OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami rezerwacji przez Biuro Podroży Euro Planet sp. zoo z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruna 9 lok u 4. Zawarcie umowy jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja zaprezentowanych warunków rezerwacji, które przekazane zostały Państwu przed podpisaniem umowy. 1. Ustalenia ogólne Niniejsze Warunki Rezerwacji i pobytu w ośrodkach, których wyłącznym przedstawicielem na Europę Środkowo-Wschodnią jest firma Euro Planet Sp. z. o.o. zwanych dalej warunkami zostały opracowane w oparciu o przepisy kodeksu Cywilnego oraz zapisu ustawy o świadczeniu usług turystycznych z dnia r. oraz z późniejszymi zmianami w ustawie z dnia do dnia Zawarcie umowy Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych w naszych ofertach publikowanych na naszej stronie internetowej występują Państwo z wiążącą ofertą zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych z Organizatorem. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na formularzu organizatora Potwierdzenie Rezerwacji Umowa. Stronami niniejszej umowy są Euro Planet Sp. z. o.o. oraz klient zawierający w imieniu własnym i zgłoszonych przez niego osób umowę zgłoszenie. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania jej przez klienta i przedstawiciela Organizatora. Za przedstawiciela Organizatora uznaje się upoważnionych pracowników Organizatora oraz pracowników biur agencyjnych działających w imieniu i na rzecz Organizatora na podstawie ważnych umów o współpracy. Podpisanie umowy zgłoszenia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją programu wyjazdu, świadczeń zawartych w cenie oraz Warunków Uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Organizatora, chyba że zostały uzgodnione odmienne postanowienia i potwierdzone na piśmie w aneksie do Umowy Zgłoszenia. Klient podpisując umowę zgłoszenie zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji dotyczących programu wyjazdu oraz Warunków Uczestnictwa pozostałym

2 uczestnikom imprezy, jak również przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za płatności związane z uczestnictwem w imprezie wszystkich zgłoszonych osób. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zgłoszeni i figurować na voucherze. W momencie podpisania umowy zgłoszenia niezbędne jest wpłata zaliczki wynoszącej 30 % całkowitej ceny imprezy (do 3-5 dni od podpisania umowy), a pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 35 dni przed datą jej rozpoczęcia. Brak pełnej wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z imprezy, łącznie z konsekwencjami wynikającymi z zapisu dotyczących warunków rezerwacji z usług Organizatora. Wpłaty należy dokonać w euro na konto firmy Euro Planet w banku PEKAO S.A, JEŻELI WPŁATA DOKONYWANA JEST PRZELEWEM NALEŻY WYDAĆ DYSPOZYCJĘ, ŻE WSZYSTKIE KOSZTY PROWIZJI BANKOWYCH POKRYWA ZLECENIODAWCA, WŁĄCZNIE Z PROWIZJĄ BANKU PKO S.A. ( OK. 30 ZŁ). Najprostsza formą płatności jest wpłata gotówki w kasach banku. Euro Planet ma obowiązek w ciągu maks. 3 dni (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy), potwierdzić rezerwację lub zaproponować inny obiekt. W przypadku nie zaakceptowania nowej propozycji następuje natychmiastowy zwrot kwoty rezerwacyjnej. Przed zawarciem Umowy, Klient zobowiązany jest zapoznać się z: miejscem, rodzajem i kategorią obiektu turystycznego nadaną zgodnie ze standaryzacją według kategorii miejscowych, ceną i wysokością wymaganej zaliczki. Przy zgłoszeniu należy podać dane wszystkich osób wyjeżdżających tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr paszportu/dowodu osobistego. Umowę podpisuje bezpośredni uczestnik imprezy, za osobę niepełnoletnią jej prawny opiekun. Podpisujący Umowę w imieniu osoby trzeciej, oświadcza, iż posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. Osoba upoważniona, o której mowa powyżej, oświadcza, że zgłoszenie osób trzecich poprzez podanie ich danych osobowych przy podpisaniu umowy. 3. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze. -I wpłata w wysokości. 30% ceny imprezy przy rezerwacjach dokonanych na więcej niż 30 dni od rozpoczęcia imprezy (w przypadku rezerwacji na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia turnusu, konieczna jest wpłata pełnej ceny imprezy), - zapłata reszty należności musi nastąpić bez ponownego wezwania na maksymalnie. 35 dni przed rozpoczęciem turnusu i zostać zgłoszona do Euro Planet. Dla uniknięcia nieporozumień płynących z opóźnień realizacji zleceń płatniczych, dokonanie zleceń płatniczych powinno być potwierdzone przesłanym faxem - Jeśli uzgodniona kwota wpłaty zaliczki lub dopłaty do 100% nie zostanie dokonana w obowiązującym terminie, Euro Planet jest uprawniony do rozwiązania umowy. Oświadczenie o rezygnacji z podróży może być zgłoszone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora ( jak np. odmowa wydania paszportu, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, choroba, sprawy rodzinne, niemożność otrzymania urlopu). Organizator ma prawo obciążyć klienta faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją klienta z imprezy. 10% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 30% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na dni przed datą rozpoczęcia imprezy,

3 60% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 85% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 14-7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 95 % ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub gdy Klient nie dojedzie na miejsce; Uwaga: 1. Przy obliczaniu terminu rezygnacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Ewentualne zwroty dla Klienta kwot pieniężnych następują zawsze do wysokości wpłat 3. W przypadku, kiedy Klient odstępując od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która to osoba przejmie obowiązki wynikające z tej umowy i ureguluje płatności za imprezę, zamiana nazwiska zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Każda zmiana wymaga pisemnej zgody Euro Planet. - Ceny imprez zawarte są w cenniku. 4. Zmiany Zmiana zamówienia ze strony Klienta tj. zmiana typu danego apartamentu/hotelu lub innego obiektu, a także zmiana terminu wyjazdu na nie mniej niż 31 dni przed rozpoczęciem turnusu, pociąga za sobą konieczność zapłacenia kary umownej w wysokości 200 PLN. Natomiast zmiana jednego obiektu na inny (bez względu na datę dokonywanej zmiany) oraz wszelkie zmiany zgłaszane na mniej niż 31 dni przed rozpoczęciem imprezy, są możliwe jedynie po wcześniejszej rezygnacji Klienta z dotychczas zarezerwowanej podróży z uwzględnieniem konsekwencji. Uwaga: nie wszystkie zmiany rezerwacji ze względów technicznych są możliwe, w związku z tym wymagają każdorazowo pisemnej akceptacji Euro Planet. 5. Voucher Po wpłaceniu zaliczki wydawane jest potwierdzenie wpłaty oraz potwierdzenie rezerwacji, a voucher wydany zostaje, po uzupełnieniu wpłaty za imprezę. W przypadku nie otrzymania vouchera, prosimy o natychmiastowy kontakt z Euro Planet. 6. Warunki wynajęcia -Najkrótszy termin wynajęcia jednego z obiektów wynosi 1 tydzień (od soboty do soboty). Poza sezonem możliwe są pobyty krótsze oraz rozpoczynające się w inny dzień tygodnia niż sobota (na zapytanie). - W przypadku opóźnienia przyjazdu Klient musi powiadomić Agencję/Recepcję, której telefon podany jest w voucherze. - W momencie przyjazdu muszą być okazane dla celów meldunkowych dokumenty tożsamości wszystkich osób zamieszkujących apartament lub pokój hotelowy. 7. Reklamacje Każdy Klient ma prawo zgłosić reklamację. Złożenie jej w trakcie imprezy daje możliwość szybkiego rozpoznania, usunięcia i naprawienia szkody, w każdym innym przypadku Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje pisemnie klienta. Organizator ogranicza czas złożenia reklamacji do 30 dni po zakończeniu imprezy. Reklamacje złożone po tym terminie zostaną uznane za bezskuteczne.

4 8. Zasady pobytu - W niniejszych Warunkach Uczestnictwa przyjęto umowną nazwę "apartamenty/ mobile home" oznaczającą zarówno mieszkania wakacyjne jak i wille, bungalowy, domki kempingowe itp. - W apartamencie nie może zamieszkiwać więcej, niż maks. ilość osób podana w jego opisie (dzieci bez względu na wiek liczone są również jako osoby dorosłe); w przeciwnym przypadku organizator ma prawo wykwaterować dodatkowe osoby. - Aby zabrać zwierzę domowe należy posiadać każdorazowo zgodę organizatora oraz specjalne, międzynarodowe zaświadczenia wydane przez służby weterynaryjne np. aktualne szczepienia. Służby te udzielą Wam informacji o niezbędnych dokumentach, które zobowiązani jesteście posiadać na granicy. W obiektach, które przyjmują zwierzęta, nie zezwala się na ich przebywanie na terenie basenu oraz na plaży. Opłatę za pobyt należy uiścić na miejscu (koszt podany jest każdorazowo w cenniku). - Zabronione jest używanie własnych kuchenek i piecyków elektrycznych. - Wszyscy Klienci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pobytu każdego z obiektów, w szczególności do przestrzegania ciszy poobiedniej i nocnej ( , ) niektóre resorty. - Baseny oraz serwis plażowy czynne są zwykle, w zależności od pogody, od początku czerwca do połowy września. Dokładne godziny korzystania z basenów podane są w regulaminach wiszących zarówno w apartamentach jak i przy samych basenach. Zasadniczo są to godziny: i i dotyczą także basenów dla dzieci. Nie należy do dobrego tonu, a wręcz grozi nieprzyjemnościami nieuszanowanie powyższych godzin. Należy pamiętać, że: przed wejściem do basenu należy obowiązkowo skorzystać z prysznica (znajdują się przy basenach), aby obniżyć temperaturę rozgrzanego przez słońce ciała oraz zmyć kurz szczególnie ze stóp i włosów, zabronione jest pływanie na materacach dmuchanych i pontonach. 9. Kaucja W momencie przyjazdu w niektórych ośrodkach, osoba odpowiedzialna przydziela Klientowi miejsce i pobiera kaucję - zwrotną przy wyjeździe. Klientowi wydawane jest pokwitowanie. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta podczas jego pobytu, osoba odpowiedzialna dokonuje potrącenia równowartości szkód. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. 10. Dokumenty podróży Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wszelkie dokumenty (np. paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu lub dowód osobisty) umożliwiające mu dojazd na miejsce wypoczynku. Wszelkie koszty wynikające z przerwania podróży na skutek braku powyższych dokumentów ponosi wyłącznie Klient. 11.Odpowiedzialność biura - Euro Planet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia, nieszczęśliwe wypadki, zguby, kradzieże i inne, które mogą się zdarzyć w apartamencie/pokoju hotelowym. Wartościowe przedmioty można oddać odpłatnie do

5 depozytu - Recepcji. Recepcja służy własnym serwisem, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów. W sytuacjach wyjątkowych, np. konieczności napraw, awarii przedstawiciel obiektu-recepcji ma prawo wejść do apartamentu/pokoju nawet pod nieobecność Klienta. - Reklamacje dotyczące stanu apartamentu lub pokoju hotelowego muszą być zgłoszone przez Klienta w ciągu 24 godzin od momentu wprowadzenia się. Za niezgłoszone lub powstałe w trakcie pobytu Klienta, trwałe uszkodzenia, zniszczenia, braki w wyposażeniu, obiekt/recepcja ma prawo obciążyć Klienta według obowiązującego na miejscu cennika. Wszelkie usterki, awarie powstałe w trakcie pobytu należy zgłaszać na bieżąco. Są one usuwane bezpłatnie. - W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności otrzymanego świadczenia z zamówionym, Klient winien uczynić wszystko, co tylko możliwe, aby przyczynić się do zminimalizowania powstałej szkody. W szczególności zobowiązany jest zgłosić reklamację niezwłocznie do Recepcji obiektu wydającej klucze, oraz do Euro Planet. - Reklamacje niezgłoszone na miejscu podczas trwania turnusu w formie pisemnej w Recepcji wydającej klucze, nie będą rozpatrywane po powrocie do kraju. Uniemożliwia to, bowiem naprawienie na miejscu szkody przez obiekt. - Organizator ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zdarzeń, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, innej naturalnej katastrofy, wojny lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora. - Euro Planet nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, przejściowe niedogodności w obiektach turystycznych spowodowane siłą wyższą np. czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane naprawą lub konserwacją wind, basenów lub innych urządzeń. -Euro Planet nie odpowiada za usługi, które były oferowane jako usługi dodatkowe, wykonywane przez niezależnych od Euro Planet wykonawców np. wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów itp. - Euro Planet zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez ponoszenia ze swej strony dodatkowych kosztów w sytuacjach od siebie niezależnych. W takich przypadkach Euro Planet zwróci Klientowi wszystkie jego dotychczasowe wpłaty w ciągu 7 dni. - Wszelkie życzenia Klienta dotyczące np. usytuowania apartamentu/pokoju będą spełnione tylko w miarę istniejących na miejscu możliwości. Euro Planet zgłasza je do obiektu/recepcji lecz nie gwarantuje ich spełnienia. - Organizator dołoży wszelkich starań, aby imprezy odbywały się zgodnie z przedstawionym programem pobytu, określonymi w ofercie standardami i zachowaniem należnych zasad bezpieczeństwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za specyficzne warunki panujące w miejscu zamieszkania. Dotyczy to w szczególności pojawienia się np. okazów fauny lub flory niezwiązanej z zaniedbaniami sanitarnymi lub kulinarnymi, a stanowiących naturalny koloryt danego kraju. 12. Ochrona danych osobowych Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych Klient wyraża jednocześnie zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji imprezy oraz dla celów promocyjnych Euro Planet.

6 13. Postanowienia końcowe - Euro Planet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany, błędy rachunkowe i drukarskie. Informacje w katalogu zostały podane według stanu obowiązującego w dniu oddania katalogu do druku. W związku z powyższym Euro Planet zastrzega sobie możliwość zmian. - W wypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi podanymi w opisach struktur turystycznych a danymi podanymi w Rezerwacji Wstępnej, wpłata dokonana przez Klienta oznacza zaakceptowanie danych podanych w Rezerwacji Wstępnej. - Integralną część niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią Warunki Uczestnictwa obowiązujące w danym obiekcie. - Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie narusza ważności pozostałych postanowień. - W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd.... Podpis osoby zawierającej Umowę Euro Planet Sp. z o.o. Euro Planet sp. z o.o. Centrum Rezerwacji - NIP ul. Zgoda Warszawa fax

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU):

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): położenie: 01.07.2015 1. stosunki prawne 1.1. Stosunek prawny między Panem/Panią jako klientem i firmą Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APARTAMENTU

REGULAMIN APARTAMENTU REGULAMIN APARTAMENTU (Ogólne Warunki Umowy Najmu) Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy najmu i reguluje wszelkie kwestie związane z rezerwacją, opłatami i pobytem w Apartamencie. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo