SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2005 2008"

Transkrypt

1 Publikowanie, kopiowanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie całej lub części artykułów i grafik bez zezwolenia jest zabronione. SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH Marcin Janusz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPROWADZENIE Rozwój mieszkalnictwa to ważny element rozwoju kraju. Przyczynia się do poprawy warunków życia społeczeństwa (Andrzejewski 1987, s. 46), zwiększenia się mobilności społecznej (Werner 28, s. 73), zapobiegania bezrobociu oraz ożywienia gospodarczego kraju lub regionu (Frąckiewicz 1995, s. 38). Sytuację mieszkaniową w Polsce ocenia się powszechnie jako trudną. Istotą problemu kwestii mieszkaniowej są przede wszystkim chroniczny deficyt statystyczny mieszkań, rozumiany jako różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań w istniejącym zasobie, wysoki poziom zużycia technicznego części zasobów mieszkaniowych, znaczny odsetek mieszkań kwalifikowanych jako substandard mieszkaniowy oraz przede wszystkim brak rezerwy wolnych mieszkań (Zapart 1999, s. 27). Problem mieszkaniowy nie pojawił się w Polsce nagle. Jest konsekwencją następstwa wielu procesów i zdarzeń mających umocowanie historyczne (Nieciuński 25, s. 113; Cesarski 27, s. 95). Jest także zróżnicowany geograficzne (Andrzejewski 1987, s. 219). W badaniach sytuacji mieszkaniowej według Andrzejewskiego (1987, s. 223) występują dwie tendencje. Po pierwsze, specyfika warunków mieszkaniowych narzuca postulat jak najmocniejszego podkreślenia cech lokalnych, wyróżniających środowisko wybrane do badania czy to w czasie, czy w przekroju terytorialnym lub społecznym. Po drugie, ze względu na ogólny charakter zagadnień mieszkaniowych i ich społeczną rolę dąży się do wydobycia szczegółowych elementów pozwalających na porównanie sytuacji mieszkaniowej w konkretnym środowisku z sytuacją w Polsce. Celem artykułu jest zatem analiza zmian w zasobach i warunkach mieszkaniowych w powiatach grodzkich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 25 28, z uwzględnieniem kontekstu demograficznego. Na potrzeby publikacji dokonano zestawienia podstawowych wskaźników przeciętnych i strukturalnych, takich jak m.in. powierzchnie użytkowe mieszkań i izb, zaludnienie mieszkań czy natężenie budownictwa mieszkaniowego, charakteryzujących zakres i przedmiot badań polityki mieszkaniowej (Andrzejewski 1987, s. 221; Frąckiewicz 1995, s. 7), a kryterium selekcji stanowiła dostępność materiałów statystycznych. DEMOGRAFICZNE CZYNNIKI POTRZEB MIESZKANIOWYCH Do najważniejszych czynników kształtujących i określających wielkość potrzeb mieszkaniowych, ich rozmieszczenie oraz tendencje rozwojowe należą procesy demograficzne. Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje niespełna 1,5 mln ludności, co stanowi 3,7% populacji kraju i sytuuje je na 12 miejscu spośród 16 województw Polski. W dwóch powiatach grodzkich województwa (miasta na prawach powiatu) mieszka łącznie 21,2% ludności województwa (tab. 1). W ośrodkach tych zlokalizowane są największe przedsiębiorstwa dające zatrudnienie, modernizowana jest infrastruktura oraz zasoby mieszkaniowe, co przekłada się na najbardziej korzystne warunki życia w regionie. Jednocześnie te dwa grodzkie powiaty stanowią wiodące ośrodki koncentracji ludności. Ponad połowę powiatów województwa zamieszkuje bowiem dwukrotnie mniej mieszkańców aniżeli miasta na prawach powiatu. Tabela 1. Liczba ludności w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego w 28 r. Powiat Węgorzewski Gołdapski Nidzicki Olecki Lidzbarski Braniewski Nowomiejski Mrągowski Elbląski Giżycki Piski Bartoszycki Działdowski Kętrzyński Szczycieński Ełcki Iławski Ostródzki Olsztyński Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, 29. Liczba ludności (tys.) Polityka Społeczna nr 11 12/21

2 Istotnym wskaźnikiem demograficznym, dającym obraz przeobrażeń społecznych i wynikających z tego implikacji, jest przyrost naturalny. W latach liczba urodzeń żywych w Polsce ponownie przewyższa liczbę zgonów. Jest to efektem odwrócenia negatywnej tendencji spadku urodzeń, która ma jednak społeczno- -gospodarcze konsekwencje dla przyszłych pokoleń 1. Tabela 2. Przyrost naturalny ludności wybranych jednostek terytorialnych w latach W badanym okresie w woj. warmińsko-mazurskim zanotowano rosnący przyrost naturalny. Dotyczy to w szczególności Olsztyna, który stale notuje dodatnie wyniki liczby urodzeń. Na jednym z ostatnich miejsc rankingu województwa ulokować należy miasto Elbląg. Mimo tendencji wzrostowej, w dalszym ciągu została zachowana nadwyżka zgonów nad urodzeniami, co z kolei sytuuje ten powiat na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Analizując powyższe dane należy przypuszczać, iż kolejne lata będą dla tego miasta przełomowe i pozwolą na zanotowanie nadwyżki urodzeń. Problem dostępności mieszkań jest ściśle związany z mobilnością ludności, którą oszacować można na podstawie wielkości migracji wewnętrznej i zewnętrznej (emigracji). Przyczyny migracji, które można odnieść do danych statystycznych, potwierdzają także obserwacje z wielu dziesiątków lat o przemieszczaniu się ludności ze wsi do miast, zwłaszcza z województw o wolniejszym rozwoju, zarówno wewnątrz kraju, jak i przez wyjazdy zagraniczne. Migracje wewnętrzne związane są przede wszystkim ze spadkiem opłacalności produkcji rolnej, przemieszczaniem się w poszukiwaniu pracy (powstawanie nowych rynków pracy) oraz pozostawaniem w miastach absolwentów szkół wyższych i średnich, których nie było w dotychczasowym miejscu zamieszkania (Werner 28, s. 73). Region Warmii i Mazur wpisuje się w tę charakterystykę. W badanym okresie saldo migracji (wewnętrznych i zewnętrznych) województwa było ujemne. Relatywnie najbardziej korzystnie prezentuje się na tym tle powiat grodzki Olsztyn. Perspektywa poprawy warunków życiowych ludności woj. warmińsko-mazurskiego wydaje się w tej sytuacji wiodącym argumentem dla mobilności. Migracje stymulują popyt na mieszkania. Saldo migracji to efekt silnego napływu mieszkańców zwłaszcza w strefach podmiejskich największych miast, co jest związane ze zjawiskiem suburbanizacji oraz wysokich zarobków. Z tej perspektywy zaskakująca jest pozycja elbląskiego powiatu grodzkiego. Stale wysoce ujemne saldo migracji każe pochylić się nad specyfiką tego obszaru. Tabela 3. Saldo migracji wewnętrznych w woj. warmińsko-mazurskim w latach Stan i cechy zasobów mieszkaniowych w latach Deficyt statystyczny mieszkań w Polsce szacuje się obecnie na około 1,6 mln mieszkań (Ślesicka 27, s. 69). Analiza zasobów prowadzi do określenia istniejącego deficytu mieszkaniowego, co w zestawieniu z liczbą gospodarstw domowych stanowi pewnego rodzaju ocenę sytuacji mieszkaniowej oraz dotychczasowych rezultatów rozwoju budownictwa (Rydzik 28, s. 6). W woj. warmińsko-mazurskim są zaledwie dwa miasta liczące powyżej 1 tys. mieszkańców, które posiadają największy zasób mieszkaniowy w przeliczeniu na 1 ludności spośród wszystkich powiatów tego regionu (tab. 4). Ten podstawowy wskaźnik dotyczący analizy substancji mieszkaniowej w ujęciu krajowym i międzynarodowym wypada w analizowanych miastach korzystnie, znacznie przewyższając średnią dla Polski. Szczególnie pozytywnie należy oceniać tę sytuację w zestawieniu ze średnią dla woj. warmińsko-mazurskiego. W każdym z analizowanych lat liczba mieszkań na 1 ludności w województwie jest niższa od średniej dla kraju, natomiast Olsztyn i Elbląg każdorazowo podnoszą średnią województwa. Wydaje się, iż jest to zgodne z ogólnopolską tendencją, kiedy to największe ośrodki regionu są w stanie zaoferować społeczeństwu najwięcej mieszkań. Tabela 4. Liczba mieszkań na 1 ludności Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach Polskie mieszkania są zdecydowanie przeludnione (tab. 5). Mieszkania w Warmińsko-mazurskiem w każdym z analizowanych lat zamieszkiwało przeciętnie więcej osób aniżeli przeciętnie w Polsce. Mimo spadkowej tendencji zagęszczenia mieszkań w kraju i regionie, woj. warmińsko-mazurskie zwykle zawyżało, wraz z innymi regionami Polski Wschodniej, średnią dla Polski. Relatywnie najmniejsze zaludnienie mieszkań zaobserwować można w grodzkich powiatach obszaru. Zdecydowanie najkorzystniej w tej perspektywie rysuje się sytuacja stolicy regionu, która swymi wskaźnikami gwarantuje mieszkańcom najbardziej dogodne warunki życia. Tabela 5. Przeciętna liczba osób na mieszkanie Warmii i Mazur i w Polsce w latach ,91 2,67 3,12 2,99 2,89 2,63 3,9 2,96 2,86 2,58 3,5 2,93 2,83 2,53 3,1 2,9 Przeciętne mieszkanie omawianego obszaru jest znacznie mniejsze od średniej krajowej. Powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce, województwie oraz jego miastach na prawach powiatu w latach nieznacznie wzrastała (wykres 1). Spośród badanych obszarów najmniejszą powierzchnię użytkową mieszkania posiadają mieszkania w Elblągu, a następnie w Olsztynie. Przeciętne polskie mieszkanie ma coraz więcej metrów kwadratowych powierzchni głównie z racji rozwoju budownictwa wolnostojącego, które dominuje na obszarach peryferyjnych miast oraz obszarach wiejskich. W miastach zaś najwięcej mieszkań powstaje w zbiorowym budownictwie, co w znacznej mierze warunkuje metraż mieszkania. Powierzchnia użytkowa mieszkania dla jednej osoby jest w sposób oczywisty skorelowana z zaludnieniem mieszkań. Nie dziwi zatem fakt, iż województwo, które cechuje przeludnienie mieszkań, legitymuje się relatywnie mniejszą powierzchnią użytkową przypadającą na osobę (wykres 2). Polityka Społeczna nr 11 12/21 19

3 Wykres 1. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (m 2 ) Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,6 56,9 64,9 69,3 65,1 57,8 57,1 69,5 57,9 57,3 58,2 57,5 Ciekawe jest zestawienie wskaźnika dla Olsztyna i całego województwa. Mimo tendencji do większego metrażu mieszkania poza miastem, Olsztyn dysponuje większą powierzchnią użytkową dla osoby. Zastanawiająca z kolei jest sytuacja Elbląga, który, mając korzystny stosunek liczby mieszkań do liczby ludności, cechuje się niższą przeciętną powierzchnią w przeliczeniu na osobę aniżeli przeciętny wynik województwa. Zadowalająca jest natomiast wzrostowa tendencja w tej materii dla każdej analizowanej jednostki terytorialnej. Należy przypuszczać, że w kolejnych latach sytuacja nadal będzie się poprawiać. W tabeli 6 zaprezentowano przeciętną powierzchnię użytkową izby w woj. warmińsko-mazurskim oraz grodzkich powiatach Warmii i Mazur. W latach wartości te ulegały niewielkim zmianom. Olsztyn i Elbląg w badanym okresie cechowały się wartościami poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Różnice te są z pewnością konsekwencją typów budownictwa wykorzystywanych w miastach i poza nimi. Większa przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w bliskim sąsiedztwie miasta i na obszarach wiejskich implikuje większą powierzchnię użytkową izby w tych zasobach. Warte podkreślenia jest stwierdzenie, że w woj. warmińsko-mazurskim przeciętne mieszkanie i przeciętna izba są mniejsze od przeciętnych odpowiedników w skali kraju. 65,3 69,8 65,6 Pow iat m. Elbl g Warmi sko-mazurskie Powiat m. Olsztyn Wykres 2. Przeciętna powierzchnia użytkowa (m 2 ) na osobę Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,5 21,5 23,2 2,8 19,7 22, 21,1 23,5 2, 22,4 23,8 21,4 2,3 23, Pow iat m. Elbl g Warmi sko-mazurskie Powiat m. Olsztyn Tabela 6. Przeciętna powierzchnia izby w woj. warmińsko-mazurskim, powiatach grodzkich Warmii i Mazur i w Polsce w latach (m 2 ) 21,8 24,2 7,2 16,4 16,5 17,5 18,7 16,4 16,5 17,6 18,8 16,5 16,6 17,6 18,9 16,6 16,7 17,7 18,9 Kolejną konsekwencją typów budownictwa mieszkaniowego charakterystycznego dla miasta jest przeciętna liczba izb w mieszkaniu (tab. 7). Domy wolnostojące, dominujące w osadnictwie wiejskim i podmiejskim, cechuje większa powierzchnia użytkowa mieszkań oraz większa liczba izb w mieszkaniu. Warunki mieszkaniowe w miastach wymuszają mniejsze powierzchnie mieszkań, a chcąc zachować komfort zamieszkania, rezygnuje się z większych izb kosztem ich powierzchni, uwzględniając potrzeby ludności co do liczby izb w mieszkaniu. Po raz kolejny w analizowanym zestawieniu najsłabiej wypada powiat miasto Elbląg. Tabela 7. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu w woj. warmińsko-mazurskim, powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,45 3,5 3,69 3,68 3,45 3,49 3,69 3,69 3,46 3,5 3,7 3,7 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W POLSCE, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM ORAZ W POWIATACH GRODZKICH WARMII I MAZUR 3,47 3,5 3,7 3,7 Ostatnie lata w polskim budownictwie to czas rozwoju. Z roku na rok oddaje się do użytku więcej mieszkań. Prężnie działają firmy deweloperskie, banki konkurują o klienta w zakresie kredytów hipotecznych. Od 28 r. instytucje finansowe zaostrzyły kryteria przyznawania środków z racji problemów związanych z kryzysem finansowym. Część inwestycji nie zostało zakończonych, a wybrani deweloperzy mają problemy ze sprzedażą wolnych zasobów. Ceny nieruchomości, wywindowane w okresie szczytowego zainteresowania mieszkaniem, zatrzymały się. W woj. warmińsko-mazurskim w każdym kolejnym rocznym zestawieniu widać, że oddano do użytku więcej mieszkań niż w roku poprzednim (tab. 8). Konsekwencją transformacji ustrojowej jest jednak zmiana w strukturze mieszkań oddawanych do użytku według inwestorów. Zdecydowanie spada udział oddanych mieszkań zakładowych (w Olsztynie w badanym okresie nie powstało ani jedno takie mieszkanie), przed 1989 r. ważne ogniwo produkcji przemysłowej miast. Sukcesywnie spada również odsetek oddanych do użytku mieszkań komunalnych. Względnie stabilna jest sytuacja budownictwa społecznego. Jego zadaniem bowiem jest zaspokajanie potrzeb, a nie popyt, a charakter mieszkań jest głównie socjalny (Bryx 21, s. 19). O doniosłości idei mieszkań czynszowych mówi wiele opracowań (Thiel, Zaniewska 27; Ślesicka 27), w których problematyka konieczności i efektywności budownictwa społecznego w XXI wieku jest przedmiotem pogłębionych analiz (Korniłowicz 28; Korzeniewski 29; Cesarski 29). O ile mieszkania spółdzielcze w woj. warmińsko-mazurskim cechują się rosnącym udziałem w skali roku, o tyle ich odsetek w miastach na prawach powiatu jest zróżnicowany. Jest to szczególnie widoczne w Elblągu. W 27 i 28 r. spółdzielcze mieszkania stanowiły odpowiednio 23,6% i 19,4% wszystkich oddanych do użytku mieszkań w tym mieście, wyraźnie konkurując z budownictwem indywidualnym. W 26 r. jednak udział mieszkań spółdzielczych stanowił zaledwie znikomy odsetek sfinalizowanych inwestycji (,4%). W stolicy województwa mieszkania spółdzielcze stanowią od kilkunastu (lata 25 27) do 2% (28 r.) oddanych mieszkań. Zdecydowany prym w Warmińsko-mazurskiem wiedzie jednak budownictwo indywidualne. Dotyczy to również nowej kategorii zasobów mieszkaniowych mieszkań wybudowanych na sprzedaż lub wynajem. Budownictwo indywidualne dominuje nad mieszka- 2 Polityka Społeczna nr 11 12/21

4 Tabela 8. Mieszkania oddane do użytku według typów budownictwa w woj. warmińsko-mazurskim, powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach Mieszkania oddane do użytku według typów budownictwa Ogółem Spółdzielcze Zakładowe Komunalne Społeczne czynszowe Sprzedaż lub wynajem Indywidualne Warmińsko- -mazurskie Powiat m. Olsztyn Powiat m. Elbląg niami przeznaczonymi na sprzedaż lub wynajem, ale w powiatach grodzkich sytuacja jest jednak zgoła odmienna. W Olsztynie ta forma stanowi około 5% wszystkich mieszkań oddanych do użytku na przestrzeni lat. W Elblągu zaś udział budownictwa indywidualnego przedstawia się w sposób zróżnicowany, w każdym jednak przypadku stanowi znaczący odsetek w skali miasta. Budownictwo indywidualne oraz przeznaczone na sprzedaż lub wynajem uwzględnianych łącznie to około 8% wszystkich mieszkań oddanych do użytku w latach w województwie. Ta statystyka koresponduje z tendencją krajową. Współczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze nie wskazują na radykalne zmiany w tym zakresie. WARUNKI MIESZKANIOWE W MIESZKANIACH ODDANYCH DO UŻYTKU W LATACH W 28 r. oddano w Polsce ponad 4 mieszkania w odniesieniu do 1 ludności kraju (tab. 9). To o ponad jedno mieszkanie więcej w porównaniu z 25 r. Jest to bez wątpienia zjawisko korzystne, choć w dalszym ciągu niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby ludności. Wzrost podobnego rzędu rozpatrywać można w odniesieniu do omawianego województwa. Szczególnie korzystnie przedstawia się liczba oddanych mieszkań w Olsztynie. W każdym przypadku ponad dwukrotnie przewyższa wartość wskaźnika dla kraju i województwa. Olsztyn, jako największe miasto w regionie, liczy najwięcej mieszkańców, posiadając jednocześnie największą liczbę mieszkań oddanych do użytku w latach Inaczej jest w elbląskim powiecie grodzkim. W Elblągu oddano do użytku zdecydowanie mniej mieszkań w przeliczeniu na 1 ludności niż w Olsztynie, ale również mniej niż w odniesieniu do województwa. Nowych mieszkań nie przybywa dostatecznie szybko, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe drugiego co do wielkości skupiska ludności Warmii i Mazur. Tabela 9. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1 ludności woj. warmińsko-mazurskiego i powiatów grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,4 6,4 3,1 3, 1,6 7,4 3,1 3, 4, 9,4 4,1 3,5 2,7 8,9 4,8 Wskaźnikiem, który pozwala ujednolicać obliczenia charakteryzujące kwestie mieszkaniowe, jest liczba mieszkań oddanych do użytku do liczby zawartych małżeństw 2. W latach w Polsce oddano od 55 do 64 mieszkań na 1 zawartych małżeństw (tab. 1). Na tej podstawie można stwierdzić, iż zaledwie połowa nowych gospodarstw domowych powstałych ma szanse zamieszkać samodzielnie w swoim mieszkaniu. Nieznacznie lepiej wypada omawiane województwo. Szczególnie korzystnie w tej perspektywie rysuje się sytuacja mieszkaniowa małżeństw w Olsztynie, gdyż są to wielkości ponad dwukrotnie wyższe. W Elblągu sytuacja jest odmienna. W 26 r. oddano tam do użytku zaledwie 282 mieszkania na 1 zawartych małżeństw, co w znacznym stopniu utrudnia usamodzielnianie się. W pozostałych latach wskaźnik ten znacznie wzrósł, lecz w dalszym ciągu jest wielce niesatysfakcjonujący. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku w latach w Polsce prezentowała się względnie stabilnie. Podobne wnioski nasuwają się przy analizie powierzchni użytkowej mieszkania na Warmii i Mazurach (tab. 11). Sukcesyw- Tabela 1. Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1 zawartych małżeństw w woj. warmińsko-mazurskim i powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach Tabela 11. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku w woj. warmińsko-mazurskim i powiatach grodzkich Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach (m 2 ) ,2 68,5 93,8 15,3 9 66,9 88,8 11,6 77,9 61,5 84,1 15,6 81,1 73,1 9,4 14, Polityka Społeczna nr 11 12/21 21

5 nie wzrasta natomiast przeciętna powierzchnia nowego mieszkania w Olsztynie. Na przestrzeni trzech lat jest to wzrost o niespełna 5 m 2. Największe nowe mieszkania oddano w Elblągu w 25 r. (ponad 15 m 2 p.u.). Z każdym kolejnym rokiem przeciętna powierzchnia mieszkania w tym mieście zmniejsza się, co być może jest konsekwencją zmian w strukturze budownictwa mieszkaniowego według inwestorów, szczególnie w 28 r. (por. tab. 8). Szczegółowej analizie poddano również przeciętną liczbę (tab. 12) oraz powierzchnię izb (tab. 13) w mieszkaniach oddanych do użytku w omawianym okresie. W zestawieniu z dotychczasowym budownictwem mieszkania oddane do użytku mają przeciętnie więcej izb w mieszkaniu. Jest to często konsekwencja uwzględnienia potrzeb społeczeństwa, które w relatywnie mniejszych zasobach stara się wygospodarować odpowiadającą swoim potrzebom liczbę izb. Ponadto jest to efektem większej powierzchni użytkowej mieszkania, która w zrozumiały sposób przekłada się na większą liczbę izb w mieszkaniu. Tabela 12. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu oddanym do użytku Warmii i Mazur oraz w Polsce w latach ,4 4,2 4,4 4,2 3,4 4, 4,2 3,7 3,3 4, Tabela 13. Przeciętna powierzchnia izby w mieszkaniu oddanym do użytku w latach Warmii i Mazur (m 2 ) 3,6 3,5 3,9 2 22,2 21,3 22,7 2,1 19,9 18,6 21,2 22,3 22,2 21,3 23, 24,1 24, 2 24,4 Porównując powierzchnię użytkową mieszkań oddanych do użytku w latach zauważyć trzeba, iż w każdej jednostce terytorialnej nowo oddane mieszkanie posiada izby o przeciętnej powierzchni przekraczającej 2 m 2 (wyjątkiem jest Olsztyn), podczas gdy przeciętne powierzchnie izb w dotychczasowych zasobach mieszkaniowych w żadnym przypadku nie przekroczyły tej wielkości (por. tab. 6). To wyraźnie pozytywne zjawisko ma szansę odwrócić sytuację, w której około połowy mieszkań w kraju stanowią mieszkania o małej powierzchni użytkowej mieszkań z minimalną liczbą izb (por. Korniłłowicz 25, s. 72). PODSUMOWANIE I WNIOSKI Wśród wielu problemów przestrzennego zróżnicowania rozwoju Polski, niedorozwój województw wschodnich i północno- -wschodnich zajmuje istotne miejsce z racji dysproporcji gospodarczych i społecznych, jakie występują między tymi obszarami a pozostałą częścią kraju. Dotyczy to także kwestii mieszkaniowej. Zapóźnienia systemowe w zestawieniu ze słabą infrastrukturą, trudnościami na rynku pracy, stanem i wyposażeniem substancji mieszkaniowej dodatkowo podkreślają złożoność sytuacji społeczno-ekonomicznej analizowanych obszarów. Mieszkańcy tych województw stają w obliczu głębokich kwestii społecznych, które mogą przyczynić się do ich marginalizacji społecznej lub sprzyjać procesom emigracyjnym. Warunki mieszkaniowe dwóch powiatów grodzkich woj. warmińsko-mazurskiego na tle Polski i województwa są na podstawie przeprowadzonej analizy zróżnicowane. Olsztyn, jako największe miasto województwa, charakteryzuje się wzrostową tendencją wskaźników cechujących kwestię mieszkaniową. Potwierdza tym samym, iż warunki mieszkaniowe dużych miast w Polsce znacznie przewyższają średnią dla kraju. Tę pozycję potwierdza natężenie budownictwa mieszkaniowego. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie liczby mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1 ludności i 1 zawartych małżeństw mimo stałego napływu ludności do miasta. W stolicy województwa wzrost zasobów mieszkaniowych odbywa się przy wydatnym udziale budownictwa indywidualnego oraz mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Pozycja Elbląga w zestawieniu z Olsztynem oraz woj. warmińsko-mazurskim jest silnie zróżnicowana. Jako drugie, najbardziej liczne skupisko ludności w województwie cechuje się relatywnie dużymi zasobami mieszkaniowymi. Mimo dość wyraźnego ujemnego salda migracji, legitymuje się wskaźnikami strukturalnymi sytuacji mieszkaniowej poniżej przeciętnej. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie liczby mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1 ludności i 1 zawartych małżeństw, które są niższe zarówno od średnich krajowych, jak i całego województwa. Wartym odnotowania jest z kolei większy niż w Olsztynie udział budownictwa spółdzielczego, zakładowego i społecznego. W latach zaobserwowano korzystne zmiany w strukturze polskiego mieszkalnictwa. Liczne mieszkania oddane do użytku oraz poprawa warunków mieszkaniowych stanowią, niestety, dopiero zalążek niezbędnych zmian. Wśród wielu problemów polskiego mieszkalnictwa na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim kwestie standardu zamieszkania oraz budownictwa społecznego. To ostatnie opiera się na założeniach uwzględnienia roli państwa i samorządu. Sprawna polityka mieszkaniowa oparta na umiejętnym wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE na cele mieszkaniowe (szerzej Zygierewicz 27), stabilna sytuacja społeczno-gospodarcza oraz porządek organizacyjno-prawny państwa może stać się stymulatorem poprawy warunków mieszkaniowych kraju, a w konsekwencji województwa warmińsko-mazurskiego. LITERATURA Andrzejewski A. (1987), Polityka mieszkaniowa, PWE. Bryx M. (21), Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Warszawa: Poltext. Cesarski M. (29), Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania, Problemy Rozwoju Miast nr 1 2. Cesarski M. (28), Mieszkania na wynajem wyzwania, doświadczenia, przestrogi, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Cesarski M. (27), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach dziedzictwo i przemiany, Seria: Wyzwania Społeczno-Ekonomiczne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Frąckiewicz L. (1995), Polityka mieszkaniowa. Materiały do studiowania, Katowice: Wyd. AE w Katowicach. Hut P. (27), Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań, w: Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Warszawa: PWN. Korniłłowicz J. (28), Czy w Polsce można budować mieszkania czynszowe?, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Korniłowicz J. (25), Społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa w miastach na przełomie XX i XXI wieku, w: Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszaw: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Gospodarki Nieruchomościami. Korzeniewski W. (29), Mieszkania społecznie najpotrzebniejsze. Wczoraj i dziś, Problemy Rozwoju Miast nr 1 2. Nieciuński W. (25), Czterdzieści pięć i dziewięć lat polityki mieszkaniowej w Polsce, w: Frąckiewicz L. (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa: IPiSS oraz Instytut Gospodarki Nieruchomościami. 22 Polityka Społeczna nr 11 12/21

6 Rydzik W. (27), Zróżnicowanie regionalne potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Ślesicka A. (27), Towarzystwa budownictwa społecznego i ich znaczenie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w: Karpowicz A. (red.), Polityka mieszkaniowa, Warszawa: Wyd. Biura Analiz Sejmowych. Śleszyński P. (27), Możliwości prognozowania popytu mieszkaniowego w świetle dostępnych danych, Problemy Rozwoju Miast nr 3. Thiel M., Zaniewska H. (27), Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Dostępność i standard, Problemy Rozwoju Miast nr 3. Werner W. (28), Skala i przyczyny migracji wewnętrznej i zewnętrznej, Problemy Rozwoju Miast nr 2 4. Zapart J. (1999), Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu. Zygierewicz A. (27), Środki UE na cele związane z mieszkalnictwem, w: Polityka mieszkaniowa, red. E. Karpowicz, Studia BAS, Warszawa: Wyd. Sejmowe Kancelarii Sejmu. SUMMARY The paper aims at determining changes in housing resources and housing conditions in the towns with the rights of a county of warminsko-mazurskie voivodship. The indicators characterizing these towns were collected and compared with Poland and voivodship as a whole. The studies showed various situation in two towns. Hosing resources in Olsztyn and Elblą g are bigger than national and voivodship average, but the dynamic and structure is not the same. Olsztyn is characterized by favourable changes, which have a positive impact of population living standards. Elblą g s indicators are situated below the average and its dwellings completed are smaller than citizens demand.

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego 17 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego Jacek Szlachta Szkoła Główna Handlowa Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel Paulina Nowicka Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju do roku 2020 Miasto i Gmina Krośniewice

Scenariusz rozwoju do roku 2020 Miasto i Gmina Krośniewice Miasto i Gmina Krośniewice Wykonawca: PAG Uniconsult ul. Migdałowa 4 lok. 71 02-796 Warszawa tel. (22) 256 39 00 fax (22) 256 39 10 e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl Zleceniodawca: Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym KSOW-26-12/ZP-MS/2012 Raport podsumowujący Zamawiający Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna Łodzi

Sytuacja demograficzna Łodzi Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Sytuacja demograficzna Łodzi Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym

Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9. w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat 9 Demograficzne uwarunkowania podaży pracy grupy wiekowej 19 24 lat w województwie opolskim do 2020 r. w układzie przestrzennym Uwagi metodologiczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo