Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej"

Transkrypt

1 Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej Wojciech Kwaśniak Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 1

2 Wybrane ryzyka związane z kredytami mieszkaniowymi (1) Portfel kredytów mieszkaniowych ma krótką historię i nie wykazuje oznak dojrzałości -cechą kredytów mieszkaniowych jest materializacja ryzyka po dłuższym okresie (ponadto brak kompletnych danych o kredytobiorcach, którzy obsługują kredyty mieszkaniowe w drodze zaciągania innych zobowiązań) Wysoki udział kredytów walutowych ryzyko na poziomie banków (ryzyko kredytowe, wymogi kapitałowe, ryzyko płynności, kwestia postrzegania przez analityków i agencje ratingowe) ryzyko na poziomie klientów ryzyko na poziomie gospodarki (ograniczenie oddziaływania polityki pieniężnej, negatywne postrzeganie przez analityków i agencje ratingowe) Bardzo wysoki poziom LTV i bardzo długi okres kredytowania ryzyko na poziomie banków (kwestia ewentualnej restrukturyzacji lub realizacji zabezpieczeń) ryzyko na poziomie klientów ( przekredytowanie ) ryzyko na poziomie gospodarki (skokowy wzrost cen nieruchomości, ograniczenie dostępności mieszkań dla przeciętnych gospodarstw domowych) Nadmierna koncentracja produktowa w niektórych bankach Niezadowalająca struktura źródeł finansowania akcji kredytowej - w większości banków brak stabilnych długoterminowych źródeł finansowania akcji kredytowej 2

3 Wybrane ryzyka związane z kredytami mieszkaniowymi (2) Ryzyko związane z kredytami w ramach programu RnS ryzyko związane ze skokowym wzrostem rat spłaty po zakończeniu okresu dopłat (oczekiwany wzrost płac w znacznym stopniu zostanie zrównoważony przez wzrost kosztów utrzymania) Jakość wyceny nieruchomości, jakość baz danych o rynku nieruchomości, jakość baz danych o sytuacji finansowej klientów Niezweryfikowana praktycznie skuteczność ubezpieczeń spłat kredytów (silna koncentracja podmiotowa) Relatywnie niska płynność na rynku nieruchomości - kwestia możliwości realizacji zabezpieczeń na większą skalę, jak też wpływu ewentualnej podaży ze strony banków na ceny na rynku. Silna cykliczność rynku nieruchomości, silna koncentracja geograficzna (bardzo płytkie rynki lokalne z silną dominacją Warszawy) Brak w Polsce doświadczeń w zakresie funkcjonowania kredytów hipotecznych na tak dużą skalę i brak doświadczeń w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji kryzysowych (w tym ryzyko związane z możliwością skutecznej egzekucji komorniczej oraz kwestie ewentualnych nacisków społecznych) Zbyt szybki rozwój kredytów mieszkaniowych prowadzi do zaburzeń równowagi makroekonomicznej (m.in. zalanie rynku tanim i łatwo dostępnym kredytem doprowadziło do skokowego wzrostu cen na rynku nieruchomości i doprowadziło do ograniczenia dostępności mieszkań dla przeciętnych gospodarstw domowych) 3

4 Większość portfela kredytów mieszkaniowych ma bardzo krótką historię i została udzielona w okresie korzystnej koniunktury gospodarczej oraz relatywnie niskich stóp procentowych Największe ryzyko związane jest z kredytami z lat , które były udzielone w szczycie gorączki na rynku nieruchomości, a jednocześnie zostały udzielone na wyjątkowo liberalnych zasadach (m.in. bardzo wysokie ceny nieruchomości, bardzo wysokie LTV, bardzo duży udział kredytów w CHF, zaniżanie kosztów utrzymania i brak pełnej weryfikacji zdolności kredytowej). Obecny okres rekordowo niskich stóp najprawdopodobniej stanowi pewien fenomen, wynikający z działań banków centralnych zmierzających do przezwyciężenia kryzysu finansowego, a nie trwałe zjawisko. Oczekiwany w przyszłości wzrost stóp procentowych (zwłaszcza CHF) najprawdopodobniej wpłynie na pogorszenie jakości portfela kredytów. 4

5 Coraz wyraźniej uwidacznia się ryzyko kredytowe związane z kredytami mieszkaniowymi Cechą kredytów mieszkaniowych jest materializacja ryzyka po dłuższym okresie. W okresie styczeń-wrzesień br. zaobserwowano wyraźne pogorszenie jakości portfela kredytów mieszkaniowych: wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości zwiększyła się o 2,0 mld zł (z tego w III kwartale o 1,0 mld zł) z 4,9 mld zł na koniec ub.r. do 6,9 mld zł na koniec września br., a udział tych kredytów wzrósł z 1,8% do 2,2% odpisy z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrosły do 0,9 mld zł (z 0,6 mld zł w analogicznym okresie ub.r.) analiza opóźnień w spłacie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo dalszego pogorszenia jakości portfela tych kredytów w przyszłych okresach. Na koniec września br. wartość kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni wynosiła 8,6 mld zł (wobec 5,7 mld zł na koniec ub.r.) i stanowiła 4,5% całego portfela. Jednocześnie wzrosła wartość kredytów o opóźnieniu w spłacie do 30 dni (z 9,8 mld zł na koniec ub.r. do 13,9 mld zł). W kontekście jakości portfela kredytów mieszkaniowych trzeba mieć na uwadze brak kompletnych danych o liczbie klientów, którzy obsługują swoje zobowiązania z tytułu kredytów w drodze zaciągania innych zobowiązań lub zaprzestania ich obsługi (np. czynszu). 5

6 Wysoki udział kredytów walutowych w portfelach banków generuje cały szereg ryzyk dla banków, klientów i gospodarki Źródło: ZBP Przyczyny rozwoju kredytów w walutach obcych w minionej dekadzie: dysparytet stóp procentowych, aprecjacja złotego (od 2004 do połowy 2008; nazbyt optymistyczne analizy dotyczące perspektyw złotego), boom na rynku nieruchomości (skokowy wzrost cen spowodował konieczność uzyskania wyższego kredytu, a to umożliwiał kredyt walutowy dzięki niższemu oprocentowaniu), presja konkurencji, szeroki dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Zahamowanie rozwoju nastąpiło na skutek eskalacji kryzysu finansowego i działań nadzoru bankowego. Jednak nadal trudno nazwać kredyty walutowe produktem niszowym (około 20%-25% w sprzedaży nowych kredytów). Trzeba jednak dodać, że obecnie rynek walutowych kredytów mieszkaniowych rozwijany jest głównie przez mniejsze podmioty, podczas gdy duże banki (z wyjątkami), dokonały zasadniczej zmiany polityki kredytowej i w ostatnich okresach koncentrują się na rozwoju akcji kredytowej w złotych. Wysoki udział kredytów walutowych generuje cały szereg ryzyk (zarówno dla klientów, jak i banków) związanych m.in. ze zmianami kursów walutowych i stóp procentowych oraz źródłami finansowania akcji kredytowej. 6

7 Mit wyższej jakości kredytów walutowych Analizy nadzoru bankowego przeczą tezie o wyższej jakości portfela kredytów walutowych. Jakość obu portfeli jest zbliżona, a wysoki statystycznie udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów złotowych wynika z przewalutowania zagrożonych kredytów walutowych na złote oraz wyższej przedterminowej spłacalności kredytów złotowych: do końca 2010 r. banki przewalutowały na złote 6,5 tys. kredytów o łącznej wartości mln zł, z tego 3,6 tys. kredytów o łącznej wartości 811 mln zł stanowiły kredyty ze stwierdzoną utratą wartości. Jednocześnie banki dokonały zamiany ze złotych na waluty 10,4 tys. kredytów o łącznej wartości mln zł, z tego zaledwie kilkanaście kredytów o łącznej wartości 11 mln zł stanowiły kredyty ze stwierdzoną utratą wartości. Uwzględniając te dane można szacować, że na koniec ub.r. faktyczny udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów złotowych wynosił około 2,0% (zamiast 2,8%), a w portfelu kredytów walutowych około 1,8% (zamiast 1,3%). na podstawie danych BIK można stwierdzić, że kredyty złotowe są zdecydowanie częściej spłacane przedterminowo niż kredyty walutowe (np. spośród kredytów złotowych udzielonych w 2005 r. spłaconych zostało już blisko 50%, w przypadku kredytów walutowych niespełna 25%; trzeba jednak mieć na uwadze, że część spłat zapewne wynika z zamiany kredytu na kredyt w innym banku). W konsekwencji zjawisko to wpływa pośrednio na wykorzystywanie obniżenie jakości całości portfela lub części -kredytów dozwolone złotowych jedynie w celach pozostałych niekomercyjnych, do spłaty. nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji 7

8 Finansowanie w walutach nadal jest znaczące Bardzo wysoki udział kredytów o LTV > 80% Bardzo wysoki udział kredytów > 25 lat Źródło: ZBP Za zjawiska niekorzystne (obserwowane od końca 2009 r.) należy uznać dalsze łagodzenie kluczowych parametrów wpływających na poziom ryzyka podejmowanego przez banki i klientów: utrzymanie finansowania w walutach obcych przez niektóre banki; rekordowo wysoki udział kredytów o LTV przekraczającym 80% w strukturze nowo udzielanych kredytów (w I kwartale br. kredyty te stanowiły 54,5% nowo udzielanych kredytów, a w II 55,3% ); nadmierne wydłużanie okresu kredytowania (w I kwartale br. kredyty udzielane na okres powyżej 25 lat stanowiły 69,2% nowo udzielanych kredytów, a w II 69,0% ); dalszy wzrost średniej kwoty nowo udzielanych kredytów walutowych (średnia wartość kredytów walutowych udzielonych w I półroczu br. wyniosła 351,1 tys. zł, a kredytów złotowych 187,1 tys. zł ). Wzbudza to niepokój w kontekście pogorszenia jakości portfela kredytów mieszkaniowych, wysokiego udziału tych kredytów w bilansach niektórych banków oraz spadku cen na rynku nieruchomości. Powoduje to wzrost potencjalnego ryzyka dla banków i ich klientów oraz ogranicza możliwości ewentualnej restrukturyzacji kredytów. 8

9 Przykład ryzyka kredytów walutowych Założenia: kredyt w wysokości 300 tys. zł zaciągnięty na 30 lat, malejące raty spłaty. Kredytobiorcy mający zadłużenie w walutach obcych skorzystali na obniżeniu przez centralny bank Szwajcarii (SNB) stóp procentowych w pobliże zera, co zrekompensowało im skutki osłabienia złotego. Jednak z drugiej strony, na skutek osłabienia złotego doszło w ich przypadku do silnego wzrost stanu zadłużenia wyrażonego w złotych (niejednokrotnie przekracza on 50%). Oznacza to, że obecna sytuacja znacznej części tych kredytobiorców jest de facto gorsza niż kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytów w złotych. Przejawia się to w konieczności utrzymania kredytu walutowego, gdyż w przeciwnym razie kredytobiorca zrealizowałby stratę, a ostateczny koszt kredytu, pomimo niższych miesięcznych rat spłaty, okazałby się znacznie wyższy niż koszt analogicznego kredytu złotowego. W skrajnych przypadkach może wystąpić sytuacja, w której pomimo sprzedaży mieszkania i przeznaczeniu całości środków na spłatę zobowiązań, wysokość kredytu pozostającego do spłaty w złotych byłaby wyższa niż w momencie zaciągnięcia kredytu. 9

10 Poziom LTV oraz poziom zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych Na koniec 2010 r. wartość LTV całego portfela kredytów mieszkaniowych wynosiła 76%, przy czym kredytów złotowych 64%, a walutowych 84%. Uwagę przy tym zwraca bardzo wysoka liczba i wartość kredytów o LTV w granicach 80%-100% (346,4 tys. kredytów o wartości 74,6 mld zł) oraz kredytów o LTV > 100% (149,4 tys. kredytów o wartości 55,9 mld zł). W przypadku kredytów walutowych, nawet ograniczony spadek cen nieruchomości i ograniczone osłabienie złotego, powoduje że wartość udzielonych kredytów przewyższa wartość nieruchomości stanowiących ich podstawowe zabezpieczenia. W przypadku silnego pogorszenia spłacalności kredytów może to doprowadzić do powstania strat w bankach, których portfel kredytów mieszkaniowych zdominowany jest przez kredyty walutowe (lub też stanowią one jego dużą część). Portfel kredytów złotowych ma niższą średnią wartość LTV, a ponadto nie jest narażony na ryzyko zmian wartości LTV pod wpływem zmian kursów walut. 10

11 Nadmierne wydłużanie okresu kredytowania nie leży w interesie kredytobiorcy WYSOKOŚĆ RATY SPŁATY W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI OKRESU KREDYTOWANIA (zł; lata) ŁĄCZNY KOSZT KREDYTU W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI OKRESU KREDYTOWANIA (tys. zł; lata) Założenia: Kredyt o wartości 300 tys. zł, oprocentowanie 6,0%, raty stałe Kapitał Odsetki Wydłużenie okresu kredytowania ma sens tylko do pewnego momentu. Wydłużanie okresu kredytowania powyżej lat nie pomaga kredytobiorcom (zmniejszenie raty spłaty jest niewielkie), a powoduje jedynie bardzo silny wzrost kosztów odsetkowych. 11

12 Kwestia ryzyka związanego z nieodpowiednimi źródłami finansowania: - niedopasowanie walutowe - nadmierne niedopasowanie terminów zapadalności/wymagalności - ryzyko koncentracji finansowania w podmiocie dominującym Konieczność pozyskania stabilnych źródeł długoterminowych Część banków nie posiada odpowiednich źródeł finansowania portfela walutowych kredytów mieszkaniowych, co wystawia je na dodatkowe ryzyko związane z koniecznością odnawiania transakcji CIRS i fx swap (m.in. kwestia płynności rynku i kosztu transakcji). Udział depozytów długoterminowych sektora niefinansowego jest marginalny. Znaczna część długoterminowych środków sektora finansowego pochodzi od spółek grupy macierzystej (m.in. ryzyko koncentracji i zależność od sytuacji finansowej podmiotu macierzystego). Konieczny jest rozwój długoterminowych źródeł finansowania m.in. w drodze poprawy oferty depozytowej banków (obecnie różnica w oprocentowaniu depozytów krótko- i długoterminowych jest zbyt mała aby skłonić deponentów do lokowania długoterminowych depozytów), systemowych zachęt do długoterminowego oszczędzania w bankach (m.in. kwestia rezygnacji z opodatkowania długoterminowych depozytów), rozwoju instrumentów dłużnych zabezpieczonych wierzytelnościami hipotecznymi opartymi na jednorodnych wykorzystywanie portfelach kredytowych całości lub części -o dozwolone relatywnie jedynie niskim w celach ryzyku niekomercyjnych, (m.in. ponownie nieodpłatnie, kwestia za zgodą waluty UKNF, kredytu, pod warunkiem LTV, podania okresu informacji kredytowania). 12

13 Koniunktura na rynku nieruchomości jest zmienna, a płynność obrotu ograniczona TRANSAKCJE SPRZEDAŻY MIESZKAŃ W 2010 R. Liczba transakcji Wartość transakcji (mln zł) Białystok 873* 195* Gdańsk Katowice Kraków 2895* 929* Łódź Poznań Warszawa Wrocław Źródło: AMRON Źródło: NBP Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r.. Dane dotyczą rynku wtórnego (Warszawa rynek pierwotny i wtórny) * dane dla Białegostoku i Krakowa dotyczą 2009 r. Uwaga: Bardzo duże różnice w danych NBP i GUS ( Obrót nieruchomościami w 2010 r. ), wg których skala obrotów jest zdecydowanie niższa niż wynika to z danych NBP Banki muszą stosować konserwatywne podejście w ocenie perspektywy cen na rynku nieruchomości (jak też w ocenie przyszłej sytuacji dochodowej kredytobiorców), gdyż w przypadku dekoniunktury spadki cen mogą być znaczące (skala spadków cen w niektórych projektach deweloperskich jest znacząco większa niż wynika to ze zmiany średnich cen transakcyjnych i sięgała nawet 50% lub więcej). Wielkość obrotów na rynku jest ograniczona. W przypadku realizacji zabezpieczeń na masową skalę (w drodze sprzedaży mieszkania) prawdopodobnie doprowadzi to do znacznego spadku cen na rynku. 13

14 Polityka kredytowa polskich banków odbiega od standardów stosowanych w większości krajów strefy euro Typowy poziom LTV dla kredytobiorców dokonujących pierwszego zakupu nieruchomości Strefa euro 79 Typowy okres zapadalności Wzrost wymogów kapitałowych po przekroczeniu określonego poziomu LTV Malta Włochy LTV > 80% Słowenia i więcej Niemcy Portugalia LTV > 75% Hiszpania LTV > 80% Grecja LTV > 75% Belgia Cypr Finlandia LTV > 70% Irlandia LTV > 75% Austria Luxembourg i więcej Francja Holandia Źródło: HOUSING FINANCE IN THE EURO AREA, ECB

15 Polskie banki są bardziej uzależnione od jakości portfela kredytów mieszkaniowych niż banki w większości krajów UE Udział kredytów mieszkaniowych - stan na koniec 2009 (%) W latach nastąpił w Polsce skokowy wzrost roli kredytów mieszkaniowych w bilansach banków i w gospodarce w aktywach w PKB Estonia 28,7 44,5 Litwa 23,1 22,7 Portugalia 21,3 66,0 Polska 19,2 17,0 Hiszpania 19,1 62,5 Słowacja 17,4 15,0 Holandia 17,1 66,4 Czechy 16,4 19,1 Szwecja 16,2 51,9 Grecja 13,8 28,5 Niemcy 13,0 39,9 UE 12,1 43,1 Węgry 11,7 15,8 Bułgaria 11,4 12,7 W.Brytania 10,5 63,4 Francja 10,0 37,6 Irlandia 8,3 67,4 Włochy 7,6 18,4 Austria 7,0 26,5 Belgia 6,9 23,5 Rumunia 6,6 4,9 Obecnie udział kredytów mieszkaniowych w aktywach wynosi około 24% (w 2004 niespełna 7%), przy czym w niektórych bankach uniwersalnych zbliża się do lub przekracza 50% Obecnie udział kredytów mieszkaniowych w PKB wynosi około 20%-21% (w 2004 niespełna 4%) Źródło: Report on EU banking structures, ECB 2010, obliczenia własne 15

16 Ceny mieszkań zbyt wysokie dla przeciętnych gospodarstw domowych Symulacja maksymalnej średniej ceny metra mieszkania w Warszawie w zależności od sytuacji dochodowej Miesięczne wynagrodzenie brutto Miesięczny dochód brutto rodziny Miesięczne dochody netto rodziny Miesięczne wydatki Oszczędności Maksymalna rata spłaty Max kredyt na 30 lat - stopa 6,0% stopa 7,0% stopa 8,0% Max cena metra mieszkania 65 m - stopa 6,0% stopa 7,0% stopa 8,0% Założenia: Badaniu podlega trzyosobowe gospodarstwo domowe dwoje dorosłych z jednym dzieckiem; oboje małżonkowie zarabiają tyle samo (w 2010 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warszawie wynosiło 4694 zł); małżonkowie wspólnie rozliczają się wobec urzędu skarbowego (pomija się kwestię ulgi na dzieci); można przyjąć, że miesięczny koszt utrzymania 3 osobowej rodziny w Warszawie wynosi około 4500 zł (na podstawie badania GUS Budżety gospodarstw domowych w 2010 r. średnie wydatki na 1 osobę w miastach powyżej 500 tys. wynoszą 1528 zł) i taką wartość przyjęto dla gospodarstw domowych o przeciętnym dochodzie 5000 zł na osobę. W pozostałych przypadkach dokonano proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia wydatków. zakupowi podlega mieszkanie o powierzchni 65 m.kw. (umownie przyjęto, że wystarcza ono na zaspokojenie potrzeb); mieszkanie zostaje zakupione na 30 letni kredyt w złotych, spłacany w równych ratach, LTV 100%; do ustalenia maksymalnej wartości kredytu przyjmuje się wariant w którym wysokość rat spłaty powoduje, że gospodarstwo domowe nie może utworzyć oszczędności; pomija się kwestię wzrostu wynagrodzeń (nie można zakładać, że przez cały okres kredytowania oboje małżonków będzie mieć pracę; oprócz wzrostu zarobków rosną koszty utrzymania; wzrost wynagrodzeń przeznaczony jest na tworzenie oszczędności, etc.) 16

17 Kredyty mieszkaniowe spojrzenie z zewnątrz Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego kredyt o LTV > 80% postrzegany jest jako produkt o podwyższonym ryzyku, w przypadku kredytów o LTV przekraczającym 95% i okresie kredytowania dłuższym niż 25 lat używa się sformułowania produkt o zwielokrotnionym ryzyku Komisja Europejska - Responsible Mortgage Lending & Borrowing kredytodawca powinien odmówić kredytu, jeżeli ocena zdolności kredytowej wskazuje, że zachodzą wątpliwości co do jego spłaty kredyt musi być dostosowany do sytuacji finansowej kredytobiorcy ESRB (European Systemic Risk Board niezależne ciało UE odpowiedzialne za nadzór makroostrożnościowy) rekomendacje w sprawie kredytów walutowych, dotyczące m.in. kwestii uświadomienia klientom ryzyka, oferowania klientom instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, stawiania wyższych wymogów wobec kredytobiorców walutowych, kwestii odpowiedniego zarządzania ryzykiem na poziomie banku (w tym ryzykiem płynności), kwestii odpowiednich wymogów kapitałowych, etc. Wiele podobieństw do polskich Rekomendacji S i T Austria (2008) zakaz udzielania kredytów walutowych gospodarstwom domowym Węgry (2010) - maksymalny poziom LTV: HUF 75%, EUR 60%, CHF i inne 45% Konieczność regulacji argumentowano wzrostem systemowego ryzyka, jakie nastąpiło na skutek obniżenia standardów kredytowych. Doprowadziło to do sytuacji w której część gospodarstw podejmuje decyzję o zaciąganiu zobowiązań, które stanowią zbyt wysokie obciążenie ich dochodów lub też przekraczają realne możliwości spłaty. Stosowane przez banki praktyki doprowadziły też do powstania nierównowagi w gospodarce i mogą doprowadzić do destabilizacji całego systemu finansowego - banki prowadząc własną działalność nie uwzględniają i nie są w stanie uwzględnić wszystkich ryzyk systemowych wynikających z ich działalności. Jednocześnie stwierdzono, że o ile ustanowienie limitów może w krótkim okresie nieznacznie zmniejszyć tempo wzrostu gospodarki, to skala korzyści w postaci bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarki w przyszłości i ograniczenia systemowego ryzyka jest przeważająca. W 2011 doszło do konieczności uchwalenia programu wsparcia kredytobiorców mających zadłużenie w walutach obcych. 17

18 Kredyty mieszkaniowe - konieczność działań regulacyjnych Doświadczenia wynikające z kryzysu finansowego Brak zasadniczej samoregulacji ze strony banków, w tym stosowanie produktów narażających przeciętne gospodarstwa domowe na poniesienie bardzo dużych strat, mogących zagrażać ich stabilnemu funkcjonowaniu. Wystarczyła poprawa sytuacji na rynkach finansowych, aby banki powróciły do praktyk generujących duże ryzyko na poziomie jednostkowego klienta, banku, jak i całego sektora bankowego Negatywna presja konkurencji - banki o bardziej konserwatywnym modelu zarządzania zmuszane są przez banki o agresywnych strategiach działania do łagodzenia polityki kredytowej Ograniczenie oddziaływania instrumentów polityki monetarnej - oprocentowanie znacznej części kredytów kształtowane jest nie przez decyzje RPP, ale decyzje zagranicznych władz monetarnych Wzrost ryzyka systemowego, mogący w doprowadzić do wywołania zjawisk kryzysowych Zachwianie równowagi na rynku nieruchomości i zmniejszenie dostępności mieszkań Kroki podejmowane na arenie międzynarodowej oraz w poszczególnych krajach Ograniczenie praktyk, które mogą wpłynąć negatywnie na postrzeganie poszczególnych banków, całego systemu bankowego i całej gospodarki (m.in. kwestia ratingów) 18

19 Odpowiedź nadzoru bankowego na zidentyfikowane zagrożenia Uchwalenie Rekomendacji T (ryzyko detaliczne) celem jest wzmocnienie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zapobieganie zjawisku przekredytowania klientów maksymalny poziom kosztów obsługi zadłużenia 50% dochodów netto (65% dla klientów o dochodach powyżej średniej) rzetelna ocena zdolności kredytowej (w tym korzystanie z baz danych) i stałe monitorowanie wiarygodności kredytowej osób zobowiązanych do spłaty odpowiednie relacje z klientami (pełna informacja o oferowanym produkcie, w tym symulacje wzrostu stóp procentowych o 400 pb i kursu walutowego o 20%) kwestia odpowiedniego zarządzania ekspozycjami detalicznymi (wewnętrzne limity ograniczające ryzyko, oddzielenie pionów sprzedaży od analizy wniosków kredytowych, odpowiednia wycena zabezpieczeń, stress testy) Nowelizacja Rekomendacji S (nieruchomości) i J (bazy danych) - celem jest poprawa zarządzania ryzykiem związanym z kredytami hipotetycznymi, zapobieganie zjawisku przekredytowania klientów i narastania bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości ocena zdolności kredytowej przy założeniu maksymalnie 25 letniego okresu spłaty kredyty w walutach obcych maksymalna wysokość rat spłaty nie większa niż 42% dochodów netto jakość informacji o przewidywanym stopniu odzysku a wielkość LTV (przy braku odpowiednich danych maksymalne LTV nie powinno przekraczać 80%, a dla kredytów poniżej 5 lat 90%) kwestia zarządzania ryzkiem na poziomie banku (analogicznie do Rekomendacji T, przy uwzględnieniu specyfiki kredytów mieszkaniowych, plus kwestia źródeł finansowania) Nowelizacja uchwały KNF nr 76/2010 w zakresie wprowadzenia 100% wagi ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych. Uchwała wejdzie w życie 30 czerwca 2012 r. Niewykluczone dalsze działania (na poziomie systemu i poszczególnych banków) o ile banki nie zaprzestaną stosowania praktyk, które narażają na nadmierne ryzyko same banki, klientów, jak też mogą grozić destabilizacją całej gospodarki. 19

Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej

Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2011 r. 1 Układ prezentacji Podstawowe wnioski z kryzysu finansowego lat 2007-2009 Ryzyka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2011 R.

RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2011 R. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2011 R. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2012 1 Układ prezentacji Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski Sytuacja kapitałowa i płynnościowa Uwarunkowania zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Rekomendacji S Główne cele, kierunki i uzasadnienie zmian

Nowelizacja Rekomendacji S Główne cele, kierunki i uzasadnienie zmian Nowelizacja Rekomendacji S Główne cele, kierunki i uzasadnienie zmian UELASTYCZNIENIE I ZŁAGODZENIE przy uwzględnieniu kwestii ryzyka systemowego WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY KLIENTA ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA, URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 OPRACOWANO: W WYDZIALE ANALIZ SEKTORA BANKOWEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION NADZORU BANKOWEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO - 2 -

Bardziej szczegółowo

Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce. najważniejsze wnioski i rekomendacje

Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce. najważniejsze wnioski i rekomendacje Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce najważniejsze wnioski i rekomendacje Rynek kredytów hipotecznych będzie odgrywał coraz większą rolę w polskiej gospodarce i działalności krajowych banków

Bardziej szczegółowo

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1,

Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego. Finanse i Prawo Finansowe 2/1, Iwa Kuchciak Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Finanse i Prawo Finansowe 2/1, 109-112 2015 Polski sektor bankowy wobec wzrostu ryzyka walutowego Iwa Kuchciak Dr, Uniwersytet Łódzki,

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF

Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF Próby rozwiązania problemu związanego z portfelem kredytów CHF Materiał na Forum Bankowe 2015 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2015 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2015 r.

USTAWA. z dnia.2015 r. projekt USTAWA z dnia.2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

KREDYTY MIESZKANIOWE wybrane aspekty ryzyka

KREDYTY MIESZKANIOWE wybrane aspekty ryzyka KREDYTY MIESZKANIOWE wybrane aspekty ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego zanego z kredytami walutowymi Konieczność podjętych działań regulacyjnych Andrzej Kotowicz Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe

Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego 1 Wyniki finansowe sektora bankowego 12 11,1 25 mld zł 10 8 6 4 2 6,0 5,8 4,2 4,2 3,8 4,5 2,3 2,3 7,9 7,1

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014

SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 SYTUACJA BANKÓW W I KWARTALE 2014 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2014 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r.

Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r. Warszawa, 10 lutego 2016 r. Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r. Polski system finansowy w ostatnim półroczu funkcjonował stabilnie. Otoczenie międzynarodowe gospodarki polskiej nadal

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2011 r.

Raport o sytuacji banków w 2011 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2011 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2012 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Warszawa, 12 marca 2015 Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych wg walut Dane w mld złotych złoty waluty obce 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bardziej szczegółowo

Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację finansową kredytobiorców

Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację finansową kredytobiorców Wpływ silnego osłabienia PLN względem CHF na stabilność polskiego sektora bankowego oraz sytuację finansową kredytobiorców Prezentacja Przewodniczącego KNF wygłoszona na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich. Budowanie skłonności obywateli do długoterminowego oszczędzania a wspieranie finansowania budownictwa mieszkaniowego

Związek Banków Polskich. Budowanie skłonności obywateli do długoterminowego oszczędzania a wspieranie finansowania budownictwa mieszkaniowego Związek Banków Polskich Budowanie skłonności obywateli do długoterminowego oszczędzania a wspieranie finansowania budownictwa mieszkaniowego Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Krzysztof Pietraszkiewicz PrezesZwiązkuBankówPolskich Posiedzenie Wspólne Komisji

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH. PRAWDA od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu. 40,2mld zł

O FRANKACH I BANKACH. PRAWDA od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu. 40,2mld zł Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To prawie tyle, ile wyniesie cała subwencja oświatowa w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2013 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF

Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF Propozycja sektora bankowego w zakresie rozwiązania kwestii kredytów w CHF 11 marca 2015 Rozwiązanie wypracowane w ramach grupy roboczej: Związek Banków Polskich, przedstawiciele banków (BGŻ, BNP Paribas,

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Opracowanie: Andrzej Kotowicz Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego OCENA WPŁYWU NA SYTUACJJĘ SEKTORA BANKOWEGO II POLSKIIEJJ GOSPODARKII PROPOZYCJJII PRZEWALUTOWANIIA KREDYTÓW MIIESZKANIIOWYCH UDZIIELONYCH W CHF NA PLN WEDŁUG KURSU Z DNIIA UDZIIELENIIA KREDYTU URZĄD KOMISJI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014

RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 2015 Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2015 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2015 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2015 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych

Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych 221 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się rozwój

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przez państwo oszczędzania w Kasach Oszczędnościowo - Budowlanych na Węgrzech prezentacja dla Senatu RP, Warszawa dr Iván FERENCZ 8 marca

Wspieranie przez państwo oszczędzania w Kasach Oszczędnościowo - Budowlanych na Węgrzech prezentacja dla Senatu RP, Warszawa dr Iván FERENCZ 8 marca Wspieranie przez państwo oszczędzania w Kasach Oszczędnościowo - Budowlanych na Węgrzech prezentacja dla Senatu RP, Warszawa dr Iván FERENCZ 8 marca 2016 r. Agenda 1. Ramy prawne: Kontekst ustawodawczy,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2012 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r.

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. SEKTOR BANKOWY W POLSCE Na bankach spoczywa szczególna odpowiedzialność wynikająca z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Nowa propozycja ofertowa Warszawa, 1 października 2009 1 Klienci starego portfela dostają nową możliwo liwość zmiany zasad oprocentowania kredytu Stary portfel

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych

Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych 8 kwietnia 2014 r. dr Jacek Furga Prezes Zarządu Centrum AMRON ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2013 r.

Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W OKRESIE I-IX 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków Warszawa, 10.08.2015 EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe dziesięciu polskich

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków Warszawa, 20.01.2015 EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 20 stycznia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating zmieniła na negatywną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Raport na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF. Listopad 2013

Raport na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF. Listopad 2013 Raport na temat kredytów mieszkaniowych denominowanych w CHF Listopad 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Podsumowanie... 3 3. Podstawy formalne - rekomendacje KNF... 5 4. Profil klienta... 11 5.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo