Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe"

Transkrypt

1 Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe Podsumowanie pracy GT-IF Opracował: Michał Muszyński Żagań, luty 2013 r.

2 Plan prezentacji Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe (GT-IF): 1. Analiza stosowanych obecnych instrumentów finansowych. 2. Ankieta sporządzona przez GT-IF. 3. Instrumenty finansowe w perspektywie Nowa perspektywa finansowa - Nowe rozwiązania finansowe. 2

3 1. Instrumenty finansowe - obecnie (1/9) Otoczenie prawne dla NF i WF. Finansowanie działalności NF oraz WF określa ustawa Prawo ochrony środowiska (art ). Formy finansowania: Oprocentowane pożyczki, Dotacje, w tym: różnego rodzaju dopłaty, Nagrody, Udostępnienie środków finansowych bankom. 3

4 1. Instrumenty finansowe - obecnie (2/9) Otoczenie prawne dla NF i WF - cd. Różnice kompetencyjne pomiędzy NF, a WF określa ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 411 a.): Nabywanie akcji/udziałów w spółkach, Obejmowanie akcji/udziałów w spółkach, Obejmowanie, nabywanie i zbywanie obligacji. Uwaga: Objęcie jest pierwotną formą uzyskania prawa. Nabycie to pochodna pierwotnego prawa (zmiana obligacji na akcje). 4

5 1. Instrumenty finansowe - obecnie (3/9) Uporządkowanie nazewnictwa: Narzędzia finansowe. Instrumenty inżynierii finansowej. Instrumenty finansowe (IF). 5

6 1. Instrumenty finansowe - obecnie (4/9) Uporządkowanie nazewnictwa - cd: Narzędzia finansowe tutaj ujęcie wąskie, ograniczające się do szczegółowych form dofinansowania danego przedsięwzięcia inwestycyjnego stosowanych przez NF i WF. 6 Instrumenty inżynierii finansowej - w perspektywie zamiast Instrumenty Finansowe (IF) operowano pojęciem Instrumentów inżynierii finansowej (patrz: Rozp. Rady (WE) nr 1083, art. 44), gdzie formą wsparcie mogły być: fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital funds), fundusze gwarancyjne i fundusze pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich, czyli fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich.

7 1. Instrumenty finansowe - obecnie (5/9) Uporządkowanie nazewnictwa - cd: Instrumenty finansowe (IF) ujęcie szerokie. Rozporządzenie ogólne przewiduje i wskazuje, aby oprócz finansowania z wykorzystaniem dotacji, wsparcie dla przedsiębiorstw i projektów, które prawdopodobnie przyniosą znaczne korzyści finansowe, było dostarczane głównie poprzez innowacyjne instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe pozostaną podobne do tych stosowanych w latach , ale będą mogły być wykorzystywane w przyszłości w odniesieniu do wszystkich rodzajów inwestycji i beneficjentów oraz będą mogły wykorzystywać środki wszystkich funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, co stanowi znaczne rozszerzenie możliwości wykorzystania tych innowacyjnych instrumentów w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej. 7

8 1. Instrumenty finansowe - obecnie (6/9) Narzędzia finansowe stosowane przez NF i WF. 1) Dotacje (na realizację inwestycji) forma bezpośredniego finansowania inwestycji w formie bezzwrotnej. 2) Pożyczki (zwykłe i preferencyjne) forma bezpośredniego finansowania inwestycji, ryzyko zwrotu zabezpieczone i zaakceptowane przez NF/WF, ryzyko podmiotu i przedsięwzięcia oceniane przez NF/WF, dodatkowe wpływy z tytułu odsetek. NF/WF może mieć wpływ na warunki pożyczki, brak możliwości obrotu wierzytelnością. 3) Umorzenia forma nagrody za prawidłową realizację projektu, związana wyłącznie z uprzednio udzieloną pożyczką na realizacje projektu. 4) Nagroda przekazanie środków po zakończeniu projektu (najczęściej nieinwestycyjnego). Rodzaj promocji i zachęty dla innych podmiotów. Forma bezzwrotna. 5) Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych forma dotacji, która pełni rolę zachęty do pozyskania środków z rynku bankowego. Stanowi obniżenie kosztów finansowych projektu. Przekazywane na podstawie umowy z bankiem. Bank dokonuje weryfikacji podmiotu i przedsięwzięcia. 8

9 1. Instrumenty finansowe - obecnie (7/9) Narzędzia finansowe stosowane przez NF i WF cd. 6) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych forma dotacji wypłacana po zakończeniu przedsięwzięcia, stosowana przy kredytach dla osób fizycznych, która pełni rolę zachęty do realizacji określonych inwestycji. Przekazywane na podstawie umowy z bankiem. 7) Dopłaty do ceny wykupu obligacji (stosowane w praktyce tylko przez NF, lecz mogą być stosowane również przez WF) forma dotacji wypłacana po zakończeniu przedsięwzięcia, która pełni rolę zachęty do pozyskania środków z rynku finansowego. Rynek dokonuje weryfikacji podmiotu i przedsięwzięcia. Zalecany instrument finansowy dla długoterminowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 8) Dopłaty do oprocentowania obligacji (stosowane w praktyce tylko przez NF, lecz mogą być stosowane również przez WF) forma dotacji, która pełni rolę zachęty do pozyskania środków z rynku bankowego. Stanowi obniżenie kosztów finansowych projektu. Pozostałe elementy j.w. 9

10 1. Instrumenty finansowe -obecnie (8/9) Narzędzia finansowe stosowane przez NF i WF - cd. 9) Nabywanie obligacji (ze względu na ograniczenia nałożone ustawą prawo ochrony środowiska może być stosowane tylko przez NF) forma bezpośredniego finansowania inwestycji, ryzyko zwrotu zabezpieczone zgodnie z propozycją emitenta, ryzyko podmiotu i projektu oceniane przez rynek finansowy, dodatkowe wpływy z tytułu kuponu. NF nie ma wpływu na warunki finansowe instrumentu, możliwość obrotu (kupno/sprzedaż) obligacjami na rynku wtórnym. 10) Nabywanie akcji lub udziałów w spółkach (ze względu na ograniczenia nałożone ustawą prawo ochrony środowiska może być stosowane tylko przez NF) forma bezpośredniego finansowania inwestycji, ryzyko zwrotu niezabezpieczone, ryzyko podmiotu i projektu po stronie NF, możliwe dodatkowe wpływy wyłącznie przy sprzedaży w przypadku dodatniej wyceny udziałów lub akcji dokonanej przez rynek. NF ma wpływ na warunki nabycia udziałów/akcji, sprzedaż udziałów/akcji możliwa w drodze indywidualnych negocjacji (nie notowanych na rynku) lub przez giełdę. 10

11 1. Instrumenty finansowe -obecnie (9/9) Narzędzia finansowe stosowane przez NF i WF - cd. 11) Finansowanie w formule ESCO (zaawansowane pracy do zastosowania w praktyce tylko przez NF, lecz może być stosowane również przez WF) forma bezpośredniego finansowania inwestycji w celu poprawy efektywności energetycznej (EE). Formuła opiera się na zasadzie, w której podmiot typu ESCO (Energy Saving/Servicing COmpany) przeprowadza inwestycję w lokalu/obiektach użytkownika z środków własnych lub pożyczki z wykorzystaniem własnego know-how. Równocześnie daje gwarancję osiągnięcia uzgodnionej poprawy efektywności energetycznej. Przejmuje na siebie wszystkie ryzyka technicznej wykonalności inwestycji oraz pewną część ryzyka finansowego. Zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz na spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów wydajności (tutaj: efektywności energetycznej). 11

12 2. Ankieta (1/13) Ankieta cel. Grupa Tematyczna ds. Instrumentów Finansowych (GT-IF), której zadaniem było przygotowanie propozycji instrumentów finansowych możliwych do wdrażania w obszarze środowiska, zwróciła się z prośbą do wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WF) wypełnienie ankiety dotyczącej stosowanych przez WF narzędzi finansowych, z prośbą o pominięcie tzw. samych dotacji. W tym celu zostały sformułowane 3 zasadnicze pytania. 12

13 2. Ankieta (2/13) Ankieta pytania: 13 1) Jakie narzędzia finansowe stosował/ stosuje /planuje stosować WF dla: JST/spółki JST, podmiotów prywatnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych. 2) Które ze stosowanych narzędzi finansowych są przez Państwo zalecane i dlaczego. 3) Czy bylibyście Państwo zainteresowani udziałem w tworzeniu i wdrażaniu instrumentów finansowych typu JESSICA i JEREMIE w nowej perspektywie finansowej UE jeżeli tak to w formie/roli pośrednika lub w innej formie/roli, jeżeli tak to w jakim obszarze (ze wskazaniem roli/formy), jeżeli nie to dlaczego.

14 2. Ankieta (3/13) Ankieta uczestnicy. Lp. Fundusz ochrony środowiska Ankieta 1 Gdańsk Tak 2 Katowice Tak 3 Kielce Tak 4 Kraków Tak 5 Lublin Tak 6 Olsztyn Tak 7 Opole Tak 8 Poznań Tak 9 Toruń Tak 10 Warszawa Tak 11 Zielona Góra Tak 12 Łódź Tak 13 Białystok Tak 14 Rzeszów Tak 15 Szczecin Tak 16 Wrocław Nie 17 NFOŚiGW Tak 14

15 2. Ankieta (4/13) Pytanie nr 1 - Narzędzia finansowe dla JST lub spółek komunalnych. 15

16 2. Ankieta (5/13) Pytanie nr 1 - Narzędzia finansowe dla podmiotów prywatnych. 16

17 2. Ankieta (6/13) Pytanie nr 1 - Narzędzia finansowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 17

18 2. Ankieta (7/13) Pytanie nr 1 - Narzędzia finansowe dla osób fizycznych. 18

19 2. Ankieta (8/13) Pytanie nr 1 - Podsumowanie. Wśród zaproponowanego podziału beneficjentów, jedynie finansowanie osób fizycznych było w zdecydowanie różnorodny sposób podejmowane przez uczestników ankiety. W stosunku do JST/spółek JST, podmiotów gosp. i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wykorzystuje się w miarę jednorodny zestaw narzędzi finansowych. W stosunku do planowanych narzędzi finansowych na pierwszym planie znajdują się pożyczki, a następnej kolejności dopłaty do oprocentowania, które górują nad pożyczkami z umorzeniami powyższe dotyczy wszystkich rodzajów podmiotów. 19

20 2. Ankieta (9/13) Pytanie nr 1 Podsumowanie - cd. Na uwagę zasługuje zwiększone wykorzystanie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego, którego wykorzystanie systematycznie rośnie. Wskazano również na potencjalne wykorzystanie narzędzi, które z przyczyn prawnych (POŚ) nie mogą być aktualnie przez WF użyte. Dotyczy to w szczególności obligacji, poręczeń i wejść kapitałowych. Jednakże mała ilość wskazań tego typu narzędzi (max 25% wszystkich uczestników ankiety) świadczy o potencjalnie niskim ich użyciu nawet po ewentualnej zmianie POŚ w tym zakresie. 20

21 2. Ankieta (10/13) Pytanie nr 2 zalecane do stosowania narzędzia finansowe. 21

22 2. Ankieta (11/13) Pytanie nr 2 podsumowanie. Zdecydowana większość uczestników ankiety wskazuje na użycie pożyczek oraz pożyczek z umorzeniem, jako najbardziej preferowanej formy dofinansowania. Wskazuje się przy tym na brak rozbieżności pomiędzy planowanymi do stosowania narzędziami a zalecanymi narzędziami. Wyniki dla tego punktu ankiety należy traktować jednak z pewną rezerwą ze względu na sposób udzielania odpowiedzi na to pytanie. Otóż, odpowiedź wskazywała zazwyczaj tylko jedno narzędzie, co znacznie ogranicza interpretację rzeczywistych preferencji. Dla zobrazowania skali należy zaznaczyć, że w przypadku pożyczki, 28% udział odpowiada 9 wskazaniom ankietowanych. 22

23 2. Ankieta (12/13) Pytanie nr 3 zainteresowanie udziałem w instrumentach finansowych w nowej perspektywie finansowej

24 2. Ankieta (13/13) Pytanie nr 3 podsumowanie. Pytanie zawierało doprecyzowanie odnośnie uczestnictwa w formie/roli pośrednika finansowego. Zdecydowana większość uczestników ankiety wykazało zainteresowanie uczestnictwem w instrumentach finansowych (IF). Wśród pozytywnych odpowiedzi dodatkowo wyróżniono pełnienie roli dysponenta środków. Oprócz NF taką rolę dla siebie przewidział jeszcze jeden WF, co przełożyło się na 11% udział w łącznych odpowiedziach. 24

25 3. Instrumenty finansowe (1/6) 25 Podstawowe priorytety zawarte w projekcie Rozporządzenia ogólnego : Środki funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności powinny zostać skoncentrowane przede wszystkim na działaniach wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach gospodarki. Państwa członkowskie powinny dostarczać informacji o wspieraniu celu dotyczącego zmiany klimatu zgodnie z założeniem przeznaczenia przynajmniej 20% unijnego budżetu na ten cel, przy zastosowaniu metodyki przyjętej przez Komisję Europejską w drodze aktu wykonawczego. Wsparcie dla przedsiębiorstw i projektów, które prawdopodobnie przyniosą znaczne korzyści finansowe, powinno być dostarczone głównie przez innowacyjne instrumenty finansowe, a wszystkie zyski wygenerowane przez instrumenty finansowe powinny być przeznaczone na cele wynikające z realizowanych programów operacyjnych, przez co najmniej 8 lat po roku 2022 (zakończenie kwalifikowania wydatków). Wsparcie poprzez innowacyjne instrumenty finansowe powinno bazować na analizie ex-ante. instytucja zarządzająca może powierzyć wdrażanie instrumentów finansowych krajowej instytucji finansowej dążącej do osiągnięcia celów interesu publicznego pod nadzorem organu publicznego.

26 3. Instrumenty finansowe (2/6) Pojęcie Instrument finansowy (IF). W syntetyczny sposób, szeroko rozumiany instrument finansowy (IF) może zostać zdefiniowany, jako zespół środków mających na celu realizację strategicznych celów wyznaczonych przez KE, które zostały określone w politykach UE, ujętych w rozporządzeniach i dyrektywach KE. Cele te realizowane są poprzez odpowiednie struktury instytucjonalne z wykorzystaniem narzędzi finansowych wskazanych na podstawie przeprowadzonej analizy ex-ante danego segmentu rynku objętego interwencją UE. 26

27 3. Instrumenty finansowe (3/6) Pojęcie Fundusz Funduszy (FF). Projekt Rozporządzenia ogólnego , definiuje fundusze funduszy, poprzez wskazanie, że fundusze UE (w tym: FS i EFRR) mogą być wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych w ramach programu (tutaj: program operacyjny), w tym zorganizowanych poprzez fundusze funduszy, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w ramach priorytetu (tutaj: osie priorytetowe), w oparciu o ocenę ex ante, w której stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji oraz zapotrzebowanie na inwestycje. 27

28 3. Instrumenty finansowe (4/6) Instrumenty finansowe formy wsparcia. Instrumenty finansowe (IF) mogą być wykorzystywane, jako: wsparcie dłużne (np. poprzez kredyty, pożyczki), wsparcie zabezpieczeniowe (np. poprzez poręczenia, gwarancje), wsparcie kapitałowe (np. poprzez wejścia kapitałowe). 28

29 3. Instrumenty finansowe (5/6) Wdrażanie instrumentów finansowych (IF). Zgodnie z zapisami projektu Rozporządzenia ogólnego , Tytuł VI, instrumenty finansowe (IF) mogą być wdrażane: bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję (dotyczy instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie UE), przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność (dotyczy instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym). 29

30 3. Instrumenty finansowe (6/6) Przegląd kompetencji krajowych instytucji finansowych dla roli Funduszu Funduszy (FF). Krajowa instytucja finansowa pełniąca rolę Funduszu Funduszy (FF) powinna wykazać się zespołem cech, pozwalających jej na sprawne zarządzanie środkami finansowymi. Powinna również posiadać kompetencje i zdolności organizacyjne do obsługi i monitoringu finansowanych projektów inwestycyjnych. 30 Wobec powyższego dokonano przeglądu kompetencyjnego krajowych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem NF i WF, które, jako krajowe instytucje finansowe mogą aktywnie uczestniczyć w procesie wdrażania, dystrybucji i obsłudze zwrotnych środków finansowych z UE dla nowej perspektywy finansowej

31 4. Nowa perspektywa nowe rozwiązania (1/1) Przegląd kompetencji krajowych instytucji finansowych wskazuje, że najbardziej trwały i efektywny systemem zarządzania Instrumentem Finansowym (IF) (tutaj: zwrotnymi środkami) na poziomie krajowym powinien być zestawiony z krajowej instytucji finansowej, jaką jest NF w funkcji Funduszu Funduszy (FF) oraz WF pełniących funkcję pośrednika finansowego. Naturalnym pośrednikiem finansowym dla NF, jako Funduszu Funduszy (FF) będą wojewódzkie fundusze (WF), wobec powyższego preferowane będzie takie właśnie rozwiązanie instytucjonalne dla zarządzania poszczególnymi Instrumentami Finansowymi (IF). 31

32 Dziękuję za uwagę Michał Muszyński NFOŚiGW w Warszawie tel

33 Informacje dodatkowe (1/3) JEREMIE. 33 Inicjatywa JEREMIE zrodziła się ze wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego/ Europejskiego Banku Inwestycyjnego w październiku 2005 roku. Jest to mechanizm pozadotacyjnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą odpowiednich rynkowych instrumentów finansowych, takich jak pożyczki, poręczenia i gwarancje spłaty pożyczek zaciąganych przez MSP oraz zasilanie przedsiębiorstw innowacyjnych kapitałem wysokiego ryzyka (venture capital). JEREMIE realizowana jest od 2007 roku w ramach unijnej polityki spójności. Środki unijne związane z tą inicjatywą nie są dostarczane bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorstw, ale do pośredników finansowych, którymi mogą być banki, fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, firmy leasingowe, fundusze venture capital, anioły biznesu, firmy faktoringowe itp. Wszystkie te instytucje dysponując odpowiednim kapitałem i narzędziami finansowymi, zapewniają małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do finansowania ich rozwoju. Należy podkreślić, że inicjatywa JEREMIE nie pociągnęła za sobą wydatkowania z budżetu Unii Europejskiej dodatkowych środków. Przyjęto bowiem zasadę, że kraj bądź region, który zdecydował się przyłączyć do tej inicjatywy, musi przeznaczyć na cele związane z JEREMIE część środków przyznanych mu w ramach polityki spójności na lata (nie więcej niż 5%).

34 Informacje dodatkowe (2/3) JEREMIE cd. W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana w 5 województwach w ramach RPO (dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim), zaś łączna kwota środków na nią przeznaczonych wynosi ok. 1,66 mld zł. W ramach inicjatywy JEREMIE przede wszystkim rozpisano konkursy i wyłoniono pośredników finansowych spośród funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Głównym celem inicjatywy JEREMIE jest zmniejszenie luki kapitałowej poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla projektów inwestycyjnych mikro- i małych przedsiębiorstw, o krótkiej historii kredytowej i nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń materialnych w wybranych sektorach działalności. 34

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY

JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY Dorota Korenik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY Wprowadzenie Innowacje w bankowości i finansach mogą mieć różny charakter,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Lp Pytania i wątpliwości

Lp Pytania i wątpliwości Lp Pytania i wątpliwości 1 Prośba o dookreślenie ostatecznego podejścia do OSI. Odpowiedzi Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o wewnętrzne analizy sytuacji społeczno ekonomicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo