Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL"

Transkrypt

1 2007 Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE

2 Z przyjemnoêcià przekazuj na Paƒstwa r ce Raport Roczny za 2007 rok, który opisuje dzia alnoêç spó ki ING Commercial Finance Polska S.A. W minionym roku obroty spó ki wynios y 4,9 miliarda z otych, co stanowi 45% wzrost rok do roku. Tym samym ING Commercial Finance Polska S.A. zosta a w 2007 roku liderem pod wzgl dem obrotów faktoringowych z 26% udzia em w rynku wêród firm zrzeszonych w PZF. Jest to szczególnie cenne osiàgni cie, bioràc pod uwag, e ca y rynek firm zrzeszonych w PZF rozwija si w tym okresie w tempie ok. 37%. Rok 2007 dla ING Commercial Finance Polska S.A. by okresem kontynuacji dzia aƒ zmierzajàcych do poprawy efektywnoêci dzia ania na rynku faktoringowym. Nasze zaanga owanie skupiliêmy przede wszystkim na usprawnieniu procesów wewn trznych i obs ugi klienta. WprowadziliÊmy nowe produkty: reverse factoring dla programu szybkich p atnoêci, faktoring importowy oraz finansowanie zapasów. W 2008 roku b dziemy kontynuowaç dotychczasowà strategi strategi skierowanà na klienta i jego potrzeby. Planujemy dalszà rozbudow oferty produktowej oraz zacieênianie wspó pracy w ramach Grupy ING. B dziemy dà yç do utrzymania pozycji lidera na rynku us ug faktoringowych. Wszystko to pozwala mi z optymizmem patrzeç na rozwój ING Commercial Finance Polska S.A. w kolejnych latach. Prezes Zarzàdu ING Commercial Finance S.A. Andrzej bikowski 2

3 3 ING Commercial Finance Polska S.A. zosta a liderem z 26% udzia em w rynku us ug faktoringowych wêród firm zrzeszonych w PZF w 2007 roku.

4 Sytuacja w gospodarce Tempo wzrostu PKB by o znacznie wy sze ni w 2006 r. i wynios o 6,6%. W uj ciu nominalnym PKB wynios o w 2007 roku ,9 mln z wobec ,0 mln z w 2006 roku (wówczas wzrost wyniós 6,2%). W poszczególnych kwarta ach ub. roku by o to w kolejnoêci chronologicznej: ,4 mln z ; ,2 mln z ; ,0 mln z oraz ,3 mln z. Popyt krajowy wzrós w 2007 roku o 8,3% r./r. (wobec wczeêniej szacowanych 7,3% i 7,3% odnotowanych w 2006 r.), spo ycie ogó em wzros o o 5,3% (wobec 4,2% i 5,1%), a spo ycie indywidualne o 5,2% (wobec 5,2% i 4,9%). Nak ady brutto na Êrodki trwa e zwi kszy y si o 19,3% r./r. wobec wczeêniej szacowanych 20,4% i w porównaniu do 15,6% rok wczeêniej. Eksport wzrós ostatecznie o 8,4% (wobec 14,6% w 2006 r.), a import o 12,4% (wobec 17,4%), poda GUS. Znaczàcy wp yw na rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce mia y inwestycje oraz popyt krajowy. Negatywnie zaê, choç w niewielkim stopniu, oddzia ywa handel zagraniczny. Rynek pracy zdecydowanie si poprawi, o czym Êwiadczy zmniejszenie stopy bezrobocia do poziomu 11,4% na koniec grudnia (spadek o 3,4 pkt w stosunku do roku poprzedniego). Znaczàcy wp yw na spadek bezrobocia mia a dobra koniunktura w gospodarce i znaczàca emigracja zarobkowa na otwarte dla Polaków rynki europejskie. Rok 2007 by rokiem szybkiego rozwoju gospodarczego w Polsce. 4

5 Faktoring na Êwiecie i w Polsce Najnowsze statystyki, opublikowane przez Factors Chain International, wskazujà, i ry nek faktoringu na Êwiecie odnotowa 15% wzrost w 2007 roku (+12% w 2006 roku). Zesz oroczne obroty wynios y w skali ca ego Êwiata 1,299,127 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, i faktoring b dzie si nadal rozwija, a jego dynamika rozwoju pozostanie kilkunastoprocentowa. Na szczególnà uwag zwraca fakt, i w faktoringu eksportowym odnotowany zosta a 40% wzrost. Najwi kszym rynkiem us ug faktoringowych jest Europa, na którà przypada ponad 71 proc. wartoêci globalnych transakcji z Wielkà Brytanià i W ochami na czele. Kolejnymi rynkami jest Azja (z Japonià i Tajwanem w czo ówce) oraz obie Ameryki (Stany Zjednoczone i Brazylia) na te kontynenty przypada po 13% Êwiatowego faktoringu. Dobrze rozwijajà si te rynki mniejsze: faktoring zdobywa du à popularnoêç mi dzy innymi w Chile, Kolumbii, Maroku, Chorwacji. Bardzo dynamiczny rozwój podtrzyma y Chiny, które wliczajàc Hong-Kong i Tajwan obraca y w 2007 r. ponad 83 miliardami euro. To o ponad 20 mld wi cej ni rok temu. Podobny wzrost zanotowano jedynie we Francji (skok ze 100 do 121 mld EUR) i Hiszpanii (z 67 do 83,5 mld EUR). Rynek us ug faktoringowych w Polsce odnotowa wzrost o 37% (dane za 2007 rok w stosunku do 2006 roku). WielkoÊç rynku firm skupionych w Polskim Zwiàzku Faktorów wynios a na koniec 2007 roku 18,80 mld z, natomiast wartoêç obrotów ca ej bran y faktoringowej wynios a w 2007 roku 30,7 mld z. Wed ug FCI zesz oroczny wzrost mo na uznaç za symptom d ugofalowych zmian. Polska wyprzedzi a porównywalne paƒstwo o wi kszym sta u w Unii Europejskiej Grecj (7,4 mld EUR), a tak e mniejszà, ale doskonale rozwini tà Austri (5,2 mld). Za Polskà sà ponadto Czechy i inne paƒstwa Europy Ârodkowo- -Wschodniej, a bezpoêrednio przed nià mi dzy innymi Portugalia, Finlandia i Norwegia. Zgodnie z danymi Factors Chain International, dominujàcy powszechnie faktoring krajowy zwi kszy obroty o nieca e 12% (o ponad 120 mld EUR), podczas gdy popularyzowany faktoring mi dzynarodowy, w tym zw aszcza faktoring eksportowy, o ponad 40% (wzrost o 42 mld EUR). ING Commercial Finance Polska S.A. zosta liderem z 26% udzia em w rynku us ug faktoringowych wêród firm zrzeszonych w PZF. Mówiàc o polskim rynku faktoringowym w 2007 roku zauwa yç mo na wzrost zainteresowania faktoringiem pe nym (z 27% w 2006 roku, na 29% w 2007), oraz coraz wi kszy udzia faktoringu eksportowego (z 11% w 2006 roku na 15% w 2007). Prognozujemy dalszy wzrost zainteresowania faktoringiem eksportowym, co zwiàzane jest z cz onkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz przystàpienia do strefy Schengen. Rynek us ug faktoringowych w Polsce odnotowa wzrost o 37%. 5

6 GRUPA ING w Polsce i na Êwiecie Nale y do 20 najwi kszych instytucji finansowych na Êwiecie i do pierwszych 10 w Europie Szczyci si ponad 150-letnià historià dzia alnoêci Zatrudnia 120 tysi cy pracowników w ponad 50 krajach na ca ym Êwiecie Obs uguje ponad 60 milionów Klientów W Polsce Grupa ING jest obecna od 1991 roku ING w Polsce zatrudnia w swoich spó kach ponad 12 tysi cy osób Od poczàtku swego funkcjonowania Grupa ING w Polsce zajmuje czo owe miejsce w poszczególnych sektorach rynku us ug finansowych. I N G (International) mi dzynarodowy charakter (The Netherlands) holenderskie korzenie (Group) wspólne dzia anie firm wchodzàcych w sk ad grupy 6

7 7 Dla swoich Klientów chcemy byç partnerem dotrzymujàcym obietnic takim, z którym atwo prowadzi si interesy.

8 ING Commercial Finance Polska S.A. profil spó ki Spó ka: ING Commercial Finance Polska S.A. Siedziba: ul. Chmielna 85/ Warszawa Kapita zak adowy: z Akcjonariusz: ING Commercial Finance B.V. Data wydania zezwolenia: Zakres dzia alnoêci: PoÊrednictwo finansowe zwiàzane g ównie z dystrybucjà Êrodków finansowych, w inny sposób ni udzielanie po yczek, w tym faktoring, finansowanie zapasów handlowych, udzielanie po yczek z zabezpieczeniem w postaci wierzytelnoêci handlowych oraz pozosta e poêrednictwo gdzie indziej niesklasyfikowane. Zarzàd: Andrzej bikowski Prezes Zarzàdu Rada Nadzorcza: Gerlachus Jacobs Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Benjamin Van de Vrie Cz onek Rady Nadzorczej Krzysztof Bielecki Cz onek Rady Nadzorczej ING Commercial Finance Polska S.A. wizytówka ING Commercial Finance Polska S.A. (dawniej Handlowy Heller S.A.) powsta a w czerwcu 1994 roku i jest pierwszà na polskim rynku firmà faktoringowà, Êwiadczàcà kompleksowe us ugi w zakresie faktoringu czyli finansowania i obs ugi nale noêci. Od lutego 2006 nale y do mi dzynarodowej Grupy ING jednej z najwi kszych instytucji finansowych na Êwiecie. ING Commercial Finance dynamicznie rozwija si w Europie, s u àc coraz wi kszej liczbie Klientów. Obecnie posiada spó ki faktoringowe w Holandii, Niemczech, Francji, Polsce i Rumunii. ING Commercial Finance to najwi ksza firma faktoringowa pod wzgl dem obrotów. Jej si a to po àczenie doskona ej znajomoêci lokalnego rynku i dost pu do najnowoczeêniejszych rozwiàzaƒ, stosowanych na ca ym Êwiecie przez Grup ING. ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje nowoczesne produkty, dopasowane do zmieniajàcych si potrzeb klientów. Zatrudnia najwy szej klasy specjalistów, którzy s u à swoim doêwiadczeniem w zakresie finansowania i zarzàdzania nale noêciami. ING Commercial Finance Polska S.A. jest aktywnym cz onkiem Polskiego Zwiàzku Faktorów oraz od 2006 roku nale y mi dzynarodowych stowarzyszeƒ International Factors Group oraz Factors Chain International. Dzi ki temu spó ka oferuje swoim Klientom obs ug transakcji zagranicznych we wspó pracy z ponad 200 firmami faktoringowymi z ca ego Êwiata. ING Commercial Finance Polska S.A. posiada oddzia y w: Warszawie, Gdaƒsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach i we Wroc awiu. 8

9 ING Commercial Finace Polska S.A. fakty 2007 Lider faktoringu na polskim rynku najwy szy, 26% udzia w rynku w 2007 roku 4,9 mld z otych obrotów w 2007 roku Ponad 536 tys sfinansowanych faktur 45% wzrost obrotów rok do roku Pierwsza firma faktoringowa w Polsce dzia a od 1994 roku Nasza misja Finansujemy bezpieczny rozwój naszych Klientów Pomagamy w utrzymaniu p ynnoêci finansowej i zarzàdzaniu nale noêciami Naszà ofert dostosowujemy do zmieniajàcych si potrzeb Klientów JakoÊç naszych us ug jest zawsze na najwy szym poziomie Nasze zasady W Êwiadczeniu us ug finansowych wszystko koncentruje si wokó ludzi i zaufania. Jedynie dzia ajàc w sposób profesjonalny i uczciwy, post pujàc rozwa nie i kompetentnie, mo emy utrzymaç zaufanie naszych Klientów. Jako cz onka Grupy ING globalnego dostawcy us ug finansowych obowiàzujà nas wysokie normy etyczne. Wychodzimy naprzeciw yczeniom i potrzebom naszych Klientów oraz ponosimy wobec nich okreêlonà odpowiedzialnoêç Dla swoich Klientów chcemy byç partnerem dotrzymujàcym obietnic takim, z którym atwo prowadzi si interesy W stosunku do swoich partnerów biznesowych chcemy byç szanowanym partnerem Dla swoich pracowników chcemy byç atrakcyjnym i stymulujàcym pracodawcà Swoim akcjonariuszom chcemy oferowaç ponadprzeci tnà rentownoêç Wobec spo eczeƒstwa chcemy aktywnie wykazywaç swoje spo eczne zaanga owanie W 2007 roku ING Commercial Finance Polska S.A. odnotowa a 45% wzrost obrotów rok do roku. 9

10 10 Na rok 2008 planowany jest wzrost efektywnoêci spó ki.

11 ING Commercial Finance Polska S.A. portfel produktów Faktoring krajowy bez przej cia ryzyka Faktoring krajowy z przej ciem ryzyka Faktoring eksportowy Faktoring importowy Finansowanie zapasów Faktoring bez finansowania (obs ugowy) Windykacja Reverse factoring Dominujàcà us ugà w portfelu ING Commercial Finance S.A. jest faktoring krajowy bez przej cia ryzyka. Przedsi biorstwa, które korzystajà z naszych us ug pochodzà przede wszystkim z bran y dystrybucji stali, ale równie z rynku bran y spo ywczej. Oznacza to, i w przeciàgu ostatniego roku preferencje rynkowe w zakresie korzystania z faktoringu nie uleg y znacznym zmianom. Wybrane bran e mia y nast pujàcy udzia w obrotach ogó em: Dystrybucja surowców 36,3% ywnoêç 10,2% Produkcja opakowaƒ 7,47% Budownictwo 7,32% Na dzieƒ 31 grudnia 2007 r. spó ka zatrudnia a 90 osób. W 2007 roku najwi kszy nacisk po o ono na: rozwój kana ów sprzeda y bezpoêredniej podwy szanie jakoêci i rozszerzanie zakresu Êwiadczonych us ug wdro enie procedur zgodnoêci i innych wymaganych przez grup ING rozwój nowych produktów Na rok 2008 planowane jest: wzrost efektywnoêci spó ki rozwój wspó pracy z Grupà ING wprowadzenie do oferty nowych produktów rozwój faktoringu mi dzynarodowego 11

12 12 Wyniki finansowe 2007

13 Wyniki W 2007r. obroty ING Commercial Finance Polska S.A. wynios y z i by y o 45% wy sze ni w roku Tak du à dynamik zawdzi czamy rozwojowi sprzeda y w ramach bie àcego portfela (22%), a tak e wdro eniu nowych produktów m.in. faktoringu odwrotnego i strukturyzowanych transakcji finansowania handlu. Przychody ze sprzeda y ogó em wzros y o 13,4% i wynios y 54,4 mln z, co wynika o z wy szych o 27% przychodów z tytu u odsetek ni przed rokiem. Przychody z prowizji by y na tym samym poziomie, co w 2006 roku. Suma bilansowa na koniec 2007 wynios a z i by a o 192% wy sza ni przed rokiem. Wed ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2007 r. nale noêci z tytu u skupionych wierzytelnoêci wynios y z, a zobowiàzania faktoringowe z. Zobowiàzania z tytu u kredytów na finansowanie dzia alnoêci ING Commercial Finance Polska S.A. wynios y z. Spó ka jest w pe ni finansowana przez Grup ING i nie ma problemów z uzyskaniem finansowania swojej bie àcej dzia alnoêci. Zysk netto wyniós z i by o 11,5% ni szy ni przed rokiem, co by o spowodowane wy szymi o 16% kosztami operacyjnymi, które zosta y poniesione w wyniku dostosowania spó ki do wymogów Grupy ING, a tak e rozwoju sieci sprzeda y. G ówne pozycje po stronie przychodów stanowi y prowizje pobrane za obs ug wierzytelnoêci oraz odsetki od wyp aconych zaliczek. Po stronie kosztów dominujà koszty finansowe zwiàzane z obs ugà kredytów, w kosztach operacyjnych wynagrodzenia dla pracowników, koszty wynajmu lokalu oraz amortyzacja i koszty ubezpieczenia wierzytelnoêci handlowych. Informacja o opinii niezale nego bieg ego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Spó ki sporzàdzonego na dzieƒ 31 grudnia 2007 r. KPMG Audyt Sp. z o. o. wyda a opini bez zastrze eƒ. Obroty firm faktoringowych w 2007 r. 13

14 BILANS (w PLN) Aktywa Aktywa trwa e WartoÊci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa e D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Nale noêci krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa razem Pasywa Kapita w asny Kapita podstawowy Kapita zapasowy Pozosta e kapita y rezerwowe Zysk netto Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania Rezerwy na zobowiàzania Zobowiàzania d ugoterminowe Zobowiàzania krótkoterminowe Rozliczenia mi dzyokresowe Pasywa razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w PLN) Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi Koszty dzia alnoêci operacyjnej Zysk ze sprzeda y Pozosta e przychody operacyjne Pozosta e koszty operacyjne Zysk z dzia alnoêci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk z dzia alnoêci gospodarczej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto

15 ING Commercial Finance Polska S.A. (siedziba g ówna) ul. Chmielna 85/87, Warszawa E E T (+48)

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo