Dla poszczególnych cech pieczywa ustalono zró nicowane poziomy jako ci, którym odpowiada ró na liczba punktów [1, 423]. Za wska niki fizykochemiczne, takie jak zawarto cukru i tłuszczu powy ej obowi zuj cej normy ustalono minus 35 punktów. Podobnie post powano z mas pieczywa, je li był mniejsza od normatywnej, wtedy przyznawano minus 33 punkty. Suma uzyskanych punktów decydowała o klasyfikacji pieczywa w obowi zuj cym systemie czterech poziomów jako ci. Ocena organoleptyczna obejmowała okre lenie nast puj cych cech pieczywa: wygl d zewn trzny i kształt, barwa i stan skórki, struktura i elastyczno mi kiszu, jego smak i zapach.

8 246 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów Kształt i wygl d zewn trzny powinien by charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Skórka pieczywa powinna by spr ysta, ci le zwi zana z mi kiszem w kolorze od jasno do ciemnobr zowej w przekroju zanikaj ca równomiernie w kierunku mi kiszu. Skórka nie powinna by cie sza ni 2 mm. Jej powierzchnia powinna by gładka, nie pop kana i bez uszkodze mechanicznych. Jako mi kiszu mi kisz powinien by dobrze wypieczony, elastyczny, suchy, nie krusz cy si, równomiernie porowaty, o jednolitej barwie, bez grudek m ki. Smak i zapach powinien by charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Niedopuszczalny jest smak i zapach obcy, mdły lub st chły, jak równie smak gorzki, kwa ny, niesłony lub zbyt słony. Ocena cech fizycznych pieczywa polegała na okre leniu obj to ci pieczywa, porowato ci mi kiszu, masy wła ciwej mi kiszu, stosunku skórki do mi kiszu i zawarto ci wody [7, 63 77] (tab. 1). Tabela 1. Klasyfikacja jako ci pieczywa Liczba punktów w poszczególnych poziomach jako ciowych Poziom jako ci pieczywa I II III IV 25-8 Pieczywo, które uzyskało poni ej 8 punktów, nale y zdyskwalifikowa ródło: Opracowanie własne na podstawie [7, 63 77]. 4. Wyniki bada Konieczno dostarczania na rynek produktów ywno ciowych o odpowiedniej jako ci wymusza wprowadzenie przez producentów wła ciwych systemów jej zapewnienia. Wi kszo przedsi biorstw, zwłaszcza z bran y piekarskiej podchodzi do tego tematu sceptycznie. Zakłady, które poddaj si obowi zuj cym wymogom, ju w przeci gu niespełna roku czerpi z tego faktu odpowiednie korzy ci. Podniesienie nacisku na lepsz jako produktu ma odzwierciedlenie w zwi kszonych zyskach ze sprzeda y. Konsument dba o bezpiecze stwo spo ywanego produktu, ma wiadomo jego walorów zdrowotnych i nie sugeruje si ju nisk cen produktu, a tym samym preferuje jako.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Tabela2. Klasyfikacja procentowa badanego pieczywa w pierwszym roku do wiadczenia Przedsi biorstwo produkcyjne A B C ródło: Opracowanie własne. Próbki pieczywa Poziom jako ci pieczywa procentowo I II III IV odrzuty Dane z tabeli nr 2 wskazuj, jak w badanych przedsi biorstwach w poszczególnych etapach do wiadczenia przedstawiała si jako pieczywa. Zaprezentowane dane ukazuj procentowy rozkład jako ci w poszczególnych klasach pieczywa w pierwszym miesi cu wprowadzenia Systemu ISO w badanych przedsi biorstwach. Tabela 3. Klasyfikacja procentowa badanego pieczywa w drugim roku do wiadczenia Przedsi biorstwo produkcyjne A B C ródło: Opracowanie własne. Próbki pieczywa Poziom jako ci pieczywa procentowo I II III IV odrzuty Dane z tabeli nr 3 wskazuj, jak w badanych przedsi biorstwach w poszczególnych etapach do wiadczenia przedstawiała si jako pieczywa. Zaprezentowane dane ukazuj procentowy rozkład jako ci w poszczególnych klasach po roku od wprowadzenia Systemu ISO w danych przedsi biorstwach. Jak wida wdro enie systemu ISO poprawiło jako wyrobu gotowego. We wszystkich zakładach zaobserwowano zwi kszenie si ilo ci pieczywa I klasy w ka dej partii wyprodukowa-

10 248 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów nego wyrobu. Udało si równie ograniczy liczb odrzutów, czyli pieczywa o najni szej jako ci nienadaj cego si do sprzeda y. Wyniki potwierdzaj sukcesywn popraw jako ci produktów od momentu zaimplementowania Zintegrowanego Systemu Jako ci ISO Podsumowanie wiadoma decyzja zakupu zgodna z indywidualnymi opiniami i odczuciami, wymaga od konsumenta pewnej edukacji społeczno-ekonomicznej oraz orientacji rynkowej. W przeci gu ostatniej dekady dokonała si do istotna ewolucja postaw konsumenckich. W ostatnim czasie zaobserwowano ogromny progres, je li chodzi o postrzeganie jako ci technologicznej produktów ywno ciowych. Uzyskane wyniki przeprowadzonych bada potwierdzaj zasadno stosowania Zintegrowanych Systemów Jako ci. Dane z nich pochodz ce stanowi ródło konieczne do efektywnego zarz dzania wiedz w przedsi biorstwach produkcyjnych. Tendencje funkcjonuj ce w ród konsumentów wskazuj na rosn ce wr cz dania dotycz ce jako ci produktów. Zaobserwowano znacz cy wzrost sprzeda y produktów charakteryzuj cych si najwy sz jako ci. Istotnym elementem w zapewnieniu jako ci w bran y piekarniczej jest implementacja Systemów Zapewnienia Jako ci. Ka de przedsi biorstwo w tej bran y posiada podstawowe elementy układanki zwanej jako ci : GHP, GMP i HACCP. Trend wskazuje na wzrost zainteresowania systemami o szerszym spektrum postrzegania jako ci w organizacji. Coraz wi cej przedsi biorstw decyduje si na certyfikacj Systemu ISO 22000, wdro enie IFS (International Food Standard), czy finalnie kierowanie si swoist filozofi TQM. Udokumentowanie przez zakład posiadania oraz prawidłowego funkcjonowania powy szych systemów wzbudza zaufanie klientów. Zaimplementowane Systemy Zapewnienia Bezpiecze stwa i Jako ci ywno ci popłacaj pomna aj c zyski ze sprzeda y. Klienci w dzisiejszych czasach wiadomi warto ci jako ci ch tnie za ni płac. Bibliografia [1] Ambroziak Z. i in., Piekarstwo i ciastkarstwo, WNT, Warszawa [2] Ambroziak Z., Produkcja piekarsko ciastkarska, WSiP, Warszawa [3] Berdowski J.B., Zdziennicki K., HACCP w piekarni troria i praktyka, Berdowski J.B., A.K. Zdziennicki, Warszawa [4] Brytyjska Norma opracowana w Wielkiej Brytanii przez BSI (British Standard Institution) w wersji cywilnej pod numerem BS [5] Kancelaria Sejmu, (26 kwietnia 2012). Dziennik Ustaw, Nr 63 poz. 634, Warszawa 2001 [Online]. Dost pne: isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu [6] Luning. P.A., Macelis W.J., Jongen W.M.F., Zarz dzanie jako ci ywno ci uj cie technologiczno mened erskie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa [7] Piekarstwo Receptury, normy, zarz dzenia i przepisy, Wydawnictwo Normalizacyjne,,ALFA, Warszawa [8] PN-EN ISO 22000,Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, [9] Waters D., Zarz dzanie operacyjne TOWARY I USŁUGI, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa [10] Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapwnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa [11] Ziajka S., Dzwolak W., Szteyn J., Zbyszy ski Z., Praktyczne wdra anie systemu HACCP w przemy le mleczarskim, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Olsztyn QUALITY MANAGEMENT AT SMALL BAKERY BUSINESS AND IT S INFLUENCE ON CONSUMER SATISFACTION Summary The aim of this article is justifying the use of quality management systems in the bakery industry. The work was based on quality testing of finished products (bread) from Kujawy& Pomorze province. The paper presents the different quality assurance systems used at bakeries. Presented studies indicate an important role in assessing the quality of the product by the consumer. Keywords: quality management, food safety, customer satisfaction Katedra In ynierii Zarz dzania Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA Streszczenie W artykule przedstawiono ocen funkcjonuj cego w wybranej kopalni systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo