BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT"

Transkrypt

1

2 Korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem informatyki s¹ trudne do przecenienia. Informatyka jest dziœ tak naturalnym, e wrêcz niezauwa alnym sk³adnikiem procesów realizowanych w ka dej Organizacji. O tym jak kluczowe znaczenie ma informatyka okazuje siê dopiero wówczas, gdy staje siê niedostêpna. Wspó³czesnoœæ charakteryzuje siê tym, e najnowsze rozwi¹zania technologiczne s¹ dostêpne niezale nie od wielkoœci Organizacji. Zarówno wielkie, miêdzynarodowe korporacje jak i ma³e, kilkuosobowe firmy mog¹ korzystaæ dziœ na równych, korzystnych zasadach z najnowszych wersji systemu operacyjnego, bazy danych, oprogramowania biurowego itp. kupowanego w dodatku na specjalnych warunkach wraz z nowym sprzêtem, który mo e pochodziæ od wielu konkuruj¹cych ze sob¹ producentów. Co wybraæ, aby wybraæ najlepiej? Czym siê kierowaæ? Jak po³¹czyæ nowe elementy informatycznej uk³adanki z ju posiadanymi zasobami? To pytania jakie stawia sobie przed zakupem ka dy u ytkownik informatyki. Organizacje, niezale nie od wielkoœci, posiadaj¹ zró nicowane, homogeniczne œrodowisko, a wybór najlepszej opcji, najlepszego kierunku rozwoju nie zawsze jest tak oczywisty. Nie dziwi fakt, e powsta³o tak wiele firm informatycznych specjalizuj¹cych siê w integracji IT, czyli w procesie ³¹czenia ze sob¹ zró nicowanych rozwi¹zañ, tak aby uzyskaæ efekt synergii. Nasz¹ ofertê dzielimy na: Rozwi¹zania dedykowane, dostosowane do wielkoœci Organizacji pocz¹wszy od 5-10, poprzez 10-30, do powy ej 30 stanowisk komputerowych; Systemy archiwizacji; Zabezpieczenia sieci; Wirtualizacja; Active Directory; System poczty elektronicznej; Audyt informatyczny; Doradztwo, serwis i outsourcing; Dostawy sprzêtu; Dostawy oprogramowania. Specjalne miejsce w naszej ofercie poœwiêciliœmy profesjonalnym rozwi¹zaniom œciœle dedykowanym bezpieczeñstwu. Jesteœmy partnerem biznesowym liderów tego segmentu: F-Secure, Fortinet i wy³¹cznym przedstawicielem na Polskê oprogramowania Safetica. Na tle konkurencji nasz¹ ofertê wyró nia unikalne podejœcie do wymagañ klientów w zakresie bezpieczeñstwa informatycznego. Producenci przyzwyczaili nas do rosn¹cej niezawodnoœci technologii informatycznych, przez co zapominamy, i gromadzone mudnie informacje na twardym dysku komputera mog¹ w u³amku sekundy znikn¹æ, lub te mog¹ zostaæ skradzione. Integruj¹c œrodowisko informatyczne k³adziemy silny nacisk na bezpieczeñstwo informatyczne Organizacji. Warto wspomnieæ, e nasi klienci maj¹ mo liwoœæ realizacji zakupów on-line z wykorzystaniem sklepu internetowego BiznesLink bezpoœrednio u najwiêkszego polskiego dystrybutora ABC Data.

3 Rozwi¹zania Dedykowane Umiejêtnoœæ szybkiego dostosowywania siê do potrzeb rynku i wysoka jakoœæ obs³ugi stanowi¹, niezale nie od wielkoœci organizacji, klucz do sukcesu. Organizacje, niezale nie od wielkoœci, mog¹ w równym stopniu korzystaæ z najnowszych technologii informatycznych. Problemy: Niska wydajnoœæ serwerów; D³ugotrwa³a archiwizacja - wykonywana czêœciowo rêcznie, zbyt du e kopie nie mieszcz¹ce siê na noœniku; Problemy z podtrzymaniem napiêcia w przypadku awarii zasilania; Serwery w obudowach typu Tower nie zapewniaj¹ce bezawaryjnej eksploatacji; Brak w³asnego serwera poczty elektronicznej. Proponowane rozwi¹zanie: Analiza potrzeb i rozbudowa serwerów lub optymalizacja infrastruktury; Centralna archiwizacja z u yciem mechanizmów Disk-To-Disk-To-Tape; Analiza zapotrzebowania na zasilania i dobór odpowiedniej mocy urz¹dzeñ przeznaczonych do pracy sieciowej; Wdro enie w³asnego serwera poczty; Szafa rack na serwery; Zaawansowane rozwi¹zania zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo. Proponowane rozwi¹zanie: Wdro enie dedykowanego serwera domenowego do zarz¹dzania œrodowiskiem; Wdro enie wewnêtrznego serwera poczty elektronicznej; Centralizacja archiwizacji na noœnikach taœmowych lub dyskach wymiennych; Uruchomienie zaawansowanej zapory; ogniowej z logowaniem zdarzeñ oraz us³ugami zdalnego dostêpu do sieci lokalnej; Optymalizacja i dostosowanie architektury; œrodowiska serwerowego do wymaganych zasad bezpieczeñstwa, z zastosowaniem rozwi¹zañ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo we wszystkich obszarach. Proponowane rozwi¹zanie: Uruchomienie infrastruktury klient-serwer (centralny serwer, pe³ni¹cy rolê us³ugow¹ dla u ytkowników); Wprowadzenie mo liwoœci podstawowej archiwizacji danych; Utworzenie œrodowiska centralnie; zarz¹dzanego (system operacyjny Windows Server z uruchomionym œrodowiskiem domenowym); Podstawowe zabezpieczenie œrodowiska informatycznego. Problemy: Architektura klient-serwer nieodpowiadaj¹ca potrzebom organizacji; Braki w obszarze bezpieczeñstwa w zakresie archiwizacji, czy zapory ogniowej, bez mo liwoœci konfiguracji regu³ i zapisywania zdarzeñ; Brak mo liwoœci zdalnych po³¹czeñ do serwera; Brak wewnêtrznego systemu poczty elektronicznej. Problemy: Brak architektury klient-serwer; Brak zabezpieczeñ danych - brak archiwizacji; Brak ochrony antywirusowej; Brak centralnej zapory ogniowej z filtrowaniem ruchu internetowego; Brak udostêpniania sieciowego urz¹dzeñ peryferyjnych (drukarki, fax, itp.).

4 systemy informatyczne

5 systemy informatyczne Doradztwo, Serwis i Outsourcing Oferujemy doradztwo zarówno w kwestiach bie ¹cych zakupów jak i na potrzeby d³ugofalowego planowania inwestycji IT. Ka demu Klientowi, który siê do nas zg³osi gwarantujemy us³ugê fachowej porady z bran y IT. Naszym celem jest u³atwienie decyzji naszym Klientom w dziedzinie inwestycji w rozwój infrastruktury. Nasi konsultanci, po analizie pro cesów biznesowych zachodz¹cych u Klienta, doradzaj¹ i przedstawiaj¹ kierunki potencjalnego rozwoju infrastruktury IT. Ka de zaproponowane przez nas rozwi¹zanie jest przedstawione w formie dokumentacji z roz pisaniem stanu bie ¹cego i przysz³ego, rozwiniête o ewentualne koszty i harmonogram prac. Korzyœci z podpisania z nami umowy serwisowej to przede wszystkim: obni enie kosztów u ytkowania technologii informatycznych, znaczne ograniczenie ryzyka wyboru niew³aœciwej technologii, usprawnienie kontroli kosztów IT, skrócenie czasu wdro enia nowych rozwi¹zañ, zwiêkszenie niezawodnoœci eksploatowanych systemów IT i elimi nacja potencjalnych problemów technicznych, brak koniecznoœci finansowania specjalistycznych szkoleñ w³asnych s³u b IT, skuteczniejsze egzekwowanie oczekiwañ, ni w przypadku w³as nych s³u b informatycznych, poprawa jakoœci obs³ugi u ytkowników, gwarantowany okreœlony czas reakcji na zg³oszenie serwisowe, mo liwoœæ wspólnego planowana dzia³añ wyprzedzaj¹cych, zapo biegaj¹cych awariom i pozwalaj¹cych utrzymaæ wydajnoœæ ca³ego systemu na odpowiednim poziomie. Umowa zawiera okreœlone sta³e rabaty na zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania, a jako dostawca sprzêtu komputerowego i oprogramowania wyrêczamy Klienta w realizacji ewentualnych zg³oszeñ gwarancyjnych. Us³ugi wykonywane s¹ przez nas zdalnie w oparciu o szyfrowane ³¹cze VPN b¹dÿ osobiœcie w siedzibie zleceniodawcy. Audyt Informatyczny Niezale ny audyt daje nam obiektywne spojrzenie na œrodowisko informatyczne w organizacji, a wiedza i doœwiadczenie audytorów pozwala na precyzyjne i szybkie sprawdzenie stosowanych zabezpieczeñ, wykrycie potencjalnych i realnych zagro eñ oraz podjêcie dzia³añ naprawczych. Dodatkowo mo emy dziêki audytowi zaplanowaæ z wyprzedzeniem inwestycje w infrastrukturê IT. Czy wykorzystywane oprogramowanie jest legalne, kto ma prawo korzystaæ z danego oprogramowania a kto powinien usun¹æ swoj¹ kopiê. Czy wykorzystywane oprogramowanie jest optymalne, czy raczej nale y zakupiæ m³odsz¹ wersjê. Czy infrastruktura sprzêtowa zawiera w¹skie gard³a, ograniczaj¹ce wydajnoœæ i jak je ewentualnie wyeliminowaæ. Jak i czy wystarczaj¹co organizacja jest zabezpieczona przed zagro eniami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. Jak funkcjonuj¹ procedury bezpieczeñstwa i potencjalnie jakie zmiany nale y wdro yæ. Na te i inne pytania odpowiada audyt informatyczny. Dostawy sprzêtu komputerowego: DELL, Lenovo, IBM, HP, Fujitsu-Siemens Sprzêt komputerowy stanowi nieod³¹czny element wyposa enia, niezbêdny do sprawnego i stabilnego funkcjonowania organizacji. Maj¹c to na uwadze proponujemy zarówno du ym jak i ma³ym firmom sprzêt dok³adnie dopasowany do ich potrzeb. Stawiaj¹c sobie za cel bezpieczeñstwo naszych klientów oferujemy sprzêt czo³owych producentów znanych marek, maj¹c wiedzê, e sprzêt ten posiada istotnie wy sz¹ bezawaryjnoœæ. W naszej ofercie znajduj¹ siê m.in: komputery stacjonarne, notebooki, jak równie konfigurowane i sk³adane wed³ug indywidualnych potrzeb, drukarki, skanery, urz¹dzenia wielofunkcyjne, materia³y eksplo atacyjne, akcesoria, gotowe skonfigurowane fabrycznie serwery w biurowych obudowach, rozwi¹zania zaawansowane, jak serwery zabudowane w szafach rack, macierze dyskowe, biblioteki taœmowe, redundantne zasilanie, które konfigurujemy tak aby dostosowaæ je do specyficznych potrzeb firmy, urz¹dzenia sieciowe (routery, switche) oraz KVM, UPSy (zasilacze awaryjne). Wieloletnia wspó³praca z najwiêkszymi polskimi dystrybutorami pozwala nam oferowaæ produkty po atrakcyjnych cenach. Warto wspomnieæ, e nasi klienci maj¹ mo liwoœæ realizacji zakupów on line z wykorzystaniem sklepu internetowego BiznesLink bezpoœrednio u najwiêkszego polskiego dystrybutora ABC Data. Dostawy oprogramowania Posiadamy bogate doœwiadczenie w doborze optymalnego oprogramowania, a wieloletnia wspó³praca ze œwiatowymi producentami oprogramowania i ich dystrybutorami pozwala nam, zaproponowaæ naszym Klientom specjalne ceny. Posiadaj¹c tytu³ Gold Partnera Microsoftu sprzedajemy oprogramowanie tego producenta na specjalnych warunkach, pomagaj¹c dodatkowo dobraæ naszym Klientom najlepszy program licencyjny. W naszej ofercie znajduje siê oprogramowanie najlepszych œwiatowych producentów: systemowe (systemy operacyjne na serwery oraz komputery), u ytkowe, jak biurowe pakiety Microsoft Office, oprogramowanie pocztowe Exchange, sieciowe, bazodanowe, antywirusowe, do archiwizacji danych, programistyczne.

6 Eliminuj przyczyny zamiast walczyæ z konsekwencjami W codziennym yciu nauczyliœmy siê zachowywaæ bezpieczeñstwo. Samochody s¹ wyposa ane seryjnie w immobilisery. Dostêpu do mieszkañ broni¹ drzwi z zamkami. Œrodki na karcie kredytowej s¹ zabezpieczone numerem PIN. Oferowane przez nas oprogramowanie kompleksowo zabezpiecza zawartoœæ komputerów, tak e przed zagro eniem z wnêtrza organizacji. dostêpu do Internetu: statystyki odwiedzin, kategoryzacja witryn, blokowanie witryn, monitorowanie wyszukiwania, listy wyszu kiwanych wyra eñ, statystyki aktywnoœci, niezale noœæ od przegl¹darki, obs³uga http i https, powiadamianie. Monitorowanie poczty: statystyki, obs³uga poczty firmowej i www, obs³uga http i https, dowolne przegl¹darki. Monitorowanie komunikatorów: zapisywanie komunikacji, obs³uga protoko³ów szyfrowanych, statystyki. Safetica Endpoint Security Safetica zapobiega: ujawnieniu danych w wyniku kradzie y komputerów, dysku czy pendrive, ujawnieniu danych z plików, które zosta³y pozornie skasowane, kradzie y hase³ komputerowych, kradzie y danych poprzez kopiowanie wra liwych plików na lokalne noœniki, drukowanie lub poprzez kopiowanie wyœwie tlanych ekranów, rozprzestrzeniania siê wirusów z urz¹dzeñ przenoœnych, szkodliwym dzia³aniom pracowników wewn¹trz organizacji, jak: symulowanie pracy, przegl¹danie stron internetowych nie zwi¹zanych z prac¹, œci¹ganiu z Internetu podejrzanych plików czy oprogra mowania, przeszukiwaniu bez uzasadnienia wra liwych plików, udostêpnianiu poufnych danych przez komunikatory, pocztê e mail, itp., wykorzystywaniu komputerów i drukarek do celów prywatnych. Monitorowanie aplikacji: kontrola aplikacji, kategoryzacja, statystyki, powiadomienia. Monitorowanie aktywnoœci pracowników: historia aktywnoœci, statystyki, profile pracowników, powiadomienie. wydruków: statystyki. kontrola wydruków i dostêpu do drukarki, urz¹dzeñ zewnêtrznych: obs³uga ró nych mediów i portów, listy urz¹dzeñ dozwolonych i zablokowanych, statystyki, powiadomienia. Szyfrowanie: bezpieczne algorytmy, szyfrowanie plików, folderów i ca³ych woluminów, centralne zarz¹dzanie szyfrowaniem, wysoka wydajnoœæ. Bezpieczne usuwanie plików: niszczenie usuwanych danych, automatyzacja niszczenia danych. Stosowanie bezpiecznych hase³: polityka stosowania i zmiany hase³, generator hase³, bazy hase³. drukarek u ycia internetu aktywnoœci Profilowanie Endpoint Auditor Endpoint DLP wydruku Endpoint Supervisor aplikacji web Zgodnoœæ z regulacjami Ochrona danych w firmie Narzêdzia urz¹dzeñ Ochrona danych mobilnych Ochrona u ycia danych

7 Bezpieczeñstwo na które Ciê staæ Fortinet Produkty Fortinet wyró nia fakt, e opieraj¹ siê na rozwi¹zaniach hybrydowych, ³¹cz¹c dedykowany sprzêt z oprogramowaniem, co jest przyczyn¹ szczególnie wysokiej wydajnoœci. Rozwi¹zania Fortinet integruj¹ wiele funkcji bezpieczeñstwa: zaporê ogniow¹, ochronê antywirusow¹, VPN SSL, VPN IPSec, wykrywanie intruzów, zabezpieczenie przed spamem i programami szpieguj¹cymi oraz zarz¹dzanie ruchem. Urz¹dzenia ForiGate s¹ zaprojektowane zgodnie z koncepcj¹ Unified Threat Management (UTM), dziêki czemu umo liwiaj¹ realizacjê wielu funkcji jednoczeœnie oprócz kontroli dostêpu i szyfrowania danych wykrywaj¹ i eliminuj¹ najbardziej niebezpieczne zagro enia, takie jak wirusy, robaki, próby w³amañ, umo liwiaj¹ kontrolê treœci (WWW, ) i analizê ruchu sieciowego. Microsoft Forefront Forefront to kompleksowa linia produktów bezpieczeñstwa dla firm, która pozwala zapewniæ lepsz¹ ochronê i kontrolê dziêki integracji z istniej¹c¹ struktur¹ informatyczn¹ Microsoft. Oprogramowanie s³u y do ochrony stanowisk komputerowych, serwerów i sieci, a wyró nia siê prostot¹ wdro enia i ³atwoœci¹ zarz¹dzania. Forefront to propozycja Microsoft podnosz¹ca istotnie bezpieczeñstwo korzystania z systemów operacyjnych i sieciowych, oprogramowania pocztowego, pakietów biurowych i innego oprogramowania tego producenta. F-Secure F Secure jest liderem dostawców oprogramowania przeciwwirusowego. Oprogramowanie F Secure automatycznie monitoruje i utrzymuje najwy szy poziom ochrony przed zagro eniami z internetu. F Secure oferuje firmom, oprócz oprogramowania antywirusowego szeroki wachlarz rozwi¹zañ z dziedziny bezpieczeñstwa. F Secure znany jest z zastosowania technologii, która w minimalnym stopniu obci¹ a wydajnoœæ komputerów.

8 ul. Cieplaka D¹browa Górnicza Tel/fax.: (032) Al. Krasiñskiego Kraków Tel/fax.: (012) Tel/fax.: (012) Zaufali nam: ABRA, BP POLSKA, IBM, SKOK STEFCZYK, SKOK KOPERNIK, ECARD, ERA, DOMENA, TOMBOR, BARWA, IBSS BIOMED, FOODCARE, SEGAFREDO, WALMARK, WOSANA, KRAFT FOOD, SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ, ASK POLAND, CABIND POLSKA, SEWS CABIND, EMAG, ENAP, NAVO, CEVA, AMEX-STATIONERY, ARES, ARMAK, LIMATHERM-GRUPA INTROL, MAS, SANWIL, OKNOPLAST, OKNO-PLUS, PILE-ELBUD, PKN ORLEN, ORZE BIA Y, BALEX-METAL, POL-CHIP, GEMI, INMET, ZAK ADY GÓRNICZO-HUTNICZE BOLES AW, ZAFAMA GRUPA BUMAR, ZAK ADY METALURGICZNE SILESIA GRUPA IMPEXMETAL, ZAS AW, ZNLE, NSE, FN KU NIA, WITOPLAST, MOSTOSTAL-ENERGOMONTA, PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, IGNATIANUM, POLITECHNIKA ŒWIÊTOKRZYSKA, UNIWERSYTET ROLNICZY, WY SZA SZKO A OFICERSKA SI POWIETRZNYCH Z DÊBLINA, MIÊDZYNARODOWY PORT LOTNICZY BALICE, PCM WIERUSZÓW, WCM OPOLE, KCM KRAPKOWICE, MCM MOŒCICE, CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.M.CURIE-SK ODOWSKIEJ, SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU, SZPITAL POWIATOWY W WÊGROWIE, SZPITAL POWIATOWY W WO OMINIE i wiele innych podmiotów, z którymi wspó³praca jest dla nas równie du ym Ÿród³em satysfakcji. SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, D¹browa Górnicza, KRS: , S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo