POALKOHOLOWE USZKODZENIA P ODU JAKO NIEDOCENIANA PRZYCZYNA WAD ROZWOJOWYCH I ZABURZEÑ NEUROBEHAWIORALNYCH U DZIECI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POALKOHOLOWE USZKODZENIA P ODU JAKO NIEDOCENIANA PRZYCZYNA WAD ROZWOJOWYCH I ZABURZEÑ NEUROBEHAWIORALNYCH U DZIECI"

Transkrypt

1 Alkoholizm i Narkomania 2004, Tom 17: nr 1-2, 9-20 POALKOHOLOWE USZKODZENIA P ODU JAKO NIEDOCENIANA PRZYCZYNA WAD ROZWOJOWYCH I ZABURZEÑ NEUROBEHAWIORALNYCH U DZIECI Ewa Czech 1, Marek Hartleb 2 1 Zak³ad Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach 2 Katedra i Klinika Gastroenterologii Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach POSTALCOHOL FETAL INJURY AS AN UNDERESTIMATED REASON OF DEVELOPMENTAL DEFECTS AND NEUROBEHAVIORAL DERAGEMENTS IN CHILDREN ABSTRACT Ethanol and acetaldehyde (major metabolite) are teratogenic agents, which can cause a variety of fetal injuries depending on dose, timing and conditions of drinking alcohol by pregnant women. These injuries are responsible for development of clinical picture of fetal alcohol syndrome (FAS) or fetal alcohol effects (FAE). Diagnosis of FAS comprises inhibition of fetal growth, characteristic neonatal facial signs and/or neurological symptoms, while FAE is a syndrome of neurobehavioral aberrations detected in adolescents. This review deals with diagnostic criteria of FAS/FAE syndromes and biochemical markers of surreptitious use of alcohol in pregnancy. We also reviewed basic effects of ethanol on nutritional state of fetus and postalcohol fetal injuries to central nervous system, heart, liver and digestive tract. Key words: ethanol, pregnancy, fetus, FAS, FAE. STRESZCZENIE Etanol i aldehyd octowy (g³ówny metabolit) s¹ czynnikami teratogennymi, które mog¹ powodowaæ ró norodne uszkodzenia p³odu w zale noœci od dawki alkoholu oraz okresu jego spo ywania podczas ci¹ y. Uszkodzenia te prowadz¹ do rozwoju obrazu klinicznego alkoholowego zespo³u p³odowego (FAS) albo p³odowych efektów alkoholowych (FAE). Diagnostyka FAS obejmuje upoœledzenie wzrostu p³odu, charakterystyczny wygl¹d twarzy noworodka i/lub objawy neurologiczne, a FAE jest zespo³em zaburzeñ neurobehawioralnych u dorastaj¹cego dziecka. W niniejszej pracy przedstawiono diagnostyczne kryteria FAS/FAE oraz biochemiczne markery utajonego spo ywania alkoholu przez ciê arne. Dokonano równie przegl¹du wp³ywu etanolu 9

2 10 na stan od ywienia p³odu oraz poalkoholowe uszkodzenia p³odu w zakresie oœrodkowego uk³adu nerwowego, serca, w¹troby i przewodu pokarmowego. S³owa kluczowe: etanol, ci¹ a, p³ód, FAS, FAE. WSTÊP Ewa Czech, Marek Hartleb Nastêpstwem przewlek³ego spo ywania alkoholu etylowego (Et-OH) u doros³ych s¹ dobrze poznane anomalie somatyczne i psychiczne. Wp³yw Et-OH na p³ód matek spo ywaj¹cych alkohol podczas ci¹ y jest problemem ci¹gle niedocenianym i ma³o znanym. Jak wykaza³y ostatnie badania amerykañskie, ponad 53% kobiet spo ywa alkohol, a jego nadu ywanie jest z punktu widzenia zdrowotnego i spo³ecznego problemem bardziej dotkliwym ni u mê czyzn. Przyczyny obni onego progu toksycznoœci alkoholu u kobiet tkwi¹ m.in. w mniejszej iloœci wody w organizmie, ró nicy w farmakokinetyce i szybkoœci eliminacji Et-OH wynikaj¹cej z odmiennej aktywnoœci enzymów w¹trobowych i o³¹dkowych, które metabolizuj¹ ten zwi¹zek (9). Spo ywanie Et-OH zwiêksza ryzyko wyst¹pienia wielu chorób, w tym takich jak: kardiomiopatie, przewlek³e i ostre zapalenie trzustki, nowotwór gruczo³u sutkowego i uk³adu pokarmowego, osteoporoza, a zw³aszcza alkoholowe uszkodzenie w¹troby. W Europie najwiêksz¹ œmiertelnoœæ z powodu nadu ywania alkoholu na 100 tysiêcy kobiet zanotowano na Wêgrzech 31,4, znacznie mniejsz¹ w S³owenii 17,2, Portugalii 9,9 we W³oszech 9,3 oraz w Polsce 5. Najni szy wskaÿnik dotyczy Norwegii 2,2 i Irlandii 1,4 (30). Do spo ywania alkoholu w czasie ci¹ y przyznaje siê od 14 do 20% kobiet (10). Wiêkszoœæ z nich pije alkohol w sposób nieregularny, lecz co trzydziesta ciê arna pije Et-OH w iloœci wiêkszej ni 80 g tygodniowo (oko³o 8 drinków ). Badania Kosmodel i wsp. (23,24) prowadzone w latach na grupie oko³o 25 tysiêcy ciê arnych Dunek wykaza³y, e spo ywanie alkoholu w iloœci ponad 60 g tygodniowo zwiêksza 2-3-krotnie ryzyko urodzenia martwego p³odu, a ryzyko poronienia zwiêksza siê 3,8-krotnie i jest najwy sze w 9 tygodniu ci¹ y. G³ówn¹ rolê w metabolizmie alkoholi krótko³añcuchowych odgrywa dehydrogenaza alkoholowa klasy I (ADH2 i ADH3) wystêpuj¹ca w cytoplazmie hepatocytów. Zarówno u p³odów ludzkich, jak równie u gryzoni, aktywnoœæ w¹trobowej ADH osi¹ga w po³owie ci¹ y wartoœæ 50% aktywnoœci osobnika doros³ego, a wiêc eliminacja Et-OH przez p³ód jest zdecydowanie wolniejsza ni u matki (38). Ekspresjê genu ADH wykrywa siê w w¹trobie, p³ucach, nerkach i jelicie p³odu dopiero w 9 tygodniu ci¹ y. Poza tym wystêpowania tego enzymu nie wykazano w ³o ysku ani w mózgu p³odu. Oko³o 16 tygodnia ci¹ y pojawia siê w w¹trobie p³odu ekspresja cytochromu CYP2E1 innego enzymu bior¹cego udzia³ w utlenianiu Et-OH. Do 24. tygodnia ycia aktywnoœæ p³odowa tego enzymu osi¹ga 10-30% aktywnoœci osoby doros³ej (pe³na aktywnoœæ dopiero oko³o 10. roku ycia) (16). Maksymalne stê enie Et-OH we krwi matki zale y od rodzaju napoju alkoholowego (np. piwo jest wolniej wch³aniane z przewodu pokarmowego) oraz stopnia wype³nienia o³¹dka i motoryki przewodu pokarmowego. Alkohol ³atwo przenika przez ³o ysko, a p³ód ze wzglêdu na niewykszta³cone mechanizmy jego enzymatycznej eliminacji wykazuje ma³¹ tolerancjê wobec Et-OH (12). Drastycznymi nastêpstwami

3 Poalkoholowe uszkodzenia p³odu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i... ekspozycji p³odu na du e stê enia Et-OH mog¹ byæ: nag³y zgon p³odu i samoistne poronienie. Mniej nasilone objawy zosta³y zaliczone do alkoholowego zespo³u p³odowego (ang.: fetal alcohol syndrome; FAS) lub efektów dzia³ania alkoholu na p³ód (ang.: fetal alcohol effects; FAE), znanych te jako zespó³ ARND (ang.: alcohol-related neurodevelopmental disabilities). Nazwa FAS zosta³a wprowadzona przez Jonesa i Smitha (22) w 1973 roku, a kryteria kwalifikacyjne tego zespo³u podlega³y wielu modyfikacjom (39). Obecnie stosowanymi kryteriami FAS s¹: 1) prenatalne i postnatalne spowolnienie wzrostu cia³a (masa i d³ugoœæ cia³a poni ej 10 centyla), 2) charakterystyczny wygl¹d twarzy w wieku noworodkowym i niemowlêcym (p. ryc. 1), 3) uszkodzenie oœrodkowego uk³adu nerwowego pod postaci¹ zaburzeñ neurologicznych i behawioralnych oraz upoœledzenia czynnoœci intelektualnych, a tak e zniekszta³cenia czaszki i/lub mózgu. Ryc.1. Charakterystyczne cechy twarzy w alkoholowym zespole p³odowym (za 25). Przeciêtny wspó³czynnik inteligencji (IQ) u dzieci z FAS wynosi poni ej 70 punktów. Zespó³ FAE, okreœlany czasami jako niepe³noobjawowy FAS, wystêpuje znacznie czêœciej ni FAS, lecz jest od niego trudniej rozpoznawany, bowiem w niewielkim stopniu dotyczy dwóch pierwszych kryteriów diagnostycznych. Patologia w zespole FAE odnosi siê g³ównie do zaburzeñ psychicznych i intelektualnych dziecka, które mog¹ byæ w³aœciwie ocenione dopiero w wieku szkolnym. Wspó³czynnik IQ u dzieci z FAE mo e byæ nieznacznie wiêkszy od 70 punktów (19). Najwiêkszy wskaÿnik zapadalnoœci na FAS na 1000 ywych urodzeñ zarejestrowano wœród czarnoskórej ludnoœci Kapsztadu (40,5-46,4) oraz u Indian amerykañskich mieszkaj¹cych w rezerwatach 10, a najmniejszy, tj. < 0,1 w Japonii. W USA wskaÿnik ten w zale noœci od badanego œrodowiska wynosi 0,3-5,6 (27). FAS nie 11

4 12 Ewa Czech, Marek Hartleb jest sta³ym ani ³atwo przewidywalnym objawem nadu ywania alkoholu przez ciê- arne. Zespó³ ten pojawia siê u oko³o 6% potomstwa matek nadu ywaj¹cych alkoholu, lecz gdy ju wyst¹pi, to ryzyko pojawienia siê FAS u nastêpnego dziecka wynosi a 70% (1). Dotychczasowe badania wskazuj¹ na wiele uwarunkowañ zespo³u FAS. Pe³na ekspresja tego zespo³u nie zale y wy³¹cznie od ekspozycji na Et-OH, ale tak e jest pochodn¹ wielu czynników, takich jak: czas trwania alkoholizmu, rodzaj i sposób picia alkoholu (okazjonalne spo ywanie du ych dawek jest bardziej niebezpieczne dla p³odu), stan od ywienia ciê arnej, wiek i status socjoekonomiczny matki, przynale noœæ etniczna oraz polimorfizm genetyczny enzymów bior¹cych udzia³ w biotransformacji alkoholu (43). Badania Bingola i wsp. (5) wykaza³y, e oko³o 40% matek, których dzieci urodzi³y siê z zespo³em FAS, pochodzi³o z rodzin ubogich, podczas gdy tylko 2,7% z rodzin dobrze sytuowanych. Rozmiary wystêpowania FAS i FAE s¹ zwi¹zane z niedostateczn¹ wiedz¹ o tych zespo³ach wœród ciê arnych i brakiem programów profilaktycznych. Brak korelacji miêdzy iloœci¹ wypijanego alkoholu w ci¹ y i ryzykiem wyst¹pienia FAS sprawia, e zaleca siê abstynencjê alkoholow¹ w okresie poczêcia i ca³ej ci¹ y. Z badañ przeprowadzonych na 3 grupach myszy, którym podawano Et-OH odpowiednio 14 dni przed zap³odnieniem, 14 dni po zap³odnieniu lub przez 28 dni (14 dni przed i 14 dni po zap³odnieniu) wynika, e najwiêcej uszkodzeñ p³odu powodowa³a poda Et-OH przed zap³odnieniem. Stwierdzanymi wadami by³y m.in. rozszczep podniebienia, mikrocefalia, ma³oocze oraz przepuklina pêpkowa. Anomalie te t³umaczy siê bezpoœrednim dzia³aniem na zarodek aldehydu octowego, który jest metabolitem Et-OH o w³aœciwoœciach mutagennych (40). Dowiedziono, e aldehyd octowy bywa przyczyn¹ punktowych mutacji genowych, wymiany siostrzanych chromatyd i innych aberracji chromosomalnych, a tak e zaburza procesy naprawcze DNA, nasila apoptozê oraz pobudza procesy proliferacji komórkowej. Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem (IARC) uzna³a, e aldehyd octowy jest zwi¹zkiem posiadaj¹cym cechy karcynogenu (18). Dotychczas nie uda³o siê okreœliæ standardowych kryteriów prenatalnego rozpoznania zespo³ów FAS i FAE. W rozpoznaniu FAS pomocne jest badanie ultrasonograficzne p³odu, które mo e ujawniæ: spowolnienie wzrostu wewn¹trzmacicznego, anomalie anatomiczne (hiperteloryzm, wady serca i nerek), zniekszta³cenia szkieletu kostnego (ma³a uchwa, du e stopy), anomalie naczyniowe (np. wystêpowanie pojedynczej têtnicy pêpkowej). Badania autopsyjne wskazuj¹, e spo ywanie niewielkich iloœci alkoholu, tj. mniej ni 30g dziennie, zmniejsza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia mia d ycy naczyñ wieñcowych i têtniczych naczyñ obwodowych (4). Badania kliniczne zgodnie dowodz¹, e umiarkowane spo ywanie alkoholu zmniejsza ryzyko wyst¹pienia choroby niedokrwiennej serca, zawa³u serca i udaru mózgowego a o 40-70%. Alkohol wywiera bowiem korzystny wp³yw na metabolizm lipoprotein m.in. poprzez zwiêkszenie frakcji cholesterolu HDL i zmniejszenie stê enia triglicerydów. Jednak e u kobiet ciê arnych spo ywanie nawet niewielkich iloœci alkoholu mo e byæ szkodliwe dla p³odu. Krytycznym okresem jest 1-8. tydzieñ ci¹ y, tj. czas formowania siê narz¹dów, a wra liwoœæ poszczególnych struktur anatomicznych zale y od dojrza³oœci p³odu (ryc. 2).

5 Poalkoholowe uszkodzenia p³odu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i... Ryc. 2. Narz¹dy p³odu najbardziej wra liwe na teratogenne dzia³anie alkoholu. Czarne punkty oznaczaj¹ najczêstsz¹ lokalizacjê teratogennych efektów Et-OH. Na czarno zaznaczono okresy, w których dochodzi do wiêkszoœci powa nych uszkodzeñ p³odu zwi¹zanych z piciem alkoholu; kolor szary to okres, w którym pojawiaj¹ siê nieprawid³owoœci czynnoœciowe oraz mniejsze defekty strukturalne (za 21). Z przeprowadzonych badañ wynika, e dawk¹ bezpieczn¹ jest 15 ml czystego Et-OH dziennie, natomiast ka de nastêpne 30 ml zwiêksza o 25% ryzyko poronienia p³odu (37). Jednak e z powodu ma³ej przewidywalnoœci toksycznego wp³ywu Et-OH na p³ód, Amerykañska Organizacja d/s FAS stoi na stanowisku, e w okresie poczêcia i ca³ej ci¹ y nie istnieje pojêcie obojêtnej dawki alkoholu i obowi¹zuje generalna zasada no safe time, no safe amount, no safe alcohol (17). Okazjonalne spo ywanie alkoholu w jednorazowej dawce 60g Et-OH lub przewlek³e picie w iloœci ponad 80 g Et-OH/tydzieñ stanowi¹ du e ryzyko wyst¹pienia FAS i FAE. Dodatkowym czynnikiem zwiêkszaj¹cym 2-5-krotnie ryzyko wyst¹pienia tych zespo³ów jest wiek matki powy ej 30 lat. Jako przyczynê tego zjawiska sugeruje siê szybszy metabolizm Et-OH do aldehydu octowego w warunkach mniejszej objêtoœci dystrybucji (zwiêkszenie proporcji t³uszczu wzglêdem wody u starszych matek (19). Badania eksperymentalne dowodz¹, e stopieñ mikrocefali u p³odów koreluje z wielkoœci¹ maksymalnych stê eñ Et-OH we krwi (6). Je eli szczytowe stê enie Et-OH ma równie istotne znaczenie dla teratogennoœci alkoholu u ludzi, to polimorfizm enzymów metabolizuj¹cych tj. dehydrogenaz alkoholowej i aldehydowej mog¹ odgrywaæ wa n¹ rolê w patogenezie zespo³u FAS. Badania genetyczne p³odów z zespo³em FAS 13

6 14 Ewa Czech, Marek Hartleb przeprowadzone wœród czarnej ludnoœci Kapsztadu ujawni³y ma³¹ czêstoœæ wystêpowania allelu ADH2*2. Fakt ten wskazuje na protekcyjne znaczenie allelu ADH2*2 u p³odów nara onych na wysokie stê enia Et-OH. Innym, genetycznym czynnikiem protekcyjnym, jak wykazuj¹ badania amerykañskie, jest obecnoœæ allelu ADH2*3. U ciê arnych pij¹cych regularnie alkohol wystêpowanie allelu ADH2*3 mia³o korzystny wp³yw zarówno na szybkoœæ wewn¹trzmacicznego wzrostu p³odu, jak równie na rozwój oœrodkowego uk³adu nerwowego w wieku noworodkowym. Izoenzym ADH2*3, jako znacznie aktywniejszy od izoenzymu ADH2*1, nie dopuszcza do du ych stê eñ Et-OH we krwi p³odu (28). Allel ADH2*3 wystêpuje u 25% ludnoœci afroamerykañskiej (35), czyli znacznie czêœciej ni w populacji kaukaskiej (0-3% Amerykanów i Europejczyków) i azjatyckiej (31). Z badañ epidemiologicznych dobitnie wynika, e p³ody bia³ych matek s¹ bardziej wra liwe na teratogenne dzia³anie Et-OH w porównaniu do p³odów matek czarnoskórych. Picie alkoholu przez ciê arne kobiety ma wp³yw nie tylko na stan zdrowia p³odu, niemowl¹t i ma³ych dzieci, ale rzutuje równie na wzorce zachowania doros³ego potomstwa. Z badañ ankietowych przeprowadzonych wœród m³odzie y, której matki nadu ywa³y alkoholu w czasie ci¹ y, wynika, e w wiêkszoœci mia³a ona ju doœwiadczenia z alkoholem do 14. roku ycia, a 21-letnie osoby w 83% przypadków okreœli³y siebie jako pij¹ce alkohol dosyæ czêsto (10% by³o ju uzale nione od alkoholu). U doros³ego potomstwa matek pij¹cych alkohol w czasie ci¹ y zdarzaj¹ siê te znamiennie czêœciej zgony i choroby zwi¹zane z alkoholem, zaniechanie nauki, akty wandalizmu i agresji oraz konflikty rodzinne. Na taki typ zachowañ du y wp³yw maj¹ przede wszystkim uwarunkowania spo³eczne i œrodowiskowe, tj. poszukiwanie przyjaÿni w krêgach osób pij¹cych regularnie alkohol, ycie w blokowiskach, barakach oraz na obrze ach du ych miast (3). Wp³yw alkoholu na stan od ywienia p³odu Z licznych badañ przeprowadzonych na zwierzêtach jednoznacznie wynika, e Et-OH ma niekorzystny wp³yw na sk³ad iloœciowy i jakoœciowy wielu zwi¹zków od ywczych, koniecznych do w³aœciwego rozwoju p³odu. Pod wp³ywem alkoholu w tkankach p³odu dochodzi do zwiêkszenia stê enia witaminy A (retinol) (13). Jednoczesne oddzia³ywanie Et-OH i retinolu zwiêksza ryzyko wad rozwojowych np. rozszczepu podniebienia. Zjawiska tego nie obserwowano w grupach kontrolnych, którym podawano tylko jeden z tych sk³adników. Et-OH upoœledza poza tym transport ³o yskowy 25-hydroksykalcyferolu i witaminy B 6, utrudniaj¹c dostêp tych witamin do p³odu. Niedobór cynku jest z kolei spowodowany sekwestracj¹ tego metalu w hepatocytach w wyniku alkoholowej indukcji metalotionin (8). P³ód pozyskuje z ³o yska kwas linoleinowy (LA, 18:2) i α-linolenowy (αla, 18:3) oraz ich pochodne tj. d³ugo³añcuchowe, wielonienasycone kwasy t³uszczowe, z których najwa niejszymi s¹ kwas arachidonowy (AA, 20:4), eikozapentaenowy (EPA, 20:5) oraz dokozaheksaenowy (DHA, 22:6). Zdolnoœæ ³o yska do ekstrakcji z matczynej krwi kwasów t³uszczowych jest niezbêdna dla w³aœciwego rozwoju p³odu. Oprócz znaczenia w utrzymaniu p³ynnoœci i selektywnej przepuszczalnoœci b³on biologicznych wspomniane kwasy t³uszczowe odgrywaj¹ rolê substratów w proce-

7 Poalkoholowe uszkodzenia p³odu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i... sie syntezy prostacyklin, prostaglandyn, tromboksanów i leukotrienów. Badania prowadzone na ³o ysku perfudowanym roztworem o niewielkim stê eniu Et-OH wykaza³y, e nie mia³ on wp³ywu na transport kwasu arachidonowego, natomiast znacznie upoœledza³ transport kwasów LA, αla i DHA (15). Oœrodkowy uk³ad nerwowy Teratogenne dzia³anie etanolu Dzieci z FAS maj¹ trudnoœci z przyswajaniem i zapamiêtywaniem informacji, rozwi¹zywaniem i w³aœciw¹ ocen¹ problemów, a tak e k³opoty z mow¹, s³uchem i koncentracj¹ uwagi. Mózg p³odu jest najbardziej wra liwy na teratogenne w³aœciwoœci Et-OH w pierwszym trymestrze ci¹ y. Alkohol uszkadza u p³odu zarówno strukturê, jak i funkcjê mózgu. Poœmiertne badania mózgów p³odów z FAS wykaza³y wiele zmian œwiadcz¹cych o agenezji i dysgenezji oœrodkowego uk³adu nerwowego. Stwierdzono niedorozwój cia³a modzelowatego, s³abo wykszta³cone zakrêty korowe oraz przemieszczenie czêœci astrocytów w obrêb opony miêkkiej. Badania eksperymentalne ujawni³y, e w okresie p³odowym alkohol hamuje procesy powstawania, migracji i ró nicowania neuronów i astrocytów. Wiêksz¹ wra liwoœæ na Et-OH wydaj¹ siê wykazywaæ astrocyty, których rola polega na tworzeniu zrêbu i odpowiedniego œrodowiska transportowego wody i elektrolitów dla nowo powsta³ych neuronów (14). Dziêki zastosowaniu technik obrazowych m.in. tomografii emisyjnej (PET, SPECT) i rezonansu magnetycznego wykazano u dzieci z FAS zmiany strukturalne w ró nych regionach mózgu (44). J¹dra podstawne mózgu, zwi¹zane m.in. ze zdolnoœciami motorycznymi i funkcjami intelektualnymi (np. myœlenie abstrakcyjne, rozwi¹zywanie problemów, planowanie), maj¹ u dzieci z FAS znacznie mniejsz¹ objêtoœæ. Mniejsza masa j¹der podstawnych wynika g³ównie z redukcji rozmiarów j¹dra ogoniastego, a w mniejszym stopniu ³upiny i ga³ki bladej (2). W obrêbie mó d ku ET-OH uszkadza w najwiêkszym stopniu przedni¹ czêœæ robaka. U dzieci z FAS obserwuje siê te niesymetryczny zanik hipokampa struktury le ¹cej g³êboko w p³acie skroniowym, odgrywaj¹cej zasadnicz¹ rolê w procesie kojarzenia faktów i przyswajania nowych wiadomoœci. Obrazy mózgu w badaniach rezonansu magnetycznego wykaza³y, e w lewym p³acie skroniowym hipokamp jest zdecydowanie mniejszy ni w prawym (26). Analizuj¹c mózgi technik¹ mapowania Sowell i wsp. (41) zauwa yli w p³acie skroniowym zmniejszenie gêstoœci i objêtoœci istoty bia³ej, podczas gdy objêtoœæ istoty szarej nie by³a zmieniona, a jej gêstoœæ w obrêbie kory mózgowej by³a nawet zwiêkszona. Narz¹d wzroku Liczne zmiany strukturalne narz¹du wzroku u dzieci z FAS wskazuj¹, e oko jest szczególnie wra liwe na dzia³anie Et-OH. Zewnêtrzne objawy oczne FAS to m.in. zmarszczka nak¹tna, opadniêcie powieki, ma³oocze i zez. Z kolei zmiany dotycz¹ce ga³ki ocznej to niedorozwój nerwu wzrokowego, zwiêkszona krêtoœæ naczyñ siatkówki i upo- 15

8 16 Ewa Czech, Marek Hartleb œledzenie wzroku (42). Badania morfometryczne, jakoœciowe i immunocytochemiczne nerwu wzrokowego noworodków szczurzych, które w okresie p³odowym by³y nara one na Et-OH, wykaza³y, oprócz mniejszej œrednicy nerwu wzrokowego, tak e zaburzenia ró nicowania komórek makrogleju, aksonów i os³onek mielinowych. Na poziomie mikroskopowym najwiêksze zmiany dotyczy³y organelli cytoplazmatycznych w astrocytach i dezorganizacji zrêbu komórkowego oraz wtrêtów w b³onie j¹drowej oligodendrocytów, fragmentaryzacji blaszek i œródblaszkowych wtrêtów w mielinie (34, 35). Serce Spo ywanie nawet niewielkich iloœci Et-OH w okresie ci¹ y mo e byæ przyczyn¹ wad serca u potomstwa. Wady te dotycz¹ g³ównie ubytków przegród komorowych i przedsionkowych. Nara enie na alkohol w trakcie embriogenezy jest przyczyn¹ zaburzeñ rozwoju kardiomiocytów z nastêpow¹ utrat¹ dojrza³oœci morfologicznej i czynnoœciowej tych komórek. G³ównym zaburzeniem morfologicznym jest wieloj¹drzastoœæ kardiomiocytów oraz zmiany ultrastrukturalnej organizacji miofilamentów. U noworodków nara- onych na ekspozycjê Et-OH stwierdzono równie zmniejszenie masy miêœnia sercowego i upoœledzenie kurczliwoœci jego w³ókien. Przyczynê tego zjawiska upatruje siê w redukcji zawartoœci miozyny i aktyny w kardiomiocytach (36). Przewód pokarmowy Buts i wsp. (7), podaj¹c samicom przez ca³y okres ci¹ y Et-OH w wodzie pitnej, badali efekty jego dzia³ania na jelito cienkie i w¹trobê p³odów szczurzych. U ywo urodzonych p³odów (œmiertelnoœæ 28,9%) stwierdzono zmniejszenie masy jelita czczego i krêtego, zmniejszenie stê enia DNA enterocytów oraz zmniejszenie aktywnoœci laktazy, maltazy i sukrazy. W w¹trobie wykazano wy³¹cznie ³agodne st³uszczenie hepatocytów bez innych zmian morfologicznych. Z kolei Meyers i wsp. (29) badali hepatotoksycznoœæ Et-OH u noworodków szczurzych w zale noœci od okresu ekspozycji p³odu na alkohol. Badania histologiczne nie wykaza³y w powiêkszonych w¹trobach cech aktywnego zapalenia ani w³óknienia. Powiêkszenie w¹troby u noworodków by³o wynikiem zarówno przerostu, jak równie nadmiernej proliferacji hepatocytów. Badacze stwierdzili oko³o 50-procentowe zmniejszenie syntezy DNA hepatocytów wy- ³¹cznie w przypadku podawania ciê arnym samicom alkoholu przez ca³y okres ci¹- y. Nie stwierdzono natomiast zmian stê enia czynników wzrostowych odpowiedzialnych za kszta³towanie siê w¹troby tj. insulinopodobnych faktorów wzrostu (IGF-I i II) oraz IGF wi¹ ¹cego bia³ka (IGFBPs), a tak e receptora hormonu wzrostu (GHr). Badania prowadzone na szczurach, których matkom w czasie ci¹ y by³y podawano Et-OH, wykaza³y czêste wystêpowanie hipertriglicerydemii w doros³ym pokoleniu samców. Du e stê enia triacyloglicerydów stanowi¹ niezale ny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Istotn¹ rolê w pojawieniu siê hipertriglicerydemii wydaj¹ siê odgrywaæ mêskie hormony p³ciowe, bowiem kastracja samców hamowa³a rozwój hipertriglicerydemii, natomiast podawanie testosteronu sa-

9 Poalkoholowe uszkodzenia p³odu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i... micom powodowa³o zwiêkszenie stê enia triglicerydów. W badaniach doœwiadczalnych dowiedziono, e testosteron pobudza syntezê lipoprotein o bardzo ma³ej gêstoœci (VLDL). Z kolei przewlek³e spo ywanie Et-OH hamuje aktywnoœæ lipazy lipoproteinowej i w¹trobowej, enzymów eliminuj¹cych osoczowe lipoproteiny zawieraj¹ce triglicerydy (32). Biochemiczne markery alkoholizmu Wiele kobiet, w obawie przed negatywn¹ opini¹ spo³eczn¹, ukrywa nadu ywanie alkoholu. Wykrywanie picia alkoholu we wczesnym okresie ci¹ y mo e byæ wa ne dla profilaktyki zespo³ów FAS i FAE (10). Pomiar stê enia Et-OH w próbkach krwi, powietrza wydechowego lub moczu jest rozpowszechnion¹ metod¹ wykrywania wystêpowania alkoholu w organizmie. Jednak oznaczenia te s¹ skuteczne tylko w bardzo krótkim okresie po wypiciu Et-OH bez mo liwoœci ró nicowania intoksykacji ostrej od przewlek³ego picia. U osób uzale nionych od alkoholu diagnostykê dodatkowo utrudnia zdolnoœæ szybszej eliminacji Et-OH. MCV GGT do 120 dni CDT AST Hb-AA HDL chol PEth EtG-m AA 5HTOL/5HIAA FAEE 5 HTOL EtG-k Et-OH Ryc. 3. Okres pó³trwania biochemicznych wskaÿników nadu ywania etanolu w iloœci g/dzieñ. Intensywnoœæ barwy jest proporcjonalna do czu³oœci testu w czasie. MCV œrednia objêtoœæ krwinki czerwonej, GGT gamma glutamylotransferaza, CDT tranferryna desjalowana, AST aminotranferaza asparaginianowa, Hb-AA addukty hemoglobiny z aldehydem octowym, HDL chol frakcja HDL cholesterolu, PEth fosfatydyloetanol, EtG-m glukuronid etylu w moczu, AA acetaldehydowe addukty bia³kowe, 5HTOL/5HIAA 5-hydroksytryptofol/kwas 5-hydroksyindolowy, FAEE estry etylowe kwasów t³uszczowych, 5 HTOL 5-hydroksytryptofol, EtG-k glukuronid etylu w krwi, Et-OH etanol 17

10 18 Ewa Czech, Marek Hartleb W wyniku tlenowego i beztlenowego metabolizmu Et-OH powstaje w organizmie wiele zwi¹zków o d³ugim okresie pó³trwania i tkankowych zdolnoœciach kumulacyjnych. Alkohol ma równie zdolnoœæ do zmieniania szlaków metabolicznych, w³aœciwoœci fizyko-chemicznych oraz struktury niektórych zwi¹zków (11). Zjawisko to zosta³o wykorzystane w medycynie klinicznej i s¹dowej do wykrywania spo ywania alkoholu u osób ukrywaj¹cych nadu ywanie lub uzale nienie od alkoholu. Liczba zwi¹zków, które mog¹ byæ wykorzystane jako biologiczne markery przewlek³ego picia alkoholu, jest bardzo du a, jednak nie wszystkie z nich wykazuj¹ równoczeœnie wysok¹ czu³oœæ i swoistoœæ diagnostyczn¹. Stê enia czêœci z nich s¹ bowiem zwiêkszone w ostrych i przewlek³ych chorobach w¹troby, trzustki, nerek, w hiperlipidemii, cukrzycy czy nadciœnieniu têtniczym, inne znów posiadaj¹ zbyt krótki okres pó³trwania (dolichole, metanol, Et-OH, apolipoproteina E, octan). Najbardziej wiarygodne diagnostycznie markery nadu ywania alkoholu przedstawia ryc. 3. PODSUMOWANIE P³ody ze wzglêdu na s³abo wykszta³cone enzymy metabolizuj¹ce etanol wykazuj¹ wobec niego ma³¹ tolerancjê. Et-OH i aldehyd octowy jako czynniki teratogenne mog¹ upoœledzaæ procesy kszta³towania siê narz¹dów, bêd¹c przyczyn¹ œmierci p³odu, samoistnych poronieñ, przedwczesnych porodów oraz zespo³ów FAS i FAE. Nieoznaczanie laboratoryjnych markerów alkoholizmu oraz niedostatek wiedzy w zakresie konsekwencji prenatalnej ekspozycji na Et-OH utrudniaj¹ rozpoznanie tych zespo³ów. Ich diagnostyka jest bowiem wynikiem pog³êbionej oceny klinicznej dziecka oraz wiedzy o alkoholizmie matki. PIŒMIENNICTWO 1. Abel E.L., Sokol R.J.: Incidence of fetal alcohol syndrome and economic impact of FASrelated anomalies. Drug Alcohol Depend., 1987, 19, Archibald S., Fennema-Notestine C., Gamst A., Riley E., Mattson S., Jernigant T.: Brain dysmorphology in individuals with severe prenatal alcohol exposure. Develop. Med. Child Neurol., 2001, 43, Baer J., Sampson P., Barr H., Connor P., Streissguth A.: A 21-year longitudinal analysis of the effects of prenatal alcohol exposure on young adult drinking. Arch. Gen. Psychiatry, 2003, 60, Belleville J.: The French paradox: Possible involvement of ethanol in the protective effect against cardiovascular diseases. Nutrition, 2002, 18, Bingol N. Schuster C., Fuchs M., Iosub S., Turner G., Stone R., Gromisch D.: The influence of socioeconomic factors on the occourance of fetal alcohol syndrome. Advan. Alcohol Subst. Abuse. 1997, 6, Bonthius D., Goodlett C., West J.: Blood alcohol concentration and severity of microencephaly in neonatal rats depend on the pattern of alcohol administration. Alcohol, 1988, Buts J.P., Sikal E.M., Van Hoof F.: Prenatal exposure to ethanol in rats: effects on postnatal maturation of the small intestine and liver. Pediat. Res. 1992, 32,

11 Poalkoholowe uszkodzenia p³odu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i Cogswell M., Weisberg P., Spong C.: Cigarette smoking, alcohol use and adverse pregnancy outcomes: implications for micronutrient supplementation. J. Nutr., 2003, 133, 1722S-1731S. 9. Colantoni A., Idilman R., De Maria N., La Oaglia N., Belmonte J., Wezeman F., Emanuele N., Van Thiel D., Kovacs E., Emanuele M.: Hepatic apoptosis and proliferation in male and female rats fed alcohol: role of cytokines. Alcohol. Clin. Exp. Res., 2003, 27, Cool J.: Biochemical markers of alcohol use in pregnancy women. Clin. Biochem. 2003, 36, Czech E., Hartleb M.: Beztlenowy metabolizm alkoholu oraz jego wp³yw na szlak metaboliczny serotoniny i transferryny. Z Zagadnieñ Nauk S¹dowych, 2002, 52, Fischer D., Solbach C., Kitz R., Ahr A., Veldman A.: Acute ethanol intoxication during pregnancy and consecutive fetal cardiac arrest: a case report. J. Perinat. Med. 2003, 31, Grummer M.A., Zachman R.D.: The effect of maternal ethanol ingestion on fetal vitamin A in the rat. Pediat. Res., 1990, 28, Guerri C., Pascual M., Renau-Piqueras J.: Glia and fetal alcohol syndrome. NeuroToxicology, 2001, 22, Haggarty P., Abramovitch D., Page K.: The effect of maternal smoking and ethanol on fatty acid transport by human placenta. J. Nutr. 2002, 87, Hines N., McCarver D.: Ontogeny of human drug-metabolizing enzymes: Phase I oxidative enzymes. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002, 300, How much alcohol can a woman safety drink during pregnancy. index.htm. 18. IARC. Acetaldehyde. W: IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk to humans. Re-evaluation of some organic chemicals, hydrazine and hydrogen peroxide. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 1999, 71, Jacobson J.L., Jacobson S.W., Sokol R.J.: Increased vulnerability to alcohol-related birth defects in the offspring of mothers over 30. Alcohol. Clin. Exp. Res., 1996, 20, Jacobson J.L., Jacobson S.W.: Effects of prenatal alcohol exposure on child development. Alcohol Health Res. World, 2002, 26, Jacobson S.W.: Assessing the impact of maternal drinking during and after pregnancy. Alcohol Health Res. World, 1997, 2, Jones K.L., Smith D.W.: Recognition of the fetal alcohol syndrome in early infancy. Lancet, 1973, 2, Kesmodel U., Wisborg K., Olsen S.F., Henriksen T.B., Secher N.J.: Moderate alcohol intake during pregnancy and the risk of stillbirth and death in the first year of life. Am. J. Epidemiol. 2002, 155, Kesmodel., U. Wisborg K., Olsen S.F., Henriksen T.B., Secher N.J.: Moderate alcohol intake in pregnancy and the risk of spontaneous abortion. Alcohol Alcohol. 2002, 3, Larkby C., Day N.: The effects on prenatal alcohol exposure. Alcohol Health Res. World, 1997, 21, Mattson S., Schoenfeld A., Riley E.: Teratogenic effects of alcohol on brain and behavior. Alcohol Res. Health, 2001, 25,

12 Ewa Czech, Marek Hartleb 27. May P., Brooke L., Gossage J.P., Croxford J., Adnams C., Jones K., M., Robinson L., Viljoen D.: Epidemiology of fetal alcohol syndrome in a South African community in the Western Cape Province. Am. J. Publ. Health, 2000, 90, McCarver D.: Alcohol dehydrogenase-2*3 allele protects against alcohol-related birth defects among African Americans. J. Pharmacol. Exp. Ther., 1997, 283, Meyers A.F.A., Gong Y., Zhang M., CaSIRO o.g., Battistuzzi S., Pettigrew N., Minuk G.Y.: Liver development in a rat model of fetal alcohol syndrome. Digest. Dis. Sci., 2002, 47, Oba P.S.: International alcohol rates among woman Osier M., Paktis A., Soodyall H., Comas D., Goldman D, Odunsi A., Okonofua F., Parnas J., Schultz L., Bertranpetit J., Bonne-Tamir B., Lu R., Kidd J., Kidd K.: A global perspective on genetic variation at the ADH genes reveals unusual patterns of linkage disequilibrium and diversity. Am. J. Hum. Genet., 2002, 71, Pennington J., Shuvaeva T., Pennington S.: Maternal dietary ethanol consumption is associated with hipertriglyceridemia in adult rat offspring. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2002, 26, Pinazo-Duran D., Renau-Piqueras J., Guerri C.: Developmental changes in the optic nerve related to ethanol consumption in pregnant rats: analysis of the ethanol-exposed optic nerve. Teratology, 1993, 48, Pinazo-Duran D., Renau-Piqueras J., Guerri C., Strömland K.: Optic nerve hypoplasia in fetal alcohol syndrom: an update. Eur. J. Ophtalmol., 1997, 7, Poupon R. Nalpas B., Coutelle C., Fleury B., Couzigou P., Higueret D.: Polymorphism of alcohol dehydrogenase, alcohol and aldehyde dehydrogenase activities; implication in alcoholic cirrhosis in white patients. Hepatology, 1992, 15, Ren J., Wold L., Natavio M., Ren B., Hannigan J., Brown R.: Influence of prenatal alcohol exposure on myocardial contractile function in adult rat hearts: role of intracellular calcium and apoptosis. Alcohol Alcohol., 2002, 37, Russell M., Skinner J.B.: Early measures of maternal alcohol misuses as predictors of adverse pregnancy outcomes. Alcohol. Clin..Exp. Res. 1998, 12, Scheuplein R., Charnley G., Dourson M.: Differential sensitivity of children and adults to chemical toxicity. Regul. Toxicol. Pharmacol., 2002, 35, Sokol R.J., Clarren S.K.: Guidelines for use of terminology describing the impact of prenatal alcohol on the offspring. Alcohol. Clin. Exp. Res., 1989, 13, Soltes B.A., Anderson R., Radwanska E.: Morphologic changes in offspring of female mice exposed to ethanol before conception. Am. J. Obstet. Gynecol., 1996, 175, Sowell E.R., Jernigan T.L., Mattson S.N., Riley E.P., Sobel D.F., Jones K.L.: Abnormal development of the cerebellar vermis in children prenatally exposed to alcohol: Size reduction in lobules I-V. Alcohol. Clin. Exp. Res., 1996, 20, Strömland K., Pinazo-Duran D.: Ophtalmic involvement in the fetal alcohol syndrome: clinical and animal model studies. Alcohol Alcohol., 2002, 37, Warren K.R., Foudin L.L.: Alcohol-related birth defects, the past, present and future. Alcohol Res. Health 2001, 25, Wass T.S., Persutte W.H., Hobbins J.C.: The impact of prenatal alcohol exposure on frontal cortex development in utero. Am. J. Obstet. Gynecol. 2001, 185,

Czym naprawdę jest picie alkoholu w czasie ciąŝ

Czym naprawdę jest picie alkoholu w czasie ciąŝ Czym naprawdę jest picie alkoholu w czasie ciąŝ ąŝy? Anna Dobrzańska Warszawa 2008 CZYM JES FAS? (Fetal Alcohol Syndrom) FAS to skutek spustoszeń,, jakie czyni alkohol przyjmowany przez cięŝ ęŝarną kobietę,,

Bardziej szczegółowo

Fetal Alcohol Syndrome

Fetal Alcohol Syndrome Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Fetal Alcohol Syndrome Debra Evensen Cechy charakterystyczne i objawy Program FAStryga Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Oddzia³ Œl¹ski Ul. Ho³dunowska 39

Bardziej szczegółowo

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Badania epidemiologiczne i eksperymentalne nie budzą wątpliwości spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju wielu nowotworów złośliwych, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Fetal Alcohol Syndrome Debora Evensen. dzieci. Zrozumieæ zachowania dzieci i nastolatków z zespo³em FAS (Fetal Alcohol Syndrome)

Fetal Alcohol Syndrome Debora Evensen. dzieci. Zrozumieæ zachowania dzieci i nastolatków z zespo³em FAS (Fetal Alcohol Syndrome) Fetal Alcohol Syndrome Debora Evensen To nie s¹ z³e dzieci Zrozumieæ zachowania dzieci i nastolatków z zespo³em FAS (Fetal Alcohol Syndrome) Program FAStryga Stowarzyszenie Zastepczego Rodzicielstwa Oddzial

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALKOHOLU NA DZIECKO W ŁONIE MATKI

WPŁYW ALKOHOLU NA DZIECKO W ŁONIE MATKI ZOFIA PANKRAC Doktor nauk medycznych, specjalista II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Kierownik Izby Przyjęć Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bierze czynny udział

Bardziej szczegółowo

Debra Evensen. FAS i mózg. Jak alkohol spo ywany w czasie ci¹ y wp³ywa na rozwój mózgu. Program FAStryga. Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa

Debra Evensen. FAS i mózg. Jak alkohol spo ywany w czasie ci¹ y wp³ywa na rozwój mózgu. Program FAStryga. Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Debra Evensen FAS i mózg Jak alkohol spo ywany w czasie ci¹ y wp³ywa na rozwój mózgu Program FAStryga Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Oddzia³ Œl¹ski 0504 73 18 23 www.fosterparents.org.pl Jak

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania

Laboratorium analityczne ZAPRASZA. do skorzystania Laboratorium analityczne ZAPRASZA do skorzystania z promocyjnych PAKIETÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Pakiet I Pakiet II Pakiet III Pakiet IV Pakiet V Pakiet VI Pakiet VII Pakiet VIII Pakiet IX Pakiet X "CUKRZYCA"

Bardziej szczegółowo

WITAMINY. www.pandm.prv.pl

WITAMINY. www.pandm.prv.pl WITAMINY - wpływa na syntezę białek, lipidów, hormonów a szczególnie hormonów tarczycy - pomaga w utrzymaniu prawidłowej czynności uk.immunologicznego - pomaga w leczeniu : rozedmy płuc i nadczynności

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Hormony płciowe. Macica

Hormony płciowe. Macica Hormony płciowe Macica 1 Estrogeny Działanie estrogenów Działanie na układ rozrodczy (macica, endometrium, pochwa) Owulacja Libido Przyspieszenie metabolizmu Zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć

Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć Co chwilę słyszymy o nowej, zbawiennej roli, jaką może pełnić w naszym organizmie. Niemal wszyscy Polacy mają jej niedobór. Mowa o słonecznej witaminie D,

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3 Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych Wykład 3 Tablice decyzyjne Spójnośd tablicy decyzyjnej Niespójna tablica decyzyjna Spójnośd tablicy decyzyjnej - formalnie Spójnośd TD a uogólniony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 23 czerwiec 2016

Grupa SuperTaniaApteka.pl Utworzono : 23 czerwiec 2016 SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA > Model : 8217012 Producent : - POLIXAR 10 NA WYSOKI CHOLESTEROL Preparat przeznaczony dla osób pragnących zmniejszyć ryzyko podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi. POLIXAR 5

Bardziej szczegółowo

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Zmiany ogniskowe w nerkach torbielowate łagodne guzy lite złośliwe guzy lite Torbielowate Torbiel prosta (niepowikłana) 50% populacji powyżej 50 r.ż.

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka. Wewn trzne (osobnicze) czynniki ryzyka. Dziedziczne i rodzinne predyspozycje do zachorowania

Czynniki ryzyka. Wewn trzne (osobnicze) czynniki ryzyka. Dziedziczne i rodzinne predyspozycje do zachorowania Czynniki ryzyka Przez poj cie czynnika ryzyka rozumie si wszelkiego rodzaju uwarunkowania, które w znaczàcy (potwierdzony statystycznie) sposób zwi kszajà lub zmniejszajà prawdopodobieƒstwo zachorowania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Zegar biologiczny Ekspresja genów i białek zegara Rytmy komórkowe Rytmy fizjologiczne Rytmy behawioralne Lokalizacja neuroprzekźników w układzie

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym badaƒ przesiewowych, oraz okresów, w których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 201/201 (1) Nazwa przedmiotu Patologia (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

APAp dla dzieci w zawiesinie

APAp dla dzieci w zawiesinie APAp dla dzieci w zawiesinie Paracetamol usp to skuteczny, wysokiej jakości lek o działaniu: II II przeciwgorączkowym przeciwbólowym Walory smakowe w przypadku leku dla dzieci są równie ważne jak skuteczność

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA Ludzki organizm w ok. 60% składa się z wody. Bardzo ważne jest wypijanie przynajmniej 1,5 l płynów dziennie - zapobiegasz w ten sposób odwodnieniu organizmu oraz wspomagasz pracę mózgu. PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na rok 2015 1. Wstęp 2. Opis zjawiska na podstawie diagnozy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 11 MIEJSCE PSYCHOLOGII W BADANIACH NAD PROKREACJA Rozdział 1 Biologiczne, kulturowe i społeczne aspekty prokreacji...

Spis treści Wprowadzenie... 11 MIEJSCE PSYCHOLOGII W BADANIACH NAD PROKREACJA Rozdział 1 Biologiczne, kulturowe i społeczne aspekty prokreacji... Spis treści Wprowadzenie... 11 MIEJSCE PSYCHOLOGII W BADANIACH NAD PROKREACJA Rozdział 1 Biologiczne, kulturowe i społeczne aspekty prokreacji... 21 Prokreacja, zdrowie reprodukcyjne, zdrowie prokreacyjne...

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy nt. szkodliwości palenia tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu

Test wiedzy nt. szkodliwości palenia tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu Test wiedzy nt. szkodliwości palenia tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu 1. Kiedy została uchwalona Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych? a) 9 listopada 1995

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org Warszawa, 27 września 21 Funduszu Zdrowia w latach 28-21 Agata Smorżewska-Łaniewska 1 z 1 Programy profilaktyczne finansowane przez Mazowiecki Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 28

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB DZIECI DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB DZIECI DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA CHORÓB DZIECI DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w II Klinice Chorób Dzieci w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Podstawowym celem jest po³¹czenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 Zasady rekrutacji do Żłobka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72 w ramach realizacji projektu pt: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka Rekrutacja do Żłobka nr 46 będzie prowadzona z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ABC hepatologii dziecięcej - modyfikacja leczenia immunosupresyjnego u pacjenta z biegunką po transplantacji wątroby

ABC hepatologii dziecięcej - modyfikacja leczenia immunosupresyjnego u pacjenta z biegunką po transplantacji wątroby ABC hepatologii dziecięcej - modyfikacja leczenia immunosupresyjnego u pacjenta z biegunką po transplantacji wątroby Mikołaj Teisseyre Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R.

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. » WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. MARZEC. 1992 Opracowała mgr Małgorzata WIOUCH Celem opracowania jest przedstawienie poziomu timieralności

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ 1 Wstêp...1

SPIS TREŒCI. Rozdzia³ 1 Wstêp...1 SPIS TREŒCI Rozdzia³ 1 Wstêp...1 Rozdzia³ 2 Pojêcie zdrowia...5 2.1. Kszta³towanie siê pojêcia zdrowia...5 2.2. Definicja zdrowia wed³ug WHO...11 2.3. Inne definicje zdrowia...12 Rozdzia³ 3 Czynniki decyduj¹ce

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

W Polsce ok. 60% kobiet pije sporadycznie lub często alkohol.

W Polsce ok. 60% kobiet pije sporadycznie lub często alkohol. W Polsce ok. 60% kobiet pije sporadycznie lub często alkohol. Badania przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, na podstawie analizy moczu kobiet ciężarnych, wskazują, że u 20% kobiet

Bardziej szczegółowo

SUMMIT INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY. 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko

SUMMIT INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY. 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY SUMMIT 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko GŁÓWNE TEMATY Znieczulenie ogólne anestezja wziewna. Intensywna terapia zastosowanie levosimendanu. Levobupivacaina zastosowanie w ortopedii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM.. z dnia.2012 r. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo