RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)"

Transkrypt

1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

2

3 Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje się większą liczbę pozwoleń na budowę oraz rozpoczynanych projektów. Oznacza to, że na rynku kontraktów deweloperskich na budowę mieszkań będzie nadal wzrastała podaż i nadwyżka niesprzedanych lokali. Ponadto, rok bieżący oznacza dla rynku mieszkaniowego dwie istotne zmiany: wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej oraz niektórych przepisów nowej rekomendacji S. Przyjrzyjmy się zatem sytuacji na rynku nieruchomości w naszym kraju. W tym celu, zachęcamy do zapoznania się z ostatnim w tym roku numerem cyklicznego raportu Sektor nieruchomości w Polsce. W numerze tym znajdą także Państwo poszerzoną charakterystykę rynku hoteli w Polsce zamieszczoną w Dodatku Specjalnym. Życzymy miłej lektury! Zespół BRE Property Partner

4

5 Spis treści I. Przegląd ekonomiczny 4 1. Sytuacja makroekonomiczna w kraju 4 2. Budownictwo sytuacja ogólna 5 II. Sektor nieruchomości w Polsce 6 1. Nieruchomości mieszkaniowe Czynniki popytowe rynku nieruchomości mieszkaniowych Rynek pierwotny Wtórny rynek mieszkaniowy Aktywność konsumencka - intensywność sprzedaży Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Podażowe czynniki rynku mieszkaniowego Wyniki budownictwa mieszkaniowego Dostępna oferta sytuacja na rynku deweloperów Rynek nieruchomości komercyjnych Sytuacja na globalnych rynkach a polski rynek nieruchomości komercyjnych Powierzchnie biurowe Powierzchnie handlowe Powierzchnie magazynowe 23 III. Rynek powierzchni hotelowych w Polsce Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku Noclegi udzielone Polakom Wykorzystanie miejsc hotelowych Inwestycyjny rynek hoteli w Polsce 27 IV. Najważniejsze informacje 28 V. Wyjaśnienie stosowanych w raporcie terminów 30 Niniejszy tekst stanowi wyraz najlepszej wiedzy autora popartej danymi z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinien być traktowany jako jakakolwiek forma rekomendacji. 5

6 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) I. Przegląd ekonomiczny Sytuacja makroekonomiczna w kraju Według wstępnego szacunku GUS, w I kwartale 2012 roku wzrost PKB wyniósł 3,5% (r/r). Dynamika wzrostu gospodarczego Polski nadal pozostaje więc jedną z najwyższych w Europie. W pierwszym kwartale br. najszybciej rosły wydatki inwestycyjne. Utrzymujący się od III kw r. intensywny proces odbudowy potencjału inwestycyjnego oraz wzrost spożycia, wskazują, że popyt krajowy pozostał głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. W analizowanym okresie pozytywnie na przyrost wartości dodanej w gospodarce oddziaływał również eksport netto, którego wkład we wzrost wyniósł 0,7 pkt. proc. Nieco niższa niż przed rokiem dynamika spożycia indywidualnego wynikała ze wzrostu cen żywności i utrzymania mieszkania, a także wolniejszego przyrostu realnych wynagrodzeń. Z kolei, o wzroście nakładów brutto na środki trwałe (siódmy kwartał z rzędu) zadecydowały wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych oraz realizacja odkładanych we wcześniejszych latach inwestycji. Zakres przedsięwzięć inwestycyjnych ograniczała ostrożność w ocenach koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski. WZROST PKB O 3,5% (R/R) GUS poinformował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w maju br. większe niż w analogicznym miesiącu ub. roku o 0,3%. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 12,6%, nadal jednak był to poziom wyższy niż przed rokiem. Według wyników badania popytu na pracę, w I kwartale br. utworzono mniej nowych miejsc pracy niż w okresie pierwszych trzech miesięcy ub. roku, ale równocześnie zmniejszeniu uległa liczba miejsc poddanych likwidacji. a realne emerytury i renty brutto zarówno w systemie pracowniczym, jak i rolników indywidualnych wzrosły w nieco większej skali niż przed miesiącem. W handlu zagranicznym w okresie styczeń - kwiecień br. utrzymał się wzrost obrotów towarowych (wyrażonych w złotych) w skali roku. Był on jednak wolniejszy niż w analogicznym okresie ub. roku, na co głównie wpływało znaczne osłabienie dynamiki wymiany z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE). W rezultacie wyższego wzrostu eksportu niż importu poprawiło się ujemne saldo ogółem. W I kwartale br. odnotowano zwiększenie eksportu w cenach stałych o 3,5% w skali roku, przy niewielkim obniżeniu importu o 0,5%. Pogorszeniu uległ niekorzystny wskaźnik terms of trade (do 96,9). Warto dodać, że po pięciu miesiącach br. budżet państwa zamknął się deficytem w wysokości 27 mld zł, co stanowiło 77,2% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2012 r. Dochody wyniosły 113,5 mld zł, a wydatki 140,5 mld zł (odpowiednio 38,6% oraz 42,7% planu). Rysunek 1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie (Żródło:GUS) % I VI XII I VI XII I VI XII I VI XII I VI Niewyrównany sezonowo Wyrównany sezonowo Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyły się w porównaniu z majem ub. roku o 3,8%. Przy osłabieniu tempa wzrostu cen konsumpcyjnych (do 3,6%), siła nabywcza płac była wyższa niż w maju ub. roku (o 0,3%), 6

7 Budownictwo sytuacja ogólna W pierwszych pięciu miesiącach br. produkcja budowlanomontażowa była wyższa o 11,9% niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrost odnotowano we wszystkich działach budownictwa, w tym największy w jednostkach specjalizujących się w robotach związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W maju br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju ukształtowała się na poziomie o 6,2% wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu o 8,1% przed miesiącem i o 23,9% w maju ub. roku). WZROST PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ W największym stopniu wzrosła produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków o 11,9% (wobec wzrostu o 9,3% w poprzednim miesiącu i o 2,9% przed rokiem). Znacznie zwolniła dynamika w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 5,8% wobec 12,8% przed miesiącem i 49,8% przed rokiem). W trzecim miesiącu z rzędu odnotowano niewielki spadek produkcji w skali roku w przedsiębiorstwach specjalizujących się w robotach budowlanych specjalistycznych (o 2,5%). Sprzedaż robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 9,6%, a inwestycyjnym o 4,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa była o 7,2% wyższa niż w maju ub. roku i o 0,3% większa niż w kwietniu br. Z badania przeprowadzonego przez GUS wynika, że w czerwcu br. jako główne bariery prowadzenia działalności budowlano - montażowej przedsiębiorcy nadal wskazują konkurencję na rynku oraz koszty zatrudnienia. W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej. Spadło natomiast znaczenie utrudnień związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Rysunek 2. Sytuacja w sektorze budowlanym (Żródło:GUS) Wyszczególnienie V I-V I-III V I-V analogiczny okres roku poprzedniego=100 struktura w % Ogółem 123,9 119,3 106,2 111,9 100,0 100,0 z tego roboty budowlane o charakterze: inwestycyjnym 125,2 118,4 104,4, 111,0 66,0 66,5 remontowym 121,4 121,1 109,6 113,6 34,0 33,5 Z ogółem działy: budowa budynków 102,9 104,9 111,9 110,1 40,8 41,7 budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 149,8 137,0 105,8 119,1 34,1 31,9 roboty budowlane specjalistyczne 130,5 126,4 97,5 105,7 25,1 26,4 7

8 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) II. Sektor nieruchomości w Polsce Nieruchomości mieszkaniowe¹ 1.1. Czynniki popytowe rynku nieruchomości mieszkaniowych POPYT MIESZKANIOWY JEST STABILNY Według danych NBP jako główny czynnik ryzyka, który zwraca uwagę w I kwartale 2012 r., można uznać narastającą nierównowagą na rynku mieszkań deweloperskich w największych miastach Polski. Zjawisko to, będące konsekwencją boomu kredytowego i cyklu na rynkach mieszkaniowych Polski, narasta systematycznie od 2009 roku, a obecnie zaczyna przyjmować niepokojące rozmiary. ( ) O ile poprzedni cykl (przypadający na lata ), był generowany głównie przez sektor bankowy i kredyty denominowane, to obecny ma charakter czysto podażowy i jest efektem mało elastycznych w dół cen mieszkań, opóźnień pomiędzy decyzją o zaangażowaniu w projekty, a czasem ich komercjalizacji oraz nadmiernym optymizmem deweloperów. Jednocześnie w wyniku procesów inflacyjnych opadają napięcia będące konsekwencją baniek cenowych, zatem ryzyko wynikające z ich powstania w najbliższych kwartałach jest już niewielkie. Na podstawie danych NBP można stwierdzić, że generalnie popyt mieszkaniowy jest stabilny. Przemawia za tym wzrost nominalnych stóp procentowych i związany z tym spadek dostępności kredytów, który jest ( ) kompensowany realnym spadkiem cen mieszkań, a co powoduje, że kredytowa dostępność mieszkania, będąca aproksymacją popytu, była dosyć stabilna z tendencją do niewielkiego spadku w I kw r. Warto jednak zauważyć w tym miejscu, że w warunkach rosnącej podaży kontraktów na budowę mieszkań, stabilny popyt generuje ciągły wzrost niesprzedanych mieszkań na rynku. Skrócenie czasu sprzedaży mieszkań można prawdopodobnie powiązać z pewnym przyspieszeniem sprzedaży mieszkań wobec wygaszania w końcu roku programu RNS oraz intensywnej promocji deweloperów zmierzającej do ominięcia zapisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Rysunek 3. Ceny mieszkań w wybranych miastach Polski - tendencje (Źródło:NBP) Oferowane ceny nowych kontraktów mieszkaniowych wprowadzonych na rynek (zł/m²) I kw.2007 II kw.2007 III kw.2007 IV kw.2007 I kw.2008 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 Transakcyjne ceny mieszkań (zł/m²) I kw.2007 II kw.2007 III kw.2007 IV kw.2007 I kw.2008 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 Dynamika cen mieszkań (r/r) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% IV kw.2003 I kw.2004 II kw.2004 III kw.2004 IV kw.2004 I kw.2005 II kw.2005 III kw.2005 IV kw.2005 I kw.2006 II kw.2006 III kw.2006 IV kw.2006 I kw.2007 II kw.2007 III kw.2007 IV kw.2007 I kw.2008 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 IV kw.2011 III kw.2011 I kw.2012 Warszawa Trójmiasto Wrocław (bez Sky Tower) Kraków Poznań Łódź Warszawa Trójmiasto Wrocław (bez Sky Tower) Kraków Poznań Łódź 10 miast RP transakcja BaRN 10 miast RP oferta PONT 7 miast RP transakcja BaRN 7 miast RP oferta PONT 8

9 Rynek pierwotny Według danych serwisu tabelaofert.pl, średnia cena mieszkań dostępnych w ofercie w siedmiu głównych miastach w Polsce na koniec maja 2012 roku osiągnęła poziom zł/m 2 brutto i była o 0,6% wyższa od cen odnotowanych w poprzednim miesiącu. Średnia cena mieszkań sprzedanych, która w 2011 roku utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie, obniżyła się nieznacznie na początku 2012 roku i w maju br. osiągnęła poziom zł/ m 2 brutto. Różnica pomiędzy średnią ceną oferty a średnią ceną mieszkań sprzedanych wzrosła w ostatnim miesiącu i wyniosła 3,6%. ŚREDNIA CENA M 2 MIESZKANIA NIŻSZA O 0,6% Rysunek 4. Średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym w maju 2012 r. (źródło: miasto cena oferty mieszkań cena mieszkań sprzedanych cena mieszkań sprzedanych/cena oferty IV V IV V IV V Katowice ,4% 2,8 % Kraków ,2% -0,1% Łódź ,8% -4,0% Poznań 6, ,8% -8,7% Gdańsk ,3% -19,6% Warszawa ,5% -2,4% Wrocław ,1% -7,2% Aglomeracja warszawska ,2% -2,6% Aglomeracja trójmiejska ,6% -12,6% Aglomeracja śląska ,3% -6,1% Średnia dla siedmiu aglomeracji ,6% -3,6% miasto cena oferty mieszkań cena mieszkań sprzedanych IV V IV V zmiana ceny oferty mieszkań maj/ kwiecień zmiana ceny mieszkań maj/ kwiecień Katowice ,3% -2,0% Kraków ,1% -0,7% Łódź ,1% +0,3% Poznań ,1% +0,2% Gdańsk ,2% -0,5% Warszawa ,1% -0,9% Wrocław ,2% -1,3% Aglomeracja warszawska ,4% -1,6% Aglomeracja trójmiejska ,3% -0,8% Aglomeracja śląska ,4% -1,4% średnia dla siedmiu aglomeracji ,6 % -1,4 % 1. Ta część opracowania powstała w oparciu o dane oraz informacje (w tym cytaty) pochodzące z następujących źródeł: GUS, Open Finance, Home Broker, PSB, Ministerstwo Finansów Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w I kwartale 20129r. (NBP, 2011 r.), Sytuacja na rynku kredytowym (NBP, 2012 r.), Rynek mieszkaniowy w Polsce w I Q 2012 (REAS, 2011 r.) oraz z serwisów muratorplus.pl, tabelaofert.pl, szybko.pl, i inne.

10 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Koszt budowy nowych mieszkań Bez wątpienia istotny wpływ na ceny nowych mieszkań mają koszty materiałów i gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Poniżej prezentujemy dynamikę cen oczekiwanych robót budowlano montażowych oraz koszty budowy m 2 mieszkania w okresie od IV kw roku do I kw roku. KOSZT BUDOWY NOWYCH MIESZKAŃ Rysunek 5. Koszt budowy m ² mieszkania (źródło: NBP) Dynamika cen oczekiwanych robót budowlano-montażowych oraz kosztów budowy mieszkań Marża+Ziemia Ceny Rob.+Mat.+Sprz. Ceny Robocizny Ceny Materiałów Ceny Sprzętu Rysunek 5. Koszt budowy m ² mieszkania (źródło: NBP) Koszt budowy m ² mieszkania zł/m 2 100% % % % % 0% 0 IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 IV kw.2008 IV kw.2009 IV kw.2010 IV kw.2011 I kw.2012 Skum. zysk dew. brut. Pozostałe koszty Rob.+Mat.+Sprz. Cena trans. RP realnie IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 IV kw.2008 IV kw.2009 IV kw.2010 IV kw.2011 I kw.2012 Grunty budowlane Według barometru Rzeczpospolitej, ceny gruntów budowlanych notowały w 2011 r. spadki i tendencja ta utrzyma się w 2012 r. Średnio obniżki wyniosą w tym roku około 5 6%. Warto w tym miejscu dodać, że sprzedający zaznaczają często, iż podana cena wywoławcza jest do negocjacji. Na przykład w Trójmieście, gdzie działki są średnio o 10% tańsze niż przed rokiem, można wytargować przed podpisaniem umowy 20% upustu. TRUDNA SYTUACJA NA RYNKU GRUNTÓW BUDOWLANYCH kolejne tereny pod budownictwo, które powstały z podziału większych areałów rolnych. Tymczasem zainteresowanie takimi nieruchomościami jest niewielkie, mimo że są znacznie tańsze niż przed rokiem. Pośrednicy obserwują, że większość klientów szuka placu pod budowę domu, a niewielu traktuje kupno ziemi jako lokatę kapitału. Sfinalizowanie transakcji, nawet gdy cena jest przystępna, trwa zwykle od 3 do 12 miesięcy. I kończy się na ogół znacznymi upustami cenowymi nawet do 10%. Jak podaje Rzeczpospolita, najłatwiej sprzedać place wielkości m 2, w granicach miasta i do m 2 w rejonach podmiejskich. Według barometru Rzeczpospolitej, ceny gruntów budowlanych będą spadać - w ciągu roku średnio o 5%. Generalnie, podaż działek rośnie. Na rynek trafiają 10

11 Rysunek 6. Barometr cen działek budowlanych (źródło: w proc. r/r 35,4-13,6 I 2007 VI ,2% spadek -6,5% spadek przewidywana zmiana cen w ciągu następnych 12 miesięcy Zmiana cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy Ceny materiałów budowlanych Polskie Składy Budowlane (PSB) poinformowały, że w czerwcu 2012 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny w 4 grupach: suchej zabudowy (+2,9%), silikatów (+2,4%), narzędzi i sprzętu budowlanego (+2,2%) i chemii (+0,6%). Spadły ceny w 5 grupach, najbardziej gazobetonów (-3,4%) i izolacji termicznych (-1,6%), a minimalnie ceramiki ściennej, pokryć i folii dachowych, rynien oraz drewna i materiałów drewnopochodnych. Ceny w 2 grupach nie zmieniły się. W kategorii inne wzrosły ceny farb, lakierów, tapet (+5,2%), a spadły instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji (-1,4%). Ceny w 5 podgrupach w tej kategorii nie zmieniły się bądź zmieniły minimalnie. Rysunek 7. Trendy zmian cen (V = 100) (źródło: PSB) VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI materiały ścienne - silikaty pokrycia i folie dache, rynny drewno i materiały drewnopochodne materiały izolacji wodochronnej materiały ścienne - gazobetony materiały izolacji termicznej sucha zabudowa wnętrz narzędzia i sprzęt budowlany materiały ścienne - ceramiczne chemia budowlana stolarka otworowa, parapety inne 11

12 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Udział zysku deweloperskiego w budowie mieszkania Analiza sytuacji sektora deweloperskiego w Polsce w oparciu o dane NBP pokazuje, że czynnikiem oddziałującym znacznie silniej na optymizm deweloperów niż program RNS jest ogólna sytuacja w branży budowlanej, a zwłaszcza jej pogorszenie będące wynikiem wyczerpania się puli kontraktów na budownictwo ogólne od sektora publicznego. Kontrakty na budownictwo ogólne, choć nisko rentowne, zawsze były traktowane przez sektor budowlany i deweloperski jako bezpieczne. Obecnie część firm zaangażowanych w budownictwo ogólne zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, czemu sprzyja dostępność czynników produkcji i elastyczność formuły firmy budowlanej i deweloperskiej. Równocześnie firmy te, biorąc pod uwagę nadal dodatnie wskaźniki efektywności projektów mieszkaniowych zakładają, że będą w stanie cenowo przebić konkurentów. Czynnikiem, który ma też wpływ na tempo pogarszania się sytuacji na rynku nadmiernej podaży nowych mieszkań oraz spadających marż deweloperskich, ( ) są w dużej mierze decyzje podjęte przez deweloperów w poprzednich latach, tj. w innych realiach gospodarczych. W konsekwencji na rynku zalegają zbyt duże mieszkania, wybudowane przy wysokich kosztach. Dotychczas zjawiska te, dotyczące rynku pierwotnego, mają charakter cyklu, a nie kryzysu. Wynika to z niewielkiego oddziaływania sektora deweloperskiego na gospodarkę, a zwłaszcza na sektor finansowy. Udział kredytów w strukturze finansowania dużych firm deweloperskich oscylował w ostatnich latach w granicach 10-20%, a ich udział w portfelach banków nie przekraczał 0,5%. Zjawiska o charakterze kryzysu, a więc oddziałujące silnie na całą gospodarkę, mają zazwyczaj miejsce w przypadku bardzo dużej skali napięć oraz kumulacji dodatkowych czynników, często zewnętrznych, destabilizujących równowagę gospodarczą. MARŻE DEWELOPERSKIE BĘDĄ SPADAĆ? Tym niemniej, sytuacja największych firm deweloperskich nadal wydaje się być dobra. Spadek marż, czyli udziału zysku w cenie mieszkań, spowodował dostosowania po stronie firm na rynku. Zmniejszył się udział kosztów funkcjonowania firmy deweloperskiej (koszty własne) w strukturze jej kosztów. Ponadto, zaobserwowano spadek udziału zużycia materiałów i energii na cele własne. Z kolei, wzrost udziału wynagrodzeń i usług obcych (firm budowlanych) to konsekwencja rozszerzania skali produkcji, w wyniku czego zaczęły rosnąć zarówno koszty, jak też przychody. Dlatego, ( ) w sytuacji wzrostu produkcji firmy deweloperskie nie mogą znacząco redukować kosztów osobowych, zwłaszcza personelu obsługującego inwestycje, mogą i redukują natomiast koszty materiałów i energii. Jak podaje NBP, ( ) firmy są mocno skapitalizowane i prawie połowę produkcji finansują kapitałem własnym. Kredyt bankowy stanowi około 12% finansowania, a w wielkościach bezwzględnych kształtuje się poniżej 4 mld zł. Należy jednak pamiętać, że na rynku deweloperskim obserwuje się rosnący udział problemowych wierzytelności. Rysunek 8. Zysk deweloperski w cenie mieszkania (źródło: NBP i Sekocenbud) Udział zysku deweloperskiego w cenie m² mieszkania 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% IV kw.2004 IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 IV kw.2011 I kw.2012 Warszawa Wrocław Kraków Poznań Gdańsk Łódź Udział kosztów bezpośrednich budowy m² mieszkania w cenie transakcyjnej 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% IV kw.2004 IV kw.2005 IV kw.2006 IV kw.2007 II kw.2008 III kw.2008 IV kw.2008 I kw.2009 II kw.2009 III kw.2009 IV kw.2009 I kw.2010 II kw.2010 III kw.2010 IV kw.2010 I kw.2011 II kw.2011 III kw.2011 IV kw.2011 Warszawa Wrocław Kraków Poznań Gdańsk Łódź 12

13 Rysunek 9. Sytuacja firm deweloperskich (źródło: NBP) Wskaźniki ekonomiczne przeciętnej dużej firmy deweloperskiej wg kwartałów Sytuacja przeciętnej dużej firmy deweloperskiej wg kwartałów mln zł I kw I kw I kw I kw I kw I kw I kw I kw % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 mln zł I kw I kw I kw I kw I kw I kw I kw lata produkcji I kw Przychody ogółem Koszty ogółem Wynik netto ROE (%) ROA (%) Projekty deweloperskie w toku Mieszkania gotowe Bank ziemi Bank ziemi w latach produkcjii Wtórny rynek mieszkaniowy Według oficjalnych statystyk (serwis szybko.pl), ceny ofertowe w maju br., w skali miesiąca, odnotowały spadek o 0,9%. Nie działo się tak jednak wszędzie. I tak, w 5 miastach ceny właściwie się nie zmieniły lub nieznacznie wzrosły. W Gdańsku można mówić o kosmetycznej obniżce o 0,2% (10 złotych na m 2 ), w Opolu o wzroście o 0,2%, w Łodzi - o 0,4% czyli 15 złotych. Nieco większe zmiany in plus miały miejsce w Białymstoku +0,9% oraz Toruniu +1,4%. Nadal jednak da się tu zauważyć spadkową tendencję. Dotyczy ona przede wszystkim największych miast: w Sopocie, Krakowie, Warszawie i Katowicach ceny są niższe o 1,1% w porównaniu z kwietniem br., w Gdyni o - 1,2% (m/m) a w Szczecinie - o 1,6% (m/m). NIŻSZE CENY MIESZKAŃ NA WTÓRNYM RYNKU Z danych serwisu szybko.pl wynika, że nabywane mieszkania są coraz tańsze. Ma to bez wątpienia związek zarówno z większą elastycznością sprzedających oraz z coraz niższym standardu nabywanych mieszkań. W okresie III-V br. Łódź była jedynym z siedmiu analizowanych miast, w których nie odnotowano spadku cen transakcyjnych mieszkań. W pozostałych miastach wyniosły one od 0,2% (Gdańsk) nawet do 5,4% (Poznań). Przyjrzyjmy się sytuacji w poszczególnych miastach. W przypadku cen mieszkań w Poznaniu korekta miała miejsce, jak podaje portal szybko.pl, po kilkumiesięcznym okresie wzrostów. W maju br. średnia cena m 2 mieszkania sprzedawanego na rynku wtórnym wyniosła zł, czyli mniej więcej tyle, co na przełomie 2011 i 2012 r. Większość transakcji dotyczyła mieszkań w cenach zł za m 2 (głównie budynki z wielkiej płyty). Pojawiły się także transakcje po cenach niższych niż 4000 zł za m 2. Warto dodać, że to właśnie w Poznaniu różnica pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi była w analizowanym okresie najniższa i wyniosła 5,6%. Drugim miastem, w którym ceny spadły w istotny sposób był Kraków. Tu cena mkw. sprzedawanego mieszkania w maju br. wyniosła zł, czyli o 3,6% aniżeli miesiąc wcześniej. Ponadto, jak wynika z danych serwisu szybko.pl, ostatnie transakcje pokazały, że nawet tu można było nabyć mieszkania w cenie znacznie poniżej zł za m 2. Przeważnie znalazły się tu lokale do remontu w kamienicach lub blokach z wielkiej płyty. Niższe ceny transakcyjne odnotowano w Warszawie (2,5% m/m) i we Wrocławiu (2,2% m/m). W Warszawie średnia cena m 2 wyniosła w tym czasie zł, we Wrocławiu zł. Z kolei w Gdyni cena m 2 spadła do poziomu poniżej zł (4 939 zł). Mimo to w dalszym 13

14 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) ciągu istnieje tam istotna różnica pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi. Według szacunków Metrohouse jedynie 15% ofert w Gdyni jest sprzedawana po cenie wyższej niż zł za m 2. Rysunek 10. Zmiany cen oferowanych na rynku wtórnym (na koniec XI, r/r) (źródło: Wrocław Kraków Warszawa Poznań Gdańsk Gdynia Sopot Maj Czerwie Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Rysunek 11. Wtórny rynek mieszkań- ceny ofertowe (źródło: Łódź Lublin Szczecin Toruń Olsztyn Opole Białystok Katowice Maj Czerwie Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Rysunek 12. Wtórny rynek mieszkań - ceny transakcyjne a ceny oferowane (źródło: Miasto Srednia cena ofertowa z okresu III 2012-V 2012 Średnia cena transakcyjna z okresu III V 2012 Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a oferetową Zmiana proc. w cenach trans. Średnia cena nabywanego mieszkania Średni metraż nabywanego mieszkania Wrocław ,1% -2,2% zł 51 m 2 Kraków ,5% - 3,6% zł 53,2 m 2 Warszawa ,2% -2,5% zł 52,3 m 2 Poznań ,6% -5,4% zł 50 m 2 Gdańsk ,9% -0,2% zł 53 m 2 Gdynia ,3% -1,8% zł 54,2 m 2 Łódź ,3% 0, zł 46,1 m 2 14

15 Indeks cen mieszkań na rynku wtórnym Z oficjalnych informacji wynika (za Open Finance), że czerwiec br. przyniósł kolejny, piąty z rzędu, miesięczny spadek indeksu cen transakcyjnych mieszkań 2 - osiągnął on poziom niespełna 791 punktów i był niższy o 0,32% (m/m). W skali roku spadek przekroczył 10%. Na uwagę zasługuje fakt, że w czteroipółletniej historii tego wskaźnika z równie wysoką roczną dynamiką spadku mieliśmy do czynienia czterokrotnie, w okresie od kwietnia do lipca 2009 roku, kiedy maksymalnie sięgnęła ona 10,7%. ( ) Wówczas było to bezpośrednim pokłosiem załamania na rynku kredytowym w konsekwencji kryzysu finansowego za oceanem. Od lutego 2008 roku, czyli od czasu zanotowania najwyższego odczytu, indeks cen transakcyjnych stracił 21,3%. Rysunek 13. Indeks cen mieszkań (na koniec VI 2012 r.) (Źródło: Open Finance) 1050 Wartość bieżąca: 790,83 pkt 1000 Zmiana miesięczna: -0,32% XII 2007 III 2008 VI 2008 IX 2008 XII 2008 III 2009 VI 2009 IX 2009 XII 2009 V IX 2010 X V IX 2011 XI III 2012 VI Aktywność konsumencka - intensywność sprzedaży Wyniki monitoringu rynku przeprowadzonego przez REAS na koniec IV kwartału 2011 roku potwierdziły, że nie nastąpiła istotna zmiana w stosunku do trendów obserwowanych w ostatnich siedmiu kwartałach. W IV kwartale ub. roku liczba transakcji (umowy przedwstępne) liczona łącznie dla sześciu głównych rynków wzrosła, w porównaniu z III kwartałem ub. roku, o ponad 8% i wyniosła prawie 7,4 tys. W ciągu całego roku 2011 sprzedano około 29,7 tysiąca lokali, czyli o ponad 7% więcej niż w roku INTENSYWNOŚĆ SPRZEDAŻY NA RYNKU MIESZKANIOWYM BEZ ZMIAN Jak podaje firma REAS, w I kwartale br. liczba transakcji na nieruchomości mieszkaniowe (liczona wyłącznie dla sześciu największych krajowych aglomeracji) wzrosła o niecałe 2% w porównaniu z IV kwartałem 2011 roku i tym samym wyniosła 7,5 tys. Generalnie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedano ok. 29,4 tysiąca lokali. Oznacza to, że deweloperzy osiągnęli wynik sprzedażowy na poziomie lepszym o około 2,5% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Według przedstawicieli firmy REAS, ta relatywnie dobra sprzedaż miała jednak także swoją cenę: ( ) wobec coraz większej propozycji i stabilnej sprzedaży wysiłek wkładany w uzyskanie i obsłużenie nabywców jest coraz większy. Kolejny kwartał z rzędu spadły ceny nieruchomości mieszkaniowych znajdujących się w ofercie, wzrosły natomiast w relacji kwartał do kwartału, ceny mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Można to tłumaczyć zarówno prowadzaniem dużej liczby nowych inwestycji, ale nie tylko tych o najniższych cenach, oraz chęcią zapewnienia sobie możliwości elastycznego reagowania na oczekiwania nabywców. Wobec nieco niższych cen za metr kwadratowy i wciąż malejącej średniej powierzchni sprzedawanych mieszkań, mimo lekkiego wzrostu liczby transakcji przychody deweloperów prawdopodobnie wcale nie wzrosły. Pierwszy kwartał 2012 roku, był zróżnicowany pod względem wielkości lokali wprowadzonych do sprzedaży w ostatnich czterech kwartałach Rysunek 14. Budownictwo mieszkaniowe deweloperskie w I kw r. (Źródło: REAS) Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle oferty na koniec kwartału Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Wprowadzone w kwartale Sprzedane w kwartale Oferta na koniec kwartału 2. Liczony jest na bazie operacji dokonywanych przez klientów Open Finance i Home Broker. 15 * Agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi

16 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Indeks średnich cen mieszkań wprowadzonych do sprzedaży i mieszkań w ofercie Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Wprowadzone Dane Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych SPADEK POPYTU NA KREDYTY MIESZKANIOWE Z badania przeprowadzonego przez NBP wynika, że w ujęciu netto ponad jedna czwarta banków odczuła spadek popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale 2012 r. W tym czasie, niemal połowa banków, które udzieliły takiej odpowiedzi, określiła spadek popytu jako znaczny. Warto jednak zauważyć, że odpowiedzi te były jednak bardzo zróżnicowane: aż około 28% ogółu banków stwierdziło wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Ponadto, na koniec poprzedniego kwartału ankietowane banki oczekiwały zdecydowanie silniejszego spadku popytu. Jak podaje NBP, ( ) zdaniem banków niższy popyt na kredyty mieszkaniowe wynikał z zaostrzenia polityki kredytowej oraz pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. W I kwartale br. na zaostrzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów mieszkaniowych wskazało odpowiednio 50% i 32% banków. Z kolei zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wskazało około 47% banków. Pojedyncze banki do przyczyn spadku popytu zaliczyły zmiany w wydatkach konsumpcyjnych (procent netto około -19%) oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania (procent netto około -17%). Rysunek 15. Popyt na kredyty mieszkaniowe i przyczyny jego zmian. (Źródło: NBP) 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% I IV 2011 I 2012 II 2012 Realizacja Przewidywania 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% Prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym I Zmiany w wydatkach konsumpcyjnych I Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania I Zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych I Zmiana warunków udzielania kredytów mieszkaniowych I Zmiana kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych I Inne czynniki I IV 2011 I

17 a) Polityka kredytowa banków Zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi na koniec poprzedniego kwartału (IV kwartał 2011 r.) zdecydowana większość banków zaostrzyła politykę kredytową w segmencie kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2012 r. (procent netto około -85%). Według danych NBP, spośród banków udzielających takiej odpowiedzi, około 42% określiło zaostrzenie jako znaczne. POLITYKA KREDYTOWA BANKÓW - CO DALEJ? Zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2012 r. dotyczyło przede wszystkim kosztów kredytów. Poddane analizie banki podwyższyły marże pobierane na kredytach ogółem (procent netto około -38%) oraz na kredytach obarczonych większym ryzykiem (procent netto około -33%). Dodatkowo zaostrzenie dotyczyło również poza odsetkowych kosztów kredytów (procent netto około -23%). Około 44% banków dokonało zaostrzenia warunków nieuwzględnionych w badaniu NBP, wymieniając przede wszystkim zmiany zasad kalkulacji zdolności kredytowej w związku z wdrożeniem nowych zapisów Rekomendacji S. Pojedyncze banki podwyższyły wymagany udział własny kredytobiorcy w inwestycji (procent netto około -17%). W ujęciu netto w I kwartale 2012 r. poddane badaniu banki nie złagodziły żadnego z warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Rysunek 16. Warunki udzielania kredytów mieszkaniowych w IV kw r. (źródło: NBP) 100% 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% Marża kredytowa I Marża kredytowa dla kredytów obarczonych większym ryzykiem I Pozaodsetkowe koszty kredytu I Wymagane zabezpieczenia I Wymagany udział własny kredytobiorcy w i nwestycji I Maksymalny okres kredytowania I Inne warunki I IV 2011 I 2012 Rysunek 17. Polityka kredytowa i przyczyny jej zmian kredyty mieszkaniowe. (Źródło: NBP) 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% Bieżąca i przewidywana sytuacja kapitałowa banku I Decyzja NBP w zakresie polityki pieniężnej Ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą Prognoza sytuacji na rynku mieszkaniowym Zmiana udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych Zmiana presji konkurencyjnej Zmiana popytu na kredyty mieszkaniowe Inne przyczyny I I I I I I I IV 2011 I

18 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100% I IV 2011 I 2012 II 2012 Realizacja Przewidywania b) Indeks Dostępności Kredytowej Indeks Dostępności Kredytowej (IDK) 3, który obrazuje sytuację na rynku kredytów hipotecznych w złotych, spadł w czerwcu br. 0,56 pkt. (0,49%) do poziomu 113,78 pkt. W porównaniu do wyniku z czerwca ubiegłego roku, odnotował on nieznaczny wzrost o 0,33 pkt. (0,29%). Rysunek 18. Indeks dostępności kredytowej (na koniec VI 2012 r.) (źródło: Open Finance) 121,00 116,00 111,00 106,00 113,78 OSŁABIENIE DYNAMIKI INDEKSU DOSTĘPNOŚCI KREDYTOWEJ 101,00 96,00 VI XII I VI XII I VI XII I VI Podażowe czynniki rynku mieszkaniowego Wyniki budownictwa mieszkaniowego WZROSŁA LICZBA MIESZKAŃ ODDAWANYCH DO UŻYTKU Według wstępnych danych, w okresie styczeń maj br. oddano do użytkowania 56,5 tys. mieszkań, tj. o 23,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem odnotowano spadek o 15,1%). Wzrost obserwowano we wszystkich formach budownictwa, z wyjątkiem komunalnego. W maju br. oddano do użytkowania 10,1 tys. mieszkań, tj. o 15,1% więcej niż przed rokiem (wobec spadku o 2,6% w maju ub. roku). Zwiększyła się liczba mieszkań przekazanych w budownictwie indywidualnym (o 10,3% do 5,6 tys. mieszkań), przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 19,2% do 4,0 tys.) oraz spółdzielczym (ze obserwowano spadek ze 164 do 51 mieszkań. W budownictwie społecznym czynszowym oraz zakładowym w maju br. nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń-maj br. wyniosła 106,3 m 2 i była o 7,8 m 2 mniejsza niż przed rokiem. W maju br., po wzroście w poprzednim miesiącu, odnotowano spadek w skali roku liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia (o 6,3% do 15,5 tys.) oraz liczby mieszkań rozpoczętych (o 4,2% do 15,6 tys.). W końcu maja br. w budowie było 734,6 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. 3, Indeks Dostępności Kredytowej Open Finance i TVN CNBC to indeks, który powstaje na podstawie uśrednionych ofert dziesięciu banków z rynkowej czołówki pod względem sprzedaży kredytów. Na indeks nie wpływają zatem oferty instytucji sprzedających niewielką liczbę kredytów miesięcznie, ale jeśli chodzi o parametry, znacznie odbiegające od rynkowych standardów. 18

19 Rysunek 19. Budownictwo mieszkaniowe - wyniki (źródło:gus) Formy budownictwa mieszkaniowego Mieszkania, na które wydano pozwolenia I-V 2012 Mieszkania, których budowę rozpoczęto w liczbach bezwzględnych struktura w % 2010=100 w liczbach bezwzględnych struktura w % 2010=100 Ogółem ,0 105, ,0 105,1 indywidualne ,3 94, ,0 91,7 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem ,9 123, ,7 127,5 spółdzielcze 800 1,1 75, ,3 198,7 społeczne czynszowe 0 0 x 199 0,3 38,3 komunalne ,5 96, ,6 48,6 zakładowe 161 0,2 247,7 91 0,1 70,0 Budownictwo mieszkaniowe- mieszkania oddane od użytkowania Mieszkania, na które wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto Formy budownictwa mieszkaniowego w liczbach bezwzględnych I-V 2011 I-V 2012 struktura w % analogiczny okres roku poprzedniego=100 w liczbach bezwzględnych struktura w % 2010=100 Ogółem ,0 84, ,0 123,6 indywidualne ,3 105, ,4 110,1 przeznaczone na sprzedaż lub ,5 67, ,1 149,5 wynajem spółdzielcze 931 2,1 41, ,3 200,8 społeczne czynszowe 335 0,7 20, ,9 149,9 komunalne ,2 101, ,1 61,8 zakładowe 107 0,2 146, ,2 118,7 Rysunek 20. Budownictwo mieszkaniowe - mieszkania oddane do użytku (źródło:gus) tys I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

20 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I p ó ł r o c z e ( n r 1 6 ) Dostępna oferta sytuacja na rynku deweloperów Zgodnie z wynikami monitoringu REAS, w I kwartale 2012 roku, w przypadku największych aglomeracji kraju, wprowadzono do sprzedaży blisko 9,5 tys. mieszkań. Było to o 32% więcej niż w poprzednim kwartale i o 10% mniej, niż w roku ubiegłym. NADAL ROŚNIE OFERTA MIESZKAŃ W ostatnich czterech kwartałach łącznie spółki deweloperskie wprowadziły do sprzedaży ponad 36,5 tys. nieruchomości mieszkaniowych. Zgodnie z przywołanymi wynikami, wskaźnik ten był o 17,7% wyższy niż osiągnięty w 2010 roku. Porównując dane te z wynikami podawanymi przez GUS o liczbie mieszkań (dla tego okresu), których budowę deweloperzy rozpoczęli w I kwartale 2012 roku i na których budowę uzyskali pozwolenia w skali całego kraju. Jeśli chodzi o mieszkania, których realizacja rozpoczęła się w I kwartale 2012 roku, to wskaźnik ten wyniósł 15,2 tys. i tym samym był o 15,2% wyższy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mieszkania, na które deweloperzy otrzymali pozwolenie na budowę w I kwartale br. to ponad 18,3 tys. inwestycji. Wskaźnik ten wzrósł w tym przypadku o 18,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rysunek 21. Budownictwo mieszkaniowe deweloperskie w IV kwartale 2011* (źródło:reas) Statystyki budownictwa mieszkaniowego w Polsce Oddane Rozpoczęte Pozwolenia Liczba mieszkańw ofercie rynkowej deweloperów na koniec kwartału (w okresie ostatnich czterech kwartałów) liczba mieszkań Łódź Poznań Wrocław Trójmiasto Kraków Warszawa * Agregacja dla rynków: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania oraz Łodzi 20

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2014 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 214 1 Spis Treści Wprowadzenie... 3 O nas... 4 Gospodarka i sektor bankowy w 213... 5 Z piekła do nieba: gospodarka w punkcie zwrotnym... 5 Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/212maj 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 212 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield

RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE. Publikacja Cushman & Wakefield MARKETbeat RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE wiosna 213 MARKETbeat Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 15 r. oraz prognoz na II kw. 15 r. Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo