A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 19B9. Bożena M ikołajczyk*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 19B9. Bożena M ikołajczyk*"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 9, 19B9 Bożena M ikołajczyk* PRZEKSZTAŁCANIE FORM WŁASNOŚCI MIESZKAŃ SPÓŁDZIELCZYCH A ZASADY ICH FINANSOWANIA 1. Uwagi wstępne Uprawnienia własnościowe do m ieszkania spółdzielczego można u- zyskać: - w wyniku p rzyd ziału m ieszkania w budynku oddanym do eksploat a c ji z b ieżącej in w e s ty c ji s p ó łd z ie ln i lub w budynku będącym w e k s p lo a ta c ji; przez p rzekształcenie lo kato rskieg o prawa do zajmowanego m ieszkania na własnościowe prawo do sp ółd zielczego m ieszkania. W naszym opracowaniu zajmiemy s ię drugim sposobem uzyskania u- prawnień do nioszkania własnościowego. Poznamy p o lity k ę już finansową w tym z a k re sie, która m iała wpływ na sposób "wykupu" m ieszkania. Chodzi więc o kształtow anie s ię ilo ś c i i w ie lk o ści w płat jednorazowych, w płat z a lic z k i na wkład budowlany, a również zachęt materia ln y c h towarzyszących rodzajowi w płaty i terminowi s p ła ty kredytu. Stru k tu rę mieszkań w S p ó łd z ie ln i M ieszkaniowej "Zarzew" w pod z ia le na lo k a to rskie i własnościowe przedstawiono w tab. 1. Z danych w n ie j zawartych wynika, iż n ajw ię cej mieszkań własnościowych w stosunku do lo k a li m ieszkalnych było w la ta c h B5 a zdecydowany ich wzrost n a s tą p ił w 1983 r. Członek s p ó łd z ie ln i m ieszkaniowej przy p rzekształcaniu lo k a to r skiego prawa do lo kalu na własnościowe w inien złożyć ośw iadczenie, iż zarówno on sam jak i współmałżonek s p e łn ia ją następujące warunki: Dr, adiunkt w Zakład zie Ekonomiki Budownictwa i In w e s ty c ji UL.

2 - nie są w ła ścicie la m i domu Jednorodzinnego, ani też nie prowadzą budowy takiego domu;. - nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego, ani też nie ubiegają się o takie prawo; - nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lo kalu, które zostało zbyte na rzecz osób trz e cic h ; - spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu nabywają bez zamiaru Jego zbycia na rzecz osób trz e c ic h. Mieszkania lo k ato rskie i własnościowe w SM "Zarzew w latach T a b e l a 1 Rok Własne ' budynki mieszkalne PGM Łódź-Górna Lokale mieszkalno st.an na dzień 1 stycznia mieszkania lo kato rskie Z tego mieszkania w łasnościowe ł a C ztery budynki administrowane p ow ierniczo przez PGM Łódź-Górna. Ź r ó d ł o : Opracowanie własne na podstawie materiałów przygotowanych na zebrania p rz e d s ta w ic ie li w latach Zarząd s p ó łd z ie ln i może odmówić przekształcenia prawa do lokalu je ż e li wnioskodawcet - występuje po rozwodzie, a le przed dokonaniem p o d z ia łu m ają t ku wspólnego, a sp ółd zielcze prawo do lokalu objęte było małżeńską wspólnotą majątkową; - lub jego współmałżonek Je s t w łaścicielem domu jednorodzinnego lub przysługuje mu prawo do innego mieszkania w budynku w ie lo ro dzinnym; - uzyskał d ecyzję zamiany dotychczas zajmowanego m ieszkania na inny lo k a l;

3 - lub współmałżonek buduje don jednorodzinny lub zamierza w i n ny sposób zaspokoić potrzeby mieszkaniowe sw ojej rodziny poza s p ó ł d z ie ln ią ; - lub jego współmałżonek przebywa za g r a n ic ą. Ponadto odmowa może d otyczyć s y t u a c j i, gdy m ieszkanie jest większe o dwie kategorie w stosunku do uprawnień, ja k ie przysługują członkom przy przydziale mieszkart własnościowych1.. Zasady u sta la n ia wysokości wkładów budowlanych i z a lic z k i na wkład budowlany Wkładem budowlanyn dla członka zmieniającego lo k a to rskie do lo k a lu na własnościowe j e s t koszt budowy m ieszkania prawo pom niejszony o wartość jego zużycia. Wartość zużycia mieszkania u sta la s ię wysokości IX w stosunku rocznym kosztu budowy m ie sz k a n ia, n ie w ię c e j jodnak n iż 50%; obowiązującą natom iast z a lic z k ą d la człon ka zam ieniająceg o m ieszkanie j e s t " kw ota będąca wypadkową dwu staw ek: podstawowej i dodatkowej. W 1981 r. stawka podstawowa w y n o siła 1040 zł/m. Stawka dodatkowa (na m ) natom iast m usiała zm ienić s ię w zależności od wyposażenia i położenia określonego mieszkania. Zwiększać mogły ją następujące s k ła d n ik i: - za in s t a la c ję centralnego ogrzewania - 50 zł - za in s ta la c ję c e n tra ln ie dostarczanej c ie p łe j wody - 0 z ł - za in s ta la c ję gazową - 50 zł - za podłogi z klep ki parkietowej - 30 zł - za ta p e ty zmywalne - 30 z ł w W badanej sp ó łd z ie ln i nie podlegają p rzekształceniu mieszkania lo k ato rskie na własnościowe w spółdzielczym domu dla samotnych. k Zarządzenie M in is tra Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dnia 14 I I 1973 r. w sprawie wysokości wkładów własnych c z ło n ków s p ó łd z ie ln i budownictwa mieszkaniowego, "Monitor P o ls k i" 1973, nr 10, poz. 60; Uchwała nr 5 Zarządu CZS8M z dnia 5 VI 1973 r. w sprawie zasad u sta la n ia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, In formacje i Komunikaty" 1973, nr 6, poz. 76; (Zarządzenie M in istra Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska z dnia 31 X II 1975 r. o przedłużenie mocy obowiązującej zarządzenie w sprawie wysokości wkładów własnych członków s p ó łd z ie ln i budownictwa mieszkaniowego, "Monitor P o ls k i" 1970, nr 5, poz. 7.

4 C zynniki zm n iejszające stawkę docjatkowg mogły stanowić? - Mieszkania na parterze w budynkach wielorodzinnych - 50 zł - mieszkania na p i ą t e j kondygnacji bez dźwigu - 50 zł - mieszkania na c z w a rte j kondygnacji baz dźwigu - 30 zł Tak więc skorygowana stawka n a lm p. u. zależała od wysokości stawki podstawowej, oraz elementów stawki dodatkowej, kszta łtu ją cych s ię w zależności od położehia mieszkania. Ha poczet z a lic z k i na wkład budowlany z a licza się posiadany przez członka wkład mieszkaniowy. Różnicę między zaliczką na wkład budowlany a wkład mieszkaniowy należało w płacić w term inie u s ta lo nym przez Zarząd S p ó łd z ie ln i5. Pozostała do sp łaty część wkładu budowlanego była płatna w ratach w ciągu 30 l a t. Członek wnoszący wkład budowlany w ratach, obowiązany był do płacenia odsetek od swojego zadłużenia na takich samych warunkach, Jak sp ó łd z ie ln ia s p ła cała bankowi, to znaczy w wysokości IX w stosunku rocznym. Poprzez przyspieszenie spłaty skredytowanej części wkładu budowlanego nożna było uzyskać umorzenie części zadłużenia. Wysokość umorzenia była uzależniona od okresu w jakim członek s p ła c a ł Je przedterminowo tak, j e ż e l i : 4 a) w term inie określonym do w niesienia wpłaty - 4ÜS zadłużenia; b) do 5 la t po term inie, o którym je s t mowa w pkt a) - -30" zadłużenia; c ) do 10 la t po term inie, o którym je s t mowa w pkt a) - 0Х zadłużenia. Jak z powyższego wynika, przyspieszenie sp łaty zadłużenia, oprócz umorzenia przynosiło członkowi dodatkowe korzyści w i postaci n iep ła cenia odsetek od zadłużenia. Od 1 I 190 r. n a s tą p iły umiany w u stalaniu stawki za 1 m p. u. Ustalona została jednak stawka ryczałtowa w wysokości 18П0 zł/m bez m ożliwości korygowania j e j o stawkę dodatkową, a więc p ołoże n ie Wkładom mieszkań!owyn je s t kwota wniesione przez członka do s p ó łd z ie ln i na pokrycie części kosztów budowy przypadających na j e go l o k a l. Teťnin ten n ie mógł p rzekroczyć 30 dni od daty powiadomienia członka o d ecyzji zmiany prawe do lokalu 4 Uchwała -nr 61 Rady Ministrów z dnia 10 X II 1971 r.,, "Monitor P o ls k i 1971, nr 60, poz, 393; Zarządzenie nr A/14 Prozesa NBP z dnia 5 IV 1973 г.,- poz. 5; lichwała 5 Zarządu CZSBM,.., 4. J3 t. 4.

5 "Zarzew" W Í98 r., v/e wrześniu znlonlono w S p ó łd z ie ln i Mieszkaniowej regulamin u sta la n ia wkładów nieazkaniowych t budów?'jnych6. Mkład budowlany ustalony został według zasad o b liczania m ieszkania w budynku n ie m iało wpływu na wysokość wkładu budowlanego^. równowarto ści własnościowego prawa do lo kalu, który w okresie I V - 31 XII 198 r. wyliczony był jako ilo czyn powierzchni mieszkania 1 średniego jednostkowego kosztu budowy obowiązującego w 198 r. 7 (8000 z ł/ n ). Różnica między powyższą kwotą a rzeczyw.stym kosztem budowy mieszkania pomniejszona o zużycie (U czona za każdy rok e k s p lo a ta cji w wysokości 1%), podlegała przez pierwszych 5 la t zawieszeniu w s p ła c ie. Po upływie tego czasu zawieszony w s p ła cie wkład budowlany podlegał umorzeniu. Wpłacenie zawieszonej części wkładu wymagane b y ło w przypadku, gdy członek lub jego sp a d ko b ie r cy zbyli w drodze o d p łatn ej, lub darowizny własnościowe prawo do lo kalu. Przepis ten miał na celu p rzeciw d ziałan ie sp ekula cji mieszkaniami. W dalszym ciągu w yliczen ie wysokości z a lic z k i na wkład budowlany, okres spłaty kredytu 1 umorzenie Ja k io przysługujo członkom w przypadkach przedterminowej sp ła ty pozostały bez zmian. O W 1983 r. wkład budowlany liczony był następująco: - według stawki p rzeliczonej wskarnikanl przeceny środków trwałych stosowanymi przy a k t u a liz a c ji majątku trwałego; 5 Uchwała Rady Ministrów nr 50 z dnia I I I 1981 r. w sprawie zasad r e a l i z a c j i i finansów uspołecznionego budownictwa m ieszkaniowego dla ludności nierolniczej, "Monitor P o ls k i" 1981, ir 9, poz. 69; Zarządzenie M in istra Finansów z dnia 9 V II 1981 r. w sprawie wysokości stawek ryczałtowych pierw szej raty sp ła ty kre Jytu bankowego udzielonego na spółd zielcze budownictwo mleszkanlow.*, "Monitor P o l s k i 10B 1, nr 19, poz. 178; Z a łą c z n ik do uchwały nr 1Д6 Zarządzenie CZS0M z dnia 6 IV 198 r., cz. IV, "Inform acje i Komunikaty" 198, nr 4; Requlanln u s t a la n ia wkładów mieszkaniowych i budowlanych w S p ó łd z ie ln i Mieszkaniowej "Zarzew". Na podstawie Uchwały nr 146 Zarządu CZS8M z dnia 6 IV 198 r., cz. IV - Wkład budowlany przy zmianie prawa do lo k a lu, " In fo r m a c je 1 Komunikaty" 198, nr 4, poz. 0 7 P o r,: Regulamin w sprawie zasad i trybu u sta la n ia równowarto ści spółdzielczego prawa do lokalu w S p ó łd z ie ln i Mieszkaniowej "Zarzew" w Łodzi na podstawie Pisma okólnego nr 4 Zarządu C e n t r a l nego Związku S p ó łd z ielczości Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 6 V 19B r. w sprawie równowartości spółdzielczego prawa do lokalu. O Zarządzenie M in istra Finansów z dnia 9 V I I I 19B3 r. w sprawie a k t u a liz a c ji majątku trwałeoo, Dziennik urzędowy M in is tra Fin an sów" 1983, nr 13.

6 - według rzeczyw istego członkowskiego kosztu budowy. Różnica między tak wyliczonym i wkładani była zawieszona w s p ł a c ie na okres 15 la t (a nie jak poprzednio 5 l a t ). Pozostałe p rzepisy dotyczące wysokości z a lic z k i na wkład, okresu sp łaty kredytu itp. pozostały bez zmian. Widzimy stąd, iż c?łonek s p ó łd z ie ln i odczuł bezpośrednio zmian ( fin a n so w y c h) związanych z nie przeszacowaniem środków trw ałych, a sprzedaż wykupionego mieszkania przed u- pływen 15 la t powodowała konieczność wpłaty zawieszonej kwoty. A więc n astą p iło dalsze ograniczenie spekulacjami w zakresie sprzedaży mieszkań. W 1984 r. wkład budowlany przy zamianie lokatorskiego na w łasnościowe prawo do lokalu mógł być wniesiony w c a ło ś c i jednorazowo lub w formie z a lic z k i i r a t. W przypadku wnoszenia wkładu budowlanego w postaci jednorazowej w płaty, należało wnieść kwotę rów- 9 ną 80S wartości lokalu na dzień zmiany prawa. Jednorazowa wpłata pozwalała na udzielenie d o ta c ji na pokrycie pozostałej części wkładu budowlanego przez bank. W przypadku zbycia prawa do lokalu przed upływem 5 la t od daty jego nabycia, (od daty wpłaty uzupełnienia wkładu budowlanego), kwotę d o ta c ji należało zwrócić s p ó łd z ie ln i. W przypadku, gdy wkład budowlany był realizowany w fo rn ie z a lic z k i jego wysokość wynosiła 0* warto'áci lokalu u stalo n ej na dzień zmiany prewa10. Na poczet z a lic z k i zaliczano posiadany wkład mieszkaniowy, przeliczony wskaźnikiem stosowanym przy a k t u a liz a c ji warto ś c i majątku trwałego, właściwy dla roku otrzymania przez członka przydziału zajmowanego lą k a lu. W s y t u a c ji, kiedy "przeliczony" wkład mieszkaniowy był kwotowo wyższy od 0Х w artości lokalu u stalonej na dzień zniany prawa do lo kalu, wówczas był on obowiązującą na wkład budowlany. P o z o s ta ła część wkładu budowlanego ( n ie zaliczką p ok ryta z a lic z k ą ) wnoszona była w ratach w okresie 50 la t (poprzednio 30 l a t ) i była oprocentowana rocznie - l t. W 1985 r. ustalono, że do celów rozliczeń z członkami spółdziel- n i mieszkaniowych ś re d n i wojewódzki koszt l m p. u. w ynosił Regulamin Sp ó łd z ieln i mieszkaniowej "Zarzew" dotyczący zasad u s ta la n ia oraz wnoszenia i rozliczeń z ty tu łu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, obowiązujący od 31 i 1984 r. ^ Aneks nr l do Regulaminu zasad u sta la n ia oraz wnoszenia i ro z liczeń z tytu łu wkładu mieszkaniowego i budowlanego - Uchwała 9//8 Rady Nadzorczej z dnia 5 I I 1985 r.

7 zł Z a lic z k ę natom iast stanowi posiadany wkład m ieszkaniowy zaktualizowany o ilo c z y n pow ierzchni ubytkowej lo k a lu i staw ki wkładu na 1 m7 (10% od średniego wojewódzkiego kosztu, a więc z ł ). Pozostałe przepisy dotyczące jednorazowej wpłaty a również z a lic z k i nie zm ieniły s ię u porównaniu z 1984 rokiem. Ola e g z e m p lifik a cji i skutków powyżej zaprezentowanych zmian przeprowadzono w Sp ó łd z ieln i Mieszkaniowej "Zarzew" badania, których wyniki prezentujemy p o n iż e j. Dynamikę i struktu rę "zamiany" mieszkart lo kato rskich na w łasnościowe, jak również sposób "wykupu" mieszkań odczytać można z danych zawartych w tab.. v T a b e l a Zmiany prawa do lo k a lu w SM "Zarzew" w la t a c h Liczba przekształceń O s ie d le Ogółem a b a b a b a b a b Razem Zarzew Oąbrowa Lęczycka-Przędzalniana a - wpłata z a lic z k i, b - wpłata jednorazowa. Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. Stosunkowo " n is k a cena wykupu" mieszkań w la t a c h spowodowała, iż dokonano w tym okresie około 77% zmian lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu w stosunku -do ogólnej ich w ie lk o ś c i w la t a c h Ponadto, zdecydowana większość zamian w l a tach wynikała z wpłaty jednorazowej, co związane było korzystnym umorzeniem zadłużenia. U 1985 r. zanotowanq sytu ację odwrotną, wpłaty zaliczkowe stanow iły 79% ogółu w płat, a więc 1% sta- 11 Uchwała nr /1985 Zarządu Wojewódzkiego S p ó łd z i e l n i M ieszkaniowej w Łodzi. z

8 now iły wpłaty jednorazowe. W ciągu badanego okresu największa liczba "przekształceń" w ystąpiła na osiedlu "Zarzew" - 457, m niejsza na osiedlu "Dąbrowa - 393, a najmniejsza na osiedlu -Przędzalniana. Wynika stąd, iź w osiedlach o stosunkowo starej zabudowie, Łęczycka- większy odsetek członków "zam ienia" mieszkanie lokatorskie na własnościowe. Ponadto, jak wynika z danych zawartych w tab. 3. mniejsze znaczenie w kształtowaniu się zmian prawa do lokalu w o- s ie d la c h m iała wysokość członkowskiego kosztu budowy. Kształtowanie s ię członkowskiego kosztu budowy dla celów rozliczeń z członkami3 T a b e l a 3 Osiedle Zadanie inwestycyjne Członkowski koszt budowy dla celów wyliczeń zmiany prawa do lokalu w zł/m Liczb a budynków Zarzew b Zad. I. A 3 199,31 7 Zad. I. ß 3 066,08 6 Zad. I. 496,54 9 Zad. I I. 467,76 3B Zad. I I I. 746,4 3 Oomk i 3 199,00 4 Dąbrowa b Zad. V. 107, Zad. V. zachód 3 3,90 Zad. V I. 93,9 3 Zad. V I. z II 699,11 Zad. V I I. 146,99 35 Łęczycka- Brzędzalniana B I ,00 k. p la n ,00 k. p la n. a b с Koszt rozlicząny i ustalany przez N3P. Według kosztu rzeczywistego, Według kosztów planowanych. Ź r ó d ł o : P o r.: decyzja NBP o wysokości.członkowskiego kosztu budowy.

9 0 powierzchni użytkowej "zamienianych" mieszkart informują nas dane zawarte w tab. 4. T a b e l a 4 Zmiany praw do lokalu w latach w SM "Zarzew" Powierzchnia użytkowa w m Ogółem Liczba przekształceń Razem ,18-9, ,4-35, A ,39-45, ,09-49,6 5 7 ' ,64-4B, ,34-55, ,67-65, Ź r ó d ł o : Opracowanie własne. Wynika z nich, iż największy odsetek przekształceń dotyczy mieszkań dawnego typu; M-J o p ow ierzchni około 37 m oraz M-4 o powierzch ni około 48 m. W lat3ch , wraz ze zmianą w sposobie u sta la n ia zaliczek na wkład budowlany przy zmianie lo k a to rs k ie g o na własnościowe p r a wo do lokalu, zmieniała s ię też wysokość z a lic z k i. A n alizując dane zawarte w tab. 5, widzimy, że w badanym okres ie n a s tą p ił prawie pięciokro tn y wzrost kwoty z a lic z k i - z zł. w 1901 r. do z ł. w 1985 r. Jednak dynamika wzrostu w odn ie s ie n iu do kwoty jaką obowiązany był wnieść członek sp ó łd z ie ln i - jako uzupełnienie z a lic z k i - była niższa, n iew ie le ponad trzy i pół raza. Związane to b y ło z tym, że w roku 1984 i 1985 wkład m ieszkaniowy członków zm ieniających prawo do lokalu był waloryzowany i dop iero wtedy zaliczany na poczet z a lic z k i na wkład budowlany. Udział kwoty "uzupełnienie z a lic z k i" obowiązującej członka przy zamianie prawa do lo kalu, w kwocie z a lic z k i na wkład budowlany zm ieniał s ię w poszczególnych la ta c h. W 1981 r. uzupełnienie z a lic z k i stanowiło

10 u* O' T a b e l a 5 Kształtowanie s iij wielkości zaliczek na wkład budowlany w latach 19B1-19B53 Treść kwota w?ł Rok poprzedni = 100X X kwota w zł % kwota w zł X kwota w zł X kwota w zł X 19B Zaliczka na wkład budowlany , , , ,0 153, 153, 173,7 488,7. Wkład mieszkaniowy ialiczuny na poczet zaliczki na wkład budowlany , , , _ ,5 100,0 100,0 470,1 64,1 Bożena Mikołajczyk 3. 4Jzupełriinie z a liczki (poz. 1-) 31 взв 56,3 6 03Я 71,6 6 ИЗО 71,6 _ «,5 194,9 194,9-369,4 3 Wyliczenia zaliczek dla mieszkania w powierzchni użytkowej - 48,18 m. Ź r ó d ł o : Obliczenia własne.

11 56,3%, w latach ,6%. W 19B4 r. przeliczony, zwaloryzowany wkład mieszkaniowy w przypadku mieszkart ze starych zasobów był wyższy od obowiązującej z a lic z k i i w c a ło ś c i zaliczany jako zalic z k a na wkład budowlany. W 1985 roku uzupełnienie z a lic z k i stanow iło 4,5% z a lic z k i na wkład budowlany. Uzupełnienie z a lic z k i na wkład budowlany i wymaganą przy jednorazowej wpłacie część kredytu (zadłużenia) stanowią wpłaty jednorazowe. Jak kształtow ała się dynamike i struktura jednorazowej wpłaty ilu s t r u ją dane zawarte w tab. 6. Wynika z nich, że w latach n a s tą p ił 15-krotny wzrost kwoty, k tó rą n a le ż a ło w p ła c ić jednorazowo aby uzyskać prawo do umorzenia części kredytu przy zmianie z lokatorskiego na własnościowe prawo do lo kalu. Mniejszy wzrost dotyczył uzupełnienia z a lic z k i - wzrost w latach był ponad 3,5-krotny, ale wzrost części kredytu wnoszonego jednorazowo był aż prawie 7-krotny. J e ż e l i spróo bujemy u s t a lić, ja k i był koszt jednego m p. u., wyliczonego z kwo- 1 ty ja k ą członek wpłaca jednorazowo, to d la mieszkania o powierz- chni użytkowej 48,18 m* wybudowanego w 1971 r. koszt ten k s z t a ł t o wał się następująco: o 1981 r zł/m powierzchni użytkowej 198 r zł/m powierzchni użytkowej 1984 r zł/m powierzchni użytkowej o 1985 r zł/m pow ierzchni użytkowej Jak widać z przedstawionego w y licz enia, w latach nas t ą p i ł w SM "Zarzew" 15-krotny wzrost kosztów związanych z "wykupieniem przez członka mieszkania lokatorskiego. Powyższym towarzyszyły inne; znianora związane z udzielaniem b o n ifik a ty (dotacji) przysłu g u jącej członkom, którzy przedterminowo s p ł a c i l i kredyt oraz o- kresem spłaty zadłużenia. Z a n a liz y przepisów w tym względzie wynika, że: - w latach członek s p ó łd z ie ln i miał prawo do b o n if i katy w wysokości 40% zadłużenia, j e ż e li w p ła cił uzupełnienie zaliczki i 60% zadłużenia w określonym term inie (30 d n i); 30% b o n ifik a ty, je ż e li sp łata zadłużenia n astąp iła w okresie 5 la t od wpłaty zaliczki oraz 0% b o n ifik a ty, gdy sp łata zadłużenia n astą p iła w okresie 10 la t od wpłaty z a lic z k i.» 1 Wpłata jednorazowa - pomniejszona o zużycie i b o n ifik a tę.

12 T a b e l a 6 K s z ta łto w a n ie s ię jednorazowej w p ła ty przy p rz e k s z ta łc a n iu lo k a to rs k ie g o prawa do lo k a lu na w łasn o ścio w e3 Lata Dynamika wzrostu wpłat Rodzaj w płat U z u p e łn ie n ie z a l i c z k i ,8 194,8-369,4 Wymagana p tľ y jednorazow ej w p łac i e c z ^ ść k r e d y t u ,4 37,1 893,5 677, Ô4 19Й Bożena Mikołajczyk Jednorazow a w p ła ta ,1 117,0 440, ,0 a W y lic z e n ia d la m ieszkania o p owierzchni użytkowej - 48,18 m. Ź r ó d ł o : O b lic z e n ia własne.

13 - w latach należna członkowi b o n ifikata stanowiła 0% wymaganego wkładu budowlanego. Można ją było uzyskać, wpłacając 80% wkładu budowlanego (w term inie 30 d n i). Była to jedyna możliwość u- zyskania b o n ifik a ty. Pozostałą część zadłużenia członek sp ła cał ciągu 50 la t, a wcześniejsza jego sp łata nie pozwalała na uzyskanie b o n ifik a t, jak to było w latach poprzednich. - w przypadku, gdy członek wpłacał tylko kwotą uzupełnienia zalic z k i na wkład budowlany, pozostałą część wkładu obowiązany był wnosić w miesięcznych ratach wraz z odsetkami. Okresy sp ła t były różne i kształtow ały s ię następująco: w latach la t ; w latach l a t 13. Z przeprowadzonych badań wynika, że: a) największa liczba przekształceń prawa do lokalu z lo k a to r skiego na własnościowe n astą p iła w latach , co b y ło ze stosunkowo niską "ceną wykupu" mieszkań; w związane b) w latach liczba przekształceń prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe zmniejszyła się w porównaniu z latami prawie sześcio kro tn ie, na co wpływ miały zmiany: - w sposobie u sta la n ia zaliczek na wkład budowlany (n a s tą p ił po- bowiem pięciokrotny wzrost kwoty z a lic z k i na mieszkanie, np. o o wierzchni użytkowej 48,18 m ); - w zasobach u d zielania b o n ifik a ty, jaką uzyskiwał członek, który przedterminowo s p ła c ił kredyt; - w przypadku zbycia prawa do lokalu w okresie 5 la t od momentu przekw alifikowania. 13 W artykule wykorzystano pracę dyplomową H. Brzejszczak pt. P o lity k a ekonomiczno-finansowa s p ó łd z ie ln i mieszkaniowej w latach na przykładzie SM "Zarzew": Łódź 1986 (maszynopis).

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu Podstawa prawna: - Statut Spółdzielni, - Ustawa z dn. 07.07.1994r. o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989 Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚROOKÓW PIENIĘŻNYCH NA WKŁAD MIESZKANIOWY W LATACH 1970-1986

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3

Wkładem budowlanym koszt budowy Udział członkowski Wartością rynkową lokalu wygasa Dział III Zasady ogólne. 3 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa do lokalu oraz udziałów członkowskich w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27).

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27). REGULAlVUN ROZLICZEŃ WKŁADÓVI MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANA WIANIA "VŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 23 września 2008:r. Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Lesznie A. Przepisy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo w Elblągu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych przez Spółdzielnię. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. R E G U L A M I N rozliczeń z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczeń z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 R E G U L A M I N rozliczeń finansowych Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 września 1982

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ. A. Przepisy prawne.

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ. A. Przepisy prawne. REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ A. Przepisy prawne. 1. Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY MIESZKAŃ, ZASAD WNOSZENIA WKŁADÓW I ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY GARAŻY W S.M. MAKOSZOWIANKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych.

Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych. Zasady rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

- I piętro 1,10 - II piętro 1,00 b) dla budynków 4- kondygnacyjnych: - parter 0,90 - I piętro 1,10 - II piętro 1,05 - III piętro 0,95 c) dla budynków

- I piętro 1,10 - II piętro 1,00 b) dla budynków 4- kondygnacyjnych: - parter 0,90 - I piętro 1,10 - II piętro 1,05 - III piętro 0,95 c) dla budynków REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY MIESZKAŃ, ZASAD WNOSZENIA WKŁADÓW I ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY GARAŻY I LOKALI UŻYTKOWYCH WYBUDOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych

Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e Regulamin rozliczania nakładów inwestycyji budowlanych Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych

Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Iwaszkiewicza 41/29 10-089 Olsztyn Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych Zasady rozliczania kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. Podstawa prawna: REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna: 2. Ustawa - Prawo Spółdzielcze. 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa o rachunkowości. 4.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 30, poz. 190. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW.

ROZDZIAŁ I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW. R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA I ZAMIANY SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI ORAZ ZMIANY TYTUŁÓW PRAW DO LOKALI W SM PARKITKA Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 5 lipca 2002 r. Druk nr 164 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.

OGŁOSZENIE. Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę. OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r.

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne.

I. Podstawa prawna. Postanowienia ogólne. Regulamin wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, ich rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali. I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej MISTRZEJOWICE. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Druk Nr 16/15. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... z dnia... Druk Nr 16/15 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Pacholskiego na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w przedmiocie rozliczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 34/2008 z dnia 2008-10-29 R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ. Szczecin, marzec 1998 r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, PRZYDZIAŁU I ZAMIANY MIESZKAŃ w Spółdzielni Mieszkaniowej STER " Szczecin, marzec 1998 r. I. PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW. 1 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU.

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU. REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU. Rozdział 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SM FILAR Działalność finansowa spółdzielni określona jest w : ustawie z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r. 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania przy: 1. włączeniu do powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 listopada 1995 r.

USTAWA. z dnia 30 listopada 1995 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej.

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. 1 Załącznik do uchwały n r...^ - Rady Nadzorczej PSM z dnia REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2011 z dnia r.

Protokół Nr 14/2011 z dnia r. Protokół Nr 14/2011 z dnia 05.04.2011 r. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 05.04.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7 Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7 Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów SM WIDOK w Krakowie (tekst jednolity z 24.03.2011 r.) A. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTALANIA I WNOSZENIA WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ ZASAD ICH WALORYZACJI W SM USTRONIE

R E G U L A M I N USTALANIA I WNOSZENIA WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ ZASAD ICH WALORYZACJI W SM USTRONIE R E G U L A M I N USTALANIA I WNOSZENIA WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ ZASAD ICH WALORYZACJI W SM USTRONIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustalenie wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ich wnoszenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali

ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 38 ROZDZIAŁ IV Tytuły prawne do lokali 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego A. Powstanie prawa 44 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla wytwarzania ciepła w Kotłowni Osiedlowej. 1 Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami w zakresie indywidualnego rozliczania kosztów ciepła na

Bardziej szczegółowo