Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia menedżerom prowadzenie i zarządzanie przedsiębiorstwami, umożliwia przewidywany rozwój z odpowiednią szybkością i we właściwym kierunku, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Niedocenianie pozytywnych aspektów lub brak systemu kontroli wewnętrznej może spowodować, że założone przez organizację cele i zadania nie zostaną w pełni zrealizowane. Procesy zarządzania i kontroli wewnętrznej są w rzeczywistości ze sobą mocno powiązane, podporządkowane zasadniczemu celowi, tj. osiągnięciu ustalonych dla organizacji celów w sposób ekonomiczny, sprawny i efektywny. Istotną rolę odgrywają w tym procesie kierujący organizacjami, ale również szeregowi pracownicy. Profesjonalna i dalekowzroczna polityka personalna oraz skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi są ważnymi elementami w realizacji wyznaczonych dla kontroli wewnętrznej celów. Kontrola wewnętrzna jest narzędziem zarządzania we współczesnych organizacjach, umożliwiającym uzyskanie racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte. Kontrole wewnętrzne to wszystkie procedury i instrukcje operacyjne, mechanizmy i struktury organizacyjne (hierarchiczne), przepisy i zarządzenia, które organizacja wprowadza w celu osiągnięcia maksimum efektywności swojej działalności, przy możliwie maksymalnym zabezpieczeniu czynności umożliwiających osiągnięcie wysokiej skuteczności. Funkcjonujące w gospodarce przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, lokalizacji czy branży, muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i barierom, do których zaliczyć możemy procesy globalizacji, działanie w warunkach ciągłych

2 20 zmian, konieczność tworzenia kapitału intelektualnego jako źródła przewagi konkurencyjnej. Aby sprostać tym wymaganiom, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach musi być permanentnie doskonalone poprzez wprowadzanie nowych komponentów. Jednym z nich jest m.in. audyt personalny, mający za zadanie doskonalenie funkcji personalnej w organizacji, a co z się tym wiąże, osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo. 2. Audyt personalny jako obszar audytu wewnętrznego Jednym z głównych źródeł sukcesu organizacji na rynku jest posiadany przez nią kapitał ludzki, rozumiany jako ogół wiedzy, doświadczenia, zdolności, motywacji, których nośnikiem są zatrudnieni w niej pracownicy. Dlatego też zasadniczym wyzwaniem staje się odpowiednie spożytkowanie tego kapitału, aby przyczynił się do sukcesu organizacji. Umożliwia to stworzenie swego rodzaju systemu zarządzania tym kapitałem, który będzie zawierał także elementy kontroli. Przedsiębiorstwa mogą funkcjonować bez audytu wewnętrznego, ale na pewno w dłuższym czasie ich działalność nie byłaby skuteczna bez efektywnego systemu kontroli. Dlatego konieczne jest postrzeganie systemu kontroli wewnętrznej w odpowiedniej perspektywie, gdyż staje się on we współczesnych organizacjach warunkiem koniecznym do sprawnego zarządzania. Efektywne kontrole wewnętrzne nie rozwiążą wszystkich problemów przedsiębiorstwa, ale nieskuteczne kontrole wewnętrzne lub ich brak mogą spowodować poważne problemy. Należy przy tym pamiętać, że kontrola wewnętrzna stanowi część, ale nie całość procesu zarządzania i nawet najbardziej efektywne kontrole wewnętrzne nie mogą być traktowane jako lekarstwo na złe decyzje, nieskuteczne zarządzanie lub nieprzewidywalne zewnętrzne zdarzenia. Natomiast dobre zarządzanie i efektywne kontrole wewnętrzne mogą przyczynić się do szybkiego i skutecznego reagowania na nieprzychylne warunki i mogą pomóc w ograniczaniu ich najgorszych skutków [Saunders 2002, s. 19]. Stąd potrzeba stworzenia narzędzia, które wspomoże osiągnięcie przyjętego przez organizację celu. Ponieważ pojęcie audytu jest stosowane w różnych obszarach zarządzania organizacją, począwszy od finansów, poprzez marketing, po zarządzanie zasobami ludzkimi, dlatego zasadne jest określenie tego pojęcia w wymiarze ogólnym, ale w odniesieniu do wnętrza organizacji. Audyt obejmuje niezależne, obiektywne działania o charakterze doradczym, zaprojektowane w celu przysporzenia dodatkowej wartości i usprawnienia zarządzania daną organizacją. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i poprawy skuteczności w zakresie procesów zarządzania i kontroli organizacją. Audyt wewnętrzny jest niewątpliwie narzędziem zarządzania, które służy do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że postawione przed organizacją cele są realizowane,

3 Audyt personalny jako narzędzie wspierające 21 zasady i procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przyjęte wewnętrznie są wdrażane i przestrzegane, mechanizmy i procedury stanowiące system kontroli wewnętrznej są adekwatne i skuteczne w ocenie prawidłowości działania organizacji. Tak więc celami audytu wewnętrznego są: analiza zagrożeń, przed którymi stoi dana organizacja oraz środowiska kontroli wewnętrznej celem ustalenia programu audytu opartego na ocenie zagrożeń, wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanej organizacji, dostarczanie na podstawie oceny systemu kontroli wewnętrznej informacji potwierdzających prawidłowość funkcjonowania organizacji. Działalność komórek audytu wewnętrznego obejmuje przede wszystkim przegląd, ocenę i weryfikację stopnia przestrzegania, efektywności oraz adekwatności mechanizmów kontroli. Funkcja ta ma charakter doradczy, nie dysponuje uprawnieniami władczymi wobec innych osób wewnątrz organizacji, nie ustanawia ani nie wdraża zasad i procedur. Komórki audytu wewnętrznego dokonują jedynie przeglądu zasad, planów, procedur, reguł itp. Aby zapewnić realizację celu audytu wewnętrznego, należy przyjąć szereg podstawowych zasad działania, takich jak: zapewnienie wysokiej jakości audytu, która polega na dążeniu do dostarczeniu kierownictwu usług przynoszących wartość dodaną, poprzez prowadzenie w sposób rzetelny i przejrzysty oceny stanu faktycznego oraz dostarczanie informacji o zakresie wprowadzania koniecznych usprawnień w systemie zarządzania organizacją; profesjonalizm audytorów pracownikom audytu wewnętrznego należy stawiać wysokie wymagania dotyczące umiejętności zawodowych i interpersonalnych na wszystkich szczeblach organizacji oraz zdolności do twórczego myślenia. Audytor powinien potrafić przystosować się do nieustannie zmieniającego się środowiska, w którym musi się orientować w ramach wykonywania różnorodnych zadań audytowych, a także szybko zdobywać wiedzę dotyczącą nowych technik i nowych usług. Konieczne wydaje się, aby audytor w sporządzonych przez siebie dokumentach potrafił przedstawić prostym, przejrzystym językiem problemy opisane językiem specjalistycznym, technicznym czy urzędowym; ukierunkowanie na poprawę działania organizacji ze względu na fakt, że audytorzy zajmują się oceną i diagnozą systemu zarządzania organizacją są zainteresowani, aby ich ustalenia przyczyniły się do poprawy działalności audytowanej organizacji. Istotne jest, aby audytorzy nie wykorzystywali błędów wykrytych w trakcie swoich badań i dociekań do oceniania osób za nie odpowiedzialnych. Audytorów powinno interesować znacznie bardziej skorygowanie istniejącego problemu niż poszczególne błędy;

4 22 wyznaczenie poziomu istotności audytor powinien dla potrzeb audytu ustalić, jaki margines błędów nie stwarza zagrożenia dla działalności organizacji, a tym samym jest akceptowalny. Audytor powinien dążyć do stworzenia stosownych mechanizmów i procedur służących wykrywaniu i zapobieganiu błędom, zwłaszcza w sytuacji, gdy poziom nasilenia błędów zaczyna stawać się z nieuzasadnionych przyczyn wysoki, liczba błędów istotnie się powiększa i staje się coraz bardziej poważna, błędy pociągają za sobą skutki finansowe. Ważne zatem staje się, jaki poziom występowania błędów zostaje uznany za istotny; obiektywizm audytor powinien opierać swoje ustalenia i zalecenia na faktach, a nie na wrażeniach, jakie odniósł w czasie dokonywania badań. Powinien pamiętać, że jego działalność jest tylko usługą świadczoną na rzecz menedżmentu, który musi mieć zaufanie do wyników jego pracy. Audytorzy nie powinni dostosowywać swoich ocen w sprawach dotyczących audytu do oczekiwań innych osób. Zadania audytowe muszą być wykonwane w taki sposób, aby audytorzy nie byli stawiani w sytuacjach, w których czuliby się niezdolnymi do wydawania obiektywnych, zgodnych z ich umiejętnościami i wiedzą zawodową opinii; swoboda porozumiewania się prowadzenie audytu wymaga swobodnego dostępu do informacji oraz niczym nie zakłóconego obiegu informacji, zarówno formalnego, jak i nieformalnego, w górę i w dół hierarchii organizacyjnej. Szczegółowe procedury audytu personalnego jako obszaru audytu wewnętrznego powinny obejmować następujące zagadnienia: planowanie audytu, w powiązaniu z oceną ryzyk mogących występować w audytowanej jednostce, audytowanie badanie ocena, komunikowanie wyników, czynności związane z oceną wykonania zaleceń audytu. Podmiotowy wymiar audytu wewnętrznego stanowić powinna komórka powołana specjalnie do realizacji zadań z tego zakresu. Według E.J. Saundersa samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego powinno być powołane w przedsiębiorstwie, w którym zatrudnionych jest nie mniej niż 30 pracowników merytorycznych świadczących dość szeroki zakres usług komercyjno-handlowych. W mniejszych jednostkach organizacyjnych pewne aspekty czynności audytu wewnętrznego mogą być także spełniane poprzez podział zadań audytowych pomiędzy kluczowych pracowników. Jednakże spełnienie jednego z podstawowych warunków audytu, tj. niezależności badawczej, sprawia, że osoby zajmujące się audytem nie powinny wykonywać ani odpowiadać za czynności, które kontrolują. Jednak to, czy audyt realizowany w danym przedsiębiorstwie będzie wykonywany za pośrednictwem samodzielnego, niezależnego stanowiska, zespołu, działu czy departamentu zależeć będzie od wielkości i specyfiki danego przedsiębiorstwa, zakresu i liczby wykonywanych czynności oraz operacji, struktury organizacyjnej,

5 Audyt personalny jako narzędzie wspierające 23 ogólnego stanu finansowego przedsiębiorstwa, struktury zatrudnionych pracowników. Stąd samo kryterium wielkości przedsiębiorstwa nie może być decydującym czynnikiem, na podstawie którego określa się liczbę pracowników komórki audytu wewnętrznego. Decydować o tym będą także wiedza, umiejętności i doświadczenie tych pracowników. Tworząc taką komórkę, należy opracować profil wymagań, charakteryzujący sylwetkę pracownika zajmującego stanowisko w komórce audytu wewnętrznego. Do wymaganych cech charakterologicznych zaliczyć można [por. Saunders 2002, s. 51]: skrupulatność zwracanie uwagi na szczegóły, wytrwałość nie uleganie szybkiemu zniechęceniu lub znudzeniu, konsekwentność połączona ze zdolnością do ustępstw w sytuacjach, gdy drugiej stronie można przyznać rację, dociekliwość chęć dotarcia do prawdy, umiejętność analitycznego myślenia, obiektywizm, poczucie sprawiedliwości, silne poczucie obowiązku, ale bez przesadnego dogmatyzmu lub pedanterii, lojalność wobec pracodawcy, cierpliwość umiejętność słuchania i spokojnego dyskutowania, zdolność odróżniania spraw ważnych od mało istotnych, samodzielność umiejętność pracy bez nadzoru, umiejętność krytycznej oceny, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. Konstruując profil wymagań, należy zwrócić uwagę także na kwestie etyczne, jak np. dobrą opinię moralno-etyczną, niezagrożony status finansowy (brak większego zadłużenia osobistego). Podstawą stworzenia wizerunku pracownika, który mógłby zająć stanowisko w komórce audytu, jest karta opisu stanowiska audytora. W tabeli 1 zaprezentowano przykładowy opis stanowiska dyrektora komórki audytu wewnętrznego. Tabela 1. Propozycja wzorca karty opisu stanowiska Nazwa przedsiębiorstwa Nazwa stanowiska Jednostka organizacyjna Data sporządzenia I. Streszczenie (podstawowy cel pracy) ABC SA Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego Dział Audytu Wewnętrznego Zarządzanie działem AW, dostarczanie Prezesowi Zarządu i Radzie Nadzorczej obiektywnego zapewnienia niezależnych opinii oraz informacji na temat działalności przedsiębiorstwa, ujawnianie wszelkich braków i nieprawidłowości, czuwanie nad

6 24 cd. tabeli 1 efektywnością systemu kontroli wewnętrznej, procesów zarządzania ryzykiem, przestrzeganiem oraz stosowaniem zarządzeń i procedur przedsiębiorstwa (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i prawnego przedsiębiorstwa oraz wspieranie efektywnej realizacji zadań strategicznych. II. Zależność służbowa: podlega Prezesowi Zarządu (Radzie Nadzorczej) przedsiębiorstwa nadzoruje Pracowników działu AW współpracuje wewnątrz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa wiceprezesi Zarządu Rada Nadzorcza dyrektorzy i kierownicy jednostek współpraca na zewnątrz Urząd Skarbowy NIK zewnętrzne firmy audytorskie inne III. Zadania (lista nie ma charakteru wyczerpującego, służy wskazaniu głównych zadań) 1. Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie uporządkowanego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa: stałe monitorowanie efektywności systemu kontroli wewnętrznej, struktur organizacyjnych i procesów zarządzania, mające na celu wprowadzanie zmian mogących usprawnić działalność i wyeliminowanie występujących nieprawidłowości, ocena prawidłowości podziału kompetencji oraz nadzorowanie ich przestrzegania, ocena prawidłowości obowiązujących procedur oraz nadzorowanie kontroli ich przestrzegania, inicjowanie wniosków i propozycji dotyczących udoskonalenia mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej, procesów zarządzania i elementów struktury organizacyjnej, wewnętrznych regulaminów oraz opiniowanie projektów do zatwierdzenia przez Zarząd, których celem jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa i zapobieżenie wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości, zgodne z zaleceniami Zarządu, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi czy też powołanymi grupami zadaniowymi, celem opiniowania przedsięwzięć związanych z inwestycjami, przekazywanie władzom przedsiębiorstwa opinii dotyczących możliwych zmian mogących usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia.

7 Audyt personalny jako narzędzie wspierające 25 cd. tabeli 1 2. Kontrolowanie działalności poszczególnych jednostek struktur organizacyjnych: przygotowanie, we współpracy z Zarządem, planu audytu poszczególnych jednostek organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których działalność potencjalnie rodzi największe zagrożenia, nadzorowanie realizacji rocznego planu badań i kontroli, organizowanie audytów wstępnych w przypadku pojawienia się przesłanek mogących wskazywać na występowanie nieprawidłowości w pewnych komórkach organizacyjnych, omawianie z kierownikami jednostek wyników przeprowadzonego audytu, sporządzanie raportu pokontrolnego i przedstawienie go Prezesowi lub innemu podmiotowi, kontrola realizacji zaleceń zawartych w raporcie pokontrolnym. 3. Kierowanie działalnością Działu Audytu Wewnętrznego: określanie celów operacyjnych DAW we współpracy z Zarządem, nadzorowanie realizacji przyjętych celów operacyjnych DAW, zapewnienie bieżącego efektywnego i poprawnego funkcjonowania DAW, zapewnienie przestrzegania przepisów związanych z tajemnicą służbową, przepisami BHP i innymi regulacjami, zapewnienie efektywnej realizacji zadań przez podległych pracowników, kierowanie pracami nad projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań mających podnieść efektywność i ułatwić prowadzenie czynności służbowych przez pracowników, zarządzanie budżetem DAW, tworzenie warunków dla ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji kadr DAW, prowadzenie we współpracy z działem zasobów ludzkich naboru nowych pracowników, określanie wymogów, które powinni spełniać pracownicy DAW. 4. Utrzymywanie kontaktów z organami kontroli zewnętrznej w celu zapewnienia realizacji przez przedsiębiorstwo wszystkich wymogów i obowiązków związanych z obowiązującymi przepisami. 5. Bieżące zapoznawanie się z najnowszymi opracowaniami i rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania i audytu wewnętrznego, w celu rozważenia możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwie.

8 26 cd. tabeli 1 6. Dyrektor DAW jest uprawniony do podejmowania decyzji w następujących obszarach: podejmowanie decyzji związanych z realizacją celów operacyjnych DAW, zatwierdzanie wydatków z budżetu DAW, zatrudnianie nowych pracowników. IV. Wymagania Wykształcenie: wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia zawodowe z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego oraz wpis na listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych uznanego instytutu (PIKW, KIBR), szkolenia menedżerskie z zakresu: planowania, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w DAW lub na stanowisku kierowniczym w firmie audytorskiej. Cechy charakteru: dociekliwość, obiektywizm, konsekwencja, poczucie sprawiedliwości, lojalność wobec pracodawcy, poczucie obowiązku, cierpliwość. Umiejętności: analityczne, badawcze, planistyczne, przywódcze. Dodatkowe umiejętności: znajomość standardów i wytycznych stosowanych w audycie wewnętrznym, znajomość różnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa, znajomość obowiązujących regulacji prawnych i związanych z nimi wymogów oraz obowiązków, znajomość techniki komputerowej. V. Warunki pracy Zapewniające sprawne wykonywanie realizowanych zadań. VI. Relacje z innymi stanowiskami Źródło: opracowano na podstawie [Saunders 2002, s ]. Możliwy awans na opisywane stanowisko pracy pracowników DAW spełniających powyższe kryteria. Powołując komórkę audytu wewnętrznego, należy pamiętać, że powinny znaleźć się w niej osoby znające problematykę tych funkcji realizowanych w badanym przedsiębiorstwie. Do funkcji tych bez wątpienia zawsze należy zaliczyć obszar i problematykę zarządzania zasobami ludzkimi. 3. Audyt personalny definicja, zakres, rodzaje Przedstawiona definicja audytu wewnętrznego stanowi podstawę do sformułowania definicji audytu personalnego, rozumianego jako proces usystematyzowanego, niezależnego i metodycznego badania oraz oceny zasobów ludzkich firmy,

9 Audyt personalny jako narzędzie wspierające 27 a także systemu zarządzania tymi zasobami, który ma na celu monitorowanie zgodności ich stanu jest odpowiednimi standardami [Saunders 2002, s. 227]. Powodem podjęcia działań związanych z audytem personalnym jest konieczność permanentnego doskonalenia obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście zadań, jakie ma do zrealizowania firma. Stąd audyt personalny obejmować powinien zarówno analizę i badanie stanu oraz struktury zatrudnienia, jak również badanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w aspektach funkcjonalnych, instytucjonalnych i instrumentalnych. Prace w zakresie audytu personalnego powinny opierać się na ocenie dokonanej przez audytora, dotyczącej ryzyka istotnych błędów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Sama ocena ryzyka stanowi technikę stosowaną do badania potencjalnych zadań audytu oraz wyboru tych zadań, które są narażone na największe ryzyko. Ryzyko rozumiane jest tutaj jako prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub nawet braku działania, którego skutkiem może być powstanie szkody lub też, co częściej zdarza się w przypadku sprawowania funkcji personalnej, nieosiągnięcia wyznaczonych celów lub niezrealizowanie postawionych zadań. Jako przykład takiego niepożądanego zdarzenia można wymienić np. podjęcie błędnej decyzji personalnej na podstawie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych informacji. Ograniczenie ryzyka, podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji jest podstawowym celem audytu personalnego. Audyt personalny należy traktować jako narzędzie usprawniania praktyki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży, w której działa. Jest to efekt postrzegania kapitału ludzkiego w organizacji jako kluczowego czynnika sukcesu każdej firmy. W ramach prowadzonego audytu personalnego można wyróżnić dwa główne kierunki, których realizacja powinna odbywać się równolegle. Są nimi audyt personelu oraz audyt systemu zarządzania zasobami ludzkimi. W pierwszym przypadku badaniem objęty jest nie tylko stan i struktura zatrudnienia, ale również efektywność i koszty wynikające z funkcjonowania pracowników w organizacji. W drugim zaś przypadku pod uwagę bierze się zarówno instytucjonalny, funkcjonalny, jak i instrumentalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi. Stąd prowadzone audyty personalne mogą się w swej istocie różnić zakresem zadaniowym, tj. obszarami, które zostają poddane badaniu, czasem, w którym prowadzona jest analiza, zakresem prowadzonych badań oraz wymiarem podmiotowym. Uwzględniając powyższe można wyróżnić: audyty planowe i nadzwyczajne, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, wstępne i pogłębione, kompleksowe i wycinkowe. Niezależnie od rodzaju prowadzonych badań audytowych warunkiem uczynienia z niego skutecznego instrumentu doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi jest

10 28 opracowanie i przestrzeganie odpowiedniej procedury audytowania, która powinna uwzględniać przyjęte standardy oraz specyfikę danej organizacji. Szczegółowa procedura audytu personalnego, jako wymiaru audytu wewnętrznego, powinna obejmować zagadnienia związane z planowaniem audytu w powiązaniu z oceną ryzyka, w ramach którego wyznaczyć należy cel, przedmiot i zakres audytu. Kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie badań, dokonanie oceny i diagnozy stanu faktycznego w odniesieniu do standardów badania i oceny. W dalszej części procedury powinna nastąpić weryfikacja i interpretacja poczynionych ustaleń oraz przekazanie komunikatu o wynikach audytu zainteresowanym podmiotom, w opracowanym raporcie zawierającego ocenę i rekomendacje. Przyjmuje się, że całą procedurę audytu powinny zakończyć czynności sprawdzające, tj. ocena wykonania zaleceń audytu, co niestety nie zawsze jest realizowane. Efektem audytu personalnego powinien być plan działań ukierunkowanych na doskonalenie praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do celów, zasad i stosowanych procedur. Prace w zakresie audytu personalnego powinny opierać się na ocenie dokonanej przez audytora, dotyczącej ryzyka istotnych błędów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które mają być poddane audytowi. Ocena ryzyka powinna być obecna na każdym etapie pracy audytora poprzedzającym opracowanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu. W ramach oceny ryzyka można wyróżnić dwa zasadnicze etapy: identyfikację obszarów ryzyka w ramach funkcji personalnej oraz analizę ryzyka, w wyniku której zostają uszeregowane obszary ryzyka pod względem ich znaczenia dla zarządzania zasobami ludzkimi. W konsekwencji pozwala to ustalić kolejność przeprowadzenia zadań audytu personalnego. O ile w szeroko rozumianym audycie wewnętrznym nie istnieje uniwersalny zbiór obszarów ryzyka, o tyle w ramach funkcji personalnej takie obszary można określić, znane są bowiem procesy personalne stanowiące źródło wartości realizowanych w ramach polityki personalnej, jakie mogą wystąpić w danej organizacji. [Pocztowski 2003, s. 40] (tabela 2): Zbierając informacje niezbędne do identyfikacji obszarów ryzyka, audytor powinien brać pod uwagę: cele i zadania organizacji w ramach realizowanej polityki personalnej, przepisy prawa pracy (i nie tylko), które narzucają rozwiązania w określonych kwestiach, wyniki (jeżeli takie są) wcześniej przeprowadzonego audytu personalnego, wyniki wcześniej dokonywanych innych ocen adekwatności, efektywności i skuteczności stosowanych narzędzi i metod zarządzania pracownikami, wyniki rozmów przeprowadzonych przez audytora z menedżmentem lub innymi pracownikami, ankiety i kwestionariusze badające opinie pracowników.

11 Audyt personalny jako narzędzie wspierające 29 Tabela 2. Procesy realizowane w ramach funkcji personalnej Nazwa procesu Planowanie zasobów ludzkich Kształtowanie stanu i struktury personelu Zarządzanie efektywnością pracy Kształtowanie wynagrodzeń Rozwój zasobów ludzkich Kształtowanie warunków i stosunków pracy Administrowanie sprawami personalnymi Doskonalenie organizacji i zarządzania funkcją personalną Cel procesu opracowanie planów strategicznych i operacyjnych optymalizacja zatrudnienia produktywność, jakość, zachowania dochody, koszty, motywacja kompetencje, kariery komfort pracy i klimat społeczny poziom obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego innowacje podnoszące efektywność funkcjonowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi Źródło: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 40. Istotne jest, aby audytor zapewnił sobie dostęp do najważniejszych (i nie tylko) źródeł informacji o wszystkim, co dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z najważniejszych źródeł informacji są rozmowy z pracownikami audytowanej organizacji, bowiem na ogół wiedzą oni znacznie więcej niż audytor na temat określonego problemu i mogą zaproponować jego rozwiązanie. Dlatego też jedną z ważnych ról audytora jest zdobycie zaufania i wyjaśnienie, że skutkiem zbierania przez niego informacji nie będą represje ze strony kierownictwa, a jedynie ewentualne podjęcie działań prewencyjnych w celu zapewnienia prawidłowego działania organizacji w sferze zarządzania pracownikami. Dokonując analizy napływających informacji, audytor powinien zwrócić uwagę na newralgiczne punkty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, którymi mogą być np.: cele i zadania postawione przed organizacją w obszarze funkcji personalnej, przepisy prawa pracy wpływające na działania w ramach polityki personalnej, działania optymalizujące stan i strukturę zatrudnienia, kwalifikacje, kompetencje zatrudnionych pracowników, postawy etyczne pracowników, ich nastawienie i motywację w stosunku do realizacji zadań, koszty pracy i efekty działalności pracowników. Przydzielenie zadania audytowego, które zwykle jest określane przez głównego audytora (może nim być np. dyrektor lub kierownik powołanej komórki ds. audytu), rozpoczyna wykonanie badania. Związane jest ono z konstruowaniem listy weryfikacyjnej i planowaniem zadania audytowego. Celem utworzenia

12 30 takiej listy weryfikacyjnej jest udokumentowanie informacji przedstawionych w planowaniu zadania audytowego. Rozpoczęcie badania audytorskiego powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem wstępnego przeglądu, którego celem jest uzyskanie informacji potrzebnych do opracowania programu zadania audytowego. Wstępny przegląd polega na zbieraniu informacji o badanej działalności, bez ich szczegółowej weryfikacji. Do głównych celów takiego przeglądu zalicza się m.in. zrozumienie badanej działalności, wyodrębnienie istotnych obszarów wymagających szczególnej uwagi, uzyskanie informacji ułatwiających przeprowadzenie zadania audytowego, ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzenie zadania audytowego w danym obszarze. Zebrane na tym etapie informacje stanowią dla audytora podstawę do opisania obszaru, procesu (uporządkowany logicznie ciąg czynności, działań, decyzji, których efektem jest powstanie wartości dodanej w postaci dającej się określić zmiany w środowisku), który ma być poddany badaniu w trakcie zadania audytowego. Istotne jest zastosowanie na etapie planowania zadania audytowego i w trakcie realizacji badania odpowiedniej techniki, która doprowadzi do pożądanego wyniku. Wśród stosowanych technik najczęściej wyróżnia się: wywiad, analizę porównawczą, technikę testową, listy pytań kontrolnych czy kwestionariusze kontroli. Kolejna faza, czyli czynności audytorskie, powinna być przeprowadzona w sposób metodyczny, zgodnie z ustalonymi celami i według ustalonego zakresu audytu i planu pracy. Czynności audytorskie mogą obejmować wstępny przegląd celem uzyskania informacji związanych z ogólną organizacją zarządzania zasobami ludzkimi, instrumentami, metodami stosowanymi w audytowanym obszarze; przeprowadzenie badań właściwych w tych obszarach, które w szczególności zostały określone w planie audytu przy zastosowaniu odpowiedniej techniki. Dokonanie czynności audytorskich powinno dać możliwość udzielenia odpowiedzi na pięć kluczowych pytań: co jest tj. stwierdzenie stanu istniejącego, co powinno być pytanie o kryteria, co z tego wynika określenie skutku, dlaczego tak się stało przyczyny, co należy zrobić zalecenie. Zamknięciem zadania audytowego jest przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzenia audytu personalnego, którego celem jest dostarczenie obiektywnych informacji i zaleceń stanowiących podstawę do podjęcia właściwych decyzji. Dlatego też w ostatecznym sprawozdaniu, będącym wynikiem końcowym każdego zadania audytowego, powinny się znaleźć w szczególności następujące informacje: cel przeprowadzenia zadania audytowego, zakres przedmiotowy, ustalenia stanu faktycznego, określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych błędów. Jasne określenie celu

13 Audyt personalny jako narzędzie wspierające 31 zadania audytowego jest wręcz konieczne do prawidłowej oceny jego wyników. Wskazanie zakresu audytu personalnego umożliwia zainteresowanym osobom orientację w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, którego dotyczyło badanie. Nieodzownym elementem jest ustalenie stanu faktycznego potrzebne do uzasadnienia lub wyjaśnienia uwag i wniosków, jak również analiza przyczyn i skutków ujawnionych uchybień. 4. Audyt personalny korzyści z zastosowania w organizacji Wdrożenie audytu personalnego jako narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi może dostarczyć wielu korzyści, istotnych nie tylko z punktu widzenia zwiększenia efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, ale i dla całej organizacji. Do najczęściej wskazywanych korzyści zalicza się [Zarządzanie 2000, s. 234]: określenie wkładu wnoszonego przez dział personalny w funkcjonowanie organizacji, doskonalenie profesjonalnego wizerunku działu personalnego, przyczynianie się do wzrostu odpowiedzialności i profesjonalizmu pracowników działu personalnego, określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności działu personalnego, stymulowanie spójności polityki i działań w obszarze zasobów ludzkich, identyfikacja istotnych problemów personalnych, zapewnienie zgodności polityki personalnej z wymogami prawa, racjonalizacja kosztów pracy poprzez udoskonalenie stosowanych procedur, przyczynianie się do akceptacji koniecznych zmian roli i miejsca działu personalnego, dokonanie przeglądu systemu informacji personalnej w organizacji. Przedstawione korzyści, które może nieść ze sobą wdrożenie audytu personalnego w organizacji, wskazują na szeroki zakres badań i analiz koniecznych do przeprowadzenia, aby w pełni zdiagnozować sytuację zarządzania zasobami ludzkimi. Tak obszerny zakres badawczy, z wykorzystaniem wtórnych i pierwotnych źródeł informacji, stwarza konieczność zastosowania wielu metod i technik badawczych, pozwalających na przedstawienie nie tylko ilościowego, ale także jakościowego obrazu realizacji funkcji personalnej w organizacji.

14 32 Literatura Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Fitz-enc J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie [1998], pod red. M. Gablety, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. Saunders E.J. [2002], Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Edukator, Częstochowa. Sekuła Z. [1999], Controlling personalny, cz. I i II, TNOiK, Bydgoszcz. Stepniewski J. [2001], Audyt i diagnostyka firmy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. Zarządzanie personelem dziś i jutro [2000], pod red. Z. Janowskiej, Absolwent, Łódź. The Personnel Audit as a Tool for Perfecting Human Resources Management In this article, the author presents the key methodological assumptions involved in implementing a personnel audit as a tool for increasing the effectiveness of human resources management. The author presents the personnel audit as one element of the internal audit; for this reason the concept of the internal audit is first explained in order that the personnel audit can be defined in this context. Using the audit as a human resources tool necessitates the development of rules for the application of this instrument, as well as audit procedures and techniques. The article focuses precisely upon this issue. The author concludes with a review of the benefits that the application of a personnel audit in an organisation may bring.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6.10.2015 r. WSTĘP Karta Audytu Wewnętrznego została opracowana zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Programu zapewniania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego

Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego Elżbieta Paliga Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Plan 1. Model kontroli zarządczej 2.

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 49/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2012r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nazwa i adres JSFP Gmina Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul Grudziądzkiej 30. Cel dokumentu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC Wstęp i definicje Podstawą opracowania Karty Audytu Wewnętrznego jest Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. W dniu 2.12.2010 r. Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 70 ust. 6 ustawy z 27.8.2009

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia nr 197/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2011r. Karta Audytu Wewnętrznego Niniejsza Karta została opracowana w oparciu o wzór Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. w Sądzie Okręgowym w Krakowie

REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. w Sądzie Okręgowym w Krakowie REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Sądzie Okręgowym w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa sposób prowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 2 Misją Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Załącznik do Zarządzenia Nr 551/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 kwietnia 2016r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Wstęp Karta audytu wraz z Kodeksem etyki i Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa: a) cele

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej

Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej Opracowano na podstawie informacji: Marcin Dobruk, Mirosław Stasik KSAP I. Co to jest jakość w kontroli? Co

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa POLITYKA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ CENTRUM Zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zadania zapewniającego

Sprawozdanie z zadania zapewniającego Numer sprawy: Numer dokumentu roboczego: Sprawozdanie z zadania zapewniającego Rozdział 1 Wprowadzenie 1. Temat zadania zapewniającego 2. Numer zadania zapewniającego 3. Podstawa przeprowadzenia zadania

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 102/05

Zarządzenie Nr 102/05 Zarządzenie Nr 102/05 Starosty Kartuskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych L.p. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TAK NIE NIE W PEŁN I

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r.

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr O ~ /2014 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia jakości działalności kontrolnej prowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo