IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 MINISTER FINANSOW Znak: PK3/0301/1 O/.IPC/903/ Warszawa. dnia 27 czerwca r. Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrbw w dniu 5 lipca 2011 r. IKANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM l CZLONKOWIE RADY MlNlSTROW Przedstawiam dokument rqdowy zgloszony przez Ministra Finansdw - do rowatrzenia (-) Sekretarz Rady Ministrow Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow Stosownie do uchwaly nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 nlarca 2002 r. Regulan~ii~ pracy Rady Ministrow (M.P. Nr 13, poz. 221 z poii~. zm.) przekazuje w zalqczeniu projekt ustawy o zniianie ustawy - Ordynacja podatkowa z uprzejmq proibq o u-jecie w najblizszym porzqdku obrad Rady Ministrow. W/w pro-jekt ustawy o zmianie ustawy - Ordyliacja podatkowa opracowany zostal przez Rzqdowe Centrum Legislacji na podstawie zaloie~i przyjetycli w dniu 24 maja br. przez Rade Ministrow. Przedmiotowy projekt zostal ujqty w przyjetyni przez Radq Ministl-6w..Planie pracy Rady Ministrow na r." w dziale.,wykaz dokument6w procedowanycli bezterniinowo" pod pozycjq 23. Llprzejmie infonnuje. ze Komitet Rady Ministrow na posiedzeniu w dniu 22 czerwca r. przy.jq1 i reko~nendowal Radzie MinistrOw w/w projekt ustawy o zn~ianie ilstawy - Ordynacja podalkowa bez uwag. Przesylana w zalqczeniu papierowa wersja kierowanego pod obrady Rady Ministr6w ~x-c!iektu, zgodna jest z jej wersjq zapisanq na zalqczonym informatycznyln 1ioS1ii ku danych. %a tgcznikj; I ) prqjekt ustawy o z~nianie ustawy - Ordynacja podatkowa -- 2) opinia MSZ o zgodnoici pro-jektu ustawy o zmianie z prawcm Ilnii Europe.jskiej - 44 eg?, i 3) informatyczn), nosnik danych MINIS rf,rs TWO FINANSOW Departa~nent Polityki Podatkowej * * a, -. * Adre5 Telefon,. Fa? ul SL\ 1$101\1.z)'sha '33'6%l 57 60

2

3 Minister Spraw Zagranicznych Warszawa, ifczerwca r. DPUE y/$ - lj/ad4 S,t/ - 41.>.> dot.: PK /10/JPC/903/ z 14 czerwca r. Pan Jan Vincent-Rostowski Minister Finansow opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa wyrazona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzeinia 1997 r. o dzialach administracji U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z pozn. zm.) przez ministra wlaiciwego do spraw czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Szanowny Panie Ministrze, // w zwiqzku z przedlozonyrn projektem pozwalam sobie wyrazic poniiszq opin. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. / Do wiadomosci: Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

4

5 Projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z p6in. zm.") w art. 63: 1 ) 9 1 otrzymuje 'brzmienie:,,$ 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatk6w. odsetki za zwlokq, oplaty prolongacyjne, oprocentowanie nadplat oraz wynagrodzenia przyslugujqce platnikom i inkasentom zaokrqgla siq do pelnych zlotych w ten sposbb, ie konc6wki kwot wynoszqce mniej nii 50 groszy pomija siq, a konc6wki kwot wynoszqce 50 i wiqcej groszy podwyzsza sic do pelnych zlotych, z zastrzezeniem 9 1 a i 2."; 2) po $ 1 dodaje sic $ la w brzmieniu:,,$ la. Podstawy opodatkowania, o kt6rych mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z p6in. zm."), oraz kwoty podatk6w od nich pobierane, zaokrqgla siq do pelnych groszy w g6rq.". Art. 2. Ustawa wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 2012 r. " Z~niany teksti~ jednolitego wymienionej iistawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85. poz Nr 86, poz. 732 i Nr 143. poz z 2006 r. Nr 66. poz. 470, Nr 104. poz, 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz i Nr 225. poz. 1635, z 2007 r. Nr 1 12, poz Nr 120. poz Nr 192, poz i Nr 225. poz. 167 I, z 2008 r. Nr poz Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz i Nr 209. poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166. poz Nr 168, poz. 1323, Nr 213. poz i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz Nr 57. poz Nr 127. poz Nr 167, poz I, Nr 182, poz i Nr 197. poz oraz z r. Nr 34, poz Nr 75. poz. 398 i Nr 106. poz "Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57. poz. 352, Nr 75. poz Nr 105, poz Nr 149. poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219. poz. 1442, Nr 226, poz i 1478 i Nr 257, poz i 1726 oraz z r. Nr 45. poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84. poz Nr 102, poz. 585 i Nr 106. poz YREKTOR i'?cp:~rrnrncnru Piawn Gospodarczego L ZQ zgodnoii pod wrgledem,, ! _ - I I.

6

7 U Z A S A D N I E N I E - Projektowana zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyliacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. l\lr 8, poz. 60, z poin. zm.), zwaliej dalej,,ordynacjq". obejmyje regulacjq art I Ordynacji, w zakresie odnoszqcym siq do zaokrqglania podstaw opodatkowania, o ktorych mowa w art. 30a ust. I pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowyrn od osob fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 5 I, poz. 307, z poin. zm.).), zwanej dalej.,ustaw4 o PIT", oraz kwot podatkbw od nich pobieranych. Zgodnie z art I Ordynacji podstawy opodatkowania, kwoty podatkow. odsetki za zwlokq, oplaty prolongacyjne, oprocentowanie nadplat oraz wynagrodzenia przyslugu.jqcc platnikom i inkasentom zaokrqgla siq do pelnych zlotych w ten sposob. ze kolicowki kwot wynoszqce mniej niz 50 groszy pomija sic, a koncowki kwot wynoszqce 50 i wiqcej groszy podwyzsza siq do pelnych zlotych. W Swietle art Ordynacji zaokrqglania podstaw opodatkowania i kwot podatkow nie stosuje siq do oplat, o ktorych mowa w przepisacli o podatkach i oplatach lokalnych. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docliodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 5 1, poz. 307, z pozn. zm) nie zawierajq szczegolowych regulacji dotyczqcych zaokrqglania podstaw opodatkowania oraz podatku z tytulu przychodow z kapitalow pieniqznych, w tym odsetek. W zwiqzku z tyln zasadq zaokrqglania wynikajqcq z art Ordynacji stosuje siq do przychodow i pobieranego od tych przychodow 19 % zryczaltowanego podatku, o ktorych mowa w art. 30a ust. I pkt 1-3 ustawy 9 PIT, tj.: I) odsetek od pozyczek (z wyjqtkiern gdy udzielanie pozyczek jest przedmiote~n dzialalnosci gospodarczej); 2) odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych; 3) odsetek lub innych przychodow od Srodkow pieniqznych zgroniadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczqdzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrqbnych przepisow (z wyjqtkiem Srod kow pieniqzn ych zwivan ych z wykonywanq dzialal nosciq gospodarczq). Zasadq zaokrqglania przewidzianq w Ordynacji stosuje siq ze wzglqdu na ekonomikq poboru podatku, w tym przede wszystkim eliminowanie ryzyka blqdow popehiianych przy rozliczeniacli podatkow. Zastosowanie tej zasady w praktyce powodu-je, ze podstawa opodatkowania dla przychodu z odsetek w kwocie 2,60 zl jest rowna 3 zl, a obliczony wedlug zryczakowanej stawki 19 % podatek, ktory wynosi 0,57 zl, zaokrqglany jest do I zl. IVatomiast w przypadku naliczenia (wyplaty) skapitalizowanych odsetek w rnaksy~nalnej kwocie 2,49 zl nie powstaje obowivek zapfaty podatku dochodowego. W efekcie lokata o wartoici do zl (przy zalozeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 %) jest wolna od podatku. Podmioty Swiadczqce uslugi finansowe oferujq przy tym mozliwosc zakladania wielu lokat (dzielenie inwestowanych Srodkow na kilka lokat), co powoduje, ze bez wzglqdu na wielkosc lokowanych Srodkow, ~iie sq one opodatkowane. Tak uksztaltowana optymalizacja podatkowa proponowana klientom instytucji finansowych powoduje znaczny wzrost zainteresowrnia tego typu produktami. Osoby. ktore ulokowaly Srodki na lokatach z jednodniowq kapitalizacjq odsetek nie placq podatku w ogole, natolniast osoby deponujqce Srod ki na,.zwyklych" lokatach lu b racliuri kach uiszczajq podatek. Iritencjq ustawodawcy wyrazonq w ustawach podatkowycli bylo przede wszystkim jed~iolite opodatkowanie przychodow uzyskiwanych z tytulu odsetek kapitalowych bez wzglqdu na kwotq zdeponowanych Srodkow finansowych i uzyskiwanych odsetek. Tworze~iie jedriakze przez sektor finansowy (przede wszystkim przez banki) w ramach optymalizacji podatkowej produktow,,antypodatkowychw (w szczegolnosci lokat) prowadzi do zroznicowania opodatkowania wylqcznie w zaleznosci od ustalonego w umowie ter~ninu kapitalizacji odsetek. Udziaf,,lokat antypodatkowych" w og6lriej sumie depozytow gospodarstw do~nowych ksztaftuje

8 sic na poziomie 13 %. Biorqc pod Liwage intensywnq kampanie reklamowq tego typu produktow mozna zakladad, ze w przyszloici nadal by wzrastal. W celu pelne-j realizacji zasady rownoici podatnikow w odniesieniu do przychodow z tytillu odsetek, ktore z nat~iry rzeczy w ujeciu dziennym sq niewielkimi kwotami, proponuje siq zaokrqglanie podstaw opodatkowania, o ktorycll mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o PIT, oraz kwot podatku od tych przychodow pobieranych, do pejnych groszy w gore. Rozwiqzanie takie wydaje sie najbardziej sprawiedliwe dla podatnikow. Rozwiqzanie to pozwoli na pobor podatku w wysokosci zblizonej do nominalnej oraz wykluczy mozliwosc optymalizacji podatkowej przez podmioty Swiadczqce ilsjugi finansowe. Przyjecie reguly zaokrqglania w gore wyeliminuje sytuacje, w ktorych odsetki kapitajowe naliczane bylyby od niewielkich kwot lub w interwajach krotszych jak jeden dzien. Przepisy dotyczqce zasady zaokrqglania wykorzystywane sq jak dotychczas w celu optymalizacji podatkowej w zakresie wypjacanych odsetek od Srodkow pienieznycll zdeponowanych na rachunkach bankowych. Z uwagi na fakt, ze 19 % stawka zryczajtowanego podatku dochodowego jest stosowana rowniez do przychodow uzyskiwanych z tytuju odsetek od - pozyczek oraz odsetek i d yskonta od papierow wartosciowych, zasad ne jest objecie przedmiotowq nowelizacjq rowniez tych tytulow (art. 30a ust. 1 pkt 1-2 ustawy o PIT). PodkreSliC nalezy, ze obecna regula zaokrqglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do pelnych zjotych jest wjasciwa oraz racjonalna. Niewielkie bledy rachunkowe sq korygowane poprzez mechanizm zaokrqglania. Podatnik nie musi nanosic ewentualnych poprawek lub skladad korekty deklaracji. Zatem w zakresie, w jakim mechanizm ten nie jest wykorzystywany do optymalizacji podatkowej (tj. w przypadkach okreslonych w art. 30a ust. I pkt 4-12 oraz art. 29 ust. 1 pkt I ustawy o PIT) zasadne jest stosowanie metody zaokrqgla~~ia okres1one.j wart. 63 tj I Ordynacji podatkowej. Proponuje sic aby projektowane w Ordynacji zmiany dotyczqce zaokrqglania podstawy opodatkowania i podatku od przychodow z kapitajow pienieznych okreslonych w art. 30a ust. I pkt 1-3 i~stawy o PIT weszjy w zycie z dniem I stycznia 2012 r. Z jednej strony pjatnicy bedq mieli dostatecznie duzo czasu na dostosowanie systemow informatycznych zwiqzanych z poborem podatku, z dri~giej natomiast strony zostanie wyznaczona data wejscia w zycie nowyc h rozwiqzali pokrywajqca sic z poczqtkiem roku podatkowego w podatku dochodowy m od osob fizycznych. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem okreilonym w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). OCENA SKUTKOW REGULACJI 1. Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny Projektowana w Ordynacji zmiana wplynie przede wszystkim na klientow instyt~lcji tinansowych (gjownie bankow) oszcz~dzajqcych w formie lokat i rachunkow oszcz~dnosciowych. Skorzysta ta czesc klientow, ktora posiada rachunki oszcz~dnosciowe, na ktorych zdeponowane sq niewielkie kwoty. Przykjadowo osoba, ktora posiada rachunek oszcz~dnosciowy, na ktorym Srednie miesiqczne saldo oszczednosci wynosi zj, przy oprocentowanii~ na poziomie 3% w skali roku i miesiqcznej kapitalizacji odsetek, uzysk~lje n~iesiqcznie 2,5 zl odsetek. Po zaokrqgleniu tej kwoty do 3 zj potrqcany jest podatek w wysokosci

9 I zl. co daje rzeczywiste opodatkowanie na poziomie 40%. Przy nowycl~ zasadach zaokrqglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku, podatek ten wyniesie 48 gr, co oznacza, ze rzeczywiste opodatkowanie rowne bedzie nominalnemu, tj. 19%. Proponowana zlniana pozwoli wyeliminowad. zbyt wysokie opodatkowanie dla niektorych kwot odsetek. Dotychczasowi posiadacze lokat z dziennq kapitalizacjq odsetek osi'qgac bqdq ~nnie-jsze stopy zwrotu netto dla swoich oszczednosci lokowanych w tej formie. Proponowana zmiana nie wptynie na stopy zwrotu osiqgane przez wtaicicieli tradycyjnych depozytow (bez dzie11ne.j kapitalizacji). Proponowana zmiana wptynie na podmioty sektora finansowego, ktore bedq zobowiqzane jako ptatnicy podatku do dostosowania swoich systemow ksiegowych do poboru podatku wedtug nowych zasad. 2. Wyniki konsultacji spolecznych W toku konsultacji spotecznych uwagi do pro-jektu zatozen, na podstawie ktorego zostal opracowany projekt ustawy, zg+osi+y nastqpujqce podmioty: Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych,,LewiatanW 1) ~,)ikorz~~.s~wunie konstrukcji okreslon<j w art. 63 j' 1 Ordynucji podutkowcj nie,je.st nuduzyciem pr-mu - ofirta w postuci kilkudniowej lub jedr~odnio~vej hpi~ulizucji od.setek hvlu wynikiern raosnqcego zupo trzehowuniu z uwugi nu plynnoik,finunso wq Uwaga (do tresci uzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostata uwzgledniona. Oferty bankow sq tak konstruowane, by kwoty otrzymanych odsetek z depozytow nie powodowaly obowiqzku zaptaty podatku - ustalone sq gorne granice depozyt6w. Istnie-je mozliwosc zajozenia wielu lokat w przypadku, gdyby kwota odsetek z depozytu rodzila obowiqzek uiszczenia podatku po jednym dniu kapitalizacji odsetek. Uzycie w projekcie stowa,,naduzywanan oznacza, iz obowiqzujqce przepisy podatkowe sq wykorzystywane przez sektor bankowy do optymalizacji obciqzen podatkowych ich klientow. Poza tyln wyraz.,naduzywane" nie wywotuje jakichkolwiek prawnych konsekwencji. Ponadto zdaniem PKPP Lewiatan banki mogq ko11tynuowac dziatalnosc kredytowq dzieki lokatom z jednodniowq kapitalizacjq odsetek. Tak postawiona teza implikuje wniosek, ze wyel iminowanie depozyt6w z jednodniowq kapitalizacjq odsetek spowoduje zaprzestanie dzia+alnosci kredytowej bankow. Poglqdu tego nie mozna podzielic; 2) klienci mogq zniechqcik siq do oszczqdzuniu, czego skutkieni hqdzie spudek wartosci depoz-ytdw, zn~niejszenie ukcji kredytowej, nijszu konsump<ju U waga (do tresci uzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjn ych) nie zostata uwzglqdniona. lstnieje ryzyko, ze niewielka czesc klientow bankow poszuka alterriatywnych form oszczedzania - wielkosci tej nie da sie na cl~wile obecnq oszacowac - jednakze nadal to bedzie popularna forlna oszczedzania z uwagi na bezpieczehstwo; lokaty bankowe objete sq systenlem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do rownowa~.tosci 100 tys. EUR. Ponadto przy lokatacl~ z gory wiadomo jaka bedzie kwota odsetek w okreslonytn terminie. Zate~n z uwagi na przewidywalnosc i bezpieczenstwo wydaje sic, ze lokaty bedq nadal popularnq formq oszczqdzania. Niewykluczone rowniez, iz w celu zatrzymania lub zyskania nowych klientow ban ki podn iosq oprocentowan ie depozytow;

10 3) proponotllunu zmiunu bqdzie u'otyczyi. tylko wqskiej kategorii produktci~rl IV odniesienizr do ostih,fiycznych, co stanowic hqdzie ulyiom w jednolitej dotqd metodzie zuokrqglunia podstu~) opodutko~~~ania i kwot podatku U waga (do tresci ilzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostala uwzglqdniona. Przede wszystkim zakres zmiany ma dotyczyc produktow, laore sq wykorzystywane na duzq skalq do optymalizacji podatkowej - tj. lokat o jednodniowej kapitalizacji (art. 30a ust. I pkt 3 ustawy o PIT). Z uwagi na mozliwosd stworzenia podobnego mechanizmu w zakresie przychodow z odsetek od pozyczek oraz odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych (wypjata odsetek w okreslonej wysokosci i terminie) zasadne jest objqcie zakresem zmian rowniez tych przypadkow (art. 30a ust. 1 pkt 1-2 ustawy o PIT). W stosunku do pozostajych przychodow (dochodow) zasadne jest stosowanie obecnie obowiqzujqcych zasad ustalania podstawy opodatkowania oraz podatku. Naleiy zauwazyc, iz obecnie zasada zaokrqglania podstawy opodatkowania i podatku nie znajduje zastosowania do optat okreslonych w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych; 4) ohecnie nie jest zach~~iuna konkurencju pomiedzy instytucjami, ktdre qfirzrjq prodziktji 3 krecitkimi okr*t..sunti kupitaliza~ji u tukimi, ktcire tych produktow nie qferujq Uwaga (do tresci ilzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostala 11 wzg lqdniona. Dysproporcje w zakresie oferowanych przez banki depozytow z jednodniowq lub ki l kudniowq kapital izacjq odsetek mogq zaklocac konkurencjq; 5) M).~ytz~ucji gdy ~larto.fi. przychodzi z odsetek ~ryniesie I gr podatek rhwniei ~yniesie I gr a ~)icc 0 0 Proponuje sie zuokrqglunie kwot mniejszych niz 5 gr MI hi, u rdbvne luh ~ryv?.sze nii 5 gr MI gbrq Uwaga nie zostata uwzglqdniona. Przedstawiona sytuacja jest malo prawdopodobna. Aby kwota odsetek wyniosla 1 gr klient banku musiajby w danym okresie rozliczeniowym zdeponowac na lokacie lub RORze kwotq 20 gr (przy oprocentowaniu 5%). Zdecydowanie wiqksze oplaty klient uisci na rzecz banku z tyti~lu prowadzenia rachunku (zalozenie lokaty na kwotq 20 gr wydaje siq by6 niemozliwe, poniewaz banki okreslajq minimalne limity deponowanych na lokacie Srodkow tinansowych). Ponadto zaproponowana przez PKPP Lewiatan konstrukcja moze rowniei zostac wykorzystana przez sektor finansowy do optymalizacji zobowiqzan podatkowych swoich klientow; 6) prc?jektowuna t~owelizacju hqdzie miei. znaczenie dlu caiego sektorn jinunsolvego, cr nit. tylko dlu hunkcjw U waga (do tresci uzasadnienia a nie do zaproponowanych rozwiqzan legislacyjnych) nie zostala uwzglqdniona. W pkt C.1.5 projektu zalozen wprost stwierdzono, iz proponowana zmiana wplynie na klientow instytucji finansowych (przede wszystkim bankow) oraz na podmioty sektora finansowego, ktore bqdq zobowiqzane jako platnicy podatku do dostosowania swoich systemow ksiqgowych do poboru podatku wedlug nowych zasad; 7) proponowone roz~viqzuniu ~~pro~i)udzq dualizm sposobzi zuokrqgluniu ou'setek dla rcichzmk(i~v ot~vo I*_-onych przed i po ducie wejicia ich M) zycie. Proponuje siq ~vt<j.+cie 11) 5ycie projekto~~wnych przepisci~l z cniem I styczniu 2012 r. lub.szeiciomiesieczne vucutio legis Uwaga przedstawiona w zdaniu drugim zostala uwzglqdniona;

11 8) postulut wpro~vadzenia zwolnienia od sporzqdzunia it~fi,t-niuqji IF'T- I R,jes'/i pt-zychtid podatnika nie przekroczy ustalonej hloty Uwaga nie zostala uwzglqdniona. IFT-I R, jak kazdy inny obowiqzek informacyjny. ma na celu pozyskanie przez organy skarbowe rzetelnej i kompletnej informacji na temat przychodow (dochodow) osiqganych w Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentow oraz wysokoici zaplaconego podatku. lnformacje takie sq nastqpnie przekazywane - w ramach procedury wy~niany inforrmacji podatkowych - admin istracjom podatkowym panstw, z ktorymi Rzeczpospol ita Polska zawarla wiqzqce uniowy w tym zakresie. Odstqpienie od gromadzenia informacji I FT- I R w odniesieniu do przychodow ponizej pewnej kwoty (np. proponowanych 5 PLN) mogloby ;7ostac odczytane jako naruszenie postanowieri zawartych umow i narazid Rzeczpospolitq Polskq na pewne reperkusje. Rzeczpospolita Polska nie moze w jednostronny sposob decydowad, jakie informacje n~ajq zliaczenie bqdi nie d la innych administrac-ji podatkowych. - Wylqczenie czeici przycliod6w z obowiqzku informacyjnego IFT-I R skomplikowaloby rowniez wypelnianie w istocie prostego obowiqzku. Koniecznosc przestrzegania limitu kwoty, kt6ra rodzilaby obowiqzek zlozenia informacji w odniesieniu do wybra~iycll kategorii przychodow (dochodow), mogloby by6 bardzie-j uciqzliwe dla platnikow niz jednozllaczliy obowiqzek przedkladania takiej informacji w kazdej sytuacji. Zwiqzek Bankow Polskich I) zuproponowana konstrukcja wptynie nu zmniejszenie skionno.\:ci do oszcz~dzaniu obpvateli 11' sytuacji, gdy potrzebny jest kapitai nu dulsze jhansowunie ~*zr.ostu go.spodurczego (ogruniczona zostunie akcju kredytowu bankdtr~). ZBP proponuje ztrlolnii. z podulku ck)chou'o~?ego od osoh,fizycznych diugote~minowe oszczeu'zunie ohy~vu/eii, loko~vune M' Polsce nu okres pt-zynujniniej 2 lu/ Uwagi nie zostaly uwzglednione. OdnoSnie uwagi okreslonej w zdaniu pierwszym aktualne pozostaje stanowisko zajete do uwagi PKPP Lewiatana w pkt 2. W przypadku propozycji zwolnienia z podatku dlugoterminowego oszczedzania (minimum 2 lata) nalezy zauwazyc, iz c~leni rozwiqzan zapropo~iowanych w projekcie zalozen bylo uszczelnienie systeniu podatkowego poprzez opodatkowanie odsetek kapitalowych niezaleznie od ich wysokoici. W prowadzanie nowej preferenc-j i podatkowej, majqcej wedlug ZBP zachecic do dlugoterminowego oszczedzariia spowodowaloby rozszczelnienie systemu podatkowego i zawezenie bazy podatkowej. Nie mozna rowniez wykluczyc, iz sektor finansowy moglby wykorzystywac takq preferencjq do opty~nalizacji zobowiqzan podatkowych swoich klientow. lvalezy rowniez zaznaczyd, iz wprowadzenie kolejnej preferencji podatkowej negatywnie wplynie na wielkosd dochodow budzetowych; 2) nieuprawnione jest sforn~uiowunie, zgodnie z ktdrym MI przjpudku kon/ o.sohi.s/yc/i rtniunu zusud zaokrqglania bedzie co do zasudy neutrulna dlu hudzeru. Nukiudj) jukie hunki hqtlq musiaiy poniesc wpiynq tlfektywnie nu obnizenie wptywd~l z podu/ku dochodowego W przypadku kont osobistych, nalezy zakladad, iz bezposredni skutek budzetowy proponowane-j regulacji bedzie neutralny. W odniesietiiu do mniejszych sald (niskicli miesiecznych odsetek) wystqpi podatek, podczas gdy obecne zasady zaokrqglania nie skutkowaly obowiqzkiem jego zaplaty, natomiast w odniesieniu do pewnych zakres6w sald wplywy mogq okazad sie nizsze niz obecnie. Wplywy budzetowe z tego tytulu ~iie powinny wiqc ulec zwiekszeniu lub zniniejszeniu, zatem zmiana w tym zakresie bedzie neutralna dla budzetu.

12 Nie moina wykluczyi, iz posrednio proponowane rozwiqzanie mote wplynqc na zmniejszenie dochodow budzetowych z tytuly podatku CIT z uwagi na koniecznosc poniesienia kosztow zwiqzanych ze zmianq systemow informatycznych, jednakze bqdzie to zjawisko jednorazowe; 3) z u~vugi r,u koniecznosc dostoso14~uniu.svstemtiw infbrmu~cznych oruz ~ryelirnino~~nnie dzrulnc,qo,fimkcjonowuniu zusud zaokrqglen proponuje sie minimum.sze.(.ciomie.~iqczno vncatio legis Uwaga zostala ~~wzglqdniona poprzez wskazanie daty wejscia w zycie projektowanej regulacji w dniu I stycznia r. Zwiqzek Rzemiosla Polskiego ZRP opowiudu sic zu \vpro~ludzeniem zwolnieniu od podutku z odsetek kupitutowych. Ponudto zduniem ZRP zuproponowune M) tej cze.4~1' zalojen rozwiqzunia bedq mialy destrukcyjny ~lp&lv nu system pmwn podutkowego i niepotrzebnie go skomplikujq. ZRP stoi rdwniei nu stunotvisku, te zuproponowane zmi~iny nie siu-iy dobrze ideulowi pruwu, jako instytucji ju.sn<j, prost~j i nien~ymugujyc<j od podutniku szczegcilowego pla-7ygoto~~uniu i specjulizucji w tym zakresie. Uwagi nie zaslugujq na uwzglqdnienie. OdnoSnie do zwolnienia z podatku aktualna pozostaje uwaga okreilona w pkt I w czqsci odnoszqcej siq do uwag Zwiqzku Bankow Polskich. Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania oraz podatku jest skutkiem wykorzystywanej na szerokq skalq przez instytucje finansowe optymalizacji podatkowej. Majqc zatem na wzglqdzie uszczelnienie systemu podatkowego oraz urzeczywistnienie zasad rownosci i powszechnosci opodatkowania zasadne jest doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania i podatku w stosunku do niektorych kategorii przychodow. Projekt zalozen, na podstawie ktorego zostal opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, zostal i~dostqpniony w Biuletynie lnformacji Publicznej Ministerstwa Finansow, zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z poin. zm.). Zaden z podmiotow nie zgtosil zainteresowania pracami nad ww. projektami w trybie przepisow tej ustawy. 3. Wpbw aktu normatywnego na sektor finansow publicznych Wpsowadzenie projektowanych w Ordynacji zmian nie pociqgnie za sobq zwiqkszenia wydatkow z budietu panstwa oraz budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego. W calosciowym rozrachunku proponowane rozwiqzanie bqdzie korzystne dla budzetu panstwa - wplywy z podatku dochodowego od Srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach podatnikow powinny zwiqkszyc sie, poczqwszy od 2012 r. o okolo 380 mln zl rocznie. WartoSC te i~stalono przy zalozeniu Sredniego oprocentowania lokat na poziomie 5% rocznie. Przy zalozeniu wzrostu stop procentowych oraz poszerzenia oferty lokat,,antypodatkowych" bankow skutki dla budzetu panstwa mogq by6 znacznie wyisze. W kalkulacji nic uwzgledniono spoldzielczych kas oszczqdnosciowo-kredytowych (brak danych). W kalkulacji nie uwzglqdniono rowniei elementu behawioralnego, tj. zmiany zachowali inwestycyjnych dotychczasowych posiadaczy lokat,,antypodatkowych", co przy zaloieniu zmiany formy inwestowania przez dotychczasowych beneficjentow,,lokat antypodatkowych" ~noie obnizac skutek budzetowy proponowanej zmiany. W takiej sytuacji odpowiednio powinny wzrosnqi. wplywy z opodatkowania dochodow z akcji lub funduszy kapitalowych.

13 Wpiywy podatku od dochodow z tytulu odsetek od pozyczek, odsetek i dyskonta od papierow wartoiciowych oraz odsetek lub inriych przycliodow od Srodkow pieniqznych zgrornadzonych na rachun ku podatni ka (innych formach oszczqdzania, przechowywania lub i~~westowania) od 2004 r. przedstawiajq siq w sposob nastqpujqcy: Wyszczegolnienie ODSETKI OD POZYCZEK. (Z WYJqTKlEM GDY UDZIELANIE POZYCZEK JEST PRZEDM IO'rEM DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ), ODSETKI I DYSKONTO OD PAPIEROW WARTOSCIOWYCH (ART. 30A UST. I PKT I i 2 USTA WY o PIT) ODSETKI LUB INNE PRZYCHODY OD SRODKOW PIENIE$NYCH ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU PODATNIKA LUB W INNYCH FORMACH OSZCZ FDZAN I A, PRZECHOWY WANIA LUB INWESTOWANIA (AR7: 30A UST. I PKT3 USTA WY o PIT) + N - r: E 3 3 W przypadku kont osobistych zmiana zasad zaokrqglania bqdzie co do zasady neutralna dla budzetu. W zaleznosci od poziomu oprocentowania rachunku oraz wysokosci miesiqcznego salda podatek bqdzie wiqkszy lub mniejszy. W przypadku mniejszych sald (niskich miesiqcznych odsetek) wystqpi podatek, podczas gdy obecne zasady zaokrqglania nie skutkowaiy obowiqzkiem jcgo zaplaty. Przy zaiozeniu, ze w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje 33 mln rachunk6w bankowych, Srednie miesiqczne saldo wynosi zi a Srednie oprocentowanie w skali roku ksztaitu-je siq na poziomie 1%, wplywy z podatku powinny zwiqkszyd siq o ok. 60 mln zl. W odniesieniu do pewnych zakresow sald wpiywy mogq okazac siq nizsze riii obecne (co wiqze sit. ze zmniejszeniem rzeczywistego opodatkowania - zr6wnaniem go z opodatkowaniem nominalnym). W zakresie opodatkowania przychodow z odsetek od pozyczek (z wyjqtkiem, gdy udzielenie pozyczki jest przedmiotem dziaialnoici gospodarczej) oraz odsetek i dyskont od papierow wartosciowych wielkosci zmian nie bqdq tak znaczne jak w przypadku opodatkowania odsetek od Srod kow zdeponowanych na roznego rodzaju rachun kacli i lokatach. Nalezy jednak zalozyd (brak jest danych wskazujqcych w ilu przypadkach nastqpowalo zaokrqglenie podstawy opodatkowa~iia i podatku na korzysc podatnika, a w ilu przypadkacl~ na jego niekorzysc). iz zmiana zasad zaokrqglania podstawy bqdzie w tyni zakresie neutralna dla budzetu patistwa. Prawdopodobne wydaje siq, iz proponowane rozwiqzanie ~noze wpiynqd na zmniejszenie dochod6w budzetowych z tytuiu podatku CIT z uwagi na ko~iiecznosc poniesienia przez instytuc-je finansowe kosztow zwiqzanych ze zmianq systemow informatycznych (ktore zostanq

14 zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodow w CIT), jednakze bqdzie to uszczuplenie jednorazowe o stosunkowo niewielkiej wartoici, kt6rej na chwilq obecnq nie mo2na oszacowac. 4. Wpfyw aktu normatywnego na rynek pracy WejScie w iycie ustawy nie bqdzie miato wplywu na rynek pracy. 5. Wpfyw aktu normatywnego na konkurencyjnosc gospodarki i przedsiebiorczoik, w tym na fun kcjonowanie przedsiebiorstw Projektowana ustawa moze miek wplyw na konkurencyjnosc sektora finansowego (m.in. banki, spoldzielcze kasy oszcz~dnoiciowo-kredytowe) z uwagi na koniecznoic modyfikacji oferowanych produktow finansowych. 6. Wpfyw aktu normatywnego na sytuacje i rozwoj regionalny WejScie w zycie ustawy nie bqdzie miato wptywu na sytuacjq i rozw6j regionalny.

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie: Uwagi i propozycje poprawek do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r.

Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-68-08 Druk nr 553 Warszawa, 20 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r.

ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI. z dnia... 2014 r. ROZPORZf\DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia... 2014 r. w sprawie przekazania rozpoznawania wniosk6w o nadanie klauzuli wykonalnosci decyzjom wydanym przez Rad((, Komisjft Europejsk~b Europejski Bank

Bardziej szczegółowo

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych

Korzysci, szanse i zagroienia wynfkajaee z jednolitego systemu ochrony patentowej dla jednostek naukowych Dr hab, prof. UW Krystyna Szczepanowska - Kozlowska Katedra Prawa Wla8no~ciIntelektualnej i D6br Niematerialnych Wydzial Prawa Uniwersytet Warszawski Warszawa, 25 czerwca 2012 r, Korzysci, szanse i zagroienia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych.

ze przedmiotowy projekt rozporzq_dzenia byt przedmiotem uzgodnien i konsultacji publicznych. Minister Zdrowia Material do rozpatrze nia na posiedzeniu Rady Ministr6w wdniu 31 marca 2015 r. Warszawa, 1 8 MAR. 2015 NS0.0212.3.2015.1.MP Pan Maciej Berek KANCELARIA PREZESA RAOY M INISTROW Departament

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska

Artykuły publikowane w Bezpiecznym Banku są recenzowane. Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Dr Agnieszka Alińska ISSN 1429-2939 jest czasopismem wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Misją czasopisma jest wspomaganie rozwoju badań i propagowanie wiedzy z zakresu gwarancji depozytów, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy

Projektowane rozwiązanie moŝe stanowić alternatywę takŝe z perspektywy samej instytucji kredytowej, gdyŝ przekształcenie jej oddziału w bank krajowy UZASADNIENIE Część ogólna Celem planowanej nowelizacji jest wprowadzenie do obecnie obowiązującej ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), dalej

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07 Druk nr 1680 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM Projekt z dnia 30.06.2014 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I. Opis tematyki: 1. System zabezpieczeń finansowych Działalność biur podróży, poza przepisami ogólnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo