Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych posiadaczom konta Xelion, zawieranych i wykonywanych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i stosuje się go łącznie z postanowieniami Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) akceptant przedsiębiorca przyjmujący zapłatę przy użyciu kart Xelion, 2) automatyczna spłata forma rozliczenia bezgotówkowego w złotych pomiędzy Posiadaczem a Bankiem polegająca na obciążaniu rachunku Posiadacza prowadzonego przez Bank kwotą spłaty zadłużenia wskazaną przez Posiadacza w dyspozycji automatycznej spłaty, 3) autoryzacja - wyrażenie przez Posiadacza/ Użytkownika zgody na wykonanie transakcji, w sposób określony w Regulaminie, 4) Bank Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, który jest wydawcą karty podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; adres wykaz wszystkich jednostek Banku, ich adresów i godzin otwarcia jest dostępny na stronie oraz w każdej jednostce Banku, 5) cykl rozliczeniowy jeden z następujących miesięcznych okresów rozliczeniowych, ustalanych przy zawieraniu Umowy: 1) od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie, 2) od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie, 3) od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie, 4) od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie, 5) od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie, 6) od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie, 6) Xelion Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stale pośrednicząca w wykonywaniu czynności bankowych, w szczególności poprzez stałe dokonywanie określonych w Regulaminie czynności faktycznych związanych z zawieraniem i realizacją umów dotyczących kart kredytowych Xelion, 7) Doradca Finansowy - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której Bank na podstawie zawartej umowy zlecił stałe świadczenie na rzecz Xelion usług związanych z zawieraniem i wykonywaniem za pośrednictwem Xelion umów dotyczących kart kredytowych Xelion, 8) dzień roboczy - każdy dzień z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy, w których Bank regularnie prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczych objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub dzień, w którym bank lub inna instytucja świadcząca usługi płatnicze uczestniczący w wykonaniu tych transakcji regularnie prowadzi działalność wymaganą do ich wykonania, 9) karta dodatkowa kolejna karta do limitu kredytowego wydawana Użytkownikowi, 10) karta główna karta wydana Posiadaczowi; limit karty nie może być wyższy niż przyznany Posiadaczowi limit kredytowy, 11) karta - karta Xelion karta płatnicza kredytowa wydana przez Bank, przy użyciu której Posiadacz/Użytkownik wykorzystuje przyznany przez Bank limit kredytowy; karta jest własnością Banku, 12) Klient osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą Doradca Finansowy nawiązał kontakt w celu zawarcia umowy o kredyt i kartę kredytową Xelion w imieniu i na rzecz Banku, 13) kod CVC2-3-cyfrowy numer zamieszczony na rewersie karty, za polem przeznaczonym na podpis, służący do autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty, 14) konto Xelion rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w złotych otwierany i obsługiwany przez Bank za pośrednictwem Xelion, 15) kwota minimalna - określona w Zestawieniu transakcji minimalna kwota, jaką Posiadacz jest zobowiązany zapłacić Bankowi z tytułu zadłużenia w terminie od daty wystawienia Zestawienia transakcji do terminu w nim określonego, tj. do dnia spłaty, 16) limit karty przyznany przez Bank limit do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje kartą, z uwzględnieniem dostępnych środków w ramach limitu kredytowego, 17) limit kredytowy/ całkowita kwota kredytu określona w Umowie kwota do której mogą być dokonane transakcje kartami wydanymi w ramach tej Umowy, z uwzględnieniem należnych opłat, prowizji i odsetek, 18) Odbiorca beneficjent płatności realizowanej w trybie transakcji bezgotówkowej, 19) PIN kod identyfikacyjny poufny numer przypisany do karty stanowiący indywidualne zabezpieczenie, odrębny dla każdej karty, znany tylko Posiadaczowi/Użytkownikowi. PIN łącznie z danymi zawartymi na karcie służy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/Użytkownika oraz autoryzacji transakcji w urządzeniach wymagających jego wprowadzenia, 20) Posiadacz Posiadacz konta Xelion, który zawarł z Bankiem Umowę o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A.; Posiadacz może dokonywać w swoim imieniu i na swoją rzecz transakcji przy użyciu karty głównej, 21) Posiadacz konta Xelion osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, na rzecz której Bank prowadzi konto Xelion, 22) rachunek do spłaty zadłużenia - rachunek do dokonywania spłaty zadłużenia, którego numer Bank podaje w piśmie przesyłanym wraz z każdą kartą oraz w Zestawieniu transakcji; spłata zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych kartami wydanymi w ramach Umowy jest dokonywana na jeden numer rachunku do spłaty zadłużenia, ZPZ Nr A/24/2012 ( )

2 23) serwis TeleXelion usługa telekomunikacyjnego dostępu do rachunku Xelion poprzez telefoniczny dostęp automatyczny lub za pośrednictwem konsultanta TeleXelion (numer telefonu Serwisu podany jest w 5 ust. 1 pkt 1) Regulaminu) umożliwiająca m.in. uzyskiwanie informacji o wykorzystaniu limitu kredytowego i dokonanych transakcjach, 24) serwis XelionInternet - usługa telekomunikacyjna umożliwiająca uzyskiwanie informacji o wykorzystaniu limitu kredytowego i dokonanych transakcjach, 25) system płatniczy - podmiot prawny tworzący system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart odpowiednio Bank, MasterCard, 26) Taryfa - obowiązująca w Banku Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych, 27) Terminal - bankomat, terminal płatniczy oraz inne urządzenia elektroniczne umożliwiające Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonywanie transakcji przy użyciu karty, 28) transakcja - zapłata za nabywane towary i usługi, wypłata gotówki tj.: a) transakcja bezgotówkowa płatność za nabywane towary lub usługi dokonana u akceptanta, jak również płatność dokonana bez fizycznego użycia karty Xelion w trybie zamówienia składanego pisemnie, telefonicznie lub przez Internet, b) transakcja zbliżeniowa płatność za nabywane towary lub usługi dokonywana u akceptantów przy użyciu funkcji płatności zbliżeniowych (oznaczonej na karcie symbolem PayPass), c) transakcja gotówkowa wypłata gotówki w bankomatach, Banku/bankach, w urzędach pocztowych, 29) Umowa Umowa o limit kredytowy i kartę płatniczą kredytową Banku Pekao S.A., 30) unikatowy identyfikator numer rachunku bankowego w standardzie NRB (Numer Rachunku Bankowego) dla rozliczeń krajowych lub IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) używany w rozliczeniach międzynarodowych, 31) Użytkownik osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji określonych w Umowie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie Xelion, warunki upoważnienia określa Regulamin i Umowa, 32) Wniosek formularz bankowy wypełniany przez Posiadacza, zawierający prośbę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Xelion, 33) Wniosek o wydanie kolejnej karty - formularz bankowy wypełniany przez Posiadacza, zawierający wniosek o wydanie kolejnej karty kredytowej dla Użytkownika w ramach zawartej Umowy, 34) zadłużenie zadłużenie Posiadacza z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych w ramach Umowy, odsetek, prowizji i opłat z tytułu obsługi kart, 35) zastrzeżenie karty - nieodwołalne zablokowanie karty przez Bank w systemach płatniczych, 36) Zestawienie transakcji - wyciąg zawierający zestawienie rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym: transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych w ramach Umowy, należnych prowizji, opłat i odsetek z tytułu wykorzystanego limitu kredytowego, kwotę całkowitego zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego i kwotę minimalnej spłaty oraz termin spłaty. Rozdział 2 Zasady wydawania kart Xelion Posiadaczowi konta Xelion, w ramach zawartej Umowy może być wydana tylko jedna karta Xelion. 2. W ramach jednej Umowy do jednego limitu kredytowego może być wydanych łącznie 6 kart: jedna dla Posiadacza i pięć dla Użytkowników. Każdemu Użytkownikowi może być wydana tylko jedna karta Xelion. 3. Posiadacz konta Xelion/Klient składa u Doradcy Finansowego Wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do dokonania przez Bank oceny jego zdolności kredytowej. 4. Rozpatrzenie przez Bank Wniosku złożonego przez Klienta jest uwarunkowane zawarciem przez niego umowy konta Xelion. 5. O wydanie kolejnej karty w ramach Umowy Posiadacz może wystąpić w okresie ważności Umowy, składając w Banku Wniosek o wydanie kolejnej karty. Wniosek ten wraz z otrzymaną kartą należy traktować jako aneks do Umowy, modyfikujący tę Umowę w zakresie liczby kart wydanych w ramach Umowy Bank rozpatruje wniosek w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Posiadacza konta Xelion dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3, z zastrzeżeniem ust Bank zastrzega sobie prawo rozpatrzenia Wniosku w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, jeżeli złożone dokumenty wymagają weryfikacji lub uzupełnienia. 3. W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu karty Bank doręcza Umowę Posiadaczowi konta Xelion, za pośrednictwem Doradcy Finansowego, celem jej podpisania, a następnie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy wysyła Posiadaczowi, na wskazany adres do korespondencji, odrębnymi przesyłkami: 1) przesyłką kurierską - kopertę z kartą Xelion wraz z informacją o wysokości przyznanego limitu kredytowego oraz o numerze rachunku do spłaty zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych kartami Xelion wydanymi w ramach Umowy, 2) przesyłką zwykłą - kopertę zawierającą PIN. 4. Jeżeli do zawartej Umowy są wydawane kolejne karty dla Użytkowników, koperty z PIN i koperty z kartami są wysyłane w sposób określony w ust. 3 na adres do korespondencji wskazany przez Posiadacza we Wniosku o wydanie kolejnej karty. 5. W przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania karty Xelion Bank powiadomi o tym pisemnie Posiadacza konta Xelion za pośrednictwem Xelion Wysyłana karta Xelion jest nieaktywna. Kartę należy uaktywnić: 1) telefonicznie w serwisie TeleXelion, pod numerem telefonu ; wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do serwisu TeleXelion są rejestrowane przy pomocy urządzeń nagrywających lub 2) poprzez dokonanie prawidłowej transakcji przy użyciu PIN, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe uaktywnienie karty poprzez dokonanie transakcji zbliżeniowej z PIN. 2. Dokonywanie transakcji w trybie zbliżeniowym jest możliwe po: 1) aktywacji karty wymagającej użycia PIN lub 2) wcześniejszym dokonaniu innej transakcji wymagającej użycia PIN Posiadacz/Użytkownik jest zobowiązany do podpisania karty Xelion bezpośrednio po jej otrzymaniu w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Wniosku i Umowie, odpowiednim do imienia i nazwiska umieszczonego na karcie (nie nale-

3 ży używać drukowanych liter ani paraf). Dla Użytkownika wzorem podpisu jest podpis złożony na Wniosku o wydanie kolejnej karty. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niepodpisania karty po jej otrzymaniu (przez siebie lub Użytkownika) lub podpisania karty drukowanymi literami lub parafą Jeżeli Posiadacz: 1) nie otrzymał koperty z PIN lub koperty z kartą Xelion, w ciągu 20 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3 lub 2) otrzymał tylko jedną z przesyłek (z kartą lub z PIN) i nie otrzymał w ciągu kolejnych 4 dni drugiej przesyłki, lub 3) otrzymał jedną lub obydwie przesyłki uszkodzone w sposób umożliwiający odczytanie numeru karty lub PIN przez osobę nieupoważnioną, powinien zgłosić ten fakt bezpośrednio Doradcy Finansowemu lub telefonicznie poprzez serwis TeleXelion, w celu bezzwłocznego złożenia polecenia zastrzeżenia wysłanej karty. Jeżeli karta Xelion jest w posiadaniu Posiadacza/Użytkownika, Posiadacz/Użytkownik powinien ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający posługiwanie się kartą. Skutki wynikające z niewłaściwego zniszczenia karty obciążają Posiadacza. 2. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, Bank przygotuje nową kartę Xelion i PIN i prześle ją Posiadaczowi w trybie określonym w 4 ust Umowa jest zawierana na czas określony tzn. na okres ważności karty głównej wydanej Posiadaczowi, po upływie którego ulega przedłużeniu na następny i kolejne okresy ważności tej karty, pod warunkiem, że nie później niż 45 dni przed upływem terminu ważności tej karty ani Posiadacz ani Bank nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia Umowy. 2. Bank może złożyć Posiadaczowi, w formie pisemnej, oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy jeżeli: 1) Posiadacz naruszył warunki Umowy lub 2) sytuacja finansowa Posiadacza ulegnie istotnemu pogorszeniu rozumianemu jako trwająca dłużej niż 3 miesiące utrata dochodu lub obniżenie wysokości dochodu Posiadacza o co najmniej 1/3 w stosunku do poziomu dochodów osiąganych w dacie zawarcia Umowy, lub 3) karta główna wydana Posiadaczowi została wycofana z oferty Banku. 3. Po upływie terminu ważności wydanej karty w okresie obowiązywania Umowy Bank wznawia kartę na kolejny okres ważności. W przypadku wznowienia karty przez Bank wznowiona karta: 1) ma nowy termin ważności, 2) ma przypisany ten sam PIN, co dotychczas używana karta, 3) jest przesyłana na posiadany przez Bank adres korespondencyjny, listem zwykłym przed upływem terminu ważności dotychczas używanej karty, 4) jest nieaktywna - Posiadacz/Użytkownik powinien aktywować kartę w sposób określony w 5 ust W przypadku: 1) nieotrzymania przesyłki zawierającej wznowioną kartę przed upływem terminu ważności karty dotychczas używanej lub 2) otrzymania przesyłki z kartą uszkodzonej w sposób umożliwiający odczytanie numeru karty, Posiadacz jest zobowiązany postąpić w sposób opisany w 7 ust Karta, której okres ważności zakończył się powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający dalsze posługiwanie się nią. Za skutki wynikłe z nie zniszczenia dotychczas używanej karty odpowiedzialność ponosi Posiadacz. 6. W przypadku wystąpienia o wcześniejsze wydanie karty Xelion z nowym okresem ważności, karta dotychczas używana traci ważność w momencie aktywowania nowej karty Xelion przez Posiadacza/Użytkownika lub upływu terminu ważności dotychczasowej karty. 9. Posiadacz może złożyć za pośrednictwem Doradcy Finansowego pisemną dyspozycję dotyczącą odtworzenia numeru PIN. W terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji, Bank wyśle Posiadaczowi kopertę z PIN, na wskazany adres do korespondencji. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą Karta wydana przez Bank umożliwia realizowanie transakcji w ciężar limitu kredytowego. 2. Kartą może posługiwać się wyłącznie Posiadacz/Użytkownik, którego imię i nazwisko widnieje na karcie. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie karty Dokonanie transakcji kartą wymaga autoryzacji przez Posiadacza /Użytkownika w jeden z poniższych sposobów: 1) złożenia podpisu na potwierdzeniu dokonania transakcji lub wprowadzenia PIN podczas dokonywania zapłaty u akceptanta oraz w przypadku realizacji wypłaty gotówki w jednostkach Banku/ banków, 2) wprowadzenia PIN w przypadku użycia karty w bankomacie, 3) podania numeru karty, daty ważności karty i kodu CVC2 w przypadku transakcji dokonywanych, bez fizycznego użycia karty. 2. W przypadku transakcji zbliżeniowych autoryzacja transakcji dokonywana jest poprzez zbliżenie karty do terminala płatniczego, a w przypadku transakcji powyżej maksymalnej kwoty transakcji zbliżeniowej - dodatkowo poprzez wprowadzenie PIN lub złożenie podpisu. Wysokość maksymalnej kwoty transakcji zbliżeniowej, autoryzowanej wyłącznie poprzez zbliżenie karty jest ustalana dla danego kraju przez systemy płatnicze. Wysokość tej kwoty dla Polski jest podana w komunikacie dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku 3. Zrealizowane transakcje, autoryzowane zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, uznaje się za prawidłowo wykonane. 4. Posiadacz/Użytkownik przy dokonywaniu transakcji obowiązany jest okazać na żądanie Banku lub akceptanta dokument stwierdzający tożsamość. Odmowa okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość może skutkować brakiem możliwości realizacji transakcji.

4 Posiadacz /Użytkownik może odwołać autoryzację transakcji do momentu jej dokonania w trybie przewidzianym dla danego rodzaju transakcji. 2. Posiadacz /Użytkownik nie może odwołać transakcji kartą po dokonaniu jej autoryzacji Limit kredytowy obciążają transakcje dokonane przez Posiadacza /Użytkownika, a także przez inne osoby, które weszły w posiadanie karty, PIN, kodu CVC2. 2. Użytkownik korzysta z karty do wysokości limitu karty w ramach dostępnego limitu kredytowego. Użytkownik dokonuje transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza, który ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika. 3. Posiadacz jest zobowiązany do zapoznania Użytkownika ze wszystkimi obowiązkami przewidzianymi w Regulaminie i Umowie oraz zapewnienia dochowania tych obowiązków przez Użytkownika. Rozdział 4 Zasady bezpieczeństwa Posiadacz / Użytkownik jest zobowiązany do: 1) przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem należytej staranności, w sposób zabezpieczający przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą karty oraz nie przechowywania karty razem z PIN, 2) używania PIN i kodu CVC2 w sposób zabezpieczający przed ich przejęciem i poznaniem przez osoby nieuprawnione, 3) nie udostępniania karty lub jej danych osobom nieuprawnionym i nie ujawniania PIN, 4) nie ujawniania kodu CVC2 osobom nieuprawnionym, 5) podpisania karty po jej otrzymaniu, zgodnie z postanowieniami 6 ust. 1, 6) zniszczenia karty po upływie terminu ważności karty lub po upływie terminu wypowiedzenia Umowy, 7) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty karty i PIN, nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do karty i PIN, kodu CVC2, kradzieży karty lub jej przywłaszczenia, 8) zgłoszenia Bankowi zatrzymania karty w bankomacie, celem jej zastrzeżenia przez Bank, 9) dokonania zgłoszenia faktu utraty karty w wyniku przestępstwa, przywłaszczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną policji kraju, na obszarze, którego miało miejsce zdarzenie, 10) przedłożenia Bankowi potwierdzenia wydanego przez policję, o dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 9, 11) przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Posiadacz /Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku o stwierdzonych transakcjach nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych, w sposób wskazany w 20. W przypadku nie dokonania powiadomienia Banku, o którym mowa powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku do spłaty zadłużenia albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza z tego tytułu względem Banku wygasają. W przypadku wystąpienia transakcji nieautoryzowanej, o ile powiadomienie Banku nastąpi w terminie podanym powyżej, Bank jest obowiązany niezwłocznie zwrócić Posiadaczowi kwotę transakcji nieautoryzowanej przywracając obciążony limit kredytowy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca transakcja nieautoryzowana. 3. Ze względu na bezpieczeństwo obrotu numer karty i kod CVC2 nie mogą być podawane osobom trzecim w innych celach niż: 1) dokonanie transakcji, 2) zgłoszenie utraty karty, 3) odnotowanie w dokumentach wystawionych dla potrzeb Banku. Dokonując płatności bez fizycznego użycia karty należy przestrzegać szczególnych środków bezpieczeństwa, aby dane karty nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym. Przy dokonywaniu płatności kartami w sieci Internet należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu opisanych na stronie oraz używać aktualnych programów antywirusowych i zapór sieciowych (firewall). 4. Posiadacz/Użytkownik powinien przechowywać potwierdzenia dokonanych transakcji w celu udokumentowania ewentualnej reklamacji Posiadacz ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, jeśli są one skutkiem: 1) posłużenia się kartą utraconą lub skradzioną, 2) przywłaszczenia karty lub nieuprawnionego użycia karty w wyniku niedochowania przez Posiadacza /Użytkownika obowiązków określonych w 14 ust. 1 pkt 1-5. Równowartość 150 euro w złotych oblicza się według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wykonania transakcji nieautoryzowanej. 2. Posiadacz odpowiada za transakcje nieautoryzowane w pełnej wysokości jeśli doszło do nich w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków określonych w 14 ust. 1 pkt Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z 14 ust. 1 pkt 7, Posiadacz nie ponosi odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane, chyba, że Posiadacz /Użytkownik doprowadził umyślnie do tych transakcji. 4. Posiadacz może skorzystać, składając pisemną dyspozycję, z usługi zabezpieczenia transakcji kartą, polegającej na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane. Wysokość opłaty za zabezpieczenie transakcji kartą jest określona w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych". Usługa jest aktywna począwszy od następnego dnia po złożeniu dyspozycji. Usługa nie obejmuje transakcji, o których mowa w ust Posiadacz może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi, o której mowa w ust. 4, ze skutkiem na następny dzień po złożeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji rezygnacji z usługi Bank ma prawo zablokować kartę w przypadku: 1) pojawienia się nieuprawnionych transakcji lub podejrzenia że takie transakcje mogą się pojawić, 2) umyślnego doprowadzenia przez Posiadacza/Użytkownika do transakcji nieautoryzowanej, 3) braku spłaty lub nieterminowej spłaty zobowiązań kredytowych Posiadacza zaciągniętych w Banku,

5 4) przewidzianym w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 2. Bank poinformuje Posiadacza/Użytkownika o zablokowaniu karty przed jej zablokowaniem lub - jeżeli nie będzie to możliwe - niezwłocznie po zablokowaniu, na numer telefonu do kontaktu wskazany we Wniosku/Wniosku o wydanie kolejnej karty, chyba, że przekazanie informacji o blokadzie będzie niewskazane ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy przepisów prawa. Przy próbie użycia zablokowanej karty Posiadacz/Użytkownik zostanie poproszony o skontaktowanie się z Bankiem. W przypadku, gdy karta została zablokowana na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Bank może poinformować Posiadacza/Użytkownika na jego wyraźny wniosek, że blokada została dokonana na żądanie uprawnionego podmiotu. 3. W przypadku ustania przyczyny zablokowania karty, Bank odblokuje kartę Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić poprzez serwis TeleXelion, dokonując zastrzeżenia karty, fakt utraty karty, ujawnienia PIN lub kodu CVC2, nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty i PIN lub kodu CVC2, kradzieży karty, przywłaszczenia karty, zrealizowania transakcji nieautoryzowanych. Numery telefonów do zastrzeżeń są zamieszczone na Zestawieniu transakcji i na stronach internetowych Banku. Jeżeli skontaktowanie się z serwisem TeleXelion nie jest możliwe należy niezwłocznie powiadomić dowolną jednostkę Banku lub bank w kraju lub za granicą, uczestniczący w systemie płatniczym. 2. Posiadacz/Użytkownik zgłaszający zastrzeżenie karty otrzymuje numer pozycji zastrzeżenia jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a także imię i nazwisko pracownika przyjmującego zgłoszenie. Posiadacz/Użytkownik może powoływać się na ten numer w dalszych kontaktach z Bankiem. Posiadacz/Użytkownik dokonując telefonicznego zastrzeżenia karty powinien podać dane, pozwalające na identyfikację karty, której dotyczy zastrzeżenie. 3. Wszystkie rozmowy telefoniczne kierowane do serwisu TeleXelion są rejestrowane przy pomocy urządzeń nagrywających. 4. Karta odnaleziona po jej zastrzeżeniu nie może być ponownie użyta. Kartę należy zniszczyć w sposób uniemożliwiający posługiwanie się kartą. Skutki wynikające z niewłaściwego zniszczenia karty obciążają Posiadacza. 5. W miejsce karty zablokowanej po zastrzeżeniu Bank wydaje nową kartę z nowym numerem oraz nowym PIN i przesyła ją w trybie określonym w 4 ust W przypadku zniszczenia karty Xelion fakt ten należy zgłosić Doradcy Finansowemu. W zależności od okoliczności jej zniszczenia i dyspozycji Posiadacza, Bank może wydać duplikat dotychczas używanej karty. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o zniszczeniu karty Xelion, Doradca Finansowy wydaje Posiadaczowi kopię złożonej dyspozycji z adnotacją potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia Bank ma prawo odmówić realizacji autoryzowanych transakcji w przypadkach: 1) przekroczenia dostępnego limitu kredytowego lub limitu karty, 2) stwierdzenia braku spłaty kwoty minimalnej w terminie wskazanym w Zestawieniu transakcji, 3) rozwiązania Umowy, 4) przewidzianych prawem, w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i w Ustawie Prawo bankowe, 5) ze względów bezpieczeństwa celem ochrony przed nieuprawnionymi transakcjami, 6) gdy Posiadacz utracił zdolność kredytową, 7) gdy Posiadacz zataił wskazane we Wniosku informacje wymagane przez Bank dla oceny jego zdolności kredytowej albo udzielił Bankowi fałszywych informacji. 2. Błędne, czwarte, kolejne wprowadzenie PIN przy dokonywaniu transakcji spowoduje odmowę wykonania transakcji do czasu skontaktowania się z Bankiem. 3. O odmowie wykonania transakcji oraz o powodach odmowy - jeśli jest to możliwe, Bank informuje Posiadacza / Użytkownika za pośrednictwem akceptanta lub w formie komunikatu w Terminalu przy próbie dokonania transakcji, zawierającego także prośbę o kontakt z Bankiem. 4. Celem ochrony przed nieuprawnionymi transakcjami Bank jest uprawniony do monitorowania wszelkich transakcji oraz prób realizacji transakcji. Bank ma prawo kontaktować się z Posiadaczem lub z Użytkownikiem celem potwierdzenia autentyczności transakcji. 5. W przypadkach przewidzianych prawem Bank jest uprawniony przekazywać dane o kartach, transakcjach oraz Posiadaczach /Użytkownikach do organów ścigania, Bankowego Rejestru oraz do agentów rozliczeniowych Posiadacz zobowiązany jest do kontrolowania swojego zadłużenia wobec Banku. Nieotrzymanie Zestawienia transakcji nie zwalnia Posiadacza z obowiązku wpłaty kwoty minimalnej. W takim przypadku należy skontaktować się telefonicznie z serwisem TeleXelion w celu uzyskania duplikatu tego Zestawienia transakcji i ewentualnie uzyskania informacji o wysokości zadłużenia. 2. Za przekroczenie limitu kredytowego pełną odpowiedzialność ponosi Posiadacz. Rozdział 5 Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do Banku stwierdzone transakcje nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane, nie później niż w terminie 13 miesięcy od daty obciążenia lub uznania rachunku do spłaty zadłużenia albo od dnia w którym transakcja miała być wykonana. Reklamacje mogą być składane w Banku: pisemnie - za pośrednictwem Doradcy Finansowego lub telefonicznie za pośrednictwem serwisu TeleXelion, Infolinii, faksu. Dane adresowe Biura Reklamacji Banku i Oddziałów Banku oraz numery telefonów i faksów, pod którymi można składać reklamacje są dostępne na stronie internetowej Banku 2. Jeżeli Posiadacz nie dokona powiadomienia o którym mowa w ust. 1 w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku do spłaty zadłużenia albo od dnia w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza wobec Banku z tytułu transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych wygasają. 3. Bank rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie, po ich wpływie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.

6 4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3, Bank przekazuje Posiadaczowi informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. Posiadacz powinien dołączyć do reklamacji kopie pokwitowań lub dowodów sprzedaży dotyczących reklamowanej transakcji oraz jest zobowiązany udzielić Bankowi wszelkich informacji dotyczących reklamowanej transakcji w formie wskazanej przez Bank. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji liczy się od dnia dostarczenia Bankowi żądanych przez Bank informacji dotyczących reklamowanej transakcji, o której mowa powyżej lub informacji o niemożności dostarczenia żądanych informacji, pokwitowań lub dowodów sprzedaży wraz z uzasadnieniem. 6. Posiadacz jest zobowiązany zwrócić do Banku kartę jeśli reklamacja dotyczy karty, a Bank zażąda jej zwrotu. 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, jeżeli uprzednio Bank warunkowo uznał limit kredytowy kwotą reklamowanej transakcji, Bank ma prawo do ponownego obciążenia limitu kredytowego, reklamowaną kwotą. 8. Jeżeli uznanie limitu kredytowego z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z obowiązku zwrotu kwoty wymienionej w ust Bank potwierdza przyjęcie reklamacji pisemnie, na adres do korespondencji lub w inny sposób uzgodniony z Posiadaczem. 10. Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji lub w innej formie, uzgodnionej z Posiadaczem. Rozdział 6 Zasady oprocentowania kredytu Kredyt wykorzystany poprzez dokonanie transakcji kartą jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalanej na bazie zmiennej stopy podstawowej Banku i marży Banku stałej w całym okresie obowiązywania Umowy. 2. Wysokość oprocentowania kredytu nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych określonych na podstawie ustawy Kodeks cywilny. Jeżeli wysokość oprocentowania obliczona, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przekroczyłaby wysokość odsetek maksymalnych, oprocentowanie kredytu jest równe wysokości odsetek maksymalnych. 3. Wysokość zmiennej stopy podstawowej Banku jest ustalana na podstawie stopy odniesienia WIBOR 1M - z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 4-6 i podawana do publicznej wiadomości w lokalach jednostek Banku oraz na stronie internetowej Banku. 4. Stopa odniesienia WIBOR 1M wyliczana jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych notowań oprocentowania 1-miesięcznych złotowych pożyczek międzybankowych WIBOR, publikowanych w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, dla którego jest obliczana. 5. Zmiana wysokości obowiązującej stopy odniesienia WIBOR 1M następuje w przypadku, gdy różnica pomiędzy wyliczoną w danym miesiącu (zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4) stopą odniesienia WIBOR 1M, a stopą odniesienia WIBOR 1M dotychczas obowiązującą wynosi więcej niż 0,20 punktu procentowego. 6. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5, ustalana jest nowa wysokość obowiązującej stopy odniesienia WIBOR 1M, równa średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i obowiązuje od 1-go roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta różnica wystąpiła. 7. Wysokość dotychczas obowiązującej stopy odniesienia WIBOR 1M, wysokość stopy odniesienia WIBOR 1M wyliczonej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, dla którego jest ustalana oraz wysokość stopy odniesienia WIBOR 1M mającej obowiązywać w miesiącu kalendarzowym dla którego jest ustalana, są podawane do publicznej wiadomości w lokalach jednostek Banku oraz na stronie internetowej Banku. 8. W przypadku zmiany wysokości stopy odniesienia WIBOR 1M zgodnie z ust. 5 6, zmianie ulega również wysokość stopy podstawowej Banku. Wysokość stopy podstawowej Banku zmienia się o tyle punktów procentowych, o ile uległa zmianie stopa odniesienia WIBOR 1M. Zmiana wysokości stopy podstawowej Banku następuje z dniem zmiany wysokości stopy odniesienia WIBOR 1M. 9. W przypadku zmiany wysokości stopy podstawowej Banku, wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle punktów procentowych, o ile zmieni się ta stopa, z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następuje z pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego następującego po dniu zmiany wysokości stopy podstawowej Banku. 10.Zmiana wysokości oprocentowania kredytu dokonana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, nie wymaga uprzedniego powiadomienia Posiadacza. 11. Informacja o aktualnej wysokości oprocentowania kredytu jest zamieszczana w Zestawieniu transakcji. W przypadku wypowiedzenia przez Posiadacza karty Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zestawienia transakcji, zawierającego informację o zmianie wysokości oprocentowania, do upływu okresu wypowiedzenia kredyt jest oprocentowany według dotychczasowej stopy procentowej Od wykorzystanego kredytu Bank nalicza i pobiera w ciężar limitu kredytowego następujące należności: 1) dla transakcji bezgotówkowych - odsetki za każdy dzień począwszy od dnia obciążenia Banku kwotą transakcji, aż do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę zadłużenia, przy czym: a) odsetki są naliczane od całej kwoty transakcji, od dnia obciążenia Banku kwotą transakcji do dnia poprzedzającego częściową spłatę zadłużenia, b) odsetki są naliczane od niespłaconej kwoty transakcji, od dnia dokonania częściowej spłaty do ostatniego dnia danego cyklu rozliczeniowego, c) odsetki nie są naliczane jeśli zadłużenie zostanie spłacone w całości do dnia spłaty określonego w Zestawieniu transakcji, 2) dla transakcji gotówkowych prowizje od dokonanych transakcji oraz odsetki za każdy dzień począwszy od dnia obciążenia Banku kwotą transakcji gotówkowych do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę zadłużenia. Jeżeli Posiadacz dokona spłaty części zadłużenia: a) odsetki naliczane są od pełnej kwoty transakcji, od dnia obciążenia Banku kwotą dokonanych transakcji do dnia poprzedzającego częściową spłatę, b) odsetki naliczane są od niespłaconej kwoty transakcji, od dnia dokonania częściowej spłaty do ostatniego dnia danego cyklu rozliczeniowego.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Bankach Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A.

Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Regulamin Korporacyjnych kart płatniczych mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Wnioskowanie o kartę...4 Rozdział III Akceptacja wniosku...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo