DOKUMENT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII L CASH FLOW S.A. OFERUJĄCY: październik 2012

2 Niniejszy Dokument informacyjny, zawierający informacje o Emitencie, jest zaproszeniem do złożenia deklaracji nabycia obligacji na okaziciela serii L spółki Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Podstawą do objęcia obligacji jest m.in. właściwe wypełnienie deklaracji nabycia obligacji. Odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność zaprezentowanych w opracowaniu danych ponoszą władze Spółki. Na podstawie niniejszego Dokumentu informacyjnego oferowanych jest do objęcia do obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł, spółki Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Dokument informacyjnego został przygotowany przez Zarząd Cash Flow S.A. w celu przedstawienia go potencjalnym Inwestorom rozważającym objęcie obligacji na okaziciela serii L Spółki. O ile nie zaznaczono inaczej, Dokument informacyjny został sporządzony według stanu na dzień 30 września 2012 roku. Dom Maklerski IDM S.A. informuje, że świadczy różnego rodzaju usługi maklerskie, w tym na rzecz Emitenta w związku z czym mogą, ale nie muszą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów inwestorów. Przede wszystkim, Dom Maklerski IDM S.A., jako podmiot oferujący obligacje serii L jest zainteresowany uzyskaniem odpowiedniego wynagrodzenia za świadczone usługi. Część wynagrodzenia Domu Maklerskiego IDM S.A. uzależniona jest od powodzenia oferty obligacji, zatem jest zainteresowany jej powodzeniem, rozumianym także jako objęcie jak największej liczby obligacji serii L. Obowiązki prawne nakładają na Dom Maklerski IDM S.A. obowiązek zarządzania potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów inwestorów. W celu zarządzania takimi sytuacjami Dom Maklerski wdrożył Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Maklerskim IDM S.A., z którym można zapoznać się na stronie internetowej: Dokument informacyjny został przygotowany z zachowaniem należytej staranności zawodowej, jako materiał prezentujący Spółkę oraz proces emisji i objęcia obligacji Spółki Cash Flow S.A. oraz Oferujący zaznaczają, że Dokument informacyjny nie powinien być jedyną podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez potencjalnego Inwestora. Oferujący nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego Dokumentu informacyjnego. 1

3 Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 I.1. INFORMACJE ADRESOWE... 4 I.2. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA... 4 I.3. KAPITAŁ PODSTAWOWY I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA... 7 I.4. OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA... 9 I.5. ZESTAWIENIE KREDYTÓW EMITENTA I.6. KONCEPCJA ROZWOJU I.7. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE I.7.1. Władze Spółki I.7.2. Zatrudnienie I.7.3. Toczące się postępowania sądowe II. GŁÓWNE RYNKI III. CZYNNIKI RYZYKA III.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM, W KTÓRYM DZIAŁA EMITENT III.1.1. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych III.1.2. Ryzyko upadłości znacznego dłużnika/klienta Emitenta III.1.3. Ryzyko związane z rozwojem działalności finansowej Emitenta III.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z EMITENTEM III.2.1. Ryzyko związane z konfliktem z rodziną Kazimierskich IV. SPRAWOZDANIA FINANSOWE IV.1. ZAKRES PRZEDSTAWIONYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH IV.2. SPRAWOZDANIA FINANSOWE CASH FLOW S.A. ZA LATA 2010 I 2011 ORAZ ZA III KWARTAŁY 2012 R. 39 V. INFORMACJE O ZADŁUŻENIU VI. OPINIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CASH FLOW S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 R VII. OPINIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CASH FLOW S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 R VIII. ZASADY NABYWANIA OBLIGACJI VIII.1. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE VIII.2. OŚWIADCZENIA VIII.3. DEFINICJE VIII.4. DYSTRYBUCJA DOKUMENTU VIII.5. PODSTAWA EMISJI OBLIGACJI VIII.6. CELE EMISJI OBLIGACJI VIII.7. PROPONOWANE DO NABYCIA OBLIGACJE VIII.8. ZAMIERZENIA EMITENTA DOTYCZĄCE WPROWADZENIA PROPONOWANYCH DO NABYCIA OBLIGACJI NA RYNEK REGULOWANY I DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU VIII.9. OSOBY, DO KTÓRYCH KIEROWANE JEST ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA DEKLARACJI NABYCIA

4 VIII.10. TERMINY ZWIĄZANE Z PROPOZYCJĄ NABYCIA VIII.11. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI NABYCIA OBLIGACJI VIII.12. ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKI PRAWNE NIE DOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ VIII.13. PRZYDZIAŁ OBLIGACJI VIII.14. DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA VIII.15. NIEDOJŚCIE EMISJI OBLIGACJI DO SKUTKU VIII.16. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU ZAŁĄCZNIK 1 STATUT CASH FLOW S.A ZAŁĄCZNIK 2 UCHWAŁY ZARZĄDU EMITENTA ZAŁĄCZNIK 3 DEKLARACJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII L CASH FLOW S.A. PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAŁĄCZNIK 4 DEKLARACJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII L CASH FLOW S.A. PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ ZAŁĄCZNIK 5 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA DM IDMSA PRZYJMUJĄCYCH DEKLARACJE NABYCIA OBLIGACJI

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I.1. Informacje adresowe Pełna nazwa CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA Adres siedziby ul. Perla Dąbrowa Górnicza Forma prawna spółka akcyjna Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS REGON NIP Fax Telefon Strona internetowa (32) (32) I.2. Historia i rozwój Emitenta Cash Flow S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Polska). Spółka została utworzona 29 grudnia 2000 roku i kontynuuje działalność spółki cywilnej pod nazwą Cash Flow s.c., która została zawiązana w 1997 roku. Podstawowa działalność Emitenta polega na świadczeniu usług służących poprawie płynności finansowej klientów. Główne, oferowane przez Spółkę usługi można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią usługi pozwalające Klientom na uzyskiwanie środków pieniężnych przed terminem zapłaty należności. Są to usługi faktoringu i kupna wierzytelności. Drugą grupę stanowią usługi windykacji wierzytelności, kupna wierzytelności oraz inkasa wierzytelności. Służą one rozwiązywaniu problemów związanych z należnościami przeterminowanymi. Emitent koncentruje swoją działalność na obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zajmuje się głównie należnościami tych podmiotów. Usługi dotyczą przede wszystkim wierzytelności o wartości przekraczającej 20 tys. zł. Potrzebę korzystania z usług faktoringowych czy windykacyjnych przedsiębiorcy wyraźnie dostrzegli wraz z narastającym w latach problemem złych długów. Obecnie panuje już wysoka świadomość roli środków płynnych w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że nie wszystkie niekorzystne zdarzenia mogą być w porę przewidziane, a w razie ich zaistnienia należy działać szybko, zdecydowanie i profesjonalnie, w związku z czym popyt na usługi windykacyjne stale rośnie. Rośnie również popyt na usługi faktoringowe. Wciąż jednak jest to usługa nowa i nie znana wszystkim przedsiębiorcom. Pozwala ona na dość szybkie otrzymanie do swojej dyspozycji środków pochodzących z niewymagalnych jeszcze należności. Warunki finansowe ich pozyskania są nieco mniej korzystne niż koszt kredytu bankowego, jednakże procedura pozyskania należności jest 4

6 znacznie krótsza i prostsza, a wymagane zabezpieczenie znacznie niższe. Sprawia to, że faktoring jest bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, gdzie obrót środków następuje szybko (na przykład w handlu) oraz dla wszystkich, którzy potrzebują bardzo szybkiego zwiększenia poziomu płynnych środków obrotowych. Od 2002 roku największy udział w przychodach Spółki mają przychody z usług windykacji wierzytelności w oparciu o umowę powierniczego przelewu wierzytelności. Usługi te stanowią obecnie podstawową działalności Emitenta. Znaczący udział w przychodach mają również przychody z usług faktoringowych i handlu wierzytelnościami. Cash Flow S.A. w 2006 roku przeprowadził publiczną ofertę akcji, w ramach której zaoferował inwestorom giełdowym akcji serii C, które po objęciu przez inwestorów stanowią 33 procent kapitału akcyjnego Spółki. Oferta publiczna została przeprowadzona na podstawie Uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S. A. z 16 lutego 2006 roku. Prospekt emisyjny został zatwierdzony decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 29 marca 2006 r. Od tego czasu Cash Flow S. A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. Poniżej przedstawiono kluczowe daty związane z rozwojem Grupy Kapitałowej Emitenta: CASH FLOW zostaje spółką akcyjną - Firma została utworzona w formie spółki akcyjnej i wpisana do rejestru RHB pod numerem w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału akcyjnego wynosiła zł. - W związku z dynamicznym i wielokierunkowym rozwojem w grudniu 2000 roku firma Cash Flow przeniosła się do nowej siedziby Większy kapitał akcyjny - Wysokość kapitału akcyjnego została podniesiona do wysokości zł. - Oferta windykacji wierzytelności i skupu wierzytelności została poszerzona o kolejną usługę pożyczki krótkoterminowe dla firm Budowa infrastruktury informatycznej - Wdrożony został nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą. Oprócz możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, system ten przedstawia pełny obraz działalności operacyjnej i finansowej firmy, stanowi wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzie zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz firmy integrując w sobie funkcjonalność CRM, INTRANET i EKSTRANET Doskonalenie naszych rozwiązań - Uruchomiony został interaktywny portal internetowy o nazwie SERWIS KLIENTA. - Realizacja kampanii reklamowej pt. REWOLUCJA W WINDYKACJI. - Uzyskanie prawa do umieszczania nazw dłużników w Krajowym Rejestrze Długów. - Otrzymanie tytułu i certyfikatu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2004 w VII edycji Programu Promocji Kultury i Przedsiębiorczości. - Wprowadzenie innowacyjnego systemu sprawnego zarządzania obiegiem dokumentów IntraDOK Dynamiczny wzrost przed giełdą 5

7 - Do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd został złożony wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Cash Flow SA. - Realizacja kampanii reklamowej pod hasłem :"WYCIĄGNIEMY CIĘ Z DOŁKA". - ŚLĄSKI KLUB BIZNESU wyróżnił Cash Flow SA nagrodą ŚLĄSKIEGO ORŁA BIZNESU za łączenie zasad fair play z wysoką skutecznością działania CASH FLOW S.A. debiutuje na giełdzie - 29 marca 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. - W dniach kwietnia została przeprowadzona oferta publiczna, w ramach której inwestorzy mogli zapisać się na akcji serii C. Popyt był tak duży, że w dniu przydziału (25 kwietnia 2006 r.) została zanotowana trzecia największa redukcja zapisów w historii ofert publicznych - w przypadku inwestorów indywidulanych wyniosła aż 96,5 procent, a zamówienia inwestorów instytucjonalnych zostały zredukowane o 84,5 procent maja Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z kursem wyższym o 21,25 procent od ceny emisyjnej. - Zysk netto Spółki wyniósł 4,021 mln złotych przy obrotach na poziomie 46,229 mln złotych. - CASH FLOW SA został wyróżniony Złotym Certyfikatem "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" w ramach Gali IX edycji programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play Pierwszy rok na giełdzie - Puls Biznesu we współpracy z Coface Poland przyznał Cash Flow SA tytuł Gazeli Biznesu Tytuł Gazeli Biznesu oznacza uznanie przedsiębiorstwa za dynamiczną firmę przyczyniającą się do wzrostu polskiego Produktu Krajowego Brutto, notującą stały wzrost wyników finansowych i potrafiącą elastycznie podchodzić do wymagań rynku. - Gazeta Prawna po przeprowadzeniu szeregu analiz zaliczyła Cash Flow SA do "Wehikułów czasu" czyli najzdrowszych i najdynamiczniejszych przedsiębiorstw operujących na polskim rynku. Kondycja finansowa i rynkowa każdego "Wehikułu czasu" jest skrupulatnie sprawdzana pod kątem wzrostu zysku, zmian stopy zwrotu z kapitału, wzrostu sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem, zmian w zatrudnieniu i wielu innych. - Uruchomiona została windykacja międzynarodowa na terenie: Federacji Rosyjskiej, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii, Gruzji, Kirgizji, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Windykacja jest prowadzona we współpracy z firmą Coface IGK Litwa. - Wdrożony został nowy, bardziej intuicyjny Serwis klienta pozwalający naszym zleceniodawcom na monitorowanie postępów windykacji lub faktoringu w trybie on-line przez 24 godziny na dobę Dalszy rozwój firmy - Zmiana nazwy z "Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A." na "CASH FLOW S.A.". Zmiana jest odzwierciedleniem nowej strategii Spółki zorientowanej na zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw w oparciu o szereg usług począwszy od windykacji, poprzez finansowanie, po usługi konsultingowe. - Business Journal - w opublikowanym rankingu Book of Lists uznał Cash Flow S.A. za firmę windykacyjną numer 1. Wyróżnienie jest tym większe, że Book of Lists 2008 sklasyfikował około tys. firm. - Zakup nieruchomości w ścisłym centrum Dąbrowy Górniczej (pod adresem 3 maja 11), której celem jest dalszy rozwój Spółki. 6

8 - Po raz pierwszy w historii firmy przeprowadzona została internetowa transmisja obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co można uznać za jednoznaczne dążenie Spółki do osiągania coraz wyższych standardów korporacyjnych. - Zaoferowanie polskim przedsiębiorcom możliwości windykowania dłużników na terenie całego świata w ramach współpracy z Atradius Collections B.V., oddział Polska. - Razem z Raiffeisen Leasing Polska S.A. i Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. został uruchomiony pierwszy w Polsce monitoring wierzytelności dla klientów leasingowych Lider branży windykacyjnej Emitent w prestiżowym rankingu Warsaw Business Journal "Book of Lists 2009", pozostaje liderem branży windykacyjnej, a w rankingu factoringowym pozostaje w ścisłej czołówce Emisja obligacji Pierwsza emisja obligacji Emitenta o wartości 13,5 mln zł przeprowadzona przy współpracy z Domem Maklerskim IDMSA. Cash Flow S.A. zostaje licencjonowanym uczestnikiem programu "Rzetelna firma" realizowanym przez Krajowy Rejestr Długów. Otrzymany przez Emitenta certyfikat poświadcza, że Cash Flow współpracując z KRD przyczynia się do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw oraz popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej Uruchomienie oddziału Emitenta w Warszawie W drugim kwartale 2011 roku miało miejsce otwarcie oddziału Emitenta w Warszawie, przy ul. Londyńskiej 4/5. Aktywność jednostki koncentruje się w głównej mierze na działalności analitycznej, monitoringu oraz wywiadzie gospodarczym. Oddział zajmuje się obsługą podmiotów polskich jak i zagranicznych zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat sytuacji polskich firm. Emisje obligacji Emitenta o łącznej wartości 23 mln zł przeprowadzone przy współpracy z Domem Maklerskim IDMSA Emisje obligacji. - W pierwszym kwartale 2012 roku przeprowadzone zostały emisje na sumę 9,5 mln zł przy współpracy z Domem Maklerskim IDMSA. I.3. Kapitał podstawowy i struktura własnościowa Na dzień 30 września 2012 r. kapitał zakładowy Spółki dzielił się na (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: o akcji imiennych zwykłych serii A; o akcji imiennych zwykłych serii B; o akcji zwykłych na okaziciela serii B; o akcji zwykłych na okaziciela serii C. Znaczącym akcjonariuszem spółki jest Lune Capital Limited należącą do Prezesa Zarządu Cash Flow SA Pana Grzegorza Gniadego. 7

9 Rysunek 1. Struktura akcjonariatu udział w kapitale Źródło: Emitent Rysunek 2. Struktura akcjonariatu udział w głosach Źródło: Emitent 8

10 Dane opracowane na podstawie przesłanych do Cash Flow SA zawiadomień z art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi oraz zgodnie z danymi podanymi przez osoby zobowiązane. Na dzień 30 września 2012 roku znaczącym akcjonariuszem był Grzegorz Gniady razem z podmiotem kontrolowanym Lune Capital Limited oraz Tarisso Investments Limited. Poniższa tabela prezentuje szczegółowo zaangażowanie ww. akcjonariusza. Tabela 1: Zaangażowanie znaczących akcjonariuszy. Akcjonariusz Grzegorz Gniady razem z podmiotem kontrolowanym Lune Capital Limited Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach ,85% ,85% Tarisso Investments Limited ,00% ,00% Źródło: Emitent I.4. Opis działalności Emitenta Usługi świadczone przez Cash Flow S. A. są wzajemnie komplementarne, co pozwala Emitentowi na kompleksową i zindywidualizowaną obsługę klienta zgodnie z jego bieżącymi i strategicznymi potrzebami. W obsłudze danego klienta, dłużnika lub sprawy poszczególne usługi są wykorzystywane wymiennie w celu zwiększenia skuteczności działań. Świadczone usługi dotyczą przede wszystkim wierzytelności o wartości przekraczającej 20 tys. zł. Pozwala to Spółce uzyskiwać wynagrodzenie stosowne do zakresu świadczonych usług i ponoszonego ryzyka. Swoją działalność Emitent prowadzi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (usługi windykacji międzynarodowej są prowadzone przez partnerów zagranicznych). Wśród klientów Emitenta dominują podmioty gospodarcze zaliczane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 2008 roku problem z windykacją międzynarodową został rozwiązany przez podpisanie umowy o współpracy z Atradius Collections B.V. oddział Polska, stanowiącego część międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-windykacyjnej. Windykacja wierzytelności w oparciu o Umowę powierniczego przelewu wierzytelności Windykacja wierzytelności w oparciu o Umowę powierniczego przelewu wierzytelności jest usługą, która. polega na zawarciu przez Emitenta z klientem umowy, na mocy której klient ceduje na Cash Flow S.A. swoje wierzytelności, a Spółka zobowiązuje się do działania, którego celem jest ich spieniężenie. Działanie może być prowadzone wszelkimi możliwymi metodami zazwyczaj poprzez postępowanie polubowne, sądowe lub egzekucyjne. Kupno i sprzedaż wierzytelności Zakup wierzytelności dotyczy tylko wybranych wierzytelności, co do których ryzyko braku spłaty jest niewielkie i można je określić z dużym prawdopodobieństwem Wierzytelność będąca przedmiotem nabycia w oparciu o Umowę przelewu wierzytelności powinna być w całości bezsporna, wymagalna oraz wolna od obciążeń i wad prawnych. Emitent skupuje wierzytelności 9

11 wynikające zarówno z faktur jak i z not odsetkowych. Klient otrzymuje należne środki w terminie 14 dni. Przychodem Emitenta z tytułu tej usługi jest przychód ze zbycia nabytych wierzytelności lub suma środków uzyskanych w wyniku ich windykacji. W sporadycznych przypadkach Emitent zbywa wierzytelności nabyte od swoich klientów jak i również nabywa wierzytelności na zlecenie swoich klientów. Inkaso wierzytelności Inkaso wierzytelności jest usługą dodatkową, stosowaną przez Emitenta w zasadzie tylko w dwóch poniższych przypadkach: jeśli umowa pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zakazuje cesji wierzytelności; jeśli zlecana usługa windykacji dotyczy wierzytelności, co do której wydano już wyrok sądowy i nadano mu klauzulę wykonalności. Jest to usługa będąca formą zlecenia dla Emitenta do podejmowania działań zmierzających do odzyskania kwoty. Podejmowane działania są zbliżone do działań opisanych przy Umowie Powierniczego Przelewu Wierzytelności a główną różnicą jest brak przeniesienia wierzytelności na Emitenta. Faktoring Faktoring jest metodą poprawy płynności poprzez skrócenie terminów otrzymania środków płynnych z tytułu zawartych transakcji sprzedaży dokumentowanych fakturami. Usługa jest świadczona na podstawie umowy faktoringu. Przez umowę faktoringu faktor (w tym przypadku Emitent) zobowiązuje się do zapłaty określonej w umowie kwoty będącej częścią (zazwyczaj 80%) kwoty wierzytelności przedstawionej do faktoringu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. Pozostała kwota pomniejszona o należne faktorowi odsetki wypłacana jest po wpływie pełnej kwoty wierzytelności do faktora. Za czynności faktoringowe Emitent pobiera określone w umowie wynagrodzenie w postaci odsetek faktoringowych. Integralną częścią umowy jest cesja wierzytelności będących przedmiotem faktoringu. Wynagrodzenie faktora składa się z dwóch części: stałej opłaty faktoringowej oraz zmiennej opłaty zależnej od okresu trwania umowy. Cash Flow S.A. świadczy dwa rodzaje faktoringu: z regresem (faktoring niepełny) oraz faktoring mieszany uzupełniony o usługi windykacyjne. W pierwszym przypadku wierzyciel przedstawiając fakturę do faktoringu w całości odpowiada za wypłacalność dłużnika, co oznacza, że faktorowi przysługuje prawo regresu. W drugim przypadku ryzyko faktoranta jest minimalizowane poprzez opcję działań windykacyjnych w przypadku niezapłacenia faktury. Dodatkowo Emitent standardowo weryfikuje wszystkie podmioty objęte usługą faktoringową w ramach bezpłatnego wywiadu gospodarczego. Finansowanie zobowiązań emitenta Finansowanie zobowiązań polega na wykupie zobowiązań klienta od jego kontrahentów zgodnie z wytycznymi klienta i w porozumieniu z jego kontrahentami. W ten sposób Cash Flow S.A. staje się właścicielem zobowiązań klienta, a wszelkie zobowiązania wobec kontrahentów są regulowane w terminie. Klient spłaca zobowiązania po określonym czasie i w uzgodniony sposób (raty, osobna spłata każdego zobowiązania, spłata jednorazowa całości zobowiązań). Wielkość finansowania jest określana przed podpisaniem umowy i jest uzależniona od szacowanego przez klienta popytu na jego usługi oraz od zastosowanych zabezpieczeń. Zarządzanie wierzytelnościami hipotecznymi 10

12 Usługa bazuje na wszelkich czynnościach prawnych, windykacyjnych, handlowych wiążących się z hipotekami w ramach obsługi wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Usługa ma za zadanie doprowadzić do rozwiązania wszelkich problemów związanych z hipoteką i umożliwić przejęcie lub sprzedaż nieruchomości w celu spłacenia wierzytelności. Zarządzanie wierzytelnościami hipotecznymi jest realizowane w trzech kierunkach: 1. Ustalenia stanu prawnego nieruchomości obejmuje między innymi analizę stanu prawnego nieruchomości, planów zagospodarowania przestrzennego, sytuacji właścicielskiej, zapisów hipotecznych oraz innych czynników mogących ułatwić bądź utrudnić operacje na nieruchomości lub wierzytelności objętej usługą. 2. Konsolidacji zapisów hipotecznych działania polegają między innymi na negocjacji z posiadaczami hipotek na nieruchomości, łączenie zapisów hipotecznych, zmianę struktury własności nieruchomości lub obciążeń hipotecznych, aktywny udział we wszystkich działaniach prawnych osób trzecich związanych z daną nieruchomością (postępowania komornicze, działania wierzycieli itp.). 3. Przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub dalszego wykorzystywania. Usługa Zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi nie była oferowana w poprzednich latach jako osobna usługa. Działania zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi były realizowane w ramach działań windykacyjnych, których przedmiotem jest nieruchomość lub wierzytelność hipoteczna. W dalszej perspektywie usługa będzie rozwijana w następujących kierunkach: niezależnej usługi przeznaczonej dla developerów, usługi przeznaczonej dla banków, inwestorów posiadających lub pozyskujących nieruchomości albo firm zarządzających nieruchomościami, przedsiębiorców posiadających wierzytelności zabezpieczone hipotecznie (zwłaszcza jeżeli hipoteka jest obciążona wieloma zapisami hipotecznymi), integralnej części działań windykacyjnych Cash Flow S.A. w przypadku kiedy przedmiotem windykacji jest nieruchomość lub wierzytelność zabezpieczona hipotecznie. Sekurytyzacja należności Sekurytyzacja polega na emitowaniu papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami, a następnie przekazaniu wierzytelności w formie sprzedaży (lub subpartycypacji) do podmiotu sekurytyzacyjnego. Rolą firmy windykacyjnej jest obsługa windykacyjna posiadanych przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności. Sekurytyzacja należności jest stosunkowo nową usługą w Polsce ponieważ prawne możliwości prowadzenia sekurytyzacji pojawiły się dopiero w 2004 roku w związku ze zmianami w następujących ustawach: Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (w szczególności art. 92a - 92c oraz art. 104), Ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (w szczególności art oraz art. 326). Z punktu widzenia praktyki pierwsza pełna sekurytyzacja w Polsce była możliwa do przeprowadzenia dopiero od lutego 2006 roku, kiedy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) wydała po raz pierwszy zgodę dla firmy windykacyjnej (Kruk Inkasso S.A. działający na rynku wierzytelności masowych) na obsługę serwisową funduszu sekurytyzacyjnego. Bez zgody na obsługiwanie funduszu sekurytyzacyjnego, możliwa była emisja papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami, nabycie przez fundusz wierzytelności, natomiast nie była możliwa dalsza ich obsługa przez wybraną przez fundusz firmę windykacyjną. Pozwolenie dla firmy windykacyjnej na obsługę sekurytyzowanych wierzytelności jest udzielane w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego między innymi na podstawie oceny umowy zawartej pomiędzy daną firmą windykacyjną a funduszem sekurytyzacyjnym. Nie jest możliwe uzyskanie generalnego zezwolenia 11

13 na obsługę dowolnych wierzytelności należących do dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego. Przy ocenie wniosku i dokumentacji składanej do KNF przez firmę windykacyjną kluczowe znaczenie dla firm windykacyjnych mają: Zależności między funduszem a serwiserem (wierzytelności muszą należeć do funduszu sekurytyzacyjnego, a firma windykacyjna nie może ich przejąć na czas prowadzenia windykacji, a jedynie je obsługiwać) Katalog czynności na wierzytelnościach wykonywany przez firmę windykacyjną w celu spieniężenia wierzytelności (ściągnięcia długu) jest oceniany pod kątem podejmowania decyzji i działań oznaczających zmianę prawa własności wierzytelności (dyspozycje majątkowe, ugody, wypłaty, umorzenia itp.) Oddzielenia obsługi windykacyjnej posiadanych wierzytelności przez firmę windykacyjną (normalna działalność windykacyjna) od obsługi wierzytelności zleconych przez fundusz sekurytyzacyjny Zapewnienie właściwego przebiegu i wykonania procedur obiegu informacji. Przeprowadzone do tej pory działania sekurytyzacyjne w Polsce obejmują przede wszystkim sekurytyzację bankowych należności pochodzących od osób fizycznych (pożyczki i kredyty zaciągane przez osoby fizyczne), choć zauważalne jest dążenie do zwiększenia udziału wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego (główny przedmiot zainteresowania Cash Flow S.A.). Posiadane przez banki wierzytelności z punktu widzenia Cash Flow S.A. są interesujące ze względu na ich stosunkowo dobre zabezpieczenie, wysoką łączną wartość, udokumentowanie wszystkich działań prawnych. Ze względu na funkcjonujące przepisy podatkowe oraz prawo bankowe, sekurytyzacja wypada bardzo korzystnie w porównaniu ze zwykłą sprzedażą wierzytelności. Jeżeli Bank chciałby sprzedać pakiet wierzytelności o wartości 100 mln zł za cenę np. równą 12 procent wartości nominalnej portfela, to po zapłacie podatku (19 procent) od wartości całej transakcji Bank poniósłby stratę w wysokości 7 mln zł. W przypadku sekurytyzacji Bank płaci podatek jedynie od dochodu z transakcji, a cała operacja oznaczałaby dla Banku zysk w wysokości 9,72 mln zł. Dodatkowo pozbycie się trudno ściągalnych wierzytelności wiązałoby się z likwidacją rezerw i możliwością zwiększenia akcji kredytowej Banku. Natomiast firma windykacyjna zyskuje dostęp do dużych portfeli wierzytelności należących do funduszu sekurytyzacyjnego, a więc bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu. Jednym z głównych czynników, które hamowały rozwój sekurytyzacji w Polsce była nadpłynność sektora bankowego, duży stopień trudności przy uruchamianiu procedur sekurytyzacyjnych, ich początkowe koszty nominalne. Kolejnym istotnym czynnikiem był podatek od czynności cywilnoprawnych, któremu podlegają m.in. umowy przenoszące prawa majątkowe w zakresie transakcji sekurytyzacyjnych, gdzie stroną jest inicjator. Przy programach sekurytyzacyjnych o dużej wartości podatek ten w istotny sposób podwyższa koszty przeprowadzenia transakcji. Przepisy nie mówią, jak alokować cenę sprzedaży między przychody ze zbycia wierzytelności a przychody z odsetek. Ponadto wątpliwości budzi sposób opodatkowania odsetek skapitalizowanych. Można jednak spodziewać się, że przy zwiększonym koszcie pozyskania pieniądza oraz ewentualnymi problemami ze spłatami kredytów hipotecznych, sekurytyzacja stanie się dla banków bardziej atrakcyjnym środkiem pozyskania kapitału. Znaczenie sekurytyzacji dla CASH FLOW S.A. Sekurytyzacja jest usługą, którą Spółka zainteresowała się po zakończeniu wdrażania w działalność operacyjną środków finansowych pozyskanych w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w 2006 roku. Uruchomienie sekurytyzacji oznaczałoby dla Spółki skokowe zwiększenie obrotów ze sprzedaży usług oraz znaczące powiększenie zysku. O skali możliwości może świadczyć wielkość dotychczas przeprowadzonych transakcji sekurytyzacyjnych (600 mln złotych 12

14 w przypadku zakupu wierzytelności PKO BP przez TFI PKO/Credit Suisse S-Collect (obecnie TFI PKO S-Collect czy 136 mln zł, sprzedanych przez ING Bank Śląski do TFI BPH Prokura). Wpływ zlecenia od funduszu na zysk netto Cash Flow S.A. lub rentowność projektu stanowią czynniki trudne do przewidzenia ze względu na konieczność uwzględnienia następujących czynników: Ceny zakupu wierzytelności od banku przez fundusz sekurytyzacyjny Prowizji funduszu sekurytyzacyjnego, która musi pokryć zarówno koszty jego działania jak i ryzyko związane z sekurytyzacją, koszt kapitału oraz wynagrodzenie dla właścicieli funduszu Rynkowej jakości pozyskanych przez fundusz wierzytelności Wysokości prowizji Cash Flow S.A. wynegocjowanej w trakcie zawierania umowy pomiędzy Spółką a funduszem sekurytyzacyjnym Wysokości faktycznie poniesionych kosztów Cash Flow S. A. rozpoczął proces wdrożenia usługi związanej z sekurytyzacją poprzez udział w przetargach organizowanych przez banki. Doświadczenie zdobyte podczas przetargów pozwoliło na ustalenie czynników, które mają znaczący wpływ na realną możliwość pozyskania pakietu wierzytelności. Zdaniem Spółki do głównych trudności związanych z uruchomieniem sekurytyzacji należy zaliczyć: Pozyskanie kapitału niezbędnego do nabycia pakietu wierzytelności, Współpracę lub uruchomienie własnego funduszu sekurytyzacyjnego, Uzyskanie statusu serwisera funduszu sekurytyzacyjnego, co wymaga otrzymania zezwolenia udzielanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zapewnienie odpowiedniego poziomu rentowności projektu z uwzględnieniem ryzyka, że do skutecznego windykowania wierzytelności konieczne może być uruchomienie większej ilości działań niż wynikałoby to z analizy dokumentacji przedłożonej przez bank przy negocjowaniu umowy zakupu przez fundusz. Restrukturyzacja zadłużenia Usługa jest skierowana do zadłużonych przedsiębiorstw, których trudna sytuacja finansowa wynika z nieefektywnego zarządzania finansami oraz trudności w odzyskiwaniu należności od własnych dłużników. Z usługi mogą również korzystać dłużnicy, którzy mają wielu wierzycieli lub posiadający zróżnicowaną strukturę wierzytelności. W ramach restrukturyzacji zadłużenia podejmowane są następujące działania: Prawna i ekonomiczna analiza zadłużenia, Konsolidacja zadłużenia, Działania poprawiające płynność finansową oparte między innymi na faktoringu, windykacji wierzytelności, Negocjacje z wierzycielami, Działania prawne. Restrukturyzacja przedsiębiorstw W oparciu o doświadczenia wyniesione z jedenastoletniego doświadczenia w windykacji wierzytelności oraz stymulowania płynności finansowej przedsiębiorstw Cash Flow S.A. zamierza zwiększać swoją aktywność w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Szczegółowy zakres działań restrukturyzacyjnych jest dopasowywany do specyfiki restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, niemniej powinien obejmować między innymi następujące działania: Dofinansowanie przedsiębiorstwa poprzez operacje na rynku kapitałowym i finansowym w sposób umożliwiający efektywną działalność przedsiębiorstwa; 13

15 Pozyskanie inwestorów branżowych lub finansowych oraz ewentualna zmiana struktury własnościowej restrukturyzowanego; Zmiany w sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa umożliwiające wyeliminowanie przyczyn powstania trudności finansowych; Operacje na wierzytelnościach powiązanych z restrukturyzowanym. Przychody z usług restrukturyzacji są na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nieznaczne, jednak Cash Flow S. A. dostrzega potencjał tej usługi między innymi poprzez możliwość pozyskania zleceń windykacyjnych od podmiotu restrukturyzowanego. Zarządzanie należnościami i monitoring należności W ramach usługi Cash Flow S.A. minimalizuje opóźnienia płatnicze u swoich klientów poprzez monitorowanie spływu płatności, eliminację luk generujących opóźnienia oraz reagowaniu na opóźnienia w regulowaniu faktur. Usługa jest spersonalizowana i w zależności od wyboru klienta może obejmować klasyczny monitoring należności, elementy polubownej windykacji, uproszczony wywiad gospodarczy w przypadku zatorów płatniczych po elementy postępowania zabezpieczającego. Uruchomienie i popularyzacja usługi monitoringu stanowi realizację strategii penetracji rynku o nieobsługiwane jeszcze przez Cash Flow S.A. segmenty. Monitoring zarządzanie należnościami uzupełnia ofertę Spółki w taki sposób, że obejmuje ona każdy etap finansowania i obiegu środków finansowych przedsiębiorstwa w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. 14

16 I.5. Zestawienie kredytów Emitenta Tabela 2: Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2012 r. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30 września 2012 ROKU Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy w tys. zł Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w tys. zł Termin spłaty Zabezpieczenie Bank Spółdzielczy w Katowicach Mercedes- Benz Bank Polska S.A. Volkswagen Bank Polska SA Krakowski Bank Spółdzielczy Katowice, ul. Kopernika Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera Warszawa, Rondo ONZ Kraków, Rynek Kleparski wpis do hipoteki nieruchomości mieszczącej się w Dąbrowie Górniczej, ul. 3-go Maja 11 1.zastaw rejestrowy na samochodzie, 2.cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 1.zastaw rejestrowy na samochodzie, 2.cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 1. Weksel własny in blanco 2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 3. Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie 4. Hipoteki na prawach użytkowania wieczystego i nieruchomościach 5. Pełnomocnictwa do rachunków bankowych 6. Cesja praw z polisy od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonych hipoteką 7. Oświadczenie dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności o poddaniu się egzekucji z hipoteki Źródło: Emitent 15

17 Tabela 3: Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2012 r. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2012 ROKU Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy w tys. zł Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty w tys. zł Termin spłaty Zabezpieczenie Winto sp. z O.O. Cedento sp. z O.O. Fundman S.A. Stark Development S.A. Fizi Faktoring Sp. z o.o. SKA Doktor Inkaso Sp. z o.o. SKA Bank Spółdzielczy w Będzin, ul. Siemońska Będzin, ul. Siemońska Warszawa ul. Londyńska 4/ Chorzów ul. Józefa Maronia Dąbrowa Górnicza ul. Perla Dąbrowa Górnicza ul. Perla Katowice, ul. Kopernika nieokreślony 1. weksle in blanco weksle in blanco brak Poręczenie osób trzecich (trzech poręczycieli) 2. Poddanie się egzekucji pożyczkobiorcy wraz z poręczycielami w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego 3. weksel in blanco weksle in blanco weksle in blanco wpis do hipoteki nieruchomości mieszczącej się w Dąbrowie Górniczej, ul. 3-go 16

18 Katowicach Maja 11 Mercedes- Benz Bank Polska S.A Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera Warszawa, Rondo ONZ zastaw rejestrowy na samochodzie, 2. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Volkswagen Bank Polska SA zastaw rejestrowy na samochodzie, 2.cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Krakowski Bank Spółdzielczy Kraków, Rynek Kleparski Weksel własny in blanco 2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 3. Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie 4. Hipoteki na prawach użytkowania wieczystego i nieruchomościach 5. Pełnomocnictwa do rachunków bankowych 6. Cesja praw z polisy od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonych hipoteką 7. Oświadczenie dłużnika z tytułu zabezpieczenia wierzytelności o poddaniu się egzekucji z hipoteki Źródło: Emitent I.6. Koncepcja rozwoju Jednym z filarów strategii rozwoju Cash Flow S.A. jest uruchomienie usługi sekurytyzacji wierzytelności w oparciu o współpracę z funduszem sekurytyzacyjnym. Pozyskanie pakietu wierzytelności przez Cash Flow S.A., zapewnia możliwość prowadzenia podstawowej działalności windykacyjnej bez ryzyka związanego z pozyskiwaniem pojedynczych zleceń bezpośrednio z rynku. Zaangażowanie kapitału w duże pakiety wierzytelności bankowych, po wcześniejszym ich audycie, pozwala na bezpieczną lokatę pozyskanych środków pieniężnych oraz osiągnięcie zamierzonego zysku. Współpraca z funduszami sekurytyzacyjnymi 17

19 Cash Flow S.A. współpracuje z Funduszem Sekurytyzacyjnym ELECTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez IDEA TFI S.A. W ramach nawiązanej współpracy przeprowadzone zostały działania zmierzające do nabycia pakietu wierzytelności oferowanych przez banki. Wzajemne relacje pomiędzy podmiotami układały się w sposób prawidłowy. Opisane działania umożliwią Cash Flow S.A. umocnienie współpracy z grupą Electus, co w konsekwencji może się przyczynić do poszerzenia współpracy na innych obszarach w ramach świadczonych przez Spółkę usług windykacyjnych. Cash Flow S.A. nawiązał ponadto współpracę z funduszem sekurytyzacyjnym FMV1 SEKURYTYZACYJNY FUND zarządzanym przez podmiot powiązany z Cash Flow S.A., spółkę Fundman S.A.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. W ramach nawiązanej współpracy przeprowadzone zostały działania zmierzające do nabycia pakietu wierzytelności oferowanych przez banki. Wzajemne relacje pomiędzy podmiotami układają się w sposób prawidłowy. W ocenie Emitenta pozyskiwanie pakietów wierzytelności może nastąpić w oparciu o kooperację z wyżej wskazanymi funduszami. Zapewnienie odpowiedniego poziomu rentowności projektu z uwzględnieniem ryzyka, że do skutecznego windykowania wierzytelności konieczne może być uruchomienie dodatkowych działań innych niż wynikające z analizy dokumentacji przedłożonej przed zakupem wierzytelności. W ramach swojej podstawowej działalności Cash Flow S.A. projektował indywidualne usługi dla klientów oraz świadczył usługi windykacyjne z uwzględnieniem specyficznej sytuacji w jakiej znajdowali się poszczególni dłużnicy. Ponadto realizując usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw Spółka zdobyła doświadczenie pozwalające na ocenę sytuacji finansowej jednostki. Połączenie powyższego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw umożliwia przeprowadzenie dokładnego audytu wierzytelności, jak również podjęcie zindywidualizowanych (niestandardowych) działań w celu ich dochodzenia. Posiadane przez Emitenta know how w tym zakresie umożliwia zminimalizowanie ryzyka związanego ze skutecznym dochodzeniem wierzytelności, nawet w przypadku wymagającym niecodziennego podejścia do każdej sprawy. Cash Flow S.A. posiada również strukturę umożliwiającą przeprowadzenie procesu windykacji na skalę masową, jak również pozwalającą na indywidualne podejście do spraw wymagających tego typu obsługi. W przypadku obsługi wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta przedmiotowe ryzyko będzie zminimalizowane, co jednak nie wyklucza bezskutecznego procesu egzekucji w sytuacji tzw. złych długów. Pozyskanie kapitału niezbędnego do nabycia pakietu wierzytelności Głównym czynnikiem warunkującym przeprowadzenie procesu sekurytyzacji jest posiadanie odpowiedniej ilości kapitału niezbędnego do zakupu pakietu wierzytelności. Dotychczasowa praktyka Cash Flow S.A. oraz rozeznanie rynku sekurytyzacyjnego wskazują na to, że najlepszą inwestycją kapitału są duże pakiety wierzytelności. Jest to spowodowane faktem, że cena za taki pakiet jako całość może być kwotowo wysoka, jednak ryzyko odzyskania zainwestowanych środków ulega znacznemu zmniejszeniu, ze względu na rozłożenie go na dużą ilość wierzytelności. Podobny efekt można uzyskać nabywając kilkanaście małych pakietów, jednak ze względu na sformalizowane procedury przetargowe oraz rozłożenie nabycia pakietów w czasie może spowodować nieefektywne wykorzystanie środków uzyskanych z emisji obligacji. W celu przystąpienia do przetargu na sprzedaż dużego pakietu wierzytelności organizowanego przez Bank niezbędnym jest 18

20 posiadanie wolnych środków pieniężnych. Spółka zamierza pozyskać środki pieniężne poprzez prywatne emisje obligacji, zabezpieczonych subintabulatem lub udzieleniem innego zabezpieczenia rzeczowego na aktywach własnych. Rysunek 3: Schemat wykorzystania środków pieniężnych pozyskanych na cele sekurytyzacyjne w ramach przeprowadzonej emisji obligacji / schemat oparto na założeniu CF = serwiser / Źródło: Emitent 19

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ AKCJI NA OKAZICIELA SERII E CASH FLOW SA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ AKCJI NA OKAZICIELA SERII E CASH FLOW SA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ AKCJI NA OKAZICIELA SERII E CASH FLOW SA grudzień 2012 Niniejszy Dokument informacyjny, zawierający informacje o

Bardziej szczegółowo

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII L

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII L TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA OBLIGACJI SERII L Plan prezentacji Działalność spółki Zarząd spółki i akcjonariat Rynek i perspektywy branży wierzytelności Strategia i kierunki rozwoju Wyniki

Bardziej szczegółowo

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA AKCJI SERII E

TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA AKCJI SERII E TEASER INWESTYCYJNY: CASH FLOW S.A. EMISJA AKCJI SERII E Plan prezentacji Działalnośd spółki Zarząd spółki i akcjonariat Rynek i perspektywy branży wierzytelności Strategia i kierunki rozwoju Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny Maj 2014 r.

Raport miesięczny Maj 2014 r. Raport miesięczny Maj 2014 r. Mysłowice, dnia 14.06.2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014:

Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2014: Data Numer raportów 2014-01-08 1/2014 Wcześniejszy wykup Obligacji serii E 2014-01-09 2/2014 2014-01-14 3/2014 2014-01-17 4/2014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu Strona znajduje się w archiwum. Informacja o zamiarze zbycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu 05.10.2011-04.11.2011 Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie nabycia Akcji. 20.12.2011

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Warszawa, 29 lipca 2016 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku Raport bieżący nr 77/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. I kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 1.06.2015r. 30.09.2015r.) Strona2 Warszawa 31 grudnia 2015r RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.

POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Wrocław, 14 lutego 2013 r. Raport Polski Fundusz Hipoteczny S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 12 KWIETNIA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EGB Investments S.A.

Raport miesięczny EGB Investments S.A. Raport miesięczny EGB Investments S.A. za sierpień 2014 r. Bydgoszcz, 9 września 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu Dobry wybór disclaimer Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej "Spółka"). Niniejszy dokument nie stanowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012 RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012 14 września 2012 SPIS TREŚCI I II Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU

1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 2. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3. OPIS DZIAŁAŃ ZARZĄDU W III KWARTALE 2012 ROKU LETUS CAPITAL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 Katowice, 14 listopada 2012 1 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE Tabela 1 Rachunek zysków i strat - wybrane dane finansowe za III kwartał

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r.

Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. II kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 30.09.2015r. 31.12.2015r.) Strona2 Warszawa 13 luty 2016r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo