Proszę ocenić zasadność obu roszczeń uwzględniając wszystkie przesłanki każdego (nawet gdyby zachodziły przesłanki negatywne).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proszę ocenić zasadność obu roszczeń uwzględniając wszystkie przesłanki każdego (nawet gdyby zachodziły przesłanki negatywne)."

Transkrypt

1 Kazus egzamin 23 czerwca 2015 r. Spółka Koleje Pilickie S.A. kupiła od Spółki Wagony Polskie S.A. pięć składów kolejowych. Składy miały być dostarczone do dnia 15 czerwca 2015 r. Koleje Pilickie wniosły zaliczkę (strony wyraźnie zaznaczyły, że nie ma ona charakteru zadatku) w wysokości 20% ceny. Składy kolejowe miały być nie tylko dostarczone w ustalonym terminie, ale ponadto miały, zgodnie z umową, w tym czasie uzyskać również certyfikat dopuszczenia do ruchu w Polsce, bez którego nie było możliwe podjęcie eksploatacji pociągów. Składy kolejowe zostały dostarczone w terminie umownym. Jednak w tym terminie nie uzyskano certyfikatu, ponieważ przedłużała się procedura certyfikacyjna, o czym kupujący w chwili wydania mu wagonów wiedział. W umowie została zastrzeżona klauzula, zgodnie z którą Spółka Wagony Polskie S.A. odpowiadała za terminowe uzyskanie certyfikatu, nawet jeżeli okoliczności powodujące opóźnienie wynikałyby z działania administracji państwowej. Spółka Koleje Pilickie wyznaczyła Wagonom Polskim S.A. pięciomiesięczny termin do uzyskania certyfikatu, grożąc odstąpieniem od umowy w razie nieuzyskania certyfikatu w tym terminie. Termin jednak upłynął bezskutecznie mimo starań Wagonów Polskich S.A. Spółka Koleje Pilickie złożyła więc Wagonom Polskim S.A. oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie Spółka Koleje Pilickie kupiła porównywalne składy kolejowe o 20% drożej od innej spółki. Domaga się teraz od Spółki Wagony Polskie tytułem odszkodowania zapłaty tej różnicy w cenie składów (uiszczonych dodatkowo 20% wysokości poprzedniej ceny) oraz zwrotu zaliczki. Wartość składów kolejowych niecertyfikowanych jest o 40% niższa w stosunku do certyfikowanych. Proszę ocenić zasadność obu roszczeń uwzględniając wszystkie przesłanki każdego (nawet gdyby zachodziły przesłanki negatywne). Szkic rozwiązania: I. Spółka Koleje Pilickie mogłaby dochodzić zwrotu świadczenia na podstawie art k.c. w zw. z art k.c. Przesłanki zasadności roszczenia o zwrot świadczenia w tym przypadki to: zawarcie ważnej umowy, wpłata zaliczki przez kupującego, umowa wzajemna, zwłoka sprzedawcy, wyznaczenie dodatkowego terminu przez kupującego do wykonania zobowiązania przez sprzedawcę z zagrożeniem odstąpienia od umowy, bezskuteczny upływ terminu, odstąpienie od umowy po jego upływie. Aby roszczenie o zwrot zaliczki stało się wymagalne kupujący musiałby wezwać sprzedawcę do spełnienia świadczenia (art. 455 k.c.). Umowa została ważnie zawarta (w kazusie nie ma żadnych podstaw, aby kwestionować jej ważność). Jest to umowa sprzedaży (ewentualny element kwalifikacji jako dzieło chodzi o producenta wagonów jest możliwy nie ma wpływu na kwalifikację umowy pod względem wzajemności i skutków naruszenia). Jest to zatem umowa wzajemna w rozumieniu art k.c., świadczenia stron są ekwiwalentne.

2 Ze stanu faktycznego wynika, że kupujący wpłacił zaliczkę. Nie znajduje zastosowania art. 394 k.c., bowiem strony wyraźnie wyłączyły możliwość przyjęcia, że wpłacona kwota ma charakter zadatku. Centralnym zagadnieniem kazusu jest zakwalifikowanie naruszenia zobowiązania przez Wagony Polskie S.A. jako zwłoki. Sprzedawca dostarczył wagony w terminie, jednak bez certyfikatu. Aby przyjąć zwłokę konieczne jest niespełnienie świadczenia w całości, a przynajmniej konstytutywnej części świadczenia. Można próbować twierdzić, że w przypadku braku certyfikacji świadczenie jest w całości niewykonane (wagony nie są dopuszczone do ruchu). Należy jednak uznać, że to dostarczenie składów kolejowych stanowi konstytutywny obowiązek umowny sprzedawcy. Ten obowiązek został spełniony, a zatem przyjęcie zwłoki w spełnieniu świadczenia nie jest zasadne. Tym samym nie jest dopuszczalne odstąpienie na tej podstawie. Niemniej jednak odmiennie podobną kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który przyjął w wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt: I CSK 392/13, że odstąpienie jest dopuszczalne, ponieważ należy uznać, że naruszenie tego obowiązku jest istotne i tym samym, w związku z niemożliwością dopuszczenia składów kolejowych do ruchu bez odpowiednich dokumentów, pozwala na odstąpienie na podstawie art k.c. Należy zaakceptować odpowiedzi, które taki pogląd przyjmą. Jest to jednak wątpliwe, nie do pogodzenia z art k.c., który wyraźnie w takich wypadkach wymaga zachodzenia zwłoki. Nie jest również wykluczone przyjęcie, że w tym stanie faktycznym doszło do niewykonania zobowiązania, gdyby uznać, że dostarczenie wagonów bez certyfikatu nie stanowi w ogóle dostarczenia wagonów. Przyjęcie takiego stanowiska implikuje konieczność ustalenia dalszych przesłanek art k.c. (dodatkowy odpowiedni termin, zagrożenie odstąpieniem, złożenie oświadczenia o odstąpieniu) oraz wymagalności roszczenia o zwrot zaliczki na podstawie art. 455 k.c. Z kazusu nie wynika, aby roszczenie kupującego wygasło (np. wskutek zaspokojenia) lub się przedawniło. Odp. Nie jest zasadne dochodzenie zapłaty zaliczki na podstawie art k.c. w zw. z art k.c. z uwagi na brak zwłoki po stronie sprzedawcy. II. Sprzedawca mógłby odstąpić od umowy na podstawie art k.c. w zw. z art k.c. i domagać się zwrotu zaliczki na podstawie art k.c. Aby przesłanki tego roszczenia były spełnione, należy brak certyfikatu zakwalifikować jako wadę w rozumieniu art k.c. Wada musiałaby istnieć w chwili przejścia niebezpieczeństwa (art. 559 k.c.). Sprzedawca nie mógł wiedzieć o wadzie w zależności od kwalifikacji rzeczy w chwili zawarcia umowy lub w chwili przejścia niebezpieczeństwa (art k.c. lub art k.c.). Sprzedawca musiał złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a kupujący nie mógł ubezskutecznić odstąpienia przez niezwłoczne usunięcie wady (art k.c.). Wada nie mogła być nieistotna w rozumieniu art k.c. Nie mogły minąć terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie w rozumieniu art

3 k.c. oraz terminy prekluzyjne i przedawnienia w rozumieniu art. 568 k.c. Jeżeli wada zostałaby zakwalifikowana jako prawna, musiałaby istnieć w chwili przejścia prawa i nie mogłyby minąć terminy z art. 568 w zw. z art Także art. 557 k.c. oraz 560 k.c. znalazłyby zastosowanie. Brak certyfikatu można by uznać za wadę fizyczną w rozumieniu art k.c. Strony uzgodniły w umowie, że wagony muszą być wydane z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu. Brak takiego certyfikatu należy uznać za niezgodność z umową (art pkt 1 lub pkt 4 k.c.). Pojęcie to jest szerokie, a katalog przypadków jest otwarty. Nie jest też wykluczona kwalifikacja tej wady jako wada prawna (art k.c.). Mimo tego, że skutki braku certyfikatu to ograniczenie wynikające z prawa publicznego i nie jest ono skutkiem orzeczenia lub decyzji organu (ale wynika z jego braku), to taka kwalifikacja nie mogłaby być odrzucona, bo prowadzi do tożsamych skutków prawnych w sferze uprawnień kupującego. Nie należy odrzucać również kumulatywnej kwalifikacji wady jako fizycznej i prawnej jednocześnie. Wada ta istniała w chwili wydania rzeczy, a jest to w świetle art k.c. moment przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Przesłanka z art. 559 jest spełniona. Pociągi nie były bliżej specyfikowane. Można przyjąć, że to zatem rzecz oznaczona co do gatunku. W chwili wydania rzeczy kupujący wiedział o braku certyfikacji. Oznacza to tym samym, że nie będzie on mógł wykonać uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z art k.c. Gdyby ta ostatnia okoliczność nie pozbawiła kupującego uprawnień, nie utraciłby ich w świetle art. 563 k.c., ponieważ sprzedawca wiedział o braku certyfikacji (art. 564 k.c.). Sprzedawca został również wezwany do usunięcia wady. Kupujący mógłby odstąpić od umowy na podstawie art k.c. Wzywając do usunięcia wady stworzył możliwość naprawienia świadczenia. Sprzedawca nie usunął wady, a zatem zachodzi przesłanka z art k.c., a sprzedawcy nie przysługuje już uprawnienie do usunięcia wady. Wada uniemożliwia korzystanie z pociągów, nie może być więc uznana za nieistotną w rozumieniu art k.c. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone. Termin odstąpienia od umowy określony w art nie minął. Odp. Odstąpienie nie jest skuteczne, ponieważ kupujący wiedział o wadzie w chwili przejścia ryzyka. Pozostałe przesłanki odstąpienia są spełnione. III. Kupujący mógłby się domagać naprawienia szkody na podstawie art k.c. w zw. z art. 471 k.c., a w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 560 k.c. - na podstawie art. 471 k.c. w zw. z art in fine k.c. (a przy kwalifikacji wady jako prawnej w zw. art k.c.)

4 Jeżeli odstąpienie od umowy byłoby skuteczne, kupujący mógłby się domagać naprawienia szkody z powodu niewykonania zobowiązania. Konieczne byłoby powstanie szkody pozostającej w adekwatnym związku przyczynowym z naruszeniem zobowiązania oraz aby szkoda była wynikiem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Powstaje pytanie, czy różnica w cenie składów kolejowych (20%) może być uznana za szkodę w rozumieniu art k.c., tj. czy różnica w cenie kupionej droższej i poprzedniej rzeczy jest tutaj szkodą. Kwestia ta nie jest rozstrzygnięta jednoznacznie w doktrynie i orzecznictwie. Można przyjąć, że taka transakcja zastępcza nie wyznacza (w odróżnieniu od innych systemów prawnych) miary szkody. Należy ustalić, czy wskutek niewykonania zobowiązania, wartość majątku wierzyciela się zmieniła, tj. jaką wartość miałyby składy kolejowe w przypadku wykonania umowy zgodnie z jej treścią. Nie jest to cena nabycia składów kolejowych od innego sprzedawcy. Jednak taki pogląd (tzw. coverage transaction) może być zaakceptowany. Pomijając zatem stanowisko dopuszczające przyjęcie, że to 20% wyznacza wysokość szkody, należy stwierdzić, że w kazusie nie ma podstaw do przyjęcia istnienia szkody, w szczególności w takiej wysokości. Ciężar dowodu w świetle art. 6 k.c. ciąży na kupującym. Nie należy jednak dyskwalifikować rozwiązania, które taką różnicę cen traktuje jako szkodę. Pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej można uznać za spełnione. Umownie zaostrzono odpowiedzialność dłużnika za brak certyfikacji na podstawie art k.c.. Dlatego nie musi zachodzić niestaranność w rozumieniu art. 472 k.c. Jest to dopuszczalne rozszerzenie odpowiedzialności w świetle art k.c. Wskazano bowiem za jakie okoliczności dłużnik odpowiada. Zobowiązanie jest niewykonane. Kwestii związku przyczynowego w rozumieniu art k.c. nie da się ocenić, jeśli nie wykazano szkody. Także w przypadku przyjęcia możliwości uwzględnienia jako szkody tych 20% pojawia się problem istnienia związku przyczynowego; można twierdzić konsekwentnie, że kupujący musiał takiej transakcji dokonać, co ewentualnie pozwalałoby na przyjęcie związku przyczynowego. Niemniej jednak nie można pominąć faktu, że dokonanie transakcji zastępczej było uzależnione od woli kupującego, a nie stanowiło normalnego następstwa niezależnego od działania kupującego. Gdyby roszczenie odszkodowawcze było zasadne, to roszczenie należy uznać za wymagalne i zaskarżalne. Odp. Roszczenie o naprawienie szkody jest niezasadne, nawet jeżeli odstąpienie od umowy byłoby skuteczne. IV. Kupujący mógłby się domagać naprawienia szkody na podstawie art. 471 k.c. Kupujący mógłby się domagać naprawienia szkody także na podstawie art. 471 k.c. bez odstępowania od umowy (gdyby brak certyfikatu uznać za wadę, podstawą byłby art. 471 w

5 zw. z art zd. ostatnie (przy wadzie fizycznej) lub art. 471 w zw. z zd. ostatnie przy wadzie prawnej). Przesłanki co do zasady takie same jak w pkt. 3, tylko w miejsce niewykonania zobowiązania należy wykazać nienależyte wykonanie zobowiązania. Naruszenie zobowiązania zostało wyżej wykazane (wada jest postacią nienależytego wykonania zobowiązania). Szkodą byłby uszczerbek majątkowy stanowiący różnicę wartości składów kolejowych bez certyfikacji i wartości składów certyfikowanych. Oznacza to, że kupujący mógłby się wtedy domagać naprawienia szkody w wysokości różnicy wynoszącej 40% wartości składów (różnica między składami certyfikowanymi i niecertyfikowanymi). Gdyby roszczenie odszkodowawcze było zasadne, to roszczenie należy uznać za wymagalne i zaskarżalne. Odp. Kupujący mógłby się domagać naprawienia szkody w wysokości 40%, wynikającej z mniejszej wartości składów niecertyfikowanych.

Fryderyk Zoll. I.Zagadnienia wstępne podstawa roszczenia i prezentacja jego przesłanek. II.Świadczenie bez podstawy prawnej

Fryderyk Zoll. I.Zagadnienia wstępne podstawa roszczenia i prezentacja jego przesłanek. II.Świadczenie bez podstawy prawnej Fryderyk Zoll Anna postanowiła sprzedać swój prywatny samochód. Zawarła więc umowę z przedsiębiorcą Józefem, który w jej imieniu zobowiązał się do podjęcia prób sprzedaży samochodu, działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

dr Michał Wojewoda Uniwersytet Łódzki Odstąpienie od umowy teoria, praktyka i orzecznictwo

dr Michał Wojewoda Uniwersytet Łódzki Odstąpienie od umowy teoria, praktyka i orzecznictwo dr Michał Wojewoda Uniwersytet Łódzki Odstąpienie od umowy teoria, praktyka i orzecznictwo 1. Odstąpienie od umowy (obligacyjnej) pojęcie: uprawnienie kształtujące, w ramach którego jedna ze stron zobowiązania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 613/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 1-2009 JOANNA M UCHA CHARAKTER PRAWNY WSPÓŁUCZESTNICTWA PROCESOWEGO POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO I UBEZPIECZYCIELA W PROCESIE ODSZKODOWAWCZYM

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIII NR 1 (25) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Bernadetta Fuchs * Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n.

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n. Marta Piotrowska Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej zagadnienia wybrane Wprowadzenie do problematyki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Art. 535 Kodeksu cywilnego: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Datio in solutum, miejsce spełnienie świadczenia, czas spełnienia świadczenia. Fryderyk Zoll

Datio in solutum, miejsce spełnienie świadczenia, czas spełnienia świadczenia. Fryderyk Zoll Datio in solutum, miejsce spełnienie świadczenia, czas spełnienia świadczenia Fryderyk Zoll Datio in solutum Art. 453. Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 49 CZERWIEC 2012 SPIS TREŚCI Najem pojazdu zastępczego w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność projektanta obiektu budowlanego za wady fizyczne projektu budowlanego

Odpowiedzialność projektanta obiektu budowlanego za wady fizyczne projektu budowlanego Odpowiedzialność projektanta obiektu budowlanego za wady fizyczne projektu budowlanego Seria z Temidą Łódź, kwiecień 2013 Kancelaria Radcy Prawnego dr Magdalena Rytwińska-Rasz dr Magdalena Rytwińska-Rasz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CSK 18/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Anna Owczarek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. Sygn. akt III CZP 95/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 7 października 2011 r. 1) Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu

Bardziej szczegółowo

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 22/2/A/2012 POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński przewodniczący Adam Jamróz sprawozdawca Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbie ci w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbie ci w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie rozbieżności w interpretacji zapisów art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo