Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura"

Transkrypt

1 Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu pa stwa. pod redakcj Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

2 D iagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Maciej Fr czek Jaros aw Górniak (red.) Karolina Keler Norbert Laurisz Anna Ma odzi ska-strzebo ska Stanis aw Mazur (red.) Jolanta Perek-Bia as Barbara Worek Ma opolska Szko a Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

3 Publikacja powsta a w ramach projektu pt. Ma opolski system analiz i programowania polityk rynku pracy zrealizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata , Dzia anie 2.1 /Rozwój umiej tno ci powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwo ci kszta cenia ustawicznego w regionie/ (Badania i analizy). Tre ci zawarte w publikacji s pogl dami jej autorów i mog nie odzwierciedla stanowiska Unii Europejskiej lub Rz du Polskiego. Wydawca: Ma opolska Szko a Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie ul. Szewska 20/3, Kraków tel , Ma opolska Szko a Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 2007 Redakcja j zykowa i korekta: Jerzy Stelmach Opracowanie graficzne, sk ad i amanie: Olison s Project Druk i oprawa: Wydawnictwo Poligrafia ITS ul. Konfederacka 6, Kraków tel.: (012) , fax: (012) ISBN:

4 Spis tre ci Wst p... 5 I. Zagro enie wykluczeniem spo ecznym w Ma opolsce w wietle wska ników niemonetarnych Anna Ma odzi ska-strzebo ska II. Obraz zagro enia wykluczeniem spo ecznym w Ma opolsce w wietle portfela wska ników z Laeken Karolina Keler III. Uczestnictwo mieszka ców Ma opolski w kszta ceniu pozaszkolnym Barbara Worek IV. Sytuacja osób 50+ w województwie ma opolskim aktywno i wykluczenie Jolanta Perek-Bia as V. Analiza i monitorowanie regionalnego rynku pracy ocena, wnioski i rekomendacje Maciej Fr czek, Norbert Laurisz Spis tre ci 3

5 VI. Rynek pracy w Ma opolsce w wietle wska ników opartych na badaniach sonda owych Maciej Fr czek, Norbert Laurisz VII. Prawne, instytucjonalne oraz proceduralne uwarunkowania zwi zane z wprowadzeniem Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Spo ecznego w Ma opolsce Maciej Fr czek, Norbert Laurisz Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce

6 Wst p Ma opolska jest województwem o du ym potencjale rozwojowym. Jest tym miejscem, w którym ch tniej si osiedlamy ni które opuszczamy. czy pi kno krajobrazu z dobrym poziomem kapita u ludzkiego i tradycj spo ecznych inicjatyw. Ma te swoje problemy. Jak wsz dzie tak i tu cz mieszka ców nara ona jest z ró nych powodów na wykluczenie spo- eczne. Rynek pracy jest w fazie wzrostowego boomu, ale ci gle trzeba ledzi zmienn sytuacj, by na czas podejmowa w a ciwe decyzje. Nacisk na dop yw informacji o problemach spo ecznych, ich ród ach i mo liwo ciach agodzenia wzrasta zwykle wtedy, gdy sytuacja si pogarsza. W warunkach dobrej pogody atwo zapominamy o ca kiem jeszcze niedawnych dolegliwo ciach. Wi ksza dost pno rodków materialnych pozwala za agodzi ró ne kwestie, jak zagro enie wykluczeniem spo ecznym czy d ugotrwa ym bezrobociem bez konieczno ci zaradzenia ich strukturalnym ród om. Nierozwi zane problemy strukturalne b d jednak o sobie przypomina. Sprawne prowadzenie polityk publicznych wymaga dobrych podstaw informacyjnych. Decydentom potrzebna jest zarówno wiedza o sytuacji spo eczno-ekonomicznej, problemach i kontek cie prowadzenia polityk publicznych, jak i o stopniu realizacji stawianych celów. Wiedza ta budowana jest w oparciu o wska niki spo eczno-ekonomiczne. Wska nik to zmienna pozwalaj ca na opis pewnego aspektu interesuj cego nas zjawiska, której warto ustalana jest w efekcie jakiej postaci pomiaru ustalania warto ci zmiennej. Po to, by spe nia a ona swoja rol w dziedzinie polityk publicznych, powinna nie tylko dobrze oddawa istot analizowanego zjawiska by trafna, lecz tak e mie jasny sens normatywny: decydenci i obywatele powinni móc oceni zaobserwowane ró nice w warto- ci wska nika (w czasie lub wybranych przekrojach). Trafno wska nika nie mo e by wi ksza ni jego rzetelno, czyli precyzja, z któr informuje Wst p 5

7 nas o rzeczywistej warto ci zjawiska. Ta rzetelno zale y od jako ci danych uzyskiwanych w procesie pomiaru (gromadzenia). Dane mog pochodzi zarówno ze róde instytucjonalnych, gdzie s gromadzone dla potrzeb rejestracji i ewidencji rozmaitych zdarze, jak równie ze specjalnie prowadzonych bada, w tym w szczególno ci z bada sonda owych prowadzonych metoda reprezentacyjn. Pe ny system zasilania polityk publicznych w informacj powinien opiera si na wszystkich dost pnych rodzajach róde danych. Niniejsza publikacja dotyczy wybranych obszarów ycia spo eczno-gospodarczego: sytuacji na rynku pracy i wykluczenia spo ecznego, a tak e zagadnie ci le z nim powi zanych: sytuacji osób starszych i aktywno ci w zakresie kszta cenia si. Mo na powiedzie, e przedmiotem bada by y kluczowe obszary uwzgl dniane przez Program Operacyjny Kapita Ludzki. Przed autorami artyku ów sk adaj cych si na t ksi k postawione zosta y dwa zadania: po pierwsze, przedstawi obraz sytuacji w Ma opolsce w pierwszym pó roczu 2007 roku w oparciu o wyniki przeprowadzonych bada empirycznych; po drugie, zaprezentowa wybrane wska niki spo- eczne w dzia aniu. Oczywi cie wykonanie pierwszego zadania uwarunkowane jest w a ciwym wykonaniem drugiego. Po to, by sens stosowanych wska ników by jasny, autorzy umieszczaj je w szerszym kontek cie koncepcyjnym i metodologicznym. W przypadku analizy rynku pracy autorstwa Macieja Fr czka i Norberta Laurisza prezentacja wyników i komentarz dotycz cy wybranych portfeli wska ników przedstawione zosta y przez autorów w dwóch odr bnych artyku ach. Nale y je faktycznie traktowa jako ca o. Dwa artyku y po wi cone wykluczeniu spo ecznemu autorstwa Anny Ma odzi skiej-strzebo skiej i Karoliny Keler prezentuj obraz sytuacji w oparciu o odmienne zestawy wska ników. Pierwszy z nich zawiera ponadto przegl d dylematów teoretycznych i metodologicznych zwi zanych z rozumieniem wykluczenia spo ecznego i sposobem jego pomiaru. Z kolei tekst Karoliny Keler wa ny jest ze wzgl du na to, e jest pierwsz prób zaprezentowania sytuacji w Ma opolsce w oparciu o wska niki z portfela przyj tego przez Uni Europejsk na szczycie w Laeken dla potrzeb oceny efektów polityk przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu pa stw cz onkowskich w ramach Ogólnej Metody Koordynacji. Tekst Jolanty Perek-Bia as po wi cony jest sytuacji osób starszych, przy czym autorka zwraca szczególna uwag na osoby w wieku przedemerytalnym, które w naszym kraju podlegaj zbyt szybkiej dezaktywacji zawodowej. Autorka lokuje wyniki bada ma opolskich w szerszym kontek cie 6 Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce

8 krajowym i mi dzynarodowym i zwraca uwag na istotne wyzwania dla polityk publicznych w naszym regionie. Barbara Worek daje w swoim rozdziale przegl d aktywno ci Ma opolan w dziedzinie kszta cenia si. Jest to diagnoza stanu rzeczy w tej dziedzinie u progu nowego okresu programowania ( ), w którym zagadnienia kszta cenia przez ca e ycie powinny by wa nym obszarem aktywno- ci polityk publicznych. Publikacj dope niaj rozwa ania Macieja Fr czka i Norberta Laurisza po wi cone sposobowi funkcjonowania systemu dostarczania informacji o rynku pracy dla potrzeb regionalnych polityk publicznych. Istotnym uzupe nieniem niniejszej ksi ki jest wydana równolegle publikacja przegl dowa wybranych portfeli wska ników dotycz cych rynku pracy i wykluczenia spo ecznego. Tamten tom dostarcza wa nych informacji na temat definicji wska ników i sposobów obliczania ich warto ci, a tak e przyk adów ich wykorzystania w praktyce programowania i analizy polityk publicznych. Ten pokazuje, jak cz z nich obrazuje sytuacj w Ma opolsce i uzupe nia to o komentarz merytoryczny. Zbiór prezentowanych tekstów pe ni ma dwojakiego rodzaju funkcje. Z jednej strony ma pobudzi do refleksji na zjawiskami i procesami zachodz cymi na rynku pracy i w sferze wykluczenia spo ecznego. Z drugiej za ma sk ania do namys u nad tym, jak tworzy dobre polityki publiczne cechuj ce si rozwa nym wywa eniem proporcji pomi dzy racjonalno ci instrumentaln, skuteczno ci i efektywno ci a responsywno ci i obywatelskim zaanga owaniem. Dobra polityka publiczna bez wzgl du na to do jakiego segmentu w adzy publicznej jest odnoszona to polityka wiarygodna i odpowiedzialna, której powinno ci jest s u ba publiczna, respektowanie dobra wspólnego oraz wype nianie profesjonalnych standardów zawodowych i etycznych. Integralnym elementem tak pojmowanej polityki publicznej jest umiej tno rzetelnego dokonywania jej oceny i skutecznego wi zania wyników tej oceny z procesami kolektywnego podejmowania decyzji. Uprawianie tak pojmowanej polityki publicznej wymaga scalenia wielu zró nicowanych zasobów przynale nych ró norakim aktorom regionalnym. Innymi s owy oznacza to konieczno kreowania regionalnej koalicji na rzecz dobrej polityki publicznej. Aby koalicja taka mog a powsta, konieczne jest wype nienie co najmniej trzech warunków progowych. Pierwszy z nich to namys i przekonanie znacz cych dla rozwoju regionu aktorów instytucjonalnych (publicznych, spo ecznych i gospodarczych) o konieczno ci jej ukonstytuowania. Warunek drugi to posiadanie zaso- Wst p 7

9 bów w oparciu o które koalicja mog a inicjowa i wspiera przedsi wzi cia rozwojowe w regionie. Trzeci z warunków odnosi si do umiej tno ci integracji i aktywizacji warto ci i zasobów zasygnalizowanych w dwóch pierwszych warunkach. Kiedy mówimy o regionalnej koalicji na rzecz dobrej polityki publicznej nie idzie bynajmniej o to, aby tworzy sojusz o charakterze politycznym, rozumiany jako porozumienie na rzecz realizacji takich czy innych celów i interesów partyjnych. Chodzi o co zupe nie odmiennego. Chodzi o sposób my lenia o tym, jak integrowa dzia ania podejmowane dla rozwoju regionu, aby poprzez efekt synergii i kumulacji ich pozytywnych skutków dynamizowa rzeczywiste procesy modernizacyjne zachodz ce w naszym regionie. Przyjmuj c tak zarysowan perspektyw my lenia o dzia aniach na rzecz regionu warto postawi pytanie, w jaki sposób wyniki realizowanego przez nas projektu mog przyczynia si przy zachowaniu wszystkich proporcji do budowania kolacji na rzecz dobrej polityki publicznej. W realizacj naszego projekt zaanga owane by y wa ne podmioty publiczne o charakterze regionalnym (Wojewódzki Urz d Pracy w Krakowie, Urz d Statystyczny w Krakowie) oraz uczelnie o znaczeniu ponadregionalnym (Uniwersytet Jagiello ski i Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Z pewno ci nie s to aktorzy, których wp yw na bieg spraw publicznych w naszym regionie ma charakter rozstrzygaj cy. Posiadaj oni jednak co najmniej potencjaln zdolno do oddzia ywania na regionalne gremia decyzyjne i opini publiczn. Mog zatem sta si elementem budowania klimatu dla my lenia o rozwoju regionu poprzez pryzmat regionalnej koalicji na rzecz dobrej polityki publicznej. Uwa amy, e Ma opolska pozytywnie wyró nia si wzgl dem innych regionów co do jako ci i ilo ci zasobów koniecznych dla inicjowania i realizacji zintegrowanych i horyzontalnie skoordynowanych przedsi wzi rozwojowych. Atuty te s dobrze rozpoznane i wielokrotnie by y opisywane, zatem nie ma powodu, aby je tutaj charakteryzowa. Aczkolwiek patrz c z perspektywy naszego projektu warto wspomnie o potencjalne rodowiska naukowo-badawczego naszego regionu. To zasób cenny i konieczny dla prowadzenia dobrych polityk publicznych. Szczególnie dwa jego elementy s bezpo rednio skorelowane z dobrym rz dzeniem, którego podwaliny stanowi dobre polityki publiczne, tj. dorobek metodologiczny w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych oraz badacze potrafi cy dorobek ten umiej tnie spo ytkowa dla celów i dzia a praktycznie u ytecznych. Chcemy wierzy, e realizacja naszego projektu 8 Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce

10 przyczyni a si do wzbogacanie tego dorobku i jego upowszechniania jako dobra publicznego dobra powszechnie dost pnego. Najtrudniejszym do spe nienia jest warunek odnosz cy si do umiej tno ci integracji i aktywizacji warto ci i zasobów koniecznych dla prowadzenia dobrej polityki publicznej. Prawid a budowania koalicji na rzecz tworzenia dobrego prawa, konstruowania efektywnych oraz spo ecznie i ekonomiczne uzasadnionych przedsi wzi rozwojowych to zagadnienie kompleksowe i lokuj ce si raczej w sferze rozwa a badaczy procesów politycznych i decydentów publicznych ni przedmiocie naszych bezpo rednich zainteresowa. Aczkolwiek przywo uj c wspomnian perspektyw chcemy zwróci uwag na postulowany przez nas koncept stworzenia Regionalnego Systemu Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Spo ecznego w Ma opolsce. Postulat ten wyprowadzony jest z szerszej koncepcji, któr okre lamy jako System Analizy Polityk i Ewaluacji Regionalnej (SAPER). Jej pomys odawcami s Ma opolska Szko a Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Zak ad Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiello skiego. Podstawow przes ank realizacji SAPERA by o nasze przekonanie o konieczno ci budowania zdolno ci samorz dów województw do prowadzenia nowoczesnej, metodycznie poprawnej ewaluacji polityk i projektów publicznych wst pnej, w trakcie projektu i po jego zako czeniu. Ewaluacji opartej na jasno sformu owanych celach, precyzyjnie okre lonych miernikach poziomu ich realizacji, oddzielonych od nich zada wraz z w a ciwymi im wska nikami wykonania i kalkulacji nak adów. Uznali my bowiem, e zdolno do oceny polityk publicznych i refleksji nad ich racjonalno ci ekonomiczn i spo eczno-gospodarcz efektywno- ci to zagadnie kluczowe dla dobrego rz dzenia. To podstawa dla strategicznego namys u i dobrego dzia ania. To sposób na kumulowanie wiedzy o zale no ciach przyczynowo-skutkowych i budowanie pami ci instytucjonalnej organizacji. To warunek sine qua non trafnego programowania i skutecznego wdra ania polityk publicznych. Tak pomy lna ewaluacja czy dwie funkcje: poznawcz i rozliczeniow. Pierwsza z nich jest podstaw racjonalizacji polityk publicznych. Druga s u y do kontrolowania gospodarowania rodkami publicznymi i egzekwowania zwi zanej z tym odpowiedzialno ci. Funkcje te s równie wa ne i integralnie ze sob zespolone. Tylko ten sposób ich postrzegania tworzy ca o ciowy a co za tym idzie obiektywny obraz efektów interwencji publicznych. Uwa amy, e konieczno ci staje si cis e wkomponowanie ewaluacji w proces tworzenia i modyfikacji polityk publicznych, doprowadze- Wst p 9

11 nie do tego, by decydenci traktowali badania diagnostyczne i ewaluacyjne jako warto ciowe i potrzebne ród o informacji o efektach dzia a przesz ych i prawdopodobnych konsekwencjach dzia a przysz ych. Wymaga to legitymizacji bada ewaluacyjnych przez ich wysoki standard metodologiczny i profesjonalny oraz obiektywizm. To jednak nie wystarczy: potrzebne jest tak e wyposa enie decydentów w instytucjonaln mo liwo weryfikacji poziomu owych standardów, a tak e agregacji, analizy i syntezy wyników ewaluacji ró nych projektów i programów oraz przekszta cania ich w wiedz u yteczn w procesie projektowania dzia a i podejmowania decyzji. Nade wszystko wa ne jest jednakowo zachowanie kontroli strategicznej nad ca o ci przedsi wzi realizowanych na poziomie regionalnym. Samorz d województwa jest istotn jednostka strategiczn wywieraj c znacz cy wp yw na rozwój regionu o wielko ci porównywalnej do wielu mniejszych pa stw europejskich. Niezb dne jest ustalenie, czy podejmowane wysi ki na rzecz osi gni cia zmian w poszczególnych dziedzinach wywo uj po dane efekty i jakie s dodatkowe efekty pozytywne i negatywne podejmowanych dzia a. Jednym s owem, konieczna jest wiedza, czy wszystko idzie w po danym kierunku. Wspomniana wy ej koncepcja Systemu Analizy Polityk i Ewaluacji Regionalnej (SAPER) s u y ma wsparciu samorz dów województw w tym równie nie atwym, co koniecznym dzia aniu. Nie jest nasz rol rozstrzyganie o kszta cie organizacyjnym, formule prawnej i sposobie zarz dzania instytucj, która mia by pe ni rol centraln w kreowaniu regionalnych polityk publicznych, wspieraniu ich implementacji i ocenie ich spo eczno-gospodarczych skutków. Jednak e nasz powinno ci jest postulowanie jej powo ania i przedk adanie kierunkowych propozycji co do jej celów, funkcji i instytucjonalnego zakorzenienia. To te czynimy. Uwa amy bowiem, e jej powo anie jest w równej mierze konieczne, jak i mo liwe. Ilo inicjatyw ju podj tych (np. Ma opolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Ma opolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, System Analizy Polityk i Ewaluacji Regionalnej), jak i postulowanych (System Monitorowania Rynku Pracy i Wykluczenia Spo ecznego w Ma opolsce) wskazuje, e przekonanie nasze podziela wiele rodowisk i instytucji. Mo na zatem rzec, e istniej przes anki do budowania silnego o rodka metodologicznego i analitycznego podejmuj cego praktycznie u yteczne dzia ania na rzecz tworzenia i realizacji regionalnych polityk publicznych. My l c o budowaniu modelowego zaplecza analitycznego dla dzia a samorz du regionalnego, celowe wydaje si zintegrowanie tych ini- 10 Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce

12 cjatyw, ich przeniesienie z przestrzeni dzia a rozproszonych i sfragmentaryzowanych do sieci dzia a funkcjonalnie lub instytucjonalnie skoordynowanych z regionalnymi politykami publicznymi. Sedno problemu nie tkwi bowiem w braku potencja u analitycznego i jego niskiej aktywno ci. Istota problemu to deficyt sieci powi za pomi dzy sk adowymi tego potencja u i brak ich mocnego powi zania z rzeczywistymi procesami decyzyjnymi samorz du regionalnego. Na koniec wst pu pozostaje przekaza istotne informacje na temat samych bada empirycznych, które s ród em danych wykorzystanych na potrzeby niniejszej publikacji. Badania zosta y zrealizowane na wielostopniowej próbie losowej, warstwowo-zespo owej, 2499 gospodarstw domowych i tylu wylosowanych w nich respondentów. Gospodarstwa domowe losowane by y przez nas z operatu spisowego Urz du Statystycznego w Krakowie, partnera w projekcie. Pierwotnymi jednostkami losowania (PSU) by y rejony statystyczne (rejony statystyczne, których rozmiar by zbyt ma y, czone by y z rejonami s siednimi). PSU zosta y podzielone na warstwy skonstruowane na bazie powiatów w nast puj cy sposób: rejony statystyczne w Krakowie zosta y podzielone na 16 warstw wed ug zasady s siedztwa; miasta Tarnów i Nowy S cz zosta y podzielone na dwie warstwy ka de; pozosta e powiaty zosta y podzielone na dwie warstwy ka dy: miejsk i wiejsk. W ka dej warstwie wylosowano z prawdopodobie stwem proporcjonalnym do liczby adresów w operacie po dwa rejony statystyczne. W ka dym rejonie statystycznym wylosowano jednakow liczb adresów. W przypadku, gdy pod wylosowanym adresem zamieszkiwa o wi cej ni jedno gospodarstwo domowe, badaniem obejmowano wszystkie. Cz informacji w badaniach dotyczy o sytuacji gospodarstw domowych, natomiast wa na porcja danych mia a dotyczy populacji doros ych osób, ich sytuacji yciowej, opinii i postaw. Po to, by uzyska prób respondentów reprezentatywn dla populacji doros ych Ma opolan, w ka dym gospodarstwie domowym zosta a wylosowana jedna osoba do badania. Losowanie osób odbywa o si z u yciem tzw. siatki selekcyjnej Kisha, która zapewnia jednakowe prawdopodobie stwo wyboru osobom z gospodarstw domowych o ró nym sk adzie. eby nie komplikowa sytuacji wywiadu, osoby te by y równie informatorami o sytuacji gospodarstwa domowego w tej cz ci wywiadu, która dotyczy a danych o gospodarstwie. Wst p 11

13 Jak zawsze w tego rodzaju badaniach, wylosowanej próby nie uda o si w pe ni zrealizowa. Poziom realizacji wyniós 54,1%, ale wp yw na taki wynik mia y wys ane wcze niej listy zapowiednie, które by y du ym u atwieniem w przekonaniu osób do udzia u w badaniach. Dodatkowo podejmowano przynajmniej trzykrotne próby dotarcia do wylosowanych gospodarstw domowych. Jednak nawet spe nienie tych mi dzynarodowych standardów nie pozwoli o uzyska wy szego poziomu realizacji. Jest on podobny do uzyskiwanego przez GUS w analogicznych badaniach. W zwi zku z tym, e jednostki losowania wchodzi y do próby z niejednakowym prawdopodobie stwem, konieczne by o wa enie ze wzgl du na schemat losowania. Drugim ród em wag by y wska niki realizacji próby w warstwach. W efekcie uzyskali my dwa wektory wag strukturalnych, które koryguj uzyskane z bada oceny parametrów populacji: gospodarstw domowych i doros ych mieszka ców Ma opolski. Oczywi cie adne wa enie nie jest w stanie w pe ni zniwelowa konsekwencji odpadu respondentów z wylosowanej próby, jednak bez wa enia obci enie estymatorów (b d systematyczny) by oby znakomicie wi ksze. Nale y te pami ta, e wa enie zmniejsza b d systematyczny badania, ale powi ksza b d losowy. Taki koszt korekty zwykle badacze sk onni s ponie. W kwestionariuszu zebrane zosta y tak e informacje o wszystkich cz onkach gospodarstw domowych. Pozwoli o to na oszacowanie warto ci niektórych wska ników dla ca ej populacji mieszka ców Ma opolski, bez ograniczenia do kategorii od 18 roku ycia. Je li wykorzystywane by y tego rodzaju dane, autorzy wskazuj na to w tekstach. Prace nad gromadzeniem danych koordynowa dr Marcin Kocór z UJ. W realizacji bada du o zawdzi czamy do wiadczonym pracownikom Urz du Statystycznego w Krakowie, którzy wspó pracowali z nami jako realizatorzy wywiadów i jako koordynatorzy prac terenowych. Nale y tutaj wyró ni zaanga owanie Pa : Ewy Nazgowicz, Barbary Jakóbczak-Wójcik, Jolanty Kilar oraz Zuzanny Kurczab. Nale y tak e w tym miejscu podkre- li zaanga owanie wszystkich innych ankieterów, dzi ki którym uda o si zrealizowa wywiady, jak i osób, które zajmowa y si zapisaniem w formie elektronicznej wyników bada. Przygotowaniem z o onej bazy danych do analizy i trudem wyczyszczenia wszystkich b dów zaj a si z wielk staranno ci Karolina Keler, któr w pracach nad sprawdzaniem i korekt informacji wspomaga a Edyta Pawlus, zaanga owana ponadto w koordynacj bada terenowych. W projekcie wspó pracowali my operacyjnie z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Krakowie, a w nim w szczególno ci z Anett Oko sk, Mar- 12 Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce

14 cinem W grzynem, Micha em Piotrowiczem i Ew Guzik. Dzi kujemy za ich wspó prac z zespo em, szczególnie w kwestii uwag do kwestionariusza, jak i propozycji analiz z bada. Du ym wsparciem dla tego przedsi wzi cia by a wspó praca z Urz dem Statystycznym w Krakowie pod poprzednim (Marian Schab) i obecnym kierownictwem (dr Krzysztof Jakóbik). Dzi kujemy zarówno za udzia w spotkaniach, za udost pnienie operatu losowania, jak i uwagi do kolejnych wersji kwestionariusza, które przedstawiali panowie Andrzej Binda i Jan Szarek oraz wsparcie ze strony ankieterów urz du. Warto podkre li, e projekt wiele zyska na aktywnym uczestnictwie w spotkaniach typu foresight osób maj cych du y wp yw na polityki publiczne w regionie. Zg osi y one wiele dezyderatów dotycz cych potrzeb informacyjnych, listy kluczowych wska ników i mo liwo ci wykorzystania wyników w praktyce. Pragniemy podzi kowa zw aszcza: Andrzejowi Martynusce i Alinie Paluchowskiej z Wojewódzkiego Urz du Pracy, Markowi Cebulakowi i Waldemarowi Jakubasowi z Grodzkiego Urz du Pracy w Krakowie, Jadwidze Pauli z Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej oraz Józefie Grodeckiej i Jackowi Kowalczykowi z Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej w Krakowie. Dzi kujemy ca emu zespo owi badawczemu, którego sk ad widoczny jest na li cie autorów zamieszczonych tu publikacji. Dr Jolanta Perek-Bia as by a bardzo zaanga owana we wszystkie dzia ania, które by y w ramach projektu podejmowane i bez niej wiele spraw nie posz oby tak dobrze. Dr Barbara Worek by a mocn opok projektu i jej wk ad jest trudny do przecenienia. Po stronie MSAP AE nad sprawnym administrowaniem projektu czuwa niezmordowany Micha Kud acz, przy wsparciu niezawodnej Sylwii Ko dras. Mamy nadzieje, e przedstawiony w tej ksi ce materia oka e si przydatny zarówno dla potrzeb kszta towania i ewaluacji polityk publicznych, jak i dla oparcia debaty publicznej nad problemami regionu o konkretne dane. Jaros aw Górniak i Stanis aw Mazur Wst p 13

15

16 I. Zagro enie wykluczeniem spo ecznym w Ma opolsce w wietle wska ników niemonetarnych Anna Ma odzi ska-strzebo ska 1. Wprowadzenie Powszechnie zak ada si dzisiaj, e wykluczenie spo eczne nie jest stanem, ale procesem. Otó nie jest ani jednym, ani drugim, jest poj ciem mniej lub bardziej u ytecznym w opisywaniu i wyja nianiu rzeczywisto ci Ruth Levitas 1 W dobie nap ywu szerokiego strumienia rodków z Europejskiego Funduszu Spo ecznego zainteresowanie kwestiami spo ecznymi nie tylko nabiera znaczenia, ale i zaczyna by op acalne. Zasady finansowania powi zane s (a przynajmniej winny by ) z celami spo ecznymi wskazanymi jako priorytety do realizacji. Jednym z takich celów jest walka z wykluczeniem spo ecznym. Wszystkie strategie, plany dzia a na poziomie krajowym jak 1 ród o cytatu za Szarfenberg 2006:18 Zagro enie wykluczeniem spo ecznym w Ma opolsce 15

17 i regionalnym 2 koncentruj si na walce z tym aspektem ycia spo ecznego, czy raczej ycia poza spo ecze stwem. Przyj ta konceptualizacja, czyli nadawanie znacze, ma polityczne reperkusje wp ywaj ce na kszta t polityki spo ecznej, której g ówne aktywno ci powinny uzasadnia, wyja nia i usprawnia podejmowane interwencje. Reprezentuj stanowisko, e skuteczne realizowanie celów polityki spo ecznej nale y poprzedzi odpowiednio wcze niej wykonan diagnoz rozmiarów zjawiska (z którym cele koresponduj ) w taki sposób, aby narz dzia polityki by y skierowane do okre lonej grupy odbiorców faktycznie podlegaj cej wykluczeniu spo ecznemu, czy inaczej zmarginalizowaniu. Diagnoz tak z o onego poj cia jak wykluczenie powinna poprzedza analiza zastanych przekazów, by metaforycznie rzecz ujmuj c nie wywa a otwartych drzwi. Niestety, na polskim gruncie brak jest aktualnych prób syntezy tego poj cia. Dyskurs rozw a si bez istotnej diagnozy objawów wykluczenia. Istniej ce definicje ujawniaj powa ne konsekwencje poj cia wykluczenia spo ecznego. Obszerne i m tne definicje mog przyczyni si do bezu yteczno ci poj cia, które stanie si politycznie poprawn i ostatecznie bez znaczenia mask (Stroebel 1996:129). Rz dy mog anga- owa si w nieprecyzyjne, ukierunkowane spo ecznie misje (Marsh & Mullins 1998:751) bez adnych, nawet szeroko przyj tych metod identyfikuj cych wykluczenie, na przyk ad wska ników (Atkinson 2000:1042; Hague 1999:295). Du a liczba obaw zawi zanych jest z tym, e teorie spo ecznego wykluczenia b d prowadzi do ogranicze kategorii osób (Leney 1999:37; tak e Silver 1994:536; Stroebel 1996:174). Zbytnie uproszczenie dychotomii wykluczony/niewykluczony mo e w przysz o ci marginalizowa podlegaj cych wykluczeniu a do skrajnej fatalistycznej akceptacji spo ecznego wykluczenia (Percy-Smith 2000:3). Z drugiej strony nadmiar szeregów wykluczonych mo e prowadzi do wytworzenia postawy odrzucaj cej ca e zagadnienie (Murray 1998). Konieczne jest, jakkolwiek zabrzmi to trywialnie, znalezienie z otego rodka. Poj cie wykluczenia spo ecznego mo na potraktowa zatem bardzo w sko b d bardzo szeroko w zale no ci od liczby wyodr bnionych aspektów. Wielowymiarowa natura wykluczenia spo ecznego jest elementem cz cym wiele definicji tego zjawiska. Wiele jest róde potencjalnej deprywacji, które w pojedynk lub wzajemnie wspó dzia aj c przyczyniaj 2 Mam na my li Krajowe Plany Dzia a na lata oraz , Strategia Rozwoju Województwa Ma opolskiego Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce

18 si do spo ecznego wykluczenia. Panuje zgoda, e niekorzystne po o enie i marginalizacj mo na rozpatrywa na ró nych p aszczyznach w czaj c ekonomi. Celem artyku u nie jest znalezienie najlepszych, najbardziej wyczerpuj cych poj cie wymiarów. Nie poszukuj z otego rodka. Koncentruj uwag na zilustrowaniu konsekwencji wyp ywaj cych ze specyficznego rozumienia wykluczenia poprzez analiz podej pojawiaj cych si w literaturze przedmiotu. Wybór tej czy innej terminologii je li dokonywany wiadomie oznacza wybór tej czy innej tradycji badawczej, wbudowanych w ni za o e, priorytetów poznawczych, skutkuj cy wyborem rozmaitych, cz sto nader odmiennych rekomendacji praktycznych. Kluczowe rozró nienia pojawiaj si na poziomie konceptualizacji jako wypadkowa przyj tego sposobu patrzenia na procesy spo eczne. Zdaj sobie spraw, i wykluczenie spo eczne nie jest terminem atwo definiowalnym. Mówi c s owami Atkinsona (2000:1039): istnieje tyle teorii spo- ecznego wykluczenia, ilu pisz cych na ten temat. Niech do mno enia kolejnych definicyjnych bytów jest g ównym powodem niepodj cia próby wypracowania rozwi zania. Drugi powód zwi zany jest z przekonaniem o niemo no ci stworzenia uniwersalnej definicji wykluczenia spo ecznego. Zbyt wiele zagadnie wi e si z tym poj ciem. Nie zamierzam ujmowa rzeczywisto ci, a tym bardziej narzuca akceptowanej przeze mnie siatki poj ciowej a do tego prowadzi by produkt ko cowy. Reasumuj c, w niniejszej pracy chcia abym skupi si na dwóch aspektach: Po pierwsze na analizie tre ci istniej cych publikacji jako drodze ku odpowiedzialnemu i konsekwentnemu pod aniu za skutkami wynikaj cymi z przyj cia okre lonej konceptualizacji. Nale y pami ta, i nie dzia amy w pró ni spo ecznej. Siatka poj ciowa odzwierciedlona w metodzie pomiaru wp ynie na opis rzeczywisto ci, programowanie b d uzasadnienie politycznych interwencji, które prze o si bezpo rednio na adresatów programów b d po rednio na ka dego cz onka spo ecze stwa, w czaj c grupy wykluczone. Drugim istotnym aspektem rozwa a b dzie ilustracja sposobu, w jaki przyj ta siatka poj ciowa wraz z wymiarami i wska nikami wymusza okre- lon metod pomiaru. Po o tu akcent na diagnoz sytuacj osób wykluczonych w Ma opolsce poprzez prezentacj warto ci wybranych wska ni- Zagro enie wykluczeniem spo ecznym w Ma opolsce 17

19 ków monitoruj cych ubóstwo i wykluczenie spo eczne w Wielkiej Brytanii (50 wska ników Joseph Rowntree Foundation) 3. W prezentowanej pracy celowo unikam warto ciowania, gdy specyfika procesu konceptualizacji zale y od mentalnych obrazów podmiotów jej dokonuj cych. Nale y pami ta, e w przewa aj cej wi kszo ci programów Unii Europejskiej czy Rady Europy 4 konceptualizacj g ównych poj mamy narzucan odgórnie, a jej odzwierciedleniem jest okre lenie beneficjentów ko cowych dzia ania, z którego nasz projekt jest realizowany. W pierwszej kolejno ci dokonam niezb dnego wprowadzenia w istniej ce definicje badanego zjawiska spo ecznego wraz z pod o em teoretycznym, by wyci gn wszy lekcje z historii móc przej do syntezy pojawiaj cych si definicji wykluczenia spo ecznego. W swojej pracy bazowa am na literaturze angloj zycznej, gdy poj cie wykluczenia spo ecznego pojawi o si tam po raz pierwszy w osiemdziesi tych latach jako alternatywa dla ameryka skiego s owa underclass (podklasa). Definicje wykluczenia zosta y zaadoptowane na gruncie j zyka polskiego, s jednak kopiami i maj charakter wtórny. Niemniej w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z oryginaln koncepcj powsta na gruncie polskim wpisuj c si w zakres tematyczny tego opracowania, nie waham si jej zaprezentowa. Nast pnie poprzez zagregowanie definicji w grupy poka wy aniaj ce si aspekty poj cia, czyli wymiary. Pami taj c, e ka dy wymiar posiada zbiór wska ników rozumianych jako znak obecno ci lub nieobecno ci danego poj cia (Babbie 2003:144), cho w praktyce stosuje si portfele wska ników, gdy u ycie jednego miernika warto ci zmiennej nie mo e odzwierciedli z o ono ci cho by pojedynczego aspektu poj cia, postaram si zilustrowa na przyk adzie Ma opolski niuanse wska ników zwi zane ze sposobem rozumienia wykluczenia. Ostatecznie to charakter dobranych przez badacza pyta zadecyduje o tym, jak ogólnie czy jak szczegó owo dana zmienna b dzie mierzona (Babbie 2003:176). 3 Wyczerpuj ce informacje o portfelu wska ników Joseph Rowntree Foundation znajduj si na stronie internetowej 4 Wyj tkiem s dzia ania naukowe, projekty badawcze. 18 Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce

20 2. Wymiary wykluczenia spo ecznego wy aniaj ce si z syntezy definicji pojawiaj cych si w literaturze przedmiotu Poj cie wykluczenie spo eczne nie jest rozumiane w literaturze przedmiotu jednoznacznie. U yteczno terminu wykluczenia spo ecznego odgrywa istotn rol przy ustalaniu celów praktycznych polityk spo ecznych. Poprzez przyj cie okre lonej definicji wp ywamy na kszta t oraz rozmiar ingerencji spo ecznej, na przyk ad decydujemy, jaki rodzaj beneficjentów b dzie uprawniony do pobierania ustalonej formy pomocy. Zale nie od przyj tej koncepcji, prowadzonej polityki czy te podmiotu u ywaj cego, poj cie koncentruje punkt ci ko ci na ró nych aspektach rzeczywisto- ci spo ecznej. Samo poj cie wykluczenie spo eczne, przy uznaniu za kryterium podzia u cel, do jakiego jest u ywane, posiada przynajmniej trzy wymiary: wymiar poznawczy (opisywanie i wyja nianie rzeczywisto ci); wymiar normatywny (os d); wymiar polityczny (postulaty reform lub zmian reform). Powy sze wymiary koresponduj z rodzajami bada wyró nionymi na podstawie tego samego kryterium, czyli celu: badanie naukowe opisuj ce i odkrywaj ce fakty empiryczne, testuj ce hipotezy oraz zwi zki przyczynowo-skutkowe; ewaluacja jako os d warto ci interwencji publicznej dokonany przy uwzgl dnieniu jego kryteriów i standardów (np. jego skuteczno ci, efektywno ci, trwa o ci i trafno ci). Os d dotyczy zwykle potrzeb, jakie musz by zaspokojone w wyniku interwencji oraz wyprodukowanych efektów (Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 2005:7); analiza polityk publicznych, czyli systematyczne dociekania maj ce na celu sformu owanie rekomendacji wraz z zaleceniami u ytecznymi dla praktyki i praktyków. Polityka spo eczna zwi zana jest z jednej strony przede wszystkim z dzia alno ci praktyczn. Z drugiej strony podej cia teoretyczne (badawcze) do polityki spo ecznej konstytuuj uprawian pod t sam nazw dyscyplin nauk teleologicznych (celowo ciowych), Zagro enie wykluczeniem spo ecznym w Ma opolsce 19

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP

INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP 978-83-936098-0-2 (ca³oœæ) 978-83-936098-1-9 (t. 1) 978-83-936098-2-6 (t. 2) INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP - TOM 1 ISBN INNOWACJA I SYNERGIA W SI ACH ZBROJNYCH RP TOM 1 BYDGOSZCZ 2012 Innowacja

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo