B. Przekazanie przedmiotu najmu, reklamacja z tytułu wad i odpowiedzialność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. Przekazanie przedmiotu najmu, reklamacja z tytułu wad i odpowiedzialność"

Transkrypt

1 Ogólne warunki najmu TAUROCK, właściciel Ulrich Kramme: (tłumaczenie, w umowie obowiązują postanowienia niemieckiego oryginału) A. Informacje ogólne 1. Dla wynajmowania przedmiotów najmu znajdujących się w ofercie firmy TAUROCK obowiązują wyłącznie następujące warunki. Z chwilą zawarcia pierwszej umowy i z uwzględnieniem poniższych warunków najemca uznaje ich ważność przez cały okres stosunku handlowego łączącego strony. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich dalszych kontraktów handlowych - także tych zawieranych ustnie/telefonicznie. 2. Za skutki ewentualnych rozbieżności wynikających ze zleceń wyrażonych ustnie, odpowiada najemca. 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków utracą swą ważność, nie wpływa to na pozostałe postanowienia. Oferty składane przez TAUROCK mają charakter niezobowiązujący, jeśli TAUROCK wyraźnie nie ustalił tego inaczej. B. Przekazanie przedmiotu najmu, reklamacja z tytułu wad i odpowiedzialność 1. TAUROCK zobowiązuje się do utrzymywania przedmiotu (przedmiotów) najmu w stanie nadającym się do korzystania z niego (nich) i w gotowości do odbioru lub wysyłki. Z chwilą odbioru/wysłania ryzyko transportu przechodzi na najemcę. Wynajmowany przedmiot jest odbierany - jeśli to zostało uzgodnione - na koszt i ryzyko najemcy z terenu zakładu TAUROCK i tam też jest zwracany po upływie umowy najmu. 2. W przypadku zwłoki w zwrocie wynajmowanych przedmiotów nie przysługuje roszczenie o spełnienie. 3. W protokole zdawczo-odbiorczym najemca potwierdza prawidłowy stan przejmowanego przedmiotu oraz obecność akcesoriów. Wady ukryte należy zgłaszać do firmy TAUROCK natychmiast po ich wykryciu. 4. Koszty usunięcia wad, za które odpowiada lub które zostały uznane przez firmę TAUROCK, ponosi TAUROCK. Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego umożliwienia wynajmującemu usunięcia tych wad. Po pisemnym potwierdzeniu przez TAUROCK klient może sam usunąć wady lub zlecić ich usunięcie. Firma TAUROCK pokryje wówczas tylko te koszty, które poniosłaby sama. C. Obliczanie i zapłata czynszu 1. Czynsz jest płatny z góry, bez potrąceń. 2. Podstawą do obliczeń czynszu, kosztów dodatkowych, świadczeń specjalnych wzgl. specjalnego okresu wykorzystywania są wyłącznie warunki umowy. 3. Do wszystkich cen należy dodać obowiązujący podatek VAT. Ogólne warunki najmu Taurock Stan na maj 2010

2 4. Za podstawę obliczania czynszu przyjęto dzienną zmianę, trwającą do 8 godzin, od poniedziałku do piątku. Dłuższe użytkowanie lub użytkowanie w soboty lub niedziele/dni wolne wymaga pisemnego pozwolenia od firmy TAUROCK. 5. Jeśli najemca będzie korzystał z wynajmowanej rzeczy dłużej niż osiem godzin dziennie, ustala się dopłatę wynoszącą 50% dziennego czynszu. Za korzystanie z przedmiotu najmu podczas sobotniej zmiany ustala się czynsz w dziennej wysokości. Jeśli przedmiot najmu jest wynajmowany tylko przez weekend (od soboty do niedzieli), ustala się dopłatę w wysokości 50% dziennego czynszu. 6. Wszelkie koszty ponoszone w związku z oczekiwaniem, załadunkiem i rozładunkiem oraz ewentualnie koszty czasu potrzebnego do uzyskania instrukcji na temat urządzenia, ponosi najemca. Koszty montażu i demontażu, a także koszty żurawia również ponosi najemca; są one rozliczane na podstawie kart godzin pracy potwierdzonych przez najemcę lub zanotowanych przez pełnomocnika firmy TAUROCK. Koszty transportu nie są objęte czynszem i są ustalane oddzielnie. 7. Jeśli nie ustalono tego inaczej, to koszty użytych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych (olej napędowy, materiał mocujący, energia elektryczna, części podlegające zużyciu, części zamienne i in.) są obliczane oddzielnie i ponosi je najemca. 8. Jeśli w rachunku wystawionym przez TAUROCK zostanie ustalony określony termin zapłaty, to po upływie tego terminu najemca znajdzie się w zwłoce. Znalezienie się w zwłoce zachowuje swą ważność niezależnie od tego, czy miały miejsce kolejne ponaglenia do zapłaty. Od momentu znalezienia się w zwłoce najemca jest zobowiązany do zapłaty odsetek bankowych. 9. Specjalne ustalenia dotyczące odsetek od czynszu, różniące się od obowiązującego cennika najmu na korzyść najemcy, obowiązują tylko przy zachowaniu następujących warunków: Najemca płaci bieżące rachunki/rachunki pośrednie w terminie i nie uchyla się od ustalonego okresu najmu. Jeśli nie zostanie spełniony żaden lub tylko jeden z warunków, za obowiązujące od początku obowiązywania umowy uznaje się ceny najmu podane w cenniku ważnym w momencie zawarcia umowy. 10. Jeśli podjęto ustalenia co do opcji zakupu przedmiotu najmu, to tracą one swą ważność przy opóźnieniu z zapłatą czynszu wynoszącym 30 dni. 11. W celu zabezpieczenia roszczenia firmy TAUROCK oraz zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z całego stosunku handlowego najemca odstępuje firmie TAUROCK swoje roszczenia wobec osób trzecich, na rzecz których wykorzystuje on przedmiot najmu. Odstąpienie zostaje uznane wyłącznie za świadczenie w celu wykonania zobowiązania. 12. Potrącenie roszczeń firmy TAUROCK jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy najemca posiada prawomocne roszczenie wobec firmy TAUROCK lub gdy roszczenie zostanie uznane przez TAUROCK. 13. Jeśli najemca nie uiszcza należnego czynszu, TAUROCK ma prawo do bezterminowego wypowiedzenia umowy najmu i do żądania wydania przedmiotu najmu. 14. Jeśli najemca przejmuje przedmiot najmu od wcześniejszego umownego partnera firmy TAUROCK, to cena dostawy i usług jest 2

3 ustalana od nowa z firmą TAUROCK. Nie dopuszcza się naliczeń z wcześniejszych rozliczeń. Najemca nie ma również prawa do rozliczeń czy potrąceń wobec wynajmującego z tytułu innego stosunku umownego. Na wypadek, gdyby niemożliwe było zaspokojenie roszczenia wobec najemcy, ponieważ nie jest on osiągalny pod podanym przez niego adresem, TAUROCK ma prawo do zasięgnięcia informacji o aktualnym adresie najemcy w banku prowadzącym jego konto. W tym celu najemca zdeponuje w firmie TAUROCK fotokopię swojej karty kredytowej, wydanej przez międzynarodową firmę wydającą karty kredytowe (Visa, Master, AE, DC). W ramach niniejszego postanowienia najemca zwalnia wydawcę karty kredytowej z tajemnicy bankowej. D. Full Service, uszkodzenie (mechaniczne) powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, konserwacja, naprawy Usługi firmy TAUROCK typu Full Service wymagają oddzielnych ustaleń umownych. Jeśli nie uzgodniono usług Full Service, to najemca ponosi koszty bieżącej konserwacji i napraw. Warunek ten obowiązuje także wtedy, gdy nakłady serwisowe, konserwacyjne lub naprawcze nie są związane z użytkowaniem przedmiotu, wzgl. nie zostały spowodowane przez najemcę. Za uszkodzenia (mechaniczne) powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, tzn. uszkodzenia wykraczające poza zwykłe korzystanie najemca odpowiada również w przypadku, gdy ustalono obsługę typu Full- Service. W każdym przypadku klient ma obowiązek wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcjami eksploatacji, smarowania i konserwacji wydanymi przez TAUROCK, wzgl. przez producenta. Instrukcje te firma TAUROCK udostępnia na zapytanie. Najemca ma obowiązek zlecania przeglądów zgodnie z instrukcjami eksploatacji, smarowania i konserwacji wydanymi przez TAUROCK, wzgl. przez producenta, jeśli ze strony firmy TAUROCK nie zachodzi konieczność obsługi typu Full-Service. W odpowiednim czasie najemca będzie zgłaszał firmie TAUROCK nadchodzący termin przeglądu. Najemca ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń. Najemca odpowiada wobec firmy TAUROCK za wszelkie uszkodzenia, m.in. także za te, które zostały spowodowane nieterminowym przeprowadzeniem napraw lub czynności konserwacyjnych. Przeglądy oraz naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę TAUROCK lub autoryzowany przez nią zakład i tylko z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. Przeglądy są wykonywane przez TAUROCK od poniedziałku do piątku w godzinach Wyłączenie przedmiotu najmu z eksploatacji na czas wykonania przeglądu lub naprawy oraz czynności konserwacyjnych nie zwalnia najemcy z obowiązku zapłaty ustalonego czynszu. 3

4 4 E. Początek i koniec okresu najmu i zwrot przedmiotu najmu 1. Okres najmu rozpoczyna się w ustalonym dniu. Wydawanie przedmiotu najmu zasadniczo odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach , w piątki w godzinach Dzień odbioru/odesłania jest uznawany za dzień, za który przypada należny czynsz Inne ustalenia wymagają formy pisemnej. 2. Najemca ma obowiązek zgłoszenia w odpowiednim terminie firmie TAUROCK zamiaru zwrotu przedmiotu najmu. 3. Najemca ma obowiązek - niezależnie od okresu najmu ustalonego w umowie - pisemnego zgłoszenia firmie TAUROCK, że przedmiot najmu jest wolny. Okres najmu kończy się dopiero z chwilą odstawienia przedmiotu najmu do firmy TAUROCK. 4. Zwrot powinien mieć miejsce w dniu wymienionym w D punkt 1., jednak na tyle wcześnie, żeby przedmiot najmu mógł być sprawdzony jeszcze tego samego dnia. Zwrot zostaje uznany za dokonany, jeśli przedmiot najmu zostanie przekazany firmie TAUROCK wraz ze wszystkimi wymaganymi do uruchomienia elementami i akcesoriami ponownie w miejscu wydania lub w innym - ustalonym - miejscu zwrotu. Okres najmu wydłuża się jednak - także z uwzględnieniem postanowień podanych pod literą D punkt 4. -, jeśli najemca nie wypełnił swojego obowiązku utrzymania przedmiotu najmu we właściwym stanie, podanego pod literą E punkt 1. i gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia niewykonanych prac. 5. Jeśli uzgodniono, że po przedmiot najmu zjawi się firma TAUROCK, to dokładny czas przekazania do godziny najemca powinien uzgodnić w dniu poprzedzającym odbiór. W przypadku długoterminowych okresów najmu - wynoszących przynajmniej jeden miesiąc - zgłoszenie faktu zwolnienia przedmiotu najmu powinno mieć miejsce najpóźniej na tydzień przed zwrotem. Jeśli zwrot nie może mieć miejsca wskutek przyczyn zawinionych przez najemcę (np. brak dostępu, brakujące klucze), okres najmu odpowiednio się przedłuża, a najemca ponosi koszty ponownego dojazdu. 6. Jeśli ustalonego dnia, wzgl. o ustalonej godzinie firma TAUROCK nie odebrała przedmiotu najmu, klient ma obowiązek natychmiastowego telefonicznego i/lub pisemnego żądania odbioru. Do momentu zwrotu przedmiotu najmu klient ma obowiązek sprawowania nad nim pieczy. 7. Jeśli przedmiot najmu jest odbierany przez firmę TAUROCK, to powinien on znajdować się w stanie gotowym do transportu; w innym przypadku zostaną naliczone odpowiednie koszty za konieczny czas postoju. 8. Przy zwrocie należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, który najemca musi podpisać. Jeśli nieobecny będzie nikt reprezentujący najemcę, do poczynienia zobowiązujących ustaleń będzie uprawniony przedstawiciel wynajmującego. 9.

5 F. Obowiązek utrzymywania przedmiotu najmu we właściwym stanie przez najemcę 1. Najemca jest zobowiązany do: a. Wykorzystywania przedmiotu najmu tylko w celach zgodnych z jego przeznaczeniem i do chronienia go przed nadmierną eksploatacją i wpływami pogodowymi. Niedopuszczalna jest zmiana celu wykorzystywania wynajętego przedmiotu. b. Podejmowania działań i środków chroniących przedmiot najmu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Klient ma obowiązek zwłaszcza przestrzegania zalecanych przez TAUROCK działań zabezpieczających dotyczących poszczególnych podzespołów i ich elementów. c. Zwrotu przedmiotu najmu w stanie kompletnym, czystym, zdolnym do pracy i z pełnym zbiornikiem paliwa. 2. Jeśli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony w stanie opisanym w E, pkt.1c, TAUROCK ma prawo do przywrócenia go do tego stanu na koszt najemcy. TAUROCK umożliwia najemcy natychmiastowe sprawdzenie przedmiotu najmu. Jeśli naprawa przedmiotu najmu jest niemożliwa lub nieopłacalna, najemca jest zobowiązany do pokrycia wartości nowego przedmiotu, z uwzględnieniem jego zużycia. 3. TAUROCK ma prawo w dowolnym momencie żądać od najemcy informacji o miejscu przebywania i sposobie wykorzystania przedmiotu najmu. Może on także w każdej chwili żądać sprawdzenia przedmiotu najmu. 4. Zabrania się usuwania lub zakrywania na przedmiocie najmu informacji o jego właścicielu. Najemcy nie wolno umieszczać lub zlecać umieszczenia na przedmiocie najmu własnych reklam lub reklam niedozwolonych przez TAUROCK, nie wolno mu go również wykorzystywać do celów reklamowych. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie na przedmiocie najmu reklamy firmy TAUROCK lub reklamy przez nią dopuszczonej. G. Obowiązki najemcy 1. Ewentualne specjalne pozwolenia administracyjne potrzebne do użycia przedmiotu najmu najemca załatwia na własny koszt. 2. Bez pozwolenia TAUROCK klient nie może podnajmować przedmiotu najmu, ani przekazywać go osobom trzecim. Odstąpienie praw wynikających z umowy, jak np. przyznanie wszelkiego rodzaju praw do przedmiotu najmu osobom trzecim również wymaga pozwolenia od firmy TAUROCK. 3. Na wypadek, gdyby osoby trzecie zgłaszały prawa do przedmiotów umowy w postaci zastawu lub innej, najemca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym firmy TAUROCK, a także do poinformowania osób trzecich o istniejącej umowie najmu. Najemca odpowiada solidarnie z osobą trzecią za zwrot sądowych i pozasądowych kosztów skargi według 771 ZPO (Zivilprozessordnung, kodeks postępowania cywilnego). W przypadku naruszenia wcześniej wymienionych obowiązków najemca ma obowiązek pokrycia firmie TAUROCK powstałych w wyniku tego szkód. 5

6 6 H. Strata lub uszkodzenie przedmiotu najmu 1. W przypadku wystąpienia uszkodzenia najemca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania firmy TAUROCK o jego zakresie, przyczynie i osobach uczestniczących w wydarzeniu. W razie kradzieży lub w przypadku wystąpienia większej szkody wyrządzonej przez osobę trzecią, należy fakt ten zgłosić policji. 2. W przypadku straty przedmiotu najmu najemca ma obowiązek zapłaty odszkodowania w tej samej wartości. 3. Obowiązek zapłaty odszkodowania istnieje również w przypadku uszkodzenia, jeśli jego zakres oznacza ekonomiczną stratę całkowitą. 4. TAUROCK może żądać odszkodowania w pieniądzach, przy czym wysokość kwoty zostanie ustalona według ceny ponownego zakupu. 5. Aż do chwili wpłynięcia pełnego odszkodowania najemca płaci czynsz w wysokości 75 % ustalonej stawki. 6. Za inne uszkodzenia najemca ponosi odpowiedzialność w wysokości kosztów naprawy. I. Ograniczenia odpowiedzialności w umowach najmu 1. Firma TAUROCK nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z niedbałości naruszenie nieistotnych obowiązków umownych. Jeśli w niniejszym punkcie jest mowa o niedbałości, to nie oznacza to rażącej niedbałości. W przypadku wynikającego z niedbałości naruszenia takich obowiązków umownych, których spełnienie w ogóle umożliwia zgodną z postanowieniami realizację umowy i z których przestrzeganiem najemca regularnie miał do czynienia i czego może się spodziewać w przyszłości (obowiązki główne, istotne obowiązki umowy), nasza odpowiedzialność ogranicza się do szkód typowych i przewidywalnych dla usługi danego rodzaju. W takim przypadku wykluczone jest wyrównanie skutków szkody, np. utraconego zysku. To samo dotyczy rażącego naruszenia nieistotnych obowiązków umowy, zawinionego przez zwykłą osobę, której powierzyliśmy wykonanie zobowiązania/świadczenia. Wspomniane ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności obowiązują także dla roszczeń wynikających z zadłużenia w momencie zakończenia umowy, innych naruszeń obowiązków i z niedozwolonego działania. Nie obowiązują one wobec zawinionego przez nas spowodowania śmierci, naruszenia ciała lub wywołania choroby oraz wobec roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. 2. Odpowiedzialność firmy TAUROCK, poza przypadkami rozmyślnego działania, rażącej niedbałości naszych organów i osób na stanowiskach kierowniczych, spowodowania śmierci, naruszenia ciała lub wywołania choroby, roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za

7 produkt oraz w przypadku rozmyślnego lub rażącego zaniedbania głównych/istotnych obowiązków umowy, ogranicza się do maksymalnej kwoty ,- EUR. Wyższą maksymalną kwotę odpowiedzialności należy w sposób wyraźny ustalić na piśmie. Na Państwa wyraźne, wyrażone na piśmie życzenie i na Państwa koszt możemy zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywające odpowiednie szkody, w którym szczegółowo ustalona zostanie kwota wykraczająca poza podaną maksymalną wysokość odpowiedzialności. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy spowodowania śmierci, naruszenia ciała lub wywołania choroby, możliwego do przypisania firmie TAUROCK. 3. Nie odpowiadamy za szkody zawinione wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Państwa, nawet jeśli osoby te były nadzorowane i instruowane do wykonywania prac przez nasz personel techniczny. 4. Wspomniane wcześniej ograniczenia odpowiedzialności odnoszą się również do roszczeń wobec naszych pracowników, zatrudnionych, współpracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania/świadczenia. J. Okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych W celu uniknięcia przedwczesnego włączania najemcy w czynności sądowe w przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu firma TAUROCK najpierw dokładnie sprawdza stan rzeczy. Roszczenia firmy TAUROCK spowodowane zmianą lub pogorszeniem stanu przedmiotu najmu zaczynają wobec tego obowiązywać dopiero dwa miesiące po jego zwrocie. K. Ubezpieczenia Za niebezpieczeństwa powodowane eksploatowaniem przedmiotu najmu odpowiada najemca. Gdyby osoby trzecie zgłaszały wobec firmy TAUROCK roszczenia spowodowane szkodami wypadkowymi, osobowymi lub rzeczowymi, najemca uwolni od nich firmę TAUROCK. 1. Najemca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu od zepsucia się, szkód losowych i kradzieży. Jeśli najemca życzy sobie, aby ubezpieczenie zostało zawarte przez TAUROCK, to należy to ustalić pisemnie. Składki ubezpieczeniowe płaci najemca. 2. W przypadku wystąpienia szkody najemca ma obowiązek pokrycia udziałów własnych wynikających z warunków ubezpieczenia. 3. TAUROCK może poza tym wymagać, aby najemca ubezpieczył przedmiot najmu także od wszelkich innych szkód. 4. Przy zawarciu umowy ubezpieczeniowej z osobą trzecią ceduje ona swoje prawa wobec ubezpieczyciela na firmę TAUROCK w celu zabezpieczenia roszczeń firmy TAUROCK, a o cesji informuje ubezpieczyciela. 7

8 8 L. Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy przez TAUROCK Nienaruszając całkowicie innych praw lub naruszając je tylko częściowo TAUROCK może bezterminowo wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca wprowadza zmiany w przedmiocie najmu lub zleca ich wprowadzenie albo wykorzystuje przedmiot najmu w utrudnionych, nieuzgodnionych warunkach, o o o najemca zalega z zapłatą jednej raty czynszu lub kwoty sięgającej wysokości dwóch rat miesięcznych, najemca narusza istotne postanowienia niniejszej umowy, zgłoszony zostanie wniosek o uznanie niewypłacalności lub porównywalne postępowanie na majątku najemcy lub gdy w inny sposób znane staną się trudności z wypłacalnością najemcy. We wszystkich tych przypadkach najemca wyraża zgodę na wydanie przedmiotu najmu firmie TAUROCK. Najemca nie ma prawa do zatrzymania cudzej rzeczy. M. Wynajem dużych maszyn z personelem obsługującym 1. Postawienie do dyspozycji personelu obsługi nie zwalnia najemcy z jego obowiązków wymienionych w lit. E. 2. Jeśli personel obsługi nie pojawi się lub okaże się niezdolny do pracy, najemcy przysługuje roszczenie o zmniejszenie czynszu. 3. Jako uzupełnienie postanowień lit. I obowiązuje: Jeśli przedmiot umowy jest wynajmowany wraz z personelem obsługi, to personel ten może być wykorzystywany tylko do obsługi przedmiotu najmu, a nie do wykonywania innych prac. Najemca odpowiada za szkody, jakich TAUROCK dozna w przypadku naruszenia tego postanowienia z winy najemcy. 14. Inne ustalenia 1. Inne ustalenia lub uzupełnienia umowy muszą mieć formę pisemną. 2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy miało utracić swą moc, to pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją ważność. 3. Miejscem wykonania umowy i wyłącznym sądem właściwym miejscowo - także dla pozwów w procesach dokumentowych i wekslowych jeśli najemca jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, dla obu części i dla wszystkich roszczeń jest siedziba główna wynajmującego lub według jego wyboru - siedziba jego filii, która zawarła umowę. Wynajmujący może wnieść pozew przeciwko najemcy także w w sądzie właściwym dla jego siedziby. 4. Do stosunku umownego zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. 5. Dla wszystkich umów i dokumentów wielojęzycznych w razie wątpliwości decydujące znaczenie ma wersja niemiecka. 6. Wyklucza się inne warunki handlowe najemcy.

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Stan: Grudzień 2013 Ingenious Technologies Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ks. Bogusława 1/3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed

stałe połączone z nieruchomością (budynkiem lub gruntem). Ewentualne sprawy z roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać wniesione do sądu przed Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów i Usług firmy UNTHA Polska sp. z o.o. - niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzadaży Towarów i Usług stanowią integralną część zawartej umowy sprzedaży 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki handlowe spółki GSD Software Polska Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne, zakres obowiązywania Niniejsze Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez GSD Software

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo