WIZYTY PROFILAKTYCZNE CONAJMIEJ 1 W MIESI CU ZAWANSOWANE BEZPIECZEÑSTWO KOPIE BEZPIECZEÑSTWA TWOJA FIRMA WDRA ANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIZYTY PROFILAKTYCZNE CONAJMIEJ 1 W MIESI CU ZAWANSOWANE BEZPIECZEÑSTWO KOPIE BEZPIECZEÑSTWA TWOJA FIRMA WDRA ANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1

2 Jako firma It Partners dzia³amy na Polskim rynku ju od 7 lat. Okres naszej dzia³alnoœci pozwoli³ nam na zdobycie doœwiadczenia i uznania wielu klientów. G³ównym celem naszej dzia³alnoœci jest obs³uga informatyczna firm. Nasi klienci mog¹ liczyæ na profesjonaln¹ pomoc wykwalifikowanych specjalistów z ro nych dziedzin IT: Informatycy, programiœci, administratorzy sieci. Proponujemy dwa sposoby wspó³pracy: Pogotowie informatyczne Mo ecie Pañstwo zamówiæ ka d¹ us³ugê informatyczn¹ oraz usuwanie usterek na wezwanie u ytkownika spowodowane wszelkimi problemami z komputerami lub sieci¹. Obs³uga informatyczna Na podstawie sta³ej, miesiêcznej, zrycza³towanej op³aty nasza firma œwiadczy us³ugi z zakresu obs³ugi informatycznej co gwarantuje Pañstwu niezawodnoœæ w dzia³aniu systemu informatycznego. Korzyœci dla twojej firmy DOJAZD OD 30 MINUT WIZYTY PROFILAKTYCZNE CONAJMIEJ 1 W MIESI CU AUDYT KONTROLNY ZAPEWNIENIE CI G OŒCI PRACY ZAWANSOWANE BEZPIECZEÑSTWO KOPIE BEZPIECZEÑSTWA TWOJA FIRMA ZDALNY DOZÓR STANOWISKA, SIECI WSZELKIE PRACE NA WEZWANIE KLIENTA AUDYT LEGALNOŒCI OPROGRAMOWANIA WDRA ANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA SPRZÊT ZASTÊPCZY W RAZIE AWARII KONTROLA ZASOBÓW Zachêcamy Pañstwa do skorzystania bezp³atnych konsultacji, porad i sugestii w celu usprawnienia systemu informatycznego oraz wprowadzenia nowych technologii. Prosimy o kontakt mailowy na adres lub pod numerami telefonów (0-32) , (032) dy urny informatyk 24h na dobê

3 1. Dojazd do 30 minut Nasi pracownicy przeznaczeni do opieki nad systemem informatycznym naszych klientów reaguj¹ natychmiastowo na ka de wezwanie. Dla zachowania ci¹g³oœci pracy mog¹ dojechaæ do Pañstwa firmy ju od 30 minut i szybko rozwi¹zaæ istniej¹cy problem. 2. Zaawansowane bezpieczeñstwo Wdra aj¹c politykê bezpieczeñstwa wœród naszych klientów wykonujemy instalacjê firewalli, ids-ów, programów antywirusowych chroni¹cych przed zagro eniami z sieci Internet. Zabezpieczamy równie naszych klientów przed kradzie ami i zniszczeniem danych przez osoby postronne jak i samych pracowników firmy. 3. Zdalny nadzór stanowiska sieci Rozwi¹zywanie problemów dotycz¹cych ka dego stanowiska komputerowego mo e nast¹piæ zdalnie jeœli tylko pozwalaj¹ na to warunki techniczne. Po przyjêciu zg³oszenia informatyk loguje siê za pomoc¹ sieci Internet na stanowisko komputerowe, którego dotycz¹ nieprawid³owoœci i usuwa awariê. 4. Audyt i legalnoœæ oprogramowania Na yczenie nasi specjaliœci na bie ¹co sprawdzaj¹ legalnoœæ programów instalowanych na komputerach w Pañstwa firmie. Dziêki temu gwarantujemy Pañstwu bezpieczeñstwo w razie kontroli legalnoœci oprogramowania, prowadzonego w Polsce przez BSA w asyœcie Policji. 5. Sprzêt zastêpczy w razie awarii Wiemy jak wa ne dla naszych klientów jest zachowanie ci¹g³oœci pracy poszczególnych stanowisk w Pañstwa firmie. Dlatego te w przypadku koniecznoœci naprawy serwisowej sprzêtu, który uleg³ awarii otrzymuj¹ Pañstwo sprzêt zastêpczy (stanowisko komputerowe, laptop, router) na czas usuniêcia problemu. 6. Kontrola zasobów Dokonuj¹c przegl¹du stanu technicznego sprzêtu komputerowego klientów, nasi pracownicy œwiadcz¹ us³ugi doradztwa w razie koniecznoœci jego modernizacji oraz aktualizacji oprogramowania. Zapewniamy mo liwoœæ blokady wyznaczonych programów u ywanych czêsto przez pracowników bez wiedzy i zgody pracodawcy (programy P2P, gadu-gadu itp.)

4 7. Wdro enie nowego oprogramowania Jeœli uwa aj¹ Pañstwo, e istniej¹ce w firmie oprogramowanie jest wadliwe i nie jest dostosowane do charakteru Pañstwa prowadzonej dzia³alnoœci, nasi specjaliœci stworz¹ oprogramowanie dedykowane dla Pañstwa, dostosowane w 100% do Pañstwa potrzeb. 8. Wszelkie prace na wezwanie klienta Nasi specjaliœci s¹ do Pañstwa dyspozycji 24 godziny na dobê. Jeœli zauwa ¹ Pañstwo problem z dzia³aniem sprzêtu komputerowego lub oprogramowania wystarczy jeden telefon. Szybka reakcja naszego pracownika rozwi¹ e Pañstwa problem. 9. Kopie bezpieczeñstwa Zdaj¹c sobie sprawê z wagi danych, jakimi dysponuj¹ nasi klienci proponujemy wykonywanie kopii bezpieczeñstwa, które w razie wyst¹pienia awarii sprzêtowych pozwala na odtworzenie struktury i pozwoli unikn¹æ wysokich kosztów odzyskiwania danych z uszkodzonych lub poddanych dzia³aniom wirusa dysków twardych. Backup rêczny: Wskazane przez Pañstwa dane zostaj¹ zarchiwizowane z komputerów na noœniki trwa³e (streamer, DVD), gwarantuj¹ce odczyt zapisanych danych do 25 lat. Backup automatyczny: Za pomoc¹ urz¹dzenia sieciowego (serwera kopii bezpieczeñstwa) automatycznie, cyklicznie nastêpuje zgranie danych z wskazanej lokalizacji (komputera, dysku, katalogu) na dysk sieciowy.czêste stosowanie w serwerze kopii bezpieczeñstwa dodatkowego dysku, pracuj¹cego w trybie mirror (lustrzana kopia dysku pierwotnego) daje wy sze bezpieczeñstwo danych. 10. Zapewnienie ci¹g³oœci pracy Nasza firma zapewnia Pañstwu profilaktyczne wizyty informatyka, co najmniej raz w miesi¹cu. Zdalny nadzór, dojazd w 30 min., sprzêt zastêpczy w przypadku awarii. Wszystko to sprawia, e pracownik Pañstwa firmy ma zapewni¹ ci¹g³oœæ swojej pracy i 100% bezpieczeñstwo. 11. Audyt kontrolny Jest comiesiêczn¹, wizyt¹ technika (nawet w przypadku braku zg³oszeñ awarii) w celu kontroli poprawnoœci funkcjonowania ka dego stanowiska komputerowego. Dziêki takiemu dzia³aniu wszelkie nieprawid³owoœci mo na wykryæ natychmiastowo, co oszczêdza Pañstwa czas i pieni¹dze. Ka dorazowo, po wykonanej kontroli nasz pracownik wydaje na piœmie osobie upowa nionej, raport z przeprowadzonych na stanowisku dzia³añ oraz ewentualne propozycje i sugestie dotycz¹ce pracy komputera.

5 12. Zaopatrzenie przedsiêbiorstw Dziêki bezpoœrednim kontaktom z producentami sprzêtu komputerowego naszych klientów zaopatrujemy w wysokiej klasy sprzêt, po doskona³ych cenach. Wiele produktów jest opatrzon¹ do ywotni¹ gwarancj¹ co jest ofert¹ bezkonkurencyjn¹ na rynku. Zanim kupisz gdzie indziej zapytaj nas o cenê!!!!! 13. Monitoring W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo tak e mo liwoœæ wdro enia cyfrowego monitoringu obiektów: zewnêtrznego oraz pomieszczeñ wewn¹trz budynków. W zale noœci od potrzeb oferujemy rozwi¹zania z zastosowaniem kamer: statycznych, obrotowych, dziennych, nocnych, kolorowych, monochromatycznych czy te na podczerwieñ. Zalet¹ cyfrowego monitoringu s¹ jego du e mo liwoœci: obserwacja obiektu bezpoœrednio za pomoc¹ przegl¹darki www komputera, wybór rejestrowanego materia³u (np. rejestrowanie wy³¹cznie ruchu w polu widzenia kamery). Dodatkow¹ zalet¹ mo e byæ rozwi¹zanie bezprzewodowe cyfrowego monitoringu, stosowane z powodzeniem przez administratorów budynków zabytkowych i wszêdzie tam gdzie zastosowanie po³¹czeñ kablowych jest k³opotliwe, wrêcz niemo liwe. 14. Nowe technologie Dbaj¹c o interesy naszych klientów oraz chc¹c ograniczyæ koszta po³¹czeñ telefonicznych faxów itp. proponujemy wdro enie technologii VOIP (telefonii przy u yciu po³¹czenia internetowego). Zastêpuj¹c klasyczn¹ telefoniê VOIP-em, nasi klienci zyskuj¹: - do 80% oszczêdnoœci - brak abonamentu telefonicznego - p³atnoœæ tylko za wykonane rozmowy (od 6 groszy za minutê) - bezp³atne naliczanie sekundowe - biling telefoniczny dostêpny przez przegl¹darkê www komputera. 15. Kursy i szkolenia Zapewniamy klientom przeszkolenie pracowników firmy w zakresie obs³ugi komputera oraz oprogramowania stosowanego w firmie. Nasi specjaliœci prowadz¹ tak e kursy pracy w œrodowisku internetowym, podnosz¹c tym samym bezpieczeñstwo, zmniejszaj¹c ryzyko ataku internetowego czy ryzyko uszkodzenia sprzêtu poprzez dzia³anie wirusów, utraty danych lub ich kradzie.

6 16.Sieæ informatyczna budowa oraz obs³uga Œwiadczymy us³ugi w zakresie budowy sieci informatycznych oraz ich modernizacje a tak e budowa serwerowni itp. Optymalna konfiguracja istniej¹cych sieci pod k¹tem bezpieczeñstwa, wydajnoœci. Instalowanie zasobów sieciowych (drukarek, dysków, plików) 17.Internet Zakup i administracja domen¹ Projektowanie strony www oraz administracja (serwer wirtualny) Obs³uga kont poczty 18.Czyszczenie i pielêgnacja Czyszczenie komputera z kurzu wewn¹trz (zmniejszenie ryzyka elektrycznego uszkodzenia elementów komputera) Czyszczenie zewnêtrzne œrodkami do pielêgnacji Pomiar sprawnoœci ch³odzenia temperatur To wszystko mo esz mieæ ju od 150 z³ 49 z³ Miesiêcznie

7 Dlaczego warto zleciæ obs³ugê informatyczna naszej firmie Nasza firma Etatowy pracownik gwarancja dostêpu do fachowej pomocy mo e udaæ siê na zwolnienie lekarskie. niski poziom kosztów obs³ugi (rycza³t) Wysokie koszty zatrudnienia specjalisty. dostêp do najnowszych technologii i rozwi¹zañ brak problemu z tytu³u œwiadczeñ socjalnych dla pracowników koniecznoœæ regularnych szkoleñ zwi¹zana z podnoszeniem kwalifikacji przerwy urlopowe i inne œwiadczenia socjalne dla pracowników dostêp do grupy specjalistów z ró nych dziedzin informatycznych w¹ska specjalizacja ograniczj¹ca dostêp do wiedzy z zagadnieñ zabezpieczenie przed odejœciem z pracy przeszkolonego pracownika konsulting (doradztwo)zawarty w cenie us³ugi problem znalezieniai wykwalifikowania nastêpcy w przypadku rezygnacji z pracy brak gwarancji doboru optymalnych rozwi¹zañ IT dopasowanych do potrzeb biznesu gwarancja poufnoœci niebezpieczeñstwo wyp³ywu wa nych przetwarzanych danych informacji wew. w przypadku (regulowana prawnie) utraty pracownika niskie koszty rozwi¹zania zawartej umowy du e koszty rozwi¹zania umowy o pracê Dlaczego warto zdecydowaæ siê na nasze us³ugi je eli chodzi o koszta Firmy która posiada 25 stanowisk komputerowych ZUS Podatek doch. Wynagrodzenie Faktura VAT 980 Koszt utrzymania pracownika ³¹cznie 5030 z³ Koszt utrzymania przez nasza firmê 980 z³ Zachêcamy Pañstwa do skorzystania bezp³atnych konsultacji, porad i sugestii w celu usprawnienia systemu informatycznego oraz wprowadzenia nowych technologii. Prosimy o kontakt mailowy na adres lub pod numerami telefonów (0-32) , (032) dy urny informatyk 24h na dobê

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Zrób u ytek z domowej sieci

Zrób u ytek z domowej sieci Korzystanie z Internetu to nie tylko przegl¹danie stron WWW, to równie mo liwoœæ przekszta³cenia, niewielkim kosztem, zwyk³ego domu w multimedialne centrum rozrywki... MICHA STÊPIEÑ INTERNET Zrób u ytek

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych Micha³ Wolañski - student SGH Warszawa i Fachhochschule Gelsenkichen SPRZEDA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ INTERNET Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych obecnie przed wiêkszoœci¹

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo