Regulamin wyboru uczestników inwestycji budowalnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową ROZŁOGI w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin wyboru uczestników inwestycji budowalnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową ROZŁOGI w Warszawie"

Transkrypt

1 1 Regulamin wyboru uczestników inwestycji budowalnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową ROZŁOGI w Warszawie I. Zasady ogólne 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ROZŁOGI w Warszawie, zwana dalej Spółdzielnią, może realizować inwestycje budowlane na zasadach spółdzielczych (bez zysku), na zasadach komercyjnych (z zyskiem). 2. Przed ogłoszeniem naboru inwestorów Rada Nadzorcza, w ramach uchwalania planów gospodarczych, podejmuje uchwałę określającą zasady, na jakich realizowana jest dana inwestycja. II. Zasady obowiązujące w odniesieniu do inwestycji realizowanych na zasadach spółdzielczych (bez zysku) 1. W inwestycjach realizowanych na zasadach spółdzielczych inwestorami mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni. 2. Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki w celu ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni prawa odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych; 3. Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zakupu tylko jednego mieszkania w ramach realizowanej inwestycji. Pod pojęciem członka Spółdzielni rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która figurowała w rejestrze Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI w Warszawie na koniec miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie zbierania oświadczeń od inwestorów. W przypadku gdy tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni przysługuje wspólnie małżonkom będącym członkami Spółdzielni, każde z nich jest uprawnione indywidualnie ubiegać się o zakup jednego mieszkania w ramach realizowanej inwestycji. 4. Po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą założeń organizacyjno-finansowych nowej inwestycji oraz po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na

2 2 budowę, Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór osób do zawierania umów o budowę lokali. 5. Nabór inwestorów przeprowadza Zarząd. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje 3- osobową komisję w celu nadzorowania procesu wyłaniania inwestorów, składającą się z osób niezainteresowanych bezpośrednio i pośrednio zakupem lokalu w tej inwestycji. W przypadku niemożności skompletowania takiej Komisji nadzór sprawuje Prezydium Rady Nadzorczej. Wszystkie sprawy sporne, związane z wyborem inwestorów rozstrzygane są wspólnie przez Zarząd i komisję RN. 6. Warunkiem ubiegania się o udział w inwestycji jest brak zadłużeń członka wobec Spółdzielni na koniec ostatniego miesiąca przed rozpoczęciem zbierania oświadczeń od inwestorów oraz deklaracja zakupu miejsca parkingowego w garażu wielopoziomowym. 7. Zainteresowani udziałem w danej inwestycji co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem losowania zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni opłatę w wysokości ,00 zł. Wpłacona kwota w przypadku osób z którymi Spółdzielnia podpisze umowę przedwstępną o budowę lokalu, zarachowana zostanie na poczet pierwszej raty. W pozostałych przypadkach zwrot opłaty nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia utworzenia listy inwestorów na rachunek bankowy wskazany przez zainteresowanego. 8. Rezygnacja z zakupu stanowiska garażowego jest równoznaczna z rezygnacją zakupu mieszkania. 9. Ogłoszenie o naborze na inwestycję będzie zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni. Powyższe ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje o planowanej inwestycji: lokalizacja budynku,

3 3 rodzaj i liczbę lokali (mieszkalne, miejsca postojowe), powierzchnię użytkową poszczególnych lokali, prognozowany koszt budowy 1 m 2 lokalu i stanowiska garażowego, - współczynniki korekcyjne ceny w zależności od atrakcyjności lokalu, termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w inwestycji ( nie krótszy niż 14 dni licząc od ogłoszenia naboru), - prognozowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 10. W celu ustalenia kolejności wyboru konkretnego mieszkania zostanie przeprowadzone losowanie wg. poniższych zasad: 1). Celem losowania jest wyznaczenie kolejności wyboru mieszkań spośród wszystkich lokali projektowanych w nowym zadaniu inwestycyjnym. W wyniku losowania zostanie utworzona lista osób, uporządkowana w kolejności od najmniejszego do największego wylosowanego numeru. 2). Osoba z najmniejszym wylosowanym numerem pierwsza dokona wyboru odpowiadającego jej mieszkania z ogólnej puli mieszkań w nowym zadaniu inwestycyjnym. Wybrane mieszkanie jest skreślane z listy mieszkań do dalszego wyboru, zmniejszając tym samym liczbę wolnych mieszkań. 3). Kolejna osoba z najmniejszym wylosowanym numerem dokona wyboru odpowiadającego jej mieszkania z pozostających wolnych mieszkań. Proces ten powtarzany jest do wyczerpania oferowanych mieszkań lub braku członków Spółdzielni zainteresowanych ich nabyciem. 4). W przypadku gdy któraś z uprawnionych osób po dokonaniu wyboru lokalu nie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników losowania lub odstąpi od umowy w trakcie realizacji inwestycji, osoby z listy rezerwowej, w ustalonej kolejności, będą mogły podpisać umowę o budowę zwolnionego lokalu. Oznacza to, że osoby z listy rezerwowej będą mogły dokonać wyboru tego mieszkania, które zostało zwolnione przez osobę rezygnującą. Oferta wyboru zwolnionego mieszkania będzie przedkładana kolejnym osobom z listy rezerwowej, aż do momentu zdecydowania się którejś osoby na wybór tego mieszkania. Jeżeli żadna osoba z listy rezerwowej nie zdecyduje się w

4 4 wyznaczonym terminie na wybór zwolnionego mieszkania, zostanie ono zaoferowane ewentualnym chętnym członkom Spółdzielni na etapie inwestycji lub sprzedane po zakończeniu inwestycji w ramach przetargu nieograniczonego. Listę rezerwową tworzą członkowie Spółdzielni, którzy z powodu braku mieszkań w pierwszej turze naboru nie uczestniczyli w wyborze lokalu. 5). O terminie i miejscu przeprowadzenia losowania Spółdzielnia powiadamia najpóźniej na 14 dni przed datą jego przeprowadzenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Ze względów organizacyjnych, cały proces losowania i wyboru mieszkań podzielono na 2 etapy: * ETAP I - losowanie kolejności wyboru mieszkań, *ETAP II - wybór mieszkań według wylosowanej kolejności. 6.) Obecność członka Spółdzielni podczas losowania nie jest obowiązkowa, natomiast dla ważności dokonania indywidualnego wyboru mieszkania konieczna jest obecność zainteresowanej osoby. Dopuszczenie do udziału w drugim etapie wymaga okazania przez członka Spółdzielni dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak osobistego stawiennictwa się w wyznaczonych terminach wyboru mieszkań oznacza rezygnację z udziału w wyborze mieszkania i udziału w inwestycji. 7.) Osoba, która nie może osobiście stawić się w dniu wyboru mieszkań może ustanowić swojego pełnomocnika udzielając mu pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym lub przez uprawnionego pracownika spółdzielni, który będzie go reprezentował i brał udział w wyborze mieszkań. Oryginał pełnomocnictwa musi być dostarczony do Spółdzielni najpóźniej w dniu wyboru mieszkań przed dokonaniem wyboru. 8). Termin oraz godzina wyboru mieszkania zostanie wywieszona w administracji Spółdzielni, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia wyboru mieszkań. Każdy zainteresowany będzie miał 30 minut na złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze konkretnego lokalu.

5 5 9.) Losowanie odbywać się będzie z dwóch urn: pierwszej z nazwiskami osób uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu oraz z drugiej z numerami od numeru 1 do numeru oznaczającego liczbę osób uprawnionych do losowania (równą liczbie kart z nazwiskami z urny pierwszej). Najpierw losowana będzie karta z nazwiskiem a następnie numer - w ten sposób utworzona zostanie lista osób uporządkowana w kolejności od najmniejszego do największego wylosowanego numeru. 10.) W ramach ustalonej w losowaniu kolejności można dokonać tylko jednokrotnego wyboru jednego mieszkania. 11). Niedopuszczalne jest przekazywania między sobą wylosowanych numerów określających kolejności wyboru. 11. Jeśli po przeprowadzeniu naboru pozostaną nierozdysponowane mieszkania, losowanie przeprowadza się w kolejnej grupie chętnych: pracowników Spółdzielni i osób zajmujących lokale okazjonalne. Gdyby pomimo tego nadal pozostały niesprzedane lokale, będą one zaoferowane ewentualnym chętnym członkom Spółdzielni na etapie inwestycji lub sprzedane po zakończeniu inwestycji w ramach przetargu nieograniczonego osobie, która zaoferuję najwyższą cenę. 12. Analogiczny tryb postępowania będzie zastosowany w przypadku rezygnacji z udziału inwestycji po podpisaniu umowy. III. Zasady obowiązujące w odniesieniu do inwestycji realizowanych na zasadach komercyjnych (z zyskiem) 1. W inwestycjach realizowanych na zasadach komercyjnych nabywcami mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

6 6 3. Po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą założeń organizacyjno-finansowych nowej inwestycji oraz po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę, Zarząd Spółdzielni ogłasza nabór osób do zawierania umów o budowę lokali. Zainteresowani zakupem mieszkania co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem podpisania umowy przedwstępnej zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni opłatę w wysokości ,00 zł. Wpłacona kwota w przypadku podpisania umowy przedwstępnej zaliczona będzie na poczet ceny zakupu. 4. Sprzedaży lokali i miejsc postojowych dokonuje Zarząd. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje 3- osobową komisję w celu nadzorowania procesu sprzedaży lokali, składającą się z osób niezainteresowanych osobiście zakupem lokalu w tej inwestycji. W przypadku niemożności skompletowania takiej Komisji nadzór sprawuje Prezydium Rady Nadzorczej. Wszystkie sprawy sporne, związane z wyborem inwestorów rozstrzygane są wspólnie przez Zarząd i komisję RN. 5. Ogłoszenie o rozpoczęciu sprzedaży lokali i miejsc postojowych będzie zamieszczone w prasie, na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni. Powyższe ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje o planowanej inwestycji: lokalizacja budynku, rodzaj i liczbę lokali (mieszkalne, miejsca postojowe), powierzchnię użytkową poszczególnych lokali, - standard wykończenia lokali, minimalną cenę lokalu i stanowiska garażowego, termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w inwestycji ( nie krótszy niż 14 dni licząc od ogłoszenia o rozpoczęciu sprzedaży), - planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 7. W przypadku zgłoszenia się kilku osób zainteresowanych nabyciem jednego lokalu, przy wyborze inwestora brane są pod uwagę następujące kryteria:

7 7 a) członkostwo, b) pokrewieństwo z członkiem Spółdzielni, c) zatrudnienie w Spółdzielni, d) najem lokalu okazjonalnego, e) oferowana cena zakupu, nie niższa od ceny podanej w ogłoszeniu o naborze na inwestycje, f) w przypadku spełnienia tych samych kryteriów przez kilku kandydatów decyduje kolejność zgłoszenia / przystąpienia do inwestycji. 8. Rezygnacja z zakupu stanowiska garażowego jest równoznaczna z rezygnacją zakupu mieszkania. IV. Zasady obowiązujące w odniesieniu do inwestycji realizowanych na zasadach łączonych spółdzielczo- komercyjnych 1. W inwestycjach realizowanych na zasadach łączonych spółdzielczokomercyjnych inwestorami mogą być zarówno członkowie Spółdzielni, jak i osoby nie będące członkami Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza Spółdzielni, podejmując uchwałę o realizacji inwestycji na zasadach łączonych spółdzielczo-komercyjnych określa, jaka część lokali/ które lokale będzie budowana na zasadach spółdzielczych, a które na zasadach komercyjnych, przy czym dla członków Spółdzielni mogą być przeznaczone jedynie lokale budowane na zasadach spółdzielczych. 3. Zainteresowani zakupem mieszkania co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem losowania lub zawarcia umowy przedwstępnej zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni opłatę w wysokości ,00 zł. Zasady zaliczania wpłaconych kwota lub ich zwrotu w zależności od wybranego wariantu realizacji inwestycji dokonywane będą dla wariantu bez zysku tj. na zasadach spółdzielczych w sposób analogiczny do pkt. II 7) lub dla wariantu z zyskiem tj. na zasadach komercyjnych w sposób analogiczny do pkt. III 3) niniejszego regulaminu.

8 8 4. Wybór inwestorów dla poszczególnych lokali dokonywane jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w zależności od sposobu budowy lokalu. 5. Rezygnacja z zakupu stanowiska garażowego jest równoznaczna z rezygnacją zakupu mieszkania. Niniejszy regulamin został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2012 z dnia r.

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo