OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104"

Transkrypt

1 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH TYCHY, UL. FILARETÓW 31 AUTOR OPRACOWANIA : mgr inż. Zbigniew Cyganik rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 251/93

2 Data: styczeń 2010 SPIS TREŚCI Strona I. DANE OGÓLNE 3 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Cel i zakres opracowania 3 II. DANE WYJŚCIOWE 4 1. Ogólna charakterystyka obiektu 4 2. Konstrukcja obiektu 4 3. Zestawienie powierzchni i zagospodarowanie obiektu 5 III. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 6 1. Wysokość budynku grupa wysokości 6 2. Klasyfikacja pożarowa obiektu 6 3. Klasa odporności pożarowej budynku 6 4. Podział na strefy pożarowe 6 5. Warunki ewakuacji 7 6. Elementy wykończenia wnętrz 8 7. Instalacje użytkowe w budynku 8 8. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie 8 9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe 9 IV. WNIOSKI Z ISTNIEJĄCEGO STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 9 V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA 9 VI. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE - ZALECENIA 10 2

3 3

4 I. DANE OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Tychach przy ul. Katowickiej Podstawa opracowania 1/ Umowa Nr DTE 342 / U / 297 / 10 / 2009 z dnia r. 2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami/. 3/ Dokumentacja przekazana przez Zleceniodawcę. 4/ Obowiązujące przepisy i Polskie Normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 5/ Przeprowadzona inwentaryzacja i pomiary w budynku. 3. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest określenie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla analizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zapewniających bezpieczeństwo pożarowe w budynku, a przede wszystkim eliminujących zagrożenie życia ludzi przez zapewnienie, w miarę technicznych możliwości, bezpiecznych warunków ewakuacji w przypadku pożaru. Zakresem opracowania objęto : 1/ Ustalenie głównych parametrów pożarowo-technicznych charakteryzujących budynek tj. : - grupę wysokości, - kategorię zagrożenia ludzi, - klasę odporności pożarowej budynku. 2/ Określenie nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku, uwzględniając wymagania zawarte w : - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80, poz. 563/, - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami/. 3/ Przedstawienie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. 4

5 II. DANE WYJŚCIOWE 1. Ogólna charakterystyka obiektu Budynek został wzniesiony w roku 1889 jako budynek mieszkalny wielorodzinny, obecnie stanowi własność Gminy Miasta Tychy, pełniąc funkcję mieszkalną wielorodzinną z lokalami socjalnymi. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Liczba lokali mieszkalnych 9, obecnie w budynku zamieszkuje 38 osób. Na parterze zlokalizowany jest wydzielony lokal handlowy (sklep ogólnospożywczy). Dane techniczne, charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy 215 m 2, powierzchnia użytkowa 476,67 m 2, kubatura 2153,0 m 3, ilość kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze użytkowe z lokalami mieszkalnymi, ilość kondygnacji podziemnych 1 (piwnice w części nieużytkowane), wysokość budynku budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym o wysokości H = +11,50 m : budynek niski (N). 2. Konstrukcja obiektu Budynek o konstrukcji tradycyjnej: - ławy fundamentowe betonowe, - ściany piwnicy murowane z cegły ceramicznej pełnej, - ściany nośne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej, - ściany podziału wewnętrznego murowane z cegły ceramicznej pełnej, - stropy nad piwnicami odcinkowe z cegły ceramicznej pełnej, - stropy nad kondygnacjami nadziemnymi o konstrukcji drewnianej, belkowe z podsufitką otynkowaną (tynk cementowo-wapienny na trzcinie), - pomieszczenia na poddaszu wydzielone są od drewnianej konstrukcji dachu podsufitka wykonaną z pełnego deskowania i tynku na trzcinie w części suprema + tynk (z uwagi na brak zgody mieszkańców na wykonanie odkrywek nie można szczegółowo określić warstw stropodachu nad poddaszem), - dach o konstrukcji nośnej drewnianej, kryty papą na pełnym deskowaniu i gontami bitumicznymi. Klatka schodowa wewnętrzna ze schodami dwubiegowymi prostymi o konstrukcji nośnej stalowej ze stopniami drewnianymi. Parametry techniczno-użytkowe klatki schodowej: 5

6 - szerokość biegu : 1,02 1,05 m, - szerokość spocznika : 1,32 1,45 m. Schody prowadzące do piwnic wydzielone są z przestrzeni klatki schodowej : biegiem schodów prowadzącym na piętro, ścianką pełną wykonaną z cegły ceramicznej pełnej oraz drzwiami jednoskrzydłowymi drewnianymi pełnymi zwykłymi. Wejście/wyjście główne z budynku bezpośrednio z klatki schodowej zamykane drzwiami rozwieranymi dwuskrzydłowymi o szerokości 1,20 m, szerokość skrzydła podstawowego 0,80 m, drzwi otwierane na zewnątrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji). 3. Zestawienie powierzchni i zagospodarowanie obiektu Na poszczególnych kondygnacjach budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowano : a) piwnica - pow. użyt. 98,0 m 2 : pomieszczenia nieużytkowane, b) parter - pow. użyt. 162,0 m 2 : 1 lokal handlowy, 2 lokale mieszkalne + klatka schodowa, c) I piętro - pow. użyt. 158,0 m 2 : 4 lokale mieszkalne + klatka schodowa, d) poddasze - pow. użyt. 142,0 m 2 : 3 lokale mieszkalne + klatka schodowa. Ilość osób zamieszkałych w obiekcie do 38. 6

7 III. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 1. Wysokość budynku ilość kondygnacji : 2 nadziemne + poddasze, wysokość : +11,50 m, grupa wysokości - budynek niski (N). 2. Klasyfikacja pożarowa obiektu Zgodnie z pełnioną funkcją, budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza się do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi. 3. Klasa odporności pożarowej budynku Budynek powinien być wykonany co najmniej w klasie D odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia. Klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku przedstawiono w tabeli Nr 1. Tabela Nr 1 Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, ul. Katowicka 104 Nazwa elementu budowlanego Nazwa materiału budowlanego Ściany nośne zewnętrzne : - cegła ceramiczna pełna, Ściany nośne wewnętrzne : - cegła ceramiczna pełna, Ściany działowe : - cegła ceramiczna pełna, Stropy nad piwnicami : - odcinkowy z cegły ceramicznej pełnej Stropy nad parterem i piętrem : - drewniane belkowe z podsufitką (tynk na trzcinie) Stropy nad poddaszem w części mieszkalnej: - drewniane belkowe z podsufitką (tynk na trzcinie) Konstrukcja dachu: - krokwie drewniane + pełne deskowanie + papa Klasa odporności ogniowej Stopień rozprzestrzeniania ognia REI 120 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 120 Nie rozprzestrzeniające ognia EI 60 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 60 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 30 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 15 Nie rozprzestrzeniające ognia ( - ) Silnie rozprzestrzeniający ogień Budynek nie spełnia wymagań klasy odporności pożarowej w związku z palną konstrukcją dachu. ( - ) element bezklasowy 4. Podział na strefy pożarowe Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla analizowanego budynku wynosi 8000 m 2. Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 476,67 m 2. 7

8 Wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej są spełnione. 5. Warunki ewakuacji Wymagania ewakuacyjne regulują postanowienia rozdziału 4, dział VI - bezpieczeństwo pożarowe, warunków technicznych, na podstawie których przeprowadzono analizę warunków ewakuacji występujących w budynku mieszkalnym. Podstawowe wymagania przepisów w zakresie ewakuacji dotyczą : a) ilości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, b) długości przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu, c) długości drogi ewakuacyjnej, d) warunków wydzielenia korytarzy i klatek schodowych. Rozporządzenie [1] definiuje, że : 1/ długość drogi ewakuacyjnej (dojście ewakuacyjne) mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej (np. korytarza) od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, 2/ za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Budynek mieszkalny : - maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji do 15 osób, - ilość dojść ewakuacyjnych (kierunków ewakuacji) 1, - maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 12 m - dopuszczalna długość 40 m, - maksymalna długość drogi ewakuacyjnej wynosi: 38 m - mierzona od wyjścia z lokalu mieszkalnego usytuowanego na poddaszu po korytarzu poddasza i biegach klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz budynku - przy dopuszczalnej długości 60 m, - główne wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej przez drzwi rozwierane dwuskrzydłowe o szerokości 1,20 m w świetle ościeżnicy, skrzydło podstawowe o szerokości 0,8 m, otwierane na zewnątrz, - klatka schodowa o parametrach użytkowych: 8

9 schody dwubiegowe proste o konstrukcji nośnej stalowej, stopnie drewniane, szerokość biegu (mierzona między poręczą balustrady a ścianą) - 1,02 1,05 m, szerokość spocznika : 1,32 1,45 m. Parametry techniczno-użytkowe schodów w klatce schodowej nie spełniają normatywów w zakresie szerokości biegów i spoczników - nie ma technicznych możliwości dostosowania szerokości biegów i spoczników do wymaganej wielkości tj. biegi : 1,20 m, spoczniki : 1,50 m, z uwagi na układ nośny ścian klatki schodowej. Istniejąca szerokość biegów schodów w klatce schodowej jest mniejsza o 15 % od szerokości wymaganej (normatywnej tj.1,20 m). Istniejąca szerokość spoczników schodów w klatce schodowej jest mniejsza o 12 % od szerokości wymaganej (normatywnej tj. 1,50 m). 6. Elementy wykończenia wnętrz Na klatce schodowej nie stwierdzono występowania łatwo zapalnych okładzin ścian i sufitów. Schody posiadają konstrukcję nośną stalową oraz stopnice drewniane o gr. 2,5 cm (element palny silnie rozprzestrzeniający ogień). 7. Instalacje użytkowe w budynku Budynek wyposażony jest w : - instalację elektryczną, brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - instalację wodociągową i kanalizacyjną. - instalacja grzewcza indywidualna w postaci pieców węglowych, przewody kominowe murowane z cegły ceramicznej. 8. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie Urządzenia przeciwpożarowe są to urządzenia służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których są zainstalowane, a w szczególności : stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe i urządzenia oddymiające. Z uwagi na istniejące parametry pożarowo-techniczne budynku mieszkalnego (budynek niski, ZL IV) stosowanie urządzeń przeciwpożarowych w analizowanym budynku mieszkalnym nie jest wymagane. 9

10 9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest w ramach jednostki osadniczej. W promieniu 75 m od budynku nie stwierdzono żadnych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 10. Drogi pożarowe Dojazd do analizowanego budynku mieszkalnego zapewnia ul. Katowicka. Parametry technicznoużytkowe ul. Katowickiej spełniają wymagania stawiane drogom pożarowym. Z uwagi na charakterystykę pożarowo-techniczną budynku mieszkalnego (budynek niski, ZL IV) nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu pożarowego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/. IV. WNIOSKI Z ISTNIEJĄCEGO STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU. Przeprowadzona analiza warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Katowickiej 104 w Tychach wykazała, następujące nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym : 1. Budynek nie posiada wymaganej klasy odporności pożarowej z uwagi na palne elementy konstrukcyjne dachu - są to elementy silnie rozprzestrzeniające ogień. 2. Klatka schodowa stanowiąca jedyną pionową drogę ewakuacji, posiada schody, które nie spełniają normatywów w zakresie szerokości biegów i spoczników. 3. Schody nie mają wymaganej klasy odporności ogniowej, posiadają konstrukcję nośna stalową ze stopnicami drewnianymi (element palny silnie rozprzestrzeniający ogień). 4. Brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA 1. Zapewnienie klatki schodowej ze schodami prostymi o normatywnej szerokości dla biegów i spoczników schodów z uwagi na istniejący układ nośny ścian klatki schodowej. 10

11 VI. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE - ZALECENIA 1. Zapewnić wymaganą klasę odporności pożarowej budynku przez wykonanie następujących zabezpieczeń przeciwpożarowych : a) drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyć ogniochronnie do stopnia niezapalności (NRO), należy zastosować środki ogniochronne z aktualnymi aprobatami technicznymi np. system ogniochronny Amarvin, Ogniochron lub inny równorzędny, b) przy najbliższym remoncie drewnianą konstrukcję stropu poddasza obudować od strony pomieszczeń na poddaszu okładzinami ogniochronnymi o klasie EI 30 zastosować obudowanie płytami gipsowo-kartonowymi typ GKF - technologia wykonania jak w aprobatach technicznych ITB wydanych dla firmy KNAUF lub RIGIPS. 2. Stalową konstrukcję nośną biegów schodów wraz z drewnianymi stopnicami obudować od strony klatki schodowej dwoma warstwami płyt g-k typ GKF (2 x 12,5 mm), a drewniane stopnice schodów zabezpieczyć lakierem ogniochronnym (np. HartzLack SPORT) do stopnia trudno zapalności. 3. Piwnice wydzielić pożarowo : a) stalowe konstrukcję nośną schodów z drewnianymi stopniami, usytuowaną nad zejściem do piwnic, obudować dwoma warstwami płyt GKF (2 x 12,5 mm), b) w wejściu do piwnic zamontować drzwi przeciwpożarowe klasy EI 30, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się dymów i gazów pożarowych na klatkę schodową w przypadku powstania pożaru w piwnicach. 4. Drewniane stopnice schodów zabezpieczyć lakierem ogniochronnym (np. HartzLack SPORT) do stopnia trudno zapalności. 5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony na zewnątrz w szafce przyłącza energetycznego oznakować znakiem Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnym z PN-92/N

12 6. Utrzymywać instalacje użytkowe budynku w stanie pełnej sprawności technicznej, prowadzić okresowe badania i przeglądy instalacji zgodnie z wymaganymi czasookresami - zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane. 7. W przypadku stosowania przez mieszkańców budynku urządzeń gazowych zasilanych gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg należy rygorystycznie przestrzegać wymagań określonych w 177 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami/. Uwaga : Po wykonaniu powyższych zaleceń w analizowanym budynku mieszkalnym nie będą występowały warunki stwarzające zagrożenie życia, zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników jak również ekip ratowniczych. 12

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE. Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Ul.Filaretów 31 43-109 TYCHY. Inwestycja: TYCHY, ul.katowicka 225 Dz.

1. DANE OGÓLNE. Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Ul.Filaretów 31 43-109 TYCHY. Inwestycja: TYCHY, ul.katowicka 225 Dz. 1 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DO PROJEKTU MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW EKSPERTYZY TECHNICZNEJ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 8 Olsztyn, ul. Wyszy skiego 16 Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Obiekt: BUDYNEK BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Lokalizacja: Zambrów ul. Obwodowa 2 Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Autor: inŝ.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Ekspertyza w zakresie stanu ochrony p.poż. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie 1 z 12 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ części budynku przeznaczonego na Młodzieżowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 13 Olsztyn, ul. Malewskiego 2b Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO PODPIS USSŁŁUGI I PPRROJ JEEKKTTOWEE KALMAR MARCIIN MACIIEJJEWSKII PPONI IŃSSKKI IEEGO 88//2277,, 8888- -110000 Innoowrrooccł I łaaw NIPP 555566- -222255- -3355- -5599 TEMAT OBIEKT teel t ll..(005522) ) 33553300332277,,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO PROJEKTÓW SZACHMAT SEBASTIAN MATEJKO UL. GDAŃSKA 40/56 31-411 KRAKÓW 501 120 586 biuro@szachmat.com.pl www.szachmat.com.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania i adaptacji poddasza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

a) wywołujące alarm wyłącznie w miejscu ochranianego obiektu x b) ręcznego sygnalizowania pożaru x

a) wywołujące alarm wyłącznie w miejscu ochranianego obiektu x b) ręcznego sygnalizowania pożaru x Załącznik nr 2 Informacja o zabezpieczeniach przeciwpożarowych TAK NIE Czy obiekty Państwa firmy są wyposażone w sprawne technicznie np.: Automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru do miejsca gdzie pełniony

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 145 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. Temat : ISTNIEJCE BUDYNKI ZESPOŁU SZKOŁ ZAWODOWYCH. Obiekt : ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA. Branża:

METRYKA OPRACOWANIA. Temat : ISTNIEJCE BUDYNKI ZESPOŁU SZKOŁ ZAWODOWYCH. Obiekt : ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA. Branża: PROKO-ART. inż. Józef Śliwka 49-305 BRZEG ul. ks. Makarskiego33/15 NIP 747-154-43-35 Tel. 513-090-524 METRYKA OPRACOWANIA Temat : PROJEKT BUDOWLANY ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE MAJĄCE NA CELU DOSTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE POŁUDNIOWE PIWNICE PAŁACU Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Branża Ochrona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych Budynku Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku SPSK im. Adama Mielęckiego Śląskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach. OPIS TECHNICZNY 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych PI 15/NNI33/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2. PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec PROJEKT ZAM IENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REM ONTU CZ CI PARTEROWEJ BUDYNKU URZ DU GMINY W SULIKOWIE WRAZ Z LIKWIDACJ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 1. Uchwała Nr XXXIII/1007/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 350/06/12/2013/N/Jasło Zamawiający: Nazwa podmiotu: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle Adres siedziby: ul. Piotra Skargi 84,38-200 Jasło NIP: 685-000-76-93

Bardziej szczegółowo

Procedury ewakuacji w warunkach zagrożenia w Elektrowni Bełchatów

Procedury ewakuacji w warunkach zagrożenia w Elektrowni Bełchatów Procedury ewakuacji w warunkach zagrożenia w Elektrowni Bełchatów Antoszczyk Jan Łódź 19.09.2012 Co to jest ewakuacja? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.1 Przebudowa i wydzielenie p.poż. wewnętrznej klatki schodowej

OPIS TECHNICZNY. 3.1 Przebudowa i wydzielenie p.poż. wewnętrznej klatki schodowej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania: - Umowa - wizja lokalna - inwentaryzacja dla celów projektowych - opinia rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych. I Część budowlana 1 Opis ogólny budynku Budynek wykonany

Bardziej szczegółowo

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji ds opiniowania przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

Ekoenergia Silesia SA

Ekoenergia Silesia SA Załącznik nr 5 do Wytycznych do przetargu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania: Remont i przebudowa powierzchni biurowych na kondygnacji

Bardziej szczegółowo

ALARM EWAKUACYJNY. praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. (procedura) Obiekt: Zespół Szkół w Strzyżowie

ALARM EWAKUACYJNY. praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. (procedura) Obiekt: Zespół Szkół w Strzyżowie ALARM EWAKUACYJNY praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (procedura) Obiekt: Zespół Szkół w Strzyżowie ALARM EWAKUACYJNY praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4 Projekt budowlano - wykonawczy Inwestor : Urząd Miejski Ruda Śląska Projektant : Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

nr. uprawnień data opraco.

nr. uprawnień data opraco. ZAKŁAD REALIZACJI I WYKONAWSTWA INWESTYCJI I 1 N INBUD SPÓŁKA z o.o. 9 B 74 500 CHOJNA ul. BARNKOWO 51 8 U TEL. 0603 051 652 9 D PROJEKTOWANIE NADZORY WYCENA NIERUCHOMOŚCI R NIP 858 000 47 62 REGON 008188411

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy

Program funkcjonalno-uŝytkowy Program funkcjonalno-uŝytkowy Załącznik 8 I. UKŁAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY Analiza moŝliwości lokalizacji budynku Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 42 m x 48 m - około 2016 m 2 Wysokość budynku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O PRZYZNANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku 1. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.3.2014 Data 2014-06-23 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie części dachu wynajętego operatorowi sieci komórkowej i budowli

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ opracowana na podstawie: 2 ust.3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Doc. dr inż. Kajetan Woźniak SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo Semestr VII www.wseiz.pl SEMINARIUM DYPLOMOWE RYGORY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

!!! Protokół z okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej * stanu technicznego elewacji budynku mieszkalnego. Informacje ogólne o budynku: Wysokość:

!!! Protokół z okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej * stanu technicznego elewacji budynku mieszkalnego. Informacje ogólne o budynku: Wysokość: Data kontroli: Protokół z okresowej kontroli rocznej / pięcioletniej * stanu technicznego elewacji budynku mieszkalnego Data następnej kontroli: Informacje ogólne o budynku: Nazwa, funkcja: Adres: Właściciel

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a.

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a. ekspertyza techniczna - dotycząca oceny moŝliwości wykonania przebudowy i zmiany sposobu uŝytkowania części budynku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARPLAN Strona 1 z 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY stron 8 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Obiekty do rozbiórki 5. Warunki geotechniczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.09.124.1030 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE

PLAN EWAKUACJI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE PLAN EWAKUACJI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHŁANIOWIE 1 I. Charakterystyka obiektu szkolnego Szkoła Podstawowa w Chłaniowie zlokalizowana jest na terenie wsi Chłaniów. W szkole jest 1 oddział przedszkolny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str.

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str. ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA str. nr 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI str. nr 2 III. DANE OGÓLNE str. nr 3 1. Podstawy formalno prawne 2. Dane ewidencyjne IV. OPIS TECHNICZNY str. nr 4-5 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia

Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia Znak sprawy: UD-VII -WZP-341-58-13-2009 Warszawa, dnia 11.12.2009 r. Do podmiotów które pobrały specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 KONTAKT : TEL. (0-32) 730-25-24, TEL/FAX (0-32) 730-28-76, MAIL: poczta@ pryzmatapa.pl TEMAT : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. B. Chrobrego 25/6 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/28/13 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 05.11.2013r. Do zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU Dawnej łaźni miejskiej - położonego w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. 1. Cel i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr 309/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr309 /2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie Udostępniania nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Oborniki w celu umieszczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13 W OTWOCKU (dz. ewid. nr 8/1, obr.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13 W OTWOCKU (dz. ewid. nr 8/1, obr. Egz. Nr 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13 W OTWOCKU (dz. ewid. nr 8/1, obr. 77) ZARZĄDCA BUDYNKU: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości 00-759

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 Łódź, dnia 8 lutego 2013 r. Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum II 90-019 Łódź. ul. Dowborczyków 5 tel. (42) 253 64 19 fax (42) 253 64 22 www.centrum2.com3.pl ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

44-340 Godów, ul. 1-go Maja 53

44-340 Godów, ul. 1-go Maja 53 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Kontroli Spełnienia Wymagań Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Zakładzie Pracy

Prowadzenie Kontroli Spełnienia Wymagań Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Zakładzie Pracy Prowadzenie Kontroli Spełnienia Wymagań Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Zakładzie Pracy Mirosław Jarosz ZSP w PKN ORLEN S.A. Płock 2009 r Podstawy prawne Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ (SEGMENT B) W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. NIERAD 86 ZLOKALIZOWANEGO W KRYRACH NA DZIAŁCE NR 2083/303

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe. Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A.

PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe. Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A. PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A. Program Szkolenia 1. Podstawowe wiadomości o budynkach. 2. Strefy poŝarowe. 3. Wymagania ewakuacyjne. 4. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo