Informacja. Nr 119. Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 119. Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych Marzec 1993 Teresa Krynicka Informacja Nr 119 Pogłębiający się kryzys w budownictwie mieszkaniowym skłania do szukania różnych metod poprawy wykorzystania i zarządzania istniejącymi już zasobami mieszkaniowymi. Zamiany mieszkań, a przede wszystkim prywatyzacja mieszkań i budynków mogłyby spełniać taką funkcję, gdyby nie pewne bariery prawnoorganizacyjne i ekonomiczne. Wydaje się, że przeszkody te zahamowały w ostatnich latach dość intensywny wcześniej proces wykupu mieszkań spółdzielczych i komunalnych. Wydaje się, że podstawą prawidłowego kształtowania się gospodarki mieszkaniowej jest ustanowienie czynszów i opłat za mieszkanie na takim poziomie, aby pokrywały one w pełni wydatki na eksploatację i techniczne utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz odpis amortyzacyjny i niezbędny zysk dla właściciela nieruchomości. Pokrycie tych kosztów przez większość gospodarstw domowych jest nierealne przy obecnym poziomie uzyskiwanych przez nie dochodów. "Urealnienie" opłat za mieszkania spowodowałoby prawdopodobnie lepsze wykorzystanie istniejących zasobów na skutek zwiększenia ilości zamian mieszkań.

2 BSE 1 1. Budownictwo mieszkaniowe - stan obecny 1 W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie spadła liczba mieszkań oddawanych do użytku. W latach średnio rocznie oddawano do użytku tys. mieszkań, w latach tys., w 1991 r. oddano tys. mieszkań, a w 1992 r tys. W 1992 r., w stosunku do 1991 r., spadła liczba mieszkań oddanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy oraz wybudowane przez inwestorów indywidualnych. Wzrosła o ok. 400 liczba mieszkań oddanych do użytku przez budownictwo komunalne. Wśród nowo wybudowanych w 1991 i 1992 r. mieszkań zdecydowaną większość stanowią mieszkania spółdzielcze (ponad 60%), ok. 30% to mieszkania wybudowane przez inwestorów indywidualnych. W 1992 r. rozpoczęto realizację 33,5 tys. mieszkań w 1739 budynkach mieszkalnych (spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy i komunalnych), to jest o 33,6% mniej niż w 1991 r. W styczniu 1993 r. w budowie znajdowało się 73,5 tys. mieszkań (w budownictwie spółdzielczym, komunalnym i zakładów pracy) co stanowi 57% odpowiedniej liczby ze stycznia 1992 r. Załamania budownictwa, dawniej zwanego uspołecznionym, nie rekompensuje niestety budownictwo indywidualne, które samo przeżywa trudności (spadek liczby oddawanych mieszkań i liczby rozpoczętych budów). Od 1989 do 1991 r. wydłużył się przeciętny czas budowy mieszkań z 19,1 do 23,5 miesięcy, w 1992 r. wynosił 23,2 miesiąca, najdłużej wbudowano mieszkania (oddane do użytku w 1992 r.) komunalne i zakładów pracy (ponad 30 miesięcy), brak jeszcze danych o przeciętnym czasie budowy domów indywidualnych oddanych do użytku w 1992 r. Wzrosła przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddawanego w kolejnych latach (od 67 m 2 w latach do 75,9 m 2 w 1992 r). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w budynku wybudowanym przez osoby fizyczne jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w budownictwie komunalnym (dwukrotnie) i budownictwie spółdzielczym (o 46%). GUS oblicza zarejestrowane potrzeby mieszkaniowe w 1991 r. na , z czego olbrzymią większość stanowią oczekujący na mieszkanie spółdzielcze - 83% (w tym członków spółdzielni czekający ponad 10 lat), ok. 10% to osoby, które złożyły podania z prośbą o przydział mieszkania do dyrektorów zakładów pracy, ok. 6% chciałoby uzyskać przydział mieszkania komunalnego a niecałe 2% otrzymało zezwolenia na budowę domu. W 1991 r. wydano przydziałów na mieszkania spółdzielcze, zakładowe lub komunalne, w tym 51% stanowiły przydziały mieszkań z odzysku (wśród przydzielonych mieszkań komunalnych mieszkania z odzysku stanowiły 93%, wśród przydzielonych mieszkań zakładowych - 79%). Dodając do wyżej podanej kwoty 40 tys. mieszkań oddanych do użytku w 1991 r. przez inwestorów indywidualnych otrzymamy liczbę 240,6 tys. mieszkań, które uzyskały nowych użytkowników wobec 2.932,2 tys. "zarejestrowanych potrzeb". Nawet po uwzględnieniu pewnej grupy osób, które kupiły mieszkanie na wolnym rynku, 1 Dane statystyczne występujące w tym rozdziale pochodzą z: Rocznika Statystycznego 1992, s ; "Biuletynu Statystycznego" nr 1, luty 1993, s. 89 i publikacji Budownictwo mieszkaniowe I - IV kwartał 1992, Warszawa, luty 1993.

3 2 BSE otrzymały w spadku lub w darowiźnie oraz przyjęciu za przeszacowane "zarejestrowane potrzeby" - dysproporcja między potrzebami a możliwościami ich zaspokojenia jest olbrzymia. 1.1.Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw Szczególną kategorią, dla której mieszkanie jest bardzo poszukiwanym towarem, a często warunkiem prawidłowego funkcjonowania, są młode małżeństwa. GUS przeprowadził w I kwartale 1992 r. badania ankietowe na temat sytuacji socjalno-bytowej młodych małżeństw (według przyjętej definicji młode małżeństwo to takie, w którym jedno z małżonków nie przekroczyło 30, a drugie 35 lat). Z badań tych wynika, że mimo nie zwiększenia się (od 1988 r.) odsetka młodych małżeństw posiadających własne mieszkanie, znacznie spadł udział tych małżeństw, które zamierzają poprawić swe warunki mieszkaniowe. W dużym stopniu wynika to z braku możliwości działania w tym kierunku. Nieco ponad połowa młodych małżeństw mieszka we własnych mieszkaniach (53%, w 1988 r. - ok. 64%), ponad 7% wynajmuje samodzielne mieszkanie. Około 40% młodych rodzin mieszka wspólnie z innymi osobami spokrewnionymi, dzieląc z nimi część mieszkania (37.9%) lub część pokoju, zajmuje pokój przechodni (0.9%). 81% młodych małżeństw wspólnie zamieszkujących z krewnymi ma jedno lub dwójką dzieci. W 1988 r. 44% młodych małżeństw zamierzało poprawić swoją sytuację mieszkaniową, w 1992 r. chęć taką wyraziło tylko 25%. Ci którzy chcą poprawić swą sytuację są członkami spółdzielni mieszkaniowych, starają się o zamianę mieszkania, budują własny dom lub wpłacają na książeczkę mieszkaniową. Co trzecia rodzina spośród mieszkających niesamodzielnie nie widzi możliwości poprawy swoich warunków mieszkaniowych. Tylko nieco ponad 13% młodych małżeństw ma oszczędności przekraczające 5 mln. zł., wśród małżeństw gospodarujących niesamodzielnie odsetek ten wynosi 16%. Zmniejszyła się, w porównaniu z 1988 r., grupa młodych rodzin, które twierdzą, że żyją oszczędnie i pieniędzy starcza im na wszystko (z 24,5 do 13,5%). Zwiększyła się grupa oceniająca swoją sytuację materialną jako złą lub raczej złą (20.9% w 1988 r % w 1992 r.). Ponad połowa młodych małżeństw oceniających swoje warunki materialne jako średnie, raczej złe lub złe nie widzi możliwości działania w celu poprawy tej sytuacji. Za jedną z metod ułatwiających rozwiązanie problemu deficytu mieszkań uważana się prywatyzację, która jest koniecznym warunkiem dla prawidłowego funkcjonowania rynku mieszkaniowego i efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów. 2. Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych Według danych spisu powszechnego z 1988 r. mieszkania wybudowane przez osoby prywatne stanowiły 43,8% wszystkich zasobów, mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych - 24,9%, mieszkania komunalne 18% i mieszkania zakładów pracy 13,3%. We wszystkich wymienionych wyżej formach zasobów mieszkaniowych uzyskiwanie własnościowych uprawnień do zajmowanych mieszkań lokatorskich jest możliwe od 1972 roku.

4 BSE 3 Zasoby spółdzielcze Udział mieszkań własnościowych w ogólnej liczbie mieszkań spółdzielczych w 1991 r. wynosił 50% 1,4mln. 2 ) W 1992 r. spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytku mieszkań. Nie są jeszcze dostępne dane na temat: ile z nich ma status mieszkania własnościowego. GUS nie dysponuje także danymi: ile mieszkań spółdzielczych lokatorskich (zasiedlonych wcześniej) zostało wykupionych na własność w 1992 r. Z bardzo wyrywkowej sondy telefonicznej przeprowadzonej przeze mnie w kilku większych warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że dość intensywny proces wykupu mieszkań spółdzielczych w latach został zahamowany. W spółdzielniach o dużej liczbie mieszkań lokatorskich (ponad dwa tys. w każdej) - wykupiono w 1992 r. w poszczególnych spółdzielniach od kilkunastu do stu kilkudziesięciu mieszkań. Zdaniem pracowników spółdzielni chętnych do wykupu mieszkań było znacznie więcej, ale barierą nie do pokonania (nawet przy stosowaniu pięćdziesięcioprocentowej ulgi w przypadku jednej spółdzielni ursynowskiej) okazywała się zbyt wysoka cena. Wysoka kwota, jaka trzeba dysponować by wykupić mieszkanie oraz brak wyraźnych korzyści ekonomicznych przy zmianie statusu mieszkania zahamowały proces prywatyzacji zasobów budownictwa spółdzielczego. Jedynymi motywami osób wykupujących swoje mieszkania lokatorskie są: chęć swobodnego dysponowania mieszkaniem (pozostawienie spadkobiercom) lub obawa przed negatywnymi konsekwencjami zmiany prawa lokalowego (przeniesienie do mniejszego, gorszego mieszkania). Procesowi prywatyzacji mieszkań spółdzielczych nie towarzyszyła prywatyzacja zarządzania tymi zasobami. Zasoby komunalne Wśród mieszkań komunalnych w 1991 r. - 10,5% (200 tys.) stanowiły mieszkania wykupione na własność. W 1992 r. budownictwo komunalne oddało do użytku mieszkań. Zasada wyceny przez ekspertów wartości mieszkań komunalnych (każdego oddzielnie) znacznie wydłuża w wielu przypadkach proces wykupu tych mieszkań. System podatkowy nie stwarza zachęt do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w drodze nabywania od gmin mieszkań z zasobów komunalnych; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ulg podatkowych z tego tytułu. Ponadto istotną przeszkodą w sprzedaży mieszkań komunalnych (poza barierą ekonomiczną) są często nieuregulowane kwestie prawne związane z tytułem własności budynków oraz gruntów na których są wzniesione. Brak ustawy reprywatyzacyjnej powstrzymuje niektóre gminy przed sprzedażą mieszkań. Mieszkania wymagające remontu kapitalnego lub o obniżonym standardzie nie znajdują nabywców. Wydaje się zasadne twierdzenie, że podwójna funkcja jaką spełniają mieszkania komunalne (mieszkań powszechnych i socjalnych) nie pozwala na całkowitą prywatyzację tych zasobów. Zdaniem J. Korniłowicza 3, autora opracowania "Prywatyzacja gospodarki zasobami mieszkaniowymi" dotychczasowa akcja wyprzedaży mieszkań komunalnych miała 2 R. Jajszczyk, Przekształcenia własności mieszkaniowych zasobów zakładowych, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa, listopad 1992., s J. Korniłowicz, Prywatyzacja gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa, maj 1991.

5 4 BSE bardzo doraźny charakter, nie wynikała z realizacji przyjętej polityki mieszkaniowej władz centralnych i terenowych np.: - brak dążenia do takiego pokierowania procesem prywatyzacji, aby w efekcie pojawiły się budynki w których wszystkie mieszkania zostały wykupione, co przerzuciłoby odpowiedzialność za zarządzanie takim budynkiem na właścicieli, - wyprzedaż "na chybił trafił" najczęściej najlepszych lokali. Potwierdzały tą tezę wyniki ankiety, przeprowadzonej przez autora, wśród prezydentów i burmistrzów gmin, którzy nie wykazywali zbyt dużego zainteresowania prywatyzacją zasobów komunalnych z uwagi na brak, ich zdaniem, motywacji i możliwości takich działań (zły stan techniczny zasobów, brak środków u potencjalnych nabywców). Opowiedzieli się oni również za niecelowością sprzedaży lokali użytkowych, ponieważ ograniczyłoby to wpływy z wynajmu i możliwość decydowania o sposobie wykorzystania tych lokali. Wskazywano natomiast na konieczność przekształceń w sferze zarządzania zasobami komunalnymi. Zasoby zakładowe Dotychczasowe efekty sprzedaży mieszkań w domach zakładowych są mniej niż skromne. Z 1355 tys. mieszkań zakładowych zdołano sprzedać do końca 1991 r. tylko 22 tys., czyli 1,6listopad. 4 ) W 1992 r. oddano do użytku mieszkań zakładowych. Budowa zakładowych domów mieszkalnych miała ułatwiać pozyskiwanie nowych pracowników i stabilizację kadr. Realizacja tego założenia nie była jednak oparta na racjonalnych podstawach ekonomicznych (finansowanie tego budownictwa głównie ze środków publicznych, a nie wygospodarowanych przez zakład, ograniczenie swobody dysponowania mieszkaniami przez zakład na rzecz najemców, administracyjna reglamentacja stawek czynszów najmu oraz opłat za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody, na skutek czego opłaty pobierane od użytkowników pokrywają tylko część kosztów ponoszonych przez zakład pracy i zarządcę budynków). Dla większości zakładów pracy utrzymywanie mieszkań zakładowych jest zbyt dużym obciążeniem. Nie ma jednak wielu chętnych na ich kupno. Ponad 1/3 najemców mieszkań zakładowych stanowią emeryci i renciści, dla których najczęściej cena wykupu mieszkania jest zbyt wysoka. Według wstępnego rozpoznania przeprowadzonego w wybranych zakładach pracy przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej 5, chęć zakupu mieszkań wyraziło tylko 10% najemców i to pod warunkiem zastosowania preferencyjnych cen sprzedaży. Część załóg jest nieprzychylnie nastawiona do sprzedaży mieszkań zakładowych, widząc w tym uprzywilejowanie tylko pewnej grupy osób i to nie zawsze związanych już z danym zakładem pracy. Przeszkodą w procesie prywatyzacji tych zasobów są także, podobnie jak w przypadku mieszkań komunalnych, nieujawnione tytuły własności zakładów do poszczególnych budynków. Na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego decyzja o prywatyzacji przedsiębiorstwa powinna rozstrzygać także o losie mieszkań zakładowych; może je przejąć nowy właściciel lub mogą być przekazane gminie. Wydaje się jednak, że podstawowym problemem nie jest to, kto będzie właścicielem, tylko kto będzie ponosił stale rosnące koszty utrzymania i koniecznych remontów tych mieszkań. Instytut Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził w 1991 r. badania sondażowe w 6 zakładach dysponujących ok. 1.6 tys. budynków, w których znajdowało się ponad 30 tys. 4 R. Jajszczyk - M. cyt. 5 J. Korniłowicz, dz. cyt

6 BSE 5 mieszkań. W podsumowaniu wyników tych badań autor stwierdza, że "pomimo istotnych różnic w standardzie posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz pewnych różnic w podejściu do prywatyzacji zasobów zaobserwowano w badanych zakładach szereg zbliżonych poglądów na temat przyszłości gospodarki zasobami mieszkaniowymi zakładów pracy. Chodzi przede wszystkim o większą efektywność zarządzania i ograniczenie dewastacji budynków, sprawę sprzedaży mieszkań w budynkach jedno-, dwu- i czterorodzinnych oraz powszechną chęć zatrzymania lokali użytkowych jako źródła dodatkowych dochodów" Zamiana mieszkania jako metoda poprawy wykorzystania zasobów mieszkaniowych. Kwestią tą zajęli się autorzy pracy "Propozycje poprawy wykorzystania zasobów mieszkaniowych w miastach" -L. Kałkowski, W. Korecki i W. Stanisławska. Przeprowadzili oni w czerwcu 1992 r. badania na przykładzie zasobu mieszkaniowego: komunalnego, spółdzielczego i zakładowego trzech miast Polski południowej, o dużym zróżnicowaniu pod względem wielkości i charakteru: Krakowa, Tarnowa i Myślenic. Ważniejsze wnioski z tych badań przedstawiam w tej części pracy. Najbardziej podatny na zamiany mieszkań jest zasób administrowany przez gospodarkę komunalną ze względu na największy udział mieszkań niedosiedlonych, wysoki udział lokatorów zalegających z opłatami, zwłaszcza od wielu miesięcy oraz wyższy niż w spółdzielczości udział zamian odniesiony do wielkości zasobu, z przewagą zmian "dobrowolnych". Jednak, jak się okazuje, ewentualne korzyści płynące z zamiany mieszkania na mniejsze (obniżenie wysokości czynszu) nie są jeszcze na tyle duże, aby skłaniały ich lokatorów do zamiany, wolą oni płacić nadmetraż i np. podnajmować część lokalu. (Autorzy szacują, że ok % mieszkań z nadmetrażem ma podnajemców). Wśród osób zalegających z czynszem także niewielu jest chętnych do zamiany mieszkania, choć liczba ich w ciągu ostatnich czterech lat wzrosła i można się spodziewać, że tendencja ta będzie się nasilać wraz z urealnianiem kosztów eksploatacji mieszkań. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest, zdaniem autorów, utrzymanie urzędowych, zaniżonych stawek za centralne ogrzewanie w całym tzw. zasobie uspołecznionym oraz stawek czynszowych w zasobie miejskim i domach czynszowych. Istotną przeszkodą są także wysokie opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, podatkowe oraz za prowizję i pośrednictwo ponoszone przy zamianie mieszkania Zmiany sposobu zarządzania zasobami mieszkaniowymi W maju 1990 r. ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych rady gminy zostały zobowiązane do wyboru do końca 1991 r. (termin ten został przedłużony do końca 1992 r.) formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne. Istnieje szereg aktów prawnych na mocy których gmina może samodzielnie dokonywać przekształceń, możliwe są następujące rozwiązania: - prowadzenie działalności na dotychczasowych zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (do czasu wejścia w życie ustawy o przedsiębiorstwie komunalnym), - prywatyzacja (częściowa lub całkowita) np. przez sprzedaż mienia całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części innemu podmiotowi,

7 6 BSE - oddanie na czas oznaczony do odpłatnego korzystania całe przedsiębiorstwo lub zorganizowaną jego część innemu podmiotowi, - likwidacja i na bazie zlikwidowanego przedsiębiorstwa stworzenie innej jednostki organizacyjnej, np. zakładu budżetowego bądź jednoosobowej spółki gminy. Zdaniem T. Żelawskiego, ze względu na konieczność ciągłego dotowania gospodarki mieszkaniowej przez budżet gminy, możliwe są dwa warianty przekształceń w tej dziedzinie: - przekształcenie w jednoosobową spółkę gminy, - utworzenie zakładu budżetowego. Formy te, zdaniem autora, pozwalają na decydujący wpływ gminy w kształtowaniu kierunków działalności i dość dużą autonomię zarządzających. Autor powołuje się na prowadzone badania, z których wynika, że spośród jednostek zarządzających zasobami komunalnymi, które już uległy przekształceniom w ponad 90% zapadły decyzje Rad Gmin o powołaniu w miejsce PGM-u zakładu budżetowego. O przewadze tej formy (choć nie tak dużej - ok. 56% z badanych przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem mieszkań komunalnych wybrało przekształcenie w zakład budżetowy) mówią też realizatorzy raportu z badań "Przekształcenia w sektorze usług komunalnych" 6. Stwierdzają oni także "niezależnie od pewnych zalet zakładów budżetowych, ich wady polegają głównie na tym, że nie są one rozwiązaniem proefektywnościowym. Pozwalając na pozorną obniżkę kosztów związaną np. z nienaliczaniem amortyzacji powodować mogą w konsekwencji trudności z odtworzeniem zużytego majątku. Brak skutecznego mechanizmu odtwarzania majątku trwałego, zwłaszcza w majątkochłonnych branżach użyteczności publicznej takich jak np. ciepłownictwo, usługi wodnokanalizacyjne, utrzymanie mieszkań komunalnych, może doprowadzić w długim okresie do załamania się ciągłości świadczenia tych usług." 3. Kierunki prywatyzacji zasobów mieszkaniowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 7 Odmienny stan wyjściowy pod względem struktury własności zasobów mieszkaniowych oraz przyjęte założenia leżące u podstaw zmian w polityce mieszkaniowej spowodowały, że kierunki prywatyzacji zasobów mieszkaniowych są zróżnicowane w poszczególnych krajach środkowej i wschodniej Europy. Można rozróżnić dwa skrajne podejścia : Pierwsze prezentowane przez kraje byłego Związku Radzieckiego, które zakłada bezpłatne lub za "symboliczną opłatą" przejście mieszkania na własność dotychczasowego najemcy. Jako cel prywatyzacji wymienia się stworzenie warunków dla powstania rynku mieszkaniowego, nie wspominając o zapewnieniu utrzymania zasobów w odpowiednim stanie technicznym, o przeciwdziałaniu jego dekapitalizacji. W niektórych przypadkach zapewnia się nawet przyszłych właścicieli, że nie będą ponosić wyższych kosztów utrzymania mieszkań niż inni najemcy, nie precyzując przy tym kto pokryje różnicę między realnymi wydatkami a wpływami z czynszów. Odmienne podejście reprezentują Węgry, Polska i Niemcy (w odniesieniu do terenów byłej NRD). Charakteryzuje się ono założeniem, że wejście w posiadanie na własność mieszkania w domu wielorodzinnym oznacza współwłasność tego domu i wymaga od przyszłego 6 Przekształcenia w sektorze usług komunalnych, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Aziewicza, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk Ta część informacji jest krótkim omówieniem pracy J. Bogusza, Kierunki prywatyzacji zasobu mieszkaniowego w krajach Europy środkowej i wschodniej, wydanej przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w styczniu 1993 r.

8 BSE 7 właściciela zarówno świadczeń finansowych w momencie zakupu, jak i świadczeń w rozmiarze niezbędnym dla właściwego utrzymania całego budynku mieszkalnego i jego otoczenia w okresie eksploatacji. Na dodatkowe aspekty prywatyzacji zwrócili uwagę eksperci niemieccy omawiając prywatyzację zasobów mieszkaniowych na terenach byłej NRD. Podkreślali oni, że pod pojęciem prywatyzacji zasobów mieszkaniowych rozumieją: - przekształcenie państwowego i komunalnego zasobu mieszkaniowego w samodzielne "towarzystwa" mieszkaniowe (towarzystwa te mogą przybierać formę towarzystw akcyjnych, jednostek o ograniczonej odpowiedzialności, spółek), - stworzenie prywatnej własności mieszkaniowej w formie indywidualnej własności osób prywatnych. Przewiduje się, że z socjalnych czy też politycznych względów nie uda się (w byłej NRD) obciążyć dużej części najemców niezbędnymi wydatkami na mieszkania. Dlatego też konieczna jest interwencja państwa i gmin w postaci pomocy finansowej, bez czego działalność towarzystw byłaby w dużej części niemożliwa. Zdaniem ekspertów niemieckich pomoc taka się opłaca, gdyż w tej formie sprywatyzowania budynki są lepiej zarządzane i utrzymane. Z doświadczeń niemieckich wynika, że nadzieje na masową sprzedaż mieszkań nie sprawdziły się, a sprzedaż ta ma rację bytu tylko w małych budynkach mieszkalnych, gdzie upewniono się wcześniej czy wszyscy lokatorzy są skłonni do wykupu mieszkania. Taka bowiem sytuacja daje gwarancję efektywniejszego zarządzania w przyszłości, a to uznaje się za podstawowy cel prywatyzacji zasobów mieszkaniowych. Wnioski Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych napotyka na wiele przeszkód i zapewne będzie procesem długotrwałym, zależnym do przyjętych rozwiązań w polityce mieszkaniowej i stanu zamożności społeczeństwa. Wydaje się, że podstawą prawidłowego kształtowania się gospodarki mieszkaniowej jest ustanowienie czynszów i opłat za mieszkanie na takim poziomie, aby pokrywały one w pełni wydatki na eksploatację i techniczne utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz odpis amortyzacyjny i niezbędny zysk dla właściciela nieruchomości. Pokrycie tych kosztów przez większość gospodarstw domowych jest nierealne przy obecnym poziomie uzyskiwanych przez nie dochodów. "Urealnienie" opłat za mieszkania spowodowałoby prawdopodobnie lepsze wykorzystanie istniejących zasobów na skutek zwiększenia ilości zamian mieszkań. Mało doceniany jest problem przekształceń w sferze zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Regulacje prawne, stworzone w ciągu ostatnich lat, mające umożliwić ten proces okazały się niewystarczające. Gminy, czekając na nową ustawę o przedsiębiorstwie komunalnym, często zaniechały działań w kierunku rzeczywistej zmiany zasad funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne. (Załącznik nr 2 - Opinia Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów w sprawie przebiegu przekształceń własnościowych w sektorze usług komunalnych). W związku z dużym zróżnicowaniem regionalnym w strukturze mieszkań ze względu na formę własności, wiek i stan techniczny budynków oraz z różnicami w możliwościach uporządkowania spraw związanych z tytułami własności budynków i gruntów, programy związane z prywatyzacją zasobów mieszkaniowych powinny być opracowywane w ścisłej współpracy z władzami regionalnymi i uwzględniać lokalne uwarunkowania.

9 8 BSE OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ULG W PODATKU DOCHODOWYM OD OS'B FIZYCZNYCH, KT'RE NABYŁY W DRODZE PRZETARGU LOKALE MIESZKALNE OD GMINY I. Niniejsza opinia powstała na tle następującego stanu faktycznego: Zarząd gminy sprzedał w drodze przetargu nieograniczonego (konkurs ofert) lokale mieszkalne w budynku stanowiącym własność gminy. W wyniku przeprowadzonej sprzedaży właścicielami poszczególnych lokali w tym budynku stały się osoby, które latami oczekiwały na mieszkanie spółdzielcze. Nabywcy lokali chcąc uzyskać zgodę na odliczenie - na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt. 5 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Dz. U. Nr. 21, poz. 86) - kwot wydatków poniesionych na zakup lokalu mieszkalnego, spotkali się z odmową urzędów skarbowych. W powyższej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów (Departament Podatków), który także stanął na stanowisku, że w świetle przepisów art. 26 ust. 1 pkt. 5 lit. d nabywcom lokali mieszkalnych, którzy uzyskali lokale mieszkalne w ten sposób, nie przysługuje odliczenie od podstawy podatku dochodowego kwot wydatkowanych na zakup lokali od gminy. Ministerstwo Finansów motywowało swoje stanowisko tym, że powyższy przepis ma zastosowanie jedynie do podatników, którzy zakupili lokale mieszkalne od osób (podmiotów gospodarczych), których przedmiotem działalności jest budownictwo. II. W powyższej sprawie można wyrazić odmienny pogląd: Przepis art. 26 ust. 1 pkt. 5 lit. d stanowi: " Art Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 28, 29, 30, i 41 ust. 3, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 lub art. 25 po odliczeniu kwot: 5) wydatków na cele mieszkaniowe podatnika, przeznaczonych na: d) zakup budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od osób, które wybudowały ten budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej." Pod pojęciem "osób" rozumieć można także gminy i inne osoby prawne. Natomiast pojęcie "wybudowanie przez osobę" (także gminę), oznacza nie tylko fakt postawienia nowego budynku poczynając od fundamentów, ale także fakt przywrócenia, istniejącemu budynkowi w złym stanie technicznym, pełnej wartość użytkowej, w wyniku przeprowadzenia w szerokim zakresie robót remontowych. Zgodnie z przepisem art. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149; Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Dz. U. Nr 31, poz. 128; Nr 41, poz. 179; Nr 73, poz. 321; Nr 105, poz. 452; Nr 106, poz. 457; Nr 107, poz. 460) działalnością gospodarczą jest działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa, prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność. Działalność gmin w dziedzinie obrotu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi ich własność jest działalnością w celach zarobkowych i na własny rachunek. O celu zarobkowym tej działalności świadczy między innymi instytucja przetargu nieograniczonego, stosowana przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

10 BSE 9 W związku z tym gminy wynajmując, budując i sprzedając lokale mieszkalne prowadzą działalność gospodarczą i działalność ta, będąca w istocie przejawem publicznej gospodarki lokalami, w myśl przepisu art. 9 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Nr 16, poz. 95 ; Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199 ; Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518; z 1991 r. Nr 4, poz. 18; Nr 110, poz. 473 i z 1992 r. Dz. U. 100, poz jest zgodna z zadaniami (gmin) o charakterze użyteczności publicznej. III. Reasumując, zdaniem autorki, osobom fizycznym - nabywcom lokali mieszkalnych, którzy kupili mieszkania wybudowane przez gminy, w świetle zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje odliczenie od podstawy wymiaru podatku, kwot wydatkowanych na zakup lokalu mieszkalnego. Opracowała: Beata Alicja Homa Warszawa,

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE. Rozdział I

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE. Rozdział I Załącznik do uchwały Nr XIX/126/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2007 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE Rozdział I Analiza aktualnego stanu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH ROZLICZANIE VAT W SPÓŁDZIELNIACH I WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH Rozliczanie VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych W tej publikacji m.in.: Transakcje związane z prawami do lokalu są dostawą towarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW Spis treści 1. Zasady wynajmowania lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, a w tym: a) określenie dochodu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1995 Nr 85 poz. 428 U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

- o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Druk nr 3929 Warszawa, 9 września 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Infrastruktury INF-020-13-15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 5 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 5 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Działając na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1,

Bardziej szczegółowo

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami.

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. PRAWO LOKALOWE Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI 1. kaucja, 2. gwarancja zapłaty, 3.poręczenie, 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817 Dz.U.2005.25.216 Dz.U.2005.131.1094 Dz.U.2006.84.587 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Program reformowania czynszów jest jednym z kluczowych zagadnień w zakresie

Program reformowania czynszów jest jednym z kluczowych zagadnień w zakresie IV. PROGRAM CZYNSZOWY Program reformowania czynszów jest jednym z kluczowych zagadnień w zakresie gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi. Bez podnoszenia czynszów za mieszkania do poziomu pozwalającego

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania eksploatacji podlegają zwolnieniu od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/111/12 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będzino na lata 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013

Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno na lata 2009 do 2013 Uchwała Nr XLI/415/09 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniezno obejmującym lata 2009 do 2013. Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R.

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. Jeśli w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosłeś

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R.

ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. ZWROT NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM PONIESIONYCH OD DNIA 1 MAJA 2004 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2007 R. Jeśli w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. poniosłeś

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 30/DOR/2012

Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Warszawa, 9 listopada 2012 r. dr Maksymilian Cherka Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Podmiot zadający pytanie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/069. Rzeszów, dnia lipca 2012 r. Pan Grzegorz Tarnawski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

LRZ /2012 P/12/069. Rzeszów, dnia lipca 2012 r. Pan Grzegorz Tarnawski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa LRZ-4101-03-02/2012 P/12/069 Rzeszów, dnia lipca 2012 r. Pan Grzegorz Tarnawski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo