Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku"

Transkrypt

1 Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku Warszawa 2012

2 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych W I półroczu 2012 roku Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7443 pisemne skargi z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (tabela nr 1, wykres do tab. nr 1). Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia (5479 spraw tj. 73,6%), jak też za pośrednictwem innych podmiotów (1964 sprawy 26,4%) (tabela nr 2, wykres do tab. nr 2). Zgodnie z zawartym w dniu 21 czerwca 2007 roku Porozumieniem o współpracy pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Rzecznikiem Ubezpieczonych, Komisja nie przekazała Rzecznikowi żadnej sprawy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych w omawianym okresie sprawozdawczym. Rzecznik Ubezpieczonych przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego 1 sprawę, co stanowiło 0,013% wszystkich spraw, które wpłynęły do Biura w I półroczu 2012 roku. W przedstawianym okresie sprawozdawczym - podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych 3981 skarg (53,5%). Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2327 skarg (31,2%), oraz składki ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (892 skargi tj. 12,0%), gdzie ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; wezwanie do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, jak również przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę; problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za OC komunikacyjne w następstwie zbycia pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek. Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych przypadła problemom odnoszącym się do ubezpieczeń autocasco 659 spraw (8,9%). Kolejne miejsce z uwagi na liczbę zajmowały skargi dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 52 skargi (0,7%). Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych (17 skarg 0,2%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy 2

3 obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (7 skarg 0,1%). Pozostałe wystąpienia skarżących w tej grupie spraw dotyczyły ubezpieczeń assistance 21 skarg (0,3%) oraz ubezpieczenia Zielonej Karty 6 skarg (0,1%) (tabela nr 3, wykres do tab. nr 3). Drugie miejsce z uwagi na liczbę, zajmowały skargi dotyczące ubezpieczeń na życie łącznie 1112 skarg, co stanowiło 15,0% wszystkich spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, które w tym okresie wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W ramach tych skarg wyróżniamy umowy zawarte przed 1989 rokiem przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń a realizowane obecnie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. (tzw. stary portfel), których problematyka wiąże się ze zbyt niską kwotą ustalonego świadczenia z tytułu ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci (tzw. ubezpieczenia posagowe) lub ubezpieczenia renty odroczonej. W tej grupie w I półroczu 2012 roku odnotowano 13 spraw tj. 0,2%. Drugi rodzaj umów wchodzących w zakres skarg dotyczących ubezpieczeń na życie to umowy zawarte po 1989 roku - łącznie takich skarg odnotowano 1099 (14,8%). Najliczniejsza grupa spraw z omawianego zakresu dotyczyła ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie 541 spraw (7,3%). Wysoka pozycja w tej grupie skarg dotyczyła ubezpieczeń na życie (311 spraw 4,2%). Kolejne miejsca zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (135 spraw 1,8%) oraz ze sposobem naliczania, wymiarem i zwrotem składek ubezpieczeniowych, w tym najczęściej odmowy zwrotu niewykorzystanej części składki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki (65 spraw 0,9%). W omawianym okresie sprawozdawczym 25 spraw tj. 0,3% zawierało wnioski skierowane do Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o interpretację przepisów ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń na życie. Spory w tej grupie spraw najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. Pozostałe zarzuty podnoszone pod adresem zakładów ubezpieczeń dot. m.in. odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieściło się w granicach ochrony gwarantowanej umową (np. nie wystąpił nieszczęśliwy wypadek wg definicji określonej w owu) lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy ubezpieczenia; zbyt niskiej wobec oczekiwań ubezpieczonego bądź całkowitej odmowy wypłaty tzw. wartości wykupu polisy, proponowanej osobom 3

4 wypowiadającym umowy w czasie jej trwania (tzw. wykup polisy) czy spory wynikające z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy ubezpieczenia, zwłaszcza niewłaściwa ocena produktu przez ubezpieczających. Kolejne miejsce pod względem liczby skarg zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 714 skarg (9,6%), w tym m.in. OC z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia, OC w życiu prywatnym, OC z tytułu wykonywania zawodu oraz OC przewoźnika. W skargach tych podnoszone były najczęściej zarzuty dotyczące odmowy wypłaty odszkodowania motywowanej przez zakład ubezpieczeń brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zakresu zawartej umowy oraz zbyt niską kwotą ustalonego odszkodowania wynikającą, zdaniem skarżących z braku staranności w określaniu zakresu szkody, a także ze zbyt niskiej sumy gwarancyjnej. Następna grupa skarg w przedstawianym okresie sprawozdawczym zawierała zarzuty odnoszące się do ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych skarg (6,9%). Znaczna liczba tych spraw odnosiła się do nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji szkód spowodowanych powodzią, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi. Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w tej grupie ubezpieczeń dotyczyła także szkód powstałych w okresie zimowym. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń były najczęściej: brak ochrony ubezpieczeniowej będący konsekwencją zakresu ochrony wynikającej z zawartej umowy, wobec zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia oraz niedostosowanie zabezpieczenia mienia do wymogów zawartych w ogólnych warunkach umowy. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 236 spraw (3,2%) odnoszących się do problematyki obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku skarg dotyczących ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych, skargi w tej grupie spraw dotyczyły m.in. nieprawidłowości w działaniach zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód spowodowanych powodzią, silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi, a także szkód powstałych w okresie zimowym. W I półroczu 2012 roku odnotowano 146 (2,0%) wystąpień zawierających zapytania dotyczące interpretacji przepisów ubezpieczeniowych z zakresu pozostałych ubezpieczeń 4

5 osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych. Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w tej grupie spraw dotyczyła odmowy lub utrudniania przez zakład ubezpieczeń udostępniania akt szkody 91 spraw (1,2%). Kolejna grupa skarg dotyczyła ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków łącznie 124 sprawy (1,7%), w tym skarg odnoszących się do ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej 34 (0,5%). Przyczyną tych skarg były najczęściej problemy dotyczące odmowy przyznania odszkodowania z powodu braku odpowiedzialności za zdarzenia, gdy - zdaniem zakładu ubezpieczeń - nie mieści się ono w granicach określonych warunkami umowy ubezpieczenia oraz spory o wysokość odszkodowania - w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia rozmiaru procentowego uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego odszkodowania. Pozostałe grupy skarg nie przekroczyły 1% ogółu spraw, które wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w omawianym okresie sprawozdawczym (szczegółowe dane przedstawia tabela nr 3). W okresie objętym sprawozdaniem zdecydowanie dominowały zarzuty zawarte w poniższych grupach problemów (tabela nr 4, wykres do tab. nr 4): sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia 2900 skarg (39,0%); oddalenia roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia 2334 skargi (31,4%); sposobu kształtowania taryf składek oraz zawartych w nich systemów zniżek i zwyżek (bonus/malus) zarówno w ubezpieczeniach obowiązkowych jak i dobrowolnych; rozliczenia tytułem zwrotu niewykorzystanych części składek; wezwania do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, jak również przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowo w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie odmowy przejęcia obowiązku opłacania składek przez zakład ubezpieczeń 609 skarg (8,2%); opieszałości w postępowaniu odszkodowawczym 561 skarg (7,5%); występowania tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych 416 skarg (5,6%). 5

6 W większości spraw, tj (78,4%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję (tabela nr 5, wykres do tab. nr 5). Podjęcie interwencji w danej sprawie miało miejsce wówczas, gdy z posiadanego materiału wynikało, iż naruszone zostało prawo lub interes osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. Jej podjęcia odmówił w 794 przypadkach, co stanowiło 10,7% wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Podstawową przyczyną niepodjęcia interwencji było stwierdzenie, iż analiza posiadanych dokumentów nie wskazuje na stwierdzenie naruszenia prawa, bądź interesów osób, które Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje. Nie podejmowano również interwencji w sprawach kierowanych do Rzecznika jako do kolejnego adresata ("do wiadomości"), gdyż ich autorzy wyraźnie zaznaczali, iż chodzi im jedynie o zapoznanie Rzecznika z daną sprawą. Pewna grupa spraw wymagała uzupełnienia o dodatkowe informacje, bez których dalsze badanie jej było niemożliwe. Do zakresu spraw, w których nie podjęto interwencji zaliczono również przypadki braku właściwości Rzecznika Ubezpieczonych, wycofania skargi przez skarżącego, sprawy w których toczy się postępowanie przed sądem, zapadły już wyroki sądowe lub zawarto ugodę z zakładem ubezpieczeń, która zawierała zrzeczenie się przez skarżącego dalszych roszczeń. W 815 sprawach (10,9%) nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym i dopiero jego zakończenie pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania. W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012 roku łącznie w odniesieniu do 1185 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, co stanowiło 33,9% wszystkich spraw zakończonych, w tym 44 sprawy zostały uznane w drodze wyjątku (1,3%) spraw zostało zakończonych wynikiem negatywnym, co stanowiło 66,1% wszystkich skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych zakończył postępowanie interwencyjne spraw nadal pozostaje przedmiotem analizy Rzecznika Ubezpieczonych, co stanowi 40,4% wszystkich spraw, w których podjęte zostały czynności interwencyjne (tabela nr 6, wykres do tab. nr 6). 6

7 W I półroczu 2012 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 1112 skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale I. Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I odnotowano 1056 wystąpień (tabela nr 7, wykres do tab. nr 7). W 30 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania zagranicznego podmiotu, w 25 sprawach brak było wskazania nazwy zakładu ubezpieczeń na życie, którego dotyczyła skarga oraz 1 sprawa dotyczyła Oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce. W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano łącznie 6313 skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale II. Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II wpłynęło 5832 skargi (tabela nr 8, wykres do tab. nr 8). W odniesieniu do 50 wniosków skarżący nie określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II będącego podmiotem skargi; 344 sprawy odnosiły się do działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce; 24 skargi dotyczyły Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 23 skargi odnotowano na działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń; w 35 przypadkach wystąpienia skarżących odnosiły się do funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń jako reprezentanta do spraw roszczeń na terenie Polski nie będących zakładami ubezpieczeń; 5 spraw dotyczyło działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W pozostałych 18 sprawach brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych (tabela nr 1, wykres do tab. nr 1). 7

8 Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Lp. Podział skarg Liczba % 1. - Ubezpieczenia na życie ,0 2. I - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia ,8 majątkowe 3. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 18 0,2 4. Ogółem Wykres do tab. nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 84,8% 40,0 30,0 20,0 10,0 15,0% 0,2% 0,0 I Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 8

9 Tabela nr 2 Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Lp. Źródło wpływu skarg Liczba % 1. Bezpośrednio od skarżących I Brak właściwości RU 2. Za pośrednictwem: I ,6 13,7 59,7 0,2 26,4 1,3 25,1 2a. pełnomocników (ogółem), ,1 2b. innych podmiotów (ogółem): 99 1,3 - Kancelarii Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, Biur Poselskich i Senatorskich oraz Ministerstw, 16 0,2 - Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 3 0,0 - Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów, 68 0,9 - innych instytucji, 11 0,2 - redakcji gazet i czasopism. 1 0,0 3. Ogółem Wykres do tab. nr 2 Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 73,6% 30,0 20,0 25,1% 1,3% 10,0 0,0 Bezpośrednio od skarżących Za pośrednictwem pełnomocników Za pośrednictwem innych podmiotów 9

10 Tabela nr 3 Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Rodzaj ubezpieczenia Liczba % DZIAŁ I Ubezpieczenia na życie ,0 U Ubezpieczenia zawarte przed 1989r. (tzw. stary portfel) Ubezpieczenia zawarte po 1989r.: ,2 14,8 - Ubezpieczenia na życie - Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci - Ubezpieczenia na życie z ub. funduszem kapitałowym - Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW) - Składki (sposób naliczania, wymiar, zwrot) - Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych - Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń - Brak danych I Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne: - OC - AC - Zielona Karta - Assistance - Składki: sposób naliczania, wymiar, zwrot, tzw. podwójne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - NNW kierowcy i pasażerów - UFG (kary i regres) - UFG (dot. likwidacji szkód) ,2 0,05 1,8 7,3 0,9 0,3 0,05 0, , Ubezpieczenia OC (pozostałe) 714 9,6 Ubezpieczenia mienia 513 6,9 Ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych 236 3,2 Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych 146 2,0 Ubezpieczenia NNW: - Ubezpieczenia NNW - Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej Regresy 61 0,8 Składki (pozostałe): sposób naliczania, wymiar, zwrot 57 0,8 OC rolników 50 0,7 Ubezpieczenia turystyczne: 49 0,7 - Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą 42 0,6 - Ubezpieczenia bagażu 5 0,1 - Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży 2 0,0 Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń 43 0, ,5 31,2 8,9 0,1 0,3 12,0 0,7 0,1 0,2 1,7 1,2 0,5 10

11 Ubezpieczenia kredytu 32 0,4 Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego 26 0,3 Ubezpieczenia upraw 20 0,3 Casco statków powietrznych i morskich 6 0,1 Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego 5 0,1 Ubezpieczenia maszyn budowlanych 4 0,0 Ubezpieczenia kosztów leczenia 3 0,0 Ubezpieczenia ochrony prawnej 3 0,0 Ubezpieczenia kart płatniczych 2 0,0 Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwie rolnym 1 0,0 Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwie domowym 1 0,0 Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych 1 0,0 Gwarancje ubezpieczeniowe 1 0,0 Brak danych 234 3,1 Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 18 0,2 Ogółem

12 Wykres do tab. nr 3 Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych 2,0% Ubezpieczenia NNW 1,7% Brak danych 3,1% Łącznie sprawy nie przekraczające 1% 5,0% Ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych 3,2% Ubezpieczenia mienia 6,9% Ubezpieczenia OC (pozostałe) 9,6% Ubezpieczenia komunikacyjne 53,5% Ubezpieczenia na życie 15,0% 12

13 Tabela nr 4 Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Lp. Przyczyna skargi Liczba % 1. Zaniżona wartość wykupu polisy 2. Nieprawidłowe zarządzanie polisą 3. Odmowa wykupu wartości polisy 4. Opieszałość w wykupie polisy 5. Zmiana sumy ubezpieczenia 6. Zmiana owu w trakcie trwania umowy 7. Oddalenie roszczenia I 8. Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia I 9. Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym I 10. Sposób naliczania, wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki, odmowa przejęcia opłacania składek I 11. Inne, w tym m.in. interpretacja przepisów ubezpieczeniowych, procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń I 12. Odmowa kontynuacji ubezpieczenia I 13. Podwójne ubezpieczenie I 14. Odmowa anulowania, zmniejszenia lub rozłożenia na raty kar i należności regresowych I 67 0,9 45 0,6 12 0,2 4 0,1 3 0,0 1 0, ,4 7,7 23,7 39,0 2,8 36,2 7,5 0,4 7,1 8,2 1,1 7,1 3,8 0,7 3,1 0,2 0,2 0, ,6 67 0,9 15. Brak wyraźnej przyczyny skargi I ,4 0,2 1,2 16. Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych 18 0,2 17. Ogółem

14 Wykres do tab. nr 4 Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Podwójne ubezpieczenie 5,6% Inne 3,8% Brak danych 1,4% Łącznie sprawy nie przekraczające 1% 3,1% Opieszałość w postepowaniu odszkodowawczym 7,5% Oddalenie roszczenia 31,4% Sposób naliczania, wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty, odmowa przejęcia opłacania składek 8,2% Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia 39,0% 14

15 Tabela nr 5 Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Lp. Sposób działania Liczba % 1. Podjęcie interwencji, w tym: I 2. Niepodjęcie interwencji, w tym: I Brak właściwości RU ,4 11,8 66,6 10,7 1,6 8,9 0,2 Przyczyny niepodjęcia interwencji (ogółem): - udzielenie wyjaśnień, o które zwracał się konsument lub gdy stwierdzono brak przesłanek formalno-prawnych do interwencji RU, - przesłanie skargi do wiadomości RU bez wyraźnej prośby o interwencję, - niekompletność dokumentacji, - wycofanie skargi, - brak właściwości RU. 3. Brak ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym, w tym: I 4. Ogółem ,8 6,1 1,3 0,3 0,2 10,9 1,7 9,2 Wykres do tab. nr 5 Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 78,4% 30,0 20,0 10,0 0,0 10,7% 10,9% Podjęcie interwencji Niepodjęcie interwencji Brak ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym 15

16 Tabela nr 6 Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych zakończonych w I półroczu 2012r. Lp. Wynik interwencji Liczba % 1. Uznanie zasadności skargi I 2. Uznanie w drodze wyjątku I ,6 2,8 29,8 3. Wynik negatywny , ,4 I ,7 4. Ogółem 3495* 100 1,3 0,4 0,9 * Sprawy, w których Rzecznik Ubezpieczonych zakończył czynności interwencyjne spraw pozostaje nadal w toku, co stanowi 40,4% wszystkich spraw, w których Rzecznik podjął interwencję w I półroczu 2012r. Sprawy w toku: 366 (6,3%), I 1993 (34,1%). Wykres do tab. nr 6 Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych zakończonych w I półroczu 2012r. 70,0 60,0 50,0 40,0 66,1% 30,0 20,0 32,6% 10,0 1,3% 0,0 Uznanie zasadności skargi Uznanie w drodze wyjątku Wynik negatywny 16

17 Tabela nr 7 Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. w związku z działalnością poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I - w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na r.)* Lp. Zakłady ubezpieczeń dział I Liczba skarg Procent ogólnej liczby skarg udział ZU w rynku działu I w % (stan na r.)* 1. AEGON TU na Życie S.A. 3 0,270 2, TU Allianz Życie Polska S.A. 41 3,687 9, PAPTUnŻiR Amplico Life S.A. 42 3,777 4, AVIVA TU na Życie S.A. 52 4,676 4, AXA ŻYCIE TU S.A. 31 2,788 2, BENEFIA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 16 1,439 5, BZ WBK AVIVA TU na Życie S.A , TU na Życie Cardif Polska S.A. 24 2,158 0, TU na Życie Compensa S.A. Vienna Insurance Group 36 3,237 1, WTUŻiR Concordia Capital S.A. 2 0,180 0, STU na Życie Ergo Hestia S.A. 35 3,147 2, TU na Życie Europa S.A. 65 5,845 4, Generali Życie TU S.A. 67 6,025 2, HDI-Gerling Życie TU S.A. 7 0,629 0, ING TU na Życie S.A. 28 2,518 6, TU INTER ŻYCIE Polska S.A. 1 0,090 0,009 17

18 Lp. Zakłady ubezpieczeń dział I Liczba skarg Procent ogólnej liczby skarg udział ZU w rynku działu I w % (stan na r.)* 17. MACIF Życie TUW - - 0, Nordea Polska TU na Życie S.A. 9 0,809 4, Open Life TU Życie S.A. 30 2,698 7, TU na Życie Polisa Życie S.A. 11 0,989 0, PRAMERICA Życie TUiR S.A. 1 0,090 0, PZU Życie S.A. Ub. zawarte przed 1989r. (tzw. Stary portfel) Ub. na życie zawarte po 1989r ,065 1,169 42, TUW Rejent Life - - 0, Signal Iduna Życie Polska TU S.A. 15 1,349 0, Skandia Życie TU S.A. 5 0,450 1, TU SKOK Życie S.A. 5 0,450 0, UNIQA TU na Życie S.A. 8 0,719 0, Universum Życie TU S.A. (w likwidacji) 1 0, TUnŻ WARTA S.A. 31 2,788 6, CALI Europe S.A. Oddział w Polsce 1 0, Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 30 2,698 - * Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I Źródło: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/ ,038 18

19 Wykres do tab. nr 7 Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. w związku z działalnością poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I - w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na r.) AEGON TU na Życie S.A. TU Allianz Życie Polska S.A. PAPTUnŻiR Amplico Life S.A. AVIVA TU na Życie S.A. AXA Życie TU S.A. BENEFIA TU na Życie S.A. TU na Życie Cardif Polska S.A. TU na Życie Compensa S.A. WTUŻiR Concordia Capital S.A. STU na Życie Ergo Hestia S.A. TU na Życie Europa S.A. Generali Życie TU S.A. HDI-Gerling Życie TU S.A. ING TU na Życie S.A. TU INTER - ŻYCIE Polska S.A. Nordea Polska TU na Życie S.A. Open Life TU Życie S.A. TU na Życie Polisa - Życie S.A. PRAMERICA Życie TUiR S.A. PZU Życie S.A. Signal Iduna Życie Polska S.A. Skandia Życie TU S.A. TU SKOK Życie S.A. UNIQA TU na Życie S.A. Universum - Życie TU S.A. TUnŻ WARTA S.A. 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Udział w rynku Liczba skarg w % 19

20 Wykres nr 10b Tabela nr 8 Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. w związku z działalnością poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na r.)* Lp. Zakłady ubezpieczeń dział II Liczba skarg Procent ogólnej liczby skarg udział ZU w rynku działu II w % (stan na r.)* 1. TUiR Allianz Polska S.A ,906 6, AVIVA TU Ogólnych S.A ,647 1, AXA TUiR S.A. 13 0,206 0, BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group 63 0,998 0, BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 52 0,824 0, BZ WBK AVIVA TU Ogólnych S.A. 8 0,127 0, TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group 223 3,532 3, D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A. 4 0,063 0, STU Ergo Hestia S.A ,207 9, TU Euler Hermes S.A. 2 0,032 1, TU Europa S.A. 15 0,238 1, Generali TU S.A ,067 4, HDI Asekuracja TU S.A ,039 3, TU INTER Polska S.A. 20 0,317 0, TU INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group 233 3,691 4,218 20

21 Lp. Zakłady ubezpieczeń dział II Liczba skarg Procent ogólnej liczby skarg udział ZU w rynku działu II w % (stan na r.)* 16. KUKE S.A. 1 0,016 0, Link 4 TU S.A ,089 1, Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU S.A. 3 0,048 0, MTU Moje TU S.A ,768 2, TUiR Partner S.A. 1 0,016 0, Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A , PTU S.A ,725 1, TU Polski Związek Motorowy S.A. Vienna Insurance Group 81 1,283 0, PZU S.A ,584 34, Signal Iduna Polska TU S.A. 19 0,301 0, UNIQA TU S.A ,322 4, TUiR WARTA S.A ,298 9, Concordia Polska TUW 35 0,554 1, TUW Cuprum 1 0,016 0, Pocztowe TUW 22 0,348 0, TUW SKOK 8 0,127 0, TUW TUW 193 3,057 1, TUW TUZ 59 0,935 0,626 21

22 34. Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce: 344 5, AXA Ubezpieczenia Avanssur S.A. Oddział w Polsce - Liberty Seguros Oddział w Polsce - Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce - Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce - AGA International S.A. Oddział w Polsce (poprzednia nazwa Mondial Assistance International AG Główny Oddział w Polsce) - Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce - ACE European Group Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce 2 0, , Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 23 0, Reprezentanci do spraw roszczeń na terenie Polski nie będący ZU 35 0,554 - * Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II Źródło: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/ ,865 1,188 0,253 0,063 0,032 22

23 Wykres do tab. nr 8 Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. w związku z działalnością poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II - w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na r.) TUiR Allianz Polska S.A. AVIVA TU Ogólnych S.A. AXA TUiR S.A. BENEFIA TU S.A. BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. BZ WBK-AVIVA TU Ogólnych S.A. TU Compensa S.A. D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A. STU Ergo Hestia S.A. TU Euler Hermes S.A. TU Europa S.A. Generali TU S.A. HDI Asekuracja TU S.A. TU INTER Polska S.A. TU INTERRISK S.A. KUKE S.A. Link 4 TU S.A. MEDICA TU S.A. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. TUiR Partner S.A. PTU S.A. PZM TU S.A. PZU S.A. Signal Iduna Polska TU S.A. UNIQA TU S.A. TUiR WARTA S.A. Concordia Polska TUW TUW Cuprum Pocztowe TUW TUW SKOK TUW TUW TUW TUZ 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Udział w rynku Liczba skarg w % 23

24 II. Rozpatrywanie skarg dotyczących problematyki zabezpieczenia emerytalnego W I półroczu 2012 roku do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło ogółem 87 pisemnych skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego. Najliczniejsza grupa spraw, które wpłynęły do Rzecznika Ubezpieczonych, odnosiła się do działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (łącznie 57 skarg, tj. 65,5% spraw ogółem z zakresu zabezpieczenia emerytalnego - tabela nr 9, wykres do tab. nr 9). Zdecydowana większość skarg dotyczyła działalności ZUS nie związanej z funkcjonowaniem II i III filaru emerytalnego. Rzecznik Ubezpieczonych przekazywał skargi do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Centrali ZUS lub wskazywał skarżącym instytucję właściwą w danej sprawie (51 spraw). Pozostałe skargi na funkcjonowanie ZUS dotyczyły problemu nieprzekazywania składek na rachunki ubezpieczonych w OFE, bezpodstawnego wycofania składek z OFE a także problemów z wypłatą emerytury kapitałowej (łącznie 6 skarg 10,5%). Kolejna grupa spraw odnosiła się do funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (21 skarg, tj. 24,1% spraw ogółem z zakresu zabezpieczenia emerytalnego - tabela nr 9, wykres do tab. nr 9). Pisemne wystąpienia uczestników systemu w zakresie otwartych funduszy emerytalnych dotyczyły przede wszystkim: nieotrzymania przez osoby uprawnione środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE; problemów towarzyszących zmianie OFE i dokonywaniu wypłaty transferowej; podziału środków po rozwodzie; interpretacji przepisów dotyczących funduszy emerytalnych. Analizując skargi w ujęciu podmiotowym (tabela nr 10), najwięcej wystąpień na działalność towarzystw emerytalnych dotyczyło PTE PZU S.A. zarządzające OFE PZU Złota Jesień (7 spraw). Trzy skargi wpłynęły na ING PTE SA zarządzające ING OFE. Po dwie skargi wpłynęły na Amplico PTE SA zarządzające Amplico OFE, AXA PTE zarządzające AXA OFE, oraz Generali PTE zarządzające Generali OFE. Pojedyncze skargi wpłynęły na AEGON PTE SA zarządzające AEGON OFE, PTE ALLIANZ Polska SA zarządzające Allianz Polska OFE a także NORDEA PTE S.A. zarządzające NORDEA OFE. W przypadku dwóch wystąpień nie wskazano nazwy konkretnego Funduszu Emerytalnego. Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał sześć skarg dotyczących IKE. 24

25 Największa grupa skarg odnosiła się do treści obowiązujących przepisów w zakresie dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w OFE i procedur ich wypłaty w przypadku śmierci członka funduszu (10 skarg). W siedmiu wystąpieniach proszono o interpretację przepisów dotyczących zabezpieczenia emerytalnego. Trzy skargi dotyczyły nieprawidłowości występujących w związku ze zmianą funduszu i dokonania wypłaty transferowej. Pojedyncze skargi dotyczyły kwestii podziału środków po rozwodzie, aktualizacji danych ubezpieczonego oraz informacji o danych adresowych OFE. Problemy związane z IKE (6 skarg) dotyczyły głównie kwestii obliczania zobowiązania podatkowego wynikającego z rozwiązania umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego oraz możliwości wypłaty zgromadzonych środków. Po przeanalizowaniu 87 wystąpień, jakie wpłynęły do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012 roku, podjęto czynności interwencyjne w 11 sprawach, co stanowiło 12,6% wszystkich skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego (tabela nr 12, wykres do tab. nr 12). Jedna sprawa zakończyła się pozytywnym wynikiem dla osoby skarżącej, 3 sprawy zakończyły się negatywnie dla osób skarżących a pozostałe nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. W 76 sprawach, (co stanowiło 87,4% wszystkich skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego), Rzecznik Ubezpieczonych nie podjął interwencji. Niepodjęcie interwencji zazwyczaj spowodowane było brakiem właściwości Rzecznika, wcześniejszym rozpatrywaniem sprawy przez Sądy Ubezpieczeń Społecznych, wskazaniem skarżącemu innego podmiotu właściwego do rozpatrzenia danej sprawy, brakiem stosownego wniosku ze strony osoby kierującej wystąpienie, w którym zawarta była jedynie prośba o wyjaśnienie przepisów prawnych dotyczących działalności OFE. Interwencje nie były również podejmowane w sprawach kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych jako do kolejnego adresata ( do wiadomości ), gdyż ich autorzy wyraźnie zaznaczali, że chodzi im jedynie o zapoznanie instytucji Rzecznika z daną sprawą. Jedna sprawa została wycofana przez osobę Skarżącą przed podjęciem czynności wyjaśniających. Rzecznik Ubezpieczonych uznawał sprawę za zakończoną, gdy: PTE uznawało zasadność interwencji i zmieniało swoje wcześniejsze stanowisko; w świetle kolejnych wyjaśnień i po wnikliwej analizie sprawy Rzecznik ocenił, że prawo bądź interesy członków OFE nie zostały naruszone lub wyczerpał wszystkie możliwości działania, jednak PTE nie zmieniło stanowiska w sprawie wówczas Rzecznik informował skarżących o przysługującym im prawie wystąpienia na drogę sądową. 25

26 Tabela nr 9 Zestawienie skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012 r. z podziałem na poszczególne podmioty Lp. Podmiot Liczba skarg % 1. ZUS* 57 65,5 2. OFE 21 24,1 3. IKE 6 6,9 4. INNE 3 3,4 5. Ogółem *6 skarg w sprawie ZUS (10,5%) dot. zabezpieczenia emerytalnego, a 51 skarg (89,5%) to zła właściwość Wykres do tab. nr 9 Zestawienie skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wpływających do RU w I półroczu 2012r. z podziałem na poszczegółne podmioty IKE 6,9% INNE 3,4% OFE 24,1% ZUS 65,5% 26

27 Tabela nr 10 Liczba skarg na poszczególne podmioty z zakresu zabezpieczenia emerytalnego kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012r. Lp. Podmioty Liczba członków OFE 1 Liczba skarg Procent ogólnej liczby skarg 1. AEGON PTE S.A ,2 2. PTE Allianz Polska S.A ,2 3. Amplico PTE S.A ,3 4. Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A AXA PTE S.A ,3 6. Generali PTE S.A ,3 7. ING PTE S.A ,4 8. NORDEA PTE S.A ,2 9. Pekao Pionieer PTE S.A PKO BP Bankowy PTE S.A Pocztylion Arka PTE S.A PTE Polsat S.A PTE PZU S.A ,1 14. PTE Warta S.A OFE ogólnie - 2 2,3 16. IKE - 6 6,9 17. ZUS 2-6 6,9 1 Źródło KNF - Członkowie otwartych funduszy emerytalnych; stan na dzień r. 2 Skargi na ZUS dotyczą tu tylko problematyki zabezpieczenia emerytalnego 27

28 Tabela nr 11 Przedmiot skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012 r. Lp. Przedmiot Liczba skarg % 1. Nieprawidłowości w wypłacie środków (śmierć członka OFE) 10 11,5 2. Interpretacja przepisów 7 8,1 3. Zmiana funduszu i dokonanie wypłaty transferowej 3 3,4 4. Nieprzekazywanie składek do OFE 2 2,3 5. Podział środków po rozwodzie 1 1,2 6. Bezpodstawne wycofanie składek 1 1,2 7. Problemy z wypłatą emerytury kapitałowej 1 1,2 8. Inne 8 9,2 9. Brak właściwości RU 54 62,0 10. Ogółem

29 Wykres do tab. nr 11 Przedmiot skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wpływających do RU w I półroczu 2012r. Bezpodstawne wycofanie składek 1,2% Nieprawidłowości w wypłacie środków (śmierć członka OFE) 11,5% Nieprzekazywanie składek do OFE 2,3% Podział środków po rozwodzie 1,2% Problemy z wypłatą emerytury kapitałowej 1,2% Zmiana funduszu i dokonanie wypłaty transferowej 3,4% Inne 9,2% Brak właściwości RU 62% Interpretacja przepisów 8,1% 29

30 Tabela nr 12 Tryb rozpatrywania skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2012 r. Lp. Sposób działania Liczba skarg % 1. Podjęcie interwencji 11 12,6 2. Niepodjęcie interwencji, przyczyny: - odmowa uzasadnienie niepodjęcia interwencji; - udzielenie wyjaśnień merytorycznych - skarga do wiadomości RU - prośba o dosłanie dodatkowych dokumentów - przekazane wg właściwości - anulowanie umowy ,4 46,0 14,9 12,6 8,1 4,6 1,2 3. Ogółem Wykres do tab. nr 12 Tryb rozpatrywania skarg z zakresu zabezpieczenia emerytalnego wpływających do RU w I półroczu 2012r. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12,6% Podjęcie interwencji 87,4% Nie podjęcie interwencji 30

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2009 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2009 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2009 roku Warszawa, 2009 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r.

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. W okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2012 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2012 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2012 roku Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r. Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2013 r. Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Warszawa 2015 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r.

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. W I półroczu 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7564 pisemne skargi

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika

Bardziej szczegółowo

MONITOR UBEZPIECZENIOWY NR 56

MONITOR UBEZPIECZENIOWY NR 56 MONITOR UBEZPIECZENIOWY NR 56 KWIECIEŃ 2014 Wydawca Rzecznik Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa Redakcja Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych oddalenia roszczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych oddalenia roszczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących oddalenia roszczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r. Nr 94 (2747) 2011-05-19 Marcin Z. Broda Dla ubezpieczeń majątkowych rok 2010 był rokiem próby. Po latach rozwoju i zysków nadeszło sprawdzenie i weryfikacja przyjętych przez poszczególne zarządy strategii.

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 1 Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96-2014

Wykres nr 1 Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96-2014 Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych w 2014 roku Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r wpłynęło 15 429 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2014 r.

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2014 r. SPIS TREŚCI MU 59 1. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie III kwartałów 2014 r. 2. Prawa i obowiązki poszkodowanego

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2009 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2009 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2009 roku Warszawa, 2009 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

MONITOR UBEZPIECZENIOWY NR 57 ISSN

MONITOR UBEZPIECZENIOWY NR 57 ISSN MONITOR UBEZPIECZENIOWY NR 57 ISSN 2353-8880 CZERWIEC 2014 Wydawca Rzecznik Ubezpieczonych Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa Redakcja Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow Rada redakcyjna: Krystyna

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 53

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 53 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 53 CZERWIEC 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Magdalena Kudlak naczelnik Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Problemy

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r.

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. Spis treści Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela w procesie cywilnym

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2009 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2009 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2009 roku Warszawa, 2010 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał 2017 Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013 * TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WSPÓŁCZYNNIKA COMBINED RATIO W WYBRANYCH ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ŻYCIOWYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r.

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Nr 97 (2498) 2009-05-20 Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Zmiany w pozycji poszczególnych towarzystw, gwałtowny spadek przypisu PZU oraz coraz wyŝsza szkodowość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Agnieszka Gocałek Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU, Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpływa coraz więcej skarg na ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem banków lub

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 55

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 55 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 55 GRUDZIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Podsumowanie 2013 roku z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych... 3 Kalendarium... 4 Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach)

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach) UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r.

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Nr 24 (2171) 2009-02-04 Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Po trzech kwartałach 2008 r. z ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska Warszawa

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska Warszawa Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa Zasady udzielania zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu: W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy przesłać wypełniony

Bardziej szczegółowo

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r.

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. Nr 128 (2275) 2009-07-06 Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3,04 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczycieli z komunikacyjnego OC i AC w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ZA ROK 2004 Warszawa, luty 2005 SPIS TREŚCI I. Zmiany w przepisach stanowiących podstawę prawną działania urzędu Rzecznika Ubezpieczonych.... 3 II. Działania o charakterze

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. Nr 202 (2349) 2009-10-16 Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2015 Warszawa, 15 września 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Zasady udzielania zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu: W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy przesłać wypełniony

Bardziej szczegółowo

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 1/9 Spis treści ROZDZIAŁI... 3 1. Cel procedury... 3 2. Przedmiot i zakres... 3 3. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r.

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r. Nr 61 (2208) 2009-03-27 Marta Kasperek Ponad 20,6 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele majątkowi w 2008 r. Jest to o 13% więcej niŝ w 2007 r. W porównaniu do gwałtownego wręcz wzrostu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJOWYCH ZAKŁADÓW ZA GRANICĄ W LATACH 2007-2009

DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJOWYCH ZAKŁADÓW ZA GRANICĄ W LATACH 2007-2009 DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJOWYCH ZAKŁADÓW ZA GRANICĄ W LATACH 2007-2009 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2011 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 15 listopada 2013 r. Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych ogółem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazywam się: (należy wypełnić wielkimi literami) Nazwisko:........ Imię:. Mieszkam w: Ulica: Nr domu: Nr mieszkania:. Miasto: Kod pocztowy:........ Województwo:.... Tel. kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r.

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. Nr 73 (2220) 2009-04-15 Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. W 2008 r. ubezpieczyciele działający w tym segmencie zebrali 12,22 mld zł składki przypisanej brutto,

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpływa coraz więcej skarg na ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem banków lub

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2017 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami M y ln ja K ec N sp rt BA po Ra F Partner raportu Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Raport Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Powoli, ale do przodu

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmian mających zastosowanie do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo