Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku"

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku

2 Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych... 8 II. Informacje uzupełniające Informacje o Banku i Grupie Kapitałowej Istotne zdarzenia w IV kwartale 2012 roku Istotne zdarzenia po zakończeniu u sprawozdawczego Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Istotne zasady rachunkowości Porównywalność danych finansowych Noty uzupełniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wskazanie czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach Pozycje pozabilansowe Emisje, wykup i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Rozliczenia z tytułu spraw spornych Sezonowość lub cykliczność działalności Transakcje z jednostkami powiązanymi Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności Inne informacje 44 III. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.. 48 Śródroczny skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat. 48 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów. 48 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 51 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pienięŝnych Wprowadzenie Istotne zasady (polityka) rachunkowości Wartości szacunkowe Porównywalność danych finansowych Istotne zdarzenia w IV kwartale 2012 roku Sezonowość lub cykliczność działalności Emisje, wykup i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy Przejęcia Pozycje pozabilansowe Współczynnik wypłacalności Istotne zdarzenia po zakończeniu u sprawozdawczego Transakcje z jednostkami powiązanymi.. 57

3 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wybrane dane finansowe IV kwartał kwartały 2012 narastająco IV kwartał kwartały 2011 narastająco Przychody z tytułu odsetek 977, ,5 897, ,5 Przychody z tytułu prowizji 292, ,5 290, ,1 Wynik na działalności podstawowej 762, ,4 734, ,4 Wynik brutto 238, ,1 283, ,6 Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 190,0 832,3 213,6 880,1 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,46 6,40 1,64 6, Kredyty i inne naleŝności udzielone klientom netto z wyłączeniem Euroobligacji Zobowiązania wobec klientów z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego dla portfela leasingowego (tzw. matched funding): , , , , , , , ,7 - matched funding 2 664, ,4 0,0 0,0 Aktywa razem , , , ,1 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A , , , ,6 Kapitał zakładowy 130,1 130,1 130,1 130,1 Podstawowe wskaźniki 4 kwartały kwartały 2011 Zmiana 4 kwartały 2012 / 4 kwartały 2011 C/I - wskaźnik udziału kosztów (%) 56,9 56,3 +0,3 p.p. ROA - wskaźnik zwrotu na aktywach (%) 1,1 1,3-0,2 p.p. ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału (%) 11,7 14,7-3,0 p.p. L/D - współczynnik kredyty do depozytów (%) 74,7 72,7 2,0 p.p. Współczynnik wypłacalności (%) - nadzorczy* 14,55 11,92 2,63 p.p. Współczynnik wypłacalności (%) - według metody standardowej (SA) 14,83 12,27 2,56 p.p. Współczynnik wypłacalności (%) - według metody zaawansowanej (AIRB) 16,51 13,13 3,38 p.p. 1

4 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego *) Zgodnie z treścią pisma z dn r. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącym zapisów decyzji z dnia r. w sprawie udzielenia warunkowej zgody na stosowanie przez Bank zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów (AIRB), "(...) współczynnik wypłacalności powinien być obliczony z wykorzystaniem następujących wartości: 1) w sytuacji, gdy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego obliczony przy wykorzystaniu metody AIRB jest mniejszy niŝ wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego obliczony z wykorzystaniem metody standardowej: a) w zakresie funduszy własnych z uwzględnieniem kwoty obliczonej według metody AIRB, b) w zakresie całkowitego wymogu kapitałowego z uwzględnieniem kwoty uzupełnienia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego do wielkości wymogu obliczonego według metody standardowej (SA), 2) w sytuacji, gdy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego obliczony przy wykorzystaniu metody AIRB jest wyŝszy od wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego obliczonego na podstawie metody standardowej: a) w zakresie funduszy własnych z uwzględnieniem kwoty obliczonej według metody AIRB, b) w zakresie całkowitego wymogu kapitałowego z uwzględnieniem wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego obliczonego według metody AIRB." Pełne zastosowanie metody AIRB do wyliczania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe dla celów nadzorczych będzie moŝliwe po spełnieniu przez Bank warunków określonych we wspomnianej wyŝej decyzji KNF. Do tego czasu Bank jest zobowiązany uwzględniać kwotę uzupełnienia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego do wielkości wymogu obliczonego według metody standardowej w 100% w ie do r. oraz w 90% w ie do r. Objaśnienia: C/I - wskaźnik udziału kosztów relacja kosztów ogółem do dochodów z działalności operacyjnej w układzie rodzajowym. ROA - wskaźnik zwrotu na aktywach stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. z 4 kolejnych kwartałów do średniego stanu aktywów z 5 kolejnych kwartałów. ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału stosunek zysku netto przypadającego akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. z 4 kolejnych kwartałów do średniego stanu kapitałów własnych z 5 kolejnych kwartałów. L/D - współczynnik kredyty do depozytów relacja kredytów i innych naleŝności udzielonych klientom netto z wyłączeniem Euroobligacji do zobowiązań wobec klientów z uwzględnieniem finansowania zewnętrznego dla portfela leasingowego tzw. matched funding). Współczynnik wypłacalności relacja między funduszami własnymi a aktywami i zobowiązaniami pozabilansowymi z uwzględnieniem wag ryzyka. Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Bank stosuje następujące kursy: dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pienięŝnych: 4,1736 zł - kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w czterech kwartałach 2012 roku, 4,1401 zł - kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w czterech kwartałach 2011 roku. dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,0882 zł - kurs NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku, 4,1138 zł - kurs NBP z dnia 30 września 2012 roku, 4,4168 zł - kurs NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku, 4,4112 zł - kurs NBP z dnia 30 września 2011 roku. 2

5 I. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota IV kwartał kwartały 2012 narastająco od do od do IV kwartał kwartały 2011 narastająco od do od do Przychody z tytułu odsetek , ,5 897, ,5 - Koszty odsetek , ,6 417, ,0 Wynik z tytułu odsetek , ,9 479, ,5 - Przychody z tytułu prowizji , ,5 290, ,1 - Koszty prowizji ,9 138,2 40,8 148,9 Wynik z tytułu prowizji , ,3 250, ,2 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 7.3 0,6 85,5-11,8 18,3 Wynik na inwestycjach 7.4-0,2 24,6 5,9 38,0 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 7.5-4,3-13,3 9,7-33,4 Wynik na pozostałej działalności podstawowej 4,6 15,4 1,4 16,8 Wynik na działalności podstawowej 762, ,4 734, ,4 Koszty działania , ,7 414, ,4 Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych -6,8-4,5 3,4 0,8 Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności ,7 362,8 50,5 172,4 10,1 35,7 10,1 41,2 Zysk (strata) brutto 238, ,1 283, ,6 Podatek dochodowy 48,5 183,8 70,3 237,5 Zysk (strata) netto 190,0 832,3 213,6 880,1 - przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 190,0 832,3 213,6 880,1 Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 190,0 832,3 213,6 880,1 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,46 6,40 1,64 6,76 Wartość rozwodnionego zysku na jedną akcję pokrywa się z wartością zysku na jedną akcję zwykłą. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW IV kwartał kwartały 2012 narastająco od do od do IV kwartał kwartały 2011 narastająco od do od do Zysk (strata) netto za sprawozdawczy 190,0 832,3 213,6 880,1 Inne całkowite dochody 516,1 883,1 2,5 68,3 Całkowity dochód netto za sprawozdawczy 706, ,4 216,1 948,4 - przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 706, ,4 216,1 948,4 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku Mirosław Boda Michał Bolesławski Justyna Kesler Oscar Edward Swan Ignacio Juliá Vilar PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów naleŝy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3

6 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Nota A K T Y W A - Kasa, środki w Banku Centralnym 4 071, , , ,9 - Kredyty i inne naleŝności udzielone innym bankom , , , ,4 - Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat , ,6 639, ,5 - Wycena instrumentów pochodnych 1 822, , , ,0 - Inwestycje , , , ,3 - dostępne do sprzedaŝy , , , ,6 - utrzymywane do terminu wymagalności 0,0 0, , ,7 - Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 112,6 675,3 433,4 337,1 - Kredyty i inne naleŝności udzielone klientom 7.11, , , , ,7 - Inwestycje w jednostki podporządkowane 114,4 104,3 105,0 94,8 - Nieruchomości inwestycyjne 120,9 118,7 118,7 118,2 - Rzeczowe aktywa trwałe 600,0 583,4 575,3 516,6 - Wartości niematerialne 361,6 361,1 362,0 355,6 - Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy 33,0 33,8 33,6 44,4 - Aktywa z tytułu bieŝącego podatku dochodowego 0,3 0,0 147,5 56,2 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38,3 45,2 16,5 97,4 - Inne aktywa 193,9 316,0 141,8 216,0 A k t y w a r a z e m , , , ,1 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku Mirosław Boda Michał Bolesławski Justyna Kesler Oscar Edward Swan Ignacio Juliá Vilar PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej naleŝy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4

7 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - c.d. Nota Z O B O W I Ą Z A N I A I K A P I T A Ł Y ZOBOWIĄZANIA - Zobowiązania wobec innych banków , , , ,1 - Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat , , , ,3 - Wycena instrumentów pochodnych 1 778, , , ,7 - Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 364, ,0 900,6 813,1 - Zobowiązania wobec klientów , , , ,7 - Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 567,1 0,0 0,0 0,0 - Rezerwy ,8 65,4 58,1 52,8 - Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego 74,0 12,7 0,0 0,4 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29,0 2,3 0,0 0,0 - Inne zobowiązania 830,2 973,7 945, ,1 Z o b o w i ą z a n i a o g ó ł e m , , , ,2 KAPITAŁY - Kapitał zakładowy 130,1 130,1 130,1 130,1 - Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej 956,3 956,3 956,3 956,3 - Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 590,7 290,9 20,8 6,1 - Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych 42,0 38,0 39,3 44,7 - Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne 367,0 154,7 58,2 67,4 - Wycena motywacyjnych programów pracowniczych 41,3 38,5 30,8 27,8 - Zyski zatrzymane 6 006, , , ,2 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A , , , ,6 - Udziały niekontrolujące 2,3 2,3 2,3 2,3 K a p i t a ł y w ł a s n e o g ó ł e m 8 136, , , ,9 Z o b o w i ą z a n i a i k a p i t a ł w ł a s n y r a z e m , , , ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Wartość księgowa 8 133, , , ,6 Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 62,52 57,07 49,30 47,61 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku Mirosław Boda Michał Bolesławski Justyna Kesler Oscar Edward Swan Ignacio Juliá Vilar PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej naleŝy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5

8 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM IV kwartał 2012 od do Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne Wycena motywacyjnych programów pracowni- czych Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem Kapitał własny na początek u 130,1 956,3 290,9 38,0 154,7 38, ,4 2, ,2 Wynik netto bieŝącego u ,0 0,0 190,0 Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 299,8 4,0 212,3 0,0 0,0 0,0 516,1 - zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaŝy aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaŝy , , , ,9 - aktualizacja wyceny środków trwałych , ,0 - efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pienięŝnych , ,3 Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 - wycena motywacyjnych programów pracowniczych , ,8 Kapitał własny na koniec u 130,1 956,3 590,7 42,0 367,0 41, ,4 2, ,1 4 kwartały 2012 narastająco od do Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne Wycena motywacyjnych programów pracowni- czych Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem Kapitał własny na początek u 130,1 956,3 20,8 39,3 58,2 30, ,2 2, ,0 Wynik netto bieŝącego u ,3 0,0 832,3 Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 569,9 2,7 308,8 0,0 1,7 0,0 883,1 - zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaŝy aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaŝy - rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaŝy do portfela kredytów i naleŝności , , , , , ,2 - aktualizacja wyceny środków trwałych , ,4 - efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pienięŝnych , ,8 - zbycie środków trwałych , ,7-1,0 Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5-5,8 0,0 4,7 - wycena motywacyjnych programów pracowniczych , ,5 - rozliczenie zakupu spółki zaleŝnej ,8 - -5,8 Kapitał własny na koniec u 130,1 956,3 590,7 42,0 367,0 41, ,4 2, ,1 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku Mirosław Boda Michał Bolesławski Justyna Kesler Oscar Edward Swan Ignacio Juliá Vilar PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym naleŝy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 6

9 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - c.d. IV kwartał 2011 od do Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne Wycena motywacyjnych programów pracowni- czych Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem Kapitał własny na początek u 130,1 956,3 6,1 44,7 67,4 27, ,2 2, ,9 Wynik netto bieŝącego u ,6 0,0 213,6 Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 14,7-5,4-9,2 0,0 2,4 0,0 2,5 - zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaŝy aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaŝy - rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaŝy do portfela kredytów i naleŝności , , , , , ,1 - aktualizacja wyceny środków trwałych , ,9 - efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pienięŝnych , ,2 - zbycie środków trwałych , ,4 - -0,1 Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 - wycena motywacyjnych programów pracowniczych , ,0 Kapitał własny na koniec u 130,1 956,3 20,8 39,3 58,2 30, ,2 2, ,0 4 kwartały 2011 narastająco od do Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy - nadwyŝka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne Wycena motywacyjnych programów pracowni- czych Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitały razem Kapitał własny na początek u 130,1 956,3 8,6 47,4 0,4 21, ,9 2, ,1 Wynik netto bieŝącego u ,1 0,0 880,1 Inne całkowite dochody netto, w tym: 0,0 0,0 12,2-8,1 57,8 0,0 6,4 0,0 68,3 - zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaŝy aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaŝy - rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaŝy do portfela kredytów i naleŝności , , , , , ,3 - aktualizacja wyceny środków trwałych , ,5 - efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pienięŝnych , ,8 - zbycie środków trwałych , ,4-0,8 Transakcje z akcjonariuszami, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7-195,2 0,0-185,5 - wycena motywacyjnych programów pracowniczych , ,7 - wypłata dywidendy , ,2 Kapitał własny na koniec u 130,1 956,3 20,8 39,3 58,2 30, ,2 2, ,0 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku Mirosław Boda Michał Bolesławski Justyna Kesler Oscar Edward Swan Ignacio Juliá Vilar PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym naleŝy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7

10 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 4 kwartały kwartały 2011 od do od do Zysk (strata) netto 832,3 880,1 Korekty , ,6 - Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -35,7-41,2 - Amortyzacja 148,1 132,6 - Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) 2 048, ,5 - Odsetki zapłacone 1 748, ,6 - Odsetki otrzymane , ,5 - Dywidendy otrzymane -4,1-4,8 - Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej -8,2-5,7 - Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) 183,8 237,5 - Podatek dochodowy zapłacony 44,6-372,0 - Zmiana stanu rezerw 14,7 2,3 - Zmiana stanu kredytów i innych naleŝności udzielonych innym bankom -233,7 297,6 - Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat -915,5 19,5 - Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy , ,7 - Zmiana wyceny instrumentów pochodnych 120,3-298,1 - Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczających 93,0 29,4 - Zmiana stanu kredytów i innych naleŝności udzielonych klientom , ,0 - Zmiana stanu pozostałych aktywów 164,9 65,3 - Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków 689,9 918,4 - Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 188, ,7 - Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 4 961, ,8 - Zmiana stanu pozostałych zobowiązań -105,2 299,2 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej , ,5 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -121,4-137,3 - Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 2,8 7,5 - Nabycie wartości niematerialnych -58,8-78,8 - Nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych -206,1 0,0 - Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaŝy 9,4 0,0 - Wykup / sprzedaŝ aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 4 998, ,4 - Odsetki otrzymane od aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 148,3 260,2 - Otrzymane dywidendy 4,1 4,8 Przepływy netto związane z działalnością inwestycyjną 4 776, ,8 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA - Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 458,1 0,0 - Spłata kredytów długoterminowych ,8 0,0 - Spłata odsetek od kredytów długoterminowych -53,3 0,0 - Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 565,0 0,0 - Dywidendy wypłacone 0,0-195,2 Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej -532,0-195,2 Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych -100,7 104,5 Zwiększenie/zmniejszenie środków pienięŝnych netto 2 703,9-762,9 Środki pienięŝne na początek u 2 356, ,6 Środki pienięŝne na koniec u 5 060, ,7 PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku Mirosław Boda Michał Bolesławski Justyna Kesler Oscar Edward Swan Ignacio Juliá Vilar PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Tomasz Biłous Dyrektor Departamentu Rachunkowości Główny Księgowy Banku Katowice, dnia r. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych naleŝy analizować łącznie z notami uzupełniającymi do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8

11 II. Informacje uzupełniające 1. Informacje o Banku i Grupie Kapitałowej 1.1. Podstawowe Informacje o Banku ING Bank Śląski S.A. ( Spółka dominująca, Jednostka dominująca, Bank ) z siedzibą Centrali w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Zakres działania, czas trwania ING Bank Śląski S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonym w statucie Banku. Bank prowadzi operacje zarówno w złotych, jak i w walutach obcych oraz aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i na zagranicznych rynkach finansowych. Zakres oferowanych przez Bank usług został rozszerzony o działalność leasingową i faktoringową, w związku z nabyciem nowych spółek, co zostało opisane w rozdziale II. Informacje uzupełniające w punkcie nr 1.4. Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. Ponadto poprzez podmioty zaleŝne Grupa prowadzi takŝe działalność maklerską, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz świadczy inne usługi finansowe. Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony Kapitał zakładowy, cena akcji Kapitał zakładowy ING Banku Śląskiego S.A. wynosi zł i dzieli się na sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda. Akcje Banku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (sektor banki). Cena akcji ING Banku Śląskiego S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 91,00 zł, podczas gdy w analogicznym ie roku ubiegłego kształtowała się na poziomie 78,60 zł. W ie 12 miesięcy 2012 roku cena akcji ING Banku Śląskiego S.A. kształtowała się następująco: 9

12 1.4. Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. ING Bank Śląski S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. ( Grupa Kapitałowa, Grupa ). Na początku 2012 roku skład Grupy został powiększony o: spółkę ING ABL Polska S.A. ING Bank Śląski S.A. zakupił od ING Lease Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie 100% akcji spółki ING ABL Polska S.A., która jest podmiotem dominującym wobec spółek ING Lease Polska Sp. z o.o. (ING Lease) oraz ING Commercial Finance S.A. (ING CF), w których posiada 100% kapitału zakładowego. Celem zakupu spółek, których przedmiotem działalności jest leasing oraz factoring, było poszerzenie oferty produktowej, przede wszystkim dla segmentu korporacyjnego, o produkty kredytowe zabezpieczone aktywami. Zestawienie aktywów i zobowiązań spółki ING ABL sporządzone zgodnie z MSR/MSSF w ujęciu skonsolidowanym na dzień przejęcia ( ) oraz na koniec IV kwartału 2012 roku ( ) przedstawia poniŝsza tabela: AKTYWA Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach 195,4 113,2 100,1 NaleŜności od klientów, w tym: 6 304, , ,2 - kredyty i poŝyczki 1 344, , ,7 - naleŝności leasingowe 3 164, , ,1 - naleŝności faktoringowe 1 796, , ,4 Wartości niematerialne 0,9 0,9 1,1 Rzeczowe aktywa trwałe 1,6 1,6 1,5 Pozostałe aktywa 59,9 53,3 25,9 AKTYWA RAZEM 6 562, , ,8 PASYWA Zobowiązania, w tym: 6 303, , ,6 - kredyty otrzymane od banków 5 802, , ,8 - w tym od ING Banku Śląskiego S.A , , ,1 - pozostałe zobowiązania 501,4 442,3 443,8 Kapitały własne 258,9 252,0 200,2 PASYWA RAZEM 6 562, , ,8 Skonsolidowany rachunek wyników spółki ING ABL w układzie spójnym z podejściem Banku zaprezentowano poniŝej: 4 kwartały 2012 od do Wynik z tytułu odsetek 103,2 Wynik z tytułu prowizji 23,9 Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 2,0 Wynik na pozostałej działalności podstawowej 4,1 Wynik na działalności podstawowej 133,2 Koszty działania 65,2 Wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych -0,1 Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 12,7 Zysk (strata) brutto 55,2 Podatek dochodowy -3,6 Zysk (strata) netto 58,8 10

13 spółkę ING UdB S.A. Przedmiotem działalności nowoutworzonej spółki, w której ING Bank Śląski S.A. posiada 100% akcji, jest świadczenie szerokiej gamy usług na rzecz klientów Banku w zakresie obsługi prowadzonej przez nich działalności biznesowej. W IV kwartale 2012 roku w strukturze Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. nie odnotowano zmian. Skład Grupy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco: ING BANK ŚLĄSKI S.A. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA 100% ING SECURITIES S.A. JEDNOSTKA ZALEśNA 100% CENTRUM BANKU ŚLĄSKIEGO SP. Z O.O. JEDNOSTKA ZALEśNA 100% ING ABL POLSKA S.A. JEDNOSTKA ZALEśNA 100% ING COMMERCIAL FINANCE S.A. JEDNOSTKA ZALEśNA 100% ING LEASE POLSKA SP. Z O.O. *) JEDNOSTKA ZALEśNA 100% ING USŁUGI DLA BIZNESU S.A. JEDNOSTKA ZALEśNA 82,3% SOLVER SP. Z O.O. JEDNOSTKA ZALEśNA 20% ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. JEDNOSTKA STOWARZYSZONA *) W skład grupy kapitałowej ING Lease Sp. z o.o. wchodzi 10 spółek celowych, w których ING Lease Sp. z o.o. posiada 100% udziałów. 11

14 1.5. Akcjonariat ING Banku Śląskiego S.A. ING Bank Śląski S.A. jest spółką zaleŝną od ING Bank NV, który według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadał 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego oraz 75% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. ING Bank NV wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, określanej na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego jako Grupa ING. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku akcjonariuszami posiadającymi 5 i więcej procent głosów na Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna były następujące podmioty: Lp. Podmiot Liczba akcji i głosów % ogólnej liczby akcji i głosów na WZ 1. ING Bank N.V ,00 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU , Stan posiadania akcji ING Banku Śląskiego przez członków Rady Nadzorczej Banku oraz członków Zarządu Banku Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku na dzień roku nie posiadali akcji ING Banku Śląskiego S.A., podobnie jak na dzień przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za poprzedni sprawozdawczy. Na dzień przekazania do publicznej wiadomości śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2011 roku spośród członków Rady Nadzorczej Banku akcje ING Banku Śląskiego posiadał Pan Wojciech Popiołek 60 akcji. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Banku oraz członkowie Zarządu Banku nie posiadali akcji ING Banku Śląskiego S.A. W lutym 2012 roku Pan Wojciech Popiołek dokonał sprzedaŝy wszystkich posiadanych akcji ING Banku Śląskiego S.A Podmiot uprawniony do badania Podmiotem uprawnionym do badania jest Ernst & Young Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisany na listę pod nr Zatwierdzenie sprawozdań Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 19 kwietnia 2012 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Banku w dniu 12 lutego 2013 roku. 12

15 2. Istotne zdarzenia w IV kwartale 2012 roku 2.1. Pierwsza emisja obligacji w ramach Programu emisji własnych dłuŝnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. W dniu 19 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. wyraziła zgodę na ustanowienie Programu emisji własnych dłuŝnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. ( Program ). Celem ustanowienia Programu jest pozyskanie długoterminowego finansowania Banku z przeznaczeniem na dalszy wzrost aktywów długoterminowych oraz zdywersyfikowanie źródeł finansowania. Uchwałą z dnia 6 listopada 2012 Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. zaakceptował szczegółowe warunki Programu o następujących parametrach: Emitent ING Bank Śląski S.A. Program Program, w ramach którego Emitent będzie dokonywał wielokrotnych emisji Obligacji w seriach z zastrzeŝeniem, Ŝe łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w danym czasie nie będzie wyŝsza niŝ Kwota Programu Rodzaj instrumentu Obligacje emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach ( Obligacje ). Niepodporządkowane Obligacje kuponowe (o oprocentowaniu stałym lub zmiennym) lub dyskontowe (zerokuponowe) Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Ustawa o Obligacjach ) - tekst jednolity Dz.U. z 2001, nr 120, poz.1300, ze zmianami Kwota Programu 5 mld zł Czas trwania Programu Nieograniczony Waluta PLN Zapadalność Do 10 lat Zabezpieczenie Bez zabezpieczeń Prawo Polskie W dniu 6 grudnia 2012 roku przeprowadzona została pierwsza emisja obligacji w ramach Programu. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim em zapadalności. Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 565,0 mln zł, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100,0 tysięcy złotych, a cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pienięŝnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 6 grudnia 2017 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w ach półrocznych i oparte o sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marŝę w wysokości 0,9 procent w skali roku. Pierwsza data płatności odsetek przypada w dniu 6 czerwca 2013 roku. 3. Istotne zdarzenia po zakończeniu u sprawozdawczego 3.1. Wybór biegłego rewidenta W dniu 18 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. dokonała wyboru firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ING Banku Śląskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 13

16 Umowa z wyŝej wymienionym podmiotem obejmować będzie lata , począwszy od przeglądu sprawozdania za I półrocze 2013 roku do badania sprawozdania rocznego za 2015 rok. KPMG Audyt Spółka z o.o. w ciągu ostatnich 3 lat współpracował z Bankiem w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego, usług atestacyjnych oraz wsparcia w analizie wybranych kwestii regulacyjnych Zmiana perspektywy ratingowej W grudniu 2012 roku agencja Fitch przeprowadziła roczny przegląd ratingowy Banku. W efekcie tego przeglądu wszystkie dotychczasowe ratingi zostały utrzymane (komunikat prasowy agencji Fitch z dnia 29 stycznia 2013 roku). JednakŜe, 6 lutego 2013 roku Agencja ogłosiła, Ŝe zweryfikowała perspektywę ratingów dla trzech duŝych banków holenderskich, w tym dla ING Bank N.V., z pozytywnej na negatywną. Zaskutkowało to analogiczną akcją ratingową w stosunku do ING Banku Śląskiego S.A. Zmiana perspektywy ratingów banków holenderskich była związana z rewizją ratingu Holandii dokonaną dzień wcześniej - rating kraju został utrzymany na poziomie 'AAA', jednak perspektywa została zmieniona z pozytywnej na negatywną. W uzasadnieniu Agencja powołała się na pogarszająca się w jej ocenie sytuację makroekonomiczną Holandii. 4. Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Komisję Europejską obowiązującymi na dzień sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2012 roku oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i owych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259) z późniejszymi zmianami. Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 odnoszącego się do śródrocznej sprawozdawczości finansowej. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w wersji skróconej i nie obejmuje wszystkich ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym. Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za od roku do roku oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień roku wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla kaŝdego z ów Kontynuacja działalności Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tzn. przez co najmniej 1 roku od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania przez Zarząd Banku 14

17 nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową Działalność zaniechana W ie czterech kwartałów 2012 i 2011 roku w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana Zakres podmiotowy i waluta sprawozdania Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2012 roku zawiera dane Banku, jego jednostek zaleŝnych oraz udziały w jednostce stowarzyszonej. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzane w złotych polskich ( PLN ). Wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są po zaokrągleniu do miliona złotych. W związku z tym mogą wystąpić przypadki matematycznej niespójności w sumowaniach lub pomiędzy poszczególnymi notami Dane porównawcze Dane porównawcze obejmują od roku do roku dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienięŝnych oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, a w przypadku śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dane na dzień roku, roku oraz roku. Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do śródrocznego skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat obejmują dane za IV kwartał 2012 roku ( od do ) oraz dane porównawcze za IV kwartał 2011 roku ( od do ).Grupa przyjęła podejście polegające na tym, Ŝe w przypadku objęcia kontroli nad jednostką pozostającą pod wspólną kontrolą w rozumieniu MSSF 3, dane porównywalne nie są korygowane. Takie podejście będzie konsekwentnie stosowane przez Grupę Zmiany w standardach rachunkowości W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok (Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku) oraz następujące obowiązujące standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską: 15

18 Zmiana Zakres Wpływ na sprawozdanie Grupy MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji - Przeniesienia aktywów finansowych Zmiana precyzuje wymagania w zakresie ujawnień dotyczących transakcji przeniesienia aktywów finansowych. Implementacja niniejszej zmiany uwzględnia równieŝ aktualizację wprowadzoną Rozporządzeniem Komisji z dnia 13 grudnia 2012 roku z mocą wsteczną, tj. od 1 lipca 2011 roku lub po później. Przedmiotowe zmiany będą miały wpływ na poszerzenie zakresu ujawnień, niemniej jednak skala zmian nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. Opublikowane standardy i interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują poniewaŝ nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską lub zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie zostały wcześniej zastosowane przez Grupę: Zmiana Zakres/data zastosowania Wpływ na sprawozdanie Grupy MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Wprowadzone zmiany są rezultatem wspólnych prac IASB i FASB (analogiczne zmiany zostały wprowadzone w US GAAP) i dotyczą wytycznych w zakresie prezentacji pozycji w innych całkowitych dochodach. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2012 roku lub później. Z analiz wynika, Ŝe zmiana wpłynie na strukturę sprawozdania finansowego Grupy, jednak jej wpływ będzie nieistotny. MSR 12 Podatek dochodowy - Odroczony podatek dochodowy: Realizacja wartości aktywów Zmiany dotyczą kwestii ujęcia przychodu w zaleŝności od oczekiwania jednostki, czy odzyska wartość bilansową określonego aktywu w trakcie jego uŝytkowania lub sprzedaŝy. Data zastosowania: z rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu wejścia w Ŝycie Rozporządzenia UE lub później tj. 1 stycznia 2013 roku. Z analiz przedmiotowej zmiany wynika, Ŝe nie będzie ona miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. MSR 19 Świadczenia pracownicze Wprowadzone zmiany dotyczą usunięcia moŝliwości odraczania rozpoznania przychodów i kosztów (tj.: wyeliminowanie tzw. metody korytarzowej ), prezentacji w innych całkowitych dochodach oraz wymagań w zakresie ujawnień. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku lub później. Z analiz przedmiotowej zmiany wynika, Ŝe wpłynie ona na strukturę sprawozdania finansowego Grupy, niemniej jednak jej wpływ będzie nieistotny. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Zmiana wprowadza konieczność ujmowania w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach zaleŝnych, jednostkach współkontrolowanych oraz jednostkach stowarzyszonych wg kosztu albo zgodnie z zasadami określonymi w MSSF 9 Instrumenty finansowe. Zmianie uległa takŝe nazwa standardu. Zmiana opublikowana 31 października 2012 roku doprecyzowująca wytyczne dotyczące jednostek inwestycyjnych. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany dotyczą zasad rachunkowości inwestycji w jednostki stowarzyszone oraz określają wymagania, które muszą być spełnione w celu stosowania rachunkowości wg metody praw własności dla inwestycji w jednostki stowarzyszone oraz jednostki współkontrolowane. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku lub później. Grupa jest w trakcie analizy wpływu zmian na sprawozdanie finansowe. Z wstępnych analiz wynika, Ŝe wprowadzona zmiana nie będzie wywierała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. Grupa jest w trakcie analizy wpływu zmian na sprawozdanie finansowe. Z wstępnych analiz wynika, Ŝe wprowadzona zmiana nie będzie wywierała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 16

19 MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja - Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Zmiana precyzuje znaczenie pojęcia posiadać bieŝącą moŝliwość do wyegzekwowania prawa do przeprowadzania kompensaty oraz Ŝe pewne systemowe rozliczenia brutto mogą być traktowane jako ekwiwalent rozliczenia netto. Data zastosowania: zgodnie ze zmianami MSSF 7, tj. w zakresie paragrafu 43 - rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku lub później, natomiast w pozostałym zakresie - rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku lub później. Grupa jest w trakcie analizy wpływu zmian na sprawozdanie finansowe. Z wstępnych analiz wynika, Ŝe wprowadzona zmiana nie będzie wywierała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: silna hiperinflacja i usunięcie ustalonych terminów dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy. PoŜyczki rządowe MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych MSSF 9 Instrumenty finansowe Zmiana precyzuje wytyczne w zakresie wznowienia prezentacji sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF, po ie w którym waluta funkcjonalna była naraŝona na znaczącą hiperinflację, umoŝliwiając tym samym danej jednostce spełnienie wymagań MSSF oraz usunięcie stałych dat zastosowania MSSF po raz pierwszy. Data zastosowania: z rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu wejścia w Ŝycie Rozporządzenia UE lub później tj. 1 stycznia 2013 roku. Zmiana dotycząca poŝyczek otrzymywanych od rządu poniŝej stawek rynkowych. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiana wymagań w zakresie ujawnień dotyczących kompensowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku lub później. Standard jest rezultatem prac pierwszej fazy projektu IASB nad zastąpieniem MSR 39 i obejmuje klasyfikację i wycenę aktywów i zobowiązań finansowych. W 2012 roku zainicjowana została przez IASB procedura aktualizacji wytycznych w przyjętym i opublikowanym zakresie, która zakłada rozszerzenie katalogu kategorii aktywów finansowych o dodatkową, trzecią kategorię tj. aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. W kolejnych fazach IASB zajmie się rachunkowością zabezpieczeń oraz trwałą utratą wartości aktywów finansowych. Zmiana dotyczy przesunięcia obowiązkowej daty zastosowania standardu z 1 stycznia 2013 roku na 1 stycznia 2015 roku. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 roku lub później. Brak wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. Przedmiotowe zmiany będą miały potencjalny wpływ na poszerzenie zakresu ujawnień, niemniej jednak ze wstępnych analiz wynika, Ŝe nie powinna mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. Implementacja standardu moŝe potencjalnie wpłynąć na strukturę sprawozdania finansowego niemniej jednak Grupa dokona pełnej oceny wpływu nowego standardu kompleksowo razem z wytycznymi dotyczącymi rachunkowości zabezpieczeń oraz utraty wartości, które nie zostały jeszcze opublikowane. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Nowy standard prezentujący wytyczne w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych w tym w szczególności precyzujący przesłanki potwierdzające konieczność uwzględnienia jednostek w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zmiana opublikowana 28 czerwca 2012 roku ma na celu doprecyzowanie wymagań implementacyjnych. Zmiana opublikowana 31 października 2012 roku doprecyzowująca wytyczne stosowania dotyczące jednostek inwestycyjnych, które z uwagi na cel prowadzonej działalności zostały wyłączone z konieczności konsolidacji jednostek zaleŝnych oraz zobligowane do ich wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. Data zastosowania : rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku lub później. Z analiz wynika, Ŝe wprowadzone zmiany nie będą wywierały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 17

20 MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne Nowy standard określa wymagania dotyczące ujmowania i wyceny w zakresie wspólnych przedsięwzięć. Zmiana opublikowana 28 czerwca 2012 roku ma na celu doprecyzowanie wymagań implementacyjnych. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku lub później. Z analiz wynika, Ŝe wprowadzone zmiany nie będą wywierały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. MSSF 12 Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach Nowy standard dotyczy ujawnień w zakresie udziałów w innych jednostkach. Zmiana opublikowana 28 czerwca 2012 roku ma na celu doprecyzowanie wymagań implementacyjnych. Zmiana opublikowana 31 października 2012 roku doprecyzowująca wytyczne w zakresie ujawnień jednostek inwestycyjnych w konsekwencji równolegle wprowadzonych zmian do MSSF 10, Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku lub później. Z analiz wynika, Ŝe wprowadzone zmiany nie będą wywierały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej Nowy standard zawiera kompleksowe wytyczne dotyczące wyceny aktywów i zobowiązań finansowych i niefinansowych według wartości godziwej. Wprowadzenie standardu ma na celu poprawę spójności i przejrzystości wymagań w przedmiotowym zakresie poprzez skupienie ich w jednym standardzie, doprecyzowanie wytycznych i uŝywanych pojęć oraz zwiększenie zakresu ujawnień. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku lub później. Z analiz wynika, Ŝe wprowadzone zmiany nie będą wywierały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych Interpretacja wyjaśnia, kiedy produkcyjne zdjęcie izolacji powinno prowadzić do ujęcia składnika aktywów oraz sposobu, w jaki to aktywo powinno być wycenione w momencie początkowego ujęcia jak i w ach późniejszych. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku lub później. Nie dotyczy. Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2012 roku), mające zastosowanie do ów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku Zmiany obejmują kwestie poruszane w trakcie cyklu przeglądów MSSF, które rozpoczęły się od 2009 roku i które były uwzględniane w przedstawionych do konsultacji projektach zmian jednak nie były uwzględnione w finalnych wersjach zmian opublikowanych w poprzednich ach. Opublikowane 17 maja 2012 roku zmiany dotyczą IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32 i IAS 34 i mają charakter doprecyzowujący. Data zastosowania: rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 roku lub później. Z analiz wynika, Ŝe wprowadzone zmiany nie będą wywierały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. 5. Istotne zasady rachunkowości Szczegółowe zasady rachunkowości zostały zaprezentowane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, opublikowanym w dniu 2 marca 2012 roku i dostępnym na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A. (www.ingbank.pl). 18

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2013 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2013 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2013 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2011 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2011 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 2 Śródroczny

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 12 listopada 2009 roku Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 rok Spis treści Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 rok

Roczne Sprawozdanie Finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 rok Roczne Sprawozdanie Finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 rok Spis treści Roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. Rachunek zysków i strat.... 1 Sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 C Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Spis treści Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2008 rok za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31grudnia 2008 roku Spis treści Roczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2008

Raport roczny SA-R 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo