Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning"

Transkrypt

1 Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS Projekty Sklepów Internetowych Strony Internetowe E-Learning Je eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani szczegó³owymi informacjami na temat oferty prosimy o kontakt pod adresem lub pod numerem telefonu Upraszczanie rozwi¹zañ IT Ul. Wita Stwosza Gdañsk kom

2 Outsourcing IT z korzyœci¹ dla firmy OUTSOURCING INFORMATYCZNY Outsourcing Outsourcing jest standardem polegaj¹cym na powierzeniu funkcji dzia³ów IT zewnêtrznej firmie czego zalet¹ jest obni enie kosztów oraz mo liwoœæ koncentracji na podstawowej dzia³alnoœci Pañstwa organizacji. Infrastruktura informatyczna jest wa nym i skomplikowanym procesem, który wymaga profesjonalnej obs³ugi, dziêki outsourcingowi maj¹ Pañstwo mo liwoœæ zlikwidowania zagro eñ z jej niestabilnego dzia³ania. Naszym podstawowym celem jest utrzymanie Pañstwa infrastruktury w pe³nej sprawnoœci oraz likwidowanie zagro eñ przed ich wyst¹pieniem. Do ka dego klienta podchodzimy indywidualnie, poznaj¹c specyfikê przedsiêbiorstwa, na podstawie której mo emy wybraæ optymalne rozwi¹zanie. Nasze doœwiadczenie oraz dostêp do najnowszych technologii pozwala sprawnie i bezproblemowo zwiêkszyæ efektywnoœæ Pañstwa inwestycji. Utrzymywanie wysokiej wydajnoœci infrastruktury komputerowej powinno byæ priorytetem by u ytkownicy firmy mieli komfortow¹ i bezstresow¹ pracê. Niestety zatrudnienia informatyka na pe³en etat wi¹ e siê z ogromnymi kosztami i wiedz¹ jednego cz³owieka. Outsourcing IT jest w takiej sytuacji idealnym rozwi¹zaniem. ZALETY OUTSOURCINGU podzia³ ryzyka pozyskanie kapita³u szkolenia wewnêtrzne zwiêkszenie bezpieczeñstwa redukcja i kontrola kosztów operacyjnych wysokiej klasy specjaliœci w ka dej dziedzinie zwolnienie w³asnych zasobów do innych celów brak ponoszenia kosztów na dokszta³canie kadry IT Oszczêdzamy i zarabiamy stabilnoœæ pracy i dotrzymanie jakoœci jako priorytet dla Ciebie... uzyskanie zasobów, którymi nie dysponuje organizacja przyspieszenie korzyœci wynikaj¹cych z restrukturyzacji zwiêkszenie koncentracji firmy na podstawowej dzia³alnoœci uporanie siê z funkcj¹ trudn¹ do wykonywania lub niemo liw¹ do realizacji optymalizacja na ka dym kroku. Dopasowanie urz¹dzeñ pod konkretne zadania, wirtualizacja

3 Komunikacja oraz audyt IT KOMUNIKACJA W FIRMIE Outsourcing Audyt IT Ka dy zna problem z popularnym komunikatorem, czêsto nie dzia³aj¹ce serwery uniemo liwiaj¹ce kontakt z pracownikami, brak mo liwoœci video-rozmów, niskiej jakoœci dÿwiêk. Mamy na to lekarstwo. Oferujemy pañstwu system komunikacji tekstu, dÿwiêku i obrazu oparte na technologii Jabber. Dziêki temu rozwi¹zaniu kontakt pomiêdzy pracownikami zostanie utrzymany nawet wtedy, gdzie przesta³y dzia³aæ konkurencyjne systemy komunikacji, lub chwilowy brak po³¹czenia z Internetem. Bezpieczeñstwo informacji zabezpieczone jest poprzez sprawdzone protoko³y TTL i SSL, dziêki czemu próby wychwycenia przes³anych danych jest niemo liwe. ZALETY: automatyczna lista kontaktów bardzo szybki i prosty interfejs; transporty innych protoko³ów (np. Gadu-Gadu, Tlen.pl); video rozmowy i konferencje; mo liwoœæ kontroli pracowników; ³atwe loginy (np. AUDYT IT Wszyscy wiemy, e najwa niejsze jest bezpieczeñstwo informacji w firmie, tym w dzisiejszych czasach zajmuje siê infrastruktura sieciowa w dzia³ach IT ale sk¹d mamy pewnoœæ, e jest ona ca³kowicie bezpieczna? Tutaj przychodz¹ na ratunek audyty bezpieczeñstwa, które my oferujemy wraz z póÿniejsz¹ napraw¹ tych wy³apanych b³êdów.

4 Doradztwo IT dobór serwerów i osprzêtu sieciowego organizacjê bezpieczeñstwa systemów, sieci i baz danych zastosowanie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na efektywnoœæ pracy Doradztwo ograniczenie ryzyka podjêcia niew³aœciwych decyzji skutkuj¹cych stratami finansowymi lub brakiem oczekiwanych korzyœci. analizê ca³kowitych kosztów na planowane rozwi¹zania IT wdro enia informatyczne wybór personelu - rekrutacja

5 CRM - System zarz¹dzania relacjami Klient - Firma CRM Œwiat biznesu zmienia siê tak szybko jak nigdy przedtem. Klienci s¹ obecnie lepiej poinformowani i du o bardziej wymagaj¹cy ni kiedykolwiek wczeœniej. Ich lojalnoœæ jest czymœ, co nie mo e byæ traktowane w sposób obojêtny, a utrata ju pozyskanego klienta jest spraw¹ le ¹c¹ na sercu wiêkszoœci ludzi biznesu. Mówi siê, e koszty zwerbowania nowego klienta s¹ dziesiêciokrotnie wy sze ni koszty zatrzymania obecnego klienta. CRM Sekret polega na tym, aby wiedzieæ, kim s¹ klienci i czego oczekuj¹. Jeœli dostawca bêdzie potrafi³ uzmys³owiæ sobie ich potrzeby, aby daæ im poczucie, e siê o nich troszczy i e s¹ dla niego wa ni, z pewnoœci¹ odniesie sukces. Dzisiejszy prezes firmy musi myœleæ o znajdowaniu produktów dla klientów, a nie o znajdowaniu klientów dla oferowanych produktów. Ka dy cz³owiek biznesu d¹ y do zwiêkszenia udzia³ów w rynku i przeobra enia potencjalnych klientów w swoich klientów. Jeœli nie zaspokoi ich potrzeb, jest wiele innych firm, które to zrobi¹. Internet intensyfikuje ten problem. Konkurenci s¹ teraz oddaleni dok³adnie o jedno klikniêcie mysz¹, a konkurencja pojawia siê w najmniej spodziewanych miejscach. Wniosek jest oczywisty. adna firma nie mo e uwa aæ swoich klientów za pozyskanych raz na zawsze. Jednym z wielu nowoczesnych narzêdzi umo liwiaj¹cych uzyskanie informacji o kliencie oraz okreœlenie jego potrzeb jest system CRM (ang. Customer Relationship Management) - System zarz¹dzania relacjami miêdzy klientem a firm¹. Oprogramowanie do obs³ugi klientów, dzia³alnoœci marketingowej i serwisowej to dzisiaj jeden z najszybciej rozwijaj¹cych siê segmentów rynku informatycznego.

6 CRM - System zarz¹dzania relacjami Klient - Firma Wdro enie aplikacji CRM obejmuje m. in.: CRM mierzenie kosztów w zakresie marketingu, sprzeda y i us³ug (danych wejœciowych) oraz zysków generowanych przez poszczególnych klientów, nabywanie i ci¹g³a aktualizacja wiedzy o potrzebach klientów, ich motywacji i zachowaniu, wykorzystanie wiedzy o kliencie do ci¹g³ego polepszania wyników organizacji w procesie uczenia siê na podstawie sukcesów i pora ek, integracja dzia³añ marketingu, sprzeda y i us³ug dla osi¹gniêcia wspólnych celów, zarz¹dzanie gospodark¹ magazynow¹ w firmie, utrzymywaniem struktury serwisowej przedsiêbiorstwa o takiej charakterystyce, Mo liwoœæ wyboru jêzyka obs³ugi programu, jest to przydatne narzêdzie pozwalaj¹ce na pracê handlowcom poza granicami naszego kraju. Mo liwoœci systemu CRM: Rejestracja nowej firmy Dodawanie zdarzeñ dla firmy Dodawanie i zarz¹dzanie kontraktami Dodawanie i zarz¹dzanie zamówieniami Generowanie formularzy zamówieñ Zarz¹dzanie pracownikami Wyszukiwarka Zarz¹dzanie p³atnoœciami Wygl¹d interfejsu u ytkownika Gospodarka magazynowa Zarz¹dzanie Serwisem

7 ERP - System zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa. Co to jest ERP? Systemy Planowania Zasobów Przedsiêbiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), reprezentuj¹ grupê zintegrowanych systemów informatycznych, tj. modu³owo zorganizowanych systemów informatycznych przedsiêbiorstwa. Zbieraj¹ w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarz¹dcze (zwi¹zane z ksiêgowoœci¹ finansow¹ i zarz¹dcz¹, finansami, kadrami i p³acami, technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodark¹ magazynow¹, planowaniem i realizacj¹ sprzeda y oraz logistyk¹, zarz¹dzaniem jakoœci¹). ERP Za³adowany prac¹ i nie wystarcza Ci czasu? Dziêki systemowi ERP Twoja efektywnoœæ wzroœnie! Zastosowanie systemów ERP Systemy ERP mog¹ byæ wykorzystywane w przedsiêbiorstwach nieprodukcyjnych (us³ugowych, dystrybucyjnych), oraz produkcyjnych, o ró nych typach produkcji. Przyk³adowo, systemy ERP dedykowane dla produkcji zleceniowej (dyskretnej) obs³uguj¹ wytwarzanie na zamówienie jednostkowych wyrobów, jak np. czêœci samochodowych czy mebli. Systemy ERP dla produkcji procesowej (ci¹g³ej) obs³uguj¹ procesy ³¹czenia, rozdzielania, formowania lub przeprowadzania reakcji chemicznych, np. w rafineriach lub przy produkcji farb. Systemy ERP dla przedsiêbiorstw konstruuj¹cych na zamówienie i realizuj¹cych z³o one projekty (ETO) obs³uguj¹ procesy konstrukcyjne i technologiczne, bud etowanie i kosztorysowanie, zarz¹dzanie projektami, itd., co charakteryzuje np. przedsiêbiorstwa budowlane.

8 ERP - System zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa. Dlaczego warto wdro yæ system ERP? ERP Oczekiwany zwrot z inwestycji jest jedn¹ z podstawowych przes³anek przy podejmowaniu decyzji o wdro eniu systemu ERP. Implementacja systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiêbiorstwa) w przedsiêbiorstwie mo e dawaæ korzyœci ró nego rodzaju - zarówno mierzalne, jak i niemierzalne. Mierzalne efekty znajduj¹ swoje odbicie miêdzy innymi w zmianie poziomu rentownoœci, obrotów, czy wielkoœci stanu utrzymywanych zapasów. W celu omówienia korzyœci wdro enia systemu ERP warto przyjrzeæ siê przyk³adowemu przedsiêbiorstwu przed i po jego implementacji. W tym miejscu trzeba pamiêtaæ o tym, e oprócz decyzji o wdro eniu nowego systemu ERP, firma mo e rozwa aæ tak e jego zmianê, unowoczeœnienie lub ponowne wdro enie systemu obecnie w nim funkcjonuj¹cego. W przypadku niepomyœlnego wdro enia systemu ERP koszty ponoszone przez przedsiêbiorstwo mog¹ byæ bardzo wysokie. Z drugiej jednak strony koszty wynikaj¹ce z braku lub niedostosowania ERP mog¹ byæ znacznie wy sze, ni gdyby podjêta zosta³a decyzja o zainwestowaniu w jego wdro enie, zmianê lub ulepszenie. Efektem "oszczêdnoœci" przedsiêbiorstw na systemie informatycznym klasy ERP mo e byæ miêdzy innymi utrzymywanie nadwy ki zapasów, czy te niedoskona³oœci obs³ugi klienta. Zdalny dostêp do danych i praca w trybie off-line, z mo liwoœci¹ prostej aktualizacji wykorzystywanych informacji, umo liwia lepsze wykorzystanie potencja³u przedstawicieli handlowych i szybszy dostêp do informacji. Automatyzacja przenoszenia danych ogranicza iloœæ wydruków i eliminuje pomy³ki przy wprowadzaniu danych. Korzyœci wdro enia systemu ERP efektywne zarz¹dzanie zamówieniami sprzeda y i planowaniem produkcji, zarz¹dzanie i analiza procesów biznesowych za pomoc¹ interaktywnego œrodowiska systemowego, synchronizacja dzia³añ wewn¹trz poszczególnych dzia³ów, takich jak dzia³ zasobów ludzkich, finansów czy produkcji, monitorowanie, przesy³anie i œledzenie przep³ywu informacji wewn¹trz organizacji, nadzór i monitorowanie stanów zapasów, dynamiczna kontrola nad zakupem materia³ów, automatyzacja wprowadzania danych, synchronizacja zamówieñ, wycen i raportowania,

9 DMS - System zarz¹dzania dokumentami DMS W wielu firmach dokumenty s¹ ju w jakiœ mniej lub bardziej zorganizowany sposób archiwizowane. Teraz mo na równie nimi zarz¹dzaæ, wykorzystuj¹c nowoczesne technologie, umo liwiaj¹ce: DMS szybki dostêp do wszystkich typów dokumentów z poziomu jednej aplikacji www, jednoczesn¹ pracê wielu osób na tych samych dokumentach, powi¹zanie treœci dokumentów (obraz) i informacji o nich (dane) z odpowiednimi krokami procesów biznesowych, kojarzenie wielu dokumentów (nawet ró nego typu i formatu) z jedn¹ spraw¹ i/lub klientem, zabezpieczenie dostêpu do dokumentów i przechowywanych informacji. Zalety systemu DMS Zalety systemu DMS gromadzenie / generowanie, rejestracjê, kategoryzacjê, przetwarzanie, wyszukiwanie, archiwizacjê (papierow¹ i elektroniczn¹) pochodz¹cych z ró nych Ÿróde³ np. skaner, dysk, faks, , formularz www, repozytorium szablonów. Proces przetwarzania i archiwizacji w systemie DMS obejmuje zarówno elektroniczne, jak i papierowe wersje dokumentów. W swym najszerszym wcieleniu stanowi konglomerat us³ug logistycznych (transport, sortowanie, skanowanie, archiwizacjê, wyszukiwanie i dostarczanie dokumentów) oraz informatycznych (interfejsy webowe, architektura workflow, podgl¹d obrazów/plików, modu³y komunikacyjne i integruj¹ce z innymi systemami informatycznymi).

10 Sklep Internetowy System sklepu internetowego Ogromne mo liwoœci sieci internetowej pozwoli³o nam na pomoc ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom na rozwój w³aœnie na tym nienasyconym rynku. Wdro enia systemu sklepu internetowego bêdzie uzupe³nieniem klasycznej dzia³alnoœci handlowej. Architektura tej aplikacji jest na tyle elastyczna, e z ca³¹ pewnoœci¹ mo na j¹ dostosowaæ do ka dego rodzaju dzia³alnoœci. Projekty Najwa niejszym etapem ka dej nowej aplikacji jest analiza przedwdro eniowa. Opiera siê ona na uzyskaniu od klienta jak najwiêkszej iloœci informacji o bran y, w której pracuje, okreœleniu jego potrzeb i wymagañ. Czêsto dzieje siê tak, e spêdzamy kilka dni w siedzibie klienta, zapoznaj¹c siê ze sposobem i charakterem pracy poszczególnych osób tak, aby po wdro eniu aplikacji w jak najwiêkszym stopniu usprawniæ ich pracê. Zalety dla klienta bezproblemowe, szybkie wyszukanie po ¹danych produktów oraz przedstawienie informacji o produkcie w sposób estetyczny i jak najbardziej przyjazny klientowi; Udostêpnienie klientowi informacji na temat produktów dedykowanych oraz podobnych i ich cenach oraz iloœci; Mo liwoœæ zapamiêtania wyboru do czasu nastêpnej wizyty w sklepie; Bezpieczeñstwo danych klienta podczas rejestracji wszystkie dane klienta szyfrowane s¹ certyfikatem SSL ; Zapewnienie klienta o wiarygodnoœci sklepu za pomoc¹ rozbudowanych stron informacyjnych, regulaminu, danych kontaktowych; Pe³na i bie ¹ca informacja na temat z³o onego zamówienia, terminu realizacji i dostêpnoœci wybranych produktów; Mo liwoœæ komentowania i oceniania produktów; Ró ne systemy p³atnoœci; Mo liwoœæ dodawania ró nych wersji jêzykowych b¹dÿ walut

11 Sklep Internetowy Zalety dla w³aœciciela Projekty Jak najwiêksze usprawnienie obs³ugi zamówieñ wyszukanie odpowiednich zamówieñ lub dodanie ich bezpoœrednio z panelu administracyjnego (zamówienia przyjmowane telefonicznie). Informowanie klienta o stanie zamówienia za pomoc¹ mailingu, udzielanie rabatów na podstawie podgl¹du historii zamówieñ klienta. Mo liwoœæ wystawiania rachunków. Proste i szybkie zarz¹dzanie produktami i kategoriami. Mo liwoœæ dodawania nowych produktów na podstawie istniej¹cych (duplikowanie produktów). Stworzenie wielu wariantów produktu np. kolorystycznych, ró ni¹cych siê cen¹, kodem producenta, dostêpnoœci¹, a posiadaj¹cych wspólne g³ówne cechy jak zdjêcia, dane techniczne, opisy. Atutem naszych systemów jest dowolne konfigurowanie danych technicznych dla ka dej z kategorii oraz szybkie okreœlenie powi¹zañ miêdzy kategoriami. Zale noœci miêdzy kategoriami pozwalaj¹ na podpowiadanie klientowi produktów podobnych i dedykowanych. Mo liwoœæ kontrolowania stanów magazynowych. Systemy raportowania z których administrator mo e uzyskaæ informacje na temat: Zamówieñ, w których wszystkie sk³adowe produkty s¹ w magazynie i które to zamówienia mo na realizowaæ, Informacji na temat brakuj¹cych produktów, które uniemo liwiaj¹ zrealizowanie zamówienia. Raporty ze sprzeda y

12 CMS Strony Internetowe Witryny firmowe Strony firmowe s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ strategii marketingowej nowoczesnej firmy, a tak e pierwszym Ÿród³em informacji o jej dzia³alnoœci. Podstawowa funkcjonalnoœæ systemu: Modyfikacja zawartoœci istniej¹cych stron, Dodawanie nowych stron, Zarz¹dzanie galeriami, Dodawanie i aktualizacja informacji, Zarz¹dzanie plikami, Projekty CMS - Content Management System - jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ ka dej profesjonalnie wykonanej witryny. HasNet.pl, projektuj¹c strony firmowe klientów, bardzo czêsto korzysta ze sprawdzonego silnika systemu CMS którego funkcjonalnoœæ znacznie podnosi wartoœæ u ytkow¹ witryny. Serwery hostingowe wraz z domen¹ Wspó³pracujemy z zewnêtrzn¹ firm¹ w tym zakresie hostingu i wykupu domen. Wykonujemy kompleksowo witryny internetowe wraz z wykupem domeny i kontami pocztowymi. Pe³ny pakiet pozwala na brak zmartwieñ dotycz¹cych podstaw e-marketingu - strony internetowej. Podejmiemy siê wszelakich rozwi¹zañ Wspó³pracujemy z zewnêtrzn¹ firm¹ w tym zakresie hostingu i wykupu domen. Wykonujemy kompleksowo witryny internetowe wraz z wykupem domeny i kontami pocztowymi. Pe³ny pakiet pozwala na brak zmartwieñ dotycz¹cych podstaw e-marketingu - strony internetowej.

13 E-Learning - zróbmy to proœciej... Co to jest e-learning? E-learning to forma nauki na odleg³oœæ, w którym jako œrodek komunikacji wykorzystywane s¹ œrodki teleinformatyczne. Forma ta nie wymaga osobistego kontaktu z nauczycielem. Za to posiada wiele zalet, jakich nie daje nauczanie tradycyjne. HasNet.pl oferuje kompleksowe us³ugi zwi¹zane z elearningiem. Zajmujemy siê: E-Learning Wdra aniem platform e-learningowych; Tworzeniem kursów e-learningowych; Szkoleniem dotycz¹cym obs³ugi platform e-learningowych oraz tworzenia kursów e-learningowych; Wsparciem technicznym dla platform e-learningowych; Modyfikacja otwartych platform e-learningowych na potrzeby firm i organizacji; HasNet.pl wdra a oprogramowanie efront. Jest to darmowa platforma e-learningowa o bardzo du ej funkcjonalnoœci i ³atwej obs³udze. Z HasNet.pl masz szansê zaoszczêdziæ mnóstwo miejsca, czasu oraz pieniêdzy, a Twoi uczniowie maj¹ szansê uczyæ siê o ka dej porze!

14 E-Learning - zróbmy to proœciej... Zalety wykorzystania e-learningu: Nie wymaga osobistego kontaktu z nauczycielem; Ograniczenie kosztów dla organizatora szkolenia; Oszczêdnoœæ czasu dla uczestnika szkolenia; Uczestnik szkolenia mo e zapoznaæ siê z materia³ami szkoleniowymi w dowolnym, odpowiednim dla niego czasie; Materia³y szkoleniowe mog¹ byæ udostêpniane w ró nej formie, od publikacji elektronicznych (tzw. ebooki), poprzez prezentacje multimedialne, a na nagraniach audio i wideo skoñczywszy; Mo liwoœæ dyskusji on-line z prowadz¹cym zajêcia oraz z innymi uczestnikami kursu; E-Learning System pozwala na podzia³ u ytkowników wed³ug ról spe³nianych w systemie. Standardowo dostêpne role to: administratorzy, Wyk³adowcy prowadz¹cy kurs oraz studenci. Istnieje mo liwoœæ definiowania w³asnych ról. Kursy mo na prowadziæ w formacie tygodniowym i tematycznym. Istnieje tak e mo liwoœæ importu kursów w formacie SCORM. Materia³y w kursie s¹ podzielone na zasoby i sk³adowe. Zasób to teœæ kursu, a sk³adowa to zawartoœæ stymuluj¹ca aktywnoœæ uczniów (testy, zadania domowe, czat, itp..). efront HasNet Academy zawiera modu³y s³u ¹ce do komunikacji pomiêdzy uczestnikami kursu oraz nauczycielem. Komunikacja mo e odbywaæ siê w trybie synchronicznym (czat) oraz asynchronicznym (forum dyskusyjne, wewnêtrzna poczta elektroniczna). Wbudowany kalendarz przypomina uczestnikom kursu o nadchodz¹cych zdarzeniach (np. przypomnienie o zadaniu domowym lub o zbli aj¹cym siê egzaminie). Wdro enie efront to znacznie ni szy koszt ni w przypadku wykorzystania komercyjnych platform e-learningowych. Poniewa efront jest oprogramowaniem ³atwym w obs³udze to czas wdro enia wraz ze szkoleniem przysz³ych u ytkowników jest krótki. Szko³y wybieraj¹ wdro enie efront ze wzglêdu na du ¹ funkcjonalnoœæ oraz ³atwoœæ obs³ugi.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 572216 Temat: Jednolity Plik Kontrolny. Prawne i informatyczne aspekty wdrożenia w firmie. 5-6 Lipiec Szczecin, Centrum miasta, Kod szkolenia: 572216 Koszt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo