SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2005 2008"

Transkrypt

1 Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie całej lub części artykułów i grafik bez zezwolenia jest zabronione. SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH Marcin Janusz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPROWADZENIE Rozwój mieszkalnictwa to ważny element rozwoju kraju. Przyczynia się do poprawy warunków życia społeczeństwa (Andrzejewski 1987, s. 46), zwiększenia się mobilności społecznej (Werner 28, s. 73), zapobiegania bezrobociu oraz ożywienia gospodarczego kraju lub regionu (Frąckiewicz 1995, s. 38). Sytuację mieszkaniową w Polsce ocenia się powszechnie jako trudną. Istotą problemu kwestii mieszkaniowej są przede wszystkim chroniczny deficyt statystyczny mieszkań, rozumiany jako różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań w istniejącym zasobie, wysoki poziom zużycia technicznego części zasobów mieszkaniowych, znaczny odsetek mieszkań kwalifikowanych jako substandard mieszkaniowy oraz przede wszystkim brak rezerwy wolnych mieszkań (Zapart 1999, s. 27). Problem mieszkaniowy nie pojawił się w Polsce nagle. Jest konsekwencją następstwa wielu procesów i zdarzeń mających umocowanie historyczne (Nieciuński 25, s. 113; Cesarski 27, s. 95). Jest także zróżnicowany geograficzne (Andrzejewski 1987, s. 219). W badaniach sytuacji mieszkaniowej według Andrzejewskiego (1987, s. 223) występują dwie tendencje. Po pierwsze, specyfika warunków mieszkaniowych narzuca postulat jak najmocniejszego podkreślenia cech lokalnych, wyróżniających środowisko wybrane do badania czy to w czasie, czy w przekroju terytorialnym lub społecznym. Po drugie, ze względu na ogólny charakter zagadnień mieszkaniowych i ich społeczną rolę dąży się do wydobycia szczegółowych elementów pozwalających na porównanie sytuacji mieszkaniowej w konkretnym środowisku z sytuacją w Polsce. Celem artykułu jest zatem analiza zmian w zasobach i warunkach mieszkaniowych w powiatach grodzkich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 25 28, z uwzględnieniem kontekstu demograficznego. Na potrzeby publikacji dokonano zestawienia podstawowych wskaźników przeciętnych i strukturalnych, takich jak m.in. powierzchnie użytkowe mieszkań i izb, zaludnienie mieszkań czy natężenie budownictwa mieszkaniowego, charakteryzujących zakres i przedmiot badań polityki mieszkaniowej (Andrzejewski 1987, s. 221; Frąckiewicz 1995, s. 7), a kryterium selekcji stanowiła dostępność materiałów statystycznych. DEMOGRAFICZNE CZYNNIKI POTRZEB MIESZKANIOWYCH Do najważniejszych czynników kształtujących i określających wielkość potrzeb mieszkaniowych, ich rozmieszczenie oraz tendencje rozwojowe należą procesy demograficzne. Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje niespełna 1,5 mln ludności, co stanowi 3,7% populacji kraju i sytuuje je na 12 miejscu spośród 16 województw Polski. W dwóch powiatach grodzkich województwa (miasta na prawach powiatu) mieszka łącznie 21,2% ludności województwa (tab. 1). W ośrodkach tych zlokalizowane są największe przedsiębiorstwa dające zatrudnienie, modernizowana jest infrastruktura oraz zasoby mieszkaniowe, co przekłada się na najbardziej korzystne warunki życia w regionie. Jednocześnie te dwa grodzkie powiaty stanowią wiodące ośrodki koncentracji ludności. Ponad połowę powiatów województwa zamieszkuje bowiem dwukrotnie mniej mieszkańców aniżeli miasta na prawach powiatu. Tabela 1. Liczba ludności w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego w 28 r. Powiat Węgorzewski Gołdapski Nidzicki Olecki Lidzbarski Braniewski Nowomiejski Mrągowski Elbląski Giżycki Piski Bartoszycki Działdowski Kętrzyński Szczycieński Ełcki Iławski Ostródzki Olsztyński Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, 29. Liczba ludności (tys.) Polityka Społeczna nr 11 12/21

2 Istotnym wskaźnikiem demograficznym, dającym obraz przeobrażeń społecznych i wynikających z tego implikacji, jest przyrost naturalny. W latach liczba urodzeń żywych w Polsce ponownie przewyższa liczbę zgonów. Jest to efektem odwrócenia negatywnej tendencji spadku urodzeń, która ma jednak społeczno- -gospodarcze konsekwencje dla przyszłych pokoleń 1. Tabela 2. Przyrost naturalny ludności wybranych jednostek terytorialnych w latach W badanym okresie w woj. warmińsko-mazurskim zanotowano rosnący przyrost naturalny. Dotyczy to w szczególności Olsztyna, który stale notuje dodatnie wyniki liczby urodzeń. Na jednym z ostatnich miejsc rankingu województwa ulokować należy miasto Elbląg. Mimo tendencji wzrostowej, w dalszym ciągu została zachowana nadwyżka zgonów nad urodzeniami, co z kolei sytuuje ten powiat na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Analizując powyższe dane należy przypuszczać, iż kolejne lata będą dla tego miasta przełomowe i pozwolą na zanotowanie nadwyżki urodzeń. Problem dostępności mieszkań jest ściśle związany z mobilnością ludności, którą oszacować można na podstawie wielkości migracji wewnętrznej i zewnętrznej (emigracji). Przyczyny migracji, które można odnieść do danych statystycznych, potwierdzają także obserwacje z wielu dziesiątków lat o przemieszczaniu się ludności ze wsi do miast, zwłaszcza z województw o wolniejszym rozwoju, zarówno wewnątrz kraju, jak i przez wyjazdy zagraniczne. Migracje wewnętrzne związane są przede wszystkim ze spadkiem opłacalności produkcji rolnej, przemieszczaniem się w poszukiwaniu pracy (powstawanie nowych rynków pracy) oraz pozostawaniem w miastach absolwentów szkół wyższych i średnich, których nie było w dotychczasowym miejscu zamieszkania (Werner 28, s. 73). Region Warmii i Mazur wpisuje się w tę charakterystykę. W badanym okresie saldo migracji (wewnętrznych i zewnętrznych) województwa było ujemne. Relatywnie najbardziej korzystnie prezentuje się na tym tle powiat grodzki Olsztyn. Perspektywa poprawy warunków życiowych ludności woj. warmińsko-mazurskiego wydaje się w tej sytuacji wiodącym argumentem dla mobilności. Migracje stymulują popyt na mieszkania. Saldo migracji to efekt silnego napływu mieszkańców zwłaszcza w strefach podmiejskich największych miast, co jest związane ze zjawiskiem suburbanizacji oraz wysokich zarobków. Z tej perspektywy zaskakująca jest pozycja elbląskiego powiatu grodzkiego. Stale wysoce ujemne saldo migracji każe pochylić się nad specyfiką tego obszaru. Tabela 3. Saldo migracji wewnętrznych w woj. warmińsko-mazurskim w latach Stan i cechy zasobów mieszkaniowych w latach Deficyt statystyczny mieszkań w Polsce szacuje się obecnie na około 1,6 mln mieszkań (Ślesicka 27, s. 69). Analiza zasobów prowadzi do określenia istniejącego deficytu mieszkaniowego, co w zestawieniu z liczbą gospodarstw domowych stanowi pewnego rodzaju ocenę sytuacji mieszkaniowej oraz dotychczasowych rezultatów rozwoju budownictwa (Rydzik 28, s. 6). W woj. warmińsko-mazurskim są zaledwie dwa miasta liczące powyżej 1 tys. mieszkańców, które posiadają największy zasób mieszkaniowy w przeliczeniu na 1 ludności spośród wszystkich powiatów tego regionu (tab. 4). Ten podstawowy wskaźnik dotyczący analizy substancji mieszkaniowej w ujęciu krajowym i międzynarodowym wypada w analizowanych miastach korzystnie, znacznie przewyższając średnią dla Polski. Szczególnie pozytywnie należy oceniać tę sytuację w zestawieniu ze średnią dla woj. warmińsko-mazurskiego. W każdym z analizowanych lat liczba mieszkań na 1 ludności w województwie jest niższa od średniej dla kraju, natomiast Olsztyn i Elbląg każdorazowo podnoszą średnią województwa. Wydaje się, iż jest to zgodne z ogólnopolską tendencją, kiedy to największe ośrodki regionu są w stanie zaoferować społeczeństwu najwięcej mieszkań. Tabela 4. Liczba mieszkań na 1 ludności Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach Polskie mieszkania są zdecydowanie przeludnione (tab. 5). Mieszkania w Warmińsko-mazurskiem w każdym z analizowanych lat zamieszkiwało przeciętnie więcej osób aniżeli przeciętnie w Polsce. Mimo spadkowej tendencji zagęszczenia mieszkań w kraju i regionie, woj. warmińsko-mazurskie zwykle zawyżało, wraz z innymi regionami Polski Wschodniej, średnią dla Polski. Relatywnie najmniejsze zaludnienie mieszkań zaobserwować można w grodzkich powiatach obszaru. Zdecydowanie najkorzystniej w tej perspektywie rysuje się sytuacja stolicy regionu, która swymi wskaźnikami gwarantuje mieszkańcom najbardziej dogodne warunki życia. Tabela 5. Przeciętna liczba osób na mieszkanie Warmii i Mazur i w Polsce w latach ,91 2,67 3,12 2,99 2,89 2,63 3,9 2,96 2,86 2,58 3,5 2,93 2,83 2,53 3,1 2,9 Przeciętne mieszkanie omawianego obszaru jest znacznie mniejsze od średniej krajowej. Powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce, województwie oraz jego miastach na prawach powiatu w latach nieznacznie wzrastała (wykres 1). Spośród badanych obszarów najmniejszą powierzchnię użytkową mieszkania posiadają mieszkania w Elblągu, a następnie w Olsztynie. Przeciętne polskie mieszkanie ma coraz więcej metrów kwadratowych powierzchni głównie z racji rozwoju budownictwa wolnostojącego, które dominuje na obszarach peryferyjnych miast oraz obszarach wiejskich. W miastach zaś najwięcej mieszkań powstaje w zbiorowym budownictwie, co w znacznej mierze warunkuje metraż mieszkania. Powierzchnia użytkowa mieszkania dla jednej osoby jest w sposób oczywisty skorelowana z zaludnieniem mieszkań. Nie dziwi zatem fakt, iż województwo, które cechuje przeludnienie mieszkań, legitymuje się relatywnie mniejszą powierzchnią użytkową przypadającą na osobę (wykres 2). Polityka Społeczna nr 11 12/21 19

3 Wykres 1. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (m 2 ) Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,6 56,9 64,9 69,3 65,1 57,8 57,1 69,5 57,9 57,3 58,2 57,5 Ciekawe jest zestawienie wskaźnika dla Olsztyna i całego województwa. Mimo tendencji do większego metrażu mieszkania poza miastem, Olsztyn dysponuje większą powierzchnią użytkową dla osoby. Zastanawiająca z kolei jest sytuacja Elbląga, który, mając korzystny stosunek liczby mieszkań do liczby ludności, cechuje się niższą przeciętną powierzchnią w przeliczeniu na osobę aniżeli przeciętny wynik województwa. Zadowalająca jest natomiast wzrostowa tendencja w tej materii dla każdej analizowanej jednostki terytorialnej. Należy przypuszczać, że w kolejnych latach sytuacja nadal będzie się poprawiać. W tabeli 6 zaprezentowano przeciętną powierzchnię użytkową izby w woj. warmińsko-mazurskim oraz grodzkich powiatach Warmii i Mazur. W latach wartości te ulegały niewielkim zmianom. Olsztyn i Elbląg w badanym okresie cechowały się wartościami poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Różnice te są z pewnością konsekwencją typów budownictwa wykorzystywanych w miastach i poza nimi. Większa przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w bliskim sąsiedztwie miasta i na obszarach wiejskich implikuje większą powierzchnię użytkową izby w tych zasobach. Warte podkreślenia jest stwierdzenie, że w woj. warmińsko-mazurskim przeciętne mieszkanie i przeciętna izba są mniejsze od przeciętnych odpowiedników w skali kraju. 65,3 69,8 65,6 Pow iat m. Elbl g Warmi sko-mazurskie Powiat m. Olsztyn Wykres 2. Przeciętna powierzchnia użytkowa (m 2 ) na osobę Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,5 21,5 23,2 2,8 19,7 22, 21,1 23,5 2, 22,4 23,8 21,4 2,3 23, Pow iat m. Elbl g Warmi sko-mazurskie Powiat m. Olsztyn Tabela 6. Przeciętna powierzchnia izby w woj. warmińsko-mazurskim, powiatach grodzkich Warmii i Mazur i w Polsce w latach (m 2 ) 21,8 24,2 7,2 16,4 16,5 17,5 18,7 16,4 16,5 17,6 18,8 16,5 16,6 17,6 18,9 16,6 16,7 17,7 18,9 Kolejną konsekwencją typów budownictwa mieszkaniowego charakterystycznego dla miasta jest przeciętna liczba izb w mieszkaniu (tab. 7). Domy wolnostojące, dominujące w osadnictwie wiejskim i podmiejskim, cechuje większa powierzchnia użytkowa mieszkań oraz większa liczba izb w mieszkaniu. Warunki mieszkaniowe w miastach wymuszają mniejsze powierzchnie mieszkań, a chcąc zachować komfort zamieszkania, rezygnuje się z większych izb kosztem ich powierzchni, uwzględniając potrzeby ludności co do liczby izb w mieszkaniu. Po raz kolejny w analizowanym zestawieniu najsłabiej wypada powiat miasto Elbląg. Tabela 7. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu w woj. warmińsko-mazurskim, powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,45 3,5 3,69 3,68 3,45 3,49 3,69 3,69 3,46 3,5 3,7 3,7 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W POLSCE, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM ORAZ W POWIATACH GRODZKICH WARMII I MAZUR 3,47 3,5 3,7 3,7 Ostatnie lata w polskim budownictwie to czas rozwoju. Z roku na rok oddaje się do użytku więcej mieszkań. Prężnie działają firmy deweloperskie, banki konkurują o klienta w zakresie kredytów hipotecznych. Od 28 r. instytucje finansowe zaostrzyły kryteria przyznawania środków z racji problemów związanych z kryzysem finansowym. Część inwestycji nie zostało zakończonych, a wybrani deweloperzy mają problemy ze sprzedażą wolnych zasobów. Ceny nieruchomości, wywindowane w okresie szczytowego zainteresowania mieszkaniem, zatrzymały się. W woj. warmińsko-mazurskim w każdym kolejnym rocznym zestawieniu widać, że oddano do użytku więcej mieszkań niż w roku poprzednim (tab. 8). Konsekwencją transformacji ustrojowej jest jednak zmiana w strukturze mieszkań oddawanych do użytku według inwestorów. Zdecydowanie spada udział oddanych mieszkań zakładowych (w Olsztynie w badanym okresie nie powstało ani jedno takie mieszkanie), przed 1989 r. ważne ogniwo produkcji przemysłowej miast. Sukcesywnie spada również odsetek oddanych do użytku mieszkań komunalnych. Względnie stabilna jest sytuacja budownictwa społecznego. Jego zadaniem bowiem jest zaspokajanie potrzeb, a nie popyt, a charakter mieszkań jest głównie socjalny (Bryx 21, s. 19). O doniosłości idei mieszkań czynszowych mówi wiele opracowań (Thiel, Zaniewska 27; Ślesicka 27), w których problematyka konieczności i efektywności budownictwa społecznego w XXI wieku jest przedmiotem pogłębionych analiz (Korniłowicz 28; Korzeniewski 29; Cesarski 29). O ile mieszkania spółdzielcze w woj. warmińsko-mazurskim cechują się rosnącym udziałem w skali roku, o tyle ich odsetek w miastach na prawach powiatu jest zróżnicowany. Jest to szczególnie widoczne w Elblągu. W 27 i 28 r. spółdzielcze mieszkania stanowiły odpowiednio 23,6% i 19,4% wszystkich oddanych do użytku mieszkań w tym mieście, wyraźnie konkurując z budownictwem indywidualnym. W 26 r. jednak udział mieszkań spółdzielczych stanowił zaledwie znikomy odsetek sfinalizowanych inwestycji (,4%). W stolicy województwa mieszkania spółdzielcze stanowią od kilkunastu (lata 25 27) do 2% (28 r.) oddanych mieszkań. Zdecydowany prym w Warmińsko-mazurskiem wiedzie jednak budownictwo indywidualne. Dotyczy to również nowej kategorii zasobów mieszkaniowych mieszkań wybudowanych na sprzedaż lub wynajem. Budownictwo indywidualne dominuje nad mieszka- 2 Polityka Społeczna nr 11 12/21

4 Tabela 8. Mieszkania oddane do użytku według typów budownictwa w woj. warmińsko-mazurskim, powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach Mieszkania oddane do użytku według typów budownictwa Ogółem Spółdzielcze Zakładowe Komunalne Społeczne czynszowe Sprzedaż lub wynajem Indywidualne Warmińsko- -mazurskie Powiat m. Olsztyn Powiat m. Elbląg niami przeznaczonymi na sprzedaż lub wynajem, ale w powiatach grodzkich sytuacja jest jednak zgoła odmienna. W Olsztynie ta forma stanowi około 5% wszystkich mieszkań oddanych do użytku na przestrzeni lat. W Elblągu zaś udział budownictwa indywidualnego przedstawia się w sposób zróżnicowany, w każdym jednak przypadku stanowi znaczący odsetek w skali miasta. Budownictwo indywidualne oraz przeznaczone na sprzedaż lub wynajem uwzględnianych łącznie to około 8% wszystkich mieszkań oddanych do użytku w latach w województwie. Ta statystyka koresponduje z tendencją krajową. Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze nie wskazują na radykalne zmiany w tym zakresie. WARUNKI MIESZKANIOWE W MIESZKANIACH ODDANYCH DO UŻYTKU W LATACH W 28 r. oddano w Polsce ponad 4 mieszkania w odniesieniu do 1 ludności kraju (tab. 9). To o ponad jedno mieszkanie więcej w porównaniu z 25 r. Jest to bez wątpienia zjawisko korzystne, choć w dalszym ciągu niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby ludności. Wzrost podobnego rzędu rozpatrywać można w odniesieniu do omawianego województwa. Szczególnie korzystnie przedstawia się liczba oddanych mieszkań w Olsztynie. W każdym przypadku ponad dwukrotnie przewyższa wartość wskaźnika dla kraju i województwa. Olsztyn, jako największe miasto w regionie, liczy najwięcej mieszkańców, posiadając jednocześnie największą liczbę mieszkań oddanych do użytku w latach Inaczej jest w elbląskim powiecie grodzkim. W Elblągu oddano do użytku zdecydowanie mniej mieszkań w przeliczeniu na 1 ludności niż w Olsztynie, ale również mniej niż w odniesieniu do województwa. Nowych mieszkań nie przybywa dostatecznie szybko, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe drugiego co do wielkości skupiska ludności Warmii i Mazur. Tabela 9. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1 ludności woj. warmińsko-mazurskiego i powiatów grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,4 6,4 3,1 3, 1,6 7,4 3,1 3, 4, 9,4 4,1 3,5 2,7 8,9 4,8 Wskaźnikiem, który pozwala ujednolicać obliczenia charakteryzujące kwestie mieszkaniowe, jest liczba mieszkań oddanych do użytku do liczby zawartych małżeństw 2. W latach w Polsce oddano od 55 do 64 mieszkań na 1 zawartych małżeństw (tab. 1). Na tej podstawie można stwierdzić, iż zaledwie połowa nowych gospodarstw domowych powstałych ma szanse zamieszkać samodzielnie w swoim mieszkaniu. Nieznacznie lepiej wypada omawiane województwo. Szczególnie korzystnie w tej perspektywie rysuje się sytuacja mieszkaniowa małżeństw w Olsztynie, gdyż są to wielkości ponad dwukrotnie wyższe. W Elblągu sytuacja jest odmienna. W 26 r. oddano tam do użytku zaledwie 282 mieszkania na 1 zawartych małżeństw, co w znacznym stopniu utrudnia usamodzielnianie się. W pozostałych latach wskaźnik ten znacznie wzrósł, lecz w dalszym ciągu jest wielce niesatysfakcjonujący. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku w latach w Polsce prezentowała się względnie stabilnie. Podobne wnioski nasuwają się przy analizie powierzchni użytkowej mieszkania na Warmii i Mazurach (tab. 11). Sukcesyw- Tabela 1. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1 zawartych małżeństw w woj. warmińsko-mazurskim i powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach Tabela 11. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku w woj. warmińsko-mazurskim i powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach (m 2 ) ,2 68,5 93,8 15,3 9 66,9 88,8 11,6 77,9 61,5 84,1 15,6 81,1 73,1 9,4 14, Polityka Społeczna nr 11 12/21 21

5 nie wzrasta natomiast przeciętna powierzchnia nowego mieszkania w Olsztynie. Na przestrzeni trzech lat jest to wzrost o niespełna 5 m 2. Największe nowe mieszkania oddano w Elblągu w 25 r. (ponad 15 m 2 p.u.). Z każdym kolejnym rokiem przeciętna powierzchnia mieszkania w tym mieście zmniejsza się, co być może jest konsekwencją zmian w strukturze budownictwa mieszkaniowego według inwestorów, szczególnie w 28 r. (por. tab. 8). Szczegółowej analizie poddano również przeciętną liczbę (tab. 12) oraz powierzchnię izb (tab. 13) w mieszkaniach oddanych do użytku w omawianym okresie. W zestawieniu z dotychczasowym budownictwem mieszkania oddane do użytku mają przeciętnie więcej izb w mieszkaniu. Jest to często konsekwencja uwzględnienia potrzeb społeczeństwa, które w relatywnie mniejszych zasobach stara się wygospodarować odpowiadającą swoim potrzebom liczbę izb. Ponadto jest to efektem większej powierzchni użytkowej mieszkania, która w zrozumiały sposób przekłada się na większą liczbę izb w mieszkaniu. Tabela 12. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym do użytku Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,4 4,2 4,4 4,2 3,4 4, 4,2 3,7 3,3 4, Tabela 13. Przeciętna powierzchnia izby w mieszkaniu oddanym do użytku w latach Warmii i Mazur (m 2 ) 3,6 3,5 3,9 2 22,2 21,3 22,7 2,1 19,9 18,6 21,2 22,3 22,2 21,3 23, 24,1 24, 2 24,4 Porównując powierzchnię użytkową mieszkań oddanych do użytku w latach zauważyć trzeba, iż w każdej jednostce terytorialnej nowo oddane mieszkanie posiada izby o przeciętnej powierzchni przekraczającej 2 m 2 (wyjątkiem jest Olsztyn), podczas gdy przeciętne powierzchnie izb w dotychczasowych zasobach mieszkaniowych w żadnym przypadku nie przekroczyły tej wielkości (por. tab. 6). To wyraźnie pozytywne zjawisko ma szansę odwrócić sytuację, w której około połowy mieszkań w kraju stanowią mieszkania o małej powierzchni użytkowej mieszkań z minimalną liczbą izb (por. Korniłłowicz 25, s. 72). PODSUMOWANIE I WNIOSKI Wśród wielu problemów przestrzennego zróżnicowania rozwoju Polski, niedorozwój województw wschodnich i północno- -wschodnich zajmuje istotne miejsce z racji dysproporcji gospodarczych i społecznych, jakie występują między tymi obszarami a pozostałą częścią kraju. Dotyczy to także kwestii mieszkaniowej. Zapóźnienia systemowe w zestawieniu ze słabą infrastrukturą, trudnościami na rynku pracy, stanem i wyposażeniem substancji mieszkaniowej dodatkowo podkreślają złożoność sytuacji społeczno-ekonomicznej analizowanych obszarów. Mieszkańcy tych województw stają w obliczu głębokich kwestii społecznych, które mogą przyczynić się do ich marginalizacji społecznej lub sprzyjać procesom emigracyjnym. Warunki mieszkaniowe dwóch powiatów grodzkich woj. warmińsko-mazurskiego na tle Polski i województwa są na podstawie przeprowadzonej analizy zróżnicowane. Olsztyn, jako największe miasto województwa, charakteryzuje się wzrostową tendencją wskaźników cechujących kwestię mieszkaniową. Potwierdza tym samym, iż warunki mieszkaniowe dużych miast w Polsce znacznie przewyższają średnią dla kraju. Tę pozycję potwierdza natężenie budownictwa mieszkaniowego. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie liczby mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1 ludności i 1 zawartych małżeństw mimo stałego napływu ludności do miasta. W stolicy województwa wzrost zasobów mieszkaniowych odbywa się przy wydatnym udziale budownictwa indywidualnego oraz mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Pozycja Elbląga w zestawieniu z Olsztynem oraz woj. warmińsko-mazurskim jest silnie zróżnicowana. Jako drugie, najbardziej liczne skupisko ludności w województwie cechuje się relatywnie dużymi zasobami mieszkaniowymi. Mimo dość wyraźnego ujemnego salda migracji, legitymuje się wskaźnikami strukturalnymi sytuacji mieszkaniowej poniżej przeciętnej. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie liczby mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1 ludności i 1 zawartych małżeństw, które są niższe zarówno od średnich krajowych, jak i całego województwa. Wartym odnotowania jest z kolei większy niż w Olsztynie udział budownictwa spółdzielczego, zakładowego i społecznego. W latach zaobserwowano korzystne zmiany w strukturze polskiego mieszkalnictwa. Liczne mieszkania oddane do użytku oraz poprawa warunków mieszkaniowych stanowią, niestety, dopiero zalążek niezbędnych zmian. Wśród wielu problemów polskiego mieszkalnictwa na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim kwestie standardu zamieszkania oraz budownictwa społecznego. To ostatnie opiera się na założeniach uwzględnienia roli państwa i samorządu. Sprawna polityka mieszkaniowa oparta na umiejętnym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE na cele mieszkaniowe (szerzej Zygierewicz 27), stabilna sytuacja społeczno-gospodarcza oraz porządek organizacyjno-prawny państwa może stać się stymulatorem poprawy warunków mieszkaniowych kraju, a w konsekwencji województwa warmińsko-mazurskiego. LITERATURA Andrzejewski A. (1987), Polityka mieszkaniowa, PWE. Bryx M. (21), Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Warszawa: Poltext. Cesarski M. (29), Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania, Problemy Rozwoju Miast nr 1 2. Cesarski M. (28), Mieszkania na wynajem wyzwania, doświadczenia, przestrogi, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Cesarski M. (27), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach dziedzictwo i przemiany, Seria: Wyzwania Społeczno-Ekonomiczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Frąckiewicz L. (1995), Polityka mieszkaniowa. Materiały do studiowania, Katowice: Wyd. AE w Katowicach. Hut P. (27), Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań, w: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Warszawa: PWN. Korniłłowicz J. (28), Czy w Polsce można budować mieszkania czynszowe?, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Korniłowicz J. (25), Społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa w miastach na przełomie XX i XXI wieku, w: Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Gospodarki Nieruchomościami. Korzeniewski W. (29), Mieszkania społecznie najpotrzebniejsze. Wczoraj i dziś, Problemy Rozwoju Miast nr 1 2. Nieciuński W. (25), Czterdzieści pięć i dziewięć lat polityki mieszkaniowej w Polsce, w: Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa: IPiSS oraz Instytut Gospodarki Nieruchomościami. 22 Polityka Społeczna nr 11 12/21

6 Rydzik W. (27), Zróżnicowanie regionalne potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Ślesicka A. (27), Towarzystwa budownictwa społecznego i ich znaczenie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w: Karpowicz A. (red.), Polityka mieszkaniowa, Warszawa: Wyd. Biura Analiz Sejmowych. Śleszyński P. (27), Możliwości prognozowania popytu mieszkaniowego w świetle dostępnych danych, Problemy Rozwoju Miast nr 3. Thiel M., Zaniewska H. (27), Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Dostępność i standard, Problemy Rozwoju Miast nr 3. Werner W. (28), Skala i przyczyny migracji wewnętrznej i zewnętrznej, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Zapart J. (1999), Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu. Zygierewicz A. (27), Środki UE na cele związane z mieszkalnictwem, w: Polityka mieszkaniowa, red. E. Karpowicz, Studia BAS, Warszawa: Wyd. Sejmowe Kancelarii Sejmu. SUMMARY The paper aims at determining changes in housing resources and housing conditions in the towns with the rights of a county of warminsko-mazurskie voivodship. The indicators characterizing these towns were collected and compared with Poland and voivodship as a whole. The studies showed various situation in two towns. Hosing resources in Olsztyn and Elblą g are bigger than national and voivodship average, but the dynamic and structure is not the same. Olsztyn is characterized by favourable changes, which have a positive impact of population living standards. Elblą g s indicators are situated below the average and its dwellings completed are smaller than citizens demand.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2016-02-17 Kontakt: e-mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. 89 524 36 66, fax 89 524 36 67 Internet: http://olsztyn.stat.gov.pl PODMIOTY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2013 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, maj 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl/ Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach

Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach Zmiany w liczbie ludności w Polsce w latach 1946-2010 Tabela 1 Stan w dniu 31 XII Ludność w tys. Zmiany przyrost, ubytek w okresie tendencje w tys. w % 1946 23 640 - - - - 1966 31 811 1946-1966 rosnąca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI MIESZKANIOWE

WARUNKI MIESZKANIOWE Rozdział III WARUNKI MIESZKANIOWE 5. SAMODZIELNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH I RODZIN W spisie 2002 roku badano samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych. Podstawą podziału gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 2008

ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 2008 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 26 Anna Gdakowicz Uniwersytet Szczeciński ANALIZA RYNKU MIESZKAŃ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 1999 I 28 STRESZCZENIE Województwo

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2014 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl/ tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2015 r. Tel. 85 749 77 00, faks 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/ Mieszkania

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Prognoza demograficzna to przewidywanie przyszłej liczby i struktury

Bardziej szczegółowo

Olsztyn - czerwiec 2004 rok

Olsztyn - czerwiec 2004 rok ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Raport okresowy nr III z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego Stan na koniec 2002 r. Olsztyn - czerwiec 2004 rok

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI

1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W DNIU 5. 04. 2011 R. PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W ŁOMŻY 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI Tabela 1.1. Uczniowie na sprawdzianie w 2011 r. Województwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa

Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa Regionalne dysparytety rozwoju mieszkalnictwa 105 Dr hab. nauk ekon. Mirosław Gorczyca Profesor w Katedrze Ekonomii Wydziału Ekonomicznego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Regionalne

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z K I P L A N

W O J E W Ó D Z K I P L A N W O J E W Ó D Z K I P L A N PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI PŁYNU LUGOLA W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MZURSKIEGO OLSZTYN, KWIECIEŃ 2004 SPIS TREŚCI 1. Przedsięwzięcia w

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA

PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ NOWOCZESNEGO I MOBILNEGO SPOŁECZEŃSTWA RYNEK NIERUCHOMOSCI NOWE PERSPEKTYWY CENTRUM KONFERENCYJNE CFP WARSZAWA, 19 marca 2012r. PRYWATNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, wrzesień 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Obrót nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polityka społeczna: mieszkalnictwo Dr Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie LITERATURA J. Łaszek (2004), Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego

Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego Agnieszka Ginter Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu Akademia Podlaska w Siedlcach Analiza porównawcza dochodów w powiatach podregionu ostrołęcko-siedleckiego Wstęp Budżet gminy należy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Pierwotny rynek mieszkaniowy i budownictwo. Polska, Podkarpacie, Rzeszów. Kazimierz Kirejczyk. residential advisors

Pierwotny rynek mieszkaniowy i budownictwo. Polska, Podkarpacie, Rzeszów. Kazimierz Kirejczyk. residential advisors Pierwotny rynek mieszkaniowy i budownictwo Polska, Podkarpacie, Rzeszów Kazimierz Kirejczyk Plan wypowiedzi Obraz rynku i budownictwa mieszkaniowego w Polsce Podkarpackie inwestorzy indywidualni na tle

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl ul. Dąbska 2a/2 tel. 664 787 72 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl Przykładowa analiza rynku nieruchomości gruntowych powiatu krakowskiego wykonana w ramach współpracy z Małopolskim Rynkiem Nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM REALIZATORZY Stowarzyszenie ESWIP Instytucje wspierające: ROPS, OWIES i IPS w regionie OBSZAR DZIAŁANIA Obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego, podzielony na 3

Bardziej szczegółowo

ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA TLE POLSKI W OKRESIE MIĘDZY NARODOWYMI SPISAMI POWSZECHNYMI 2002 I 2011

ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA TLE POLSKI W OKRESIE MIĘDZY NARODOWYMI SPISAMI POWSZECHNYMI 2002 I 2011 Michał T. Wilczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA TLE POLSKI W OKRESIE MIĘDZY NARODOWYMI SPISAMI POWSZECHNYMI 2002 I 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl Perspektywy dla budownictwa w świetle wydanych pozwoleo na budowę Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa tys. mieszkao Mieszkania,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIESZKANIOWA W POLSCE W PRACACH NAUKOWYCH 1918-2010

POLITYKA MIESZKANIOWA W POLSCE W PRACACH NAUKOWYCH 1918-2010 Maciej Cesarski POLITYKA MIESZKANIOWA W POLSCE W PRACACH NAUKOWYCH 1918-2010 Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań % % OFICYNA WYDAWNICZA ' SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 9 OFICYNA WYDAW NI CZA WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Rynek lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego Warszawy w 2013 r.

Rynek lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego Warszawy w 2013 r. Statystycznego. Powyższe dane przeanalizowano oraz zaprezentowano w formie liczbowej oraz w ujęciu procentowym. Wstęp lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI

UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRZEGLĄ D ZACHODNIOPOMORSKI TOM XXVIII (LVII) ROK 2013 ZESZYT 3 VOL. 1 ROZPRAWY I STUDIA ALEKSANDRA PIASECKA * 1 Opole UWARUNKOWANIA ROZWOJU RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W OPOLU STRESZCZENIE Rozwój

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu OPRACOWANIA SYGNALNE Data opracowania: czerwiec 2016 ul. Wojska Polskiego 27/29 60-624 Poznań tel.: 61 27 98 200 fax: 61 27 98 100 SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce.

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Problemy mieszkaniowe Polaków w świetle badań i analiz Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Ogólna diagnoza mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rdos.olsztyn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rdos.olsztyn.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rdos.olsztyn.gov.pl Olsztyn: Szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry w drzewostanach i zadrzewieniach

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Znak: WAP.22..20 Olsztyn, dnia 0.06.20 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla młodych Program Mieszkanie dla młodych CO TO JEST? Program Mieszkanie dla młodych to nowy program polegający na dopłatach do kredytów udzielonych na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Ma on w pewnym

Bardziej szczegółowo