TAX NEWS 05-06/2015. No.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com"

Transkrypt

1 No /2015

2 Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji na bieżące i ważne dla funkcjonowania każdej firmy kwestie podatkowe. Biuletyn ten, w odróżnieniu od dostępnych newsletterów podatkowych, będących w mniejszym lub większym stopniu przeglądem prasy podatkowej, będzie się skupiać na przedstawieniu wybranych i ważnych zagadnień z zakresu podatków i finansów. Mamy również nadzieję, że stanie się on dla Państwa źródłem informacji o możliwej do zastosowania w Państwa działalności optymalizacji w obszarze podatków. Jedną z podstawowych wartości dobrego biuletynu jest jego przydatność dla czytelników. Dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące jego zawartości. W bieżącym numerze głównym tematem są kwestie związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych. Nie zabraknie również ciekawych informacji z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz zagadnień związanych z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych. Wydanie prezentuje informacje według stanu prawnego obowiązującego w dniu ukazania się niniejszego wydania. Business Support Solution SA ul. Pojezierska 90A Łódź e- mail Tel: +48 (42) Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss

3 W tym numerze: Udział i wyjście z podatkowej grupy kapitałowej a rozliczenie straty 4 Nie ma podatku od instalacji produktów poza SSE 5 Sponsorowany wyjazd lekarza bez podatku 6 Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału z innego kraju UE 7 Uprawdopodobnienie nieściągalności należności 8 Zagraniczny dochód nie wpływa na wysokość podatku liniowego PIT 9 Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą wymusza rozliczenie jak przedsiębiorca. 10 Odpłatne niszczenie towarów bez podatkowych oszczędności 11 Noclegi bez podatku 12 Premia z zysku netto kosztem podatkowym 13 Informacje o zmianach w podatkach 14 Kalendarium podatkowe na sierpień - wrzesień Nasze usługi 18 3

4 Udział i wyjście z podatkowej grupy kapitałowej a rozliczenie straty Podmiot po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK, będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stan faktyczny: Spółka, której dotyczyła interpretacja zadała pytanie czy po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK, będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK i w konsekwencji, w jaki sposób należy ustalić okres najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka podkreśliła, że nie minęło jeszcze pięć lat, w trakcie których zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP można potrącać od dochodu ujemny wynik finansowy. Spółka stanęła na stanowisku, że po rozwiązaniu umowy PGK bądź po utracie przez grupę statusu podatnika będzie mogła kontynuować odliczanie straty. Spółka podkreśliła również, że w kontekście utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jedyny przepis, który wprowadza pewne ograniczenie, co do możliwości rozliczania strat poniesionych przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przed jej utworzeniem jest art. 7a ust. 3 ustawy o PDOP. W świetle tej regulacji po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK, PGK, jako odrębny podatnik CIT, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Ponadto żaden przepis ustawy o PDOP nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia - po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie przez grupę statusu podatnika CIT - strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK. Należy zatem przyjąć, że po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Spółka, co do zasady powinna mieć prawo do rozliczenia poniesionych strat podatkowych, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP. Źródło: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 19 lutego 2015 r. (nr IBPBI/2/ /14/JD) 4

5 Nie ma podatku od instalacji produktów poza SSE Transport i montaż towarów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej są zwolnione z CIT, jeżeli są integralną częścią działalności strefowej. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podatnik wskazał, że jest producentem konstrukcji stalowych i prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie stosownych zezwoleń. Podatnik wskazał przy tym, że w strukturze jego przychodów dominuje sprzedaż wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE. Z uwagi na charakter produkowanych wyrobów (ich specyficzne gabaryty oraz specjalistyczną technikę ich instalacji podatnik w ramach realizacji całości zamówień (kontraktów) dokonywał również transportu (dostawy) oraz instalacji i montażu wyprodukowanych na terenie strefy elementów, przy czym montaż odbywał się na ogół poza terenem SSE (na placach budów) przez pracowników zatrudnionych przez stronę skarżącą, a czasami z pomocą podwykonawców. Zdaniem spółki instalacja wyprodukowanych konstrukcji powinna była być traktowana, jako integralny element świadczenia wykonywanego na rzecz klientów z uwagi na fakt, że tylko producent, dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, mógł zabezpieczyć montaż zgodny z normami budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji. Zdaniem spółki całość przychodów uzyskiwanych w wyniku realizacji kontraktów polegających na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE, a następnie dostarczanych na miejsce przeznaczenia i tam montowanych, powinna zostać uwzględniona w ramach kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. W ocenie organu podatkowego stanowisko podatnika było nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, m.in., że dla skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne było łączne spełnienie dwóch warunków, tj. działalność gospodarcza musiała być prowadzona: na podstawie uzyskanego zezwolenia oraz na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Oznaczało to, że zwolnienie od podatku przysługiwało wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Skoro zatem, ani transport ani montaż (instalacja) nie zostały wymienione w posiadanym przez skarżącą zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej to dochód z tytułu transportu i montażu (instalacji) nie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop. Jednakże, zdaniem WSA organ podatkowy nie miał racji i wskazał między innymi, że istnieje możliwość zaliczenia do działalności strefowej, zwolnionej z podatku dochodowego, także przychodów związanych z czynnościami dodatkowymi, wykonywanymi poza strefą, ale konieczne jest "istnienie ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonanymi na terenie strefy a czynnościami wykonanymi poza strefą, przy czym te ostatnie muszą mieć charakter pomocniczy (akcesoryjny) wobec tych wykonanych na terenie strefy. Źródło i podstawa prawna: Orzeczenie WSA w Krakowie z 9 stycznia 2015r. (I SA/Kr 1701/14) 5

6 Sponsorowany wyjazd lekarza bez podatku Lekarze, którym firma farmaceutyczna pokryje koszty wyjazdu i pobytu na zagranicznej konferencji, nie rozliczają się z fiskusem. Stan faktyczny i Uzasadnienie: W sprawie będącej przedmiotem interpretacji firma farmaceutyczna podejmowała działania marketingowe dotyczące własnych produktów farmaceutycznych. Jedną z takich form było współfinansowanie/sponsorowanie przez spółkę osobom upoważnionym do wystawiania recept lub prowadzącym obrót produktami leczniczymi udziału w konferencjach, kongresach oraz sympozjach naukowych, organizowanych przez niezależne polskie lub międzynarodowe instytucje i stowarzyszenia naukowe w ramach dozwolonej reklamy produktu leczniczego. W związku z tym zadano fiskusowi pytanie czy otrzymany przez lekarza przychód z tytułu pokrycia przez spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów, do wysokości określonej w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, związanych z jego udziałem w konferencji / kongresie powinien być traktowany, jako przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. lit. a) przez co nie powinien być wykazywany przez Spółkę w deklaracjach i informacjach PDOF, w szczególności w informacji PIT-8C. Fiskus przychylił się do stanowiska wnioskodawcy i stwierdził, że w stanie faktycznym zaprezentowanym przez spółkę ma miejsce zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa wyżej. Organ podatkowy potwierdził tym samym korzystne dla uczestników takich wydarzeń stanowisko. Źródło: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 Lutego 2015r. (nr IPPB4/ /14-5/MS) 6

7 Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału z innego kraju UE Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału położonego w innym kraju unijnym. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Sprawa dotyczyła polskiej spółki matki, która postanowiła zlikwidować swoje dwa oddziały zagraniczne w Rumunii i Czechach z uwagi na ich nierentowność. We wskazanych krajach przepisy zezwalają na odliczenie straty od dochodu osiągniętego w kolejnych latach podatkowych, jednak nie jest to możliwe w przypadku likwidacji oddziałów. Spółka matka stała na stanowisku, że straty swoich oddziałów będzie mogła rozliczyć w Polsce tym bardziej, że zostały wyczerpane wszelkie możliwości rozliczenia strat poniesionych przez oddziały w państwach, w których one działały. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem i uznał, że w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustawy o PDOP nie można łączyć zysków lub strat oddziałów z zyskami lub stratami w Polsce. W konsekwencji organ stwierdził, że straty zlikwidowanych zagranicznych oddziałów nie mogą pomniejszyć dochodu do opodatkowania wykazanego przez spółkę w zeznaniu składanym w Polsce. Straty mogłyby być rozliczone wyłącznie w kraju, w którym znajdował się oddział. Innego zdania był jednak WSA w Warszawie, który uchylił interpretację i wskazał, iż na gruncie art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP spółce przysługuje prawo do rozliczenia straty likwidowanego zakładu działającego w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tym państwie. Źródło: Wyrok WSA w Warszawie z 21 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2913/14 (nieprawomocny). 7

8 Uprawdopodobnienie nieściągalności należności Wiedza o złej kondycji finansowej dłużnika nie wystarczy, by uprawdopodobnić, że należność jest nieściągalna. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła spółki udzielającej pożyczek poza systemem bankowym. Z umów zawieranych przez nią z pożyczkobiorcami wynikało, że spłacą oni nie tylko kwotę główną, ale także uiszczą opłatę z tytułu obsługi pożyczki w domu klienta. Spółka wskazała, że w przypadku niezastania pożyczkobiorcy w domu, bądź nieuiszczenia przez pożyczkobiorcę należności z tytułu pożyczki spisywany jest protokół (wraz z danymi dotyczącymi stanu majątkowego pożyczkobiorcy oraz informacjami o nieznanym miejscu pobytu pożyczkobiorcy). Takie protokoły wraz z listą spłat stanowiły w ocenie wnioskodawcy dowód, że klient zalega z płatnościami. W przypadku niskich wierzytelności, w sytuacji uznania ich za nieściągalne, podatnik sporządzał odpowiedni protokół, w którym wykazywał elementy pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności, co świadczyłoby o ich nieściągalności. Wśród kosztów, które podatnik uwzględniał w protokole, były koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, zwrot świadkom utraconego zarobku za czas stawiennictwa w sądzie, koszty zaliczki na ekspertyzy biegłych, koszty egzekucji komorniczej czy sporządzenie aktualnych dokumentów podatnika. Niezależnie od powyższego, w stosunku do wierzytelności, których kwota jest wyższa, niż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z ich dochodzeniem, spółka dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności zgodnie z ustawą o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona. Spółka stała na stanowisku, że na podstawie sporządzonych protokołów i wydruków z systemu komputerowego może zaliczyć do kosztów wartość wierzytelności, podobnie jak i nieopłaconą kwotę za obsługę pożyczki w domu klienta. Organ podatkowy był jednak innego zdania i podkreślił, że dla zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów aktualizujących wartość wierzytelności spółka powinna dysponować dostatecznie przekonującymi informacjami oraz dokumentami potwierdzającymi prawdopodobieństwo nieściągalności wierzytelności. Tymczasem protokoły sporządzone przez przedstawicieli spółki i same zapisy wynikające z umowy nie spełniają tego warunku. Co prawda WSA w Poznaniu uchylił tę interpretację, to jednak NSA w następstwie skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu uchylił w całości wyrok WSA. NSA wskazał, że zawarty w art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o PDOP katalog przesłanek uprawdopodabniających nieściągalność wierzytelności, co prawda jest otwarty jednak wierzyciel musi zgromadzić takie dowody i przedstawić takie fakty, które pozwolą na wyciągnięcie wniosku, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągnięcia wierzytelności jak np.: notatki, analizy, protokoły, oświadczenia i inne tego typu dokumenty, które są obiektywne i nie podlegają ocenie. Podstawą do zaliczenia odpisu aktualizującego do kosztów podatkowych nie może być jednak sama tylko wiedza podatnika o sytuacji finansowej dłużnika, i to nawet gdyby odpowiadała rzeczywistości. Gdy podatnik posiada informacje oraz dokumenty potwierdzające duże prawdopodobieństwo nieściągnięcia wierzytelności, wówczas na ich podstawie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpis aktualizujący wartość należności. Źródło: Wyrok NSA z 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 482/13 8

9 Zagraniczny dochód nie wpływa na wysokość podatku liniowego PIT Przedsiębiorca, który rozlicza się z fiskusem według stawki 19% nie musi uwzględniać ewentualnych zysków z zagranicy do wyliczenia wysokości podatku. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji w przedmiocie sposobu opodatkowania dochodów z działalności na terenie Polski i z tytułu dochodów osiągniętych w spółce na Malcie. Zdaniem podatnika, dochód uzyskiwany z tytułu posiadania statusu wspólnika w maltańskiej spółce osobowej niebędącej - zgodnie z przepisami prawa maltańskiego - podatnikiem podatku dochodowego na Malcie, nie będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno na etapie jego powstania w Spółce, w momencie podziału zysków przez Spółkę pomiędzy jej wspólników, jak i w momencie faktycznej wypłaty. Podatnik sądził, że będzie musiał uwzględnić dochody zagraniczne do wyliczenia stopy procentowej, według której zapłaci podatek od polskich dochodów (zgodnie z art. 23 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą oraz art. 27 ust. 8 ustawy o PIT- tj.: według metody wyłączenia z progresją). Tymczasem Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że maltański dochód nie podlega w Polsce opodatkowaniu. Co więcej, organ stwierdził, że nie będzie trzeba go uwzględniać do wyliczenia stopy procentowej, bo do dochodów opodatkowanych liniowo nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją. Źródło: Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 23 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/ /15/BK 9

10 Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą wymusza rozliczenie jak przedsiębiorca. Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą nie oznacza, że działanie nie miało charakteru działalności gospodarczej opodatkowanej na takich właśnie zasadach. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Wnioskodawca zamierzał sprzedać jednemu nabywcy działki, które nabył wraz z żoną, jako jedną działkę rolną w 2002 r. Działka miała być wykorzystana do celów osobistych. Dziesięć lat później teren ten został objęty przez plan miejscowy, który przewidywał na tym obszarze zabudowę mieszkaniową. Wnioskodawca przeprowadził podział nieruchomości na 17 działek (działki są częściowo uzbrojone, niektóre posiadają przyłącze energii elektrycznej), a następnie uzyskał pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych na dziesięciu z nich. W listopadzie 2013 r. rozpoczął budowę jednego z budynków. Wobec zmiany planów rodzinnych wnioskodawca zamierza jednorazowo sprzedać wszystkie działki objęte jedną księgą jednemu nabywcy. Jednocześnie w latach wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi, indywidualnie, potem w formie spółki cywilnej, a następnie, jako wspólnik spółki jawnej (do 2010 r.). Jest komandytariuszem w spółce komandytowej prowadzącej działalność w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi. Mimo to, podatnik stał na stanowisku, że nie ma podstaw, aby stwierdzić, że jednorazowa sprzedaż nawet kilkunastu działek wydzielonych z działki rolnej stanowiła działalność gospodarczą w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o pdof. Zatem sprzedaż podzielonej i przekształconej na budowlaną nieruchomości jednorazowo jednemu nabywcy nie ma charakteru działalności gospodarczej i w związku z upływem pięcioletniego terminu od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o pdof. Tymczasem organ podatkowy stwierdził, że czynności podejmowane przez wnioskodawcę nie miały charakteru okazjonalnego i przypadkowego. Całokształt zdarzeń świadczył, bowiem o celowym działaniu, które ujawnia zamiar zbycia nieruchomości. Podobne stanowisko wyraził Sąd wskazując, że jeżeli działalność podatnika nie mieści się w zakresie czynności, które podejmuje rozsądny właściciel, który chce zbyć majątek z optymalnym zyskiem, ale polega na szeregu następujących po sobie czynnościach faktycznych i prawnych, rozłożonych w czasie, a dokonywanych od samego początku w wykonaniu zamiaru odsprzedaży nieruchomości w takich warunkach, by zysk był maksymalny, to wówczas można uznać, że działalność ta jest zorganizowana i ciągła. Dla przyjęcia, że ma charakter ciągły, nie jest niezbędne, by powtarzane były konkretne czynności; możliwe, że dana czynność (np. sprzedaż) będzie dokonana jednorazowo, natomiast wraz z poprzedzającymi ją czynnościami przygotowawczymi będzie tworzyła ciąg działań, który uznać należy za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ust. 6 pdof. Sąd zauważył również, że we wskazanym stanie faktycznym trudno przyjąć by podatnik działał z zamiarem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych swoich oraz swojej rodziny, ponieważ budynków i wydzielonych działek było znacznie więcej niż osób, ze względu na które takie działania byłyby racjonalne (skarżący ma żonę oraz pięcioro dzieci). Było to zatem działanie, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób trzecich. Nie miało również znaczenia, że całość nieruchomości wieczystoksięgowej (obejmującej już wyodrębnione geodezyjnie działki) miała zostać sprzedana w ramach jednej transakcji jednemu nabywcy. Źródło: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 26 maja 2015 r. (I SA/Kr 323/15) 10

11 Odpłatne niszczenie towarów bez podatkowych oszczędności Zapłata od kontrahenta za pozbycie się zamówionych produktów podlega VAT i powinna być udokumentowana fakturą. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła spółki, której przedmiotem działalności była produkcja i sprzedaż opakowań. W przypadku, gdy kontrahenci spółki nie odbierali całości zamówienia zlecali spółce zniszczenie nieodebranego towaru. Spółka otrzymywała jednak pełną należność wynikającą z zamówienia i sądziła, że VAT powinna płacić tylko od faktycznej dostawy opakowań. Pozostałą część wynagrodzenia spółka zaliczała na poczet nieopodatkowanego odszkodowania za poniesioną szkodę, którą dokumentowała notą księgową, a nie fakturą. Spółka stała na stanowisku, że niszczenie towaru nie stanowi odpłatnej usługi, gdyż nie uzyskuje za to równoważnego świadczenia. Organ podatkowy był jednak innego zdania i stwierdził, że spółka otrzymuje wynagrodzenie za usługę wynikającą z zamówienia. W takiej sytuacji podlega ono VAT i powinno być udokumentowane fakturami. Stanowiska spółki nie poparł również WSA w Łodzi, który jednak wskazał, iż w tym wypadku opodatkowaniu podlega nie usługa, tylko odpłatna dostawa opakowań. WSA zauważył, iż w rozpatrywanej sprawie wszystkie warunki dostawy zostały spełnione, a kontrahenci po dokonaniu zamówienia dysponują opakowaniami jak ich właściciele. Tylko od ich decyzji zależy, czy będą one odebrane, czy zniszczone. Niezależnie od tego spółce należy się wynagrodzenie za zamówione towary i nie ma ono charakteru odszkodowania. NSA również potwierdził takie stanowisko. Źródło: Orzeczenie Wyrok NSA z 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 528/14 11

12 Noclegi bez podatku Noclegi pracowników mobilnych opłacone przez pracodawcę nie są przychodem i nie podlegają opodatkowaniu. Stan faktyczny i Uzasadnienie Spółka zajmująca się transportem i logistyką, która finansuje noclegi swoich pracowników mobilnych wykonujących często swoje obowiązki na terenie całego kraju, (przez co nieprzebywających w podróży służbowej) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie opodatkowania tego typu świadczeń. Organ podatkowy wydał korzystne dla spółki stanowisko odwołujące się do wskazówek płynących z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (sygn. akt K 7/13). Organ zaznaczył, że trudno mówić w takim przypadku o przychodzie pracownika. Źródło: Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2015r. nr IPPB2/ /15-2/MK1 12

13 Premia z zysku netto kosztem podatkowym Nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Spółka we wniosku o interpretację wskazała, że na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy przyznała swoim pracownikom nagrody z funduszu załogi tworzonego z zysku po opodatkowaniu. W związku z powyższym spółka zapytała, czy w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika. Fiskus uznał, że nie. Ostatecznie ze względu na rozbieżność w orzecznictwie sprawą zajął się poszerzony skład NSA, który wskazał, że w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy o pdop nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów podatnika. Ponadto zgodnie z uchwałą nagrody wypłacone z zysku po opodatkowaniu są kosztem uzyskania przychodów w momencie wypłaty. Źródło: Wyrok NSA w uchwale z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15 13

14 Informacje o zmianach w podatkach W tym roku weszły w życie zmiany w zakresie prawa budowlanego, jedną z nich jest zmiana w zakresie definicji legalnej obiektu budowlanego tj.: Przez obiekt budowlany - należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. W poprzedniej regulacji przez obiekt budowlany należało rozumieć: a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c. obiekt małej architektury. Ze względu na istniejące w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych odwołania do przepisów Prawa budowlanego, zmiana może wpłynąć na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W nowej definicji obiektu budowlanego wykluczono urządzenia (są tylko instalacje), zlikwidowano przesłankę całości techniczno-użytkowej na rzecz instalacji zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W dniu 22 kwietnia 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie C-357/13, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne WSA w Krakowie, dotyczące charakteru spółki komandytowo-akcyjnej. Spór przed WSA w praktyce sprowadzał się do określenia, czy dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) spółka komandytowo-akcyjna powinna być uznawana za spółkę kapitałową. TSUE w wydanym orzeczeniu uznał, że polska spółka komandytowoakcyjna w świetle unijnej dyrektywy 2008/7 powinna być uznawana za spółkę kapitałową, która w świetle tych przepisów nie podlega PCC. Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jest to jedna z największych nowelizacji tej ustawy. Niektóre ze zmian w ustawie dotkną wprost podatników np.: Art. 57a Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (wchodzi w życie r.).oznacza to, że w praktyce wniesienie skargi będzie wymagało większej wiedzy procesowej od sporządzającego niż dotychczas. Interpretacje prawa podatkowego - nowe zasady 1 lipca 2015r. wchodzą w życie 2 nowe rozporządzenia: Rozporządzenie MF w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. i rozporządzenie MF w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. W ramach przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że wydawanie interpretacji indywidualnych w taki sposób jak dotychczas, czyli przez pięć niezależnych organów upoważnionych w zakresie wszystkich podatków prowadzić może do powstania problemów zarówno w zakresie prawidłowości, jak i niejednolitości interpretacji. Wprowadzenie objaśnień do wzoru wniosku ORD-IN dotyczących właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji wspomoże wnioskodawców w ustalaniu organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej bez konieczności analizy tekstu 14

15 rozporządzenia. Dodatkowo w projekcie przewidziano rezygnację z obsługi kasowej opłat od wniosków o wydanie interpretacji, wpływ na to miał znikomy popyt na tę usługę oraz koszty generowane przez stanowiska obsługi kasowej. 15

16 Kalendarium sierpień-wrzesień 2015 Business Support Solution SA 7 sierpnia wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2015 r. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7 10 sierpnia wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2015 r. 17 sierpnia wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2015 r. wpłata na PFRON za lipiec 2015 r. 25 sierpnia wpłata podatku VAT za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług złożenie deklaracji VAT-13 za lipiec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego. 7 września wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2015 r. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7 20 sierpnia wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2015 r. wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof 10 września wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2015 r 16

17 15 września wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2015 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne wpłata II raty podatku od środków transportowych złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Business Support Solution SA wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego 30 września przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. 21 września wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2015 r. wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2015 r. wpłata na PFRON za sierpień 2015 r. 25 września wpłata podatku VAT za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D 17

18 NASZE USŁUGI RACHUNKOWOŚĆ Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość i rozliczenia podatkowe kompleksowa obsługa, w szczególności: Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF) Sporządzanie sprawozdań finansowych Ustalanie zobowiązań publiczno prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych Obsługa organów kontrolnych oraz audytorów przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych Optymalizacja obciążeń podatkowych w zakresie obowiązujących przepisów Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym w zakresie udzielanych pełnomocnictw Business Support Solution SA PRAWO I PODATKI Usługi prawno-podatkowe, wsparcie eksperckie, w szczególności: Przygotowywanie dokumentów prawnych, m.in. umów, porozumień opinii prawnych oraz dokumentów wewnętrznych Obsługa korporacyjna Reprezentowanie przed sądami, organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami Udział w negocjacjach związanych z prowadzoną działalnością Przeglądy podatkowe i planowanie podatkowe Ceny transferowe (sporządzanie dokumentacji, wsparcie przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych nt. cen transferowych) RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość zarządcza i usługi controllingowe raporty wg potrzeb klienta, w szczególności: Budowa oraz cykliczna realizacja raportów zarządczych (np. rentowność realizowanych projektów, analiza porównawcza linii biznesowych) Wsparcie przy podejmowaniu decyzji długookresowych, przygotowanie planów strategicznych, biznes planów, budżetów i prognoz Analiza efektywności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) Wsparcie w procesie budżetowania Planowanie i monitorowanie kosztów w podziale na ośrodki odpowiedzialności Przygotowywanie prognoz sprawozdań finansowych oraz symulowanie skutków decyzji kierownictwa jednostki Monitorowanie odchyleń od budżetu i analiza przyczyn ich wystąpienia Usługa kontrolera finansowego FINANSE Obsługa finansowa stała współpraca z większością banków w Polsce, w szczególności: Pozyskiwanie źródeł finansowania, w formie kredytów w rachunku bieżącym, obrotowych oraz inwestycyjnych, factoringu należności, zobowiązań oraz reverse factoringu, leasingu operacyjnego i finansowego Obsługa linii kredytowych i gwarancji bankowych oraz ich zabezpieczeń Pozyskiwanie gwarancji bankowych Zarządzanie płynnością finansową w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych oraz wdrażanie systemu konsolidacji środków, struktur typu cash pool Zawieranie transakcji walutowych oraz zarządzanie ryzykiem walutowym Optymalizacja kosztów finansowania Wyszukiwanie najlepszych ofert na produkty finansowe, negocjowanie warunków technicznych i finansowych, wdrażanie produktów finansowych Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych, systemów bankowości elektronicznej KONSOLIDACJA Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, w szczególności: Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych wg krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości Przygotowywanie dokumentacji konsolidacyjnej Przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych według krajowych standardów rachunkowości na standardy międzynarodowe Sporządzanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej (zarządczej) Współpraca z audytorami przeprowadzającymi badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych Opracowywanie polityki rachunkowości wg krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, UK GAAP) optymalnej dla danej branży oraz jej aktualizacja KADRY I PŁACE Administracja kadrowo-płacowa doświadczenie nabywane latami, w szczególności: Administracja dokumentacją kadrową pracowników, w tym elektroniczna dokumentacja Obsługa procesu związanego z kalkulacją wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców Zgłoszenia rejestracyjne Przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych informacji o wynagrodzeniach oraz innych zaświadczeń Odpowiedzialność przed pracownikiem i instytucjami państwowymi (ZUS, PIP, US) DORADZTWO BIZNESOWE Usługi kompleksowego doradztwa biznesowego, w szczególności: Przeglądy organizacyjno-procesowe w zakresie optymalizacji procesów i wykrycia słabości kontroli wewnętrznej Opracowywanie rekomendacji dla Zarządu w obszarach kontroli wewnętrznej oraz organizacji procesów w firmie Due diligence finansowe 18

19 Business Support Solution S.A. NIP: t e: Łódź, ul. Pojezierska 90 A KRS: f w:

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo