36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%"

Transkrypt

1 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez nas urządzeń wraz z montażem. Oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla poszczególnych okresów kredytowania*: 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% * oprocentowanie zmienne, w skali rocznej. W tabeli podano dane wg. stanu na dzień r. Informacje dodatkowe: prowizja przygotowawcza od 1% do 2,5% minimalna kwota kredytu 3000 zł maksymalny okres kredytowania 5 lat możliwość skredytowania 100% kosztów inwestycji Warunki uzyskania kredytu: posiadanie zdolności kredytowej i pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego przez Bank ustanowienie wymaganego zabezpieczenia dostarczenie do Solar Shop lub BOŚ S.A. o/kraków osobiście lub drogą pocztową wniosku kredytowego wraz z wymaganymi załącznikami podpisanie umowy kredytowej w dowolnej placówce BOŚ S.A. na terenie Polski Wymagane zabezpieczenia: kredyt do 5000 zł weksel kredyt od 5000 zł do zł 1 poręczyciel kredyt od zł do zł 2 poręczycieli powyżej zł zabezpieczenie rzeczowe (np. hipoteka, samochód, lokata, itd.) istnieje możliwość zaproponowania Bankowi innego rodzaju zabezpieczenia lub poręczenia niż to, które jest standardowo wymagane. Symulacja dla przykładowego kredytu w wysokości 8999 zł na zakup słonecznej instalacji grzewczej: Okres kredytowania Wysokość jednej raty Koszt odsetek za cały okres kredytowania Wysokość prowizji przygotowawczej* Całkowity koszt kredytu 12 miesięcy 753,98 zł 48,82 zł 134,98 zł 183,80 zł 24 miesiące 378,88 zł 134,98 zł 134,98 zł 229,02 zł 36 miesięcy 265,29 zł 551,30 zł 134,98 zł 686,28 zł 48 miesięcy 210,93 zł 1125,61 zł 134,98 zł 1260,59 zł 60 miesięcy 173,56 zł 1414,46 zł 134,98 zł 1549,44 zł * wartość przykładowa, przy prowizji 1,5%. Wysokość prowizji przygotowawczej jest każdorazowo ustalana indywidualnie przez Bank. Opisana powyżej linia kredytowa "Solar Shop / TOPSET" administrowana jest przez: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/kraków, ul. Piłsudskiego 23, tel: W przypadku chęci uzyskania informacji nt. oferowanego przez nas kredytu bezpośrednio w Banku, prosimy o kontakt z oddziałem BOŚ w Krakowie, pod podanym wyżej numerem telefonu Działu Obsługi Klienta Detalicznego lub pod numerami telefonu podanymi na stronie internetowej Banku

2 Jak ubiegać się o kredyt? 1. Zamówić produkty i / lub usługi na stronie lub u konsultanta bezpłatnej infolinii Solar Shop: Solar Shop prześle pod wskazany adres , numer faksu lub adres korespondencyjny fakturę proforma wraz z certyfikatami wymaganymi do złożenia wniosku kredytowego. 3. Należy skompletować pozostałe dokumenty wymienione na liście DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY WNIOSKU KREDYTOWEGO i wypełnić formularze: Pismo przewodnie, Wniosek o udzielenie kredytu oraz Karta informacyjna klienta. Wypełnione formularze należy podpisać w oznaczonych miejscach. 4. Całość dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Krakowie ul. Piłsudskiego 23, Kraków 5. W przeciągu ok. 5 dni roboczych pracownik Banku skontaktuje się z wnioskodawcą w celu przedstawienia decyzji Banku oraz uzgodnienia terminu podpisania umowy kredytowej.

3 Pismo przewodnie miejscowość data Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Kraków Dział Obsługi Klientów Detalicznych ul. Piłsudskiego 23, Kraków W związku z zamiarem zakupu produktów oferowanych przez PHU TOPSET za pośrednictwem SOLAR SHOP, proszę o rozpatrzenie załączonego wniosku kredytowego wraz z wymaganymi załącznikami. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi ze Sprzedawcą, chcę skorzystać z kredytów udostępnionych w ramach porozumienia pomiędzy sprzedawcą a Bankiem, o preferencyjnym oprocentowaniu w wysokości: - 1,0% / rok (kredyt na 12 miesięcy) - 1,0% / rok (kredyt na 24 miesiące) - 3,9% / rok (kredyt na 36 miesięcy) - 5,9% / rok (kredyt na 48 miesięcy) - 5,9% / rok (kredyt na 60 miesięcy) W przypadku pozytywnej decyzji Banku chciałbym podpisać umowę kredytu w oddziale: w... przy ulicy... Z poważaniem

4 KREDYT NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA ANALIZY WNIOSKU KREDYTOWEGO Z poniższej listy dokumentów niezbędne do przyjęcia do analizy wniosku kredytowego są wyłącznie dokumenty zaznaczone przez osobę przyjmującą wniosek. Po wstępnej analizie wniosku kredytowego BOŚ Bank S.A. może poprosić o dodatkowe informacje lub dokumenty. DOKUMENTY DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY(ÓW) Formularz Wniosek o udzielenie Kredyt na zakup i montaż urządzeń służących Ochronie Środowiska Kopia dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem Formularz Informacja o kliencie Dokumenty wymagane od Wnioskodawców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Oryginalne aktualne (ważne przez 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych średnich miesięcznych dochodów brutto za okres ostatnich 3 miesięcy Dokumenty dotyczące osoby fizycznej uzyskującej dochody z najmu Umowy najmu zawarte od co najmniej 1 roku do daty złożenia wniosku o kredyt Umowy najmu zawarte na okres minimum 1 roku od daty złożenia wniosku o kredyt Dokumenty dotyczące Rencistów i Emerytów Ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia (w przypadku renty na jaki okres) lub ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury / renty wraz z kserokopiami tych dokumentów Ostatni odcinek emerytury lub renty Dokumenty wymagane od wszystkich Wnioskodawców uzyskujących dochody z prowadzenia działalności gospodarczej Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzja administracyjna o udzieleniu koncesji bądź zezwolenia, wydana przez właściwy organ administracji Zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP Oryginalne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) Oryginalne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) Jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej umowa spółki cywilnej wraz z załącznikami Oryginalną opinię o rachunkach bankowych firmy (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) W przypadku Wnioskodawcy rozliczającego się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych PIt 5 za ostatni okres obrachunkowy Roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym za 2 ostatnie lata podatkowe oraz do dnia złożenia wniosku, ze stemplem Urzędu Skarbowego potwierdzającym przyjęcie zeznania podatkowego W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego gospodarstwo rolne Ważne, oryginalne zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) Aktualne (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenie z Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkiem gruntowym oraz uzyskiwanym dochodzie z gospodarstwa rolnego Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości miesięcznych dochodów uzyskanych w ciągu ostatnich 2 pełnych lat podatkowych i do dnia złożenia wniosku W przypadku kiedy Wnioskodawca reguluje podatki z Urzędem Skarbowym poprzez kartę podatkową Oświadczenie wnioskodawcy na temat uzyskanych przychodów, dochodu i kosztów w ciągu ostatnich 2 pełnych lat podatkowych i do dnia złożenia wniosku sporządzony i podpisany przez Wnioskodawcę decyzja dotycząca ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy do dnia złożenia wniosku i ostatnie 2 lata. W przypadku Wnioskodawcy rozliczającego się z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu Oryginalne zaświadczenie Urzędu Skarbowego stwierdzające kwotę przychodu uzyskaną z ostatnich 2 lat oraz do dnia złożenia wniosku Opis prowadzonej działalności: posiadane mienie prywatne i nieruchomości, ilość zatrudnionych osób, główny przedmiot działalności gospodarczej, główni partnerzy i klienci sporządzony i podpisany przez Wnioskodawcę Dokumenty potwierdzające przychód za wszystkie miesiące bieżącego roku do dnia złożenia wniosku. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PORĘCZYCIELI Formularz Informacja o kliencie Kopia dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem Poręczycieli i współmałżonków Zaświadczenie o wysokości dochodów Poręczyciela(i) DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU KREDYTOWANIA Aktualny, nie starszy niż 1 miesiąc odpis z księgi wieczystej nieruchomości w której realizowana jest inwestycja* Formularz harmonogram inwestycji Zestawienie kosztów inwestycji ( faktura/y pro forma, lub/i umowa z wykonawcą lub/i kosztorys inwestorski ) Certyfikaty jakościowe dla głównych urządzeń W przypadku kotła c.o. zgłoszenie prac do właściwego urzędu W przypadku ustalenia rozbieżności danych dotyczących miejsca zameldowania, zawartych we wniosku lub w innych dokumentach i innych dokumentach tożsamości wnioskodawcy i/lub poręczyciela zaświadczenie z urzędu gminy o miejscu stałego zameldowania W przypadku mężczyzn w wieku poborowym kopia odpowiednich stron z książeczki wojskowej * księga wieczysta weryfikowana jest przez pracownika firmy zewnętrznej, działającej na zlecenie Banku

5 Załącznik do Zarządzenia Nr B 8/2005Prezesa Zarządu BOŚ S.A.z dnia 07 kwietnia 2005r. Załącznik Nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska przez BOŚ S.A. (dla Klientów Indywidualnych) wprowadzonej Zarządzeniem Nr B 48/2002 Prezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 23 grudnia 2002r. Prowizję za rozpatrzenie wniosku pobrano dnia... w kwocie... zł... (podpis pracownika Banku przyjmującego prowizję) Data wpływu... Wpisano do rejestru pod Nr... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Zwracam/y się z wnioskiem o udzielenie kredytu w kwocie...złotych, (słownie złotych:...) na okres... miesięcy, z przeznaczeniem na Koszt realizacji zadania wynosi ogółem:... zł, w tym: środki własne... zł (tj....%) kredyt w BOŚ S.A.... zł (tj....%) inne... zł (tj....%) zł (tj.... %) Proponowany termin wypłaty kredytu: Proponowane formy zabezpieczenia kredytu**: poręczenie wg prawa cywilnego weksel własny in blanco poręczenie wekslowe gwarancja bankowa kaucja przelew (cesja) wierzytelności zastaw zastaw rejestrowy przewłaszczenie hipoteka inne Szacunkowa wartość zabezpieczenia wynosi... zł. Oświadczam/y, że proponowany przedmiot zabezpieczenia: nie jest obciążony prawami osób trzecich, jest obciążony prawami osób trzecich, wymienić jakich Do wniosku załączamy**: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu kartę informacyjną (kartę wypełnia Kredytobiorca oraz pozostałe osoby fizyczne zobowiązane wobec BOŚ S.A. z tytułu zabezpieczenia wierzytelności BOŚ S.A., w tym wspólnicy spółek osobowych) dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej) opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji, wymienić jakie... miejscowość, data podpis Wnioskodawcy Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym dokumencie z dowodem osobistym/kartą stałego pobytu (seria... numer...). Przyjęto: miejscowość, data podpis i pieczątka pracownika Banku */ niepotrzebne skreślić **/ zaznaczyć odpowiednie

6 KARTA INFORMACYJNA KLIENTA Załącznik Nr 1 do Zasad oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych w BOŚ S.A. wprowadzonych Zarządzeniem Nr B 12/2005 Prezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 21 kwietnia 2005r. Kartę prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach prosimy wstawić znak x. Jeśli we wniosku są pytania, które Pani / Pana nie dotyczą, prosimy wpisać klauzulę NIE DOTYCZY. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wypełnieniem niniejszego formularza prosimy zwrócić się do pracownika Banku lub podmiotu współpracującego z Bankiem. I. Informacje podstawowe Imię / imiona Imię/Imiona Nazwisko rodowe Nazwisko Nazwisko panieńskie matki Dokument tożsamości dowód osobisty karta pobytu seria i nr Drugi dokument tożsamości rodzaj seria i nr Obywatelstwo Miejsce urodzenia Imiona rodziców PESEL NIP Adres stałego zameldowania (ulica) (nr domu) (nr mieszkania) (miejscowość) (kod pocztowy) (poczta) (gmina) Kraj Adres korespondencyjny Kraj (ulica) (nr domu) (nr mieszkania) (miejscowość) (kod pocztowy) (poczta) (gmina) Telefon kontaktowy dom: komórkowy: praca: Adres , inny sposób kontaktu: II. Informacja o sytuacji rodzinno-majątkowej Stan cywilny: panna/kawaler zamężna/żonaty rozdzielność majątkowa separacja wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym włączając Wnioskodawcę Status mieszkaniowy Miejsce zamieszkania: dom mieszkanie Rodzaj posiadanego prawa: własność spółdzielcze własnościowe spółdzielcze lokatorskie kwaterunkowe służbowe najem z rodzicami inne Okres zamieszkania pod obecny m adresem lat i miesięcy. III. Informacje o sytuacji zawodowej Wykształcenie podstawowe zawodowe średnie / policealne wyższe (licencjat) wyższe magisterskie Staż pracy ogółem lat miesięcy Zawód wykonywany Stosunek do służby wojskowej NIE DOTYCZY uregulowany nieuregulowany Odroczony na okres do... IV. Informacje o sytuacji finansowej Źródło dochodu: Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy / prowadzenia działalności w danej branży Wysokość średniego miesięcznego dochodu netto Zatrudnienie na czas nieokreślony Zatrudnienie na czas określony Działalność gospodarcza: Księga przychodów i rozchodów lub księga rachunkowa Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa Renta Emerytura Dział specjalny prod. rolnej Rolnictwo Wolny zawód Kontrakt Od Od do do za ost. 3 m-ce za ost. 3 m-ce za ost. M-c za ost. m-c za ost. 6 m-cy

7 Najem, dzierżawa nieruchomości Umowy zlecenia umowy o dzieło Inne (jakie?) Zajmowane stanowisko kierownicze eksperckie pracownik umysłowy pracownik fizyczny inne Województwo, w którym Klient jest zatrudniony / prowadzi działalność: Pracodawca: jednostka samorządowa administracja państwowa firma państwowa prywatna firma os.fiz. prywatna firma os. prawna spółdzielnia inne (jakie?) Obciążenia dochodu (kwota w skali miesiąca) czynsz zł zł opłaty alimenty zł inne zobowiązania Posiadane rachunki bankowe Rodzaj (ROR, rach. oszczędnościowe, lokaty, inne) Bank Obecne saldo (nie dot. ROR) Waluta (nie dot. ROR) Od kiedy prowadzony Posiadane ubezpieczenia indywidualne na życie Nazwa ubezpieczyciela nieruchomości Posiadany majątek Nieruchomości Rodzaj (grunt, dom, mieszkanie, inne) Wartości rynkowa Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia Samochody Rodzaj Prywatny / służbowy Marka Rocznik Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia Papiery wartościowe Rodzaj Wartość Rodzaj obciążenia Kwota obciążenia Inny majątek Rodzaj Wartość Zobowiązania finansowe Zaciągnięte kredyty/pożyczki (proszę podać wszystkie kredyty i pożyczki poza limitami kredytowymi) Nazwa banku / instytucji Rodzaj kredytu/pożyczki Kwota i waluta kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Miesięczna spłata (kwota i waluta) Data wygaśnięcia zobowiązania Przyznane limity kredytowe (limity w ROR, karty kredytowe, karty z odroczonym terminem płatności) Nazwa banku / instytucji Rodzaj limitu Kwota i waluta limitu Udzielone poręczenia Nazwa banku / instytucji Rodzaj kredytu/pożyczki/karty/ limitu Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty, kwota udzielonego limitu Miesięczna spłata (kwota i waluta) Data wygaśnięcia zobowiązania

8 V. Moje powiązania z BOŚ SA brak powiązań pracownik akcjonariusz członek organów Banku inne (jakie?) Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 12, informuje, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia przez Bank na Pana/Pani życzenie niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku, wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom wskazanym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe, w szczególności do banków i Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 oraz będą przechowywane przez to Biuro przez okres nie dłuższy, niż: 5 lat od dnia wygaśnięcia Pana/Pani zobowiązania wobec Banku, 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. zapytania z Banku powstałego w związku ze złożeniem przez Pana/Panią wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych. Dane te mogą być udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. bankom oraz innym instytucjom wymienionym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe i w zakresie tam określonym oraz biurom informacji gospodarczej. Na podstawie art. 105 ust.4d) Ustawy z dnia r ( z późn. zm.) Prawo bankowe, Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Pana/Pani dane są niezbędne do wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust.1 pkt. 7) i 8) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 140 z 1997 r.). Oświadczam, że: zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją, przeciwko mnie było/nie było *) w okresie ostatnich 4 lat prowadzone postępowanie egzekucyjne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszej Karcie Informacyjnej, wniosku o kredyt/pożyczkę/kartę* oraz w dokumentach załączonych do wniosku, wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Na podstawie art.15 ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424) upoważniam Bank Ochrony Środowiska S.A. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17 przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe oraz innych ustaw. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. (miejscowość, data) (podpis) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w celu: sprzedaży produktów i usług Banku oraz przedkładania mi informacji i ofert dotyczących produktów bankowych: TAK NIE sprzedaży produktów i usług oraz przedkładania mi informacji i ofert przez podmioty zależne od Banku i współpracujące z Bankiem: TAK NIE Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, zwłaszcza o prawie do ich wglądu, poprawiania oraz sposobie przetwarzania tych danych. Podstawa prawna: art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.Nr 140, poz. 939) oraz art.23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) (miejscowość, data) (podpis) Potwierdzam zgodność danych zawartych w niniejszym dokumencie z dowodem osobistym / kartą pobytu (seria... numer...). Przyjęto: (miejscowość, data) (podpis i stempel imienny pracownika Banku / podmiotu pośredniczącego) * - niepotrzebne skreślić

9 Załącznik Nr 2 do Zasad oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych w banku Ochrony Środowiska S.A. wprowadzonych Zarządzeniem Nr B 12/2005 Prezesa Zarządu BOŚ S.A. z dnia 21 kwietnia 2005r.... (pieczęć nagłówkowa zakładu pracy) Zaświadcza się, że Pan/i: ZAŚWIADCZENIE... (miejscowość i data) (imię i nazwisko) zamieszkały/a ( miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) legitymujący/a się (dowód osobisty/karta stałego pobytu, seria i numer) nr ewidencyjny według PESEL jest/był/a* zatrudniony/a w (nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu) od dnia - - na podstawie: (dzień, miesiąc, rok) umowy o pracę powołania mianowania wyboru na czas nieokreślony / określony do dnia * - - (dzień, miesiąc, rok) na stanowisku Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy: słownie złotych: (bez podatku i składek na ubezp. zdrowotne i społeczne) zł Wynagrodzenie powyższe jest/ nie jest * obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów. Wynagrodzenie powyższe jest obciążone kwotą: zł słownie złotych: Pracownik nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę*, na okresie próbnym*, nie jest pracownikiem sezonowym*. Zakład nie znajduje się/znajduje się* w stanie likwidacji/upadłości*. Wystawca Zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oraz zobowiązuje się do potwierdzenia danych zawartych w niniejszym Zaświadczeniu w przypadku telefonicznego zapytania pracownika Banku Ochrony Środowiska SA. (podpis i stempel imienny osoby upoważnionej w imieniu zakładu pracy) Klient wyraża zgodę na telefoniczne sprawdzenie w w/w. zakładzie pracy danych zawartych w niniejszym zaświadczeniu przez pracownika Banku Ochrony Środowiska SA. Zaświadczenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia *niepotrzebne skreślić (data i podpis Klienta)

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Załącznik nr. 1 do Instrukcji udzielania kredytów i poŝyczek zabezpieczonych hipotecznie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Prosimy o czytelne wypełnianie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Numer wniosku kredytowego... Data przyjęcia... Promocja: nie 1 / tak 1 (jaka?).. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCACH: Wnioskodawca I / Poręczyciel I ¹ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: Kanał sprzedaży Oddział Broker przyjęcia Wniosku - - Wniosku I. WNIOSKODAWCY (KLIENCI INDYWIDUALNI) 1. Imię i nazwisko Klienta 2. Imię i nazwisko Klienta 3. Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Wniosek o kredyt hipoteczny Wypełnia Bank: przyjęcia wniosku Numer wniosku Kanał sprzedaży: Oddział Pośrednik Wypełnia Wnioskodawca I. Wnioskodawcy (Klienci indywidualni) Imię i nazwisko Wnioskodawcy I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1 do Metryki Uniwersalny kredyt hipoteczny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 do Metryki Kredyt mieszkaniowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU

BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU BANK SPÓŁDZELCZY W ANDRESPOLU.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (dd-mm-rrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny ( z Wnioskiem o Kartę Kredytową i/lub Kredyt Bezpieczny) Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Bank Spółdzielczy w Data wpływu (dd-mm-rrrr): Przemkowie Numer w rejestrze: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU I. Podstawowe informacje o wnioskowanym kredycie: 1. Rodzaj kredytu: gotówkowy gotówkowy zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.. Załącznik Nr 1A Bank Spółdzielczy w Grybowie Oddział w.... Oddział Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU MESZKANOWEGO MÓJ DOM Kwota

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Zał. 1B Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo