3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 faktor. 3.3 mld zł POLFACTOR... POLFACTOR... ... w Polsce: ... in Poland: ... w regionie: ... in the region: ... na świecie: ..."

Transkrypt

1 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report 2007

2 POLFACTOR... POLFACTOR w Polsce:... in Poland: Trzeci faktor na polskim rynku. Spółka Grupy BRE Bank. Ponad 3.3 mld zł obrotów w 2007 roku, 15% wzrost w stosunku do Ponad sfinansowanych faktur w Działa w branży faktoringowej od 1995 roku. Aktywny członek Polskiego Związku Faktorów. Oddziały Polfactor: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Kraków, Wrocław, Olsztyn, Łodź.... w regionie: Polfactor SA jest członkiem Grupy Intermarket Bank AG działającej w 7 krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Austrii, Czechach, Rumunii, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Polsce. Grupa Intermarket Bank AG zrealizowała w 2007 roku obroty o łącznej wartości mln EURO.... na świecie: Polfactor SA jest członkiem międzynarodowej sieci faktorów - Factors Chain International (FCI). Obecnie FCI zrzesza 232 członków z 63 krajów. Od kilku lat Polfactor SA jest wysoko oceniany przez zagranicznych faktorów za jakość świadczonych usług. Third factor on the Polish market (according to Polish Factors Association data). A company of BRE Bank Group. Over 3.3 billion PLN factoring volume turnover in 2007, 15% increase year on year. Over invoices bought. Active player on the Polish factoring market since A founding member of Polish Factors Association. Polfactor s sales network: Warsaw, Gdansk, Poznan, Katowice, Cracow, Wroclaw, Olsztyn, Lodz.... in the region: Polfactor belongs to Intermarket Bank AG Group operating in 7 CEE countries: Austria, Czech Republic, Romania, Slovakia, Hungary, Slovenia and Poland. Intermarket Bank AG Group factoring volume in mio EURO, 27% share of CEE factoring market.... worldwide: A member of Factors Chain International, a global network of leading factoring companies, whose common aim is to facilitate international trade through factoring and related financial services. Currently the FCI network counts 232 factors in 63 countries. For a few years Polfactor is very well noted by foreign factors thanks to the quality of service offered. 3 faktor na polskim rynku 3.3 mld zł obrot za 2007 rok sfinansowanych faktur w 2007 roku Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

3 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Chairman s statement 4 Akcjonariat i sytuacja prawna spółki Shareholders; major events 5 Rynek faktoringu w Polsce i pozycja Polfactor Factoring market overview, Polfactor on the market 6 Rozwiązania produktowe Product portfolio 7-8 Sieć sprzedaży Polfactor Polfactor sales network 9 Przewidywany rozwój spółki Outlook Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Current and forecasted financial standing 12 Rachunek zysków i strat Cash flow statement Bilans Balance sheet Opinia niezależnego biegłego rewidenta Independent Registered Auditor s opinion Grupa Intermarket Bank AG Intermarket Bank AG Group Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

4 LIST PREZESA ZARZĄDU CHAIRMAN S STATEMENT Z przyjemnością odnotowujemy kolejny rok dynamicznego wzrostu spółki Polfactor przy zachowaniu wysokich wskaźników dochodowości. W 2007 roku spółka wygenerowała obroty w wysokości ponad 3.3 miliarda złotych, co stanowi 15% wzrost w stosunku do 2006 roku. Kluczowy czynnik rozwoju firmy stanowił wkład i zaangażowanie pracowników Polfactor. Dlatego też w 2008 roku będziemy nadal inwestować w rozwój ich kompetencji, szkolenia przy jednoczesnym budowaniu marki i dbałości o kulturę przedsiębiorstwa. Od 1995 roku, tj. od roku powstania spółki, Polfactor osiągnął znaczący wzrost przy jednoczesnym utrzymaniu jakości oferowanych usług faktoringowych. Moim zdaniem przyczyniły się do tego cztery kluczowe czynniki: WIEDZA NA TEMAT FAKTORINGU Jesteśmy specjalistami w dziedzinie faktoringu. Skupiamy się na tej branży i jesteśmy w nią całkowicie zaangażowani. Posiadana wiedza pozwala nam dostrzegać potrzeby rynku, proponować nowe rozwiązania produktowe i systemy procesowe, a także właściwie zarządzać ryzykiem. OBSŁUGA KLIENTA Chcemy znać i rozumieć potrzeby naszych klientów. Aby być bliżej klienta stopniowo otwieraliśmy oddziały w terenie, tym samym optymalizując proces obsługi klienta i jednocześnie budując z nim relacje. Postrzegam istnienie oddziałów Polfactor jako silną stronę spółki, a obecność w terenie stanowi istotny element naszego modelu obsługi klienta. ZMOTYWOWANY I DOBRZE WYSZKOLONY ZESPÓŁ Dbamy o kompetencje naszych pracowników. Ich wiedza i umiejętności są kluczowe w obsłudze, zarządzaniu ryzykiem i budowaniu relacji z klientem. INWESTYCJE W SYSTEMY I PROCESY Systemy operacyjne są ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w branży faktoringowej. Pozwalają na upraszczanie procesu obsługi klienta przy dostarczaniu klientom pełnej gamy informacji na temat stanu spłat należności. Jednocześnie to właśnie systemy ułatwiają zarządzanie procesami obsługi klienta i informacjami o kliencie. It gives me great pleasure to report another strong performance of Polfactor in The turnover volume increased by 15% reaching more than 3.3 billion PLN. The continued success of the company depends very much on the commitment and energy of our people. We continue to invest in the training and personal development of our staff so as to build on the Polfactor s strong performance culture. Polfactor has successfully delivered profitable growth and maintained quality of its factoring services, over the 13 years of its presence on the Polish market. We believe there are 4 key factors which have enabled us to achieve this consistently: FACTORING COMPETENCE We re specialists. We are focused on factoring and remain totally committed to it. Because we know it so well, we re able to adapt to its changing dynamics, develop the right products, invest in appropriate resources and systems and manage the associated risks. BEING CLOSE TO OUR CUSTOMERS We want to know and understand our customers. The accessibility of local staff in our branches around the country is key to keeping close to our customers. We see our local branch presence as a significant strength, and have made it a central part of the way we manage both customer relationships and risk. MOTIVATED, WELL TRAINED PEOPLE We are committed to training and developing our people. The skills and experience of our employees enables us to manage risk and customer relationships successfully, and to provide excellent factoring service. INVESTMENT IN SYSTEMS AND PROCESSES Information technology is core to our business and we continue to make significant investment in systems and processes to further improve our customer relationship management. kluczowy czynnik rozwoju firmy stanowił wkład i zaangażowanie pracowników Polfactor Elżbieta Urbańska Prezes Zarządu Chairman Polfactor SA Warszawa, 3 marca Warsaw, 3rd March 2008 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

5 AKCJONARIAT SHAREHOLDERS Rada Nadzorcza Supervisory Board Przewodniczący Chairman of the Supervisory Board V-ce Przewodniczący Deputy Chairman of the Supervisory Board Członkowie Rady Nadzorczej Members of the Supervisory Board Zarząd Management Board Prezes Zarządu Chairman of the Board Członek Zarządu Member of the Board Prokurent Proxy Theo Hibler Wiesław Thor Dr. Monika Fiegl, Janusz Wojtas Elżbieta Urbańska Dariusz Steć Elżbieta Zawłocka WAŻNIEJSZE ZDARZENIA... MAJOR EVENTS w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w dalszych latach. Zdarzenia formalno prawne W dniu 20 grudnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polfactor SA podjęło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o zł do kwoty zł. Rejestracja podwyższonego kapitału nastąpiła 30 stycznia 2008 roku. Na dzień 31 grudnia 2007 roku akcjonariuszami Spółki byli BRE Bank SA oraz Intermarket Bank AG. W dniu 5 lutego 2008 r. BRE Holding Sp. z o.o. nabyła od BRE Banku SA akcje Polfactor SA w postaci akcji imiennych zwykłych serii A i B oraz 1 akcję imienną serii C uprzywilejowaną co do prawa głosu. W związku z powyższym BRE Holding uzyskał pozycję dominującą w stosunku do Polfactor SA co oznacza, że dysponuje bezpośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu. Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest Commerzbank Aktiengesellschaft z siedzibą we Frankfurcie, Niemcy. Na dzień 31 grudnia 2007 r. skład Rady Nadzorczej był następujący: Theo Hibler Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiesław Thor Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Monika Fiegl Członek Rady Nadzorczej, Janusz Wojtas Członek Rady Nadzorczej.... including investments, which have had substantial influence on the business of the entity and occurred during the financial year or are foreseen for the years to come. Events related to formal and legal aspects On December 20, 2007 the Extraordinary General Assembly of Polfactor adopted the resolution on the increase of the Company s share capital by PLN PLN to PLN PLN. The increased share capital was registered on January 30, As at December 31, 2007, the Company Shareholders were: BRE Bank SA and Intermarket Bank AG. On 5 February 2008, BRE Holding Sp. z o.o. purchased the following Polfactor SA shares from BRE Bank S.A.: 2300 registered shares A and B and one privileged share C. As a result, BRE Holding gained a dominant position in relation to Polfactor SA, which means that it directly holds the majority of voting rights. The ultimate parent Company is Commerzbank Aktiengesellschaft in Frankfurt, Germany. As at December 31, 2007, the Supervisory Board consisted of: Theo Hibler Chairman of the Supervisory Board, Wiesław Thor Deputy Chairman of the Supervisory Board, Monika Fiegl Member of the Supervisory Board, Janusz Wojtas Member of the Supervisory Board. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

6 DZIAŁALNOŚĆ FAKTORINGOWA FACTORING MARKET OVERVIEW Działalność faktoringowa SPÓŁKA POLFACTOR ZAKOŃCZYŁA 2007 ROK Z 18% UDZIAŁEM W RYNKU I OBROTAMI 3.3 MLD ZŁ Spółka Polfactor, jedna z wiodących firm faktoringowych w Polsce, została utworzona przez BRE Bank i Intermarket Bank AG w 1995 roku. Jest członkiem międzynarodowej sieci faktorów - Factors Chain International (FCI) zrzeszającego 232 członków z 63 krajów oraz Polskiego Związku Faktorów (PZF). Polfactor SA oferuje usługi faktoringu krajowego i eksportowego, z regresem i z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe. Rok 2007 przyniósł nieznaczne zmiany w udziale w rynku wiodących firm Polskiego Związku Faktorów. Polfactor z obrotami na poziomie 3,3 mld zł uplasował się na trzecim miejscu (18 proc. udziału w rynku) za ING Commercial Finance (26 proc.) i Pekao Faktoring (21 proc.). Factoring business POLFACTOR CLOSED THE YEAR 2007 WITH 18% MARKET SHARE AND 3.3 BILLION PLN TURNOVER IN 2007 Polfactor is one of the leading factoring companies with BRE Bank and Intermarket Bank AG as shareholders. Polfactor was founded in The company is a member of Factors Chain International (FCI) which is a global network of leading factoring companies (232 members worldwide from 63 countries) and a member of Polish Factors Association. Polfactor provides services of domestic factoring, export factoring, both recourse and non-recourse as well as import guarantees. In 2007, there was no significant changes in the market share of leading factoring companies, members of Polish Factors Association. Polfactor with 3.3 billion PLN turnover has been ranked on the third position (18% market share), ING Commercial Finance (26% market share) and Pekao Faktoring (21% market share). Spółka Polfactor zakończyła 2007 rok z 18% udziałem w rynku i obrotami 3.3 mld zł Pekao Faktoring (22%) Arvato Services Polska (4%) Bibby Factors Polska (3%) BZ WBK Faktor (6%) Coface Faktoring Poland (4%) Eurofaktor Solution (0%) Fortis Commercial Finance (1%) Polfactor SA (18%) GMAC Commercial Finance (15%) Grupa Finansowa Premium (0%) ING Commercial Finance (26%) ROK 2007 REKORDOWY DLA POLSKIEJ BRANŻY FAKTORINGU Obroty firm zrzeszonych w PZF wyniosły w 2007 roku ponad 18,8 mld złotych. Oznacza to wzrost w stosunku do 2006 r. o 37 proc., wartość najwyższą od 2000 roku. Jednocześnie, PZF szacuje, że wartość obrotów całej branży faktoringowej wyniosła w 2007 r. 30,7 mld zł A RECORD YEAR FOR THE FACTORING INDUSTRY IN POLAND The volume of the companies from Polish Factors Association has reached PLN 18,8 billion in 2007 which is 37% growth year on year, the record figure since PFA estimates that the total factoring volume on the Polish market was PLN 30,7 billion in mld zł ,07 0,07 0,357 0,357 PZF PFA 0,885 0,885 1,564 1,564 Rynek Market 2,013 2,275 6,067 6,624 7,291 7, ,712 10,331 11,442 11,992 10,535 13,209 11,29 14,175 13,77 20,115 18,801 30,717 Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

7 POLFACTOR ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE POLFACTOR PRODUCT PORTFOLIO Skala wykorzystania faktoringu w Polsce Faktoring nie jest dziś usługą pierwszego wyboru toteż skala wykorzystania go przez przedsiębiorstwa jest stosunkowo niska. Polskie MSP jeszcze nie doceniają możliwych korzyści z finansowania działalności faktoringiem. Jedną z przyczyn jest stosunkowo krótka historia faktoringu w Polsce w porównaniu z innymi krajami w Europie oraz jego dość powolny rozwój w pierwszych latach. Obecnie branża faktoringowa dba o edukację rynku, kieruje ofertę do MSP i dociera do klientów z tego segmentu. Powinno to zaowocować w niedalekiej przyszłości intensywniejszą współpracą faktorów z MSP. EDUKACJA POLSKIEGO RYNKU NA TEMAT KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z FAKTORINGIEM W 2007 roku firma Polfactor przeprowadziła badania znajomości faktoringu wśród polskich przedsiębiorstw. Aż 93% firm zadeklarowało znajomość faktoringu wskazując potrzebę optymalizacji płynności finansowej, jako najczęstszy powód zastosowania faktoringu. Pomimo deklarowanej znajomości usługi faktoringu przez polskie przedsiębiorstwa skala wykorzystania go jest nadal stosunkowo niska, a przedsiębiorcom trudno wskazać sytuacje, w których należałoby zastosować usługę faktoringu. Dlatego też konieczna jest dalsza edukacja rynku na temat praktycznych korzyści związanych z faktoringiem i pokazanie przedsiębiorcom, iż faktoring może stać się jednym z podstawowych źródeł finansowania bieżącej działalności firmy. WPROWADZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W 2007 roku firma Polfactor wprowadziła nowy model biznesowy. Jego celem była zmiana systemu obsługi klienta i ułożenie procesów biznesowych, tak aby klient był obsługiwany zgodnie z wystandaryzowanymi procesami w sposób jak najbardziej efektywny, a jednocześnie z poczuciem indywidualnego traktowania. Tym samym spółka kontynuowała proces podnoszenia efektywności działań operacyjnych. Use of factoring in Poland Factoring is not a first-choice service today. Hence, the scale of its use by enterprises continues to be relatively small. Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) do not yet appreciate the potential benefits of financing their operations through factoring. One of the reasons is the relatively short history of factoring in Poland compared to other countries in Europe and its fairly slow growth in the initial years. Nowadays, the factoring industry educates the market, targets SMEs with its offering and reaches to customers from that segment. In the foreseeable future, these efforts should lead to more intense cooperation with SMEs. EDUCATION OF THE POLISH MARKET ON BENEFITS OF FACTORING In 2007, Polfactor held a poll on factoring awareness among Polish enterprises. As much as 93% of the businesses declared awareness of factoring, pointing to the need for optimizing financial liquidity as the most frequent reason for factoring use. In spite of awareness of factoring services declared by Polish enterprises, the scale of its usage remains relatively small and the companies have difficulty identifying the circumstances in which factoring should be applied. Therefore, further education of the market on the practical benefits associated with factoring is necessary as well as demonstrating to the entrepreneurs that factoring may become one of the primary sources of financing for the company s current operations. LAUNCHING A NEW BUSINESS MODEL In 2007, Polfactor launched a new business model. The purpose of the launch was to adjust the customer service system and to streamline business processes into the structure in which the customer is handled most efficiently in accordance with standardized processes while having the impression that the service is customized. Thus, the company continued to enhance effectiveness of its operations. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

8 POLFACTOR ROZWIĄZANIA PRODUKTOWE POLFACTOR PRODUCT PORTFOLIO Faktoring krajowy Faktoring krajowy jest dominującą usługą w ofercie Spółki. W 2007 roku wartość obrotów w faktoringu krajowym była równa mln zł, o 20.6% wyższa niż w 2006 roku. Wartość obrotów krajowych stanowiła 85% obrotów ogółem Spółki. Faktoring eksportowy W roku 2007 wartość obrotów w faktoringu eksportowym wyniosła 274,5 mln zł. Wartość obrotów w faktoringu eksportowym stanowiła 8,2% obrotów ogółem Spółki. Nowy produkt w ramach faktoringu eksportowego - eksport z regresem okazał się produktem oczekiwanym przez klientów. Pod koniec 2006 roku pojawił się w Spółce, a w 2007 roku stanowił już 69% obrotów faktoringu eksportowego. Faktoring importowy Wartość obrotów w faktoringu importowym wyniosła w 2007 roku 223,6 mln zł i stanowiła 6.7% obrotów ogółem Spółki. Spółka udzielając gwarancji importowych w faktoringu współpracowała z 62 faktorami z całego świata. Struktura branżowa obrotów Polfactor Domestic factoring Domestic factoring is the dominant service of the Company s offer. Domestic turnover amounted to PLN 2 853,2 million in 2007, 20,6% higher than in The domestic turnover constituted 85% of the total turnover. Export factoring Turnover in Export factoring amounted to PLN 274,5 million in Export factoring turnover constituted 8,2% of the total turnover. New factoring product - export recourse proved to be a product awaited by clients. Export recourse factoring appeared at the end of 2006 and in 2007 constituted 69% of the export factoring turnover. Import factoring Import factoring turnover amounted to PLN 223,6 million in 2007 and constituted 6,7% of the total turnover. When issuing import guarantees under factoring, the company cooperated with 62 factors from all over the world. Factored Volume by Industry Sector 2,9 mld zł Obrót w faktoringu krajowym w 2007 r. 274,5 mln zł Obrót w faktoringu eksportowym w 2007 r. 223,6 mln zł Obrót w faktoringu importowym w 2007 r. Handel Trade (46%) Usługi Services (6%) Przemysł Industry (48%) OBROTY Z PODZIAŁEM NA SEKTORY TURNOVER, BY SECTOR Metalowy Metal industry (28%) Papierniczy i drzewny Wood & paper (8%) Elektromaszynowy Electrical & machinery (25%) OBROTY Z PODZIAŁEM NA BRANŻE W 2007 roku nie doszło do znaczących zmian w strukturze obrotów zrealizowanych przez Polfactor. Utrzymały się tendencje obserwowane w latach poprzednich, kiedy to dominowały dwie branże: metalowa i elektro-maszynowa, czyli branże postrzegane jako typowo faktoringowe. Mineralny Mineral (6%) Chemiczny Chemical (8%) Lekki Textile (6%) Spożywczy Food industry (11%) Inne Other (8%) Paliwowo-energetyczny Fuel & energy (0%) TURNOVER, BY INDUSTRY In 2007, the composition of turnover realized by Polfactor did not change considerably. The tendency sighted in previous years was maintained, there were two dominating industries: the metal industry and the electrical and machinery industry, in other words the industries which are recognized commonly as factoring-eligible. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

9 SIEĆ SPRZEDAŻY POLFACTOR POLFACTOR SALES NETWORK Gdańsk Olsztyn Poznań Wrocław Łódź WARSZAWA GDAŃSK ul. Wały Jagiellońskie Gdańsk tel./fax KATOWICE ul. Powstańców Katowice tel , 92, 94 fax Katowice Kraków POZNAŃ ul. Półwiejska Poznań tel./fax KRAKÓW ul. Augustiańska Kraków tel fax SIEDZIBA POLFACTOR SA ul. Królewska 14, Warszawa lub PO Box 135, Warszawa tel , fax HEADQUARTERS POLFACTOR SA ul. Królewska 14, Warsaw or PO Box 135, Warsaw Poland tel fax: WROCŁAW ul. Strzegomska Wrocław tel fax OLSZTYN ul. Piłsudskiego 44a Olsztyn tel./fax ŁÓDŹ Plac Wolności Łódź tel fax Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

10 PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI OUTLOOK DYNAMIKA ROZWOJU FAKTORINGU W NAJBLIŻSZYCH LATACH ZALEŻY OD SYTUACJI POLSKIEJ GOSPODARKI ORAZ WYDARZEŃ O SKALI GLOBALNEJ. FACTORING S GROWTH DYNAMIC IN THE COMING YEARS IS DETERMINED BY THE CONDITION OF THE POLISH ECONOMY AND DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL MARKETS. Prognozy polska gospodarka 2008 Wpływ na gospodarkę światową wywarły wahania na rynku finansowym odnotowane w połowie 2007 roku i związany z nimi wzrost niepewności. Wśród największych gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej tempo wzrostu produkcji pozostało wysokie w Czechach i w Polsce, natomiast na Węgrzech i w Rumunii uległo spowolnieniu. W nadchodzących miesiącach we wszystkich krajach istnieje ryzyko wzrostu inflacji związane ze wzrostem cen żywności i nośników energii. Analitycy BRE Bank przewidują inflację w Polsce na koniec 2008 roku na poziomie 3.8%, przy wzroście PKB 5.6%. Wskaźniki zaufania wskazują na możliwość pewnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w nadchodzących miesiącach. Rynek faktoringu w 2008 Według szacunków PZF rok 2008 przyniesie dalszy rozwój branży faktoringowej na poziome zbliżonym do 2007 roku. Wzrost konkurencji sprawi, że usługa faktoringu będzie dostępna dla coraz mniejszych przedsiębiorstw, a faktorzy będą walczyć o klienta coraz lepszą i sprawniejszą obsługą oraz coraz szerszą gamą rozwiązań faktoringowych. Forecasts Polish economy in 2008 The global economy was affected by fluctuations in the financial market recorded in mid-2007 and the accompanying growing uncertainty. Among the largest economies of Central and Eastern Europe, production growth rate remained high in the Czech Republic and in Poland, while slowing down in Hungary and Romania. In the coming months, risk of inflation growth linked to the rise in prices of food and energy carriers will be present in all countries. BRE Bank analysts project the inflation rate in Poland at 3.8% at the end of 2008, with GDP growth of 5.6%. Confidence indices point to a possible slowdown in economic growth in the coming months. Factoring market in 2008 According to PZF estimates, the year 2008 will bring further development of the factoring market at the level similar to that reported in Owing to growing competition, factoring will be available for increasingly smaller enterprises, with factors vying for customers and offering them improved and more efficient service and ever-wider range of factoring solutions. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

11 PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI OUTLOOK Czynniki sprzyjające rozwojowi faktoringu w Polsce DUŻE ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW W Polsce w dalszym ciągu najpopularniejszym źródłem finansowania działalności, w tym inwestycji, są kapitały własne, jednak rola kapitału zewnętrznego systematycznie rośnie. Obok kredytów bankowych, coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego, leasingu czy faktoringu. UTRUDNIONY DOSTĘP DO FINANSOWANIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, KTÓRE NIE MAJĄ ZABEZPIECZEŃ LUB KRÓTKO DZIAŁAJĄ NA RYNKU W związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych należy spodziewać się rosnących problemów z dostępem przedsiębiorstw do finansowania. Cena pieniądza rośnie a co za tym idzie banki będą zaostrzały kryteria udzielania pożyczek. EDUKACJA RYNKU NA TEMAT KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z FAKTORINGIEM Pozytywnym trendem jest rozszerzanie przez dotychczasowych klientów zakresu współpracy z faktorami. Dlatego też wzrasta ilość sfinansowanych faktur (ponad 1,6 mln na koniec 2007 roku, dane PZF) oraz liczba odbiorców przekazanych do faktoringu ( na koniec 2007 roku, dane PZF). Oznacza to, że rośnie liczba firm, które znają faktoring, i które mogą w przyszłości wykorzystać faktoring jako źródło finansowania działalności. Rozwój spółki Polfactor STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA Rynek faktoringu nieustannie się rozwija, zmianom ulegają trendy na rynku, zachowania konkurencji, i zmieniają się również oczekiwania klientów. Zadaniem Polfactor SA w roku 2007 będzie zachowanie pozycji wśród liderów polskiego rynku faktoringowego poprzez utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wartości obrotów i efektywności działania. Niezmiennie od wielu lat Polfactor ma ugruntowaną pozycję na rynku faktoringowym. Celem utrzymania wysokiego poziomu jakości usług w 2008 roku planowane jest wzmacnianie silnych kompetencji spółki, a mianowicie: kompetencji kadrowych, sprawności w podejmowaniu decyzji oraz budowy pozytywnej marki na rynku. Kontynuowany będzie proces wdrażania nowego systemu informatycznego Factors encouraging factoring growth in Poland LARGE DEMAND FOR CAPITAL AMONG ENTREPRENEURS Own capital continues to be the most popular source of financing business operations, including investment, in Poland. Nonetheless, the role of external capital is systematically becoming more pronounced. In addition to bank loans, use of equity market instruments, leasing or factoring is gaining popularity. LIMITED ACCESS TO FINANCING FOR SMES WITH NO COLLATERAL OR WITH SHORT MARKET HISTORY Given the present situation in financial markets, enterprises should expect growing problems in accessing financing. The price of money rises and, consequently, banks will tighten their lending criteria. This will be another factor contributing to more widespread use of factoring in the Polish market. EDUCATING MARKET PLAYERS ON BENEFITS OF FACTORING Expansion of the scope of cooperation by the factors existing customers is a positive trend. Therefore, the number of financed invoices is growing (over 1.6 million at the end of 2007, according to PFA data) and so is the number of buyers submitted to factoring (49,000 at the end of 2007, according to PFA). This means that the number of businesses aware of factoring and likely to use it in the future as a source of financing their operations is rising. Polfactor s corporate growth CUSTOMER SERVICE STANDARDS The factoring market is growing continuously. Market trends are evolving and so are competitor behaviour and customer expectations. Polfactor SA 2008 objective will be to keep its position of one the leaders of the Polish factoring market through maintenance of high sales and operational efficiency growth dynamic. Polfactor s position in the factoring market has been well-established for years. In order to preserve superiour quality of services in 2008, enhancement of the company s strengths is planned, namely HR competences, efficient decision-making and building of a positive market brand. The process of implementation of the new IT system will be continued. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

12 AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA CURRENT AND FORECASTED FINANCIAL STANDING Rachunek zysków i strat W 2007 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły tys. zł, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do przychodów roku Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 18% w stosunku do roku 2006 i wyniósł tys. zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 10% i osiągnął poziom tys. zł. Wypracowany w roku bieżącym zysk brutto wyniósł tys. zł wobec tys. zł w poprzednim roku, co oznacza wzrost o 9%. Profit and Loss Account In 2007 the Company s income from core business amounted to PLN thousand, which means an increase of 20% on the previous year s revenue. The net interest income increased by 18% in comparison to 2006 and amounted to PLN thousand. The net fee and commission income increased by 10% and amounted to PLN thousand. The gross profit generated in the current year amounted to PLN thousand versus PLN thousand in the previous year which means an increase of 9%. Bilans Suma bilansowa Spółki na roku osiągnęła wartość tys. zł, co stanowi przyrost do roku poprzedniego o 4%. Największą pozycją aktywów są pożyczki i należności w wysokości tys. zł. Po stronie pasywów największą pozycję stanowią zobowiązania krótkoterminowe w kwocie tys. zł. Kapitały własne Spółki na koniec roku osiągnęły wysokość tys. zł, czyli 118% poziomu ubiegłorocznego. Wskaźniki rentowności W roku 2007 Spółka osiągnęła wskaźnik rentowności kapitału własnego netto w wysokości 30%. Przewidywana sytuacja finansowa Plan finansowy na rok 2008 zakłada dalszy wzrost po stronie dochodów przy ciągłej racjonalizacji poziomu kosztów działalności. Takie działania prowadzić będą do zwiększania wyniku finansowego przy utrzymaniu wysokich wskaźników efektywności prowadzonej działalności. Balance sheet The balance sheet as per December 31, 2007 amounted to PLN thousand which is an increase of 4% on the previous year. The major part of assets is loans and receivables totaling to PLN thousand. The major part of the Company s liabilities is short-term liabilities amounting to PLN thousand. At the end of the year 2007 the Company s equity capital reached PLN thousand which is an increase of 18% on the previous year. Profitability ratios In 2007, the Company obtained the return on equity net in the amount of 30%. Forecasted development The financial plan for 2008 foresees further growth of income with continual rationalisation of operating costs. Such activities will lead to increase the profit and maintain the high effectiveness ratios. Polfactor SA Raport Roczny Annual Report

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo