A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 19B9. Bożena M ikołajczyk*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 19B9. Bożena M ikołajczyk*"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 9, 19B9 Bożena M ikołajczyk* PRZEKSZTAŁCANIE FORM WŁASNOŚCI MIESZKAŃ SPÓŁDZIELCZYCH A ZASADY ICH FINANSOWANIA 1. Uwagi wstępne Uprawnienia własnościowe do m ieszkania spółdzielczego można u- zyskać: - w wyniku p rzyd ziału m ieszkania w budynku oddanym do eksploat a c ji z b ieżącej in w e s ty c ji s p ó łd z ie ln i lub w budynku będącym w e k s p lo a ta c ji; przez p rzekształcenie lo kato rskieg o prawa do zajmowanego m ieszkania na własnościowe prawo do sp ółd zielczego m ieszkania. W naszym opracowaniu zajmiemy s ię drugim sposobem uzyskania u- prawnień do nioszkania własnościowego. Poznamy p o lity k ę już finansową w tym z a k re sie, która m iała wpływ na sposób "wykupu" m ieszkania. Chodzi więc o kształtow anie s ię ilo ś c i i w ie lk o ści w płat jednorazowych, w płat z a lic z k i na wkład budowlany, a również zachęt materia ln y c h towarzyszących rodzajowi w płaty i terminowi s p ła ty kredytu. Stru k tu rę mieszkań w S p ó łd z ie ln i M ieszkaniowej "Zarzew" w pod z ia le na lo k a to rskie i własnościowe przedstawiono w tab. 1. Z danych w n ie j zawartych wynika, iż n ajw ię cej mieszkań własnościowych w stosunku do lo k a li m ieszkalnych było w la ta c h B5 a zdecydowany ich wzrost n a s tą p ił w 1983 r. Członek s p ó łd z ie ln i m ieszkaniowej przy p rzekształcaniu lo k a to r skiego prawa do lo kalu na własnościowe w inien złożyć ośw iadczenie, iż zarówno on sam jak i współmałżonek s p e łn ia ją następujące warunki: Dr, adiunkt w Zakład zie Ekonomiki Budownictwa i In w e s ty c ji UL.

2 - nie są w ła ścicie la m i domu Jednorodzinnego, ani też nie prowadzą budowy takiego domu;. - nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego, ani też nie ubiegają się o takie prawo; - nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lo kalu, które zostało zbyte na rzecz osób trz e cic h ; - spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu nabywają bez zamiaru Jego zbycia na rzecz osób trz e c ic h. Mieszkania lo k ato rskie i własnościowe w SM "Zarzew w latach T a b e l a 1 Rok Własne ' budynki mieszkalne PGM Łódź-Górna Lokale mieszkalno st.an na dzień 1 stycznia mieszkania lo kato rskie Z tego mieszkania w łasnościowe ł a C ztery budynki administrowane p ow ierniczo przez PGM Łódź-Górna. Ź r ó d ł o : Opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych na zebrania p rz e d s ta w ic ie li w latach Zarząd s p ó łd z ie ln i może odmówić przekształcenia prawa do lokalu je ż e li wnioskodawcet - występuje po rozwodzie, a le przed dokonaniem p o d z ia łu m ają t ku wspólnego, a sp ółd zielcze prawo do lokalu objęte było małżeńską wspólnotą majątkową; - lub jego współmałżonek Je s t w łaścicielem domu jednorodzinnego lub przysługuje mu prawo do innego mieszkania w budynku w ie lo ro dzinnym; - uzyskał d ecyzję zamiany dotychczas zajmowanego m ieszkania na inny lo k a l;

3 - lub współmałżonek buduje don jednorodzinny lub zamierza w i n ny sposób zaspokoić potrzeby mieszkaniowe sw ojej rodziny poza s p ó ł d z ie ln ią ; - lub jego współmałżonek przebywa za g r a n ic ą. Ponadto odmowa może d otyczyć s y t u a c j i, gdy m ieszkanie jest większe o dwie kategorie w stosunku do uprawnień, ja k ie przysługują członkom przy przydziale mieszkart własnościowych1.. Zasady u sta la n ia wysokości wkładów budowlanych i z a lic z k i na wkład budowlany Wkładem budowlanyn dla członka zmieniającego lo k a to rskie do lo k a lu na własnościowe j e s t koszt budowy m ieszkania prawo pom niejszony o wartość jego zużycia. Wartość zużycia mieszkania u sta la s ię wysokości IX w stosunku rocznym kosztu budowy m ie sz k a n ia, n ie w ię c e j jodnak n iż 50%; obowiązującą natom iast z a lic z k ą d la człon ka zam ieniająceg o m ieszkanie j e s t " kw ota będąca wypadkową dwu staw ek: podstawowej i dodatkowej. W 1981 r. stawka podstawowa w y n o siła 1040 zł/m. Stawka dodatkowa (na m ) natom iast m usiała zm ienić s ię w zależności od wyposażenia i położenia określonego mieszkania. Zwiększać mogły ją następujące s k ła d n ik i: - za in s t a la c ję centralnego ogrzewania - 50 zł - za in s ta la c ję c e n tra ln ie dostarczanej c ie p łe j wody - 0 z ł - za in s ta la c ję gazową - 50 zł - za podłogi z klep ki parkietowej - 30 zł - za ta p e ty zmywalne - 30 z ł w W badanej sp ó łd z ie ln i nie podlegają p rzekształceniu mieszkania lo k ato rskie na własnościowe w spółdzielczym domu dla samotnych. k Zarządzenie M in is tra Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dnia 14 I I 1973 r. w sprawie wysokości wkładów własnych c z ło n ków s p ó łd z ie ln i budownictwa mieszkaniowego, "Monitor P o ls k i" 1973, nr 10, poz. 60; Uchwała nr 5 Zarządu CZS8M z dnia 5 VI 1973 r. w sprawie zasad u sta la n ia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, In formacje i Komunikaty" 1973, nr 6, poz. 76; (Zarządzenie M in istra Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dnia 31 X II 1975 r. o przedłużenie mocy obowiązującej zarządzenie w sprawie wysokości wkładów własnych członków s p ó łd z ie ln i budownictwa mieszkaniowego, "Monitor P o ls k i" 1970, nr 5, poz. 7.

4 C zynniki zm n iejszające stawkę docjatkowg mogły stanowić? - Mieszkania na parterze w budynkach wielorodzinnych - 50 zł - mieszkania na p i ą t e j kondygnacji bez dźwigu - 50 zł - mieszkania na c z w a rte j kondygnacji baz dźwigu - 30 zł Tak więc skorygowana stawka n a lm p. u. zależała od wysokości stawki podstawowej, oraz elementów stawki dodatkowej, kszta łtu ją cych s ię w zależności od położehia mieszkania. Ha poczet z a lic z k i na wkład budowlany z a licza się posiadany przez członka wkład mieszkaniowy. Różnicę między zaliczką na wkład budowlany a wkład mieszkaniowy należało w płacić w term inie u s ta lo nym przez Zarząd S p ó łd z ie ln i5. Pozostała do sp łaty część wkładu budowlanego była płatna w ratach w ciągu 30 l a t. Członek wnoszący wkład budowlany w ratach, obowiązany był do płacenia odsetek od swojego zadłużenia na takich samych warunkach, Jak sp ó łd z ie ln ia s p ła cała bankowi, to znaczy w wysokości IX w stosunku rocznym. Poprzez przyspieszenie spłaty skredytowanej części wkładu budowlanego nożna było uzyskać umorzenie części zadłużenia. Wysokość umorzenia była uzależniona od okresu w jakim członek s p ła c a ł Je przedterminowo tak, j e ż e l i : 4 a) w term inie określonym do w niesienia wpłaty - 4ÜS zadłużenia; b) do 5 la t po term inie, o którym je s t mowa w pkt a) - -30" zadłużenia; c ) do 10 la t po term inie, o którym je s t mowa w pkt a) - 0Х zadłużenia. Jak z powyższego wynika, przyspieszenie sp łaty zadłużenia, oprócz umorzenia przynosiło członkowi dodatkowe korzyści w i postaci n iep ła cenia odsetek od zadłużenia. Od 1 I 190 r. n a s tą p iły umiany w u stalaniu stawki za 1 m p. u. Ustalona została jednak stawka ryczałtowa w wysokości 18П0 zł/m bez m ożliwości korygowania j e j o stawkę dodatkową, a więc p ołoże n ie Wkładom mieszkań!owyn je s t kwota wniesione przez członka do s p ó łd z ie ln i na pokrycie części kosztów budowy przypadających na j e go l o k a l. Teťnin ten n ie mógł p rzekroczyć 30 dni od daty powiadomienia członka o d ecyzji zmiany prawe do lokalu 4 Uchwała -nr 61 Rady Ministrów z dnia 10 X II 1971 r.,, "Monitor P o ls k i 1971, nr 60, poz, 393; Zarządzenie nr A/14 Prozesa NBP z dnia 5 IV 1973 г.,- poz. 5; lichwała 5 Zarządu CZSBM,.., 4. J3 t. 4.

5 "Zarzew" W Í98 r., v/e wrześniu znlonlono w S p ó łd z ie ln i Mieszkaniowej regulamin u sta la n ia wkładów nieazkaniowych t budów?'jnych6. Mkład budowlany ustalony został według zasad o b liczania m ieszkania w budynku n ie m iało wpływu na wysokość wkładu budowlanego^. równowarto ści własnościowego prawa do lo kalu, który w okresie I V - 31 XII 198 r. wyliczony był jako ilo czyn powierzchni mieszkania 1 średniego jednostkowego kosztu budowy obowiązującego w 198 r. 7 (8000 z ł/ n ). Różnica między powyższą kwotą a rzeczyw.stym kosztem budowy mieszkania pomniejszona o zużycie (U czona za każdy rok e k s p lo a ta cji w wysokości 1%), podlegała przez pierwszych 5 la t zawieszeniu w s p ła c ie. Po upływie tego czasu zawieszony w s p ła cie wkład budowlany podlegał umorzeniu. Wpłacenie zawieszonej części wkładu wymagane b y ło w przypadku, gdy członek lub jego sp a d ko b ie r cy zbyli w drodze o d p łatn ej, lub darowizny własnościowe prawo do lo kalu. Przepis ten miał na celu p rzeciw d ziałan ie sp ekula cji mieszkaniami. W dalszym ciągu w yliczen ie wysokości z a lic z k i na wkład budowlany, okres spłaty kredytu 1 umorzenie Ja k io przysługujo członkom w przypadkach przedterminowej sp ła ty pozostały bez zmian. O W 1983 r. wkład budowlany liczony był następująco: - według stawki p rzeliczonej wskarnikanl przeceny środków trwałych stosowanymi przy a k t u a liz a c ji majątku trwałego; 5 Uchwała Rady Ministrów nr 50 z dnia I I I 1981 r. w sprawie zasad r e a l i z a c j i i finansów uspołecznionego budownictwa m ieszkaniowego dla ludności nierolniczej, "Monitor P o ls k i" 1981, ir 9, poz. 69; Zarządzenie M in istra Finansów z dnia 9 V II 1981 r. w sprawie wysokości stawek ryczałtowych pierw szej raty sp ła ty kre Jytu bankowego udzielonego na spółd zielcze budownictwo mleszkanlow.*, "Monitor P o l s k i 10B 1, nr 19, poz. 178; Z a łą c z n ik do uchwały nr 1Д6 Zarządzenie CZS0M z dnia 6 IV 198 r., cz. IV, "Inform acje i Komunikaty" 198, nr 4; Requlanln u s t a la n ia wkładów mieszkaniowych i budowlanych w S p ó łd z ie ln i Mieszkaniowej "Zarzew". Na podstawie Uchwały nr 146 Zarządu CZS8M z dnia 6 IV 198 r., cz. IV - Wkład budowlany przy zmianie prawa do lo k a lu, " In fo r m a c je 1 Komunikaty" 198, nr 4, poz. 0 7 P o r,: Regulamin w sprawie zasad i trybu u sta la n ia równowarto ści spółdzielczego prawa do lokalu w S p ó łd z ie ln i Mieszkaniowej "Zarzew" w Łodzi na podstawie Pisma okólnego nr 4 Zarządu C e n t r a l nego Związku S p ó łd z ielczości Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 6 V 19B r. w sprawie równowartości spółdzielczego prawa do lokalu. O Zarządzenie M in istra Finansów z dnia 9 V I I I 19B3 r. w sprawie a k t u a liz a c ji majątku trwałeoo, Dziennik urzędowy M in is tra Fin an sów" 1983, nr 13.

6 - według rzeczyw istego członkowskiego kosztu budowy. Różnica między tak wyliczonym i wkładani była zawieszona w s p ł a c ie na okres 15 la t (a nie jak poprzednio 5 l a t ). Pozostałe p rzepisy dotyczące wysokości z a lic z k i na wkład, okresu sp łaty kredytu itp. pozostały bez zmian. Widzimy stąd, iż c?łonek s p ó łd z ie ln i odczuł bezpośrednio zmian ( fin a n so w y c h) związanych z nie przeszacowaniem środków trw ałych, a sprzedaż wykupionego mieszkania przed u- pływen 15 la t powodowała konieczność wpłaty zawieszonej kwoty. A więc n astą p iło dalsze ograniczenie spekulacjami w zakresie sprzedaży mieszkań. W 1984 r. wkład budowlany przy zamianie lokatorskiego na w łasnościowe prawo do lokalu mógł być wniesiony w c a ło ś c i jednorazowo lub w formie z a lic z k i i r a t. W przypadku wnoszenia wkładu budowlanego w postaci jednorazowej w płaty, należało wnieść kwotę rów- 9 ną 80S wartości lokalu na dzień zmiany prawa. Jednorazowa wpłata pozwalała na udzielenie d o ta c ji na pokrycie pozostałej części wkładu budowlanego przez bank. W przypadku zbycia prawa do lokalu przed upływem 5 la t od daty jego nabycia, (od daty wpłaty uzupełnienia wkładu budowlanego), kwotę d o ta c ji należało zwrócić s p ó łd z ie ln i. W przypadku, gdy wkład budowlany był realizowany w fo rn ie z a lic z k i jego wysokość wynosiła 0* warto'áci lokalu u stalo n ej na dzień zmiany prewa10. Na poczet z a lic z k i zaliczano posiadany wkład mieszkaniowy, przeliczony wskaźnikiem stosowanym przy a k t u a liz a c ji warto ś c i majątku trwałego, właściwy dla roku otrzymania przez członka przydziału zajmowanego lą k a lu. W s y t u a c ji, kiedy "przeliczony" wkład mieszkaniowy był kwotowo wyższy od 0Х w artości lokalu u stalonej na dzień zniany prawa do lo kalu, wówczas był on obowiązującą na wkład budowlany. P o z o s ta ła część wkładu budowlanego ( n ie zaliczką p ok ryta z a lic z k ą ) wnoszona była w ratach w okresie 50 la t (poprzednio 30 l a t ) i była oprocentowana rocznie - l t. W 1985 r. ustalono, że do celów rozliczeń z członkami spółdziel- n i mieszkaniowych ś re d n i wojewódzki koszt l m p. u. w ynosił Regulamin Sp ó łd z ieln i mieszkaniowej "Zarzew" dotyczący zasad u s ta la n ia oraz wnoszenia i rozliczeń z ty tu łu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, obowiązujący od 31 i 1984 r. ^ Aneks nr l do Regulaminu zasad u sta la n ia oraz wnoszenia i ro z liczeń z tytu łu wkładu mieszkaniowego i budowlanego - Uchwała 9//8 Rady Nadzorczej z dnia 5 I I 1985 r.

7 zł Z a lic z k ę natom iast stanowi posiadany wkład m ieszkaniowy zaktualizowany o ilo c z y n pow ierzchni ubytkowej lo k a lu i staw ki wkładu na 1 m7 (10% od średniego wojewódzkiego kosztu, a więc z ł ). Pozostałe przepisy dotyczące jednorazowej wpłaty a również z a lic z k i nie zm ieniły s ię u porównaniu z 1984 rokiem. Ola e g z e m p lifik a cji i skutków powyżej zaprezentowanych zmian przeprowadzono w Sp ó łd z ieln i Mieszkaniowej "Zarzew" badania, których wyniki prezentujemy p o n iż e j. Dynamikę i struktu rę "zamiany" mieszkart lo kato rskich na w łasnościowe, jak również sposób "wykupu" mieszkań odczytać można z danych zawartych w tab.. v T a b e l a Zmiany prawa do lo k a lu w SM "Zarzew" w la t a c h Liczba przekształceń O s ie d le Ogółem a b a b a b a b a b Razem Zarzew Oąbrowa Lęczycka-Przędzalniana a - wpłata z a lic z k i, b - wpłata jednorazowa. Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. Stosunkowo " n is k a cena wykupu" mieszkań w la t a c h spowodowała, iż dokonano w tym okresie około 77% zmian lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu w stosunku -do ogólnej ich w ie lk o ś c i w la t a c h Ponadto, zdecydowana większość zamian w l a tach wynikała z wpłaty jednorazowej, co związane było korzystnym umorzeniem zadłużenia. U 1985 r. zanotowanq sytu ację odwrotną, wpłaty zaliczkowe stanow iły 79% ogółu w płat, a więc 1% sta- 11 Uchwała nr /1985 Zarządu Wojewódzkiego S p ó łd z i e l n i M ieszkaniowej w Łodzi. z

8 now iły wpłaty jednorazowe. W ciągu badanego okresu największa liczba "przekształceń" w ystąpiła na osiedlu "Zarzew" - 457, m niejsza na osiedlu "Dąbrowa - 393, a najmniejsza na osiedlu -Przędzalniana. Wynika stąd, iź w osiedlach o stosunkowo starej zabudowie, Łęczycka- większy odsetek członków "zam ienia" mieszkanie lokatorskie na własnościowe. Ponadto, jak wynika z danych zawartych w tab. 3. mniejsze znaczenie w kształtowaniu się zmian prawa do lokalu w o- s ie d la c h m iała wysokość członkowskiego kosztu budowy. Kształtowanie s ię członkowskiego kosztu budowy dla celów rozliczeń z członkami3 T a b e l a 3 Osiedle Zadanie inwestycyjne Członkowski koszt budowy dla celów wyliczeń zmiany prawa do lokalu w zł/m Liczb a budynków Zarzew b Zad. I. A 3 199,31 7 Zad. I. ß 3 066,08 6 Zad. I. 496,54 9 Zad. I I. 467,76 3B Zad. I I I. 746,4 3 Oomk i 3 199,00 4 Dąbrowa b Zad. V. 107, Zad. V. zachód 3 3,90 Zad. V I. 93,9 3 Zad. V I. z II 699,11 Zad. V I I. 146,99 35 Łęczycka- Brzędzalniana B I ,00 k. p la n ,00 k. p la n. a b с Koszt rozlicząny i ustalany przez N3P. Według kosztu rzeczywistego, Według kosztów planowanych. Ź r ó d ł o : P o r.: decyzja NBP o wysokości.członkowskiego kosztu budowy.

9 0 powierzchni użytkowej "zamienianych" mieszkart informują nas dane zawarte w tab. 4. T a b e l a 4 Zmiany praw do lokalu w latach w SM "Zarzew" Powierzchnia użytkowa w m Ogółem Liczba przekształceń Razem ,18-9, ,4-35, A ,39-45, ,09-49,6 5 7 ' ,64-4B, ,34-55, ,67-65, Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. Wynika z nich, iż największy odsetek przekształceń dotyczy mieszkań dawnego typu; M-J o p ow ierzchni około 37 m oraz M-4 o powierzch ni około 48 m. W lat3ch , wraz ze zmianą w sposobie u sta la n ia zaliczek na wkład budowlany przy zmianie lo k a to rs k ie g o na własnościowe p r a wo do lokalu, zmieniała s ię też wysokość z a lic z k i. A n alizując dane zawarte w tab. 5, widzimy, że w badanym okres ie n a s tą p ił prawie pięciokro tn y wzrost kwoty z a lic z k i - z zł. w 1901 r. do z ł. w 1985 r. Jednak dynamika wzrostu w odn ie s ie n iu do kwoty jaką obowiązany był wnieść członek sp ó łd z ie ln i - jako uzupełnienie z a lic z k i - była niższa, n iew ie le ponad trzy i pół raza. Związane to b y ło z tym, że w roku 1984 i 1985 wkład m ieszkaniowy członków zm ieniających prawo do lokalu był waloryzowany i dop iero wtedy zaliczany na poczet z a lic z k i na wkład budowlany. Udział kwoty "uzupełnienie z a lic z k i" obowiązującej członka przy zamianie prawa do lo kalu, w kwocie z a lic z k i na wkład budowlany zm ieniał s ię w poszczególnych la ta c h. W 1981 r. uzupełnienie z a lic z k i stanowiło

10 u* O' T a b e l a 5 Kształtowanie s iij wielkości zaliczek na wkład budowlany w latach 19B1-19B53 Treść kwota w?ł Rok poprzedni = 100X X kwota w zł % kwota w zł X kwota w zł X kwota w zł X 19B Zaliczka na wkład budowlany , , , ,0 153, 153, 173,7 488,7. Wkład mieszkaniowy ialiczuny na poczet zaliczki na wkład budowlany , , , _ ,5 100,0 100,0 470,1 64,1 Bożena Mikołajczyk 3. 4Jzupełriinie z a liczki (poz. 1-) 31 взв 56,3 6 03Я 71,6 6 ИЗО 71,6 _ «,5 194,9 194,9-369,4 3 Wyliczenia zaliczek dla mieszkania w powierzchni użytkowej - 48,18 m. Ź r ó d ł o : Obliczenia własne.

11 56,3%, w latach ,6%. W 19B4 r. przeliczony, zwaloryzowany wkład mieszkaniowy w przypadku mieszkart ze starych zasobów był wyższy od obowiązującej z a lic z k i i w c a ło ś c i zaliczany jako zalic z k a na wkład budowlany. W 1985 roku uzupełnienie z a lic z k i stanow iło 4,5% z a lic z k i na wkład budowlany. Uzupełnienie z a lic z k i na wkład budowlany i wymaganą przy jednorazowej wpłacie część kredytu (zadłużenia) stanowią wpłaty jednorazowe. Jak kształtow ała się dynamike i struktura jednorazowej wpłaty ilu s t r u ją dane zawarte w tab. 6. Wynika z nich, że w latach n a s tą p ił 15-krotny wzrost kwoty, k tó rą n a le ż a ło w p ła c ić jednorazowo aby uzyskać prawo do umorzenia części kredytu przy zmianie z lokatorskiego na własnościowe prawo do lo kalu. Mniejszy wzrost dotyczył uzupełnienia z a lic z k i - wzrost w latach był ponad 3,5-krotny, ale wzrost części kredytu wnoszonego jednorazowo był aż prawie 7-krotny. J e ż e l i spróo bujemy u s t a lić, ja k i był koszt jednego m p. u., wyliczonego z kwo- 1 ty ja k ą członek wpłaca jednorazowo, to d la mieszkania o powierz- chni użytkowej 48,18 m* wybudowanego w 1971 r. koszt ten k s z t a ł t o wał się następująco: o 1981 r zł/m powierzchni użytkowej 198 r zł/m powierzchni użytkowej 1984 r zł/m powierzchni użytkowej o 1985 r zł/m pow ierzchni użytkowej Jak widać z przedstawionego w y licz enia, w latach nas t ą p i ł w SM "Zarzew" 15-krotny wzrost kosztów związanych z "wykupieniem przez członka mieszkania lokatorskiego. Powyższym towarzyszyły inne; znianora związane z udzielaniem b o n ifik a ty (dotacji) przysłu g u jącej członkom, którzy przedterminowo s p ł a c i l i kredyt oraz o- kresem spłaty zadłużenia. Z a n a liz y przepisów w tym względzie wynika, że: - w latach członek s p ó łd z ie ln i miał prawo do b o n if i katy w wysokości 40% zadłużenia, j e ż e li w p ła cił uzupełnienie zaliczki i 60% zadłużenia w określonym term inie (30 d n i); 30% b o n ifik a ty, je ż e li sp łata zadłużenia n astąp iła w okresie 5 la t od wpłaty zaliczki oraz 0% b o n ifik a ty, gdy sp łata zadłużenia n astą p iła w okresie 10 la t od wpłaty z a lic z k i.» 1 Wpłata jednorazowa - pomniejszona o zużycie i b o n ifik a tę.

12 T a b e l a 6 K s z ta łto w a n ie s ię jednorazowej w p ła ty przy p rz e k s z ta łc a n iu lo k a to rs k ie g o prawa do lo k a lu na w łasn o ścio w e3 Lata Dynamika wzrostu wpłat Rodzaj w płat U z u p e łn ie n ie z a l i c z k i ,8 194,8-369,4 Wymagana p tľ y jednorazow ej w p łac i e c z ^ ść k r e d y t u ,4 37,1 893,5 677, Ô4 19Й Bożena Mikołajczyk Jednorazow a w p ła ta ,1 117,0 440, ,0 a W y lic z e n ia d la m ieszkania o p owierzchni użytkowej - 48,18 m. Ź r ó d ł o : O b lic z e n ia własne.

13 - w latach należna członkowi b o n ifikata stanowiła 0% wymaganego wkładu budowlanego. Można ją było uzyskać, wpłacając 80% wkładu budowlanego (w term inie 30 d n i). Była to jedyna możliwość u- zyskania b o n ifik a ty. Pozostałą część zadłużenia członek sp ła cał ciągu 50 la t, a wcześniejsza jego sp łata nie pozwalała na uzyskanie b o n ifik a t, jak to było w latach poprzednich. - w przypadku, gdy członek wpłacał tylko kwotą uzupełnienia zalic z k i na wkład budowlany, pozostałą część wkładu obowiązany był wnosić w miesięcznych ratach wraz z odsetkami. Okresy sp ła t były różne i kształtow ały s ię następująco: w latach la t ; w latach l a t 13. Z przeprowadzonych badań wynika, że: a) największa liczba przekształceń prawa do lokalu z lo k a to r skiego na własnościowe n astą p iła w latach , co b y ło ze stosunkowo niską "ceną wykupu" mieszkań; w związane b) w latach liczba przekształceń prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe zmniejszyła się w porównaniu z latami prawie sześcio kro tn ie, na co wpływ miały zmiany: - w sposobie u sta la n ia zaliczek na wkład budowlany (n a s tą p ił po- bowiem pięciokrotny wzrost kwoty z a lic z k i na mieszkanie, np. o o wierzchni użytkowej 48,18 m ); - w zasobach u d zielania b o n ifik a ty, jaką uzyskiwał członek, który przedterminowo s p ła c ił kredyt; - w przypadku zbycia prawa do lokalu w okresie 5 la t od momentu przekw alifikowania. 13 W artykule wykorzystano pracę dyplomową H. Brzejszczak pt. P o lity k a ekonomiczno-finansowa s p ó łd z ie ln i mieszkaniowej w latach na przykładzie SM "Zarzew": Łódź 1986 (maszynopis).

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/

I N F O R M A C J A. Rozdział II / Ocena stanu ilościowego i technicznego posiadanego przez Miasto zasobu mieszkaniowego/ I N F O R M A C J A o realizacji Uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo