TAX NEWS 05-06/2015. No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com"

Transkrypt

1 No /2015

2 Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji na bieżące i ważne dla funkcjonowania każdej firmy kwestie podatkowe. Biuletyn ten, w odróżnieniu od dostępnych newsletterów podatkowych, będących w mniejszym lub większym stopniu przeglądem prasy podatkowej, będzie się skupiać na przedstawieniu wybranych i ważnych zagadnień z zakresu podatków i finansów. Mamy również nadzieję, że stanie się on dla Państwa źródłem informacji o możliwej do zastosowania w Państwa działalności optymalizacji w obszarze podatków. Jedną z podstawowych wartości dobrego biuletynu jest jego przydatność dla czytelników. Dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące jego zawartości. W bieżącym numerze głównym tematem są kwestie związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych. Nie zabraknie również ciekawych informacji z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz zagadnień związanych z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych. Wydanie prezentuje informacje według stanu prawnego obowiązującego w dniu ukazania się niniejszego wydania. Business Support Solution SA ul. Pojezierska 90A Łódź e- mail Tel: +48 (42) Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss

3 W tym numerze: Udział i wyjście z podatkowej grupy kapitałowej a rozliczenie straty 4 Nie ma podatku od instalacji produktów poza SSE 5 Sponsorowany wyjazd lekarza bez podatku 6 Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału z innego kraju UE 7 Uprawdopodobnienie nieściągalności należności 8 Zagraniczny dochód nie wpływa na wysokość podatku liniowego PIT 9 Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą wymusza rozliczenie jak przedsiębiorca. 10 Odpłatne niszczenie towarów bez podatkowych oszczędności 11 Noclegi bez podatku 12 Premia z zysku netto kosztem podatkowym 13 Informacje o zmianach w podatkach 14 Kalendarium podatkowe na sierpień - wrzesień Nasze usługi 18 3

4 Udział i wyjście z podatkowej grupy kapitałowej a rozliczenie straty Podmiot po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK, będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stan faktyczny: Spółka, której dotyczyła interpretacja zadała pytanie czy po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez PGK, będzie uprawniona do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK i w konsekwencji, w jaki sposób należy ustalić okres najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka podkreśliła, że nie minęło jeszcze pięć lat, w trakcie których zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP można potrącać od dochodu ujemny wynik finansowy. Spółka stanęła na stanowisku, że po rozwiązaniu umowy PGK bądź po utracie przez grupę statusu podatnika będzie mogła kontynuować odliczanie straty. Spółka podkreśliła również, że w kontekście utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jedyny przepis, który wprowadza pewne ograniczenie, co do możliwości rozliczania strat poniesionych przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przed jej utworzeniem jest art. 7a ust. 3 ustawy o PDOP. W świetle tej regulacji po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK, PGK, jako odrębny podatnik CIT, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Ponadto żaden przepis ustawy o PDOP nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia - po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie przez grupę statusu podatnika CIT - strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK. Należy zatem przyjąć, że po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Spółka, co do zasady powinna mieć prawo do rozliczenia poniesionych strat podatkowych, zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP. Źródło: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 19 lutego 2015 r. (nr IBPBI/2/ /14/JD) 4

5 Nie ma podatku od instalacji produktów poza SSE Transport i montaż towarów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej są zwolnione z CIT, jeżeli są integralną częścią działalności strefowej. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podatnik wskazał, że jest producentem konstrukcji stalowych i prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie stosownych zezwoleń. Podatnik wskazał przy tym, że w strukturze jego przychodów dominuje sprzedaż wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE. Z uwagi na charakter produkowanych wyrobów (ich specyficzne gabaryty oraz specjalistyczną technikę ich instalacji podatnik w ramach realizacji całości zamówień (kontraktów) dokonywał również transportu (dostawy) oraz instalacji i montażu wyprodukowanych na terenie strefy elementów, przy czym montaż odbywał się na ogół poza terenem SSE (na placach budów) przez pracowników zatrudnionych przez stronę skarżącą, a czasami z pomocą podwykonawców. Zdaniem spółki instalacja wyprodukowanych konstrukcji powinna była być traktowana, jako integralny element świadczenia wykonywanego na rzecz klientów z uwagi na fakt, że tylko producent, dysponując odpowiednią wiedzą techniczną, mógł zabezpieczyć montaż zgodny z normami budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa oraz warunkami gwarancji. Zdaniem spółki całość przychodów uzyskiwanych w wyniku realizacji kontraktów polegających na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE, a następnie dostarczanych na miejsce przeznaczenia i tam montowanych, powinna zostać uwzględniona w ramach kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. W ocenie organu podatkowego stanowisko podatnika było nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, m.in., że dla skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konieczne było łączne spełnienie dwóch warunków, tj. działalność gospodarcza musiała być prowadzona: na podstawie uzyskanego zezwolenia oraz na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Oznaczało to, że zwolnienie od podatku przysługiwało wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Skoro zatem, ani transport ani montaż (instalacja) nie zostały wymienione w posiadanym przez skarżącą zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej to dochód z tytułu transportu i montażu (instalacji) nie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop. Jednakże, zdaniem WSA organ podatkowy nie miał racji i wskazał między innymi, że istnieje możliwość zaliczenia do działalności strefowej, zwolnionej z podatku dochodowego, także przychodów związanych z czynnościami dodatkowymi, wykonywanymi poza strefą, ale konieczne jest "istnienie ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonanymi na terenie strefy a czynnościami wykonanymi poza strefą, przy czym te ostatnie muszą mieć charakter pomocniczy (akcesoryjny) wobec tych wykonanych na terenie strefy. Źródło i podstawa prawna: Orzeczenie WSA w Krakowie z 9 stycznia 2015r. (I SA/Kr 1701/14) 5

6 Sponsorowany wyjazd lekarza bez podatku Lekarze, którym firma farmaceutyczna pokryje koszty wyjazdu i pobytu na zagranicznej konferencji, nie rozliczają się z fiskusem. Stan faktyczny i Uzasadnienie: W sprawie będącej przedmiotem interpretacji firma farmaceutyczna podejmowała działania marketingowe dotyczące własnych produktów farmaceutycznych. Jedną z takich form było współfinansowanie/sponsorowanie przez spółkę osobom upoważnionym do wystawiania recept lub prowadzącym obrót produktami leczniczymi udziału w konferencjach, kongresach oraz sympozjach naukowych, organizowanych przez niezależne polskie lub międzynarodowe instytucje i stowarzyszenia naukowe w ramach dozwolonej reklamy produktu leczniczego. W związku z tym zadano fiskusowi pytanie czy otrzymany przez lekarza przychód z tytułu pokrycia przez spółkę kosztów noclegu, wyżywienia i przejazdów, do wysokości określonej w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, związanych z jego udziałem w konferencji / kongresie powinien być traktowany, jako przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. lit. a) przez co nie powinien być wykazywany przez Spółkę w deklaracjach i informacjach PDOF, w szczególności w informacji PIT-8C. Fiskus przychylił się do stanowiska wnioskodawcy i stwierdził, że w stanie faktycznym zaprezentowanym przez spółkę ma miejsce zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa wyżej. Organ podatkowy potwierdził tym samym korzystne dla uczestników takich wydarzeń stanowisko. Źródło: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 Lutego 2015r. (nr IPPB4/ /14-5/MS) 6

7 Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału z innego kraju UE Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału położonego w innym kraju unijnym. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Sprawa dotyczyła polskiej spółki matki, która postanowiła zlikwidować swoje dwa oddziały zagraniczne w Rumunii i Czechach z uwagi na ich nierentowność. We wskazanych krajach przepisy zezwalają na odliczenie straty od dochodu osiągniętego w kolejnych latach podatkowych, jednak nie jest to możliwe w przypadku likwidacji oddziałów. Spółka matka stała na stanowisku, że straty swoich oddziałów będzie mogła rozliczyć w Polsce tym bardziej, że zostały wyczerpane wszelkie możliwości rozliczenia strat poniesionych przez oddziały w państwach, w których one działały. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem i uznał, że w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustawy o PDOP nie można łączyć zysków lub strat oddziałów z zyskami lub stratami w Polsce. W konsekwencji organ stwierdził, że straty zlikwidowanych zagranicznych oddziałów nie mogą pomniejszyć dochodu do opodatkowania wykazanego przez spółkę w zeznaniu składanym w Polsce. Straty mogłyby być rozliczone wyłącznie w kraju, w którym znajdował się oddział. Innego zdania był jednak WSA w Warszawie, który uchylił interpretację i wskazał, iż na gruncie art. 7 ust. 5 ustawy o PDOP spółce przysługuje prawo do rozliczenia straty likwidowanego zakładu działającego w innym państwie członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tym państwie. Źródło: Wyrok WSA w Warszawie z 21 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2913/14 (nieprawomocny). 7

8 Uprawdopodobnienie nieściągalności należności Wiedza o złej kondycji finansowej dłużnika nie wystarczy, by uprawdopodobnić, że należność jest nieściągalna. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła spółki udzielającej pożyczek poza systemem bankowym. Z umów zawieranych przez nią z pożyczkobiorcami wynikało, że spłacą oni nie tylko kwotę główną, ale także uiszczą opłatę z tytułu obsługi pożyczki w domu klienta. Spółka wskazała, że w przypadku niezastania pożyczkobiorcy w domu, bądź nieuiszczenia przez pożyczkobiorcę należności z tytułu pożyczki spisywany jest protokół (wraz z danymi dotyczącymi stanu majątkowego pożyczkobiorcy oraz informacjami o nieznanym miejscu pobytu pożyczkobiorcy). Takie protokoły wraz z listą spłat stanowiły w ocenie wnioskodawcy dowód, że klient zalega z płatnościami. W przypadku niskich wierzytelności, w sytuacji uznania ich za nieściągalne, podatnik sporządzał odpowiedni protokół, w którym wykazywał elementy pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wierzytelności, co świadczyłoby o ich nieściągalności. Wśród kosztów, które podatnik uwzględniał w protokole, były koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, zwrot świadkom utraconego zarobku za czas stawiennictwa w sądzie, koszty zaliczki na ekspertyzy biegłych, koszty egzekucji komorniczej czy sporządzenie aktualnych dokumentów podatnika. Niezależnie od powyższego, w stosunku do wierzytelności, których kwota jest wyższa, niż przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z ich dochodzeniem, spółka dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności zgodnie z ustawą o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona. Spółka stała na stanowisku, że na podstawie sporządzonych protokołów i wydruków z systemu komputerowego może zaliczyć do kosztów wartość wierzytelności, podobnie jak i nieopłaconą kwotę za obsługę pożyczki w domu klienta. Organ podatkowy był jednak innego zdania i podkreślił, że dla zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów aktualizujących wartość wierzytelności spółka powinna dysponować dostatecznie przekonującymi informacjami oraz dokumentami potwierdzającymi prawdopodobieństwo nieściągalności wierzytelności. Tymczasem protokoły sporządzone przez przedstawicieli spółki i same zapisy wynikające z umowy nie spełniają tego warunku. Co prawda WSA w Poznaniu uchylił tę interpretację, to jednak NSA w następstwie skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu uchylił w całości wyrok WSA. NSA wskazał, że zawarty w art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o PDOP katalog przesłanek uprawdopodabniających nieściągalność wierzytelności, co prawda jest otwarty jednak wierzyciel musi zgromadzić takie dowody i przedstawić takie fakty, które pozwolą na wyciągnięcie wniosku, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągnięcia wierzytelności jak np.: notatki, analizy, protokoły, oświadczenia i inne tego typu dokumenty, które są obiektywne i nie podlegają ocenie. Podstawą do zaliczenia odpisu aktualizującego do kosztów podatkowych nie może być jednak sama tylko wiedza podatnika o sytuacji finansowej dłużnika, i to nawet gdyby odpowiadała rzeczywistości. Gdy podatnik posiada informacje oraz dokumenty potwierdzające duże prawdopodobieństwo nieściągnięcia wierzytelności, wówczas na ich podstawie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpis aktualizujący wartość należności. Źródło: Wyrok NSA z 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 482/13 8

9 Zagraniczny dochód nie wpływa na wysokość podatku liniowego PIT Przedsiębiorca, który rozlicza się z fiskusem według stawki 19% nie musi uwzględniać ewentualnych zysków z zagranicy do wyliczenia wysokości podatku. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji w przedmiocie sposobu opodatkowania dochodów z działalności na terenie Polski i z tytułu dochodów osiągniętych w spółce na Malcie. Zdaniem podatnika, dochód uzyskiwany z tytułu posiadania statusu wspólnika w maltańskiej spółce osobowej niebędącej - zgodnie z przepisami prawa maltańskiego - podatnikiem podatku dochodowego na Malcie, nie będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno na etapie jego powstania w Spółce, w momencie podziału zysków przez Spółkę pomiędzy jej wspólników, jak i w momencie faktycznej wypłaty. Podatnik sądził, że będzie musiał uwzględnić dochody zagraniczne do wyliczenia stopy procentowej, według której zapłaci podatek od polskich dochodów (zgodnie z art. 23 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą oraz art. 27 ust. 8 ustawy o PIT- tj.: według metody wyłączenia z progresją). Tymczasem Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że maltański dochód nie podlega w Polsce opodatkowaniu. Co więcej, organ stwierdził, że nie będzie trzeba go uwzględniać do wyliczenia stopy procentowej, bo do dochodów opodatkowanych liniowo nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją. Źródło: Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 23 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/ /15/BK 9

10 Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą wymusza rozliczenie jak przedsiębiorca. Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą nie oznacza, że działanie nie miało charakteru działalności gospodarczej opodatkowanej na takich właśnie zasadach. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Wnioskodawca zamierzał sprzedać jednemu nabywcy działki, które nabył wraz z żoną, jako jedną działkę rolną w 2002 r. Działka miała być wykorzystana do celów osobistych. Dziesięć lat później teren ten został objęty przez plan miejscowy, który przewidywał na tym obszarze zabudowę mieszkaniową. Wnioskodawca przeprowadził podział nieruchomości na 17 działek (działki są częściowo uzbrojone, niektóre posiadają przyłącze energii elektrycznej), a następnie uzyskał pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych na dziesięciu z nich. W listopadzie 2013 r. rozpoczął budowę jednego z budynków. Wobec zmiany planów rodzinnych wnioskodawca zamierza jednorazowo sprzedać wszystkie działki objęte jedną księgą jednemu nabywcy. Jednocześnie w latach wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi, indywidualnie, potem w formie spółki cywilnej, a następnie, jako wspólnik spółki jawnej (do 2010 r.). Jest komandytariuszem w spółce komandytowej prowadzącej działalność w zakresie zarządzania wartościami niematerialnymi. Mimo to, podatnik stał na stanowisku, że nie ma podstaw, aby stwierdzić, że jednorazowa sprzedaż nawet kilkunastu działek wydzielonych z działki rolnej stanowiła działalność gospodarczą w myśl art. 5a pkt 6 ustawy o pdof. Zatem sprzedaż podzielonej i przekształconej na budowlaną nieruchomości jednorazowo jednemu nabywcy nie ma charakteru działalności gospodarczej i w związku z upływem pięcioletniego terminu od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o pdof. Tymczasem organ podatkowy stwierdził, że czynności podejmowane przez wnioskodawcę nie miały charakteru okazjonalnego i przypadkowego. Całokształt zdarzeń świadczył, bowiem o celowym działaniu, które ujawnia zamiar zbycia nieruchomości. Podobne stanowisko wyraził Sąd wskazując, że jeżeli działalność podatnika nie mieści się w zakresie czynności, które podejmuje rozsądny właściciel, który chce zbyć majątek z optymalnym zyskiem, ale polega na szeregu następujących po sobie czynnościach faktycznych i prawnych, rozłożonych w czasie, a dokonywanych od samego początku w wykonaniu zamiaru odsprzedaży nieruchomości w takich warunkach, by zysk był maksymalny, to wówczas można uznać, że działalność ta jest zorganizowana i ciągła. Dla przyjęcia, że ma charakter ciągły, nie jest niezbędne, by powtarzane były konkretne czynności; możliwe, że dana czynność (np. sprzedaż) będzie dokonana jednorazowo, natomiast wraz z poprzedzającymi ją czynnościami przygotowawczymi będzie tworzyła ciąg działań, który uznać należy za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a ust. 6 pdof. Sąd zauważył również, że we wskazanym stanie faktycznym trudno przyjąć by podatnik działał z zamiarem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych swoich oraz swojej rodziny, ponieważ budynków i wydzielonych działek było znacznie więcej niż osób, ze względu na które takie działania byłyby racjonalne (skarżący ma żonę oraz pięcioro dzieci). Było to zatem działanie, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób trzecich. Nie miało również znaczenia, że całość nieruchomości wieczystoksięgowej (obejmującej już wyodrębnione geodezyjnie działki) miała zostać sprzedana w ramach jednej transakcji jednemu nabywcy. Źródło: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 26 maja 2015 r. (I SA/Kr 323/15) 10

11 Odpłatne niszczenie towarów bez podatkowych oszczędności Zapłata od kontrahenta za pozbycie się zamówionych produktów podlega VAT i powinna być udokumentowana fakturą. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła spółki, której przedmiotem działalności była produkcja i sprzedaż opakowań. W przypadku, gdy kontrahenci spółki nie odbierali całości zamówienia zlecali spółce zniszczenie nieodebranego towaru. Spółka otrzymywała jednak pełną należność wynikającą z zamówienia i sądziła, że VAT powinna płacić tylko od faktycznej dostawy opakowań. Pozostałą część wynagrodzenia spółka zaliczała na poczet nieopodatkowanego odszkodowania za poniesioną szkodę, którą dokumentowała notą księgową, a nie fakturą. Spółka stała na stanowisku, że niszczenie towaru nie stanowi odpłatnej usługi, gdyż nie uzyskuje za to równoważnego świadczenia. Organ podatkowy był jednak innego zdania i stwierdził, że spółka otrzymuje wynagrodzenie za usługę wynikającą z zamówienia. W takiej sytuacji podlega ono VAT i powinno być udokumentowane fakturami. Stanowiska spółki nie poparł również WSA w Łodzi, który jednak wskazał, iż w tym wypadku opodatkowaniu podlega nie usługa, tylko odpłatna dostawa opakowań. WSA zauważył, iż w rozpatrywanej sprawie wszystkie warunki dostawy zostały spełnione, a kontrahenci po dokonaniu zamówienia dysponują opakowaniami jak ich właściciele. Tylko od ich decyzji zależy, czy będą one odebrane, czy zniszczone. Niezależnie od tego spółce należy się wynagrodzenie za zamówione towary i nie ma ono charakteru odszkodowania. NSA również potwierdził takie stanowisko. Źródło: Orzeczenie Wyrok NSA z 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 528/14 11

12 Noclegi bez podatku Noclegi pracowników mobilnych opłacone przez pracodawcę nie są przychodem i nie podlegają opodatkowaniu. Stan faktyczny i Uzasadnienie Spółka zajmująca się transportem i logistyką, która finansuje noclegi swoich pracowników mobilnych wykonujących często swoje obowiązki na terenie całego kraju, (przez co nieprzebywających w podróży służbowej) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji w zakresie opodatkowania tego typu świadczeń. Organ podatkowy wydał korzystne dla spółki stanowisko odwołujące się do wskazówek płynących z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (sygn. akt K 7/13). Organ zaznaczył, że trudno mówić w takim przypadku o przychodzie pracownika. Źródło: Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2015r. nr IPPB2/ /15-2/MK1 12

13 Premia z zysku netto kosztem podatkowym Nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika. Stan faktyczny i Uzasadnienie: Spółka we wniosku o interpretację wskazała, że na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy przyznała swoim pracownikom nagrody z funduszu załogi tworzonego z zysku po opodatkowaniu. W związku z powyższym spółka zapytała, czy w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika. Fiskus uznał, że nie. Ostatecznie ze względu na rozbieżność w orzecznictwie sprawą zajął się poszerzony skład NSA, który wskazał, że w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy o pdop nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów podatnika. Ponadto zgodnie z uchwałą nagrody wypłacone z zysku po opodatkowaniu są kosztem uzyskania przychodów w momencie wypłaty. Źródło: Wyrok NSA w uchwale z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15 13

14 Informacje o zmianach w podatkach W tym roku weszły w życie zmiany w zakresie prawa budowlanego, jedną z nich jest zmiana w zakresie definicji legalnej obiektu budowlanego tj.: Przez obiekt budowlany - należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. W poprzedniej regulacji przez obiekt budowlany należało rozumieć: a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c. obiekt małej architektury. Ze względu na istniejące w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych odwołania do przepisów Prawa budowlanego, zmiana może wpłynąć na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W nowej definicji obiektu budowlanego wykluczono urządzenia (są tylko instalacje), zlikwidowano przesłankę całości techniczno-użytkowej na rzecz instalacji zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W dniu 22 kwietnia 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie C-357/13, w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne WSA w Krakowie, dotyczące charakteru spółki komandytowo-akcyjnej. Spór przed WSA w praktyce sprowadzał się do określenia, czy dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) spółka komandytowo-akcyjna powinna być uznawana za spółkę kapitałową. TSUE w wydanym orzeczeniu uznał, że polska spółka komandytowoakcyjna w świetle unijnej dyrektywy 2008/7 powinna być uznawana za spółkę kapitałową, która w świetle tych przepisów nie podlega PCC. Nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jest to jedna z największych nowelizacji tej ustawy. Niektóre ze zmian w ustawie dotkną wprost podatników np.: Art. 57a Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (wchodzi w życie r.).oznacza to, że w praktyce wniesienie skargi będzie wymagało większej wiedzy procesowej od sporządzającego niż dotychczas. Interpretacje prawa podatkowego - nowe zasady 1 lipca 2015r. wchodzą w życie 2 nowe rozporządzenia: Rozporządzenie MF w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. i rozporządzenie MF w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Finansów zdecydowało się odejść od modelu właściwości miejscowej na rzecz specjalizacji rzeczowej organów upoważnionych do wydawania interpretacji. W ramach przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że wydawanie interpretacji indywidualnych w taki sposób jak dotychczas, czyli przez pięć niezależnych organów upoważnionych w zakresie wszystkich podatków prowadzić może do powstania problemów zarówno w zakresie prawidłowości, jak i niejednolitości interpretacji. Wprowadzenie objaśnień do wzoru wniosku ORD-IN dotyczących właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji wspomoże wnioskodawców w ustalaniu organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej bez konieczności analizy tekstu 14

15 rozporządzenia. Dodatkowo w projekcie przewidziano rezygnację z obsługi kasowej opłat od wniosków o wydanie interpretacji, wpływ na to miał znikomy popyt na tę usługę oraz koszty generowane przez stanowiska obsługi kasowej. 15

16 Kalendarium sierpień-wrzesień 2015 Business Support Solution SA 7 sierpnia wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2015 r. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7 10 sierpnia wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2015 r. 17 sierpnia wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2015 r. wpłata na PFRON za lipiec 2015 r. 25 sierpnia wpłata podatku VAT za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług złożenie deklaracji VAT-13 za lipiec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego. 7 września wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2015 r. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7 20 sierpnia wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2015 r. wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof 10 września wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2015 r 16

17 15 września wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2015 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne wpłata II raty podatku od środków transportowych złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Business Support Solution SA wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego 30 września przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. 21 września wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2015 r. wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2015 r. wpłata na PFRON za sierpień 2015 r. 25 września wpłata podatku VAT za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D 17

18 NASZE USŁUGI RACHUNKOWOŚĆ Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość i rozliczenia podatkowe kompleksowa obsługa, w szczególności: Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF) Sporządzanie sprawozdań finansowych Ustalanie zobowiązań publiczno prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych Obsługa organów kontrolnych oraz audytorów przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych Optymalizacja obciążeń podatkowych w zakresie obowiązujących przepisów Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym w zakresie udzielanych pełnomocnictw Business Support Solution SA PRAWO I PODATKI Usługi prawno-podatkowe, wsparcie eksperckie, w szczególności: Przygotowywanie dokumentów prawnych, m.in. umów, porozumień opinii prawnych oraz dokumentów wewnętrznych Obsługa korporacyjna Reprezentowanie przed sądami, organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami Udział w negocjacjach związanych z prowadzoną działalnością Przeglądy podatkowe i planowanie podatkowe Ceny transferowe (sporządzanie dokumentacji, wsparcie przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych nt. cen transferowych) RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość zarządcza i usługi controllingowe raporty wg potrzeb klienta, w szczególności: Budowa oraz cykliczna realizacja raportów zarządczych (np. rentowność realizowanych projektów, analiza porównawcza linii biznesowych) Wsparcie przy podejmowaniu decyzji długookresowych, przygotowanie planów strategicznych, biznes planów, budżetów i prognoz Analiza efektywności projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) Wsparcie w procesie budżetowania Planowanie i monitorowanie kosztów w podziale na ośrodki odpowiedzialności Przygotowywanie prognoz sprawozdań finansowych oraz symulowanie skutków decyzji kierownictwa jednostki Monitorowanie odchyleń od budżetu i analiza przyczyn ich wystąpienia Usługa kontrolera finansowego FINANSE Obsługa finansowa stała współpraca z większością banków w Polsce, w szczególności: Pozyskiwanie źródeł finansowania, w formie kredytów w rachunku bieżącym, obrotowych oraz inwestycyjnych, factoringu należności, zobowiązań oraz reverse factoringu, leasingu operacyjnego i finansowego Obsługa linii kredytowych i gwarancji bankowych oraz ich zabezpieczeń Pozyskiwanie gwarancji bankowych Zarządzanie płynnością finansową w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych oraz wdrażanie systemu konsolidacji środków, struktur typu cash pool Zawieranie transakcji walutowych oraz zarządzanie ryzykiem walutowym Optymalizacja kosztów finansowania Wyszukiwanie najlepszych ofert na produkty finansowe, negocjowanie warunków technicznych i finansowych, wdrażanie produktów finansowych Współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych, systemów bankowości elektronicznej KONSOLIDACJA Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, w szczególności: Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych wg krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości Przygotowywanie dokumentacji konsolidacyjnej Przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych według krajowych standardów rachunkowości na standardy międzynarodowe Sporządzanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej (zarządczej) Współpraca z audytorami przeprowadzającymi badanie i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych Opracowywanie polityki rachunkowości wg krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, UK GAAP) optymalnej dla danej branży oraz jej aktualizacja KADRY I PŁACE Administracja kadrowo-płacowa doświadczenie nabywane latami, w szczególności: Administracja dokumentacją kadrową pracowników, w tym elektroniczna dokumentacja Obsługa procesu związanego z kalkulacją wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców Zgłoszenia rejestracyjne Przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych informacji o wynagrodzeniach oraz innych zaświadczeń Odpowiedzialność przed pracownikiem i instytucjami państwowymi (ZUS, PIP, US) DORADZTWO BIZNESOWE Usługi kompleksowego doradztwa biznesowego, w szczególności: Przeglądy organizacyjno-procesowe w zakresie optymalizacji procesów i wykrycia słabości kontroli wewnętrznej Opracowywanie rekomendacji dla Zarządu w obszarach kontroli wewnętrznej oraz organizacji procesów w firmie Due diligence finansowe 18

19 Business Support Solution S.A. NIP: t e: Łódź, ul. Pojezierska 90 A KRS: f w:

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.)

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.) Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 2 stycznia 2017 r. upływa termin na: Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy wierzytelności nieściągalnych w podatku dochodowym od osób prawnych

Wybrane problemy wierzytelności nieściągalnych w podatku dochodowym od osób prawnych Sebastian Twardoch Wybrane problemy wierzytelności nieściągalnych w podatku dochodowym od osób prawnych Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, wierzytelności nieściągalne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.796.2016.2.AK Data 2016.10.13 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5 stycznia 2015 r. (poniedziałek) upływa termin na: ZUS Wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-1-3/4510-673/16-1/APO Data 2016.08.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPB-1-2/4510-907/15/MS Data 2016.03.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 07-08/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 07-08/2015. No. www.bssce.com TAX NEWS No. 07-08/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r.

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Akcyza Kwartalne rozliczanie podatku akcyzowego i AKC-WW Biuletyn

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH

TaxWeek PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH Nr 23, 4 lipca 2011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 24, 8 lipca 2013 20112011

TaxWeek. Nr 24, 8 lipca 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 24, 8 lipca 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbole formularza/tytułu płatności Załącznik 4 Symbol formularza/tytułu płatności *) Symbole formularza/tytułu płatności Opis Rodzaj rachunku bankowego (/// ) 1) 1 2 3 *) podatek dochodowy od osób prawnych -10Z **) -11R **) -6R **) -6AR

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 Definicje dla cenników nr 1, 2 i 3 CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 I. dokument - każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne Warszawa, styczeń 2013 PLAN SPOTKANIA Zmiany CIT Zmiany VAT Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne 2 1 Zmiany CIT 3 ZMIANY CIT: ZATORY PŁATNICZE

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 36, 29 października 2012 20112011

TaxWeek. Nr 36, 29 października 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 36, 29 października 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo