B. Przekazanie przedmiotu najmu, reklamacja z tytułu wad i odpowiedzialność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B. Przekazanie przedmiotu najmu, reklamacja z tytułu wad i odpowiedzialność"

Transkrypt

1 Ogólne warunki najmu TAUROCK, właściciel Ulrich Kramme: (tłumaczenie, w umowie obowiązują postanowienia niemieckiego oryginału) A. Informacje ogólne 1. Dla wynajmowania przedmiotów najmu znajdujących się w ofercie firmy TAUROCK obowiązują wyłącznie następujące warunki. Z chwilą zawarcia pierwszej umowy i z uwzględnieniem poniższych warunków najemca uznaje ich ważność przez cały okres stosunku handlowego łączącego strony. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich dalszych kontraktów handlowych - także tych zawieranych ustnie/telefonicznie. 2. Za skutki ewentualnych rozbieżności wynikających ze zleceń wyrażonych ustnie, odpowiada najemca. 3. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych warunków utracą swą ważność, nie wpływa to na pozostałe postanowienia. Oferty składane przez TAUROCK mają charakter niezobowiązujący, jeśli TAUROCK wyraźnie nie ustalił tego inaczej. B. Przekazanie przedmiotu najmu, reklamacja z tytułu wad i odpowiedzialność 1. TAUROCK zobowiązuje się do utrzymywania przedmiotu (przedmiotów) najmu w stanie nadającym się do korzystania z niego (nich) i w gotowości do odbioru lub wysyłki. Z chwilą odbioru/wysłania ryzyko transportu przechodzi na najemcę. Wynajmowany przedmiot jest odbierany - jeśli to zostało uzgodnione - na koszt i ryzyko najemcy z terenu zakładu TAUROCK i tam też jest zwracany po upływie umowy najmu. 2. W przypadku zwłoki w zwrocie wynajmowanych przedmiotów nie przysługuje roszczenie o spełnienie. 3. W protokole zdawczo-odbiorczym najemca potwierdza prawidłowy stan przejmowanego przedmiotu oraz obecność akcesoriów. Wady ukryte należy zgłaszać do firmy TAUROCK natychmiast po ich wykryciu. 4. Koszty usunięcia wad, za które odpowiada lub które zostały uznane przez firmę TAUROCK, ponosi TAUROCK. Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego umożliwienia wynajmującemu usunięcia tych wad. Po pisemnym potwierdzeniu przez TAUROCK klient może sam usunąć wady lub zlecić ich usunięcie. Firma TAUROCK pokryje wówczas tylko te koszty, które poniosłaby sama. C. Obliczanie i zapłata czynszu 1. Czynsz jest płatny z góry, bez potrąceń. 2. Podstawą do obliczeń czynszu, kosztów dodatkowych, świadczeń specjalnych wzgl. specjalnego okresu wykorzystywania są wyłącznie warunki umowy. 3. Do wszystkich cen należy dodać obowiązujący podatek VAT. Ogólne warunki najmu Taurock Stan na maj 2010

2 4. Za podstawę obliczania czynszu przyjęto dzienną zmianę, trwającą do 8 godzin, od poniedziałku do piątku. Dłuższe użytkowanie lub użytkowanie w soboty lub niedziele/dni wolne wymaga pisemnego pozwolenia od firmy TAUROCK. 5. Jeśli najemca będzie korzystał z wynajmowanej rzeczy dłużej niż osiem godzin dziennie, ustala się dopłatę wynoszącą 50% dziennego czynszu. Za korzystanie z przedmiotu najmu podczas sobotniej zmiany ustala się czynsz w dziennej wysokości. Jeśli przedmiot najmu jest wynajmowany tylko przez weekend (od soboty do niedzieli), ustala się dopłatę w wysokości 50% dziennego czynszu. 6. Wszelkie koszty ponoszone w związku z oczekiwaniem, załadunkiem i rozładunkiem oraz ewentualnie koszty czasu potrzebnego do uzyskania instrukcji na temat urządzenia, ponosi najemca. Koszty montażu i demontażu, a także koszty żurawia również ponosi najemca; są one rozliczane na podstawie kart godzin pracy potwierdzonych przez najemcę lub zanotowanych przez pełnomocnika firmy TAUROCK. Koszty transportu nie są objęte czynszem i są ustalane oddzielnie. 7. Jeśli nie ustalono tego inaczej, to koszty użytych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych (olej napędowy, materiał mocujący, energia elektryczna, części podlegające zużyciu, części zamienne i in.) są obliczane oddzielnie i ponosi je najemca. 8. Jeśli w rachunku wystawionym przez TAUROCK zostanie ustalony określony termin zapłaty, to po upływie tego terminu najemca znajdzie się w zwłoce. Znalezienie się w zwłoce zachowuje swą ważność niezależnie od tego, czy miały miejsce kolejne ponaglenia do zapłaty. Od momentu znalezienia się w zwłoce najemca jest zobowiązany do zapłaty odsetek bankowych. 9. Specjalne ustalenia dotyczące odsetek od czynszu, różniące się od obowiązującego cennika najmu na korzyść najemcy, obowiązują tylko przy zachowaniu następujących warunków: Najemca płaci bieżące rachunki/rachunki pośrednie w terminie i nie uchyla się od ustalonego okresu najmu. Jeśli nie zostanie spełniony żaden lub tylko jeden z warunków, za obowiązujące od początku obowiązywania umowy uznaje się ceny najmu podane w cenniku ważnym w momencie zawarcia umowy. 10. Jeśli podjęto ustalenia co do opcji zakupu przedmiotu najmu, to tracą one swą ważność przy opóźnieniu z zapłatą czynszu wynoszącym 30 dni. 11. W celu zabezpieczenia roszczenia firmy TAUROCK oraz zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynikających z całego stosunku handlowego najemca odstępuje firmie TAUROCK swoje roszczenia wobec osób trzecich, na rzecz których wykorzystuje on przedmiot najmu. Odstąpienie zostaje uznane wyłącznie za świadczenie w celu wykonania zobowiązania. 12. Potrącenie roszczeń firmy TAUROCK jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy najemca posiada prawomocne roszczenie wobec firmy TAUROCK lub gdy roszczenie zostanie uznane przez TAUROCK. 13. Jeśli najemca nie uiszcza należnego czynszu, TAUROCK ma prawo do bezterminowego wypowiedzenia umowy najmu i do żądania wydania przedmiotu najmu. 14. Jeśli najemca przejmuje przedmiot najmu od wcześniejszego umownego partnera firmy TAUROCK, to cena dostawy i usług jest 2

3 ustalana od nowa z firmą TAUROCK. Nie dopuszcza się naliczeń z wcześniejszych rozliczeń. Najemca nie ma również prawa do rozliczeń czy potrąceń wobec wynajmującego z tytułu innego stosunku umownego. Na wypadek, gdyby niemożliwe było zaspokojenie roszczenia wobec najemcy, ponieważ nie jest on osiągalny pod podanym przez niego adresem, TAUROCK ma prawo do zasięgnięcia informacji o aktualnym adresie najemcy w banku prowadzącym jego konto. W tym celu najemca zdeponuje w firmie TAUROCK fotokopię swojej karty kredytowej, wydanej przez międzynarodową firmę wydającą karty kredytowe (Visa, Master, AE, DC). W ramach niniejszego postanowienia najemca zwalnia wydawcę karty kredytowej z tajemnicy bankowej. D. Full Service, uszkodzenie (mechaniczne) powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, konserwacja, naprawy Usługi firmy TAUROCK typu Full Service wymagają oddzielnych ustaleń umownych. Jeśli nie uzgodniono usług Full Service, to najemca ponosi koszty bieżącej konserwacji i napraw. Warunek ten obowiązuje także wtedy, gdy nakłady serwisowe, konserwacyjne lub naprawcze nie są związane z użytkowaniem przedmiotu, wzgl. nie zostały spowodowane przez najemcę. Za uszkodzenia (mechaniczne) powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, tzn. uszkodzenia wykraczające poza zwykłe korzystanie najemca odpowiada również w przypadku, gdy ustalono obsługę typu Full- Service. W każdym przypadku klient ma obowiązek wykonywania czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcjami eksploatacji, smarowania i konserwacji wydanymi przez TAUROCK, wzgl. przez producenta. Instrukcje te firma TAUROCK udostępnia na zapytanie. Najemca ma obowiązek zlecania przeglądów zgodnie z instrukcjami eksploatacji, smarowania i konserwacji wydanymi przez TAUROCK, wzgl. przez producenta, jeśli ze strony firmy TAUROCK nie zachodzi konieczność obsługi typu Full-Service. W odpowiednim czasie najemca będzie zgłaszał firmie TAUROCK nadchodzący termin przeglądu. Najemca ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia uszkodzeń. Najemca odpowiada wobec firmy TAUROCK za wszelkie uszkodzenia, m.in. także za te, które zostały spowodowane nieterminowym przeprowadzeniem napraw lub czynności konserwacyjnych. Przeglądy oraz naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę TAUROCK lub autoryzowany przez nią zakład i tylko z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. Przeglądy są wykonywane przez TAUROCK od poniedziałku do piątku w godzinach Wyłączenie przedmiotu najmu z eksploatacji na czas wykonania przeglądu lub naprawy oraz czynności konserwacyjnych nie zwalnia najemcy z obowiązku zapłaty ustalonego czynszu. 3

4 4 E. Początek i koniec okresu najmu i zwrot przedmiotu najmu 1. Okres najmu rozpoczyna się w ustalonym dniu. Wydawanie przedmiotu najmu zasadniczo odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach , w piątki w godzinach Dzień odbioru/odesłania jest uznawany za dzień, za który przypada należny czynsz Inne ustalenia wymagają formy pisemnej. 2. Najemca ma obowiązek zgłoszenia w odpowiednim terminie firmie TAUROCK zamiaru zwrotu przedmiotu najmu. 3. Najemca ma obowiązek - niezależnie od okresu najmu ustalonego w umowie - pisemnego zgłoszenia firmie TAUROCK, że przedmiot najmu jest wolny. Okres najmu kończy się dopiero z chwilą odstawienia przedmiotu najmu do firmy TAUROCK. 4. Zwrot powinien mieć miejsce w dniu wymienionym w D punkt 1., jednak na tyle wcześnie, żeby przedmiot najmu mógł być sprawdzony jeszcze tego samego dnia. Zwrot zostaje uznany za dokonany, jeśli przedmiot najmu zostanie przekazany firmie TAUROCK wraz ze wszystkimi wymaganymi do uruchomienia elementami i akcesoriami ponownie w miejscu wydania lub w innym - ustalonym - miejscu zwrotu. Okres najmu wydłuża się jednak - także z uwzględnieniem postanowień podanych pod literą D punkt 4. -, jeśli najemca nie wypełnił swojego obowiązku utrzymania przedmiotu najmu we właściwym stanie, podanego pod literą E punkt 1. i gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia niewykonanych prac. 5. Jeśli uzgodniono, że po przedmiot najmu zjawi się firma TAUROCK, to dokładny czas przekazania do godziny najemca powinien uzgodnić w dniu poprzedzającym odbiór. W przypadku długoterminowych okresów najmu - wynoszących przynajmniej jeden miesiąc - zgłoszenie faktu zwolnienia przedmiotu najmu powinno mieć miejsce najpóźniej na tydzień przed zwrotem. Jeśli zwrot nie może mieć miejsca wskutek przyczyn zawinionych przez najemcę (np. brak dostępu, brakujące klucze), okres najmu odpowiednio się przedłuża, a najemca ponosi koszty ponownego dojazdu. 6. Jeśli ustalonego dnia, wzgl. o ustalonej godzinie firma TAUROCK nie odebrała przedmiotu najmu, klient ma obowiązek natychmiastowego telefonicznego i/lub pisemnego żądania odbioru. Do momentu zwrotu przedmiotu najmu klient ma obowiązek sprawowania nad nim pieczy. 7. Jeśli przedmiot najmu jest odbierany przez firmę TAUROCK, to powinien on znajdować się w stanie gotowym do transportu; w innym przypadku zostaną naliczone odpowiednie koszty za konieczny czas postoju. 8. Przy zwrocie należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, który najemca musi podpisać. Jeśli nieobecny będzie nikt reprezentujący najemcę, do poczynienia zobowiązujących ustaleń będzie uprawniony przedstawiciel wynajmującego. 9.

5 F. Obowiązek utrzymywania przedmiotu najmu we właściwym stanie przez najemcę 1. Najemca jest zobowiązany do: a. Wykorzystywania przedmiotu najmu tylko w celach zgodnych z jego przeznaczeniem i do chronienia go przed nadmierną eksploatacją i wpływami pogodowymi. Niedopuszczalna jest zmiana celu wykorzystywania wynajętego przedmiotu. b. Podejmowania działań i środków chroniących przedmiot najmu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Klient ma obowiązek zwłaszcza przestrzegania zalecanych przez TAUROCK działań zabezpieczających dotyczących poszczególnych podzespołów i ich elementów. c. Zwrotu przedmiotu najmu w stanie kompletnym, czystym, zdolnym do pracy i z pełnym zbiornikiem paliwa. 2. Jeśli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony w stanie opisanym w E, pkt.1c, TAUROCK ma prawo do przywrócenia go do tego stanu na koszt najemcy. TAUROCK umożliwia najemcy natychmiastowe sprawdzenie przedmiotu najmu. Jeśli naprawa przedmiotu najmu jest niemożliwa lub nieopłacalna, najemca jest zobowiązany do pokrycia wartości nowego przedmiotu, z uwzględnieniem jego zużycia. 3. TAUROCK ma prawo w dowolnym momencie żądać od najemcy informacji o miejscu przebywania i sposobie wykorzystania przedmiotu najmu. Może on także w każdej chwili żądać sprawdzenia przedmiotu najmu. 4. Zabrania się usuwania lub zakrywania na przedmiocie najmu informacji o jego właścicielu. Najemcy nie wolno umieszczać lub zlecać umieszczenia na przedmiocie najmu własnych reklam lub reklam niedozwolonych przez TAUROCK, nie wolno mu go również wykorzystywać do celów reklamowych. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie na przedmiocie najmu reklamy firmy TAUROCK lub reklamy przez nią dopuszczonej. G. Obowiązki najemcy 1. Ewentualne specjalne pozwolenia administracyjne potrzebne do użycia przedmiotu najmu najemca załatwia na własny koszt. 2. Bez pozwolenia TAUROCK klient nie może podnajmować przedmiotu najmu, ani przekazywać go osobom trzecim. Odstąpienie praw wynikających z umowy, jak np. przyznanie wszelkiego rodzaju praw do przedmiotu najmu osobom trzecim również wymaga pozwolenia od firmy TAUROCK. 3. Na wypadek, gdyby osoby trzecie zgłaszały prawa do przedmiotów umowy w postaci zastawu lub innej, najemca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym firmy TAUROCK, a także do poinformowania osób trzecich o istniejącej umowie najmu. Najemca odpowiada solidarnie z osobą trzecią za zwrot sądowych i pozasądowych kosztów skargi według 771 ZPO (Zivilprozessordnung, kodeks postępowania cywilnego). W przypadku naruszenia wcześniej wymienionych obowiązków najemca ma obowiązek pokrycia firmie TAUROCK powstałych w wyniku tego szkód. 5

6 6 H. Strata lub uszkodzenie przedmiotu najmu 1. W przypadku wystąpienia uszkodzenia najemca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania firmy TAUROCK o jego zakresie, przyczynie i osobach uczestniczących w wydarzeniu. W razie kradzieży lub w przypadku wystąpienia większej szkody wyrządzonej przez osobę trzecią, należy fakt ten zgłosić policji. 2. W przypadku straty przedmiotu najmu najemca ma obowiązek zapłaty odszkodowania w tej samej wartości. 3. Obowiązek zapłaty odszkodowania istnieje również w przypadku uszkodzenia, jeśli jego zakres oznacza ekonomiczną stratę całkowitą. 4. TAUROCK może żądać odszkodowania w pieniądzach, przy czym wysokość kwoty zostanie ustalona według ceny ponownego zakupu. 5. Aż do chwili wpłynięcia pełnego odszkodowania najemca płaci czynsz w wysokości 75 % ustalonej stawki. 6. Za inne uszkodzenia najemca ponosi odpowiedzialność w wysokości kosztów naprawy. I. Ograniczenia odpowiedzialności w umowach najmu 1. Firma TAUROCK nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z niedbałości naruszenie nieistotnych obowiązków umownych. Jeśli w niniejszym punkcie jest mowa o niedbałości, to nie oznacza to rażącej niedbałości. W przypadku wynikającego z niedbałości naruszenia takich obowiązków umownych, których spełnienie w ogóle umożliwia zgodną z postanowieniami realizację umowy i z których przestrzeganiem najemca regularnie miał do czynienia i czego może się spodziewać w przyszłości (obowiązki główne, istotne obowiązki umowy), nasza odpowiedzialność ogranicza się do szkód typowych i przewidywalnych dla usługi danego rodzaju. W takim przypadku wykluczone jest wyrównanie skutków szkody, np. utraconego zysku. To samo dotyczy rażącego naruszenia nieistotnych obowiązków umowy, zawinionego przez zwykłą osobę, której powierzyliśmy wykonanie zobowiązania/świadczenia. Wspomniane ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności obowiązują także dla roszczeń wynikających z zadłużenia w momencie zakończenia umowy, innych naruszeń obowiązków i z niedozwolonego działania. Nie obowiązują one wobec zawinionego przez nas spowodowania śmierci, naruszenia ciała lub wywołania choroby oraz wobec roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. 2. Odpowiedzialność firmy TAUROCK, poza przypadkami rozmyślnego działania, rażącej niedbałości naszych organów i osób na stanowiskach kierowniczych, spowodowania śmierci, naruszenia ciała lub wywołania choroby, roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za

7 produkt oraz w przypadku rozmyślnego lub rażącego zaniedbania głównych/istotnych obowiązków umowy, ogranicza się do maksymalnej kwoty ,- EUR. Wyższą maksymalną kwotę odpowiedzialności należy w sposób wyraźny ustalić na piśmie. Na Państwa wyraźne, wyrażone na piśmie życzenie i na Państwa koszt możemy zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywające odpowiednie szkody, w którym szczegółowo ustalona zostanie kwota wykraczająca poza podaną maksymalną wysokość odpowiedzialności. Wspomniane ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy spowodowania śmierci, naruszenia ciała lub wywołania choroby, możliwego do przypisania firmie TAUROCK. 3. Nie odpowiadamy za szkody zawinione wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Państwa, nawet jeśli osoby te były nadzorowane i instruowane do wykonywania prac przez nasz personel techniczny. 4. Wspomniane wcześniej ograniczenia odpowiedzialności odnoszą się również do roszczeń wobec naszych pracowników, zatrudnionych, współpracowników, przedstawicieli i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania/świadczenia. J. Okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych W celu uniknięcia przedwczesnego włączania najemcy w czynności sądowe w przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu firma TAUROCK najpierw dokładnie sprawdza stan rzeczy. Roszczenia firmy TAUROCK spowodowane zmianą lub pogorszeniem stanu przedmiotu najmu zaczynają wobec tego obowiązywać dopiero dwa miesiące po jego zwrocie. K. Ubezpieczenia Za niebezpieczeństwa powodowane eksploatowaniem przedmiotu najmu odpowiada najemca. Gdyby osoby trzecie zgłaszały wobec firmy TAUROCK roszczenia spowodowane szkodami wypadkowymi, osobowymi lub rzeczowymi, najemca uwolni od nich firmę TAUROCK. 1. Najemca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu od zepsucia się, szkód losowych i kradzieży. Jeśli najemca życzy sobie, aby ubezpieczenie zostało zawarte przez TAUROCK, to należy to ustalić pisemnie. Składki ubezpieczeniowe płaci najemca. 2. W przypadku wystąpienia szkody najemca ma obowiązek pokrycia udziałów własnych wynikających z warunków ubezpieczenia. 3. TAUROCK może poza tym wymagać, aby najemca ubezpieczył przedmiot najmu także od wszelkich innych szkód. 4. Przy zawarciu umowy ubezpieczeniowej z osobą trzecią ceduje ona swoje prawa wobec ubezpieczyciela na firmę TAUROCK w celu zabezpieczenia roszczeń firmy TAUROCK, a o cesji informuje ubezpieczyciela. 7

8 8 L. Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy przez TAUROCK Nienaruszając całkowicie innych praw lub naruszając je tylko częściowo TAUROCK może bezterminowo wypowiedzieć umowę najmu, jeśli najemca wprowadza zmiany w przedmiocie najmu lub zleca ich wprowadzenie albo wykorzystuje przedmiot najmu w utrudnionych, nieuzgodnionych warunkach, o o o najemca zalega z zapłatą jednej raty czynszu lub kwoty sięgającej wysokości dwóch rat miesięcznych, najemca narusza istotne postanowienia niniejszej umowy, zgłoszony zostanie wniosek o uznanie niewypłacalności lub porównywalne postępowanie na majątku najemcy lub gdy w inny sposób znane staną się trudności z wypłacalnością najemcy. We wszystkich tych przypadkach najemca wyraża zgodę na wydanie przedmiotu najmu firmie TAUROCK. Najemca nie ma prawa do zatrzymania cudzej rzeczy. M. Wynajem dużych maszyn z personelem obsługującym 1. Postawienie do dyspozycji personelu obsługi nie zwalnia najemcy z jego obowiązków wymienionych w lit. E. 2. Jeśli personel obsługi nie pojawi się lub okaże się niezdolny do pracy, najemcy przysługuje roszczenie o zmniejszenie czynszu. 3. Jako uzupełnienie postanowień lit. I obowiązuje: Jeśli przedmiot umowy jest wynajmowany wraz z personelem obsługi, to personel ten może być wykorzystywany tylko do obsługi przedmiotu najmu, a nie do wykonywania innych prac. Najemca odpowiada za szkody, jakich TAUROCK dozna w przypadku naruszenia tego postanowienia z winy najemcy. 14. Inne ustalenia 1. Inne ustalenia lub uzupełnienia umowy muszą mieć formę pisemną. 2. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy miało utracić swą moc, to pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją ważność. 3. Miejscem wykonania umowy i wyłącznym sądem właściwym miejscowo - także dla pozwów w procesach dokumentowych i wekslowych jeśli najemca jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, dla obu części i dla wszystkich roszczeń jest siedziba główna wynajmującego lub według jego wyboru - siedziba jego filii, która zawarła umowę. Wynajmujący może wnieść pozew przeciwko najemcy także w w sądzie właściwym dla jego siedziby. 4. Do stosunku umownego zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. 5. Dla wszystkich umów i dokumentów wielojęzycznych w razie wątpliwości decydujące znaczenie ma wersja niemiecka. 6. Wyklucza się inne warunki handlowe najemcy.

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER Art. 1 Procedura zamówienia 1. W celu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca powinien skontaktować się z Wydzierżawiającym działającym pod firmą: HERMETIC Maciej Łukaszewicz, 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR PSGGN

UMOWA NAJMU NR PSGGN UMOWA NAJMU NR PSGGN.6845.24.2015 Dnia r. pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrza Śremu, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym, a., wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej W dniu.. w Jastrowiu pomiędzy: a UMOWA NAJMU MASZYN nr:. Załącznik nr 13 Skarbem Państwa PGLLP Nadleśnictwem Jastrowie z siedzibą przy ul. Roosevelta 8, 64 915 Jastrowie, Te. (0 67) 266 23 61, fax. 266

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt 1 UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt W dniu... 2016 r. w Pleszewie, pomiędzy : Starostwem Powiatowym w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, reprezentowanym przez : 1.Macieja Wasielewskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez...

UMOWA NAJMU nr. reprezentowanym przez... 0,00.,dn.: r. UMOWA NAJMU nr Zawarta pomiędzy LERO Robert Grabowski prowadzącym działalność gospodarczą, z siedzibą: 87-600 Lipno, ul. Rapackiego 4, NIP: 893-123-53-76, tel. kom. 609 613 079, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i

Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i Ogólne Warunki Wynajmu Urządzeń Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poniższe warunki wynajmu urządzenia określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008

UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008 UMOWA NR ST-IV-3421-1/4/2008 zawarta w dniu...2008 r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1) Powiatem Kołobrzeskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór. UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór. UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wzór UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO nr 891/10 zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy: Buran sp. z o.o., 91-140 Łódź, ul. Grabieniec 13, KRS 0000216953 prowadzony przez XX Wydział KRS Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein

Warunki Zakupu. firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein Warunki Zakupu firmy BTN BLECHTEILE GmbH & Co. KG, Kirchensaller Straße 36, 74632 Neuenstein 1 Warunki ogólne i zakres obowiązywania (1) Zamówienie BTN następuje wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DA-ZP /14. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

UMOWA NR DA-ZP /14. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym Załącznik nr 5 do siwz Znak postępowania: DA-ZP-252-40/14 UMOWA NR DA-ZP-2531-../14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest...

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1.. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w... 1. Przedmiotem najmu jest... UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu.. w.. pomiędzy : 1.. zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a 2. legitymującym się dowodem osobistym nr zamieszkałym w.. zwanym dalej NAJEMCĄ. 1 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu wzór nr 1

Umowa Najmu wzór nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa Najmu wzór nr 1 zawarta w Krakowie w dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, NIP 676-10-69-043, REGON 000322695 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Stan z dnia 7.4.2010 1. Umowa 1.1. Poniższe warunki regulują regulują stosunki (cywilnoprawne) między wynajmującym dom lub mieszkanie wakacyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy)

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy) Do zawarcia poniższej umowy będą Ci potrzebne: - kserokopia/skan dowodu osobistego lub wydruk/plik pdf z CEIDG (jeśli przedsiębiorca) - po 2 szt. WZÓR UMOWU NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO CAMLENDO.PL UMOWA

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo