S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R.

2 2

3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni

4 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2013 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Kołodko prezes Zarządu do r. i Jerzy Krzysztof Keppel wiceprezes Zarządu do r. W dniu r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Jerzego Krzysztofa Keppela ze stanowiska wice Prezesa i z Zarządu oraz wybrała Zarząd Spółdzielni w składzie: Krzysztof Hubert Dziewior Prezes Zarządu, Marek Ziembowicz Zastępca Prezesa. Rok 2013 to 15 ty rok działalności SIM Ursynów rok jubileuszowy, jednakże dla naszej Spółdzielni rok trudny i bardzo smutny r. zmarł Pan Krzysztof Kołodko. Od listopada 1989 r. był Prezesem SBM Ursynów, a następnie (po podziale Spółdzielni) został Prezesem Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Był związany z Ursynowem i aktywnie pracował dla niego, dla jego Mieszkańców przez niemalże ćwierć wieku. Był twórcą i działaczem spółdzielczości mieszkaniowej najpierw Gminy a później powstającej Dzielnicy Ursynów. Wraz z jego śmiercią przechodzi do historii długi rozdział bogatej działalności SIM Ursynów, a także wiele inicjatyw Spółdzielczości mieszkaniowej na Ursynowie i forum ogólnopolskim. Najważniejsze sprawy w działalności Zarządu w 2013 roku to przede wszystkim: bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2013 rok, realizacja zespołu mieszkaniowo usługowo biurowego z garażami podziemnymi, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną wraz z elementami zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie nieruchomości u zbiegu Alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, 4

5 zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu r. promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych, opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2014 rok Rada Nadzorcza W 2013 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej: - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. 5

6 Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2013r. a marcem 2014r Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013r. Uczestniczyło w nim - na 147 członków SIM Ursynów - 16 członków, tj. 10,88% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2012 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2012 rok, podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko, udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi, zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2012r. do marca 2013r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów. 2. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 19,50 etatów i w porównaniu ze stanem na r. wzrosło o 0,25 etatu. W 2013 roku zmniejszeniu o 1 etat uległo zatrudnienie w Biurze Zarządu, natomiast o 1 etat nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w Pionie Zarządzania Nieruchomościami. Także na stanowisku Głównego Specjalisty Planów i Analiz - w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy pracownika - zwiększono 0,75 etatu 6

7 na pełny etat. Powyższy wzrost zatrudnienia podyktowany był przygotowaniem prac zmierzających do przejęcia w zarządzanie obiektu handlowo-usługowobiurowego Alto Wilanów przy Alei Rzeczypospolitej 14 oraz zorganizowania Wspólnoty Mieszkaniowej w inwestycji Pod Koroną na Wilanowie, a także nagromadzeniem się prac związanych z obsługą dotychczasowych Wspólnot Mieszkaniowych. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD KORONĄ W dalszym ciągu działalność inwestycyjna jest obok zarządzania główną działalnością Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów i w dalszym ciągu działalność ta prowadzona jest kompleksowo przez Zakład Inwestycji, usytuowany od 2009 roku w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o. (właścicielem Spółki w 100% jest nasza Spółdzielnia). Działalność ta obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, wybór wykonawców, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Rok 2013 to kolejny trudny rok w polskiej gospodarce a szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. Duża niepewność na rynku pracy i znaczne 7

8 obostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych spowodowały zmniejszenie popytu na mieszkania. W efekcie kolejny rok zmniejsza się liczba wydawanych pozwoleń na budowę i rozpoczynanych budów nowych mieszkań (odpowiednio o 16,0% i 10,2% w stosunku do 2012 roku). SIM Ursynów kontynuowała w 2013 roku realizację inwestycji Pod Koroną na terenie Wilanowa Zachodniego przy alei Rzeczypospolitej między ulicami Oś Królewska i Nowa 1. Wznoszone są tam dwa obiekty: budynek wielorodzinny z częścią handlowo usługową w parterze (budynek A ) i budynek biurowo usługowy (budynek B ). Podstawowe dane o tej inwestycji przedstawione są w tabeli nr 1. Tab. Nr 1 Podstawowe dane o inwestycjach kontynuowanych w 2013 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia użytkowa z tego powierzchnia użytkowa lokali: mieszkalnych użytkowych ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 12 budynek mieszkalny miejsca postojowe Przedsięwzięcie POD KORONĄ Al. Rzeczypospolitej 14 budynek biurowousługowy miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe

9 Realizacja budynku A została zakończona. W styczniu 2014 rozpoczęto procedurę dopuszczenia budynku do użytkowania. Realizacja budynku B na dzień roku została zaawansowana w 78,4 %. 2. PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI W 2013 roku Spółdzielnia podejmowała szereg działań związanych z przygotowaniem nowych inwestycji. Kontynuowane były prace zmierzające do rozpoczęcia nowej inwestycji na Ursynowie w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej. Dla terenu tego opracowany został projekt budowlany zespołu zabudowy mieszkaniowej i w 2009 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Sytuacja gospodarcza zmusiła nas jednak do podjęcia decyzji o zmianie struktury mieszkań i dostosowaniu projektu do oczekiwań i obecnego zapotrzebowania rynku. Wymagało to opracowania projektu zamiennego i uzyskania jego zatwierdzenia (zamienne pozwolenie na budowę). Decyzję zatwierdzającą zamienny projekt budowlany wydano w grudniu 2013 roku. Prowadzimy również prace planistyczne i przygotowania dla innych terenów inwestycyjnych na Ursynowie. Określiliśmy możliwości (chłonność) zabudowy dla terenu u zbiegu ulic Dereniowej i Ciszewskiego. Dla inwestycji tej uzyskaliśmy decyzję środowiskową otwierającą możliwość dalszego jej przygotowania. Wspólnie ze Spółdzielnią Budowlano Mieszkaniową Stokłosy rozpatrujemy możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejsce pawilonu administracyjnego przy ulicy Jastrzębowskiego 22. Opracowane przez nas plany zabudowy zostały wstępnie zaakceptowane przez Wydział Architektury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pozwala to na podjęcie starań o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Oczywiście podjęcie realizacji tej 9

10 inwestycji wymagać będzie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń SIM Ursynów i SBM Stokłosy. Podjęte zostały działania w celu uzyskania prawa wieczystego użytkowania dzierżawionego dotychczas terenu przy Dolinie Służewickiej. Uzyskaliśmy stanowisko Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, co do trybu postępowania i koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych, m. in. decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy. Przystąpiliśmy do ich uzyskania. W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia SIM Ursynów zezwalającą na zbycie terenu przy ulicy rtm. W. Pileckiego w rejonie ulicy Zięby, Zarząd Spółdzielni podpisał wstępną umowę sprzedaży. Umowa ostateczna zostanie podpisana po uzyskaniu przez nas na rzecz nabywcy prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. W 2013 roku koszty poniesione przez Spółdzielnię Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów na inwestycje wyniosły zł. 3. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów we współpracy ze spółką pod firmą Brookfield Partners Spółka z o.o. kontynuowała działalność polegającą na komercjalizacji budynku biurowo-usługowego ALTO WILANÓW przy alei Rzeczypospolitej 14. Działalność Spółdzielni w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ograniczona została do współpracy ze Spółką, do czasu zakończenia procesu komercjalizacji ww. budynku. W wyniku tej współpracy, wypracowane wspólnie przez Spółdzielnię i Spółkę, propozycje zmian do projektu budowlanego budynku ALTO WILANÓW zostały do niego wprowadzone, a następnie zatwierdzone w trybie postępowania 10

11 administracyjnego. Zmiany wprowadzone do projektu budowlanego wpłynęły na podniesienie atrakcyjności oraz poprawę efektywności budynku. Równocześnie z działaniami mającymi na celu wynajęcie powierzchni w budynku prowadzone były przez Spółkę działania marketingowe, które w naszej ocenie powinny przyczynić się do zwiększenia zainteresowania najemców powierzchniami w budynku ALTO WILANÓW. Opracowany został folder reklamowy oraz strona www. Foldery wraz z ofertą najmu zostały przesłane pocztą do największych potencjalnych najemców biurowych oraz handlowo-usługowych. Negocjacje, zapoczątkowane w roku 2012, dotyczące wynajmu powierzchni na parterze budynku z przeznaczeniem na sklep ogólnospożywczy, prowadzone z trzema podmiotami gospodarczymi, zostały zakończone w dniu 27 sierpnia 2013 roku poprzez podpisanie umowy najmu ze Społem Warszawską Spółdzielnią Spożywców Śródmieście, na powierzchnię 1.243,20 m 2, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ogólnospożywczego ze sprzedażą alkoholu i artykułów przemysłowych codziennego użytku oraz drobnymi usługami, np. wypiek pieczywa. Przez cały 2013 rok prowadzone były także negocjacje z dużym podmiotem gospodarczym w sprawie wynajęcia powierzchni na parterze budynku z przeznaczeniem na sklep drogeryjny (drogeria sieciowa). Efektem tych prac jest przygotowany do podpisania projekt umowy. W 2013 roku Spółdzielnia zawarła dwie ugody w przedmiocie rozwiązania umów najmu. Dotyczyło to lokali znajdujących się na parterze budynku. Jednocześnie rozpoczęte zostały negocjacje ze spółką pod firmą The Beer Store Złota Kaczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa na temat wynajęcia lokalu na parterze budynku przeznaczonego wstępnie na kawiarnię obecnie na sklep z piwem i innymi wyrobami alkoholowymi, a także na prowadzenie usług gastronomicznych. W drugiej połowie roku rozpoczęto również negocjacje, które są w toku, w przedmiocie wynajęcia powierzchni na parterze budynku z przeznaczeniem na salon fryzjerski. 11

12 Pozostałe lokale usługowo- handlowe na parterze budynku oferowane były na działalność prowadzoną przez podmioty gospodarcze z przeznaczeniem na cukiernię, pralnię, restaurację, kawiarnię, pizzerię, kwiaciarnię, kantory, salony kosmetyczne, kioski. Trwają rozmowy i kolejne prezentacje, nie rozpoczęto jednakże szczegółowych negocjacji. Lokale biurowe na pierwszym i drugim piętrze budynku ALTO WILANÓW oferowane były na działalność prowadzoną przez podmioty gospodarcze z przeznaczeniem na pocztę, szkoły językowe, fitness, siłownie, przychodnie i kliniki medyczne, kancelarie adwokackie, a także podmiotom zajmującym się sprzedażą sprzętu medycznego, biżuterii, obsługą inwestycji oraz instytucjom finansowym. Negocjowanie stawek czynszowych z najemcami zainteresowanymi powierzchnią w budynku ALTO WILANÓW odbywa się w ramach założeń finansowych określonych dla tego budynku, co jednak wobec znacznego przyrostu powierzchni biurowej na rynku nieruchomości w Warszawie, a przez to zwiększonej dostępności i konkurencyjności tej powierzchni, oznacza trudne rozmowy negocjacyjne. Właściciele powierzchni biurowych są zdeterminowani, aby pozyskać nowych najemców, ale przede wszystkim podejmują działania, mające ma celu zatrzymanie w swoim budynku aktualnych najemców. Jednocześnie rosnąca podaż nowej powierzchni powoduje obniżenie czynszów nominalnych, poprzez konieczność zaakceptowania proponowanych przez najemców dodatkowych warunków, takich jak: kilkumiesięczne zwolnienia z czynszu czy kontrybucja finansowa na aranżację powierzchni, przy równoczesnym negocjowaniu przez najemców krótkich okresów najmu, np. 3 letnich. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW DEWELOPERSKICH, ZOBOWIĄZUJĄCYCH I SPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH 12

13 Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2013 roku prowadziła sprzedaż lokali mieszkalnych (wraz z miejscami postojowymi) i usługowych w inwestycji Pod Koroną, realizowanej przy alei Rzeczypospolitej 12 w Warszawie oraz miejsc postojowych w inwestycji już zrealizowanej przy ulicy Nugat 9. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 63 umowy, w tym: 55 na finansowanie lokali mieszkalnych wraz z 69 miejscami postojowymi, 1 na finansowanie miejsca postojowego w lokalu garażowym osobie nie będącej nabywcą lokalu mieszkalnego w budynku przy al. Rzeczypospolitej 12, 3 na kupno miejsc postojowych w lokalu garażowym przy ul. Nugat 9, 4 na finansowanie lokali usługowych, w tym dwie umowy z 6 miejscami postojowymi. W minionym roku rozwiązano pięć umów na finansowanie lokali mieszkalnych, z czego dwie umowy zostały zawarte w 2011 i 2012 roku, a pozostałe trzy w 2013 roku. Z wyżej wymienionych, cztery mieszkania znalazły nabywców w 2013 roku, natomiast jedno pozostało w ofercie sprzedaży na następny rok. Do zawartych umów sporządzano aneksy, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłat poszczególnych rat, zmiany lokalizacji mieszkania, sprzedaży dodatkowych miejsc postojowych, zamiany miejsc postojowych, sprzedaży komórek (pomieszczeń przynależnych do mieszkań), zmiany preambuły w związku ze zmianą właścicieli umowy. 1.1 Miejsca postojowe w lokalach garażowych W inwestycji zrealizowanej w budynku przy ul. Nugat 9 została zakończona sprzedaż miejsc postojowych. Oznacza to, iż sprzedane zostały wszystkie miejsca postojowe w inwestycjach zrealizowanych w latach poprzednich. 13

14 W inwestycji Pod Koroną, aktualnie realizowanej przy al. Rzeczypospolitej 12 w Warszawie, miejsca postojowe sprzedawane były łącznie z mieszkaniami. Tabela nr 2 Informacja o miejscach postojowych, na które zostały zawarte umowy w 2013 roku i pozostających w ofercie na dzień roku. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych umowy zawarte w 2013 pozostających w ofercie na ul. Nugat 9 miejsca postojowe al. Rzeczypospolitej 12 miejsca postojowe Razem miejsca postojowe Lokale mieszkalne i usługowe W 2013 roku Spółdzielnia kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych w inwestycji Pod Koroną realizowanej przy alei Rzeczypospolitej 12 na Wilanowie. Oferta sprzedaży mieszkań i lokali usługowych prezentowana była poprzez różne formy promocji szczegóły na stronie 17. Liczba osób odwiedzających imprezy organizowane przez SIM Ursynów oraz ilość przekazanych materiałów reklamowych pozwalają stwierdzić, iż oferta naszej Spółdzielni wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców lokali. Niemniej jednak, sytuacja na rynku nieruchomości, duża podaż mieszkań i cenowa konkurencja w dzielnicy Wilanów, spowodowały konieczność negocjacji cen lokali z nabywcami. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali obrazuje poniższa tabela. 14

15 Tabela nr 3 Informacja o lokalach mieszkalnych i usługowych, na które zostały zawarte umowy deweloperskie i zobowiązujące w 2013 roku i pozostających w ofercie na dzień r. 1) Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku Liczba lokali zawarte umowy w 2013 roku pozostających w ofercie na dzień r al. Rzeczypospolitej 12 lokale mieszkalne lokale usługowe 115 1) w tym jedno mieszkanie zarezerwowane dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Koroną. W związku z dużym zainteresowaniem nabywców pomieszczeniami dodatkowymi, Spółdzielnia wygospodarowała dodatkowo 8 komórek ponad 12 już występujących w projekcie. W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy sprzedaż tych komórek jako pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych. Zostały zwarte aneksy do umów deweloperskich dla 19 komórek. Pozostająca w ofercie 1 została przypisana do lokalu dwupoziomowego, za względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie tegoż lokalu. 2. WPROWADZANIE ZMIAN W ARANŻACJI ORAZ WYKOŃCZENIU LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH W 2013 roku dokonywano ostatnie zmiany aranżacyjne w lokalach, możliwe do wykonania, szczególnie w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przyjmując wystąpienia nabywców, wyrażające ich wolę wprowadzenia zmian adaptacyjnych wraz z projektami zamiennymi w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, uzgadniano z Wykonawcą robót możliwość zakresu ich wprowadzenia na tym, dalece zaawansowanym etapie budowy. 15

16 Wprowadzane zmiany i rezygnacje klientów dotyczyły przede wszystkim: układu ścianek związanych z aranżacją pomieszczeń, usytuowania podejść wod-kan do urządzeń, zmiany usytuowania grzejników (najczęściej w łazienkach), usytuowania gniazd i wyłączników elektrycznych lub zwiększenia ich liczby, np. dodatkowe TV, punkty świetlne. 3. ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH Notarialna sprzedaż lokali prowadzona była przez cały 2013 rok. Wszystkie umowy dotyczące finansowania budowy lokali mieszkalnych zawierane są wyłącznie w formie aktów notarialnych jako umowy deweloperskie - zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku, która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2012 roku. W powyższej ustawie uregulowane są prawa nabywców i obowiązki dewelopera. Sprzedaż lokali usługowych nie podlega przepisom ustawy i umowy dotyczące tychże lokali zawierane są jako umowy zobowiązujące do wybudowania budynku mieszkalnego oraz ustanowienia odrębnej własności lokali niemieszkalnych i ich sprzedaży. Zarówno umowy deweloperskie, jak i umowy zobowiązujące stanowią podstawę wpisu roszczeń do księgi wieczystej, które mają na celu zabezpieczenie interesów nabywców nieruchomości. W roku sprawozdawczym zawarto 91 aktów notarialnych na lokale mieszkalne, usługowe, miejsca postojowe i pomieszczenia przynależne, w tym: - 62 umowy deweloperskie, - 4 umowy zobowiązujące, - 1 aneks do umowy zobowiązującej, - 21 aneksów do umów deweloperskich, 16

17 - 3 umowy sprzedaży udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego -garażu podziemnego Zielony Nugat IV w budynku przy ul. Nugat PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2013 roku, tak jak dotychczas odbywało się w różnych formach. Były to przede wszystkim: udział w targach mieszkaniowych, reklama w czasopismach i publikacjach, ogłoszenia i reklama w prasie Dzień Otwarty. Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni, - oferta mieszkaniowa aktualizowana była (i jest) codziennie. W 2013 roku Spółdzielnia uczestniczyła w jednej edycji Targów Mieszkaniowych Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Wiosenne targi odbyły się w dniach kwietnia na Stadionie Narodowym, a ich organizatorem była firma Murator EXPO. Na targach zostały rozkolportowane foldery SIM Ursynów z ulotką informacyjną o inwestycji Pod Koroną, oferta - cennik sprzedaży lokali w tej inwestycji, wzór umowy. Na wspomnianych targach kolportowany był także Atlas Inwestycji Mieszkaniowych w Warszawie wiosna 2013, a w nim promowana była inwestycja na Wilanowie. Inwestycja Pod Koroną była prezentowana również na portalu oraz w Katalogu Targowym Murator EXPO. Niezależnie od udziału w powyższych targach, reklama i oferta sprzedaży lokali w inwestycji Pod Koroną została umieszczona na Mapie Inwestycji Mieszkaniowych - Wiosna 2013, a jej dystrybucja odbyła się na targach red Net Dom-Mieszkanie-Wnętrze w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach kwietnia oraz w prasie: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i Polityka. Oferta sprzedaży lokali w inwestycji Pod Koroną została umieszczona w wysoko nakładowej prasie codziennej tj. w Gazecie Wyborczej - dodatek Dom. Ponadto 17

18 reklama i oferta mieszkaniowa Spółdzielni miała miejsce w wyszukiwarce Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia wspólnie z Wykonawcą Inwestycji zorganizowała Dzień Otwarty Pod Koroną, który odbył się dnia 28 września 2013 roku. Zaproszenia zostały przesłane do przyszłych właścicieli lokali w realizowanym budynku przy Alei Rzeczypospolitej 12 w Wilanowie, a także umieszczone w materiałach reklamowych. Dzień Otwarty był okazją do zobaczenia prawie gotowych do zamieszkania lokali i to zarówno przez finansujących ich budowę przyszłych właścicieli, jak i osoby, które zainteresowane są ofertą mieszkaniową SIM Ursynów w przyszłości. Inspektorzy nadzoru i członkowie kierownictwa budowy udzielali fachowych informacji. Przyszli mieszkańcy mogli także skorzystać z promocyjnej oferty wyrobów firm: SANITEC KOŁO i HANSGROHE. Kondycję przyszłych właścicieli zwiedzających mieszkania, budynek i otoczenie wzmacniał kapuśniak podlaski serwowany przez Restaurację Szlachecka, a nastrój umilał zespół muzyczny Bike Lovers. Z zaproszenia do udziału w Dniu Otwartym skorzystał również najemca lokalu handlowo-usługowego, to jest Warszawska Spółdzielnia Spożywców Społem, prowadząca obecnie Sezam w Śródmieściu. Prezentując swoją ofertę handlowo -usługową zachęcał jednocześnie przyszłych mieszkańców do korzystania ze znanej w Warszawie placówki handlowej Sezam, który będzie prowadził swoją działalność handlowo-usługową w obiekcie handlowo-usługowo-biurowym Alto Wilanów przy Alei Rzeczypospolitej 14, co umożliwi korzystanie z usług i robienie zakupów blisko domu. Wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego wyrażali swoje zadowolenie z formy i zakresu tego spotkania. Oznajmiali też, że możliwość obejrzenia własnego mieszkania i całej inwestycji była przez nich bardzo oczekiwana. Wspomniane wydarzenia miały i zapewne nadal mają wpływ, na ciągle duże zainteresowanie klientów i gotowość finansowania budowy mieszkań oferowanych przez naszą Spółdzielnię. 18

19 5. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 144 członków. W okresie sprawozdawczym z rejestru członków zostały skreślone 3 osoby. Skreślenia nastąpiły w związku z wypowiedzeniem członkostwa na własną prośbę przez dwie osoby oraz zgonem jednego członka. W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane informacje o ofercie mieszkaniowej wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia roku. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 6. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Tak, jak w latach poprzednich również i w minionym 2013 roku, Spółdzielnia pomagała w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych swoim nabywcom, którzy finansowali zakup lokali mieszkalnych i miejsc postojowych, jak również lokali użytkowych w naszej inwestycji Pod Koroną przy Alei Rzeczypospolitej 12. Sporządzaliśmy oświadczenia inwestora oraz kompletowaliśmy wszelkiego rodzaju dokumenty, które wymagane były do przedłożenia w Bankach celem uzyskania kredytów mieszkaniowych. Będąc w stałym kontakcie z pracownikami Banków, w których nasi nabywcy składali dokumenty kredytowe, udzielaliśmy pracownikom Banków wyczerpujących informacji zarówno ustnych, jak i pisemnych na temat potrzebnych dokumentów kredytowych. W 2013 roku w następujących Bankach nasi nabywcy uzyskali największą ilość kredytów, były to Banki: - Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 nabywców 19

20 - Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 9 nabywców - Deutsche Bank PBC S.A. 8 nabywców. Na koniec grudnia 2013 roku w inwestycji Pod Koroną przy Alei Rzeczypospolitej 12 ( sprzedaż lokali rozpoczęta w grudniu 2011r.) na 105 podpisanych umów celem zakupu lokali mieszkaniowych oraz 9 umów dotyczących kupna lokali użytkowych - 44 nabywców finansowało ten zakup środkami uzyskanymi z tytułu kredytu. IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 roku Spółdzielnia zarządzała trzynastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi. Do zarządzanych Wspólnot należały: Wspólnota Mieszkaniowa Cynamonowa 2, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 96, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 94, Wspólnota Mieszkaniowa AL.KEN 90/92, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 86/88, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat II, Wspólnota Mieszkaniowa Jastrzębowskiego 24, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat III, Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami II Al. KEN 51, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat IV. o łącznej powierzchni użytkowej ,30 m 2, obejmującymi 1680 lokali mieszkalnych, 138 lokali użytkowych i 1765 miejsc postojowych w 38 lokalach garażowych. 20

21 W ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia świadczyła następujący zakres usług: obsługę organizacyjno prawną, rozliczanie kosztów, windykację należności oraz prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i sprawozdawczości, prowadzenie bieżącej eksploatacji, to znaczy: - nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu czystości i porządku, - nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń w budynkach oraz pracą całodobowego pogotowia technicznego, - zawieranie umów i kontrola jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, - prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez prawo budowlane, - organizację i przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków w terminach i zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, - nadzór nad pielęgnacją terenów zielonych i realizacją powierzonych prac ogrodniczych, - nadzór nad pracą firm świadczących usługi portierskie i ochrony mienia. Dział Zarządzania Nieruchomościami świadczył również dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami II Al. KEN 51 usługę egzekwowania od wykonawcy budynku usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, usterek w nieruchomości wspólnej. W ramach tej usługi zorganizowano między innymi komisję przeglądu II-go roku gwarancji budynku przy Al. KEN 51. Niezależnie od tego przeglądu, w trakcie roku powołano na bieżąco kilka komisji do oceny powstałych usterek oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia. W I kwartale 2013 roku, na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali zorganizowano doroczne, sprawozdawcze Zebrania Właścicieli Lokali poświęcone: ocenie pracy Zarządcy wraz z udzieleniem absolutorium, zaakceptowaniem rozliczenia finansowego za rok miniony oraz uchwaleniem planu gospodarczego na 2013 rok. 21

22 W poszczególnych Wspólnotach te podstawowe punkty porządku obrad uzupełnione były o inne sprawy, które wynikały z bieżących potrzeb tych Wspólnot. Z uwagi na małą frekwencję właścicieli na Zebraniach Właścicieli Lokali, we wszystkich eksploatowanych Wspólnotach uchwały zostały przyjęte głosami obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. Należy podkreślić, że we wszystkich Wspólnotach Mieszkaniowych właściciele lokali udzielili Spółdzielni - jako Zarządcy Nieruchomości, absolutorium za działalność w 2013 roku. W 2013 roku SIM,,Ursynów zgłosiła do konkursu,,warszawa w Kwiatach i zieleni organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - zagospodarowanie zielenią wewnętrznych terenów zarządzanych przez nią budynków. List gratulacyjny Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy otrzymały Wspólnoty Mieszkaniowej: Pod Brzozami I, Pod Brzozami II Al. KEN 51, Cynamonowa 2, Zielony Nugat I, Zielony Nugat II, Zielony Nugat III i Zielony Nugat IV. List Gratulacyjny Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy otrzymały Wspólnoty: Nowoursynowska 151, Jastrzębowskiego 24, Al. KEN 86/88, Al. KEN 90/92 i Al. KEN 94. V KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Opracowany na 2013 rok Plan Gospodarczo - Finansowy został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r., zakładał planowane wydatki i wpływy w dwóch podstawowych grupach działalności gospodarczej prowadzonych przez Spółdzielnię. Grupa pierwsza obejmowała całą sferę kosztów i przychodów związanych z procesem sprzedaży lokali. 22

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku Lublin, 1 września 2014 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie. KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa _ PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii D Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 126288 ul. Jasna 10, 00-013 Warszawa Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada 2009 roku Sporządzony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wzwiązku ze zmianami Prawa

Wzwiązku ze zmianami Prawa ROK ZA. 1989 Nr 31 (rok IX), listopad 2005 ISSN 1506-1426 To już tradycja wszystkie podsumowania roku bilansowego w SBM DEMBUD zawierają opinię zewnętrznych kontrolerów: sytuacja finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo