WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO"

Transkrypt

1 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE NOMINAL POWER THREE PHASE INDUCTION MOTOR Abstract: Three-phase induction motor with a squirrel-cage rotor is the most often applied in the industry as the driving motor. This motors was characterize low cost production and high reliability. previously smooth change of the rotational speed was difficult. Nowadays, when power converters are relatively cheap we easily can regulate rotational speed. The power converters change the frequency of supply by Pulse With Modulation (PWM) and generate higher harmonics orders in the motor. The power converter influence on the nominal power of three phase induction motor was presented in this paper. Tested motor was supply by three-phase harmonic network and by three-phase power converter for the same temperature motor housing. During tests was taken the oscillograms currents and voltage, and then was calculate the amplitude of higher harmonic and efficiency. When power converter supply motor, non-sinusoidal voltage generate higher harmonic order in the motor and increased temperature above nominal. The external cooling must by apply for better ventilations of the motor or the nominal power must by reduced. Supply from power converter in comparison to sinusoidal, causes the lowering the efficiency of energy conversion.. Wstęp Trójfazowe silniki indukcyjne są powszechnie stosowane jako silniki napędowe. Silniki te charakteryzują się niskimi kosztami wytwarzania i wysoką niezawodnością pracy. Podstawowym do niedawna problemem eksploatacyjnym związanym z tego typu mi była stała i trudna do zmiany. Obecnie przy coraz bardziej powszechniejszych i tańszych przekształtnikach energoelektronicznych, powyższy problem traci na znaczeniu. Jako silniki przyszłości przewidywane są układy złożone z indukcyjnego (niekoniecznie trójfazowego) wraz z nabudowanym przekształtnikiem [, 2]. Przekształtniki energoelektroniczne zbudowane są z kilku połączonych ze sobą bloków: prostownika, filtru pośredniczącego i falownika. Blok falownika jest odpowiedzialny za przetworzenie napięcia stałego, na napięcie sinusoidalne przemienne. Realizuje się to poprzez wykorzystanie modulacji szerokości impulsów (z ang. Pulse Width Modulation) PWM. Uzyskane w ten sposób napięcie nie ma przebiegu sinusoidalnego tylko odkształcony, związany z częstotliwością modulacji. Wprowadza to do wyższe częstotliwości (a co za tym idzie wyższe harmoniczne pola), co powoduje zwiększenie strat w silniku, czyli zwiększenie temperatury przy stałej mocy oddawa- nej, lub zmniejszenie mocy oddawanej przy stałej temperaturze. W artykule zostały przedstawione wyniki pomiarów przedstawiające wpływ rodzaju źródła zasilania na moc oddawaną przy stałej temperaturze. 2. Stanowisko pomiarowe, parametry elementów Silnikiem badanym był standardowy trójfazowy silnik indukcyjny produkcji Indukty - Sg 2s-2A-M o parametrach znamionowych przedstawionych w tabeli. Na stanowisku badawczym (rysunek ) silnik został sprzężony z hamownicą prądu stałego o parametrach znamionowych przestawionych w tabeli 2. Silnik badany był zasilany z trójfazowej sieci energetycznej i generatora synchronicznego zasilanie sinusoidalne oraz z przekształtnika energoelektronicznego firmy Ansaldo tabela. Sieć trójfazowa jest typowym źródłem napięcia zasilającego dla takiego indukcyjnego. Charakteryzuje się ona stałą częstotliwością, stałą amplitudą i w odróżnieniu od przemiennika częstotliwości małą zawartością wyższych harmonicznych. W celu uzyskania niższej częstotliwości napięcia zasilającego i zachowaniu małej zawartości wyższych harmonicznych, badany silnik był zasilany z generatora synchronicznego.

2 6 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Tabela. Dane znamionowe Sg 2s-2A-M P N W I N, A U N 4 V n N 22 obr/min η 84 - cos φ N,8 - Prąd znamionowy zasilania Sprawność przy pracy znamionowej Znamionowy współczynnik mocy Tabela2. Dane znamionowe hamownicy PXOD 64a P N W Ia N 6,2 A Ua N 2 V If N,26 A Uf N 22 V n N obr/min hamownicy uzwojenia twornika uzwojenia twornika uzwojenia wzbudzenia uzwojenia wzbudzenia Tabela. Dane znamionowe falownika ANSALDO SVTS22FBBN P N 22 kva U N 8/48 V I N 2/2 A f Hz f 2,-48 Hz zasilania Częstotliwość znamionowa Zakres częstotliwości Tabela 4. Dane wpisane do przekształtnika[] I N, A Prąd znamionowy I N,6 A Prąd jałowy f N Hz Częstotliwość znamionowa RPN N 2 2 obr/min U N 4 V Napięcie znamionowe P N, kw cos φ N,8 - Wartość znamionowa współczynnika mocy η 84 - Sprawność przy pracy znamionowej R S 2 mω Rezystancja stojana P 2 - Liczba biegunów Wyniki pomiarów otrzymane przy zasilaniu sinusoidalnym zostały zestawione z wynikami uzyskanymi z pomiarów przeprowadzonych przy zasilaniu z przekształtnika energoelektronicznego, w którym zostały uwzględnione parametry (tabela 4). Sterowanie silnikiem przez przekształtnik odbywało się przy warunku U/f=constant i częstotliwości nośnej równej khz. Rysunek. Widok stanowiska pomiarowego (od lewej: hamownica prądu stałego, badany silnik, falownik) Silnik badany jest budowy zamkniętej, klasy IP. Przyjęto, że temperatura powietrza wewnątrz korpusu odpowiada temperaturze. Wszystkie pomiary zostały wykonane po

3 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 wstępnym nagrzaniu do temperatury ustalonej, odpowiadającej temperaturze pracy w warunkach znamionowych. Mierzona była temperatura powietrza wewnątrz za pomocą termopary i miernika Metex M-8D. Termopara została umieszczona wewnątrz obudowy, w pobliżu połączeń czołowych, od strony wału.. Wyniki pomiarów W trakcie badań zostały zmierzone prądy i napięcia zasilające i płynące przez silnik, oraz wielkości mechaniczne: prędkość i średni moment wytwarzane przez silnik dla próby obciążenia przy tej samej temperaturze. Poniżej zostały zaprezentowane przebiegi wybranych napięć i prądów zarejestrowanych w trakcie pomiarów za pomocą oscyloskopu cyfrowego marki Textronic dla obciążonego. Badania przeprowadzono dla dwóch częstotliwości: i 4Hz ,,,,2 Rysunek 2. Kształt napięcia zasilającego silnik, przy zasilaniu sinusoidalnym i częstotliwości Hz ,,,,2 Rysunek. Kształt prądu pobieranego przez silnik, przy zasilaniu sinusoidalnym i częstotliwości Hz ,,,,2,2 Rysunek 4. Kształt napięcia zasilającego silnik, przy zasilaniu sinusoidalnym i częstotliwości 4Hz ,,,,2,2 Rysunek. Kształt prądu pobieranego przez silnik, przy zasilaniu sinusoidalnym i częstotliwości 4Hz ,,,,2 Rysunek 6. Przebiegi napięć zasilających przemiennik częstotliwości i silnik, częstotliwość napięcia zasilającego silnik jest równa Hz ,,,,2 Rysunek. Przebiegi prądów pobieranych przez przemiennik częstotliwości i silnik, częstotliwość napięcia zasilającego silnik jest równa Hz

4 8 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/ ,,,,2,2 Rysunek 8. Przebiegi napięć zasilających przemiennik częstotliwości i silnik, częstotliwość napięcia zasilającego silnik jest równa 4Hz ,,,,2,2 Rysunek. Przebiegi prądów pobieranych przez przemiennik częstotliwości i silnik, częstotliwość napięcia zasilającego silnik jest równa 4Hz,2,,8,6,4,2, Rysunek. Zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie przy zasilaniu sinusoidalnym i częstotliwości Hz,2,,8,6,4,2, Rysunek. Zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie przy zasilaniu sinusoidalnym i częstotliwości 4Hz,2,,8,6,4,2, Rysunek 2. Zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie przy zasilaniu z przemiennika częstotliwości i częstotliwości zasilającej silnik równej Hz,2,,8,6,4,2, Rysunek. Zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie przy zasilaniu z przemiennika częstotliwości i częstotliwości zasilającej silnik równej 4Hz Tabela. Wybrane wyniki otrzymane przy zasilaniu sinusoidalnym f U I śr n P m P el η Hz V A obr/min W W % 8, , Tabela 6. Wybrane wyniki otrzymane przy zasilaniu przekształtnikowym f U I śr n P m P el U f I f P elf Hz V A obr/min W W V A Pel, , , ,4 8 Sprawność przetwarzania energii z uwzględnieniem przekształtnika: dla Hz=8% dla 4Hz=6%. Indeks f w symbolach tabeli 6 dotyczy wielkości elektrycznych za falownikiem.

5 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 4. Omówienie wyników Rysunki 2- przedstawiają oscylogramy napięć i prądów zarejestrowanych w trakcie badań. Na rysunkach 2- możemy zaobserwować sinusoidalne przebiegi napięć i prądów. W trakcie tych badań silnik był zasilany za pośrednictwem regulatora indukcyjnego z sieci energetycznej (częstotliwość Hz) i z bezpośrednio z trójfazowej prądnicy synchronicznej (częstotliwość 4Hz). Na rysunkach 6- zaprezentowane zostały oscylogramy napięć i prądów zasilających falownik (napięcie sieci zasilającej i pobierany przez układ prąd), oraz napięcia i prąd pobierany przez silnik. Napięcia zasilające falownik mają kształt sinusoidalny jest to kształt napięcia sieci trójfazowej, zaś napięcie zasilające silnik ma przebieg odkształcony (rysunek 6 i 8). Prąd pobierany przez przekształtnik energoelektroniczny ma kształt odkształcony (impulsowy), zaś prąd pobierany przez silnik ma kształt sinusoidalny (rysunek i ). Rysunki przedstawiają zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach napięć i prądów przedstawionych na rysunkach 2. Rysunki - przedstawiają zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach napięć i prądów przy zasilaniu sinusoidalnym. Możemy zaobserwować niewielką, mniejszą niż % wartość amplitudy napięcia zasilającego i równie małą zawartość, harmoniczną prądu zasilającego (prądu ). Na rysunkach (2 i ) przedstawiających zawartość wyższych harmonicznych przy zasilaniu z przekształtnika energoelektronicznego możemy zauważyć bardzo dużą zawartość wyższych harmonicznych prądu pobieranego przez przekształtnik z sieci energetycznej. Również zawartość wyższych harmonicznych w pozostałych przebiegach jest podwyższona w stosunku do zasilania sinusoidalnego: dla częstotliwości Hz:,, 6 i harmoniczna ma większą wartość, zaś dla zasilania z częstotliwością 4Hz można zaobserwować wzrost harmonicznych napięcia :,,,,. W tabelach i 6 przedstawione zostały wybrane wyniki pomiarów otrzymane przy zasilaniu odpowiednio: sinusoidalnym i z przekształtnika energoelektronicznego. Zmiana źródła zasilania z sinusoidalnego na przekształtnikowy powoduje spadek sprawności : o 6% dla zasilania z częstotliwością Hz i o 4% dla zasilania z częstotliwością 4Hz.. Podsumowanie Wybierając sposób zasilania układu napędowego () należy wcześniej określić parametry jego pracy. Jeżeli silnik ma pracować niedociążony, przy zmiennej prędkości obrotowej, zakup przekształtnika jest dobrym rozwiązaniem. Należy się jednak liczyć z tym, że zasilanie przekształtnikowe przy pracy z częstotliwością znamionową powoduje zmniejszenie sprawności przetwarzania energii i zwiększenie temperatury przy oddawaniu mocy znamionowej przez silnik. Najwyższą sprawność przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną można uzyskać przy zasilaniu sinusoidalnym trójfazowych silników indukcyjnych [4].. Literatura []. Williamson S., Jackson D.C.: Integrated Drives for Industrial Applications, Thirty-fifth International Conference PCIM, -, [2]. Zapaśnik R.: Silnik indukcyjny z wbudowanym przekształtnikiem, Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki, Ustroń -2 marca, -, []. Dokumentacja przemiennika częstotliwości Silcovert SVTS firmy Ansaldo, [4] Boglietti A., Ferraris P., Lazzari M., Profumo F.: Energetic Behaviour of Induction Motors Fed by Inverter Supply, Industry Applications Society Annual Meeting,., Conference Record of the IEEE 2-8 Oct. Page(s): - vol., Autor mgr inż. Adam Rogalski Zakład Maszyn Elektrycznych Politechnika Warszawska Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2-2 jako projekt badawczy.

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ *

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA NA GENEROWANĄ MOC PRZEZ MINI SIŁOWNIĘ WIATROWĄ * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 25-34 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PROFILI ŁOPAT WIRNIKA

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Czy moc jest z nami?

Czy moc jest z nami? Czy moc jest z nami? definiowanie mocy wyjściowej wzmacniaczy Pisząc jakiś czas temu artykuł o końcówkach mocy (MiT 9/2007), próbowałem rzucić trochę światła na kwestię definiowania pojęcia mocy wyjściowej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Różne typy zasilaczy UPS

Różne typy zasilaczy UPS White Paper 1 Wersja 6 Neil Rasmussen > Streszczenie Na rynku funkcjonuje wiele nieporozumień dotyczących różnych typów zasilaczy UPS i ich cech. W tym dokumencie zdefiniowano poszczególne typy zasilaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości

Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog doboru VLT OneGearDrive Moc, sprawność i higiena wszystko w obudowie o jednej tylko wielkości Certyfikat Urządzenie spełnia wymagania EHEDG (European Hygienic Engineering

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie.

Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Artykuł techniczny DHP-M Gruntowa pompa ciepła serii DHP-M Duża moc, wysoka efektywność i inteligentne sterowanie. Od czasu kiedy pompy ciepła zdobyły swoją popularność w domach jednorodzinnych, pojawiło

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 dzisiaj 3 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 Jednofazowe rozwiązanie problemu 4 Nowe znaczenie komfortu 18 Ekstremalne próby wyłącznika zakończone sukcesem 26 FlexMT

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Iwona RYBKA

Wprowadzenie. Iwona RYBKA Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 55, 2012: 46 54 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 55, 2012) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 55, 2012: 46 54 (Sci. Rev. Eng.

Bardziej szczegółowo