S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R.

2 2

3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni

4 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2013 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu do r. i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu do r. W dniu r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Jerzego Krzysztofa Keppela ze stanowiska wice Prezesa i z Zarządu oraz wybrała Zarząd Spółdzielni w składzie: Krzysztof Hubert Dziewior Prezes Zarządu, Marek Ziembowicz Zastępca Prezesa. Rok 2013 to 15 ty rok działalności SIM Ursynów rok jubileuszowy, jednakże dla naszej Spółdzielni rok trudny i bardzo smutny r. zmarł Pan Krzysztof Kołodko. Od listopada 1989 r. był Prezesem SBM Ursynów, a następnie (po podziale Spółdzielni) został Prezesem Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Był związany z Ursynowem i aktywnie pracował dla niego, dla jego Mieszkańców przez niemalże ćwierć wieku. Był twórcą i działaczem spółdzielczości mieszkaniowej najpierw Gminy a później powstającej Dzielnicy Ursynów. Wraz z jego śmiercią przechodzi do historii długi rozdział bogatej działalności SIM Ursynów, a także wiele inicjatyw Spółdzielczości mieszkaniowej na Ursynowie i forum ogólnopolskim. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2013 roku to przede wszystkim: bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok, realizacja zespołu mieszkaniowo usługowo biurowego z garażami podziemnymi, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną wraz z elementami zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie nieruchomości u zbiegu Alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, 4

5 zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu r. promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych, opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2014 rok Rada Nadzorcza W 2013 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej: - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. 5

6 Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2013r. a marcem 2014r Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013r. Uczestniczyło w nim - na 147 członków SIM Ursynów - 16 członków, tj. 10,88% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2012 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2012 rok, podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2012r. do marca 2013r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów. 2. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 19,50 etatów i w porównaniu ze stanem na r. wzrosło o 0,25 etatu. W 2013 roku zmniejszeniu o 1 etat uległo zatrudnienie w Biurze Zarządu, natomiast o 1 etat nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w Pionie Zarządzania Nieruchomościami. Także na stanowisku Głównego Specjalisty Planów i Analiz - w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy pracownika - zwiększono 0,75 etatu 6

7 na pełny etat. Powyższy wzrost zatrudnienia podyktowany był przygotowaniem prac zmierzających do przejęcia w zarządzanie obiektu handlowo-usługowobiurowego Alto Wilanów przy Alei Rzeczypospolitej 14 oraz zorganizowania Wspólnoty Mieszkaniowej w inwestycji Pod Koroną na Wilanowie, a także nagromadzeniem się prac związanych z obsługą dotychczasowych Wspólnot Mieszkaniowych. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD KORONĄ W dalszym ciągu działalność inwestycyjna jest obok zarządzania główną działalnością Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów i w dalszym ciągu działalność ta prowadzona jest kompleksowo przez Zakład Inwestycji, usytuowany od 2009 roku w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o. (właścicielem Spółki w 100% jest nasza Spółdzielnia). Działalność ta obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Rok 2013 to kolejny trudny rok w polskiej gospodarce a szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Duża niepewność na rynku pracy i znaczne 7

8 obostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych spowodowały zmniejszenie popytu na mieszkania. W efekcie kolejny rok zmniejsza się liczba wydawanych pozwoleń na budowę i rozpoczynanych budów nowych mieszkań (odpowiednio o 16,0% i 10,2% w stosunku do 2012 roku). SIM Ursynów kontynuowała w 2013 roku realizację inwestycji Pod Koroną na terenie Wilanowa Zachodniego przy alei Rzeczypospolitej między ulicami Oś Królewska i Nowa 1. Wznoszone są tam dwa obiekty: budynek wielorodzinny z częścią handlowo usługową w parterze (budynek A ) i budynek biurowo usługowy (budynek B ). Podstawowe dane o tej inwestycji przedstawione są w tabeli nr 1. Tab. Nr 1 Podstawowe dane o inwestycjach kontynuowanych w 2013 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia użytkowa z tego powierzchnia użytkowa lokali: mieszkalnych użytkowych ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 12 budynek mieszkalny miejsca postojowe Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 14 budynek biurowousługowy miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe

9 Realizacja budynku A została zakończona. W styczniu 2014 rozpoczęto procedurę dopuszczenia budynku do użytkowania. Realizacja budynku B na dzień roku została zaawansowana w 78,4 %. 2. PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI W 2013 roku Spółdzielnia podejmowała szereg działań związanych z przygotowaniem nowych inwestycji. Kontynuowane były prace zmierzające do rozpoczęcia nowej inwestycji na Ursynowie w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej. Dla terenu tego opracowany został projekt budowlany zespołu zabudowy mieszkaniowej i w 2009 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Sytuacja gospodarcza zmusiła nas jednak do podjęcia decyzji o zmianie struktury mieszkań i dostosowaniu projektu do oczekiwań i obecnego zapotrzebowania rynku. Wymagało to opracowania projektu zamiennego i uzyskania jego zatwierdzenia (zamienne pozwolenie na budowę). Decyzję zatwierdzającą zamienny projekt budowlany wydano w grudniu 2013 roku. Prowadzimy również prace planistyczne i przygotowania dla innych terenów inwestycyjnych na Ursynowie. Określiliśmy możliwości (chłonność) zabudowy dla terenu u zbiegu ulic Dereniowej i Ciszewskiego. Dla inwestycji tej uzyskaliśmy decyzję środowiskową otwierającą możliwość dalszego jej przygotowania. Wspólnie ze Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową Stokłosy rozpatrujemy możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejsce pawilonu administracyjnego przy ulicy Jastrzębowskiego 22. Opracowane przez nas plany zabudowy zostały wstępnie zaakceptowane przez Wydział Architektury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pozwala to na podjęcie starań o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Oczywiście podjęcie realizacji tej 9

10 inwestycji wymagać będzie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń SIM Ursynów i SBM Stokłosy. Podjęte zostały działania w celu uzyskania prawa wieczystego użytkowania dzierżawionego dotychczas terenu przy Dolinie Służewickiej. Uzyskaliśmy stanowisko Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, co do trybu postępowania i koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych, m. in. decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy. Przystąpiliśmy do ich uzyskania. W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia SIM Ursynów zezwalającą na zbycie terenu przy ulicy rtm. W. Pileckiego w rejonie ulicy Zięby, Zarząd Spółdzielni podpisał wstępną umowę sprzedaży. Umowa ostateczna zostanie podpisana po uzyskaniu przez nas na rzecz nabywcy prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W 2013 roku koszty poniesione przez Spółdzielnię Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów na inwestycje wyniosły zł. 3. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów we współpracy ze spółką pod firmą Brookfield Partners Spółka z o.o. kontynuowała działalność polegającą na komercjalizacji budynku biurowo-usługowego ALTO WILANÓW przy alei Rzeczypospolitej 14. Działalność Spółdzielni w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ograniczona została do współpracy ze Spółką, do czasu zakończenia procesu komercjalizacji ww. budynku. W wyniku tej współpracy, wypracowane wspólnie przez Spółdzielnię i Spółkę, propozycje zmian do projektu budowlanego budynku ALTO WILANÓW zostały do niego wprowadzone, a następnie zatwierdzone w trybie postępowania 10

11 administracyjnego. Zmiany wprowadzone do projektu budowlanego wpłynęły na podniesienie atrakcyjności oraz poprawę efektywności budynku. Równocześnie z działaniami mającymi na celu wynajęcie powierzchni w budynku prowadzone były przez Spółkę działania marketingowe, które w naszej ocenie powinny przyczynić się do zwiększenia zainteresowania najemców powierzchniami w budynku ALTO WILANÓW. Opracowany został folder reklamowy oraz strona www. Foldery wraz z ofertą najmu zostały przesłane pocztą do największych potencjalnych najemców biurowych oraz handlowo-usługowych. Negocjacje, zapoczątkowane w roku 2012, dotyczące wynajmu powierzchni na parterze budynku z przeznaczeniem na sklep ogólnospożywczy, prowadzone z trzema podmiotami gospodarczymi, zostały zakończone w dniu 27 sierpnia 2013 roku poprzez podpisanie umowy najmu ze Społem Warszawską Spółdzielnią Spożywców Śródmieście, na powierzchnię 1.243,20 m 2, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ogólnospożywczego ze sprzedażą alkoholu i artykułów przemysłowych codziennego użytku oraz drobnymi usługami, np. wypiek pieczywa. Przez cały 2013 rok prowadzone były także negocjacje z dużym podmiotem gospodarczym w sprawie wynajęcia powierzchni na parterze budynku z przeznaczeniem na sklep drogeryjny (drogeria sieciowa). Efektem tych prac jest przygotowany do podpisania projekt umowy. W 2013 roku Spółdzielnia zawarła dwie ugody w przedmiocie rozwiązania umów najmu. Dotyczyło to lokali znajdujących się na parterze budynku. Jednocześnie rozpoczęte zostały negocjacje ze spółką pod firmą The Beer Store Złota Kaczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na temat wynajęcia lokalu na parterze budynku przeznaczonego wstępnie na kawiarnię obecnie na sklep z piwem i innymi wyrobami alkoholowymi, a także na prowadzenie usług gastronomicznych. W drugiej połowie roku rozpoczęto również negocjacje, które są w toku, w przedmiocie wynajęcia powierzchni na parterze budynku z przeznaczeniem na salon fryzjerski. 11

12 Pozostałe lokale usługowo- handlowe na parterze budynku oferowane były na działalność prowadzoną przez podmioty gospodarcze z przeznaczeniem na cukiernię, pralnię, restaurację, kawiarnię, pizzerię, kwiaciarnię, kantory, salony kosmetyczne, kioski. Trwają rozmowy i kolejne prezentacje, nie rozpoczęto jednakże szczegółowych negocjacji. Lokale biurowe na pierwszym i drugim piętrze budynku ALTO WILANÓW oferowane były na działalność prowadzoną przez podmioty gospodarcze z przeznaczeniem na pocztę, szkoły językowe, fitness, siłownie, przychodnie i kliniki medyczne, kancelarie adwokackie, a także podmiotom zajmującym się sprzedażą sprzętu medycznego, biżuterii, obsługą inwestycji oraz instytucjom finansowym. Negocjowanie stawek czynszowych z najemcami zainteresowanymi powierzchnią w budynku ALTO WILANÓW odbywa się w ramach założeń finansowych określonych dla tego budynku, co jednak wobec znacznego przyrostu powierzchni biurowej na rynku nieruchomości w Warszawie, a przez to zwiększonej dostępności i konkurencyjności tej powierzchni, oznacza trudne rozmowy negocjacyjne. Właściciele powierzchni biurowych są zdeterminowani, aby pozyskać nowych najemców, ale przede wszystkim podejmują działania, mające ma celu zatrzymanie w swoim budynku aktualnych najemców. Jednocześnie rosnąca podaż nowej powierzchni powoduje obniżenie czynszów nominalnych, poprzez konieczność zaakceptowania proponowanych przez najemców dodatkowych warunków, takich jak: kilkumiesięczne zwolnienia z czynszu czy kontrybucja finansowa na aranżację powierzchni, przy równoczesnym negocjowaniu przez najemców krótkich okresów najmu, np. 3 letnich. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW DEWELOPERSKICH, ZOBOWIĄZUJĄCYCH I SPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH 12

13 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2013 roku prowadziła sprzedaż lokali mieszkalnych (wraz z miejscami postojowymi) i usługowych w inwestycji Pod Koroną, realizowanej przy alei Rzeczypospolitej 12 w Warszawie oraz miejsc postojowych w inwestycji już zrealizowanej przy ulicy Nugat 9. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 63 umowy, w tym: 55 na finansowanie lokali mieszkalnych wraz z 69 miejscami postojowymi, 1 na finansowanie miejsca postojowego w lokalu garażowym osobie nie będącej nabywcą lokalu mieszkalnego w budynku przy al. Rzeczypospolitej 12, 3 na kupno miejsc postojowych w lokalu garażowym przy ul. Nugat 9, 4 na finansowanie lokali usługowych, w tym dwie umowy z 6 miejscami postojowymi. W minionym roku rozwiązano pięć umów na finansowanie lokali mieszkalnych, z czego dwie umowy zostały zawarte w 2011 i 2012 roku, a pozostałe trzy w 2013 roku. Z wyżej wymienionych, cztery mieszkania znalazły nabywców w 2013 roku, natomiast jedno pozostało w ofercie sprzedaży na następny rok. Do zawartych umów sporządzano aneksy, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłat poszczególnych rat, zmiany lokalizacji mieszkania, sprzedaży dodatkowych miejsc postojowych, zamiany miejsc postojowych, sprzedaży komórek (pomieszczeń przynależnych do mieszkań), zmiany preambuły w związku ze zmianą właścicieli umowy. 1.1 Miejsca postojowe w lokalach garażowych W inwestycji zrealizowanej w budynku przy ul. Nugat 9 została zakończona sprzedaż miejsc postojowych. Oznacza to, iż sprzedane zostały wszystkie miejsca postojowe w inwestycjach zrealizowanych w latach poprzednich. 13

14 W inwestycji Pod Koroną, aktualnie realizowanej przy al. Rzeczypospolitej 12 w Warszawie, miejsca postojowe sprzedawane były łącznie z mieszkaniami. Tabela nr 2 Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2013 roku i pozostających w ofercie na dzień roku. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2013 pozostających w ofercie na ul. Nugat 9 miejsca postojowe al. Rzeczypospolitej 12 miejsca postojowe Razem miejsca postojowe Lokale mieszkalne i usługowe W 2013 roku Spółdzielnia kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych w inwestycji Pod Koroną realizowanej przy alei Rzeczypospolitej 12 na Wilanowie. Oferta sprzedaży mieszkań i lokali usługowych prezentowana była poprzez różne formy promocji szczegóły na stronie 17. Liczba osób odwiedzających imprezy organizowane przez SIM Ursynów oraz ilość przekazanych materiałów reklamowych pozwalają stwierdzić, iż oferta naszej Spółdzielni wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców lokali. Niemniej jednak, sytuacja na rynku nieruchomości, duża podaż mieszkań i cenowa konkurencja w dzielnicy Wilanów, spowodowały konieczność negocjacji cen lokali z nabywcami. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali obrazuje poniższa tabela. 14

15 Tabela nr 3 Informacja o lokalach mieszkalnych i usługowych, na które zostały zawarte umowy deweloperskie i zobowiązujące w 2013 roku i pozostających w ofercie na dzień r. 1) Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku Liczba lokali zawarte umowy w 2013 roku pozostających w ofercie na dzień r al. Rzeczypospolitej 12 lokale mieszkalne lokale usługowe 115 1) w tym jedno mieszkanie zarezerwowane dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Koroną. W związku z dużym zainteresowaniem nabywców pomieszczeniami dodatkowymi, Spółdzielnia wygospodarowała dodatkowo 8 komórek ponad 12 już występujących w projekcie. W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy sprzedaż tych komórek jako pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych. Zostały zwarte aneksy do umów deweloperskich dla 19 komórek. Pozostająca w ofercie 1 została przypisana do lokalu dwupoziomowego, za względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie tegoż lokalu. 2. WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI ORAZ WYKOŃCZENIU LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH W 2013 roku dokonywano ostatnie zmiany aranżacyjne w lokalach, możliwe do wykonania, szczególnie w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przyjmując wystąpienia nabywców, wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian adaptacyjnych wraz z projektami zamiennymi w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, uzgadniano z Wykonawcą robót możliwość zakresu ich wprowadzenia na tym, dalece zaawansowanym etapie budowy. 15

16 Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczyły przede wszystkim: układu ścianek związanych z aranżacją pomieszczeń, usytuowania podejść wod-kan do urządzeń, zmiany usytuowania grzejników (najczęściej w łazienkach), usytuowania gniazd i wyłączników elektrycznych lub zwiększenia ich liczby, np. dodatkowe TV, punkty świetlne. 3. ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH Notarialna sprzedaż lokali prowadzona była przez cały 2013 rok. Wszystkie umowy dotyczące finansowania budowy lokali mieszkalnych zawierane są wyłącznie w formie aktów notarialnych jako umowy deweloperskie - zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku, która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 roku. W powyższej ustawie uregulowane są prawa nabywców i obowiązki dewelopera. Sprzedaż lokali usługowych nie podlega przepisom ustawy i umowy dotyczące tychże lokali zawierane są jako umowy zobowiązujące do wybudowania budynku mieszkalnego oraz ustanowienia odrębnej własności lokali niemieszkalnych i ich sprzedaży. Zarówno umowy deweloperskie, jak i umowy zobowiązujące stanowią podstawę wpisu roszczeń do księgi wieczystej, które mają na celu zabezpieczenie interesów nabywców nieruchomości. W roku sprawozdawczym zawarto 91 aktów notarialnych na lokale mieszkalne, usługowe, miejsca postojowe i pomieszczenia przynależne, w tym: - 62 umowy deweloperskie, - 4 umowy zobowiązujące, - 1 aneks do umowy zobowiązującej, - 21 aneksów do umów deweloperskich, 16

17 - 3 umowy sprzedaży udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego -garażu podziemnego Zielony Nugat IV w budynku przy ul. Nugat PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2013 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, reklama w czasopismach i publikacjach, ogłoszenia i reklama w prasie Dzień Otwarty. Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni, - oferta mieszkaniowa aktualizowana była (i jest) codziennie. W 2013 roku Spółdzielnia uczestniczyła w jednej edycji Targów Mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach kwietnia na Stadionie Narodowym, a ich organizatorem była firma Murator EXPO. Na targach zostały rozkolportowane foldery SIM Ursynów z ulotką informacyjną o inwestycji Pod Koroną, oferta - cennik sprzedaży lokali w tej inwestycji, wzór umowy. Na wspomnianych targach kolportowany był także Atlas Inwestycji Mieszkaniowych w Warszawie wiosna 2013, a w nim promowana była inwestycja na Wilanowie. Inwestycja Pod Koroną była prezentowana również na portalu oraz w Katalogu Targowym Murator EXPO. Niezależnie od udziału w powyższych targach, reklama i oferta sprzedaży lokali w inwestycji Pod Koroną została umieszczona na Mapie Inwestycji Mieszkaniowych - Wiosna 2013, a jej dystrybucja odbyła się na targach red Net Dom-Mieszkanie-Wnętrze w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach kwietnia oraz w prasie: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i Polityka. Oferta sprzedaży lokali w inwestycji Pod Koroną została umieszczona w wysoko nakładowej prasie codziennej tj. w Gazecie Wyborczej - dodatek Dom. Ponadto 17

18 reklama i oferta mieszkaniowa Spółdzielni miała miejsce w wyszukiwarce Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia wspólnie z Wykonawcą Inwestycji zorganizowała Dzień Otwarty Pod Koroną, który odbył się dnia 28 września 2013 roku. Zaproszenia zostały przesłane do przyszłych właścicieli lokali w realizowanym budynku przy Alei Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie, a także umieszczone w materiałach reklamowych. Dzień Otwarty był okazją do zobaczenia prawie gotowych do zamieszkania lokali i to zarówno przez finansujących ich budowę przyszłych właścicieli, jak i osoby, które zainteresowane są ofertą mieszkaniową SIM Ursynów w przyszłości. Inspektorzy nadzoru i członkowie kierownictwa budowy udzielali fachowych informacji. Przyszli mieszkańcy mogli także skorzystać z promocyjnej oferty wyrobów firm: SANITEC KOŁO i HANSGROHE. Kondycję przyszłych właścicieli zwiedzających mieszkania, budynek i otoczenie wzmacniał kapuśniak podlaski serwowany przez Restaurację Szlachecka, a nastrój umilał zespół muzyczny Bike Lovers. Z zaproszenia do udziału w Dniu Otwartym skorzystał również najemca lokalu handlowo-usługowego, to jest Warszawska Spółdzielnia Spożywców Społem, prowadząca obecnie Sezam w Śródmieściu. Prezentując swoją ofertę handlowo -usługową zachęcał jednocześnie przyszłych mieszkańców do korzystania ze znanej w Warszawie placówki handlowej Sezam, który będzie prowadził swoją działalność handlowo-usługową w obiekcie handlowo-usługowo-biurowym Alto Wilanów przy Alei Rzeczypospolitej 14, co umożliwi korzystanie z usług i robienie zakupów blisko domu. Wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego wyrażali swoje zadowolenie z formy i zakresu tego spotkania. Oznajmiali też, że możliwość obejrzenia własnego mieszkania i całej inwestycji była przez nich bardzo oczekiwana. Wspomniane wydarzenia miały i zapewne nadal mają wpływ, na ciągle duże zainteresowanie klientów i gotowość finansowania budowy mieszkań oferowanych przez naszą Spółdzielnię. 18

19 5. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 144 członków. W okresie sprawozdawczym z rejestru członków zostały skreślone 3 osoby. Skreślenia nastąpiły w związku z wypowiedzeniem członkostwa na własną prośbę przez dwie osoby oraz zgonem jednego członka. W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane informacje o ofercie mieszkaniowej wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia roku. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 6. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Tak, jak w latach poprzednich również i w minionym 2013 roku, Spółdzielnia pomagała w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych swoim nabywcom, którzy finansowali zakup lokali mieszkalnych i miejsc postojowych, jak również lokali użytkowych w naszej inwestycji Pod Koroną przy Alei Rzeczypospolitej 12. Sporządzaliśmy oświadczenia inwestora oraz kompletowaliśmy wszelkiego rodzaju dokumenty, które wymagane były do przedłożenia w Bankach celem uzyskania kredytów mieszkaniowych. Będąc w stałym kontakcie z pracownikami Banków, w których nasi nabywcy składali dokumenty kredytowe, udzielaliśmy pracownikom Banków wyczerpujących informacji zarówno ustnych, jak i pisemnych na temat potrzebnych dokumentów kredytowych. W 2013 roku w następujących Bankach nasi nabywcy uzyskali największą ilość kredytów, były to Banki: - Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 nabywców 19

20 - Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 9 nabywców - Deutsche Bank PBC S.A. 8 nabywców. Na koniec grudnia 2013 roku w inwestycji Pod Koroną przy Alei Rzeczypospolitej 12 ( sprzedaż lokali rozpoczęta w grudniu 2011r.) na 105 podpisanych umów celem zakupu lokali mieszkaniowych oraz 9 umów dotyczących kupna lokali użytkowych - 44 nabywców finansowało ten zakup środkami uzyskanymi z tytułu kredytu. IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 roku Spółdzielnia zarządzała trzynastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi. Do zarządzanych Wspólnot należały: Wspólnota Mieszkaniowa Cynamonowa 2, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 96, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 94, Wspólnota Mieszkaniowa AL.KEN 90/92, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 86/88, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat II, Wspólnota Mieszkaniowa Jastrzębowskiego 24, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat III, Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami II Al. KEN 51, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat IV. o łącznej powierzchni użytkowej ,30 m 2, obejmującymi 1680 lokali mieszkalnych, 138 lokali użytkowych i 1765 miejsc postojowych w 38 lokalach garażowych. 20

21 W ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia świadczyła następujący zakres usług: obsługę organizacyjno prawną, rozliczanie kosztów, windykację należności oraz prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i sprawozdawczości, prowadzenie bieżącej eksploatacji, to znaczy: - nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu czystości i porządku, - nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń w budynkach oraz pracą całodobowego pogotowia technicznego, - zawieranie umów i kontrola jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, - prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez prawo budowlane, - organizację i przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków w terminach i zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, - nadzór nad pielęgnacją terenów zielonych i realizacją powierzonych prac ogrodniczych, - nadzór nad pracą firm świadczących usługi portierskie i ochrony mienia. Dział Zarządzania Nieruchomościami świadczył również dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami II Al. KEN 51 usługę egzekwowania od wykonawcy budynku usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, usterek w nieruchomości wspólnej. W ramach tej usługi zorganizowano między innymi komisję przeglądu II-go roku gwarancji budynku przy Al. KEN 51. Niezależnie od tego przeglądu, w trakcie roku powołano na bieżąco kilka komisji do oceny powstałych usterek oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia. W I kwartale 2013 roku, na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali zorganizowano doroczne, sprawozdawcze Zebrania Właścicieli Lokali poświęcone: ocenie pracy Zarządcy wraz z udzieleniem absolutorium, zaakceptowaniem rozliczenia finansowego za rok miniony oraz uchwaleniem planu gospodarczego na 2013 rok. 21

22 W poszczególnych Wspólnotach te podstawowe punkty porządku obrad uzupełnione były o inne sprawy, które wynikały z bieżących potrzeb tych Wspólnot. Z uwagi na małą frekwencję właścicieli na Zebraniach Właścicieli Lokali, we wszystkich eksploatowanych Wspólnotach uchwały zostały przyjęte głosami obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. Należy podkreślić, że we wszystkich Wspólnotach Mieszkaniowych właściciele lokali udzielili Spółdzielni - jako Zarządcy Nieruchomości, absolutorium za działalność w 2013 roku. W 2013 roku SIM,,Ursynów zgłosiła do konkursu,,warszawa w Kwiatach i zieleni organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - zagospodarowanie zielenią wewnętrznych terenów zarządzanych przez nią budynków. List gratulacyjny Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy otrzymały Wspólnoty Mieszkaniowej: Pod Brzozami I, Pod Brzozami II Al. KEN 51, Cynamonowa 2, Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III i Zielony Nugat IV. List Gratulacyjny Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy otrzymały Wspólnoty: Nowoursynowska 151, Jastrzębowskiego 24, Al. KEN 86/88, Al. KEN 90/92 i Al. KEN 94. V KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Opracowany na 2013 rok Plan Gospodarczo - Finansowy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r., zakładał planowane wydatki i wpływy w dwóch podstawowych grupach działalności gospodarczej prowadzonych przez Spółdzielnię. Grupa pierwsza obejmowała całą sferę kosztów i przychodów związanych z procesem sprzedaży lokali. 22

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2011 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2012 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2010 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2011 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 3 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 Informacja dodatkowa 1. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS w dniu 16.10.2002r. pod nr 0000134154. 2. Sprawozdanie finansowe za 2014r. zostało zatwierdzone przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.

IZOLACJA - JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12. "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.2013 10 kwietnia 2014 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2012 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 2784,0 tys. zł, z tego w aktywach trwałych zmniejszenie wynosi 28.283,0 tys. zł, w aktywach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Podstawowe dane firmy: nazwa firmy - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy Regulaminu

1 Podstawy Regulaminu Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2008 z dnia 29.01.2008 r. Ramowy regulamin realizacji inwestycji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz wielostanowiskowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, LOKALI MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOWĆ WAŁBRZYSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CUBE.ITG Spółki Akcyjnej W ROKU 2013 CUBE.ITG S.A. ul. Długosza 60, Wrocław Kwiecień 2014 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...2 II. III. IV. SPRAWY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo