ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA Streszczenie Celem artykułu jest uzasadnienie stosowania systemów jako ci w bran y piekarskiej na podstawie jako ci wyrobów gotowych (chleba), na terenie województwa kujawsko pomorskiego. W pracy przedstawiono poszczególne systemy zapewnienia jako ci stosowane w piekarnictwie. Zaprezentowane wskazuj istotn rol jako ci w ocenie produktu przez konsumenta. Słowa kluczowe: zarz dzanie jako ci, bezpiecze stwo ywno ci, zadowolenie klienta 1. Wprowadzenie W ostatnich latach sporo uwagi po wi ca si problematyce zarz dzania jako ci. Wiele przedsi biorstw bardzo powa nie podchodzi do zagadnienia. Nie preferuje si ju pustych sloganów podejmuj cych temat jako ci w celu promowania organizacji. Obecnie jest to pewnik, e celem przedsi biorstwa jest najwy sza jako oferowanych produktów i usług. Dewiza firmy IBM brzmi: B dziemy dostarcza na czas wolne od wad, konkurencyjne produkty i usługi naszym klientom. Wiod cym problemem zwi zanym z jako ci jest precyzyjne jej zdefiniowanie. Mo e zaistnie zgodno miar dla jako ci, podobnie jak zdefiniowanie swoistych standardów precyzyjno ci, ale miary te s swoiste i nie mog by u ywane dla innych produktów [9, 118]. Uogólniaj c jako produktu to zdolno do zaspokajania, a czasem przewy szania potrzeb klienta [4]. Sposobem na konkurencyjno na rynku istniej cych przedsi biorstw jest wytwarzanie produktów o wysokiej jako ci narzucanej przez klientów. Mened erowie, którzy zdaj sobie z tego spraw kład, ogromny nacisk na zarz dzanie jako ci. Ka dy człowiek jest zorientowany na jako. Czy jest to rodzina kupuj ca nowy telewizor, czy widownia w kinie, lub firma projektuj ca now linie technologiczn wszyscy zainteresowani s problematyk jako ci. Najłatwiej jednak dostrzec to zjawisko, ledz c przemysł spo ywczy. Konsument ma specyficzny, wr cz emocjonalny stosunek do produktów tego segmentu rynku. Chc c uzyska finalny produkt dobrej jako ci, nale y zwraca uwag na jako w całym ła cuchu ywno ciowym, pocz wszy od dostawców a na konsumencie sko czywszy [6, 13].

2 240 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów 2. Wybrane systemy zarz dzania i zapewnienia jako ci w bran y piekarskiej (GHP, GMP, HACCP, QACP, ISO) Wobec jako ci produktów bran y piekarskiej coraz wi ksze wymagania zgłaszaj potencjalni odbiorcy. Zarówno oczekiwania jak i potrzeby konsumentów ró ni si w skali regionu i kraju. Wszystko to zmienia si w zale no ci od stylu ycia konsumenta i jego poziomu wiedzy na temat zdrowego od ywiania si. Klient nie szuka ju tanich produktów. Szuka przede wszystkim produktów dobrej jako ci, odpowiednio opakowanych i po odpowiedniej cenie. Droga do zapanowania nad jako ci wytwarzanych produktów, w wi kszo ci zakładów bran- y piekarskiej w województwie kujawsko pomorskim, wiedzie przez tworzenie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP-Good Manufacture Practice), w tym Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP-Good Hygiene Practice), poprzez wdra anie systemu zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci HACCP, cz sto na ISO sko czywszy (rys. 1). Rysunek 1. Współzale no mi dzy wybranymi systemami zarz dzania jako ci ródło: Opracowanie własne Dobra Praktyka Higieniczna (GHP-Good Hygiene Practice) oraz Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP-Good Manufacture Practice) Warunkiem wyj ciowym do wdro enia systemu HACCP w zakładzie piekarniczym jest program wst pnych warunków, obejmuj cych przede wszystkim wprowadzenie i realizowanie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) a tak e Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Je eli w zakładzie zamierza si wdro y HACCP, a warunki tam istniej ce nie spełniaj wymaga GHP/GMP, wdro enie tego systemu staje si skomplikowane. Prawidłowe funkcjonowanie GMP/GHP daje mo liwo okre lenia istotnych zagro e, wyznaczenia krytycznych punktów kontroli i ich monitorowania. Operacje zmierzaj ce do wprowadzenia GMP/GHP s podzielone na kilka obszarów, jak otoczenie zakładu, pomieszczenia produkcyjne, magazynowanie, proces technologiczny, utrzymanie czysto ci a tak e personel uczestnicz cy w procesie produkcyjnym. Implementacja GMP i GHP powinna by udokumentowana odpowiednimi zapisami dotycz cymi operacji czyszczenia, mycia

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, i dezynfekcji w zakładzie, oraz bada pracowników przyst puj cych do pracy po akceptacji lekarskiej pod k tem ich zdolno ci do pracy w kontakcie z ywno ci [2, ]. Rysunek 2. Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej ródło: Opracowanie własne na podstawie [10, 20]. Zapewnienie bezpiecze stwa ywno ci podczas procesu jej produkcji i przetwarzania powinno by nadrz dnym celem ka dego producenta ywno ci. W wietle ustawodawstwa UE, a tak e nowego prawa ywno ciowego, pełn odpowiedzialno za bezpiecze stwo zdrowotne ywno ci ponosi jej wytwórca lub osoba wprowadzaj ca produkt do obrotu. Dlatego te tak istotne jest zapewnienie zasad GMP i GHP. Zgodnie z definicj przedło on w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych ywno ci i ywienia, Dobra Praktyka Higieniczna to: Działania, które musz by podj te i warunki, które musz by spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu ywno ci, aby zapewni bezpiecze stwo ywno ci. Natomiast Dobra Praktyka Higieniczna według tego samego rozporz dzenia to: Działania, które musz by podj te i warunki, które musz by spełnione, aby produkcja ywno ci oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci odbywały si w sposób zapewniaj cy wła ciw jako zdrowotn ywno ci, zgodnie z przeznaczeniem [5, 21]. W celu podsumowania zdarzenia z zakresu GMP i GHP, mo na wyliczy dziesi zasad haseł Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej, które ka dy pracownik zakładu produkcji b d przetwórstwa ywno ci winien traktowa jako wyj tkowy dekalog post powania: 1. Zanim zaczniesz jak kolwiek prac upewnij si czy posiadasz wymagane procedury i instrukcje.

4 242 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów 2. Zawsze post puj dokładnie według instrukcji, nie stosuj skrótów lub usprawiedliwie. Je li czego nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przeło onych lub si gnij do odpowiednich dokumentacji. 3. Przed rozpocz ciem pracy upewnij si, czy masz do czynienia z wła ciwym surowcem lub półproduktem. 4. Upewnij si, e stan techniczny urz dze i sprz tu jest odpowiedni, oraz czy s one czyste. 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszcze, sprz tu i urz dze. 6. B d uwa ny, przeciwdziałaj bł dom i pomyłkom. 7. Wszystkie nieprawidłowo ci i odchylenia od zało onych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu. 8. Dbaj o higien osobist, utrzymuj swoje stanowisko w czysto ci i porz dku. 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu. 10. Przejmij odpowiedzialno za to, co robisz. ródło: [9, 36] Istota systemu HACCP Wytwarzanie produktów ywno ciowych jest zwi zane z ponoszeniem przez producenta tzw. odpowiedzialno ci za wyrób, co oznacza, i zobowi zuje si do zrekompensowania ewentualnych strat spowodowanych obra eniami lub inn szkod. Oznacza to, e obowi zkiem producenta ywno ci jest dostarczenie konsumentowi produktów bezpiecznych dla jego zdrowia, w konsekwencji czego wytwórca ywno ci musi stworzy odpowiednie warunki w swoim przedsi biorstwie. Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci wymaga obj cia wszystkich elementów ła cucha ywieniowego działaniami systemowymi. Polegaj one na wyszukiwaniu czynników zmniejszaj cych bezpiecze stwo ywno ci, zapobieganiu im a tak e ich eliminowaniu. Najbardziej popularnym i efektywnym systemem zapewnienia jako ci zdrowotnej ywno ci jest system HACCP [11,7]. HACCP to skrót pochodz cy od angielskiej nazwy systemu Hazard Analysis Critical Control Points Analiza Zagro e i Krytyczne Punkty Kontroli. System odzwierciedla nowe podej cie do zagadnie kontroli jako ci zdrowotnej ywno ci. System ten specyficznie ukierunkowany jest na zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. Owe bezpiecze stwo rozumiane jest jako całokształt warunków i działa, które musz by spełnione na wszystkich etapach procesu produkcji ywno ci oraz obrotu ni, w celu zapewnienia zdrowia lub ycia konsumentów. Natomiast HACCP jest kompleksowym post powaniem maj cym na celu identyfikacje i oszacowanie zagro e bezpiecze stwa ywno ci z punktu widzenia jej jako ci zdrowotnej, a tak e wyst pienia tych zagro e podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i rozprowadzania ywno ci. Ma on na celu równie okre lenie metod ograniczania tych zagro e.

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Definicja HACCP według Codex Alimentarius: system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje (opanowuje) zagro enia istotne dla bezpiecze stwa ywno ci. W systemie HACCP osi gni cie bezpiecze stwa i wysokiej jako ci zdrowotnej ywno ci gwarantuje podj cie szczególnej kontroli w tych miejscach procesu produkcyjnego, które stwarzaj najwi ksze zagro enia higieniczne, i w których mo e nast pi obni enie jako ci. System opiera si na przeprowadzeniu analizy wszystkich mo liwych zagro e, zarazem biologicznych (w szczególno ci mikrobiologicznych), fizycznych jak i chemicznych, które mog sta si determinantami obni enia jako ci produkowanej ywno ci. HACCP wskazuje równie, które punkty na konkretnym etapie produkcji s krytyczne dla bezpiecze stwa zdrowotnego produktu ko cowego. Punkty takie okre lane s jako Krytyczne Punkty Kontroli. Winny by one obj te skrupulatnym i stałym nadzorem [3,49 50]. Zachowawczy sposób produktów gotowych polega na wyrywkowym pobieraniu próbki z przypadkowej partii wyrobów gotowych. Nie gwarantuje on ich bezpiecze stwa, poniewa istnieje tylko kilku procentowe prawdopodobie stwo wykrycia partii produktu, który mo e spowodowa szkod na zdrowiu konsumenta. Limitowanie tradycyjnej inspekcji jako ci produktu gotowego wynikaj mi dzy innymi z niedoskonało ci testów do wykrywania zagro e, a tak e przypadkowego pojawienia si zagro- e zdrowotnych w partii towaru. Podstawowy system ogranicza si do wykrycia zagro enia, nie ingeruj c w jego przyczyn. Wady szablonowej kontroli jako ci eliminuje system HACCP, który działa w my l zasady lepiej zapobiega ni leczy. Tym sposobem przeciwdziała si wszystkim przyczynom zagro e zdrowotnych zwi zanych z surowcami i materiałami pomocniczymi, pracownikami, maszynami oraz urz dzeniami, a tak e procesem technologicznym. System ten jest najefektywniejsz gwarancj bezpiecznego produktu. Komisja Kodeksu ywno ciowego (CAC) wiatowej organizacji Zdrowia (WHO) wyszczególnia siedem zasad jakie, musi spełnia HACCP: 1. Przeprowadzi analiz zagro e. Nale y sporz dzi wykaz wszystkich zagro e jakie mog wyst pi na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Powinno si równie opisa wszystkie przyczyny zagro e i rodki zapobiegawcze. 2. Okre li Krytyczne Punkty Kontroli (CCP). Na podstawie spisu zagro e nale y wskaza te surowce, procedury i czynno ci w procesie produkcyjnym, które powinny by kontrolowane w celu wykluczenia b d zminimalizowania ryzyka. 3. Ustali granice krytyczne. Powinno si ustali dla ka dego CCP warto ci, które pozwol na utrzymanie kontroli w danym CCP. 4. Ustali system monitorowania CCP. Monitorowanie ma na celu zidentyfikowanie miejsca utraty kontroli, czy pojawi si trend utraty kontroli a w nast pstwie szybkie podj cie działa koryguj cych. 5. Ustali działania koryguj ce, które musz by podj te, gdy monitoring wska e, e CCP jest poza kontrol. Powinno si opracowa procedury działa koryguj cych oraz sposób post powania z wyrobami, wzgl dem których nie da si zastosowa działa koryguj cych.

6 244 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów 6. Ustali procedury weryfikacji, e system HACCP jest efektywny. 7. Ustali sposób dokumentacji wszystkich procedur i zapisów odnosz cych si do wy ej wymienionych zasad. Powinno si opracowa model dokumentowania i przechowywania danych procedur, które s głównym dowodem na to, e proces odbywa si w warunkach zapewniaj cych jako zdrowotn [11,8 10]. Konieczno stosowania systemu HACCP wynika mi dzy innymi z takich uwarunkowa : Wzrost znaczenia problematyki zwi zanej z bezpiecze stwem ywno ci. Ograniczenia nieskutecznych oraz kosztownych metod kontroli tradycyjnej. Wymóg dostosowania si do nowych regulacji prawnych zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej. Presja konsumentów. Wzgl dów ekonomicznych. System Analizy Zagro e i Krytycznych Punktów Kontroli : Ma charakter profilaktyczny, Wspomaga system zarz dzania, Jest efektywny i spójny Pozwala na ci głe ledzenie procesu produkcyjnego, Chroni interesy obu stron: zarówno konsumenta jak i producenta [3,50]. Potrzeba wprowadzenia systemu gwarantuj cego bezpiecze stwo produktów jest podyktowana kilkoma składnikami prawnymi i ekonomicznymi, najistotniejsze jest jednak wyeliminowanie zagro e zdrowia i ycia ludzkiego. Wyprowadzenie systemu HACCP w przemy le spo- ywczym w bran y piekarskiej znacz co ogranicza ilo zatru pokarmowych QACP Quality Assurance Control Point System System Punktów Kontrolnych Dla Zapewnienia Jako ci System Punktów Kontrolnych Dla Zapewnienia Jako ci jest systemem to samym z HACCP. Reguła QACP wywodzi si od systemu HACCP. Jakkolwiek HACCP odnosi si do zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, to QACAP dotyczy zagwarantowania jako ci z punktu widzenia konsumenta. System ten uwypukla zarówno cechy jako ci handlowej jak i od ywczej lub organoleptycznej [10, 9]. W przypadku QACP wyznaczamy dla punktów kontrolnych parametry i ich kontrolne warto- ci. System obejmuje cały ła cuch produkcji ywno ci, wychodz c od surowców do produktu finalnego dla konsumenta wyrobu gotowego. Nasuwa on konieczno opracowania planu QACP oraz adekwatnej dokumentacji. Dla potrzeb efektywnego zaimplementowania QACP nale y działa zgodnie z nast puj cymi etapami: Podj decyzj zaimplementowania i zaanga owania najwy szego kierownictwa. Utworzy zespół QACP. Zidentyfikowa oraz opisa produkty. Zidentyfikowa lini produkcyjn.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Rozpozna zagro enia. Wyznaczy Punkty Kontrolne, okre li parametry. Opisa działania zapobiegawcze. Udokumentowa procedur weryfikacyjn. Zaprojektowa plan działania. Zaplanowa harmonogram audytów. Zarazem HACCP, jak i QACP musz by zaimplementowane w przedsi biorstwie produkcyjnym w postaci systemu. Dla obydwu systemów opracowane s podobne procedury post powania. QACP jest jednak szerszym systemem obejmuj cym całokształt zapewnienia jako ci produktu, a HACCP tylko jej fragmentu jako ci zdrowotnej Zintegrowany system ISO 2200 ISO jest to oficjalna nazwa pochodz ca z j zyka angielskiego International Organization for Standardization. ISO 2200 ł czy zasady systemu Analizy Zagro e i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i etapów wdro enia opracowanego przez Codex Alimentarius Commission. Za pomoc wymaga, które mog by audytowane, ł czny plan HACCP z programami wst pnymi (PRP). Analiza zagro e jest kluczem do skutecznego zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci, oraz pomaga w organizowaniu wiedzy niezb dnej do ustalenia skutecznej kombinacji rodków kontroli zagro e. Ponadto ISO 2200 pozwala organizacji na wdro enie kombinacji rodków nadzoru opracowanych przez zewn trzne organizacje (np. Przewodniki bran owe po HACCP,GMP) [8]. 3. Metodyka bada W niniejszej pracy wykonano produktu gotowego (chleba), maj ce na celu wykazanie istotno ci stosowania zintegrowanych systemów zapewnienia jako ci w przedsi biorstwach piekarniczych. Analizie poddano trzy redniej wielko ci zakłady piekarnicze (A, B i C), znajduj ce si na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W zakładach bior cych udział w kontroli jako ci były zaimplementowane nast puj ce systemy zapewnienia jako ci: GHP, GMP, HACCP oraz ISO 22000:2005. Do wiadczenie trwało 12 miesi cy. Pierwsza cz przeprowadzona została w pocz tkowej fazie wdra ania Systemu ISO, druga za po upływie roku. Pomiarów dokonywano na jednym gatunku chleba, w tygodniowych odst pach czasowych, w okresie 2 tygodni. Próbki pobierano losowo z wybranej partii produktu. Badania przeprowadzono w oparciu o Polsk Norm PN-79/A Dla poszczególnych cech pieczywa ustalono zró nicowane poziomy jako ci, którym odpowiada ró na liczba punktów [1, 423]. Za wska niki fizykochemiczne, takie jak zawarto cukru i tłuszczu powy ej obowi zuj cej normy ustalono minus 35 punktów. Podobnie post powano z mas pieczywa, je li był mniejsza od normatywnej, wtedy przyznawano minus 33 punkty. Suma uzyskanych punktów decydowała o klasyfikacji pieczywa w obowi zuj cym systemie czterech poziomów jako ci. Ocena organoleptyczna obejmowała okre lenie nast puj cych cech pieczywa: wygl d zewn trzny i kształt, barwa i stan skórki, struktura i elastyczno mi kiszu, jego smak i zapach.

8 246 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów Kształt i wygl d zewn trzny powinien by charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Skórka pieczywa powinna by spr ysta, ci le zwi zana z mi kiszem w kolorze od jasno do ciemnobr zowej w przekroju zanikaj ca równomiernie w kierunku mi kiszu. Skórka nie powinna by cie sza ni 2 mm. Jej powierzchnia powinna by gładka, nie pop kana i bez uszkodze mechanicznych. Jako mi kiszu mi kisz powinien by dobrze wypieczony, elastyczny, suchy, nie krusz cy si, równomiernie porowaty, o jednolitej barwie, bez grudek m ki. Smak i zapach powinien by charakterystyczny dla danego rodzaju pieczywa. Niedopuszczalny jest smak i zapach obcy, mdły lub st chły, jak równie smak gorzki, kwa ny, niesłony lub zbyt słony. Ocena cech fizycznych pieczywa polegała na okre leniu obj to ci pieczywa, porowato ci mi kiszu, masy wła ciwej mi kiszu, stosunku skórki do mi kiszu i zawarto ci wody [7, 63 77] (tab. 1). Tabela 1. Klasyfikacja jako ci pieczywa Liczba punktów w poszczególnych poziomach jako ciowych Poziom jako ci pieczywa I II III IV 25-8 Pieczywo, które uzyskało poni ej 8 punktów, nale y zdyskwalifikowa ródło: Opracowanie własne na podstawie [7, 63 77]. 4. Wyniki bada Konieczno dostarczania na rynek produktów ywno ciowych o odpowiedniej jako ci wymusza wprowadzenie przez producentów wła ciwych systemów jej zapewnienia. Wi kszo przedsi biorstw, zwłaszcza z bran y piekarskiej podchodzi do tego tematu sceptycznie. Zakłady, które poddaj si obowi zuj cym wymogom, ju w przeci gu niespełna roku czerpi z tego faktu odpowiednie korzy ci. Podniesienie nacisku na lepsz jako produktu ma odzwierciedlenie w zwi kszonych zyskach ze sprzeda y. Konsument dba o bezpiecze stwo spo ywanego produktu, ma wiadomo jego walorów zdrowotnych i nie sugeruje si ju nisk cen produktu, a tym samym preferuje jako.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, Tabela2. Klasyfikacja procentowa badanego pieczywa w pierwszym roku do wiadczenia Przedsi biorstwo produkcyjne A B C ródło: Opracowanie własne. Próbki pieczywa Poziom jako ci pieczywa procentowo I II III IV odrzuty Dane z tabeli nr 2 wskazuj, jak w badanych przedsi biorstwach w poszczególnych etapach do wiadczenia przedstawiała si jako pieczywa. Zaprezentowane dane ukazuj procentowy rozkład jako ci w poszczególnych klasach pieczywa w pierwszym miesi cu wprowadzenia Systemu ISO w badanych przedsi biorstwach. Tabela 3. Klasyfikacja procentowa badanego pieczywa w drugim roku do wiadczenia Przedsi biorstwo produkcyjne A B C ródło: Opracowanie własne. Próbki pieczywa Poziom jako ci pieczywa procentowo I II III IV odrzuty Dane z tabeli nr 3 wskazuj, jak w badanych przedsi biorstwach w poszczególnych etapach do wiadczenia przedstawiała si jako pieczywa. Zaprezentowane dane ukazuj procentowy rozkład jako ci w poszczególnych klasach po roku od wprowadzenia Systemu ISO w danych przedsi biorstwach. Jak wida wdro enie systemu ISO poprawiło jako wyrobu gotowego. We wszystkich zakładach zaobserwowano zwi kszenie si ilo ci pieczywa I klasy w ka dej partii wyprodukowa-

10 248 Zarz dzanie jako ci w małych zakładach piekarniczych i jej wpływ na satysfakcj konsumentów nego wyrobu. Udało si równie ograniczy liczb odrzutów, czyli pieczywa o najni szej jako ci nienadaj cego si do sprzeda y. Wyniki potwierdzaj sukcesywn popraw jako ci produktów od momentu zaimplementowania Zintegrowanego Systemu Jako ci ISO Podsumowanie wiadoma decyzja zakupu zgodna z indywidualnymi opiniami i odczuciami, wymaga od konsumenta pewnej edukacji społeczno-ekonomicznej oraz orientacji rynkowej. W przeci gu ostatniej dekady dokonała si do istotna ewolucja postaw konsumenckich. W ostatnim czasie zaobserwowano ogromny progres, je li chodzi o postrzeganie jako ci technologicznej produktów ywno ciowych. Uzyskane wyniki przeprowadzonych bada potwierdzaj zasadno stosowania Zintegrowanych Systemów Jako ci. Dane z nich pochodz ce stanowi ródło konieczne do efektywnego zarz dzania wiedz w przedsi biorstwach produkcyjnych. Tendencje funkcjonuj ce w ród konsumentów wskazuj na rosn ce wr cz dania dotycz ce jako ci produktów. Zaobserwowano znacz cy wzrost sprzeda y produktów charakteryzuj cych si najwy sz jako ci. Istotnym elementem w zapewnieniu jako ci w bran y piekarniczej jest implementacja Systemów Zapewnienia Jako ci. Ka de przedsi biorstwo w tej bran y posiada podstawowe elementy układanki zwanej jako ci : GHP, GMP i HACCP. Trend wskazuje na wzrost zainteresowania systemami o szerszym spektrum postrzegania jako ci w organizacji. Coraz wi cej przedsi biorstw decyduje si na certyfikacj Systemu ISO 22000, wdro enie IFS (International Food Standard), czy finalnie kierowanie si swoist filozofi TQM. Udokumentowanie przez zakład posiadania oraz prawidłowego funkcjonowania powy szych systemów wzbudza zaufanie klientów. Zaimplementowane Systemy Zapewnienia Bezpiecze stwa i Jako ci ywno ci popłacaj pomna aj c zyski ze sprzeda y. Klienci w dzisiejszych czasach wiadomi warto ci jako ci ch tnie za ni płac. Bibliografia [1] Ambroziak Z. i in., Piekarstwo i ciastkarstwo, WNT, Warszawa [2] Ambroziak Z., Produkcja piekarsko ciastkarska, WSiP, Warszawa [3] Berdowski J.B., Zdziennicki K., HACCP w piekarni troria i praktyka, Berdowski J.B., A.K. Zdziennicki, Warszawa [4] Brytyjska Norma opracowana w Wielkiej Brytanii przez BSI (British Standard Institution) w wersji cywilnej pod numerem BS [5] Kancelaria Sejmu, (26 kwietnia 2012). Dziennik Ustaw, Nr 63 poz. 634, Warszawa 2001 [Online]. Dost pne: isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu [6] Luning. P.A., Macelis W.J., Jongen W.M.F., Zarz dzanie jako ci ywno ci uj cie technologiczno mened erskie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa [7] Piekarstwo Receptury, normy, zarz dzenia i przepisy, Wydawnictwo Normalizacyjne,,ALFA, Warszawa [8] PN-EN ISO 22000,Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, [9] Waters D., Zarz dzanie operacyjne TOWARY I USŁUGI, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa [10] Turlejska H., Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapwnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa [11] Ziajka S., Dzwolak W., Szteyn J., Zbyszy ski Z., Praktyczne wdra anie systemu HACCP w przemy le mleczarskim, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Olsztyn QUALITY MANAGEMENT AT SMALL BAKERY BUSINESS AND IT S INFLUENCE ON CONSUMER SATISFACTION Summary The aim of this article is justifying the use of quality management systems in the bakery industry. The work was based on quality testing of finished products (bread) from Kujawy& Pomorze province. The paper presents the different quality assurance systems used at bakeries. Presented studies indicate an important role in assessing the quality of the product by the consumer. Keywords: quality management, food safety, customer satisfaction Katedra In ynierii Zarz dzania Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Z RZĄ Z DZA Z NIE I J A J KOŚ O CIĄ I

Z RZĄ Z DZA Z NIE I J A J KOŚ O CIĄ I Wykład 13. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W WYBRANYCH SEKTORACH 1 1. Zarządzanie jakością w sektorze spożywczym i gastronomicznym: Jakość produktów żywnościowych dotyczy całego łańcucha żywnościowego, tj. produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

GMP/GHP. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) Podstawa prawna:

GMP/GHP. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) Podstawa prawna: GMP/GHP Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP

PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP Z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane bezpłatnie przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP DLA GOSPODARSTW ROLNYCH PRODUKUJĄCYCH MLEKO

SYSTEM HACCP DLA GOSPODARSTW ROLNYCH PRODUKUJĄCYCH MLEKO Maciej Neugebauer Katedra Elektrotechniki i Energetyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie SYSTEM HACCP DLA GOSPODARSTW ROLNYCH PRODUKUJĄCYCH MLEKO Streszczenie W pracy przedstawiono etapy wdraŝania

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden

na nast puj ce cz ci (pakiety). Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zło enia oferty wył cznie na jeden Strona 1 z 5 Mi kinia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Mi kinia Numer ogłoszenia: 159790-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo