IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 MINISTER FINANSOW Znak: PK3/0301/1 O/.IPC/903/ Warszawa. dnia 27 czerwca r. Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrbw w dniu 5 lipca 2011 r. IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM l CZLONKOWIE RADY MlNlSTROW Przedstawiam dokument rqdowy zgloszony przez Ministra Finansdw - do rowatrzenia (-) Sekretarz Rady Ministrow Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow Stosownie do uchwaly nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 nlarca 2002 r. Regulan~ii~ pracy Rady Ministrow (M.P. Nr 13, poz. 221 z poii~. zm.) przekazuje w zalqczeniu projekt ustawy o zniianie ustawy - Ordynacja podatkowa z uprzejmq proibq o u-jecie w najblizszym porzqdku obrad Rady Ministrow. W/w pro-jekt ustawy o zmianie ustawy - Ordyliacja podatkowa opracowany zostal przez Rzqdowe Centrum Legislacji na podstawie zaloie~i przyjetycli w dniu 24 maja br. przez Rade Ministrow. Przedmiotowy projekt zostal ujqty w przyjetyni przez Radq Ministl-6w..Planie pracy Rady Ministrow na r." w dziale.,wykaz dokument6w procedowanycli bezterniinowo" pod pozycjq 23. Llprzejmie infonnuje. ze Komitet Rady Ministrow na posiedzeniu w dniu 22 czerwca r. przy.jq1 i reko~nendowal Radzie MinistrOw w/w projekt ustawy o zn~ianie ilstawy - Ordynacja podalkowa bez uwag. Przesylana w zalqczeniu papierowa wersja kierowanego pod obrady Rady Ministr6w ~x-c!iektu, zgodna jest z jej wersjq zapisanq na zalqczonym informatycznyln 1ioS1ii ku danych. %a tgcznikj; I ) prqjekt ustawy o z~nianie ustawy - Ordynacja podatkowa -- 2) opinia MSZ o zgodnoici pro-jektu ustawy o zmianie z prawcm Ilnii Europe.jskiej - 44 eg?, i 3) informatyczn), nosnik danych MINIS rf,rs TWO FINANSOW Departa~nent Polityki Podatkowej * * a, -. * Adre5 Telefon,. Fa? ul SL\ 1$101\1.z)'sha '33'6%l 57 60

2

3 Minister Spraw Zagranicznych Warszawa, ifczerwca r. DPUE y/$ - lj/ad4 S,t/ - 41.>.> dot.: PK /10/JPC/903/ z 14 czerwca r. Pan Jan Vincent-Rostowski Minister Finansow opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa wyrazona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzeinia 1997 r. o dzialach administracji U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z pozn. zm.) przez ministra wlaiciwego do spraw czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Szanowny Panie Ministrze, // w zwiqzku z przedlozonyrn projektem pozwalam sobie wyrazic poniiszq opin. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. / Do wiadomosci: Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

4

5 Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z p6in. zm.") w art. 63: 1 ) 9 1 otrzymuje 'brzmienie:,,$ 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatk6w. odsetki za zwlokq, oplaty prolongacyjne, oprocentowanie nadplat oraz wynagrodzenia przyslugujqce platnikom i inkasentom zaokrqgla siq do pelnych zlotych w ten sposbb, ie konc6wki kwot wynoszqce mniej nii 50 groszy pomija siq, a konc6wki kwot wynoszqce 50 i wiqcej groszy podwyzsza sic do pelnych zlotych, z zastrzezeniem 9 1 a i 2."; 2) po $ 1 dodaje sic $ la w brzmieniu:,,$ la. Podstawy opodatkowania, o kt6rych mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z p6in. zm."), oraz kwoty podatk6w od nich pobierane, zaokrqgla siq do pelnych groszy w g6rq.". Art. 2. Ustawa wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 2012 r. " Z~niany teksti~ jednolitego wymienionej iistawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85. poz Nr 86, poz. 732 i Nr 143. poz z 2006 r. Nr 66. poz. 470, Nr 104. poz, 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz i Nr 225. poz. 1635, z 2007 r. Nr 1 12, poz Nr 120. poz Nr 192, poz i Nr 225. poz. 167 I, z 2008 r. Nr poz Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz i Nr 209. poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166. poz Nr 168, poz. 1323, Nr 213. poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz Nr 57. poz Nr 127. poz Nr 167, poz I, Nr 182, poz i Nr 197. poz oraz z r. Nr 34, poz Nr 75. poz. 398 i Nr 106. poz "Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57. poz. 352, Nr 75. poz Nr 105, poz Nr 149. poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219. poz. 1442, Nr 226, poz i 1478 i Nr 257, poz i 1726 oraz z r. Nr 45. poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84. poz Nr 102, poz. 585 i Nr 106. poz YREKTOR i'?cp:~rrnrncnru Piawn Gospodarczego L ZQ zgodnoii pod wrgledem,, ! _ - I I.

6

7 U Z A S A D N I E N I E - Projektowana zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyliacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. l\lr 8, poz. 60, z poin. zm.), zwaliej dalej,,ordynacjq". obejmyje regulacjq art I Ordynacji, w zakresie odnoszqcym siq do zaokrqglania podstaw opodatkowania, o ktorych mowa w art. 30a ust. I pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowyrn od osob fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 5 I, poz. 307, z poin. zm.).), zwanej dalej.,ustaw4 o PIT", oraz kwot podatkbw od nich pobieranych. Zgodnie z art I Ordynacji podstawy opodatkowania, kwoty podatkow. odsetki za zwlokq, oplaty prolongacyjne, oprocentowanie nadplat oraz wynagrodzenia przyslugu.jqcc platnikom i inkasentom zaokrqgla siq do pelnych zlotych w ten sposob. ze kolicowki kwot wynoszqce mniej niz 50 groszy pomija sic, a koncowki kwot wynoszqce 50 i wiqcej groszy podwyzsza siq do pelnych zlotych. W Swietle art Ordynacji zaokrqglania podstaw opodatkowania i kwot podatkow nie stosuje siq do oplat, o ktorych mowa w przepisacli o podatkach i oplatach lokalnych. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docliodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 5 1, poz. 307, z pozn. zm) nie zawierajq szczegolowych regulacji dotyczqcych zaokrqglania podstaw opodatkowania oraz podatku z tytulu przychodow z kapitalow pieniqznych, w tym odsetek. W zwiqzku z tyln zasadq zaokrqglania wynikajqcq z art Ordynacji stosuje siq do przychodow i pobieranego od tych przychodow 19 % zryczaltowanego podatku, o ktorych mowa w art. 30a ust. I pkt 1-3 ustawy 9 PIT, tj.: I) odsetek od pozyczek (z wyjqtkiern gdy udzielanie pozyczek jest przedmiote~n dzialalnosci gospodarczej); 2) odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych; 3) odsetek lub innych przychodow od Srodkow pieniqznych zgroniadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczqdzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrqbnych przepisow (z wyjqtkiem Srod kow pieniqzn ych zwivan ych z wykonywanq dzialal nosciq gospodarczq). Zasadq zaokrqglania przewidzianq w Ordynacji stosuje siq ze wzglqdu na ekonomikq poboru podatku, w tym przede wszystkim eliminowanie ryzyka blqdow popehiianych przy rozliczeniacli podatkow. Zastosowanie tej zasady w praktyce powodu-je, ze podstawa opodatkowania dla przychodu z odsetek w kwocie 2,60 zl jest rowna 3 zl, a obliczony wedlug zryczakowanej stawki 19 % podatek, ktory wynosi 0,57 zl, zaokrqglany jest do I zl. IVatomiast w przypadku naliczenia (wyplaty) skapitalizowanych odsetek w rnaksy~nalnej kwocie 2,49 zl nie powstaje obowivek zapfaty podatku dochodowego. W efekcie lokata o wartoici do zl (przy zalozeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 %) jest wolna od podatku. Podmioty Swiadczqce uslugi finansowe oferujq przy tym mozliwosc zakladania wielu lokat (dzielenie inwestowanych Srodkow na kilka lokat), co powoduje, ze bez wzglqdu na wielkosc lokowanych Srodkow, ~iie sq one opodatkowane. Tak uksztaltowana optymalizacja podatkowa proponowana klientom instytucji finansowych powoduje znaczny wzrost zainteresowrnia tego typu produktami. Osoby. ktore ulokowaly Srodki na lokatach z jednodniowq kapitalizacjq odsetek nie placq podatku w ogole, natolniast osoby deponujqce Srod ki na,.zwyklych" lokatach lu b racliuri kach uiszczajq podatek. Iritencjq ustawodawcy wyrazonq w ustawach podatkowycli bylo przede wszystkim jed~iolite opodatkowanie przychodow uzyskiwanych z tytulu odsetek kapitalowych bez wzglqdu na kwotq zdeponowanych Srodkow finansowych i uzyskiwanych odsetek. Tworze~iie jedriakze przez sektor finansowy (przede wszystkim przez banki) w ramach optymalizacji podatkowej produktow,,antypodatkowychw (w szczegolnosci lokat) prowadzi do zroznicowania opodatkowania wylqcznie w zaleznosci od ustalonego w umowie ter~ninu kapitalizacji odsetek. Udziaf,,lokat antypodatkowych" w og6lriej sumie depozytow gospodarstw do~nowych ksztaftuje

8 sic na poziomie 13 %. Biorqc pod Liwage intensywnq kampanie reklamowq tego typu produktow mozna zakladad, ze w przyszloici nadal by wzrastal. W celu pelne-j realizacji zasady rownoici podatnikow w odniesieniu do przychodow z tytillu odsetek, ktore z nat~iry rzeczy w ujeciu dziennym sq niewielkimi kwotami, proponuje siq zaokrqglanie podstaw opodatkowania, o ktorycll mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o PIT, oraz kwot podatku od tych przychodow pobieranych, do pejnych groszy w gore. Rozwiqzanie takie wydaje sie najbardziej sprawiedliwe dla podatnikow. Rozwiqzanie to pozwoli na pobor podatku w wysokosci zblizonej do nominalnej oraz wykluczy mozliwosc optymalizacji podatkowej przez podmioty Swiadczqce ilsjugi finansowe. Przyjecie reguly zaokrqglania w gore wyeliminuje sytuacje, w ktorych odsetki kapitajowe naliczane bylyby od niewielkich kwot lub w interwajach krotszych jak jeden dzien. Przepisy dotyczqce zasady zaokrqglania wykorzystywane sq jak dotychczas w celu optymalizacji podatkowej w zakresie wypjacanych odsetek od Srodkow pienieznycll zdeponowanych na rachunkach bankowych. Z uwagi na fakt, ze 19 % stawka zryczajtowanego podatku dochodowego jest stosowana rowniez do przychodow uzyskiwanych z tytuju odsetek od - pozyczek oraz odsetek i d yskonta od papierow wartosciowych, zasad ne jest objecie przedmiotowq nowelizacjq rowniez tych tytulow (art. 30a ust. 1 pkt 1-2 ustawy o PIT). PodkreSliC nalezy, ze obecna regula zaokrqglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pelnych zjotych jest wjasciwa oraz racjonalna. Niewielkie bledy rachunkowe sq korygowane poprzez mechanizm zaokrqglania. Podatnik nie musi nanosic ewentualnych poprawek lub skladad korekty deklaracji. Zatem w zakresie, w jakim mechanizm ten nie jest wykorzystywany do optymalizacji podatkowej (tj. w przypadkach okreslonych w art. 30a ust. I pkt 4-12 oraz art. 29 ust. 1 pkt I ustawy o PIT) zasadne jest stosowanie metody zaokrqgla~~ia okres1one.j wart. 63 tj I Ordynacji podatkowej. Proponuje sic aby projektowane w Ordynacji zmiany dotyczqce zaokrqglania podstawy opodatkowania i podatku od przychodow z kapitajow pienieznych okreslonych w art. 30a ust. I pkt 1-3 i~stawy o PIT weszjy w zycie z dniem I stycznia 2012 r. Z jednej strony pjatnicy bedq mieli dostatecznie duzo czasu na dostosowanie systemow informatycznych zwiqzanych z poborem podatku, z dri~giej natomiast strony zostanie wyznaczona data wejscia w zycie nowyc h rozwiqzali pokrywajqca sic z poczqtkiem roku podatkowego w podatku dochodowy m od osob fizycznych. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem okreilonym w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). OCENA SKUTKOW REGULACJI 1. Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny Projektowana w Ordynacji zmiana wplynie przede wszystkim na klientow instyt~lcji tinansowych (gjownie bankow) oszcz~dzajqcych w formie lokat i rachunkow oszcz~dnosciowych. Skorzysta ta czesc klientow, ktora posiada rachunki oszcz~dnosciowe, na ktorych zdeponowane sq niewielkie kwoty. Przykjadowo osoba, ktora posiada rachunek oszcz~dnosciowy, na ktorym Srednie miesiqczne saldo oszczednosci wynosi zj, przy oprocentowanii~ na poziomie 3% w skali roku i miesiqcznej kapitalizacji odsetek, uzysk~lje n~iesiqcznie 2,5 zl odsetek. Po zaokrqgleniu tej kwoty do 3 zj potrqcany jest podatek w wysokosci

9 I zl. co daje rzeczywiste opodatkowanie na poziomie 40%. Przy nowycl~ zasadach zaokrqglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku, podatek ten wyniesie 48 gr, co oznacza, ze rzeczywiste opodatkowanie rowne bedzie nominalnemu, tj. 19%. Proponowana zlniana pozwoli wyeliminowad. zbyt wysokie opodatkowanie dla niektorych kwot odsetek. Dotychczasowi posiadacze lokat z dziennq kapitalizacjq odsetek osi'qgac bqdq ~nnie-jsze stopy zwrotu netto dla swoich oszczednosci lokowanych w tej formie. Proponowana zmiana nie wptynie na stopy zwrotu osiqgane przez wtaicicieli tradycyjnych depozytow (bez dzie11ne.j kapitalizacji). Proponowana zmiana wptynie na podmioty sektora finansowego, ktore bedq zobowiqzane jako ptatnicy podatku do dostosowania swoich systemow ksiegowych do poboru podatku wedtug nowych zasad. 2. Wyniki konsultacji spolecznych W toku konsultacji spotecznych uwagi do pro-jektu zatozen, na podstawie ktorego zostal opracowany projekt ustawy, zg+osi+y nastqpujqce podmioty: Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych,,LewiatanW 1) ~,)ikorz~~.s~wunie konstrukcji okreslon<j w art. 63 j' 1 Ordynucji podutkowcj nie,je.st nuduzyciem pr-mu - ofirta w postuci kilkudniowej lub jedr~odnio~vej hpi~ulizucji od.setek hvlu wynikiern raosnqcego zupo trzehowuniu z uwugi nu plynnoik,finunso wq Uwaga (do tresci uzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostata uwzgledniona. Oferty bankow sq tak konstruowane, by kwoty otrzymanych odsetek z depozytow nie powodowaly obowiqzku zaptaty podatku - ustalone sq gorne granice depozyt6w. Istnie-je mozliwosc zajozenia wielu lokat w przypadku, gdyby kwota odsetek z depozytu rodzila obowiqzek uiszczenia podatku po jednym dniu kapitalizacji odsetek. Uzycie w projekcie stowa,,naduzywanan oznacza, iz obowiqzujqce przepisy podatkowe sq wykorzystywane przez sektor bankowy do optymalizacji obciqzen podatkowych ich klientow. Poza tyln wyraz.,naduzywane" nie wywotuje jakichkolwiek prawnych konsekwencji. Ponadto zdaniem PKPP Lewiatan banki mogq ko11tynuowac dziatalnosc kredytowq dzieki lokatom z jednodniowq kapitalizacjq odsetek. Tak postawiona teza implikuje wniosek, ze wyel iminowanie depozyt6w z jednodniowq kapitalizacjq odsetek spowoduje zaprzestanie dzia+alnosci kredytowej bankow. Poglqdu tego nie mozna podzielic; 2) klienci mogq zniechqcik siq do oszczqdzuniu, czego skutkieni hqdzie spudek wartosci depoz-ytdw, zn~niejszenie ukcji kredytowej, nijszu konsump<ju U waga (do tresci uzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjn ych) nie zostata uwzglqdniona. lstnieje ryzyko, ze niewielka czesc klientow bankow poszuka alterriatywnych form oszczedzania - wielkosci tej nie da sie na cl~wile obecnq oszacowac - jednakze nadal to bedzie popularna forlna oszczedzania z uwagi na bezpieczehstwo; lokaty bankowe objete sq systenlem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rownowa~.tosci 100 tys. EUR. Ponadto przy lokatacl~ z gory wiadomo jaka bedzie kwota odsetek w okreslonytn terminie. Zate~n z uwagi na przewidywalnosc i bezpieczenstwo wydaje sic, ze lokaty bedq nadal popularnq formq oszczqdzania. Niewykluczone rowniez, iz w celu zatrzymania lub zyskania nowych klientow ban ki podn iosq oprocentowan ie depozytow;

10 3) proponotllunu zmiunu bqdzie u'otyczyi. tylko wqskiej kategorii produktci~rl IV odniesienizr do ostih,fiycznych, co stanowic hqdzie ulyiom w jednolitej dotqd metodzie zuokrqglunia podstu~) opodutko~~~ania i kwot podatku U waga (do tresci ilzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostala uwzglqdniona. Przede wszystkim zakres zmiany ma dotyczyc produktow, laore sq wykorzystywane na duzq skalq do optymalizacji podatkowej - tj. lokat o jednodniowej kapitalizacji (art. 30a ust. I pkt 3 ustawy o PIT). Z uwagi na mozliwosd stworzenia podobnego mechanizmu w zakresie przychodow z odsetek od pozyczek oraz odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych (wypjata odsetek w okreslonej wysokosci i terminie) zasadne jest objqcie zakresem zmian rowniez tych przypadkow (art. 30a ust. 1 pkt 1-2 ustawy o PIT). W stosunku do pozostajych przychodow (dochodow) zasadne jest stosowanie obecnie obowiqzujqcych zasad ustalania podstawy opodatkowania oraz podatku. Naleiy zauwazyc, iz obecnie zasada zaokrqglania podstawy opodatkowania i podatku nie znajduje zastosowania do optat okreslonych w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych; 4) ohecnie nie jest zach~~iuna konkurencju pomiedzy instytucjami, ktdre qfirzrjq prodziktji 3 krecitkimi okr*t..sunti kupitaliza~ji u tukimi, ktcire tych produktow nie qferujq Uwaga (do tresci ilzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostala 11 wzg lqdniona. Dysproporcje w zakresie oferowanych przez banki depozytow z jednodniowq lub ki l kudniowq kapital izacjq odsetek mogq zaklocac konkurencjq; 5) M).~ytz~ucji gdy ~larto.fi. przychodzi z odsetek ~ryniesie I gr podatek rhwniei ~yniesie I gr a ~)icc 0 0 Proponuje sie zuokrqglunie kwot mniejszych niz 5 gr MI hi, u rdbvne luh ~ryv?.sze nii 5 gr MI gbrq Uwaga nie zostata uwzglqdniona. Przedstawiona sytuacja jest malo prawdopodobna. Aby kwota odsetek wyniosla 1 gr klient banku musiajby w danym okresie rozliczeniowym zdeponowac na lokacie lub RORze kwotq 20 gr (przy oprocentowaniu 5%). Zdecydowanie wiqksze oplaty klient uisci na rzecz banku z tyti~lu prowadzenia rachunku (zalozenie lokaty na kwotq 20 gr wydaje siq by6 niemozliwe, poniewaz banki okreslajq minimalne limity deponowanych na lokacie Srodkow tinansowych). Ponadto zaproponowana przez PKPP Lewiatan konstrukcja moze rowniei zostac wykorzystana przez sektor finansowy do optymalizacji zobowiqzan podatkowych swoich klientow; 6) prc?jektowuna t~owelizacju hqdzie miei. znaczenie dlu caiego sektorn jinunsolvego, cr nit. tylko dlu hunkcjw U waga (do tresci uzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostala uwzglqdniona. W pkt C.1.5 projektu zalozen wprost stwierdzono, iz proponowana zmiana wplynie na klientow instytucji finansowych (przede wszystkim bankow) oraz na podmioty sektora finansowego, ktore bqdq zobowiqzane jako platnicy podatku do dostosowania swoich systemow ksiqgowych do poboru podatku wedlug nowych zasad; 7) proponowone roz~viqzuniu ~~pro~i)udzq dualizm sposobzi zuokrqgluniu ou'setek dla rcichzmk(i~v ot~vo I*_-onych przed i po ducie wejicia ich M) zycie. Proponuje siq ~vt<j.+cie 11) 5ycie projekto~~wnych przepisci~l z cniem I styczniu 2012 r. lub.szeiciomiesieczne vucutio legis Uwaga przedstawiona w zdaniu drugim zostala uwzglqdniona;

11 8) postulut wpro~vadzenia zwolnienia od sporzqdzunia it~fi,t-niuqji IF'T- I R,jes'/i pt-zychtid podatnika nie przekroczy ustalonej hloty Uwaga nie zostala uwzglqdniona. IFT-I R, jak kazdy inny obowiqzek informacyjny. ma na celu pozyskanie przez organy skarbowe rzetelnej i kompletnej informacji na temat przychodow (dochodow) osiqganych w Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentow oraz wysokoici zaplaconego podatku. lnformacje takie sq nastqpnie przekazywane - w ramach procedury wy~niany inforrmacji podatkowych - admin istracjom podatkowym panstw, z ktorymi Rzeczpospol ita Polska zawarla wiqzqce uniowy w tym zakresie. Odstqpienie od gromadzenia informacji I FT- I R w odniesieniu do przychodow ponizej pewnej kwoty (np. proponowanych 5 PLN) mogloby ;7ostac odczytane jako naruszenie postanowieri zawartych umow i narazid Rzeczpospolitq Polskq na pewne reperkusje. Rzeczpospolita Polska nie moze w jednostronny sposob decydowad, jakie informacje n~ajq zliaczenie bqdi nie d la innych administrac-ji podatkowych. - Wylqczenie czeici przycliod6w z obowiqzku informacyjnego IFT-I R skomplikowaloby rowniez wypelnianie w istocie prostego obowiqzku. Koniecznosc przestrzegania limitu kwoty, kt6ra rodzilaby obowiqzek zlozenia informacji w odniesieniu do wybra~iycll kategorii przychodow (dochodow), mogloby by6 bardzie-j uciqzliwe dla platnikow niz jednozllaczliy obowiqzek przedkladania takiej informacji w kazdej sytuacji. Zwiqzek Bankow Polskich I) zuproponowana konstrukcja wptynie nu zmniejszenie skionno.\:ci do oszcz~dzaniu obpvateli 11' sytuacji, gdy potrzebny jest kapitai nu dulsze jhansowunie ~*zr.ostu go.spodurczego (ogruniczona zostunie akcju kredytowu bankdtr~). ZBP proponuje ztrlolnii. z podulku ck)chou'o~?ego od osoh,fizycznych diugote~minowe oszczeu'zunie ohy~vu/eii, loko~vune M' Polsce nu okres pt-zynujniniej 2 lu/ Uwagi nie zostaly uwzglednione. OdnoSnie uwagi okreslonej w zdaniu pierwszym aktualne pozostaje stanowisko zajete do uwagi PKPP Lewiatana w pkt 2. W przypadku propozycji zwolnienia z podatku dlugoterminowego oszczedzania (minimum 2 lata) nalezy zauwazyc, iz c~leni rozwiqzan zapropo~iowanych w projekcie zalozen bylo uszczelnienie systeniu podatkowego poprzez opodatkowanie odsetek kapitalowych niezaleznie od ich wysokoici. W prowadzanie nowej preferenc-j i podatkowej, majqcej wedlug ZBP zachecic do dlugoterminowego oszczedzariia spowodowaloby rozszczelnienie systemu podatkowego i zawezenie bazy podatkowej. Nie mozna rowniez wykluczyc, iz sektor finansowy moglby wykorzystywac takq preferencjq do opty~nalizacji zobowiqzan podatkowych swoich klientow. lvalezy rowniez zaznaczyd, iz wprowadzenie kolejnej preferencji podatkowej negatywnie wplynie na wielkosd dochodow budzetowych; 2) nieuprawnione jest sforn~uiowunie, zgodnie z ktdrym MI przjpudku kon/ o.sohi.s/yc/i rtniunu zusud zaokrqglania bedzie co do zasudy neutrulna dlu hudzeru. Nukiudj) jukie hunki hqtlq musiaiy poniesc wpiynq tlfektywnie nu obnizenie wptywd~l z podu/ku dochodowego W przypadku kont osobistych, nalezy zakladad, iz bezposredni skutek budzetowy proponowane-j regulacji bedzie neutralny. W odniesietiiu do mniejszych sald (niskicli miesiecznych odsetek) wystqpi podatek, podczas gdy obecne zasady zaokrqglania nie skutkowaly obowiqzkiem jego zaplaty, natomiast w odniesieniu do pewnych zakres6w sald wplywy mogq okazad sie nizsze niz obecnie. Wplywy budzetowe z tego tytulu ~iie powinny wiqc ulec zwiekszeniu lub zniniejszeniu, zatem zmiana w tym zakresie bedzie neutralna dla budzetu.

12 Nie moina wykluczyi, iz posrednio proponowane rozwiqzanie mote wplynqc na zmniejszenie dochodow budzetowych z tytuly podatku CIT z uwagi na koniecznosc poniesienia kosztow zwiqzanych ze zmianq systemow informatycznych, jednakze bqdzie to zjawisko jednorazowe; 3) z u~vugi r,u koniecznosc dostoso14~uniu.svstemtiw infbrmu~cznych oruz ~ryelirnino~~nnie dzrulnc,qo,fimkcjonowuniu zusud zaokrqglen proponuje sie minimum.sze.(.ciomie.~iqczno vncatio legis Uwaga zostala ~~wzglqdniona poprzez wskazanie daty wejscia w zycie projektowanej regulacji w dniu I stycznia r. Zwiqzek Rzemiosla Polskiego ZRP opowiudu sic zu \vpro~ludzeniem zwolnieniu od podutku z odsetek kupitutowych. Ponudto zduniem ZRP zuproponowune M) tej cze.4~1' zalojen rozwiqzunia bedq mialy destrukcyjny ~lp&lv nu system pmwn podutkowego i niepotrzebnie go skomplikujq. ZRP stoi rdwniei nu stunotvisku, te zuproponowane zmi~iny nie siu-iy dobrze ideulowi pruwu, jako instytucji ju.sn<j, prost~j i nien~ymugujyc<j od podutniku szczegcilowego pla-7ygoto~~uniu i specjulizucji w tym zakresie. Uwagi nie zaslugujq na uwzglqdnienie. OdnoSnie do zwolnienia z podatku aktualna pozostaje uwaga okreilona w pkt I w czqsci odnoszqcej siq do uwag Zwiqzku Bankow Polskich. Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania oraz podatku jest skutkiem wykorzystywanej na szerokq skalq przez instytucje finansowe optymalizacji podatkowej. Majqc zatem na wzglqdzie uszczelnienie systemu podatkowego oraz urzeczywistnienie zasad rownosci i powszechnosci opodatkowania zasadne jest doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania i podatku w stosunku do niektorych kategorii przychodow. Projekt zalozen, na podstawie ktorego zostal opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, zostal i~dostqpniony w Biuletynie lnformacji Publicznej Ministerstwa Finansow, zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z poin. zm.). Zaden z podmiotow nie zgtosil zainteresowania pracami nad ww. projektami w trybie przepisow tej ustawy. 3. Wpbw aktu normatywnego na sektor finansow publicznych Wpsowadzenie projektowanych w Ordynacji zmian nie pociqgnie za sobq zwiqkszenia wydatkow z budietu panstwa oraz budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego. W calosciowym rozrachunku proponowane rozwiqzanie bqdzie korzystne dla budzetu panstwa - wplywy z podatku dochodowego od Srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach podatnikow powinny zwiqkszyc sie, poczqwszy od 2012 r. o okolo 380 mln zl rocznie. WartoSC te i~stalono przy zalozeniu Sredniego oprocentowania lokat na poziomie 5% rocznie. Przy zalozeniu wzrostu stop procentowych oraz poszerzenia oferty lokat,,antypodatkowych" bankow skutki dla budzetu panstwa mogq by6 znacznie wyisze. W kalkulacji nic uwzgledniono spoldzielczych kas oszczqdnosciowo-kredytowych (brak danych). W kalkulacji nie uwzglqdniono rowniei elementu behawioralnego, tj. zmiany zachowali inwestycyjnych dotychczasowych posiadaczy lokat,,antypodatkowych", co przy zaloieniu zmiany formy inwestowania przez dotychczasowych beneficjentow,,lokat antypodatkowych" ~noie obnizac skutek budzetowy proponowanej zmiany. W takiej sytuacji odpowiednio powinny wzrosnqi. wplywy z opodatkowania dochodow z akcji lub funduszy kapitalowych.

13 Wpiywy podatku od dochodow z tytulu odsetek od pozyczek, odsetek i dyskonta od papierow wartoiciowych oraz odsetek lub inriych przycliodow od Srodkow pieniqznych zgrornadzonych na rachun ku podatni ka (innych formach oszczqdzania, przechowywania lub i~~westowania) od 2004 r. przedstawiajq siq w sposob nastqpujqcy: Wyszczegolnienie ODSETKI OD POZYCZEK. (Z WYJqTKlEM GDY UDZIELANIE POZYCZEK JEST PRZEDM IO'rEM DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ), ODSETKI I DYSKONTO OD PAPIEROW WARTOSCIOWYCH (ART. 30A UST. I PKT I i 2 USTA WY o PIT) ODSETKI LUB INNE PRZYCHODY OD SRODKOW PIENIE$NYCH ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU PODATNIKA LUB W INNYCH FORMACH OSZCZ FDZAN I A, PRZECHOWY WANIA LUB INWESTOWANIA (AR7: 30A UST. I PKT3 USTA WY o PIT) + N - r: E 3 3 W przypadku kont osobistych zmiana zasad zaokrqglania bqdzie co do zasady neutralna dla budzetu. W zaleznosci od poziomu oprocentowania rachunku oraz wysokosci miesiqcznego salda podatek bqdzie wiqkszy lub mniejszy. W przypadku mniejszych sald (niskich miesiqcznych odsetek) wystqpi podatek, podczas gdy obecne zasady zaokrqglania nie skutkowaiy obowiqzkiem jcgo zaplaty. Przy zaiozeniu, ze w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje 33 mln rachunk6w bankowych, Srednie miesiqczne saldo wynosi zi a Srednie oprocentowanie w skali roku ksztaitu-je siq na poziomie 1%, wplywy z podatku powinny zwiqkszyd siq o ok. 60 mln zl. W odniesieniu do pewnych zakresow sald wpiywy mogq okazac siq nizsze riii obecne (co wiqze sit. ze zmniejszeniem rzeczywistego opodatkowania - zr6wnaniem go z opodatkowaniem nominalnym). W zakresie opodatkowania przychodow z odsetek od pozyczek (z wyjqtkiem, gdy udzielenie pozyczki jest przedmiotem dziaialnoici gospodarczej) oraz odsetek i dyskont od papierow wartosciowych wielkosci zmian nie bqdq tak znaczne jak w przypadku opodatkowania odsetek od Srod kow zdeponowanych na roznego rodzaju rachun kacli i lokatach. Nalezy jednak zalozyd (brak jest danych wskazujqcych w ilu przypadkach nastqpowalo zaokrqglenie podstawy opodatkowa~iia i podatku na korzysc podatnika, a w ilu przypadkacl~ na jego niekorzysc). iz zmiana zasad zaokrqglania podstawy bqdzie w tyni zakresie neutralna dla budzetu patistwa. Prawdopodobne wydaje siq, iz proponowane rozwiqzanie ~noze wpiynqd na zmniejszenie dochod6w budzetowych z tytuiu podatku CIT z uwagi na ko~iiecznosc poniesienia przez instytuc-je finansowe kosztow zwiqzanych ze zmianq systemow informatycznych (ktore zostanq

14 zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodow w CIT), jednakze bqdzie to uszczuplenie jednorazowe o stosunkowo niewielkiej wartoici, kt6rej na chwilq obecnq nie mo2na oszacowac. 4. Wpfyw aktu normatywnego na rynek pracy WejScie w iycie ustawy nie bqdzie miato wplywu na rynek pracy. 5. Wpfyw aktu normatywnego na konkurencyjnosc gospodarki i przedsiebiorczoik, w tym na fun kcjonowanie przedsiebiorstw Projektowana ustawa moze miek wplyw na konkurencyjnosc sektora finansowego (m.in. banki, spoldzielcze kasy oszcz~dnoiciowo-kredytowe) z uwagi na koniecznoic modyfikacji oferowanych produktow finansowych. 6. Wpfyw aktu normatywnego na sytuacje i rozwoj regionalny WejScie w zycie ustawy nie bqdzie miato wptywu na sytuacjq i rozw6j regionalny.

U S T A W A. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa

U S T A W A. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 1) ) w art. 63: 1) 1 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Podsekretarz Stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Finansów Podsekretarz Stanu Maciej Grabowski Ministerstwo Finansów Podsekretarz Stanu Maciej Grabowski Warszawa, tj czerwca 2011 r. PK3/0301/10/FIM/903/2010/2 0 1 1 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów W związku z roboczymi ustaleniami Rady

Bardziej szczegółowo

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku PLAN KONT DLA EWIDENCJI PODATKOW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEZNOSCI BUDZETOWYCH Ewidencja podatkow jest integralna^

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR...!&g., Uchwala Nr... Rady Miejskiej w Klodzku. z dnia... w sprawie okreilenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

DRUK NR...!&g., Uchwala Nr... Rady Miejskiej w Klodzku. z dnia... w sprawie okreilenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny I DRUK NR...!&g., / 4% lo/,- Projekt Uchwala Nr..... Rady Miejskiej w Klodzku z dnia... w sprawie okreilenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprowie: Zokiodowego plonu kont oraz zosad ewidencjonowonio dochoddw i finonsowonio wydotkdw no realimcjgprojektupod

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI UZASADNIENIE W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

Bardziej szczegółowo

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL

KLADU ORZEKAJACEGO ALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I. w RZESZOWIE .%',~ILDLJL - REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE 35-064 Rzeszow, ul. Mickiewicza 10 STARM6':p"I'il POWIATOWE l;j SFRZY~OWIE KAlt!ZESLhf91A OG~LNA UCHWALA Nr 1 12012 r- a WP?:, f I, 0 9, 02, 2012 z dnia 7 lutego

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r.

ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. ZARZADZENIE NR 5612007 BURMISTRZA MIASTA MAKOW MAZOWIECKI z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia instrukcji sporzqdzania, obiegu i kontroli dokumentow finansowoksipgowych w Urzpdzie Miejskim w Makowie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Zahjcznik Nr 3 do Uchwafy Rady Gminy NrXXXV/147/2014 zdnia 22.01.2014 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje:

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje: UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia 2013 r. Druk Nr 4 8 /a43 Projekt z dnia 11.1lute&o 2043 K w sprawie okreilenia zasad objqcia udzial6w paez Miasto E6di w zamian za wniesienie wkladu niepieniqznego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie: Uwagi i propozycje poprawek do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka moŝe zostać ulokowana w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 Art. 1. W ustawie z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r.

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r. UCHWA35A Nr XXV/160/2008 RADY MEJSKEJ W MAKOWE MAZOWECKM Z DNA 6 LSTOPADA 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Obligacji Skarbowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartosciowe Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 7 007 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 232 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 2 135 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów Na podstawie art. 22 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 919 Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Druk nr 919 Warszawa, 22 listopada 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-118-12 Druk nr 919 Warszawa, 22 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia... r. Projekt z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków przekazywania i przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW.

ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. ZARZADZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO Z DNIA 4.C.Q$.,J){JOW. NR.~fJ:/.Q~... w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2. pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na

Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na Zadanie 51. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o skladkg na A. ubezpieczenia spdeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkg na podatek. dochodowy. B. ubezpieczenia spoleczne i zaliczkg

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku

ZARZJ\DZENIE NIC~5. z dnia 3 wrzesnia 2015 roku ZARZJ\DZENIE NIC~5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 3 wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Przychod firmy jest generowany przez tygodniowa lub miesieczna pensja oraz dywidende wlasciciela udzialu.

Przychod firmy jest generowany przez tygodniowa lub miesieczna pensja oraz dywidende wlasciciela udzialu. Wszechstronne Uslugi W naszej Firmie Rachunkowej PML Sp. z o.o. rozumiemy, ze sluzbowe sprawy musza byc zalatwiane skutecznie oraz wydajnie i dlatego swiadczymy i rozwijamy specjalistyczne uslugi ksiegowe

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75)

o poselskim projekcie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75) Druk nr 149 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o poselskim projekcie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 75) Sejm

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) Projekt z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za

Bardziej szczegółowo

Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-52-08 Druk nr 415 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiony projekt ustawy zawiera zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) związane z dostosowaniem polskich

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ocena skutkow regulacji

Ocena skutkow regulacji Ocena skutkow regulacji 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje akt normatywny 10 Ustawa oddzialuje na podmioty gospodarcze uczestniczq_ce na terytorium kraju w obrocie gazem ziemnym pochodzenia kraj

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokaty: czas zapomnieć o 7 - proc. zyskach

Lokaty: czas zapomnieć o 7 - proc. zyskach Lokaty: czas zapomnieć o 7 - proc. zyskach Autor: Michał Sadrak, Open Finance 12.03.2012. Portal finansowy IPO.pl Kres oszczędzania na lokatach antypodatkowych oznacza dla klientów konieczność przyzwyczajenia

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO

ZARZJ\DZENIE Nr) OJI15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO ZARZJ\DZENE Nr) OJ15 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWF;TOKRZYSKEGO z dnia j wrzesnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przyjmowania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW DPI /657/MKS dcb/2014/ f0t?-lt' jgf- Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 3 czerwca 2014 r. KANCELARIA PREZESA

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

o ryczaftem od pzychod6w ewidencjonowanych. kartq podatkowq (druk ptt-16) WYBOR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH

o ryczaftem od pzychod6w ewidencjonowanych. kartq podatkowq (druk ptt-16) WYBOR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZNYCH ! Wyjainienia do formularza,,oswiadczenie / Zawiadomienie o wybone formy opodatkowania podatkiem dochodowym o e*crro'r od os6b fizycznych oraz sposobu wptacania zaliczek na podatek dochodow' stan prawny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa. z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Projekt z dnia 16 lutego 2010 r. Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

w Polsce Jolanta Ciak

w Polsce Jolanta Ciak Zrodla finansowania deficytu budzetu panstwa w Polsce Jolanta Ciak CeDeWa.pl Wydawnictwa Fachowe A WYZSZA SZKOLA BANKOWA TORUN BYDGOSZCZ Spis tresci Wprowadzenie 7 Rozdziat 1 Deficyt budzetowy - istota,

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo