Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych posiadaczom konta Xelion, zawieranych i wykonywanych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i stosuje się go łącznie z postanowieniami Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) akceptant przedsiębiorca przyjmujący zapłatę przy użyciu kart Xelion, 2) automatyczna spłata forma rozliczenia bezgotówkowego w złotych pomiędzy Posiadaczem a Bankiem polegająca na obciążaniu rachunku Posiadacza prowadzonego przez Bank kwotą spłaty zadłużenia wskazaną przez Posiadacza w dyspozycji automatycznej spłaty, 3) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza/ Użytkownika zgody na wykonanie transakcji, w sposób określony w Regulaminie, 4) Bank Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, który jest wydawcą karty podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; adres wykaz wszystkich jednostek Banku, ich adresów i godzin otwarcia jest dostępny na stronie oraz w każdej jednostce Banku, 5) cykl rozliczeniowy jeden z następujących miesięcznych okresów rozliczeniowych, ustalanych przy zawieraniu Umowy: 1) od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie, 2) od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie, 3) od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie, 4) od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie, 5) od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie, 6) od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie, 6) Xelion Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stale pośrednicząca w wykonywaniu czynności bankowych, w szczególności poprzez stałe dokonywanie określonych w Regulaminie czynności faktycznych związanych z zawieraniem i realizacją umów dotyczących kart kredytowych Xelion, 7) Doradca Finansowy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której Bank na podstawie zawartej umowy zlecił stałe świadczenie na rzecz Xelion usług związanych z zawieraniem i wykonywaniem za pośrednictwem Xelion umów dotyczących kart kredytowych Xelion, 8) dzień roboczy - każdy dzień z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w których Bank regularnie prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczych objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub dzień, w którym bank lub inna instytucja świadcząca usługi płatnicze uczestniczący w wykonaniu tych transakcji regularnie prowadzi działalność wymaganą do ich wykonania, 9) karta dodatkowa kolejna karta do limitu kredytowego wydawana Użytkownikowi, 10) karta główna karta wydana Posiadaczowi; limit karty nie może być wyższy niż przyznany Posiadaczowi limit kredytowy, 11) karta - karta Xelion karta płatnicza kredytowa wydana przez Bank, przy użyciu której Posiadacz/Użytkownik wykorzystuje przyznany przez Bank limit kredytowy; karta jest własnością Banku, 12) Klient osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą Doradca Finansowy nawiązał kontakt w celu zawarcia umowy o kredyt i kartę kredytową Xelion w imieniu i na rzecz Banku, 13) kod CVC2-3-cyfrowy numer zamieszczony na rewersie karty, za polem przeznaczonym na podpis, służący do autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty, 14) konto Xelion rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych otwierany i obsługiwany przez Bank za pośrednictwem Xelion, 15) kwota minimalna - określona w Zestawieniu transakcji minimalna kwota, jaką Posiadacz jest zobowiązany zapłacić Bankowi z tytułu zadłużenia w terminie od daty wystawienia Zestawienia transakcji do terminu w nim określonego, tj. do dnia spłaty, 16) limit karty przyznany przez Bank limit do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje kartą, z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach limitu kredytowego, 17) limit kredytowy/ całkowita kwota kredytu określona w Umowie kwota do której mogą być dokonane transakcje kartami wydanymi w ramach tej Umowy, z uwzględnieniem należnych opłat, prowizji i odsetek, 18) Odbiorca beneficjent płatności realizowanej w trybie transakcji bezgotówkowej, 19) PIN kod identyfikacyjny poufny numer przypisany do karty stanowiący indywidualne zabezpieczenie, odrębny dla każdej karty, znany tylko Posiadaczowi/Użytkownikowi. PIN łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/Użytkownika oraz autoryzacji transakcji w urządzeniach wymagających jego wprowadzenia, 20) Posiadacz Posiadacz konta Xelion, który zawarł z Bankiem Umowę o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A.; Posiadacz może dokonywać w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji przy użyciu karty głównej, 21) Posiadacz konta Xelion osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, na rzecz której Bank prowadzi konto Xelion, 22) rachunek do spłaty zadłużenia - rachunek do dokonywania spłaty zadłużenia, którego numer Bank podaje w piśmie przesyłanym wraz z każdą kartą oraz w Zestawieniu transakcji; spłata zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych kartami wydanymi w ramach Umowy jest dokonywana na jeden numer rachunku do spłaty zadłużenia, ZPZ Nr A/24/2012 ( )

2 23) serwis TeleXelion usługa telekomunikacyjnego dostępu do rachunku Xelion poprzez telefoniczny dostęp automatyczny lub za pośrednictwem konsultanta TeleXelion (numer telefonu Serwisu podany jest w 5 ust. 1 pkt 1) Regulaminu) umożliwiająca m.in. uzyskiwanie informacji o wykorzystaniu limitu kredytowego i dokonanych transakcjach, 24) serwis XelionInternet - usługa telekomunikacyjna umożliwiająca uzyskiwanie informacji o wykorzystaniu limitu kredytowego i dokonanych transakcjach, 25) system płatniczy - podmiot prawny tworzący system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart odpowiednio Bank, MasterCard, 26) Taryfa - obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych, 27) Terminal - bankomat, terminal płatniczy oraz inne urządzenia elektroniczne umożliwiające Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonywanie transakcji przy użyciu karty, 28) transakcja - zapłata za nabywane towary i usługi, wypłata gotówki tj.: a) transakcja bezgotówkowa płatność za nabywane towary lub usługi dokonana u akceptanta, jak również płatność dokonana bez fizycznego użycia karty Xelion w trybie zamówienia składanego pisemnie, telefonicznie lub przez Internet, b) transakcja zbliżeniowa płatność za nabywane towary lub usługi dokonywana u akceptantów przy użyciu funkcji płatności zbliżeniowych (oznaczonej na karcie symbolem PayPass), c) transakcja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach, Banku/bankach, w urzędach pocztowych, 29) Umowa Umowa o limit kredytowy i kartę płatniczą kredytową Banku Pekao S.A., 30) unikatowy identyfikator numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) używany w rozliczeniach międzynarodowych, 31) Użytkownik osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji określonych w Umowie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie Xelion, warunki upoważnienia określa Regulamin i Umowa, 32) Wniosek formularz bankowy wypełniany przez Posiadacza, zawierający prośbę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Xelion, 33) Wniosek o wydanie kolejnej karty - formularz bankowy wypełniany przez Posiadacza, zawierający wniosek o wydanie kolejnej karty kredytowej dla Użytkownika w ramach zawartej Umowy, 34) zadłużenie zadłużenie Posiadacza z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych w ramach Umowy, odsetek, prowizji i opłat z tytułu obsługi kart, 35) zastrzeżenie karty - nieodwołalne zablokowanie karty przez Bank w systemach płatniczych, 36) Zestawienie transakcji - wyciąg zawierający zestawienie rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym: transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych w ramach Umowy, należnych prowizji, opłat i odsetek z tytułu wykorzystanego limitu kredytowego, kwotę całkowitego zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego i kwotę minimalnej spłaty oraz termin spłaty. Rozdział 2 Zasady wydawania kart Xelion Posiadaczowi konta Xelion, w ramach zawartej Umowy może być wydana tylko jedna karta Xelion. 2. W ramach jednej Umowy do jednego limitu kredytowego może być wydanych łącznie 6 kart: jedna dla Posiadacza i pięć dla Użytkowników. Każdemu Użytkownikowi może być wydana tylko jedna karta Xelion. 3. Posiadacz konta Xelion/Klient składa u Doradcy Finansowego Wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do dokonania przez Bank oceny jego zdolności kredytowej. 4. Rozpatrzenie przez Bank Wniosku złożonego przez Klienta jest uwarunkowane zawarciem przez niego umowy konta Xelion. 5. O wydanie kolejnej karty w ramach Umowy Posiadacz może wystąpić w okresie ważności Umowy, składając w Banku Wniosek o wydanie kolejnej karty. Wniosek ten wraz z otrzymaną kartą należy traktować jako aneks do Umowy, modyfikujący tę Umowę w zakresie liczby kart wydanych w ramach Umowy Bank rozpatruje wniosek w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Posiadacza konta Xelion dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3, z zastrzeżeniem ust Bank zastrzega sobie prawo rozpatrzenia Wniosku w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, jeżeli złożone dokumenty wymagają weryfikacji lub uzupełnienia. 3. W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu karty Bank doręcza Umowę Posiadaczowi konta Xelion, za pośrednictwem Doradcy Finansowego, celem jej podpisania, a następnie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy wysyła Posiadaczowi, na wskazany adres do korespondencji, odrębnymi przesyłkami: 1) przesyłką kurierską - kopertę z kartą Xelion wraz z informacją o wysokości przyznanego limitu kredytowego oraz o numerze rachunku do spłaty zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych kartami Xelion wydanymi w ramach Umowy, 2) przesyłką zwykłą - kopertę zawierającą PIN. 4. Jeżeli do zawartej Umowy są wydawane kolejne karty dla Użytkowników, koperty z PIN i koperty z kartami są wysyłane w sposób określony w ust. 3 na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza we Wniosku o wydanie kolejnej karty. 5. W przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania karty Xelion Bank powiadomi o tym pisemnie Posiadacza konta Xelion za pośrednictwem Xelion Wysyłana karta Xelion jest nieaktywna. Kartę należy uaktywnić: 1) telefonicznie w serwisie TeleXelion, pod numerem telefonu ; wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do serwisu TeleXelion są rejestrowane przy pomocy urządzeń nagrywających lub 2) poprzez dokonanie prawidłowej transakcji przy użyciu PIN, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe uaktywnienie karty poprzez dokonanie transakcji zbliżeniowej z PIN. 2. Dokonywanie transakcji w trybie zbliżeniowym jest możliwe po: 1) aktywacji karty wymagającej użycia PIN lub 2) wcześniejszym dokonaniu innej transakcji wymagającej użycia PIN Posiadacz/Użytkownik jest zobowiązany do podpisania karty Xelion bezpośrednio po jej otrzymaniu w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Wniosku i Umowie, odpowiednim do imienia i nazwiska umieszczonego na karcie (nie nale-

3 ży używać drukowanych liter ani paraf). Dla Użytkownika wzorem podpisu jest podpis złożony na Wniosku o wydanie kolejnej karty. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niepodpisania karty po jej otrzymaniu (przez siebie lub Użytkownika) lub podpisania karty drukowanymi literami lub parafą Jeżeli Posiadacz: 1) nie otrzymał koperty z PIN lub koperty z kartą Xelion, w ciągu 20 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3 lub 2) otrzymał tylko jedną z przesyłek (z kartą lub z PIN) i nie otrzymał w ciągu kolejnych 4 dni drugiej przesyłki, lub 3) otrzymał jedną lub obydwie przesyłki uszkodzone w sposób umożliwiający odczytanie numeru karty lub PIN przez osobę nieupoważnioną, powinien zgłosić ten fakt bezpośrednio Doradcy Finansowemu lub telefonicznie poprzez serwis TeleXelion, w celu bezzwłocznego złożenia polecenia zastrzeżenia wysłanej karty. Jeżeli karta Xelion jest w posiadaniu Posiadacza/Użytkownika, Posiadacz/Użytkownik powinien ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający posługiwanie się kartą. Skutki wynikające z niewłaściwego zniszczenia karty obciążają Posiadacza. 2. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, Bank przygotuje nową kartę Xelion i PIN i prześle ją Posiadaczowi w trybie określonym w 4 ust Umowa jest zawierana na czas określony tzn. na okres ważności karty głównej wydanej Posiadaczowi, po upływie którego ulega przedłużeniu na następny i kolejne okresy ważności tej karty, pod warunkiem, że nie później niż 45 dni przed upływem terminu ważności tej karty ani Posiadacz ani Bank nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia Umowy. 2. Bank może złożyć Posiadaczowi, w formie pisemnej, oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy jeżeli: 1) Posiadacz naruszył warunki Umowy lub 2) sytuacja finansowa Posiadacza ulegnie istotnemu pogorszeniu rozumianemu jako trwająca dłużej niż 3 miesiące utrata dochodu lub obniżenie wysokości dochodu Posiadacza o co najmniej 1/3 w stosunku do poziomu dochodów osiąganych w dacie zawarcia Umowy, lub 3) karta główna wydana Posiadaczowi została wycofana z oferty Banku. 3. Po upływie terminu ważności wydanej karty w okresie obowiązywania Umowy Bank wznawia kartę na kolejny okres ważności. W przypadku wznowienia karty przez Bank wznowiona karta: 1) ma nowy termin ważności, 2) ma przypisany ten sam PIN, co dotychczas używana karta, 3) jest przesyłana na posiadany przez Bank adres korespondencyjny, listem zwykłym przed upływem terminu ważności dotychczas używanej karty, 4) jest nieaktywna - Posiadacz/Użytkownik powinien aktywować kartę w sposób określony w 5 ust W przypadku: 1) nieotrzymania przesyłki zawierającej wznowioną kartę przed upływem terminu ważności karty dotychczas używanej lub 2) otrzymania przesyłki z kartą uszkodzonej w sposób umożliwiający odczytanie numeru karty, Posiadacz jest zobowiązany postąpić w sposób opisany w 7 ust Karta, której okres ważności zakończył się powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający dalsze posługiwanie się nią. Za skutki wynikłe z nie zniszczenia dotychczas używanej karty odpowiedzialność ponosi Posiadacz. 6. W przypadku wystąpienia o wcześniejsze wydanie karty Xelion z nowym okresem ważności, karta dotychczas używana traci ważność w momencie aktywowania nowej karty Xelion przez Posiadacza/Użytkownika lub upływu terminu ważności dotychczasowej karty. 9. Posiadacz może złożyć za pośrednictwem Doradcy Finansowego pisemną dyspozycję dotyczącą odtworzenia numeru PIN. W terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji, Bank wyśle Posiadaczowi kopertę z PIN, na wskazany adres do korespondencji. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą Karta wydana przez Bank umożliwia realizowanie transakcji w ciężar limitu kredytowego. 2. Kartą może posługiwać się wyłącznie Posiadacz/Użytkownik, którego imię i nazwisko widnieje na karcie. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie karty Dokonanie transakcji kartą wymaga autoryzacji przez Posiadacza /Użytkownika w jeden z poniższych sposobów: 1) złożenia podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji lub wprowadzenia PIN podczas dokonywania zapłaty u akceptanta oraz w przypadku realizacji wypłaty gotówki w jednostkach Banku/ banków, 2) wprowadzenia PIN w przypadku użycia karty w bankomacie, 3) podania numeru karty, daty ważności karty i kodu CVC2 w przypadku transakcji dokonywanych, bez fizycznego użycia karty. 2. W przypadku transakcji zbliżeniowych autoryzacja transakcji dokonywana jest poprzez zbliżenie karty do terminala płatniczego, a w przypadku transakcji powyżej maksymalnej kwoty transakcji zbliżeniowej - dodatkowo poprzez wprowadzenie PIN lub złożenie podpisu. Wysokość maksymalnej kwoty transakcji zbliżeniowej, autoryzowanej wyłącznie poprzez zbliżenie karty jest ustalana dla danego kraju przez systemy płatnicze. Wysokość tej kwoty dla Polski jest podana w komunikacie dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Zrealizowane transakcje, autoryzowane zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, uznaje się za prawidłowo wykonane. 4. Posiadacz/Użytkownik przy dokonywaniu transakcji obowiązany jest okazać na żądanie Banku lub akceptanta dokument stwierdzający tożsamość. Odmowa okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość może skutkować brakiem możliwości realizacji transakcji.

4 Posiadacz /Użytkownik może odwołać autoryzację transakcji do momentu jej dokonania w trybie przewidzianym dla danego rodzaju transakcji. 2. Posiadacz /Użytkownik nie może odwołać transakcji kartą po dokonaniu jej autoryzacji Limit kredytowy obciążają transakcje dokonane przez Posiadacza /Użytkownika, a także przez inne osoby, które weszły w posiadanie karty, PIN, kodu CVC2. 2. Użytkownik korzysta z karty do wysokości limitu karty w ramach dostępnego limitu kredytowego. Użytkownik dokonuje transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza, który ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika. 3. Posiadacz jest zobowiązany do zapoznania Użytkownika ze wszystkimi obowiązkami przewidzianymi w Regulaminie i Umowie oraz zapewnienia dochowania tych obowiązków przez Użytkownika. Rozdział 4 Zasady bezpieczeństwa Posiadacz / Użytkownik jest zobowiązany do: 1) przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą karty oraz nie przechowywania karty razem z PIN, 2) używania PIN i kodu CVC2 w sposób zabezpieczający przed ich przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione, 3) nie udostępniania karty lub jej danych osobom nieuprawnionym i nie ujawniania PIN, 4) nie ujawniania kodu CVC2 osobom nieuprawnionym, 5) podpisania karty po jej otrzymaniu, zgodnie z postanowieniami 6 ust. 1, 6) zniszczenia karty po upływie terminu ważności karty lub po upływie terminu wypowiedzenia Umowy, 7) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty karty i PIN, nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do karty i PIN, kodu CVC2, kradzieży karty lub jej przywłaszczenia, 8) zgłoszenia Bankowi zatrzymania karty w bankomacie, celem jej zastrzeżenia przez Bank, 9) dokonania zgłoszenia faktu utraty karty w wyniku przestępstwa, przywłaszczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną policji kraju, na obszarze, którego miało miejsce zdarzenie, 10) przedłożenia Bankowi potwierdzenia wydanego przez policję, o dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 9, 11) przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Posiadacz /Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku o stwierdzonych transakcjach nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych, w sposób wskazany w 20. W przypadku nie dokonania powiadomienia Banku, o którym mowa powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku do spłaty zadłużenia albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza z tego tytułu względem Banku wygasają. W przypadku wystąpienia transakcji nieautoryzowanej, o ile powiadomienie Banku nastąpi w terminie podanym powyżej, Bank jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę transakcji nieautoryzowanej przywracając obciążony limit kredytowy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca transakcja nieautoryzowana. 3. Ze względu na bezpieczeństwo obrotu numer karty i kod CVC2 nie mogą być podawane osobom trzecim w innych celach niż: 1) dokonanie transakcji, 2) zgłoszenie utraty karty, 3) odnotowanie w dokumentach wystawionych dla potrzeb Banku. Dokonując płatności bez fizycznego użycia karty należy przestrzegać szczególnych środków bezpieczeństwa, aby dane karty nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym. Przy dokonywaniu płatności kartami w sieci Internet należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu opisanych na stronie oraz używać aktualnych programów antywirusowych i zapór sieciowych (firewall). 4. Posiadacz/Użytkownik powinien przechowywać potwierdzenia dokonanych transakcji w celu udokumentowania ewentualnej reklamacji Posiadacz ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, jeśli są one skutkiem: 1) posłużenia się kartą utraconą lub skradzioną, 2) przywłaszczenia karty lub nieuprawnionego użycia karty w wyniku niedochowania przez Posiadacza /Użytkownika obowiązków określonych w 14 ust. 1 pkt 1-5. Równowartość 150 euro w złotych oblicza się według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wykonania transakcji nieautoryzowanej. 2. Posiadacz odpowiada za transakcje nieautoryzowane w pełnej wysokości jeśli doszło do nich w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków określonych w 14 ust. 1 pkt Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z 14 ust. 1 pkt 7, Posiadacz nie ponosi odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane, chyba, że Posiadacz /Użytkownik doprowadził umyślnie do tych transakcji. 4. Posiadacz może skorzystać, składając pisemną dyspozycję, z usługi zabezpieczenia transakcji kartą, polegającej na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane. Wysokość opłaty za zabezpieczenie transakcji kartą jest określona w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych". Usługa jest aktywna począwszy od następnego dnia po złożeniu dyspozycji. Usługa nie obejmuje transakcji, o których mowa w ust Posiadacz może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi, o której mowa w ust. 4, ze skutkiem na następny dzień po złożeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji rezygnacji z usługi Bank ma prawo zablokować kartę w przypadku: 1) pojawienia się nieuprawnionych transakcji lub podejrzenia że takie transakcje mogą się pojawić, 2) umyślnego doprowadzenia przez Posiadacza/Użytkownika do transakcji nieautoryzowanej, 3) braku spłaty lub nieterminowej spłaty zobowiązań kredytowych Posiadacza zaciągniętych w Banku,

5 4) przewidzianym w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2. Bank poinformuje Posiadacza/Użytkownika o zablokowaniu karty przed jej zablokowaniem lub - jeżeli nie będzie to możliwe - niezwłocznie po zablokowaniu, na numer telefonu do kontaktu wskazany we Wniosku/Wniosku o wydanie kolejnej karty, chyba, że przekazanie informacji o blokadzie będzie niewskazane ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa. Przy próbie użycia zablokowanej karty Posiadacz/Użytkownik zostanie poproszony o skontaktowanie się z Bankiem. W przypadku, gdy karta została zablokowana na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Bank może poinformować Posiadacza/Użytkownika na jego wyraźny wniosek, że blokada została dokonana na żądanie uprawnionego podmiotu. 3. W przypadku ustania przyczyny zablokowania karty, Bank odblokuje kartę Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić poprzez serwis TeleXelion, dokonując zastrzeżenia karty, fakt utraty karty, ujawnienia PIN lub kodu CVC2, nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty i PIN lub kodu CVC2, kradzieży karty, przywłaszczenia karty, zrealizowania transakcji nieautoryzowanych. Numery telefonów do zastrzeżeń są zamieszczone na Zestawieniu transakcji i na stronach internetowych Banku. Jeżeli skontaktowanie się z serwisem TeleXelion nie jest możliwe należy niezwłocznie powiadomić dowolną jednostkę Banku lub bank w kraju lub za granicą, uczestniczący w systemie płatniczym. 2. Posiadacz/Użytkownik zgłaszający zastrzeżenie karty otrzymuje numer pozycji zastrzeżenia jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a także imię i nazwisko pracownika przyjmującego zgłoszenie. Posiadacz/Użytkownik może powoływać się na ten numer w dalszych kontaktach z Bankiem. Posiadacz/Użytkownik dokonując telefonicznego zastrzeżenia karty powinien podać dane, pozwalające na identyfikację karty, której dotyczy zastrzeżenie. 3. Wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do serwisu TeleXelion są rejestrowane przy pomocy urządzeń nagrywających. 4. Karta odnaleziona po jej zastrzeżeniu nie może być ponownie użyta. Kartę należy zniszczyć w sposób uniemożliwiający posługiwanie się kartą. Skutki wynikające z niewłaściwego zniszczenia karty obciążają Posiadacza. 5. W miejsce karty zablokowanej po zastrzeżeniu Bank wydaje nową kartę z nowym numerem oraz nowym PIN i przesyła ją w trybie określonym w 4 ust W przypadku zniszczenia karty Xelion fakt ten należy zgłosić Doradcy Finansowemu. W zależności od okoliczności jej zniszczenia i dyspozycji Posiadacza, Bank może wydać duplikat dotychczas używanej karty. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zniszczeniu karty Xelion, Doradca Finansowy wydaje Posiadaczowi kopię złożonej dyspozycji z adnotacją potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia Bank ma prawo odmówić realizacji autoryzowanych transakcji w przypadkach: 1) przekroczenia dostępnego limitu kredytowego lub limitu karty, 2) stwierdzenia braku spłaty kwoty minimalnej w terminie wskazanym w Zestawieniu transakcji, 3) rozwiązania Umowy, 4) przewidzianych prawem, w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i w Ustawie Prawo bankowe, 5) ze względów bezpieczeństwa celem ochrony przed nieuprawnionymi transakcjami, 6) gdy Posiadacz utracił zdolność kredytową, 7) gdy Posiadacz zataił wskazane we Wniosku informacje wymagane przez Bank dla oceny jego zdolności kredytowej albo udzielił Bankowi fałszywych informacji. 2. Błędne, czwarte, kolejne wprowadzenie PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę wykonania transakcji do czasu skontaktowania się z Bankiem. 3. O odmowie wykonania transakcji oraz o powodach odmowy - jeśli jest to możliwe, Bank informuje Posiadacza / Użytkownika za pośrednictwem akceptanta lub w formie komunikatu w Terminalu przy próbie dokonania transakcji, zawierającego także prośbę o kontakt z Bankiem. 4. Celem ochrony przed nieuprawnionymi transakcjami Bank jest uprawniony do monitorowania wszelkich transakcji oraz prób realizacji transakcji. Bank ma prawo kontaktować się z Posiadaczem lub z Użytkownikiem celem potwierdzenia autentyczności transakcji. 5. W przypadkach przewidzianych prawem Bank jest uprawniony przekazywać dane o kartach, transakcjach oraz Posiadaczach /Użytkownikach do organów ścigania, Bankowego Rejestru oraz do agentów rozliczeniowych Posiadacz zobowiązany jest do kontrolowania swojego zadłużenia wobec Banku. Nieotrzymanie Zestawienia transakcji nie zwalnia Posiadacza z obowiązku wpłaty kwoty minimalnej. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z serwisem TeleXelion w celu uzyskania duplikatu tego Zestawienia transakcji i ewentualnie uzyskania informacji o wysokości zadłużenia. 2. Za przekroczenie limitu kredytowego pełną odpowiedzialność ponosi Posiadacz. Rozdział 5 Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do Banku stwierdzone transakcje nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane, nie później niż w terminie 13 miesięcy od daty obciążenia lub uznania rachunku do spłaty zadłużenia albo od dnia w którym transakcja miała być wykonana. Reklamacje mogą być składane w Banku: pisemnie - za pośrednictwem Doradcy Finansowego lub telefonicznie za pośrednictwem serwisu TeleXelion, Infolinii, faksu. Dane adresowe Biura Reklamacji Banku i Oddziałów Banku oraz numery telefonów i faksów, pod którymi można składać reklamacje są dostępne na stronie internetowej Banku 2. Jeżeli Posiadacz nie dokona powiadomienia o którym mowa w ust. 1 w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku do spłaty zadłużenia albo od dnia w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza wobec Banku z tytułu transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych wygasają. 3. Bank rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie, po ich wpływie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.

6 4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3, Bank przekazuje Posiadaczowi informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. Posiadacz powinien dołączyć do reklamacji kopie pokwitowań lub dowodów sprzedaży dotyczących reklamowanej transakcji oraz jest zobowiązany udzielić Bankowi wszelkich informacji dotyczących reklamowanej transakcji w formie wskazanej przez Bank. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji liczy się od dnia dostarczenia Bankowi żądanych przez Bank informacji dotyczących reklamowanej transakcji, o której mowa powyżej lub informacji o niemożności dostarczenia żądanych informacji, pokwitowań lub dowodów sprzedaży wraz z uzasadnieniem. 6. Posiadacz jest zobowiązany zwrócić do Banku kartę jeśli reklamacja dotyczy karty, a Bank zażąda jej zwrotu. 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, jeżeli uprzednio Bank warunkowo uznał limit kredytowy kwotą reklamowanej transakcji, Bank ma prawo do ponownego obciążenia limitu kredytowego, reklamowaną kwotą. 8. Jeżeli uznanie limitu kredytowego z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z obowiązku zwrotu kwoty wymienionej w ust Bank potwierdza przyjęcie reklamacji pisemnie, na adres do korespondencji lub w inny sposób uzgodniony z Posiadaczem. 10. Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji lub w innej formie, uzgodnionej z Posiadaczem. Rozdział 6 Zasady oprocentowania kredytu Kredyt wykorzystany poprzez dokonanie transakcji kartą jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalanej na bazie zmiennej stopy podstawowej Banku i marży Banku stałej w całym okresie obowiązywania Umowy. 2. Wysokość oprocentowania kredytu nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych określonych na podstawie ustawy Kodeks cywilny. Jeżeli wysokość oprocentowania obliczona, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych, oprocentowanie kredytu jest równe wysokości odsetek maksymalnych. 3. Wysokość zmiennej stopy podstawowej Banku jest ustalana na podstawie stopy odniesienia WIBOR 1M - z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 4-6 i podawana do publicznej wiadomości w lokalach jednostek Banku oraz na stronie internetowej Banku. 4. Stopa odniesienia WIBOR 1M wyliczana jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań oprocentowania 1-miesięcznych złotowych pożyczek międzybankowych WIBOR, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, dla którego jest obliczana. 5. Zmiana wysokości obowiązującej stopy odniesienia WIBOR 1M następuje w przypadku, gdy różnica pomiędzy wyliczoną w danym miesiącu (zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4) stopą odniesienia WIBOR 1M, a stopą odniesienia WIBOR 1M dotychczas obowiązującą wynosi więcej niż 0,20 punktu procentowego. 6. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5, ustalana jest nowa wysokość obowiązującej stopy odniesienia WIBOR 1M, równa średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i obowiązuje od 1-go roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta różnica wystąpiła. 7. Wysokość dotychczas obowiązującej stopy odniesienia WIBOR 1M, wysokość stopy odniesienia WIBOR 1M wyliczonej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, dla którego jest ustalana oraz wysokość stopy odniesienia WIBOR 1M mającej obowiązywać w miesiącu kalendarzowym dla którego jest ustalana, są podawane do publicznej wiadomości w lokalach jednostek Banku oraz na stronie internetowej Banku. 8. W przypadku zmiany wysokości stopy odniesienia WIBOR 1M zgodnie z ust. 5 6, zmianie ulega również wysokość stopy podstawowej Banku. Wysokość stopy podstawowej Banku zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile uległa zmianie stopa odniesienia WIBOR 1M. Zmiana wysokości stopy podstawowej Banku następuje z dniem zmiany wysokości stopy odniesienia WIBOR 1M. 9. W przypadku zmiany wysokości stopy podstawowej Banku, wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle punktów procentowych, o ile zmieni się ta stopa, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następuje z pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego następującego po dniu zmiany wysokości stopy podstawowej Banku. 10.Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, nie wymaga uprzedniego powiadomienia Posiadacza. 11. Informacja o aktualnej wysokości oprocentowania kredytu jest zamieszczana w Zestawieniu transakcji. W przypadku wypowiedzenia przez Posiadacza karty Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawienia transakcji, zawierającego informację o zmianie wysokości oprocentowania, do upływu okresu wypowiedzenia kredyt jest oprocentowany według dotychczasowej stopy procentowej Od wykorzystanego kredytu Bank nalicza i pobiera w ciężar limitu kredytowego następujące należności: 1) dla transakcji bezgotówkowych - odsetki za każdy dzień począwszy od dnia obciążenia Banku kwotą transakcji, aż do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę zadłużenia, przy czym: a) odsetki są naliczane od całej kwoty transakcji, od dnia obciążenia Banku kwotą transakcji do dnia poprzedzającego częściową spłatę zadłużenia, b) odsetki są naliczane od niespłaconej kwoty transakcji, od dnia dokonania częściowej spłaty do ostatniego dnia danego cyklu rozliczeniowego, c) odsetki nie są naliczane jeśli zadłużenie zostanie spłacone w całości do dnia spłaty określonego w Zestawieniu transakcji, 2) dla transakcji gotówkowych prowizje od dokonanych transakcji oraz odsetki za każdy dzień począwszy od dnia obciążenia Banku kwotą transakcji gotówkowych do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę zadłużenia. Jeżeli Posiadacz dokona spłaty części zadłużenia: a) odsetki naliczane są od pełnej kwoty transakcji, od dnia obciążenia Banku kwotą dokonanych transakcji do dnia poprzedzającego częściową spłatę, b) odsetki naliczane są od niespłaconej kwoty transakcji, od dnia dokonania częściowej spłaty do ostatniego dnia danego cyklu rozliczeniowego.

7 2. W przypadku braku spłaty kwoty minimalnej Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości odsetek maksymalnych, określonych na podstawie Ustawy Kodeks cywilny, począwszy od pierwszego dnia cyklu rozliczeniowego w którym nie nastąpiła wymagana spłata, do ostatniego dnia cyklu poprzedzającego cykl, w którym zaległa spłata została dokonana. 3. Przy obliczaniu kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania limitu kredytowego w stosunku do 365 dni w roku. 4. Za dzień dokonania spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek do spłaty zadłużenia wskazany przez Bank w piśmie, które zostało przesłane wraz z kartą oraz w Zestawieniu transakcji. Rozdział 7 Zasady funkcjonowania przyznanego przez Bank limitu kredytowego Przyznany Posiadaczowi limit kredytowy ma charakter odnawialny, a wykorzystanie limitu kredytowego następuje poprzez dokonywanie transakcji kartą. 2. Opłaty, prowizje oraz odsetki obciążają przyznany przez Bank limit kredytowy. 3. Posiadacz może, w okresie ważności karty Xelion, wystąpić o zmianę wysokości przyznanego limitu kredytowego. Pisemne wystąpienie w tej sprawie powinien złożyć za pośrednictwem Doradcy Finansowego. W przypadku wystąpienia o podwyższenie limitu kredytowego, Bank podejmie decyzję po dostarczeniu przez Posiadacza dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej o ile będą one wymagane. Zmiana limitu kredytowego wymaga podpisania aneksu do Umowy. 4. W okresie ważności karty Xelion Bank może wystąpić do Posiadacza o przedłożenie zaktualizowanych dokumentów dotyczących uzyskiwanych dochodów oraz zobowiązań finansowych. W przypadku stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty zadłużenia, Bank może podjąć decyzję o obniżeniu limitu karty. O wysokości obniżonego limitu karty Bank niezwłocznie informuje Posiadacza, dokonując jednocześnie wypowiedzenia zmieniającego limit kredytowy. Posiadacz jest zobowiązany do spłaty zadłużenia przewyższającego obniżony limit kredytowy w terminie wskazanym przez Bank Posiadacz jest zobowiązany do dokonywania wpłaty na rzecz Banku, co najmniej kwoty minimalnej, w wysokości i w terminie określonym przez Bank w Zestawieniu transakcji. 2. Posiadacz karty może dokonać wpłaty na rachunek do spłaty zadłużenia w trakcie trwania cyklu rozliczeniowego. Dokonana wpłata powiększa dostępny limit karty głównej z limitem równym limitowi kredytowemu. 3. Kwota wpłaty przewyższająca zadłużenie jest nieoprocentowana. Nadpłacona kwota na zakończenie cyklu rozliczeniowego jest zaliczana przez Bank w poczet operacji, opłat, prowizji i odsetek z tytułu użytkowania karty w bieżącym i kolejnych cyklach rozliczeniowych. 4. Wpłaty: 1) gotówkowe na rachunek do spłaty zadłużenia dokonywane w jednostkach Banku, 2) bezgotówkowe na rachunek do spłaty zadłużenia dokonywane z rachunków prowadzonych w Banku są udostępniane na tym rachunku niezwłocznie. 5. Wpłaty bezgotówkowe na rachunek do spłaty zadłużenia przekazywane z innych banków są udostępniane na tym rachunku niezwłocznie po uznaniu rachunku Banku kwotami tych wpłat Posiadacz składając Wniosek o wydanie karty Xelion może złożyć pisemną dyspozycję, zwaną dalej dyspozycją automatycznej spłaty, w ramach, której upoważni Bank do automatycznego pobierania: 1) kwoty minimalnej, albo 2) całości zadłużenia w poprzednim cyklu rozliczeniowym, wskazanej na zestawieniu transakcji, z konta Xelion, którego Posiadacz jest posiadaczem lub jednym z posiadaczy, zgodnie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania tego konta. 2. Realizacja dyspozycji automatycznej spłaty rozpocznie się od drugiego dnia roboczego po jej złożeniu i będzie realizowana przez Bank w terminie określonym w Umowie. Na kolejnych Zestawieniach transakcji przekazywanych do Posiadacza będzie umieszczana informacja przypominająca o konieczności zapewnienia środków na wskazanym rachunku, niezbędnych dla realizacji automatycznej spłaty. 2.* Realizacja dyspozycji automatycznej spłaty rozpocznie się od trzeciego dnia roboczego po jej złożeniu i będzie realizowana przez Bank w terminie określonym w Umowie. Na kolejnych Zestawieniach transakcji przekazywanych do Posiadacza będzie umieszczana informacja przypominająca o konieczności zapewnienia środków na wskazanym rachunku, niezbędnych dla realizacji automatycznej spłaty. 3. Dyspozycja automatycznej spłaty może zostać zmieniona przez Posiadacza poprzez złożenie nowej dyspozycji automatycznej spłaty, zgodnie z postanowieniami ust. 1. Zmieniona dyspozycja będzie obowiązywała od terminu określonego w Umowie. Do czasu rozpoczęcia realizacji płatności w oparciu o zmienioną dyspozycję lub w przypadku odmowy jej przyjęcia przez Bank, płatności będą realizowane w oparciu o dotychczas realizowaną przez Bank dyspozycję automatycznej spłaty. 4. W celu realizacji dyspozycji automatycznej spłaty Posiadacz zobowiązuje się do zapewnienia na rachunku, z którego ma być realizowana spłata, na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty, środków w wysokości zapewniającej dokonanie spłaty, zgodnie ze złożoną dyspozycją i nie dysponowania nimi do czasu obciążenia przez Bank rachunku tytułem spłaty. 5. W przypadku, gdy w momencie wykonywania przez Bank dyspozycji automatycznej spłaty na rachunku z którego ma być realizowana spłata nie będzie środków niezbędnych do dokonania spłaty, zgodnie ze złożoną dyspozycją automatycznej spłaty, dyspozycja nie zostanie wykonana. Posiadacz powinien dokonać nie zrealizowanej spłaty we własnym zakresie. 6. Dyspozycja automatycznej spłaty nie zostanie wykonana, poza przypadkiem opisanym w ust. 5, także jeśli: 1) umowa rachunku, o którym mowa w ust. 1, została rozwiązana, lub 2) Posiadacz karty odwołał dyspozycję automatycznej spłaty, lub 3) środki na rachunku, o którym mowa w ust. 1, zostaną zajęte przez organy do tego upoważnione, lub 4) wystąpią okoliczności wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zapisów umowy o prowadzenie rachunku, uniemożliwiające jej realizację przez Bank. 7. W przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji automatycznej spłaty z przyczyn określonych w ust. 6 Posiadacz powinien dokonać nie zrealizowanej spłaty we własnym zakresie oraz ustalić z Bankiem formę realizowania najbliższej oraz

8 kolejnych spłat zadłużenia. W przypadku braku ustaleń w tym zakresie Posiadacz jest zobowiązany dokonywać spłaty zadłużenia we własnym zakresie, zgodnie z postanowieniami Umowy. 8. Jeśli Posiadacz, mimo realizacji przez Bank dyspozycji automatycznej spłaty, dokona spłaty zadłużenia we własnym zakresie - dla nadpłaconej kwoty mają zastosowanie postanowienia 24 ust. 2 i 3. * ust. 2 w wersji oznaczonej gwiazdką obowiązuje do r. włącznie 26. W przypadku spadku wartości dotychczasowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, w wyniku którego aktualna wartość prawnego zabezpieczenia jest mniejsza niż wymagana dla przyznanego limitu kredytowego, Posiadacz karty jest zobowiązany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia na wezwanie Banku. Na życzenie Posiadacza karty, Bank niezwłocznie informuje Posiadacza karty o wysokości zabezpieczenia wymaganego dla przyznanego Posiadaczowi limitu kredytowego W ramach limitu kredytowego Posiadacz /Użytkownik może dokonywać transakcji w kraju i za granicą. Transakcje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane, chyba że Posiadacz/Użytkownik decyduje się na zawarcie transakcji w innej walucie oferowanej przez akceptanta. 2. Limit kredytowy jest obciążany równowartością złotową kwot transakcji dokonanych za granicą. Transakcje dokonane za granicą przy użyciu kart są przeliczane, w dniu rozliczenia transakcji, z waluty transakcji na złoty po kursie sprzedaży obowiązującym w Banku, a w przypadku braku kursu Banku dla waluty w której była dokonana transakcja będą przeliczane z waluty transakcji na dolary amerykańskie według kursu stosowanego przez organizację MasterCard i następnie przeliczane na złote według kursu sprzedaży dla dolara amerykańskiego obowiązującego w Banku w dniu rozliczenia transakcji, z uwzględnieniem prowizji Banku określonej w Taryfie. 2. Za moment otrzymania zlecenia obciążenia limitu kredytowego z tytułu transakcji uznaje się dzień roboczy, w którym Bank otrzymał z systemu płatniczego informację o rozliczeniu danej transakcji. Obciążenie limitu kredytowego z tytułu transakcji, następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia obciążenia limitu kredytowego. 3. Informacje o kursach walutowych zastosowanych do transakcji zagranicznych, wraz z kwotami tych transakcji w walucie transakcji i po przeliczeniu na złote są podawane w Zestawieniu transakcji. 4. Kursy walutowe Banku prezentowane są na stronach internetowych Banku Posiadacz może żądać zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez Odbiorcę płatności dokonanej kartą (lub za jego pośrednictwem) jeśli w momencie autoryzacji nie została określona dokładnie kwota transakcji i była ona wyższa niż kwota jakiej Posiadacz mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji oraz istotne okoliczności sprawy. 2. Na żądanie Banku Posiadacz karty jest zobowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące spełnienie warunków, o których mowa w ust Posiadacz może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku do spłaty zadłużenia kwotą transakcji. 4. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty transakcji albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. Jeśli Posiadacz nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem, może złożyć skargę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz skargę do organu wskazanego w 46 ust W przypadku naruszenia przez Bank postanowień ustawy o kredycie konsumenckim, Posiadacz po złożeniu pisemnego oświadczenia w tej sprawie, zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanego limitu kredytowego bez oprocentowania i innych kosztów limitu kredytowego, za wyjątkiem kosztów ustanowienia zabezpieczenia, w ciągu 90 dni od daty złożenia oświadczenia. 2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Banku o: 1) zmianie danych personalnych i teleadresowych swoich lub Użytkownika, 2) zmianie źródeł uzyskiwanych dochodów, 3) trwającym dłużej niż 3 miesiące istotnym pogorszeniu jego sytuacji finansowej, polegającym na utracie dochodu lub obniżeniu wysokości dochodu Posiadacza o co najmniej 1/3 w stosunku do poziomu dochodów osiąganych w dacie zawarcia Umowy Należność z tytułu zobowiązania wynikającego z Umowy, niespłacona w terminie wskazanym w Zestawieniu transakcji, albo spłacona w niepełnej wysokości zostanie uznana jako zadłużenie przeterminowane poczynając od terminu spłaty wskazanego w Zestawieniu transakcji lub terminu spłaty określonego przez Bank w przesłanym Posiadaczowi piśmie dotyczącym wysokości zadłużenia do spłaty. 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, kredyt nie zostanie spłacony w całości, Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości odsetek maksymalnych określonych na podstawie Ustawy Kodeks cywilny. 3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank informuje Posiadacza oraz inne osoby zobowiązane poprzez: 1) pisemne upomnienia i wezwania do zapłaty, 2) kontakty telefonicznie. 4. Wysłanie pierwszego listu (upomnienia) następuje nie wcześniej niż w 7-mym dniu braku spłaty. Drugi list (wezwanie do zapłaty) może być wysłany nie wcześniej niż w 30-tym dniu braku spłaty. Upomnienie i wezwanie do zapłaty są wysyłane listem zwykłym. 5. W przypadku dalszego utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego, nie wcześniej niż w 60-tym dniu braku spłaty, do osób, o których mowa powyżej, wysyłany jest trzeci list (wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy). Nie wcześniej niż w 80-tym dniu braku spłaty wysyłany jest kolejny list (wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy). Zawiadomienia o istnieniu zadłużenia przeterminowanego będące wezwaniami do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy oraz oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy wysyłane będą przez Bank listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji Posiadacza. Zawiadomienia o istnieniu zadłużenia przeterminowanego inne niż wskazane w zdaniu poprzedzającym mogą być wysyłane także listami zwykłymi. 6. Pierwszy kontakt telefoniczny następuje nie wcześniej niż w 3-cim dniu braku spłaty. Kolejne kontakty podejmowane są w zależności od stanu spłaty zadłużenia oraz ustaleń poczynionych z osobami zobowiązanymi, aż do momentu uregulowania zadłużenia lub wypowiedzenia Umowy.

9 7. W przypadku złożenia w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wystawionemu przez Bank bankowemu tytułowi egzekucyjnemu lub wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Bank będzie pobierał odsetki w wysokości określonej w ust. 2 od zadłużenia przeterminowanego, zgodnie z uzyskanym tytułem wykonawczym. Rozdział 8 Wypowiedzenie Umowy Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy: 1) z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadku, gdy Posiadacz : a) utraci zdolność kredytową, b) nie spłaci w terminie określonym w Umowie dwóch kolejnych spłat minimalnych w pełnej wysokości, po uprzednim wezwaniu Posiadacza do spłaty zaległych należności w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, c) zatai wskazane we Wniosku informacje wymagane przez Bank dla oceny sytuacji finansowej Posiadacza albo udzieli Bankowi fałszywych informacji, 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania karty do działalności sprzecznej z prawem: a) wykorzystywania karty do działalności sprzecznej z prawem, b) wynikającym z aktów prawnych obowiązujących w polskim porządku prawnym. 2. Wypowiedzenie Umowy skutkuje rozwiązaniem Umowy po upływie okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Bank wzywa Posiadacza do zwrotu, najpóźniej w pierwszym dniu po upływie okresu wypowiedzenia, kart wydanych w ramach Umowy oraz do spłaty wszelkich należności z tytułu dokonanych transakcji, należnych odsetek oraz opłat i prowizji, w wysokości określonej w Zestawieniu transakcji lub piśmie Banku wypowiadającym Umowę. Jeżeli Posiadacz nie zwróci którejkolwiek z kart wydanych w ramach Umowy Bank dokonuje jej zastrzeżenia. Posiadacz jest zobowiązany do zwrotu kredytu wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Posiadacz ma prawo wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia wpływu do Banku oświadczenia o wypowiedzeniu. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza jest on zobowiązany do zwrotu kart wydanych w ramach Umowy najpóźniej pierwszym dniu po upływie okresu wypowiedzenia Umowy lub do zniszczenia karty/kart w sposób uniemożliwiający posłużenie się kartą/kartami. Skutki wynikające z niezwrócenia karty/kart lub z niewłaściwego jej/ich zniszczenia obciążają Posiadacza. 3. Posiadacz wypowiadając Umowę jest zobowiązany dokonać spłaty zadłużenia w terminie spłaty wyznaczonym przez Bank w Zestawieniu transakcji wysłanym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego w którym zostało złożone przez Posiadacza oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub po zakończeniu następnego cyklu rozliczeniowego po dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. W przypadku transakcji zaksięgowanych po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, Posiadacz jest zobowiązany dokonać spłaty zadłużenia z tytułu tych transakcji w terminie wyznaczonym przez Bank w kolejnym Zestawieniu transakcji lub wezwaniu do zapłaty. Bank nalicza odsetki od kwoty wykorzystanego limitu kredytowego do dnia poprzedzającego wpływ środków na spłatę zadłużenia na rachunek do spłaty zadłużenia W przypadku rezygnacji z karty w okresie jej ważności Posiadacz powinien zgłosić ten fakt do Banku na piśmie. Posiadacz może zwrócić kartę do Banku lub zniszczyć ją w sposób uniemożliwiający posługiwanie się nią. Bank dokonuje zastrzeżenia karty z dniem otrzymania oświadczenia o rezygnacji z karty oraz obciąża limit kredytowy kwotami transakcji dokonanych przy użyciu karty do momentu otrzymania rezygnacji z karty. 2. Rezygnacja Posiadacza z karty wydanej dla niego oznacza wypowiedzenie przez Posiadacza Umowy i powoduje zastrzeżenie wszystkich kart wydanych w ramach Umowy. 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z dokonania spłaty transakcji wraz z należnymi Bankowi opłatami, prowizjami i odsetkami, w terminie do dnia spłaty wyznaczonego przez Bank. Bank sporządza Zestawienie transakcji do dnia rozwiązania Umowy. 34. Wypowiedzenie Umowy może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej. Rozdział 9 Postanowienia końcowe Posiadaczowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez Bank, wymogów określonych w art. 26 ust. 1 3 lub 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. 2. Posiadacz ma prawo odstąpić od Umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w art. 27 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych Bank pobiera opłatę za kartę Xelion w okresach rocznych oraz prowizje i opłaty z tytułu transakcji dokonanych kartą oraz z innych tytułów określonych w Regulaminie, w wysokości określonej w Taryfie. 2. Pobrane przez Bank prowizje i opłaty obciążają limit kredytowy. Od opłat i prowizji nie są naliczane odsetki, z uwzględnieniem postanowień Umowy. 3. Opłatą za kartę Xelion w pierwszym roku jej ważności Bank obciąża limit kredytowy przy sporządzaniu Zestawienia transakcji, po dniu przygotowania karty. Opłatą za kartę w kolejnym roku jej ważności Bank obciąża limit kredytowy przy sporządzaniu najbliższego Zestawienia transakcji po upływie każdego roku ważności karty Xelion. 4. Opłaty i prowizje pobrane z tytułu transakcji dokonanych kartą Xelion obciążają limit kredytowy ostatniego dnia przed dniem sporządzenia Zestawienia transakcji Należne Bankowi opłaty i prowizje za wykonanie czynności bankowych związanych z obsługą kart płatniczych, w tym dotyczących przyznanego przez Bank limitu kredytowego, określa obowiązująca Taryfa prowizji i opłat bankowych klientów detalicznych zwana dalej Taryfą.

10 2. Bank jest uprawniony do pobierania opłat i prowizji w ciężar limitu kredytowego bez osobnej dyspozycji Posiadacza w tej sprawie. 3. Zasady zmiany stawek prowizji i opłat bankowych określone są w Taryfie Bank zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu, w trakcie trwania Umowy w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przyczyn: 1) zmiany przepisów prawa, 2) decyzji, zaleceń lub wytycznych instytucji nadzoru, 3) zmiany oferty produktowej (w zakresie dostępności, funkcjonalności lub zakresu świadczonych usług), 4) zmiany zasad rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu kart. 2. W przypadku zmiany postanowień Umowy, Regulaminu lub Taryfy, Bank przekaże Posiadaczowi informacje o zmianach w terminie 2 miesięcy przed datą wejścia w życie przedmiotowych zmian. 3. Jeśli do dnia wejścia w życie proponowanych zmian, określonych w ust. 2, Posiadacz nie zgłosi pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian uznaje się, że wyraził na nie zgodę i zmiany obowiązują strony. 4. Posiadacz ma prawo, w każdym czasie przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian, określonych w ust. 2, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 5. Jeśli Posiadacz zgłosi sprzeciw, o którym mowa w ust. 3, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa w tym zakresie wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejście w życie proponowanej zmiany, bez ponoszenia opłat. 6. W trakcie obowiązywania Umowy Posiadacz ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu Umowy oraz informacji określonych w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, w formie określonej w Bank przekazuje Posiadaczowi informacje o których mowa w 38 ust. 2, zgodnie z decyzją Posiadacza odpowiednio: 1) elektronicznie - w serwisie XelionInternet - jeśli Posiadacz korzysta z usługi XelionInternet i wyraził zgodę na taki tryb informowania lub 2) elektronicznie - na podany adres jeśli Posiadacz karty nie korzysta z usługi XelionInternet, ale podał adres i wyraził zgodę na taki tryb informowania lub 3) listownie (w formie papierowej) na podany adres do korespondencji. 2. W przypadku przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, w trybie uzgodnionym z Posiadaczem, innym niż określony w ust. 1 - Bank pobiera opłaty w wysokości uzgodnionej z Posiadaczem. 3. Posiadacz jest zobowiązany każdorazowo poinformować Użytkownika o zmianach dokonanych w Regulaminie. 40. W przypadku powołania Posiadacza do odbycia czynnej służby wojskowej nie stosuje się do niego postanowień art. 131 ust.1 pkt 2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Posiadacz jest zobowiązany do spłaty zadłużenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie. 41. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji, zgodnie z postanowieniami art ustawy o usługach płatniczych. 42. Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe są obowiązane zachować tajemnicę bankową w zakresie wszystkich wiadomości określonych w art. 104 ust. 1 ustawy prawo bankowe. 43. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio w drodze osobistego kontaktu z Doradcą Finansowym, za pośrednictwem usługi XelionInternet, poczty elektronicznej, telefonicznie, telefaksowo lub listownie Umowa i pozostałe przepisy Banku dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 2. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Posiadaczowi w języku polskim Posiadacz może się zwrócić o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Posiadaczowi przysługuje prawo pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania Umowy poprzez wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota zł. Procedurę postępowania przed Arbitrem Bankowych reguluje Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl). 2. Posiadacz może wnieść skargę na Bank do organu nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest prawo polskie. 2. Spory wynikające z Umowy wytacza się przed sąd właściwy na podstawie postanowień Kodeksu postępowania cywilnego. 48. W celu należytej realizacji Umowy, obowiązki z niej wynikające Bank wykonuje przy pomocy Centrum Kart S.A. z siedzibą w Warszawie, SIA S.p.A z siedzibą w Mediolanie, Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KARTY KREDYTOWE XELION REGULAMIN. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

KARTY KREDYTOWE XELION REGULAMIN. Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE XELION REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych Posiadaczom konta Xelion,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty kredytowe Banku Pekao S.A. wydawane osobom fizycznym.

Regulamin Karty kredytowe Banku Pekao S.A. wydawane osobom fizycznym. Regulamin Karty kredytowe Banku Pekao S.A. wydawane osobom fizycznym. dla Umów zawartych od 8 stycznia 2016r. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Rozdział 2. Wydanie karty 1 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 2 Rozdział 4. Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy,

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy, Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes, zwany dotychczas "Regulaminem wydawania i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo