INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE UOLMOS W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE UOLMOS W LATACH 2003-2004"

Transkrypt

1 INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE UOLMOS W LATACH Wrocław listopad 2005

2 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Zero: (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka ( ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. Znak X - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. Znak A - nazwa została skrócona w stosunku do obowiązującej klasyfikacji W tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. WAŻNIEJSZE SKRÓTY zł - złoty dam3 - dekametr sześcienny tys. - tysiąc hm3 - hektometr sześcienny min - milion 1 - litr mg - miligram s - sekunda Pg - mikrogram h - godzina kg - kilogram r. - rok dt - decytona db - decybel t - tona szt - sztuka m - metr Bq - bekerel m2 - metr kwadratowy ngy -nanogrey km - kilometr kw-h - kilowatogodzina km2 - kilometr kwadratowy UR - użytki rolne ha - hektar cd. - ciąg dalszy m3 - metr sześcienny. dok. - dokończenie Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła

3 (fslj URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 200$ ISBN X Wrocław -listopad 2005

4 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU Przewodniczący Elżbieta Małecka Redaktor główny Maria Czekaj CZŁONKOWIE Sławomir Banaszak, Krystyna Kalichowicz, Danuta Komarowska, Halina Woźniak, Małgorzata Wysoczańska, Agata Zemska, Andrzej Żurakowski Sekretarz Halina Urbanek Redaktor techniczny Irena Makiej Opracowanie publikacji Eliza Kawecka, Alicja Maciaczyk, Elżbieta Tomczyk Skład komputerowy i grafika Anna Litewka, Leszek Łukaszewicz Druk: Urząd Statystyczny we Wrocławiu - Wydział Poligrafii, Legnica, ul. Jaworzyńska 65 Nakład egz. Cena 15,00 zł

5 Szanowni Państwo Przekazuję Państwu kolejne wydanie publikacji Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w latach Opracowanie to w kompleksowy sposób prezentuje informacje dotyczące ochrony środowiska w województwie dolnośląskim. W tablicach przeglądowych znajdą Państwo: dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska w latach , umożliwiające analizę zmian zachodzących w środowisku w okresie pięciu lat, w nawiązaniu do publikacji o tej tematyce wydanej w 2001 r., ważniejsze dane z zakresu ochrony środowiska w województwie na tle kraju i pozostałych województw, wybrane informacje dotyczące ochrony środowiska w województwie według podręgionów i powiatów. Poszczególne działy publikacji, poprzedzone uwagami metodycznymi, wzbogacono o szereg nowych zagadnień niepublikowanych wcześniej, m.in. o wybrane dane z Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz dotyczące działalności inspekcyjno-kontrolnej i oceny skutków degradacji środowiska w województwie. Informacje o ochronie środowiska w uzdrowiskach, które w poprzedniej edycji stanowiły odrębny dział, zamieszczono w poszczególnych działach tematycznych. Wyrażam podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które przekazując dane przyczyniły się do wzbogacenia treści niniejszej edycji, a tym samym pogłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Elżbieta Małecka Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Wrocław, listopad 2005 r.

6 5 Tabl. Str. SPIS TREŚCI Przedmowa... Uwagi ogólne.... X 3. X 10 TABLICE PRZEGLĄDOWE I. Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska w latach II. Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska w województwie dolnośląskim na tle kraju i województw w 2004 r... III. Ważniejsze dane o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska według podregionów i powiatów w 2004 r... DZIAŁY Dział I. Warunki naturalne... Dział II. Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi i gleby... Dział III. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód... Dział IV. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza... Dział V. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej... Dział VI. Odpady... Dział VII. Promieniowanie. Hałas... Dział VIII. Działalność inspekcyjno-kontrolna i ocena skutków degradacji środowiska... Dział IX. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska... X 12 X 18 X 25 X 29 X 33 X 45 X 96 X 117 X 166 X 182 X 187 X 194 SPIS TABLIC DZIALI WARUNKI NATURALNE Uwagi metodyczne... Położenie geograficzne... Powierzchnia i granice... Układ pionowy powierzchni... Wyższe szczyty górskie... Ważniejsze rzeki... Większe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne... Najdłuższe jaskinie w Regionie Sudeckim... Ważniejsze przełęcze i kulminacje na drogach kołowych... Temperatury powietrza, opady atmosferyczne, prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie... X DZIAŁ II WYKORZYSTANIE I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY Uwagi metodyczne... Stan geodezyjny, kierunki i zmiany w wykorzystaniu powierzchni... Użytki rolne według klas bonitacyjnych w 2000 r... Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji rolniczej i leśnej... Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji oraz zrekultywowane i zagospodarowane... Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności... Zagrożenie gruntów rolnych i leśnych erozją... Pożary upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków... Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych oraz spółki wodne... Zużycie nawozów sztucznych i wapniowych... Gospodarstwa rolne stosujące nawożenie organiczne pochodzenia zwierzęcego w 2002 r... Zużycie nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego według rodzaju w 2002 r... X 33 1/ / / / / / / / / / /20 40

7 Spis treści 5 Tabl. Str. SPIS TABLIC (cd.) DZIAŁ II WYKORZYSTANIE I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY (dok.) Zużycie nawozów mineralnych (NPK) i organicznych pochodzenia zwierzęcego w 2002 r. Ekologiczne gospodarstwa rolne z certyfikatem i w trakcie przestawiania... Uprawy ekologiczne z certyfikatem według rodzajów... Struktura powierzchni użytków rolnych według kwasowości gleb, podregionów oraz powiatów w 2004 r... Struktura powierzchni użytków rolnych według potrzeb wapnowania gleb, podregionów oraz powiatów w 2004 r... Struktura powierzchni użytków rolnych według zawartości przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu, podregionów oraz powiatów w 2004 r... DZIAŁ III ZASOBY, WYKORZYSTANIE, ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD Uwag metodyczne... Zasoby wód powierzchniowych według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu... Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych... Zasoby wód leczniczych udokumentowane geologicznie... Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według źródeł poboru... Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według źródeł poboru i podregionów... Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności... Sieć wodociągowa i kanalizacyjna... Wsie sołeckie wyposażone w sieć wodociągową i kanalizacyjną... Mieszkania wyposażone w podstawowe instalacje sanitarne... Wody z odwadniania zakładów górniczych i obiektów budowlanych oraz wody zasolone i ich wykorzystanie... Pobór i zużycie wody w przemyśle... Gospodarowanie wodą w zakładach według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności... Gospodarowanie wodą w zakładach według podregionów, powiatów i gmin... Melioracje podstawowe... Melioracje podstawowe wymagające odbudowy lub modernizacji... Nawadniane użytki rolne i grunty leśne oraz napełniane stawy rybne... Nawadniane użytki rolne i grunty leśne według sposobu nawadniania... Przemysłowe oczyszczanie ścieków według podregionów, powiatów i gmin... Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód lub do ziemi... Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi według miast i wsi... Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania według podregionów... Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną... Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną według podregionów, powiatów i gmin... Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie komunalne według podregionów, powiatów i gmin... Oczyszczalnie ścieków komunalnych... Oczyszczalnie ścieków komunalnych według podregionów, powiatów i gmin... Oczyszczalnie ścieków przemysłowych... Podczyszczanie ścieków przemysłowych... Osady z przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków... Ścieki przemysłowe oczyszczane i nieoczyszczane... Ścieki przemysłowe oczyszczane i nieoczyszczane według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności... Ścieki przemysłowe wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub ziemi według Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w 2004 r / / / / / /26 44 X 45 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /58 95

8 6 Spis treści Tabl. Str. SPIS TABLIC (cd.) DZIAŁ IV ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA POWIETRZA Uwagi metodyczne... Pozyskanie nośników energii... Zainstalowana moc elektryczna i produkcja energii elektrycznej... Elektrownie wiatrowe... Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza... Całkowita emisja głównych zanieczyszczeń powietrza w 2003 r... Całkowita emisja trwałych zanieczyszczeń organicznych w 2002 r... Całkowita emisja metali ciężkich w 2003 r... Zanieczyszczenia zatrzymane i zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających... Zanieczyszczenia zatrzymane i zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających według podregionów i powiatów w 2004 r... Urządzenia do redukcji zanieczyszczeń powietrza w zakładach szczególnie uciążliwych... Zanieczyszczenia pyłowe i ochrona powietrza według podregionów, powiatów i gmin... Zanieczyszczenia gazowe i ochrona powietrza według podregionów, powiatów i gmin... Emitory na terenie zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza według wielkości emisji... Emisja zanieczyszczeń powietrza według rodzajów substancji... Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2004 r... Uzdrowiska i miejscowości potencjalnie uzdrowiskowe o dużej skali zagrożenia środowiska emisją zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych... Średnie stężenia roczne dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego PM 10 w 2004r... DZIAŁ V OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Uwagi metodyczne Obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione... Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione według podregionów, powiatów i gmin w 2004 r... Parki narodowe... Parki narodowe według kategorii gruntów... Parki narodowe według form własności... Turystyka w parkach narodowych... Ochrona lasu w parkach narodowych... Pozyskiwanie drewna w parkach narodowych według kategorii cięć... Rezerwaty przyrody... Parki krajobrazowe w 2004 r... Parki krajobrazowe według kategorii gruntów... Obszary chronionego krajobrazu... Indywidualne formy ochrony przyrody... Pomniki przyrody... Parki i ogrody historyczne... Ważniejsze zwierzęta chronione... Działalność Inspektoratu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami... Koła i członkowie Ligi Ochrony Przyrody... Tereny zieleni w miastach i na wsi... Ważniejsze dane o leśnictwie według powiatów... Powierzchnia gruntów leśnych i lesistość... Powierzchnia gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia... Powierzchnia lasów w zarządzie lasów państwowych oraz prywatnych i gminnych według wieku i składu gatunkowego drzewostanów w 2004 r... Powierzchnia lasów w zarządzie Lasów Państwowych oraz prywatnych i gminnych według typów siedliskowych lasu w 2004 r... X 96 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / X 117 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /99 153

9 Spis treści 7 Tabl. Str. SPIS TABLIC (cd.) DZIAŁY OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (dok.) Lasy prywatne według podregionów i powiatów w 2004 r... Lasy stanowiące własność gmin według podregionów i powiatów w 2004 r... Koła i członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz obwody łowieckie... Ważniejsze zwierzęta łowne... Odnowienia, zalesienia i inne prace hodowlane... Odnowienia i zalesienia... Hodowla w lasach prywatnych według podregionów i powiatów... Zadrzewienia i pozyskanie drewna (grubizny) z zadrzewień... Pozyskanie drewna (grubizny)... Pozyskanie drewna (grubizny)w lasach prywatnych według podregionów i powiatów... Pozyskanie drewna według form własności i sortymentów... Odstrzał ważniejszych zwierząt łownych... Drzewostany uszkodzone oddziaływaniem gazów i pyłów według stref uszkodzeń... Powierzchnia lasów ochronnych w zarządzie Lasów Państwowych... Zwalczanie szkodników lasu... Szkodnictwo leśne w lasach pod zarządem Lasów Państwowych... Pożary lasów... Pożary lasów według przyczyn powstania... Przebudowa drzewostanów znajdujących się pod wpływem emisji i klęsk żywiołowych według Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych... Oddziaływanie górnictwa na obszary leśne według Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych... DZIAŁ VI ODPADY Uwagi metodyczne... Odpady wytworzone w ciągu roku... Ważniejsze dane o odpadach... Odpady wytworzone i nagromadzone według rodzajów w 2004 r... Odpady według podregionów, powiatów i gmin... Odpady według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2004 r... Odpady niebezpieczne wytworzone... Osiągnięte poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych... Odpady komunalne zebrane stałe i ciekłe... Odpady komunalne zebrane... Odpady komunalne zebrane przez zakłady oczyszczania... Zorganizowane składowiska (wysypiska) odpadów komunalnych... Czynne składowiska (wysypiska) komunalne według podregionów, powiatów i gmin... Odpady komunalne w uzdrowiskach i miejscowościach potencjalnie uzdrowiskowych... DZIAŁ VII PROMIENIOWANIE. HAŁAS Uwagi metodyczne... Moc dawki promieniowania gamma... Stężenie radionuklidów w powietrzu... Hałas przemysłowy... Hałas drogowy w dzień w miastach... Monitoring szczególnych uciążliwości hałasu samochodowego niektórych dróg krajowych i miast / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / / / / / / X 182 1/ / / / /

10 8 Spis treści Tabl. Str. SPIS TABLIC (dok.) DZIAŁ VIII DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNO-KONTROLNA I OCENA SKUTKÓW DEGRADACJI ŚRODOWISKA Uwagi metodyczne... Jakość wody z wodociągów dostarczanej ludności do spożycia... Jakość wody ze studni dostarczanej ludności do spożycia... Ocena sanitarna obiektów wczasowo-turystycznych i terenów rekreacyjnych... Ocena sanitarna wód powierzchniowych i kąpielisk... Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie ochrony wód... Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie ochrony powietrza... Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie ochrony gleb... Badania i misji zanieczyszczeń powietrza wykonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną według rodzaju zanieczyszczeń... Ocena sanitarna niektórych środków spożywczych przez Państwową Inspekcję Sanitarną... Ocena jakości mikrobiologicznej mleka i przetworów mleczarskich przez Państwową Inspekcję Sanitarną... Działalność laboratoryjna Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie higieny żywności i przedmiotów użytku... Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie poważnych awarii... Zakłady objęte krajowymi rejestrami dużego i zwiększonego ryzyka oraz potencjalni sprawcy poważnych awarii... Zdarzenia mające znamiona poważnych awarii według źródeł... DZIAŁ IX EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA Uwagi metodyczne... Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną... Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według kierunków inwestowania, podregionów, powiatów i gmin... Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną według kierunków inwestowania, podregionów, powiatów i gmin... Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2004 r... Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według grup inwestorów... Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na wsi według inwestorów... Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku przekazania do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej... Realizacja inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wsi... Stan wyposażenia wsi w niektóre urządzenia i obiekty ochrony środowiska i gospodarki wodnej... Opłaty za korzystanie za środowiska i inne wpływy na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Bilans środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Wpływy na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Kierunki finansowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gospodarowanie Powiatowymi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Gospodarowanie Gminnymi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... Bilans i wykorzystanie środków pieniężnych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych... Gromadzenie środków pieniężnych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych... Prace i przedsięwzięcia zrealizowane w oparciu o środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych... X / / / / / / / / / / / / / / X 194 1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11 Spis treści 9 SPIS WYKRESÓW Struktura wykorzystania powierzchni geodezyjnej Struktura użytków rolnych według klas bonitacyjnych w 2000 r Zużycie nawozów na 1 ha użytków rolnych w roku gospodarczym Ekologiczne gospodarstwa rolne z certyfikatem Struktura poboru i zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według źródeł poboru Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód lub do ziemi w 2004 r Struktura ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania według podregionów w 2004 r Struktura ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania według Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w 2004 r Postępowanie z osadami z oczyszczalni ścieków Struktura emisji głównych zanieczyszczeń powietrza Struktura emisji głównych zanieczyszczeń powietrza według sekcji PKD w 2004 r Emitory na terenie zakładów szczególnie uciążliwych według ich wysokości i wielkości emisji w 2004 r Struktura powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona Lesistość według podregionów i powiatów w 2004 r Odpady wytworzone Odpady niebezpieczne wytworzone Struktura odpadów wytworzonych w 2004 r. według sekcji PKD Zebrane odpady komunalne stałe na 1 mieszkańca Czynne składowiska komunalne według podregionów i powiatów w 2004 r Struktura wydatków inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według źródeł finansowania Struktura wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska według grup inwestorów Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną według powiatów w 2004 r Str.

12 UWAGI OGÓLNE Publikacja zawiera statystyczną charakterystykę ilościowo-jakościową zasobów naturalnych, problemów zagrożenia i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej. Zakres prezentowanych danych odpowiada obowiązującemu stanowi prawnemu w tej dziedzinie, a w szczególności regulacji wynikającej z ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 VII1991 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 335 z późn. zmianami); o lasach z dnia 28 IX 1991 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami); o ochronie przyrody z dnia 16 X 1991 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późn. zmianami); prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 II 1994 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z późn. zmianami); o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 II 1995 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późn. zmianami); prawo łowieckie z dnia 13 X 1995 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 713 z późn. zmianami); prawo atomowe z dnia 29 XI 2000 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 18 z późn. zmianami); o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową z dnia 2IH 2001 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 537); o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 Ul 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 452); prawo ochrony środowiska z dnia 27 IV 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami); o odpadach z dnia 27 IV 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami); o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 V 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 634 z późn. zmianami); o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 V 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami); o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 VI 2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami); prawo wodne z dnia 18 VII 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz z późn. zmianami). Podstawowe źródło danych stanowią badania statystyczne GUS oparte głównie na sprawozdawczości rocznej. Materiał uzupełniający stanowią dane ze sprawozdawczości ministerstw: Środowiska; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Zdrowia; Gospodarki oraz z wewnętrznych systemów informacyjnych i źródeł administracyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, Ligi Ochrony Przyrody. Ponadto w celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wielostronnych relacji przyczynowo-skutkowych i złożoności problematyki ekologicznej, wykorzystane zostały - zwykle po odpowiedniej transformacji w oparciu o metody statystyczne - wyniki pomiarów, kontroli, ocen i analiz laboratoryjnych wykonywanych przez organy: Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej, Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych oraz specjalistyczne służby hydrologiczno-meteorologiczne, geologiczne, geodezyjne, leśnictwa i ochrony przyrody. Dodatkowo, w celu przynajmniej częściowego wypełnienia licznych jeszcze luk w systemie informacji ekologicznej, wykorzystano szereg specjalnych źródeł danych jak: ekspertyzy, inwentaryzacje, raporty, opracowania autorskie oraz dane m. in.: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej; Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa; Zarządu Narodowego Lunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Polskiego Związku Łowieckiego; Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Zakres prezentowanych wyników badań statystycznych i zasileń z wyżej wymienionych źródeł pozasprawozdawczych dotyczy w szczególności: warunków naturalnych (geograficznych, hydrograficznych, meteorologicznych), e stanu i zmian w wykorzystaniu zasobów powierzchni ziemi, zagrożenia i ochrony gleb, stanu oraz zmian ilościowych i jakościowych zasobów leśnych, ich zagrożenia i ochrony oraz ekologicznych funkcji lasów, zasobów, wykorzystania oraz zanieczyszczenia i ochrony wód, zanieczyszczeń i ochrony powietrza (emisje i i misje; gazy cieplarniane i ochrona warstwy ozonowej), ochrony przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej, odpadów przemysłowych i komunalnych (w tym odpadów niebezpiecznych), promieniowania i hałasu, działalności kontrolnej i społecznej na rzecz ochrony środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska (wydatków inwestycyjnych i efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej; kosztów bieżących ochrony środowiska; opłat, kar i funduszy ekologicznych; źródeł i skali pomocy zagranicznej oraz szkód górniczych).

13 Uwagi ogólne 11 Zastosowano prezentację danych dla: województwa, podregionów, powiatów i gmin, miast o dużej skali zagrożenia środowiska, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz Polskiej Klasyfikacji Statystycznej dot. Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska. Dla niektórych tematów uwzględniono agregację danych według specyficznych klasyfikacji i delimitacji, np. według regionów hydrograficznych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW), jednostek organizacyjnych leśnictwa, obiektów i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przyjęto następujące zasady retrospekcji prezentowanych danych: dla tematów ujętych w tablicach przeglądowych otwierających publikację r., jedynie w tabl. I lata , dla tematów w tablicach działowych w grupowaniach według: podregionów, powiatów, gmin, miast imiennie, sekcji, działów i grup wg PKD, regionów hydrograficznych, obiektów i obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej lata lub tylko 2004 r., dla tematów opartych na wynikach badań (inwentaryzacji) jednorazowych lub cyklicznych według dat ich realizacji. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego tę działalność. Pod pojęciem przemysłowe : ścieki, emisja zanieczyszczeń powietrza i odpady należy rozumieć zanieczyszczenia wykazane przez jednostki (podmioty gospodarcze) spełniające określone kryteria uciążliwości ekologicznej, które według Polskiej Klasyfikacji Działalności zostały ujęte w Przemyśle obejmującym sekcje: Górnictwo, Przetwórstwo przemysłowe oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, jak również w pozostałych sekcjach, których udział był niewielki. Charakterystykę koncentracji i zróżnicowania skali degradacji oraz zanieczyszczeń środowiska w ujęciu przestrzennym przedstawiono dla województwa, a wybrane dane także według podregionów, powiatów i miast imiennie, przy czym delimitację według podregionów oparto na Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 VII2000 r. (Dz.U. Nr. 58, poz. 685 z późn. zmianami). Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach. Niektóre informacje za ostatni rok zostały podane na podstawie danych nieostatecznych i mogą ulec zmianie w następnych edycjach publikacji. Objaśnienia zakresowe i pojęciowe prezentowanych w niniejszym opracowaniu wielkości i wskaźników statystycznych podano w ramach poszczególnych działów publikacji. Pełniejszy zakres pojęć i interpretacji wskaźników zawierają Zasady metodyczne statystyki ochrony środowiska i zasobów naturalnych wydane w 1990 r. (Dz.Urz. GUS, Nr 11, poz. 48) oraz opracowanie Definicje pojęć z zakresu ochrony środowiska wydane przez GUS w 1996 r. Informacje statystyczne pochodzące ze źródeł spoza Głównego Urzędu Statystycznego opatrzono odpowiednimi notami. W publikacji zastosowano skróty nazw niektórych poziomów klasyfikacyjnych: Handel i naprawy skrót Obsługa nieruchomości i firm pełna nazwa (PKD) POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI sekcje Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ze względu na zaokrąglenie liczb będących składnikami tabel, sumy tych składników mogą się nieznacznie różnić od wielkości.

14 /. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, ZAGROŻENIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA WIATACH WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY Powierzchnia ogólna województwa w ha (stan w dniu 1 I) Użytki rolne Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione Grunty pod wodami Grunty zabudowane i zurbanizowane Użytki ekologiczne Nieużytki Tereny różne Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w ha Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania w ha (stan w dniu 31 XII) Grunty w ha w ciągu roku: zrekultywowane zagospodarowane Zużycie nawozów sztucznych (w czystym składniku) w kg/l ha użytków rolnych... 76,7 81,1 84,7 91,2 93,8 ZASOBY, WYKORZYSTANIE, ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD Zasoby wodne według RZGW Wrocław: opady w mm na obszar RZGW ,1 746,4 653,8 480,6 563,3 odpływy z obszaru RZGW w hm ,3 4426,7 6601,1 4528,9 3773,3 Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w hm"' ,6 434,8 456,2 459,9 456,0 na cele: produkcyjne (poza rolnictwem i leśnictwem)... 86,8 94,0 117,5 125,4 126,7 nawodnienia w rolnictwie, leśnictwie oraz uzupełnianie stawów rybnych ,0 146,0 149,2 146,5 145,3 eksploatacji sieci wodociągowej" ,8 194,8 189,5 188,0 183,9 Miasta (stan w dniu 31 XII): wyposażone w sieć: wodociągową kanalizacyjną obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków mechaniczne biologiczne z podwyższonym usuwaniem biogenów bez oczyszczania ścieków Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków: w % ludności*... 70,1 70,4 73,1 73,7 73,9 w tym w miastach w % ludności miast... 92, ,8 95,4 95,1 a Pobór wód na ujęciach, przed wtłoczeniem do sieci, b W 2000 i 2001 r. do przeliczeń przyjęto skorygowaną liczbę ludności uwzględniającą ludność zbilansowaną w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002.

15 Ważniejsze dane 13 /. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, ZAGROŻENIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA W LATACH (cd.) ZASOBY, WYKORZYSTANIE, ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD (dok.) Zakłady odprowadzające ścieki posiadające oczyszczalnie ścieków o wystarczającej przepustowości o niewystarczającej przepustowości bez oczyszczalni ścieków odprowadzające ścieki do: wód powierzchniowych sieci kanalizacyjnej Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzone do wód" w hm ,7 225,6 241,8 227,0 229,0 wody chłodnicze... 21,9 38,3 61,3 63,0 68,3 ścieki wymagające oczyszczania ,7 187,3 180,5 164,0 160,8 oczyszczane ,7 179,6 173,4 157,5 154,4 mechanicznie... 30,9 29,1 27,3 20,9 21,7 chemicznie... 22,9 28,7 29,8 24,6* 24,3* biologicznie ,5 75,4 63,0 60,3 57,4 z podwyższonym usuwaniem biogenów 20,5 46,3 53,3 51,6 51,0 nie oczyszczane... 8,0 7,8 7,1 6,6 6,4 odprowadzone: bezpośrednio z zakładów przemysłowych... 3,0 3,0 2,3 2,6 2,2 siecią kanalizacyjną... 5,0 4,7 4,9 4,0 4,1 ZANIECZ\ SZCZENIĘ I ( 3CHRONAPO WIETRZĄ Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza1 (stan w dniu 31XII) z : wyposażone w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń: pyłowych gazowych posiadające zagospodarowaną strefę ochronną nie posiadające wyników pomiarów: emisji: pyłów gazów i misji Emisja zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych w tys. ton: pyłów... 20,6 20,2 14,2 12,8 8,6 w tym: pyły ze spalania paliw... 18,4 18,6 12,7 10,9 6,5 pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 d , gazów , , , , ,5 w tym: dwutlenek siarki... 72,6 68,2 54,4 51,4 56,3 tlenki azotu... 24,5 25,0 22,5 24,4 22,8 dwutlenek węgla , , , , ,1 tlenek węgla... 11,9 10,7 9,4 9,0 10,0 Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji w tys. t: pyłowe ,7 1647,1 1589,0 2276,2 2379,9 gazowe ,0 740,6 764,2 780,7 780,2 a Łącznie ze ściekami przemysłowymi odprowadzonymi do ziemi, b Dotyczy tylko ścieków przemysłowych, c Emitujące pyły, gazy lub równocześnie pyły i gazy. d W liczniku - bez dwutlenku węgla, w mianowniku - z dwutlenkiem węgla.

16 14 Ważniejsze dane I. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, ZAGROŻENIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA WIATACH (cd.) ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA POWIETRZA (dok.) Stopień redukcji wytworzonych zanieczyszczeń w %: pyłowych... 98,8 98,8 99,1 99,4 99,6 gazowych (bez dwutlenku węgla)... 87,1 87,5 89,7 90,0 89,5 Zwiększenie (+) lub zmniejszenie (-) zanieczyszczeń" w t: pyłowych gazowych (bez dwutlenku węgla) OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Powierzchnia lasów (stan w dniu 31 XII) w ha w % powierzchni geograficznej ,2 28,3 28,4 28,5 29,1 Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona : w ha , , , , ,4 w % powierzchni województwa... 20,1 20,2 20,2 20,2 18,1 na 1 mieszkańca w m Parki narodowe1* (stan w dniu 31 XII): liczba obiektów w ha , , , , ,2 w % powierzchni województwa... 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 w tym lasów: w ha ,8 9606,8 9800,6 9799,9 9799,9 w % powierzchni lasów województwa... 1,71 1,70 1,73 1,72 1,69 w tym pod ochroną ścisłą: w ha ,3 2093,3 2101,9 2101,9 2101,9 w % powierzchni ogólnej parków narodowych... 17,57 17,57 17,63 17,63 17,63 w tym lasów: w ha ,5 497,5 653,6 653,6 653,6 w % powierzchni lasów województwa... 0,09 0,09 0,12 0,11 0,11 Rezerwaty przyrody1' (stan w dniu 31 XII): liczba obiektów w ha ,9 9799, , , ,7 w % powierzchni województwa... 0,47 0,49 0,51 0,52 0,52 w tym ścisłe6: w ha ,4 340,4 340,5 340,5 340,5 w % powierzchni województwa... 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Parki krajobrazowe *' (stan w dniu 31 XII): liczba obiektów w ha , , , , ,4 w % powierzchni województwa... 9,96 9,95 9,93 9,86 9,86 Obszary chronionego krajobrazu6^ (stan w dniu 31 XII): liczba obiektów w ha , , , , ,2 w % powierzchni województwa... 8,99 8,99 8, ,83 a W warunkach porównywalnych z rokiem poprzednim, tj. dla tych samych zakładów i rodzajów zanieczyszczeń obliczonych według tych samych metod, b Lesistość, c Łącznie z obiektami utworzonymi na mocy uchwały rady gminy, d Bez otuliny, e Rezerwaty, w których ochrona ścisła dotyczy całości obiektu, f Bez rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody.

17 Ważniejsze dane 15 I. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, ZAGROŻENIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA W LATACH (cd.) OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (dok.) Lasy ochronne" (stan w dniu 31 XII): w tys. ha ,5 373,7 366,2 366,1 364,3 w % powierzchni województwa... 18,9 18,7 18,4 18,4 18,3 Pomniki przyrody6 (stan w dniu 31 XII) Drzewostany w strefach zagrożenia szkodliwym oddziałowywaniem gazów i pyłów": w tys. ha ,8 520,2 520,4 521,2 535,9 w % powierzchni lasów nadleśnictw... 98,3 98,4 98,1 97,9 100,0 Powierzchnia objęta zabiegami pielęgnacyjnymi: w ha w % powierzchni lasów... 4,3 4,3 2,5 3,3 3,9 Odnowienia i zalesienia w ha w tym: halizn i płazowin: w ha w %... 8,9 6,5 3,0 3,0 3,1 użytków rolnych" i nieużytków: w ha w %... 26,8 34,1 39,0 41,3 35,2 Grunty leśne wyłączone na cele nieleśne6 w ha Pozyskanie drewna w dam ,9 2137,7 2359,3 2445,2 2562,5 w tym grubizna ,9 1978;% 2191,2 2260,6 2351,5 iglasta ,1 1397,7 1605,5 1639,1 1706,7 liściasta ,7 580,5 585,6 621,5 644,8 Ważniejsze zwierzęta chronione (stan w dniu 31 XII): żubry kozice bobry głuszce cietrzewie Ważniejsze zwierzęta łowne (stan w dniu 31 III) łosie w szt daniele w szt muflony w tys. szt jelenie w tys. szt... 6,1 6,6 6,6 7,0 7,2 samy w tys. szt... 55,5 57,4 57,4 62,1 66,0 dziki w tys. szt... 7,9 9,2 10,1 13,3 13,6 lisy w tys. szt... 12,6 12,8 13,0 13,6 12,7 zające w tys. szt... 13,7 11,6 11,3 11,7 12,8 bażanty w tys. szt... 10,2 11,5 11,8 13,2 14,5 kuropatwy w tys. szt... 9,9 9,0 9,2 10,4 11,3 Zadrzewienia w tys. szt: sadzenie drzew ,1 836,8 934,9 1238,6 1159,3 sadzenie krzewów ,0 140,3 37,9 91,1 69,0 a W lasach w zarządzie Lasów Państwowych, b Łącznie z obiektami utworzonymi na mocy uchwały rady gminy, c 'Zakwalifikowanych do zalesienia i określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, d W Lasach Państwowych i prywatnych.

18 16 Ważniejsze dane I. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, ZAGROŻENIU 1 OCHRONIE ŚRODOWISKA W LATACH (cd.) Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w tys. ton: ODP ADY wytworzone w ciągu roku , , , , ,5 poddane odzyskowi , , , , ,3 unieszkodliwione ,2 7027,8 6571,4 6663,7 7460,2 w tym: składowane ,8 6984,3 6496,9 6599,3 7357,5 magazynowane czasowo ,5 682,0 1060,4 879,7 998,0 odpady dotychczas składowane (nagromadzone/ w tys. ton (stan w końcu roku) , , , , ,7 powierzchnia niezrekulty wowana w ha (stan w dniu 31 XII) ,5 2855,7 2802,0 2769,6 2749,1 powierzchnia zrekultywowana w ha... 6,7 39,7 0,2 10,5 10,0 Odpady komunalne stałe zebrane w ciągu roku w tys. ton ,7 1072,0 1031,3 934,7 925,5 Wydatki inwestycyjne (ceny bieżące) na ochronę środowiska: w min zł... w tym: EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONYŚ RODOWISKA 601,3 707,5 584,7 643,4 513,6 gospodarka ściekowa i ochrona wód ,0 224,6 176,9 219,8 236,0 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,4 394,1 329,6 365,7 152,8 gospodarka odpadami, ochrona gleb i wód podziemnych... 51,9 31,4 58,4 39,9 71,0 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu... 0,3 0,1 0,1 0,3 zmniejszenie hałasu i wibracji... 0,5 0,9 2,8 1,9 0,5 w % nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej... 5,9 6,4 6,1 7,1 4,8 na 1 mieszkańca w złotych gospodarkę wodną: w min zł ,1 147,8 153,3 175,8 241,7 w tym: ujęcie i doprowadzenie wody... 93,8 57,5 85,2 73,4 80,7 zbiorniki i stopnie wodne... 37,2 36,7 36,3 51,1 70,5 regulacja i zabudowa rzek i potoków... 21,2 22,4 7,2 7,3 17,3 obwałowania przeciwpowodziowe i stacje pomp... 16,1 13,0 8,7 10,5 16,8 w % nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej... 2,0 1,3 1,6 1,9 2,3 na 1 mieszkańca w złotych a Do 2001 r. wykorzystane, b Na terenach własnych zakładów i na terenach obcych, c Do 2001 r. - gromadzone przejściowo, d Na terenach własnych zakładów, e Dane szacunkowe.

19 Ważniejsze dane 17 /. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, ZAGROŻENIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA WIATACH (dok.) EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA (dok.) Efekty rzeczowe inwestycji ochrony środowiska: przepustowość oczyszczalni ścieków: w dam3/dobę ,4 222,2 101,5 20,3 10,5 mechanicznych... 38,5 3,2 0, chemicznych... 55,4-0,0 - - biologicznych i o podwyższonym usuwaniu biogenów... 55,4 219,0 100,6 18,1 10,5 sieć kanalizacyjna (w km) odprowadzająca: ścieki ,7 246,3 345,9 297,2 412,5 wody opadowe... 22,3 23,5 22,2 30,0 13,1 zdolność przekazanych do eksploatacji urządzeń w tys. ton/rok: do redukcji zanieczyszczeń: pyłowych ,7 1,7 0,8 203,5 354,5 gazowych... 6,5 4,8 0, ,9 unieszkodliwiania odpadów" ,4 13,2 3,5 206,0 5,9 w tym składowania ,3 12,3 3, ,4 gospodarczego wykorzystania odpadów... 40,1 21,4 10,7 1004,0 18,2 rekultywacja terenów składowania odpadów w ha... 3,3 0,1 17,3 44,7 20,6 gospodarki wodnej: wydajność ujęć wodnych6 w dam3/dobę... 4,7 10,9 11,7 10,2 8,6 sieć wodociągowa w km ,4 390,7 286,9 388,9 368,3 pojemność zbiorników wodnych w dam 1672,0 1,0 51, ,7 12,2 regulacja rzek i potoków w km... 61,1 131,9 27,8 49,1 21,5 wybudowane i odbudowane obwałowania przeciwpowodziowe w km... 32,4 20,5 3,8 9,7 4,5 Fundusze ekologiczne w min zł: fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: wymierzono ,5 133,9 3,5" 24,3" 11,5" wpłynęło ,8 136,2 224,9 162,7 169,2 fundusz ochrony gruntów rolnych: wymierzono... 10,6 21,7 19,5 17,9 20,2 wpłynęło... 13,4 22,4 19,6 18,1 19,8 a Łącznie ze składowaniem, b Bez ujęć w energ tyce zawodowej. Dotyczy tylko ka r.

20 II. WAŻNIEJSZE DANE O STANIE, ZAGROŻENIU I OCHRONIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA TLE KRAJU I WOJEWÓDZTW W 2004 R. TAEL. IV1. POWIERZCHNIA GEODEZYJNA WEDŁUG KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA WOJEWÓDZTWA Ogółem Użytki rolne w ha Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione Grunty pod wodami POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie WOJEWÓDZTWA Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym tereny mieszkaniowe komunikacyjne w ha Użytki ekologiczne Nieużytki (dok.) Tereny różne POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie W armińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Stan w dniu r. Źródło: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

21 Ważniejsze dane 19 TABL GRUNTY ROLNE I LEŚNE WYŁĄCZONE Z PRODUKCJ ROLNICZEJ I LEŚNEJ Kierunki wyłączenia WOJEWÓDZTWA tereny Ogółem użytki zbiorniki komunikacyjnsłowe przemy osiedlowe kopalne wodne inne w ha POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: dane o wyłączonych gruntach rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w zakresie gruntów leśnych Ministerstwa Środowiska. TABL. n/3. GRUNTY ZDEWASTOWANE I ZDEGRADOWANE WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI ORAZ ZREKULTYWOWANE I ZAGOSPODAROWANE Grunty wymagające rekultywacji Grunty6 WOJEWÓDZTWA zdewastowane zdegradowane zrekultywowane zagospodarowane w ha POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie śląskie Świętokrzyskie W armińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie a Stan w dniu 31 XII. b W ciągu roku. Źródło: dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 20 Ważniejsze dane TAEL. 11/4. POBÓR WODY NA POTRZEBY GOSPODARKI NARODOWEJ I LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA w hm3 Ogółem na 1 km2 w dam3 produkcyjne" Na cele nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz uzupełniania stawów rybnych w hm3 eksploatacji sieci wodociągowej* POLSKA ,0 35,1 7817,0 1071,5 2101,5 Dolnośląskie ,0 22,9 126, ,9 Kujawsko-pomorskie ,4 13,2 73,3 48,1 115,0 Lubelskie ,0 14,1 111,0 157,9 86,1 Lubuskie ,1 7,2 15,7 33,2 52,3 Łódzkie ,9 17,9 88,0 90,5 148,4 Małopolskie ,9 57,9 639,2 85,6 155,1 Mazowieckie ,3 75,3 2286,9 100,3 291,1 Opolskie ,0 13,5 47,8 28,2 51,0 Podkarpackie ,0 15,4 133,6 60,2 80,1 Podlaskie... 88,8 4,4 14,3 19,7 54,8 Pomorskie ,8 15,6 139,6 26,3 118,8 Śląskie ,9 42,9 126,2 72,1 330,6 Świętokrzyskie ,5 94,8 963,9 81,1 65,5 Warmińsko-mazurskie ,1 5,1 30,5 25,1 68,6 Wielkopolskie ,8 63,5 1607,0 91,8 196,0 Zachodniopomorskie ,5 66,5 1413,2 6,1 104,2 a Poza rolnictwem i leśnictwem - z ująć własnych, b Pobór wody na ujęciach, przed wtłoczeniem do sieci. TABL. 11/5. ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I KOMUNALNE ODPROWADZONE" DO WÓD LUB DO ZIEMI WOJEWÓDZTWA Ogółem Oczyszczane w hm3 mechanicznie chemicznie* biologicznie z podwyższonym usuwaniem biogenów Nieoczyszczane w tym odprowadzone siecią kanalizacyjną POLSKA ,9 1943,1 581,5 107,5 585,5 668,5 191,8 141,3 Dolnośląskie ,8 154,4 21, ,4 51,0 6,4 4,1 Kujawsko-pomorskie ,9 109,2 20,0 1,7 33,0 54,5 2,7 - Lubelskie... 72, ,3 2,2 38,4 16,9 1,6 1,6 Lubuskie... 37,7 33,9 1,8 1,2 11,1 19,8 3,7 3,5 Łódzkie ,4 111,7 15,8 0, ,4 11,7 11,2 Małopolskie ,5 273,3 195,5 7,8 22,8 47,2 2,2 0,4 Mazowieckie ,6 179,6 9,0 1,7 137,2 31,7 68,0 67,2 Opolskie... 85,0 82,3 49,2 0,3 8,2 24,6 2,8 1,1 Podkarpackie... 73,0 67,5 8,9 10,4 20,0 28,1 5,5 4,3 Podlaskie... 39,8 39,6 0,7-10,9 28,0 0,1 0,1 Pomorskie ,7 132,9 4,5 2,9 60,1 65,4 10,9 10,3 Śląskie ,0 319,4 138,5 22,8 53,0 105,1 42,6 11,3 Świętokrzyskie... 57,9 49,3 14,9 0,2 21,5 12,6 8,6 5,6 Warmińsko-mazurskie... 51,6 49,6 0,7 0,1 8,5 40,3 2,0 1,4 Wielkopolskie ,9 177,1 78,3 0,3 15,4 83,2 2,7 1,1 Zachodniopomorskie ,6 92,4 8, ,8 32,5 20,2 19,1 a Wymagające oczyszczania, b Dotyczy ścieków przemysłowych.

23 Ważniejsze dane 21 TABL. II/6. EMISJA I REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA WOJEWÓDZTWA pyłowych gazowych (bez dwutlenku węgla) w tym dwutlenku starki Emisja zanieczyszczeń pyłowych gazowych (bez dwutlenku węgla) w tym dwutlenku siarki w tys. t na 1 km2 w t pyłowe Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji w % zanieczyszczeń wytworzonych gazowe (bez C02) POLSKA ,2 2020,3 867,2 0,4 6,5 Z8 99,3 49,0 Dolnośląskie... 8,6 91,4 56,3 0,4 4,6 2,8 99,6 89,5 Kujawsko-pomorskie... 7,7 65,1 31,5 0,4 3,6 1,8 98,3 17,6 Lubelskie... 6,7 38,3 19,0 0,3 1,5 0,8 98,5 83,0 Lubuskie... 3,1 33,5 5,2 0,2 2,4 0,4 97,7 0,0 Łódzkie... 7,4 230,2 159,3 0,4 12,6 8,7 99,8 50,5 Małopolskie... 12,4 187,5 52,9 0,8 12,3 3,5 99,0 44,8 Mazowieckie... 12,5 208,8 141,9 0,4 5,9 4,0 99,1 19,1 Opolskie... 4,4 52,7 12,5 0,5 5,6 1,3 99,6 64,1 Podkarpackie... 3,5 25,4 13,8 0,2 1,4 0,8 98,6 14,5 Podlaskie... 2,2 12,5 5,5 0,1 0,6 0,3 98,2 10,9 Pomorskie... 4,3 41,5 24,7 0,2 2,3 1,4 98,5 46,8 Śląskie... 26,5 719,0 153,2 2,1 58,3 12,4 99,3 29,6 Świętokrzyskie... 5,9 74,1 31,4 0,5 6,3 2,7 99,5 29,0 Warmińsko-mazurskie... 1,9 10,7 4,7 0,1 0,4 0,2 96,1 2,7 Wielkopolskie... 10,3 189,5 135,5 0,3 6,4 4,5 99,2 7,8 Zachodniopomorskie... 5,7 40,2 19,9 0,2 1,8 0,9 98,8 47,6 TABL. 11/7. ODPADY" WYTWORZONE I DOTYCHCZAS SKŁADOWANE (NAGROMADZONE) Odpady wytworzone w ciągu roku Odpady unieszkodliwione dotychczas składowane magazynowane czaso poddane (nagromadzone*) WOJEWÓDZTWA odzyskowi w tym składowane' wo stan w końcu roku w min t POLSKA ,0 97,4 22,6 17,1 4,0 1745,3 Dolnośląskie... 34,7 26,2 7,5 7,4 1,0 551,8 Kujawsko-pomorskie... 2,6 1,9 0,4 0,3 0,3 23,5 Lubelskie... 4,1 3,8 0,2 0,2 0,1 14,5 Lubuskie... 0,6 0,5 0,1 0,1 0,0 2,5 Łódzkie... 4,9 3,2 1,6 1,5 0,1 41,4 Małopolskie... 10,1 7,1 2,1 1,3 0,9 178,7 Mazowieckie... 5,8 2,9 2,5 0,6 0,4 49,0 Opolskie... 1,8 1,6 0,2 0,2 0,0 23,7 Podkarpackie... 1,2 1,0 0,1 0,1 0,0 0,7 Podlaskie... 0,9 0,7 0,1 0,1 0,1 2,5 Pomorskie... 2,1 1,5 0,5 0,5 0,1 21,9 Śląskie... 43,5 40,8 2,0 1,7 0,6 689,7 Świętokrzyskie... 1,8 1,2 0,5 0,3 0,1 17,7 W armińsko-mazurskie... 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 1,3 Wielkopolskie... 4,3 2,8 1,4 1,3 0,1 45,2 Zachodniopomorskie... 5,2 1,6 3,4 1,7 0,1 81,1 a Z dżemem odpadów tomuwnycl ftwówwkaraw&emyca. caa^adow»kmr/,w&unyca,«nyca.

24 22 Ważniejsze dane TABL. II/8. WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA (ceny bieżące) WOJEWÓDZTWA w min zł W odsetkach Ogółem na 1 mieszkańca w zł w % nakładów inwestycyjnych na gospodarkę narodową W tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód w tym na oczyszczanie ścieków w min zł kanalizację odprowadzającą ścieki i wody opadowe POLSKA ,4 100, ,4 3126,7 861,9 2201,6 Dolnośląskie ,6 9, ,8 236,0 28,8 200,8 Kujawsko-pomorskie ,3 5, ,9 172,1 53,0 117,7 Lubelskie ,5 3,6 88 4,8 146,8 64,2 82,2 Lubuskie... 87,8 1,6 87 3,2 61,6 5,9 53,6 Łódzkie ,1 7, ,5 169,8 53,8 115,4 Małopolskie ,5 10, ,9 283,5 84,2 193,1 Mazowieckie ,5 10, ,0 294,0 96,1 195,0 Opolskie ,6 3, ,3 97,0 6,0 80,3 Podkarpackie ,1 5, ,9 221,3 56,1 163,8 Podlaskie... 86,5 1,6 72 3,1 62,3 12,8 48,4 Pomorskie ,5 6, ,8 160,9 45,0 115,4 Śląskie ,9 16, ,2 522,6 158,6 338,2 Świętokrzyskie ,9 2, ,9 90,9 11,8 78,9 Warmińsko-mazurskie ,3 2,6 96 4,4 96,6 55,0 41,5 Wielkopolskie ,5 8, ,4 328,1 66,5 260,5 Zachodniopomorskie ,7 5, ,7 183,0 64,4 116,8 W tym na ochronę ochronę różno- ochronę przed WDTFwńnyTW a powietrza gospodarkę rodności bioto- zmniejszenie promieniowaatmosferycznego odpadami gicznęj i kraj o- hałasu i wibracji niem jonizująi klimatu brązu cym w min zł POLSKA ,1 677,5 10,1 88,1 0,0 Dolnośląskie ,8 67,4 Oß 0,5 - Kujawsko-pomorskie... 46,4 41,0 0,0 0,1 - Lubelskie... 31,7 13,2 0,9 0,0 - Lubuskie... 18,7 5,2-0,2 - Łódzkie... 55,3 130,2 0,7 0,7 0,0 Małopolskie ,0 31,2-11,1 - Mazowieckie ,5 31,0 2,9 56,0 - Opolskie... 63,5 22,2 0,0 3,3 - Podkarpackie... 42,8 17,9-0,7 - Podlaskie... 9,1 8,0-0,0 - Pomorskie... 88,3 63,4 2,0 0,4 - Śląskie ,2 143,3 0,4 11,4 - Świętokrzyskie... 43,9 8,8-0,4 - Warmińsko-mazurskie... 25,8 9,3 1,4 - - Wielkopolskie... 42,7 48,0 0,8 1,1 - Zachodniopomorskie... 54,3 37,5 0,7 2,0 - (dok.)

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona przyrody i krajobrazu. Lasy

Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona przyrody i krajobrazu. Lasy WYNIKI BADAŃ - SYNTEZA Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi. Ochrona przyrody i krajobrazu. Lasy Powierzchnia województwa małopolskiego według stanu w dniu 1 I 2007 r. wynosiła 1518,3 tys. ha, co

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2004 ROKU

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2004 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU WSI I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska

Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Konferencja Środowisko informacji Warszawa, 7-8.10.2015 r. Mapa sozologiczna, jako źródło informacji o stanie środowiska Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geomatyki

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA. Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Opracowała: mgr inż. Joanna Depta- Ładak Charakterystyka zawodu Technik ochrony środowiska koordynuje pracę w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami w Polsce

Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami w Polsce Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami w Polsce Artur Łopatka Tamara Jadczyszyn Jan Jadczyszyn Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Infrastruktura Komunalna. Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11

Rozdział I. Infrastruktura Komunalna. Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11 I Infrastruktura Komunalna Rozdział I Infrastruktura Komunalna Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11 I.1 GOSPODARKA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 11 I.2 SIEĆ GAZOWA 15 I.3 GOSPODARKA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

b/zagospodarowania obwodów łowieckich ochrony i hodowli zwierzyny leśnej,

b/zagospodarowania obwodów łowieckich ochrony i hodowli zwierzyny leśnej, REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA Skład: Kierownik referatu Maria Bych telefon 75 74 10 367 pokój nr 19A e-mail: rolnictwo@marciszow.pl zakres spraw: I.Geodezji i gospodarki gruntami:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 23 kwietnia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Warunki pracy w 2009 roku Warunki pracy to zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających

Bardziej szczegółowo

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER

ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER ZWYKŁA DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA IRENA DUER Zakres prezentacji Definicja ZDPR Podstawy prawne ZDPR Jaki jest cel upowszechniania ZDPR Kto ma obowiązek przestrzegać ZDPR Zakres ZDPR Kto kontroluje ZDPR Definicja

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA I. Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje swoje zadania w oparciu o następujące ustawy: 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie

12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie 12. Zarządzanie ochroną środowiska w gminie... 185 12.1. Instrumenty do realizacji programu ochrony środowiska... 185 12.2. System oceny realizacji Programu...

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2010 ROKU Załącznik do uchwały Nr 20/09 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 czerwca 2009 r., zm. uch. Nr 20/10 z 28.05.10r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu. J^D= Vrocław OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO W WOJ. WROCŁAWSKIM W 1994 R. WROCŁAW 1995 r. ! 86oe

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu. J^D= Vrocław OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO W WOJ. WROCŁAWSKIM W 1994 R. WROCŁAW 1995 r. ! 86oe J^D= Vrocław URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO W WOJ. WROCŁAWSKIM W 1994 R. WROCŁAW 1995 r.! 86oe u /' V Vrocław / URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.lublin.stat.gov.pl Czy wiesz, że Dzisiejsza konferencja prasowa jest 50 którą

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE lipiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE czerwiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych

Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Pozyskiwanie biomasy z odpadów komunalnych Dr inż. Lech Magrel Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Białystok, 12 listopad 2012 r. Definicja biomasy w aktach prawnych Stałe lub ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przyrodnicze uwarunkowania do produkcji biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biogazu rolniczego Dr inż. Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo