Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla miasta Inowrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla miasta Inowrocławia"

Transkrypt

1 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 203 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 90 tel fax

2 SPIS TREŚCI STRONA Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 0 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 3 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 6 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 28 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 33 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 33 0 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH KOSZTY OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA POWODY PRZYZNANIA POMOCY POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ POMOC W FORMIE USŁUG POMOC INSTYTUCJONALNA ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 43 Wnioski końcowe

3 . Wprowadzenie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 3.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem KOBIETY Ogółem Wiek Wiek Wiek 60 lat i więcej MĘŻCZYŹNI Ogółem Wiek Wiek Wiek 65 lat i więcej RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy Liczba mieszkań socjalnych (lokali)

4 Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne Pozaszkolne Liczba świetlic i klubów dla seniorów Liczba hospicjów 29 Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 30 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia MOPS świadczy usługi opiekuńcze dane nie są przedstawiane w MPiPS z uwagi na sposób finansowania: - usługi specjalistyczne rozdział usługi zwykłe rozdział 8529, DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) 4

5 Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób osoby długotrwale korzystające Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 5 X X X X Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO 5

6 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZROBOCIE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ALKOHOLIZM Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach NARKOMANIA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin BEZDOMNOŚĆ 6

7 Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób SIEROCTWO Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba osób Liczba rodzin 44 X X X X Liczba osób w rodzinach 45 X X X X PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY Liczba osób OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób PROCES USAMODZIELNIENIA Liczba osób 48 X X X X USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM 7

8 Prognoza rok po ocenie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach PRACA SOCJALNA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych Liczba osób ogółem objętych kontraktem

9 Prognoza rok po ocenie liczba osób objetych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej

10 3.. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (wiersze 3-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób Liczba świadczeń

11 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób Liczba świadczeń

12 Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. i 2 Liczba osób Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 4-43) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SCHRONIENIE Liczba osób

13 Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych UBRANIE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób WSPIERANIE RODZINY PLAN PRACY Z RODZINĄ Liczba rodzin Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ 3

14 Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 5 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (od poz. 7 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 9 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 3 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 2 ROKU ŻYCIA Liczba osób Liczba rodzin

15 Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach 7 X X X X Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba osób Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń (średniomiesięczna liczba świadczeń) Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 27 X X X X Kwota świadczeń w złotych DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób Kwota świadczeń w złotych OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 5

16 Prognoza rok po ocenie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 6

17 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO 3 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 Liczba osób korzystających 5 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 3 6 Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 3 7 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 8 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 9 W tym (od poz. 0 do poz. ) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 0 Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce 2 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 3 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 4 i 5) Liczba placówek prowadzonych przez JST 4 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba decyzji odmownych (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)

18 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 22 do poz. 23) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 25 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 26 i 27) Liczba placówek prowadzonych przez JST 26 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 33 do poz. 34) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 36 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 37 i 38) Liczba placówek prowadzonych przez JST 37 Liczba placówek prowadzonych przez NGO

19 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 44 do poz. 45) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 55 do poz. 56) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa

20 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 59 i 60) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 66 do poz. 67) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 70 i 7) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na

21 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 76 do poz. 77) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 79 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 80 i 8) Liczba placówek prowadzonych przez JST 80 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 87 do poz. 88) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 9 i 92) Liczba placówek prowadzonych przez JST

22 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 97 do poz. 98) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 00 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 0 i 02) Liczba placówek prowadzonych przez JST 0 Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 06 do poz. 07) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek

23 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 0 i ) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 6 do poz. 7) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 9 X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 2) Liczba placówek prowadzonych przez JST 20 X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 2 X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 X X X Liczba osób korzystających 23 X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 24 X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 X X X W tym (od poz. 26 do poz. 27) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 26 X X X Dotacje z budżetu państwa 27 X X X 23

24 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce 28 X X X PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 29 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 30 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 30 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez NGO 3 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 32 X X X X X Liczba osób korzystających 33 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 34 X X X X X Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 35 X X X X X W tym (od poz. 36 do poz. 37) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 36 X X X X X Dotacje z budżetu państwa 37 X X X X X Średnioroczny koszt ogółem utrzymania -ego miejsca w placówce 38 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 40 i 4) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 45 do poz. 46) 24

25 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 49 i 50) Liczba placówek prowadzonych przez JST 49 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 50 Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 54 do poz. 55) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 57 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 58 i 59) Liczba placówek prowadzonych przez JST 58 Liczba placówek prowadzonych przez NGO 59 Liczba uczestników zajęć 60 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 3 6 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 62 25

26 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W tym (od poz. 63 do poz. 64) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego 63 Dotacje z budżetu państwa 64 Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach 65 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez NGO Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) W tym (od poz. 72 do poz. 73) Środki finansowe jednostki samorządu terytorialnego Dotacje z budżetu państwa Średnioroczny koszt uczestnictwa osoby w zajęciach INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok po ocenie Dwa lata po ocenie 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 3 grudnia) 26

27 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS (od poz. 7 do poz. ) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Specjalizacja -ego stopnia w zawodzie Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem (od poz. 3 do poz. 5) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie Inne Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 27

28 (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) Staże Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole (od poz. 2 do poz. 3) Pracownicy socjalni Specjaliści zgodnie z art.0 ust.3 ustawy o pomocy społecznej Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) W budżecie OPS/PCPR OCHRONA ZDROWIA 28

29 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Przeciwdziałanie narkomanii - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Domy pomocy społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Ośrodki Wsparcia - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rodziny zastępcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR

30 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Dodatki mieszkaniowe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Zasiłki stałe - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 29 X X X X X W budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X Ośrodek Pomocy Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

31 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pomoc dla cudzoziemców - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Centra Integracji Społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Kluby dziecięce - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne)

32 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie W budżecie OPS/PCPR Dzienni opiekunowie - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 53 W budżecie OPS/PCPR Zespoły orzekania o niepełnosprawności - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 55 W budżecie OPS/PCPR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) 57 W budżecie OPS/PCPR Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - środki gminy / środki powiatu (własne i zewnętrzne) W budżecie OPS/PCPR Inne - środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR Liczba projektów EFS projekty systemowe Łączna kwota środków EFS

33 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie projekty systemowe Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej)* Ogółem liczba osób objętych projektami *Uwaga: W tej pozycji można wymienić realizację projektów programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - konieczne jest jednak wyraźne zaznaczenie, że projekt realizowany jest w tym programie 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Liczba zleceń / umów Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania

34 Prognoza rok po ocenie Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 0.. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok potrzeby 205 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok potrzeby 205 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej *

35 rok potrzeby 205 potrzeby liczba wszystkich zatrudnionych osób Wartość wskaźnika w+w2 / w3 x 00% X * nie ujęci w wierszu Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok potrzeby 205 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok potrzeby 205 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik wolontariatu rok potrzeby 205 potrzeby liczba wolontariuszy liczba wszystkich pracowników Wartość wskaźnika w / w2 x 00%

36 rok potrzeby 205 potrzeby 4 X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I rok potrzeby / prognoza 205 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba mieszkańców Wartość wskaźnika w / w2 x 2 3,8,5,9,22,33,29,32 4 X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II rok potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną Wartość wskaźnika w / w2 x 50 3,2 0,56 0,66 0,69 0,79 0,8 4 X KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki rok prognoza 205 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X

37 0.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej rok prognoza liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie liczba mieszkańców Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde mieszkańców w / w2 x 3 0,07 92,49 88,57 89,77 00,7 97,20 4 X Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy rok prognoza liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w / w2 x 00% X Wskaźnik pomocy pieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne

38 rok liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy rok prognoza Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności rok prognoza liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie Wartość wskaźnika w2 / w3 x 00% X

39 0.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego rok prognoza średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach Wskaźnik zasiłku okresowego rok prognoza średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach Wskaźnik zasiłku celowego rok prognoza średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł

40 0.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 6-70 lat Liczba mieszkańców w wieku 6-70 lat Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 7-80 lat Liczba mieszkańców w wieku 7-80 lat Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X rok prognoza liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 8 lat i więcej Liczba mieszkańców w wieku 8 lat i więcej Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik kontraktu socjalnego rok prognoza liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie

41 rok prognoza Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik interwencji kryzysowej rok prognoza liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej liczba rodzin, którym udzielono pomocy Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej rok prognoza liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktami socjalnym w KIS liczba rodzin którym udzielono pomocy z powodu bezrobocia Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej rok prognoza liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym Wartość wskaźnika (wx00)/(w+w2)

42 rok prognoza 4 X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy rok prognoza liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym Wartość wskaźnika (wx00)/(w+w2) X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych rok prognoza liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym Wartość wskaźnika (wx00)/(w+w2) X Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych dla osób bezdomnych rok prognoza liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezdomności liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych Wartość wskaźnika liczba osób przypadająca na miejsce noclegowe w / w X ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów 42

43 rok prognoza liczba decyzji odmownych liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę Wartość wskaźnika w/(w+w2) x 00% X Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego rok prognoza liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego liczba decyzji odmownych Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X Wskaźnik odmów z powodu braku środków rok prognoza liczba decyzji odmownych z powodu braku środków liczba decyzji odmownych Wartość wskaźnika w / w2 x 00% X BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie Potrzeby 205 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki Przeciwdziałanie narkomanii

44 Wyszczególnienie Potrzeby 205 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Przeciwdziałanie alkoholizmowi Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki Wsparcia Rodziny zastępcze Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodek Pomocy Społecznej Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Centra Integracji Społecznej Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Stary Sącz Autorzy: Alina Maślanka Marcin Sułkowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mława Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Mława Autorzy: Anna Boćkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta i Gminy Łasin Autorzy: Anita Kobylska-Dyllick Joanna Sucharzewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Wijewo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Wijewo Autorzy: Ewelina Wolniczak Elżbieta Wolnik Krystyna Piasna-Białas Tomasz Rimke Barbara Kasperska Ewa Jaskulska SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Bałtów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bałtów Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA* Rok oceny Rok 2012. Lata poprzednie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

PROGNOZA* Rok oceny Rok 2012. Lata poprzednie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA WPROWADZENIE Obowiązek opracowania oceny zasobów pomocy społecznej wynika wprost z art.16a ustawy o pomocy społecznej z dnia12 marca 24 roku (tekst jednolity Dz. U. z 215 roku poz.163). Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Łazy Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Łazy Autorzy: Bożena Strzelecka - Kłopot Monika Nowińska Katarzyna Sinkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: DRUK 7/VII Projekt Uchwała Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia... w sprawie przyjęcia rekomendacji dia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Słubickiego Na podstawie art. 16 a ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS BUDZISZEWICE Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla GMINY BUDZISZEWICE Autorzy: Agnieszka Malinowska Krzysztof Wiśnik SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Michał Bara

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Michał Bara Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Michał Bara SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Sandomierz Autorzy: Aneta Przyłucka Katarzyna Goch Dorota Tarnawska Jolanta Gawron SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 8755415 Fax GOPS Wieprz 34-122 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 Page 1 of 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Porąbka Rynek 4 43-353 Porąbka Tel. (033)8106045 Fax Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 16 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 1 32-840 Zakliczyn Tel.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR elbląski Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu elbląskiego Autorzy: LILIANNA KUBICKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz - pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska - Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Brzeg Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Brzeg Autorzy: Paweł Ogrodnik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Joanna Nowak Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Joanna Nowak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zofia Strzępka

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zofia Strzępka Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zofia Strzępka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Fryc Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Fryc SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Agnieszka Choma Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Choma SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. Powody nie przyznania miejsca w żłobku. Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu

Lata poprzednie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. Powody nie przyznania miejsca w żłobku. Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2014 Rok 2015 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Elżbieta Szymusik Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Senczyna

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Senczyna Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Senczyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Baniel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Baniel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kierownik Beata Kruszka Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik Beata Kruszka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 5 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mikołów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Mikołów Autorzy: Janina Ryguła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Anna Mikrut Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Anna Mikrut SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Purda Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Purda Autorzy: PIOTR ANDRZEJ DUDA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Sokoły Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Sokoły Autorzy: Grażyna Antończuk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016 z prognozą na rok i dwa lata po ocenie Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Załącznik do Uchwały Nr 312/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 Autorzy: Sporządzili: Remigiusz Wacławek (starszy inspektor ds. świadczeń) Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rewal Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Rewal Autorzy: Justyna Żebrowska Aleksandra Włodarczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Autorzy: Anna Mazur SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Kluczbork Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 205 dla gminy Kluczbork Autorzy: OPS Kluczbork SPIS TREŚCI STRONA Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 22 kwietnia 2014r. MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DRZEWICY OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2013 dla

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Cielądz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Cielądz Autorzy: Aldona Trzcińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Faraś, Agata Kocój, Małgorzata Kustra, Renata Mularska-Synoś, Anna Paszkowska, Aneta Szura, Anna Czarnik, Barbara Kuśnierz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RESKU OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY RESKO WPROWADZENIE Zgodnie z art. 16 a pkt 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/163/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświetne za rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/163/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświetne za rok 2017 UCHWAŁA NR XXVII/163/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 kwietnia r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświetne za rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bożena Kisiel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bożena Kisiel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna.

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna. UCHWAŁA NR 206/XXXV/2014 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Opracował: Aneta Kmiecik-Gwizdek Zatwierdził: Ewa Szandała SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kierownik i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pyzdrach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Barbara Czachor Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Barbara Czachor SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Alina Miśkowicz ZOfia Wojtas Weronika Wojtas SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Zbuczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Zbuczyn Autorzy: Agnieszka Mamcarz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Bliżyn Autorzy: Beata Żak Monika Łukomska Edyta Ucińska Zofia Grabka Danuta Działak SPIS TREŚCI STRONA 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo