RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)"

Transkrypt

1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

2

3 Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje się większą liczbę pozwoleń na budowę oraz rozpoczynanych projektów. Oznacza to, że na rynku kontraktów deweloperskich na budowę mieszkań będzie nadal wzrastała podaż i nadwyżka niesprzedanych lokali. Ponadto, rok bieżący oznacza dla rynku mieszkaniowego dwie istotne zmiany: wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej oraz niektórych przepisów nowej rekomendacji S. Przyjrzyjmy się zatem sytuacji na rynku nieruchomości w naszym kraju. W tym celu, zachęcamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku numerem cyklicznego raportu Sektor nieruchomości w Polsce. W numerze tym znajdą także Państwo poszerzoną charakterystykę rynku hoteli w Polsce zamieszczoną w Dodatku Specjalnym. Życzymy miłej lektury! Zespół BRE Property Partner

4

5 Spis treści I. Przegląd ekonomiczny 4 1. Sytuacja makroekonomiczna w kraju 4 2. Budownictwo sytuacja ogólna 5 II. Sektor nieruchomości w Polsce 6 1. Nieruchomości mieszkaniowe Czynniki popytowe rynku nieruchomości mieszkaniowych Rynek pierwotny Wtórny rynek mieszkaniowy Aktywność konsumencka - intensywność sprzedaży Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Podażowe czynniki rynku mieszkaniowego Wyniki budownictwa mieszkaniowego Dostępna oferta sytuacja na rynku deweloperów Rynek nieruchomości komercyjnych Sytuacja na globalnych rynkach a polski rynek nieruchomości komercyjnych Powierzchnie biurowe Powierzchnie handlowe Powierzchnie magazynowe 23 III. Rynek powierzchni hotelowych w Polsce Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku Noclegi udzielone Polakom Wykorzystanie miejsc hotelowych Inwestycyjny rynek hoteli w Polsce 27 IV. Najważniejsze informacje 28 V. Wyjaśnienie stosowanych w raporcie terminów 30 Niniejszy tekst stanowi wyraz najlepszej wiedzy autora popartej danymi z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinien być traktowany jako jakakolwiek forma rekomendacji. 5

6 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) I. Przegląd ekonomiczny Sytuacja makroekonomiczna w kraju Według wstępnego szacunku GUS, w I kwartale 2012 roku wzrost PKB wyniósł 3,5% (r/r). Dynamika wzrostu gospodarczego Polski nadal pozostaje więc jedną z najwyższych w Europie. W pierwszym kwartale br. najszybciej rosły wydatki inwestycyjne. Utrzymujący się od III kw r. intensywny proces odbudowy potencjału inwestycyjnego oraz wzrost spożycia, wskazują, że popyt krajowy pozostał głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. W analizowanym okresie pozytywnie na przyrost wartości dodanej w gospodarce oddziaływał również eksport netto, którego wkład we wzrost wyniósł 0,7 pkt. proc. Nieco niższa niż przed rokiem dynamika spożycia indywidualnego wynikała ze wzrostu cen żywności i utrzymania mieszkania, a także wolniejszego przyrostu realnych wynagrodzeń. Z kolei, o wzroście nakładów brutto na środki trwałe (siódmy kwartał z rzędu) zadecydowały wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz realizacja odkładanych we wcześniejszych latach inwestycji. Zakres przedsięwzięć inwestycyjnych ograniczała ostrożność w ocenach koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski. WZROST PKB O 3,5% (R/R) GUS poinformował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w maju br. większe niż w analogicznym miesiącu ub. roku o 0,3%. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 12,6%, nadal jednak był to poziom wyższy niż przed rokiem. Według wyników badania popytu na pracę, w I kwartale br. utworzono mniej nowych miejsc pracy niż w okresie pierwszych trzech miesięcy ub. roku, ale równocześnie zmniejszeniu uległa liczba miejsc poddanych likwidacji. a realne emerytury i renty brutto zarówno w systemie pracowniczym, jak i rolników indywidualnych wzrosły w nieco większej skali niż przed miesiącem. W handlu zagranicznym w okresie styczeń - kwiecień br. utrzymał się wzrost obrotów towarowych (wyrażonych w złotych) w skali roku. Był on jednak wolniejszy niż w analogicznym okresie ub. roku, na co głównie wpływało znaczne osłabienie dynamiki wymiany z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE). W rezultacie wyższego wzrostu eksportu niż importu poprawiło się ujemne saldo ogółem. W I kwartale br. odnotowano zwiększenie eksportu w cenach stałych o 3,5% w skali roku, przy niewielkim obniżeniu importu o 0,5%. Pogorszeniu uległ niekorzystny wskaźnik terms of trade (do 96,9). Warto dodać, że po pięciu miesiącach br. budżet państwa zamknął się deficytem w wysokości 27 mld zł, co stanowiło 77,2% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2012 r. Dochody wyniosły 113,5 mld zł, a wydatki 140,5 mld zł (odpowiednio 38,6% oraz 42,7% planu). Rysunek 1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie (Żródło:GUS) % I VI XII I VI XII I VI XII I VI XII I VI Niewyrównany sezonowo Wyrównany sezonowo Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyły się w porównaniu z majem ub. roku o 3,8%. Przy osłabieniu tempa wzrostu cen konsumpcyjnych (do 3,6%), siła nabywcza płac była wyższa niż w maju ub. roku (o 0,3%), 6

7 Budownictwo sytuacja ogólna W pierwszych pięciu miesiącach br. produkcja budowlanomontażowa była wyższa o 11,9% niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrost odnotowano we wszystkich działach budownictwa, w tym największy w jednostkach specjalizujących się w robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W maju br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju ukształtowała się na poziomie o 6,2% wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu o 8,1% przed miesiącem i o 23,9% w maju ub. roku). WZROST PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ W największym stopniu wzrosła produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków o 11,9% (wobec wzrostu o 9,3% w poprzednim miesiącu i o 2,9% przed rokiem). Znacznie zwolniła dynamika w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 5,8% wobec 12,8% przed miesiącem i 49,8% przed rokiem). W trzecim miesiącu z rzędu odnotowano niewielki spadek produkcji w skali roku w przedsiębiorstwach specjalizujących się w robotach budowlanych specjalistycznych (o 2,5%). Sprzedaż robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 9,6%, a inwestycyjnym o 4,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa była o 7,2% wyższa niż w maju ub. roku i o 0,3% większa niż w kwietniu br. Z badania przeprowadzonego przez GUS wynika, że w czerwcu br. jako główne bariery prowadzenia działalności budowlano - montażowej przedsiębiorcy nadal wskazują konkurencję na rynku oraz koszty zatrudnienia. W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej. Spadło natomiast znaczenie utrudnień związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Rysunek 2. Sytuacja w sektorze budowlanym (Żródło:GUS) Wyszczególnienie V I-V I-III V I-V analogiczny okres roku poprzedniego=100 struktura w % Ogółem 123,9 119,3 106,2 111,9 100,0 100,0 z tego roboty budowlane o charakterze: inwestycyjnym 125,2 118,4 104,4, 111,0 66,0 66,5 remontowym 121,4 121,1 109,6 113,6 34,0 33,5 Z ogółem działy: budowa budynków 102,9 104,9 111,9 110,1 40,8 41,7 budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 149,8 137,0 105,8 119,1 34,1 31,9 roboty budowlane specjalistyczne 130,5 126,4 97,5 105,7 25,1 26,4 7

8 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) II. Sektor nieruchomości w Polsce Nieruchomości mieszkaniowe¹ 1.1. Czynniki popytowe rynku nieruchomości mieszkaniowych POPYT MIESZKANIOWY JEST STABILNY Według danych NBP jako główny czynnik ryzyka, który zwraca uwagę w I kwartale 2012 r., można uznać narastającą nierównowagą na rynku mieszkań deweloperskich w największych miastach Polski. Zjawisko to, będące konsekwencją boomu kredytowego i cyklu na rynkach mieszkaniowych Polski, narasta systematycznie od 2009 roku, a obecnie zaczyna przyjmować niepokojące rozmiary. ( ) O ile poprzedni cykl (przypadający na lata ), był generowany głównie przez sektor bankowy i kredyty denominowane, to obecny ma charakter czysto podażowy i jest efektem mało elastycznych w dół cen mieszkań, opóźnień pomiędzy decyzją o zaangażowaniu w projekty, a czasem ich komercjalizacji oraz nadmiernym optymizmem deweloperów. Jednocześnie w wyniku procesów inflacyjnych opadają napięcia będące konsekwencją baniek cenowych, zatem ryzyko wynikające z ich powstania w najbliższych kwartałach jest już niewielkie. Na podstawie danych NBP można stwierdzić, że generalnie popyt mieszkaniowy jest stabilny. Przemawia za tym wzrost nominalnych stóp procentowych i związany z tym spadek dostępności kredytów, który jest ( ) kompensowany realnym spadkiem cen mieszkań, a co powoduje, że kredytowa dostępność mieszkania, będąca aproksymacją popytu, była dosyć stabilna z tendencją do niewielkiego spadku w I kw r. Warto jednak zauważyć w tym miejscu, że w warunkach rosnącej podaży kontraktów na budowę mieszkań, stabilny popyt generuje ciągły wzrost niesprzedanych mieszkań na rynku. Skrócenie czasu sprzedaży mieszkań można prawdopodobnie powiązać z pewnym przyspieszeniem sprzedaży mieszkań wobec wygaszania w końcu roku programu RNS oraz intensywnej promocji deweloperów zmierzającej do ominięcia zapisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Rysunek 3. Ceny mieszkań w wybranych miastach Polski - tendencje (Źródło:NBP) Oferowane ceny nowych kontraktów mieszkaniowych wprowadzonych na rynek (zł/m²) I kw.2007 II kw.2007 III kw.2007 IV kw.2007 I kw.2008 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 Transakcyjne ceny mieszkań (zł/m²) I kw.2007 II kw.2007 III kw.2007 IV kw.2007 I kw.2008 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 Dynamika cen mieszkań (r/r) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% IV kw.2003 I kw.2004 II kw.2004 III kw.2004 IV kw.2004 I kw.2005 II kw.2005 III kw.2005 IV kw.2005 I kw.2006 II kw.2006 III kw.2006 IV kw.2006 I kw.2007 II kw.2007 III kw.2007 IV kw.2007 I kw.2008 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 IV kw.2011 III kw.2011 I kw.2012 Warszawa Trójmiasto Wrocław (bez Sky Tower) Kraków Poznań Łódź Warszawa Trójmiasto Wrocław (bez Sky Tower) Kraków Poznań Łódź 10 miast RP transakcja BaRN 10 miast RP oferta PONT 7 miast RP transakcja BaRN 7 miast RP oferta PONT 8

9 Rynek pierwotny Według danych serwisu tabelaofert.pl, średnia cena mieszkań dostępnych w ofercie w siedmiu głównych miastach w Polsce na koniec maja 2012 roku osiągnęła poziom zł/m 2 brutto i była o 0,6% wyższa od cen odnotowanych w poprzednim miesiącu. Średnia cena mieszkań sprzedanych, która w 2011 roku utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie, obniżyła się nieznacznie na początku 2012 roku i w maju br. osiągnęła poziom zł/ m 2 brutto. Różnica pomiędzy średnią ceną oferty a średnią ceną mieszkań sprzedanych wzrosła w ostatnim miesiącu i wyniosła 3,6%. ŚREDNIA CENA M 2 MIESZKANIA NIŻSZA O 0,6% Rysunek 4. Średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym w maju 2012 r. (źródło: miasto cena oferty mieszkań cena mieszkań sprzedanych cena mieszkań sprzedanych/cena oferty IV V IV V IV V Katowice ,4% 2,8 % Kraków ,2% -0,1% Łódź ,8% -4,0% Poznań 6, ,8% -8,7% Gdańsk ,3% -19,6% Warszawa ,5% -2,4% Wrocław ,1% -7,2% Aglomeracja warszawska ,2% -2,6% Aglomeracja trójmiejska ,6% -12,6% Aglomeracja śląska ,3% -6,1% Średnia dla siedmiu aglomeracji ,6% -3,6% miasto cena oferty mieszkań cena mieszkań sprzedanych IV V IV V zmiana ceny oferty mieszkań maj/ kwiecień zmiana ceny mieszkań maj/ kwiecień Katowice ,3% -2,0% Kraków ,1% -0,7% Łódź ,1% +0,3% Poznań ,1% +0,2% Gdańsk ,2% -0,5% Warszawa ,1% -0,9% Wrocław ,2% -1,3% Aglomeracja warszawska ,4% -1,6% Aglomeracja trójmiejska ,3% -0,8% Aglomeracja śląska ,4% -1,4% średnia dla siedmiu aglomeracji ,6 % -1,4 % 1. Ta część opracowania powstała w oparciu o dane oraz informacje (w tym cytaty) pochodzące z następujących źródeł: GUS, Open Finance, Home Broker, PSB, Ministerstwo Finansów Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w I kwartale 20129r. (NBP, 2011 r.), Sytuacja na rynku kredytowym (NBP, 2012 r.), Rynek mieszkaniowy w Polsce w I Q 2012 (REAS, 2011 r.) oraz z serwisów muratorplus.pl, tabelaofert.pl, szybko.pl, i inne.

10 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Koszt budowy nowych mieszkań Bez wątpienia istotny wpływ na ceny nowych mieszkań mają koszty materiałów i gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Poniżej prezentujemy dynamikę cen oczekiwanych robót budowlano montażowych oraz koszty budowy m 2 mieszkania w okresie od IV kw roku do I kw roku. KOSZT BUDOWY NOWYCH MIESZKAŃ Rysunek 5. Koszt budowy m ² mieszkania (źródło: NBP) Dynamika cen oczekiwanych robót budowlano-montażowych oraz kosztów budowy mieszkań Marża+Ziemia Ceny Rob.+Mat.+Sprz. Ceny Robocizny Ceny Materiałów Ceny Sprzętu Rysunek 5. Koszt budowy m ² mieszkania (źródło: NBP) Koszt budowy m ² mieszkania zł/m 2 100% % % % % 0% 0 IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 IV kw.2008 IV kw.2009 IV kw.2010 IV kw.2011 I kw.2012 Skum. zysk dew. brut. Pozostałe koszty Rob.+Mat.+Sprz. Cena trans. RP realnie IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 IV kw.2008 IV kw.2009 IV kw.2010 IV kw.2011 I kw.2012 Grunty budowlane Według barometru Rzeczpospolitej, ceny gruntów budowlanych notowały w 2011 r. spadki i tendencja ta utrzyma się w 2012 r. Średnio obniżki wyniosą w tym roku około 5 6%. Warto w tym miejscu dodać, że sprzedający zaznaczają często, iż podana cena wywoławcza jest do negocjacji. Na przykład w Trójmieście, gdzie działki są średnio o 10% tańsze niż przed rokiem, można wytargować przed podpisaniem umowy 20% upustu. TRUDNA SYTUACJA NA RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH kolejne tereny pod budownictwo, które powstały z podziału większych areałów rolnych. Tymczasem zainteresowanie takimi nieruchomościami jest niewielkie, mimo że są znacznie tańsze niż przed rokiem. Pośrednicy obserwują, że większość klientów szuka placu pod budowę domu, a niewielu traktuje kupno ziemi jako lokatę kapitału. Sfinalizowanie transakcji, nawet gdy cena jest przystępna, trwa zwykle od 3 do 12 miesięcy. I kończy się na ogół znacznymi upustami cenowymi nawet do 10%. Jak podaje Rzeczpospolita, najłatwiej sprzedać place wielkości m 2, w granicach miasta i do m 2 w rejonach podmiejskich. Według barometru Rzeczpospolitej, ceny gruntów budowlanych będą spadać - w ciągu roku średnio o 5%. Generalnie, podaż działek rośnie. Na rynek trafiają 10

11 Rysunek 6. Barometr cen działek budowlanych (źródło: w proc. r/r 35,4-13,6 I 2007 VI ,2% spadek -6,5% spadek przewidywana zmiana cen w ciągu następnych 12 miesięcy Zmiana cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ceny materiałów budowlanych Polskie Składy Budowlane (PSB) poinformowały, że w czerwcu 2012 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny w 4 grupach: suchej zabudowy (+2,9%), silikatów (+2,4%), narzędzi i sprzętu budowlanego (+2,2%) i chemii (+0,6%). Spadły ceny w 5 grupach, najbardziej gazobetonów (-3,4%) i izolacji termicznych (-1,6%), a minimalnie ceramiki ściennej, pokryć i folii dachowych, rynien oraz drewna i materiałów drewnopochodnych. Ceny w 2 grupach nie zmieniły się. W kategorii inne wzrosły ceny farb, lakierów, tapet (+5,2%), a spadły instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji (-1,4%). Ceny w 5 podgrupach w tej kategorii nie zmieniły się bądź zmieniły minimalnie. Rysunek 7. Trendy zmian cen (V = 100) (źródło: PSB) VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI materiały ścienne - silikaty pokrycia i folie dache, rynny drewno i materiały drewnopochodne materiały izolacji wodochronnej materiały ścienne - gazobetony materiały izolacji termicznej sucha zabudowa wnętrz narzędzia i sprzęt budowlany materiały ścienne - ceramiczne chemia budowlana stolarka otworowa, parapety inne 11

12 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Udział zysku deweloperskiego w budowie mieszkania Analiza sytuacji sektora deweloperskiego w Polsce w oparciu o dane NBP pokazuje, że czynnikiem oddziałującym znacznie silniej na optymizm deweloperów niż program RNS jest ogólna sytuacja w branży budowlanej, a zwłaszcza jej pogorszenie będące wynikiem wyczerpania się puli kontraktów na budownictwo ogólne od sektora publicznego. Kontrakty na budownictwo ogólne, choć nisko rentowne, zawsze były traktowane przez sektor budowlany i deweloperski jako bezpieczne. Obecnie część firm zaangażowanych w budownictwo ogólne zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, czemu sprzyja dostępność czynników produkcji i elastyczność formuły firmy budowlanej i deweloperskiej. Równocześnie firmy te, biorąc pod uwagę nadal dodatnie wskaźniki efektywności projektów mieszkaniowych zakładają, że będą w stanie cenowo przebić konkurentów. Czynnikiem, który ma też wpływ na tempo pogarszania się sytuacji na rynku nadmiernej podaży nowych mieszkań oraz spadających marż deweloperskich, ( ) są w dużej mierze decyzje podjęte przez deweloperów w poprzednich latach, tj. w innych realiach gospodarczych. W konsekwencji na rynku zalegają zbyt duże mieszkania, wybudowane przy wysokich kosztach. Dotychczas zjawiska te, dotyczące rynku pierwotnego, mają charakter cyklu, a nie kryzysu. Wynika to z niewielkiego oddziaływania sektora deweloperskiego na gospodarkę, a zwłaszcza na sektor finansowy. Udział kredytów w strukturze finansowania dużych firm deweloperskich oscylował w ostatnich latach w granicach 10-20%, a ich udział w portfelach banków nie przekraczał 0,5%. Zjawiska o charakterze kryzysu, a więc oddziałujące silnie na całą gospodarkę, mają zazwyczaj miejsce w przypadku bardzo dużej skali napięć oraz kumulacji dodatkowych czynników, często zewnętrznych, destabilizujących równowagę gospodarczą. MARŻE DEWELOPERSKIE BĘDĄ SPADAĆ? Tym niemniej, sytuacja największych firm deweloperskich nadal wydaje się być dobra. Spadek marż, czyli udziału zysku w cenie mieszkań, spowodował dostosowania po stronie firm na rynku. Zmniejszył się udział kosztów funkcjonowania firmy deweloperskiej (koszty własne) w strukturze jej kosztów. Ponadto, zaobserwowano spadek udziału zużycia materiałów i energii na cele własne. Z kolei, wzrost udziału wynagrodzeń i usług obcych (firm budowlanych) to konsekwencja rozszerzania skali produkcji, w wyniku czego zaczęły rosnąć zarówno koszty, jak też przychody. Dlatego, ( ) w sytuacji wzrostu produkcji firmy deweloperskie nie mogą znacząco redukować kosztów osobowych, zwłaszcza personelu obsługującego inwestycje, mogą i redukują natomiast koszty materiałów i energii. Jak podaje NBP, ( ) firmy są mocno skapitalizowane i prawie połowę produkcji finansują kapitałem własnym. Kredyt bankowy stanowi około 12% finansowania, a w wielkościach bezwzględnych kształtuje się poniżej 4 mld zł. Należy jednak pamiętać, że na rynku deweloperskim obserwuje się rosnący udział problemowych wierzytelności. Rysunek 8. Zysk deweloperski w cenie mieszkania (źródło: NBP i Sekocenbud) Udział zysku deweloperskiego w cenie m² mieszkania 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% IV kw.2004 IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 IV kw.2011 I kw.2012 Warszawa Wrocław Kraków Poznań Gdańsk Łódź Udział kosztów bezpośrednich budowy m² mieszkania w cenie transakcyjnej 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% IV kw.2004 IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 IV kw.2011 Warszawa Wrocław Kraków Poznań Gdańsk Łódź 12

13 Rysunek 9. Sytuacja firm deweloperskich (źródło: NBP) Wskaźniki ekonomiczne przeciętnej dużej firmy deweloperskiej wg kwartałów Sytuacja przeciętnej dużej firmy deweloperskiej wg kwartałów mln zł I kw I kw I kw I kw I kw I kw I kw I kw % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 mln zł I kw I kw I kw I kw I kw I kw I kw lata produkcji I kw Przychody ogółem Koszty ogółem Wynik netto ROE (%) ROA (%) Projekty deweloperskie w toku Mieszkania gotowe Bank ziemi Bank ziemi w latach produkcjii Wtórny rynek mieszkaniowy Według oficjalnych statystyk (serwis szybko.pl), ceny ofertowe w maju br., w skali miesiąca, odnotowały spadek o 0,9%. Nie działo się tak jednak wszędzie. I tak, w 5 miastach ceny właściwie się nie zmieniły lub nieznacznie wzrosły. W Gdańsku można mówić o kosmetycznej obniżce o 0,2% (10 złotych na m 2 ), w Opolu o wzroście o 0,2%, w Łodzi - o 0,4% czyli 15 złotych. Nieco większe zmiany in plus miały miejsce w Białymstoku +0,9% oraz Toruniu +1,4%. Nadal jednak da się tu zauważyć spadkową tendencję. Dotyczy ona przede wszystkim największych miast: w Sopocie, Krakowie, Warszawie i Katowicach ceny są niższe o 1,1% w porównaniu z kwietniem br., w Gdyni o - 1,2% (m/m) a w Szczecinie - o 1,6% (m/m). NIŻSZE CENY MIESZKAŃ NA WTÓRNYM RYNKU Z danych serwisu szybko.pl wynika, że nabywane mieszkania są coraz tańsze. Ma to bez wątpienia związek zarówno z większą elastycznością sprzedających oraz z coraz niższym standardu nabywanych mieszkań. W okresie III-V br. Łódź była jedynym z siedmiu analizowanych miast, w których nie odnotowano spadku cen transakcyjnych mieszkań. W pozostałych miastach wyniosły one od 0,2% (Gdańsk) nawet do 5,4% (Poznań). Przyjrzyjmy się sytuacji w poszczególnych miastach. W przypadku cen mieszkań w Poznaniu korekta miała miejsce, jak podaje portal szybko.pl, po kilkumiesięcznym okresie wzrostów. W maju br. średnia cena m 2 mieszkania sprzedawanego na rynku wtórnym wyniosła zł, czyli mniej więcej tyle, co na przełomie 2011 i 2012 r. Większość transakcji dotyczyła mieszkań w cenach zł za m 2 (głównie budynki z wielkiej płyty). Pojawiły się także transakcje po cenach niższych niż 4000 zł za m 2. Warto dodać, że to właśnie w Poznaniu różnica pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi była w analizowanym okresie najniższa i wyniosła 5,6%. Drugim miastem, w którym ceny spadły w istotny sposób był Kraków. Tu cena mkw. sprzedawanego mieszkania w maju br. wyniosła zł, czyli o 3,6% aniżeli miesiąc wcześniej. Ponadto, jak wynika z danych serwisu szybko.pl, ostatnie transakcje pokazały, że nawet tu można było nabyć mieszkania w cenie znacznie poniżej zł za m 2. Przeważnie znalazły się tu lokale do remontu w kamienicach lub blokach z wielkiej płyty. Niższe ceny transakcyjne odnotowano w Warszawie (2,5% m/m) i we Wrocławiu (2,2% m/m). W Warszawie średnia cena m 2 wyniosła w tym czasie zł, we Wrocławiu zł. Z kolei w Gdyni cena m 2 spadła do poziomu poniżej zł (4 939 zł). Mimo to w dalszym 13

14 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) ciągu istnieje tam istotna różnica pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Według szacunków Metrohouse jedynie 15% ofert w Gdyni jest sprzedawana po cenie wyższej niż zł za m 2. Rysunek 10. Zmiany cen oferowanych na rynku wtórnym (na koniec XI, r/r) (źródło: Wrocław Kraków Warszawa Poznań Gdańsk Gdynia Sopot Maj Czerwie Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Rysunek 11. Wtórny rynek mieszkań- ceny ofertowe (źródło: Łódź Lublin Szczecin Toruń Olsztyn Opole Białystok Katowice Maj Czerwie Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Rysunek 12. Wtórny rynek mieszkań - ceny transakcyjne a ceny oferowane (źródło: Miasto Srednia cena ofertowa z okresu III 2012-V 2012 Średnia cena transakcyjna z okresu III V 2012 Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a oferetową Zmiana proc. w cenach trans. Średnia cena nabywanego mieszkania Średni metraż nabywanego mieszkania Wrocław ,1% -2,2% zł 51 m 2 Kraków ,5% - 3,6% zł 53,2 m 2 Warszawa ,2% -2,5% zł 52,3 m 2 Poznań ,6% -5,4% zł 50 m 2 Gdańsk ,9% -0,2% zł 53 m 2 Gdynia ,3% -1,8% zł 54,2 m 2 Łódź ,3% 0, zł 46,1 m 2 14

15 Indeks cen mieszkań na rynku wtórnym Z oficjalnych informacji wynika (za Open Finance), że czerwiec br. przyniósł kolejny, piąty z rzędu, miesięczny spadek indeksu cen transakcyjnych mieszkań 2 - osiągnął on poziom niespełna 791 punktów i był niższy o 0,32% (m/m). W skali roku spadek przekroczył 10%. Na uwagę zasługuje fakt, że w czteroipółletniej historii tego wskaźnika z równie wysoką roczną dynamiką spadku mieliśmy do czynienia czterokrotnie, w okresie od kwietnia do lipca 2009 roku, kiedy maksymalnie sięgnęła ona 10,7%. ( ) Wówczas było to bezpośrednim pokłosiem załamania na rynku kredytowym w konsekwencji kryzysu finansowego za oceanem. Od lutego 2008 roku, czyli od czasu zanotowania najwyższego odczytu, indeks cen transakcyjnych stracił 21,3%. Rysunek 13. Indeks cen mieszkań (na koniec VI 2012 r.) (Źródło: Open Finance) 1050 Wartość bieżąca: 790,83 pkt 1000 Zmiana miesięczna: -0,32% XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 XII 2009 V IX 2010 X V IX 2011 XI III 2012 VI Aktywność konsumencka - intensywność sprzedaży Wyniki monitoringu rynku przeprowadzonego przez REAS na koniec IV kwartału 2011 roku potwierdziły, że nie nastąpiła istotna zmiana w stosunku do trendów obserwowanych w ostatnich siedmiu kwartałach. W IV kwartale ub. roku liczba transakcji (umowy przedwstępne) liczona łącznie dla sześciu głównych rynków wzrosła, w porównaniu z III kwartałem ub. roku, o ponad 8% i wyniosła prawie 7,4 tys. W ciągu całego roku 2011 sprzedano około 29,7 tysiąca lokali, czyli o ponad 7% więcej niż w roku INTENSYWNOŚĆ SPRZEDAŻY NA RYNKU MIESZKANIOWYM BEZ ZMIAN Jak podaje firma REAS, w I kwartale br. liczba transakcji na nieruchomości mieszkaniowe (liczona wyłącznie dla sześciu największych krajowych aglomeracji) wzrosła o niecałe 2% w porównaniu z IV kwartałem 2011 roku i tym samym wyniosła 7,5 tys. Generalnie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedano ok. 29,4 tysiąca lokali. Oznacza to, że deweloperzy osiągnęli wynik sprzedażowy na poziomie lepszym o około 2,5% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Według przedstawicieli firmy REAS, ta relatywnie dobra sprzedaż miała jednak także swoją cenę: ( ) wobec coraz większej propozycji i stabilnej sprzedaży wysiłek wkładany w uzyskanie i obsłużenie nabywców jest coraz większy. Kolejny kwartał z rzędu spadły ceny nieruchomości mieszkaniowych znajdujących się w ofercie, wzrosły natomiast w relacji kwartał do kwartału, ceny mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Można to tłumaczyć zarówno prowadzaniem dużej liczby nowych inwestycji, ale nie tylko tych o najniższych cenach, oraz chęcią zapewnienia sobie możliwości elastycznego reagowania na oczekiwania nabywców. Wobec nieco niższych cen za metr kwadratowy i wciąż malejącej średniej powierzchni sprzedawanych mieszkań, mimo lekkiego wzrostu liczby transakcji przychody deweloperów prawdopodobnie wcale nie wzrosły. Pierwszy kwartał 2012 roku, był zróżnicowany pod względem wielkości lokali wprowadzonych do sprzedaży w ostatnich czterech kwartałach Rysunek 14. Budownictwo mieszkaniowe deweloperskie w I kw r. (Źródło: REAS) Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle oferty na koniec kwartału Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Wprowadzone w kwartale Sprzedane w kwartale Oferta na koniec kwartału 2. Liczony jest na bazie operacji dokonywanych przez klientów Open Finance i Home Broker. 15 * Agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi

16 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Indeks średnich cen mieszkań wprowadzonych do sprzedaży i mieszkań w ofercie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Wprowadzone Dane Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych SPADEK POPYTU NA KREDYTY MIESZKANIOWE Z badania przeprowadzonego przez NBP wynika, że w ujęciu netto ponad jedna czwarta banków odczuła spadek popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2012 r. W tym czasie, niemal połowa banków, które udzieliły takiej odpowiedzi, określiła spadek popytu jako znaczny. Warto jednak zauważyć, że odpowiedzi te były jednak bardzo zróżnicowane: aż około 28% ogółu banków stwierdziło wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Ponadto, na koniec poprzedniego kwartału ankietowane banki oczekiwały zdecydowanie silniejszego spadku popytu. Jak podaje NBP, ( ) zdaniem banków niższy popyt na kredyty mieszkaniowe wynikał z zaostrzenia polityki kredytowej oraz pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. W I kwartale br. na zaostrzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów mieszkaniowych wskazało odpowiednio 50% i 32% banków. Z kolei zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wskazało około 47% banków. Pojedyncze banki do przyczyn spadku popytu zaliczyły zmiany w wydatkach konsumpcyjnych (procent netto około -19%) oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania (procent netto około -17%). Rysunek 15. Popyt na kredyty mieszkaniowe i przyczyny jego zmian. (Źródło: NBP) 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% I IV 2011 I 2012 II 2012 Realizacja Przewidywania 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% Prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym I Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych I Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania I Zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych I Zmiana warunków udzielania kredytów mieszkaniowych I Zmiana kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych I Inne czynniki I IV 2011 I

17 a) Polityka kredytowa banków Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi na koniec poprzedniego kwartału (IV kwartał 2011 r.) zdecydowana większość banków zaostrzyła politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2012 r. (procent netto około -85%). Według danych NBP, spośród banków udzielających takiej odpowiedzi, około 42% określiło zaostrzenie jako znaczne. POLITYKA KREDYTOWA BANKÓW - CO DALEJ? Zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2012 r. dotyczyło przede wszystkim kosztów kredytów. Poddane analizie banki podwyższyły marże pobierane na kredytach ogółem (procent netto około -38%) oraz na kredytach obarczonych większym ryzykiem (procent netto około -33%). Dodatkowo zaostrzenie dotyczyło również poza odsetkowych kosztów kredytów (procent netto około -23%). Około 44% banków dokonało zaostrzenia warunków nieuwzględnionych w badaniu NBP, wymieniając przede wszystkim zmiany zasad kalkulacji zdolności kredytowej w związku z wdrożeniem nowych zapisów Rekomendacji S. Pojedyncze banki podwyższyły wymagany udział własny kredytobiorcy w inwestycji (procent netto około -17%). W ujęciu netto w I kwartale 2012 r. poddane badaniu banki nie złagodziły żadnego z warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Rysunek 16. Warunki udzielania kredytów mieszkaniowych w IV kw r. (źródło: NBP) 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% Marża kredytowa I Marża kredytowa dla kredytów obarczonych większym ryzykiem I Pozaodsetkowe koszty kredytu I Wymagane zabezpieczenia I Wymagany udział własny kredytobiorcy w i nwestycji I Maksymalny okres kredytowania I Inne warunki I IV 2011 I 2012 Rysunek 17. Polityka kredytowa i przyczyny jej zmian kredyty mieszkaniowe. (Źródło: NBP) 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% Bieżąca i przewidywana sytuacja kapitałowa banku I Decyzja NBP w zakresie polityki pieniężnej Ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą Prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym Zmiana udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych Zmiana presji konkurencyjnej Zmiana popytu na kredyty mieszkaniowe Inne przyczyny I I I I I I I IV 2011 I

18 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% I IV 2011 I 2012 II 2012 Realizacja Przewidywania b) Indeks Dostępności Kredytowej Indeks Dostępności Kredytowej (IDK) 3, który obrazuje sytuację na rynku kredytów hipotecznych w złotych, spadł w czerwcu br. 0,56 pkt. (0,49%) do poziomu 113,78 pkt. W porównaniu do wyniku z czerwca ubiegłego roku, odnotował on nieznaczny wzrost o 0,33 pkt. (0,29%). Rysunek 18. Indeks dostępności kredytowej (na koniec VI 2012 r.) (źródło: Open Finance) 121,00 116,00 111,00 106,00 113,78 OSŁABIENIE DYNAMIKI INDEKSU DOSTĘPNOŚCI KREDYTOWEJ 101,00 96,00 VI XII I VI XII I VI XII I VI Podażowe czynniki rynku mieszkaniowego Wyniki budownictwa mieszkaniowego WZROSŁA LICZBA MIESZKAŃ ODDAWANYCH DO UŻYTKU Według wstępnych danych, w okresie styczeń maj br. oddano do użytkowania 56,5 tys. mieszkań, tj. o 23,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem odnotowano spadek o 15,1%). Wzrost obserwowano we wszystkich formach budownictwa, z wyjątkiem komunalnego. W maju br. oddano do użytkowania 10,1 tys. mieszkań, tj. o 15,1% więcej niż przed rokiem (wobec spadku o 2,6% w maju ub. roku). Zwiększyła się liczba mieszkań przekazanych w budownictwie indywidualnym (o 10,3% do 5,6 tys. mieszkań), przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 19,2% do 4,0 tys.) oraz spółdzielczym (ze obserwowano spadek ze 164 do 51 mieszkań. W budownictwie społecznym czynszowym oraz zakładowym w maju br. nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń-maj br. wyniosła 106,3 m 2 i była o 7,8 m 2 mniejsza niż przed rokiem. W maju br., po wzroście w poprzednim miesiącu, odnotowano spadek w skali roku liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia (o 6,3% do 15,5 tys.) oraz liczby mieszkań rozpoczętych (o 4,2% do 15,6 tys.). W końcu maja br. w budowie było 734,6 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. 3, Indeks Dostępności Kredytowej Open Finance i TVN CNBC to indeks, który powstaje na podstawie uśrednionych ofert dziesięciu banków z rynkowej czołówki pod względem sprzedaży kredytów. Na indeks nie wpływają zatem oferty instytucji sprzedających niewielką liczbę kredytów miesięcznie, ale jeśli chodzi o parametry, znacznie odbiegające od rynkowych standardów. 18

19 Rysunek 19. Budownictwo mieszkaniowe - wyniki (źródło:gus) Formy budownictwa mieszkaniowego Mieszkania, na które wydano pozwolenia I-V 2012 Mieszkania, których budowę rozpoczęto w liczbach bezwzględnych struktura w % 2010=100 w liczbach bezwzględnych struktura w % 2010=100 Ogółem ,0 105, ,0 105,1 indywidualne ,3 94, ,0 91,7 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem ,9 123, ,7 127,5 spółdzielcze 800 1,1 75, ,3 198,7 społeczne czynszowe 0 0 x 199 0,3 38,3 komunalne ,5 96, ,6 48,6 zakładowe 161 0,2 247,7 91 0,1 70,0 Budownictwo mieszkaniowe- mieszkania oddane od użytkowania Mieszkania, na które wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto Formy budownictwa mieszkaniowego w liczbach bezwzględnych I-V 2011 I-V 2012 struktura w % analogiczny okres roku poprzedniego=100 w liczbach bezwzględnych struktura w % 2010=100 Ogółem ,0 84, ,0 123,6 indywidualne ,3 105, ,4 110,1 przeznaczone na sprzedaż lub ,5 67, ,1 149,5 wynajem spółdzielcze 931 2,1 41, ,3 200,8 społeczne czynszowe 335 0,7 20, ,9 149,9 komunalne ,2 101, ,1 61,8 zakładowe 107 0,2 146, ,2 118,7 Rysunek 20. Budownictwo mieszkaniowe - mieszkania oddane do użytku (źródło:gus) tys I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

20 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Dostępna oferta sytuacja na rynku deweloperów Zgodnie z wynikami monitoringu REAS, w I kwartale 2012 roku, w przypadku największych aglomeracji kraju, wprowadzono do sprzedaży blisko 9,5 tys. mieszkań. Było to o 32% więcej niż w poprzednim kwartale i o 10% mniej, niż w roku ubiegłym. NADAL ROŚNIE OFERTA MIESZKAŃ W ostatnich czterech kwartałach łącznie spółki deweloperskie wprowadziły do sprzedaży ponad 36,5 tys. nieruchomości mieszkaniowych. Zgodnie z przywołanymi wynikami, wskaźnik ten był o 17,7% wyższy niż osiągnięty w 2010 roku. Porównując dane te z wynikami podawanymi przez GUS o liczbie mieszkań (dla tego okresu), których budowę deweloperzy rozpoczęli w I kwartale 2012 roku i na których budowę uzyskali pozwolenia w skali całego kraju. Jeśli chodzi o mieszkania, których realizacja rozpoczęła się w I kwartale 2012 roku, to wskaźnik ten wyniósł 15,2 tys. i tym samym był o 15,2% wyższy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mieszkania, na które deweloperzy otrzymali pozwolenie na budowę w I kwartale br. to ponad 18,3 tys. inwestycji. Wskaźnik ten wzrósł w tym przypadku o 18,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rysunek 21. Budownictwo mieszkaniowe deweloperskie w IV kwartale 2011* (źródło:reas) Statystyki budownictwa mieszkaniowego w Polsce Oddane Rozpoczęte Pozwolenia Liczba mieszkańw ofercie rynkowej deweloperów na koniec kwartału (w okresie ostatnich czterech kwartałów) liczba mieszkań Łódź Poznań Wrocław Trójmiasto Kraków Warszawa * Agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi 20

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Wrzesień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W sierpniu nie odnotowaliśmy ani jednej obniżki marż. Pojawiły się natomiast kolejne podwyżki wyniosły przeciętną marżę kredytów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach

Tab. 1 Kredyty w PLN z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. PLN, o pozycji decyduje koszt kredytu Koszt kredytu Bank. w pierwszych 5 latach Czerwiec 2015 W SKRÓCIE: Tak niskiego oprocentowania kredytów hipotecznych, jakie było maju 2015 r., możemy już w przyszłości nie doświadczyć. Kredyty są obecnie łatwo dostępne. Wraz ze wzrostem oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Luty 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Stawka WIBOR jest niemal najniższa w historii. Jednocześnie ustabilizował się poziom oferowanych marż. Spada więc oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI. Lipiec 2011 - POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Lipiec 2011 W SKRÓCIE W tym roku średnie ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego wzrosły w pięciu na siedem analizowanych miast Łódź jest jedynym miastem, w którym znacząco

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły

W SKRÓCIE: nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż najniższego w historii poziomu 4,29% średnie ceny ofertowe nie spadły Listopad 2013 grudzień 2013 W SKRÓCIE: W najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się podwyżek marż. W minionym miesiącu pojawiły się wyłącznie obniżki. Średnia marża kredytów z wysokim (25%) wkładem

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W 2011 ROKU (nr 15)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W 2011 ROKU (nr 15) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W 2011 ROKU (nr 15) Szanowni Państwo, Procesy zachodzące na rynkach mieszkaniowych sześciu największych miast w Polsce (Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Czerwiec 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Maj był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki marż występowały znacznie częściej niż obniżki. Jedynym bankiem, który w minionym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2012 Warszawa, styczeƒ 2012 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni.

W SKRÓCIE: W Krakowie średnie ceny mieszkań spadły już poniżej poziomu 6000 zł za mkw. Tam też kupuje się mieszkania o największej powierzchni. Kwiecień 2015 W SKRÓCIE: Bank BPH zaoferował kredyt z marżą wynoszącą zaledwie 0,85%, ale z wysoką prowizją 5%. Banki zaktualizowały WIBOR, w wyniku czego oprocentowanie spadło do najniższego poziomu w

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym

KREDYTY HIPOTECZNE. Tab. 1 10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym Listopad 2013 W SKRÓCIE: KREDYTY HIPOTECZNE Nie mamy dobrych informacji dla osób planujących w najbliższym czasie zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Po raz kolejny banki podwyższyły marże kredytowe. Tym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI TURYSTYKA W 2011 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 28 września 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 1 grudnia 2011 Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych Raport portalu RynekPierwotny.com Choć obecnie wydawanych jest coraz mniej

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Monika Kramek 2012 Raport Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce Dane statystyczne Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2012 r. oddano do użytkowania

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Marzec 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Obniżki marż w lutym sprowadziły przeciętną marżę kredytów w złotych do najniższego poziomu od października 2008 r. Wynosi ona

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2011 Warszawa, styczeƒ 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W IV kwartale 2010 r. kryteria udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2013 Warszawa, styczeń 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE I SEKTOR BUDOWLANY W POLSCE III KWARTAŁ 2011 R. (NR 14) Strona 2

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE I SEKTOR BUDOWLANY W POLSCE III KWARTAŁ 2011 R. (NR 14) Strona 2 Strona 2 Szanowni Państwo, Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy Środkowo- Wschodniej. Tempo wzrostu gospodarczego utrzymuje się na stabilnym poziomie i według prognoz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Prognoza na 2010.

Podsumowanie roku Prognoza na 2010. 0 Smart Investments Podsumowanie roku 2009. Prognoza na 2010. Styczeń 2010 CEE Property Group Sp. z o.o.! "# # $%! " && '( ) * +,-''./ -''./ 0 Podsumowanie roku 2009. Prognoza na 2010. Styczeń 2010 1 Chociaż

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Sierpień 2012 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE W lipcu aż 7 banków podwyższyło marże kredytowe, a obniżki dokonał tylko jeden. Już drugi miesiąc z rzędu rosną marże w mbanku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo