Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning"

Transkrypt

1 Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS Projekty Sklepów Internetowych Strony Internetowe E-Learning Je eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani szczegó³owymi informacjami na temat oferty prosimy o kontakt pod adresem lub pod numerem telefonu Upraszczanie rozwi¹zañ IT Ul. Wita Stwosza Gdañsk kom

2 Outsourcing IT z korzyœci¹ dla firmy OUTSOURCING INFORMATYCZNY Outsourcing Outsourcing jest standardem polegaj¹cym na powierzeniu funkcji dzia³ów IT zewnêtrznej firmie czego zalet¹ jest obni enie kosztów oraz mo liwoœæ koncentracji na podstawowej dzia³alnoœci Pañstwa organizacji. Infrastruktura informatyczna jest wa nym i skomplikowanym procesem, który wymaga profesjonalnej obs³ugi, dziêki outsourcingowi maj¹ Pañstwo mo liwoœæ zlikwidowania zagro eñ z jej niestabilnego dzia³ania. Naszym podstawowym celem jest utrzymanie Pañstwa infrastruktury w pe³nej sprawnoœci oraz likwidowanie zagro eñ przed ich wyst¹pieniem. Do ka dego klienta podchodzimy indywidualnie, poznaj¹c specyfikê przedsiêbiorstwa, na podstawie której mo emy wybraæ optymalne rozwi¹zanie. Nasze doœwiadczenie oraz dostêp do najnowszych technologii pozwala sprawnie i bezproblemowo zwiêkszyæ efektywnoœæ Pañstwa inwestycji. Utrzymywanie wysokiej wydajnoœci infrastruktury komputerowej powinno byæ priorytetem by u ytkownicy firmy mieli komfortow¹ i bezstresow¹ pracê. Niestety zatrudnienia informatyka na pe³en etat wi¹ e siê z ogromnymi kosztami i wiedz¹ jednego cz³owieka. Outsourcing IT jest w takiej sytuacji idealnym rozwi¹zaniem. ZALETY OUTSOURCINGU podzia³ ryzyka pozyskanie kapita³u szkolenia wewnêtrzne zwiêkszenie bezpieczeñstwa redukcja i kontrola kosztów operacyjnych wysokiej klasy specjaliœci w ka dej dziedzinie zwolnienie w³asnych zasobów do innych celów brak ponoszenia kosztów na dokszta³canie kadry IT Oszczêdzamy i zarabiamy stabilnoœæ pracy i dotrzymanie jakoœci jako priorytet dla Ciebie... uzyskanie zasobów, którymi nie dysponuje organizacja przyspieszenie korzyœci wynikaj¹cych z restrukturyzacji zwiêkszenie koncentracji firmy na podstawowej dzia³alnoœci uporanie siê z funkcj¹ trudn¹ do wykonywania lub niemo liw¹ do realizacji optymalizacja na ka dym kroku. Dopasowanie urz¹dzeñ pod konkretne zadania, wirtualizacja

3 Komunikacja oraz audyt IT KOMUNIKACJA W FIRMIE Outsourcing Audyt IT Ka dy zna problem z popularnym komunikatorem, czêsto nie dzia³aj¹ce serwery uniemo liwiaj¹ce kontakt z pracownikami, brak mo liwoœci video-rozmów, niskiej jakoœci dÿwiêk. Mamy na to lekarstwo. Oferujemy pañstwu system komunikacji tekstu, dÿwiêku i obrazu oparte na technologii Jabber. Dziêki temu rozwi¹zaniu kontakt pomiêdzy pracownikami zostanie utrzymany nawet wtedy, gdzie przesta³y dzia³aæ konkurencyjne systemy komunikacji, lub chwilowy brak po³¹czenia z Internetem. Bezpieczeñstwo informacji zabezpieczone jest poprzez sprawdzone protoko³y TTL i SSL, dziêki czemu próby wychwycenia przes³anych danych jest niemo liwe. ZALETY: automatyczna lista kontaktów bardzo szybki i prosty interfejs; transporty innych protoko³ów (np. Gadu-Gadu, Tlen.pl); video rozmowy i konferencje; mo liwoœæ kontroli pracowników; ³atwe loginy (np. AUDYT IT Wszyscy wiemy, e najwa niejsze jest bezpieczeñstwo informacji w firmie, tym w dzisiejszych czasach zajmuje siê infrastruktura sieciowa w dzia³ach IT ale sk¹d mamy pewnoœæ, e jest ona ca³kowicie bezpieczna? Tutaj przychodz¹ na ratunek audyty bezpieczeñstwa, które my oferujemy wraz z póÿniejsz¹ napraw¹ tych wy³apanych b³êdów.

4 Doradztwo IT dobór serwerów i osprzêtu sieciowego organizacjê bezpieczeñstwa systemów, sieci i baz danych zastosowanie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na efektywnoœæ pracy Doradztwo ograniczenie ryzyka podjêcia niew³aœciwych decyzji skutkuj¹cych stratami finansowymi lub brakiem oczekiwanych korzyœci. analizê ca³kowitych kosztów na planowane rozwi¹zania IT wdro enia informatyczne wybór personelu - rekrutacja

5 CRM - System zarz¹dzania relacjami Klient - Firma CRM Œwiat biznesu zmienia siê tak szybko jak nigdy przedtem. Klienci s¹ obecnie lepiej poinformowani i du o bardziej wymagaj¹cy ni kiedykolwiek wczeœniej. Ich lojalnoœæ jest czymœ, co nie mo e byæ traktowane w sposób obojêtny, a utrata ju pozyskanego klienta jest spraw¹ le ¹c¹ na sercu wiêkszoœci ludzi biznesu. Mówi siê, e koszty zwerbowania nowego klienta s¹ dziesiêciokrotnie wy sze ni koszty zatrzymania obecnego klienta. CRM Sekret polega na tym, aby wiedzieæ, kim s¹ klienci i czego oczekuj¹. Jeœli dostawca bêdzie potrafi³ uzmys³owiæ sobie ich potrzeby, aby daæ im poczucie, e siê o nich troszczy i e s¹ dla niego wa ni, z pewnoœci¹ odniesie sukces. Dzisiejszy prezes firmy musi myœleæ o znajdowaniu produktów dla klientów, a nie o znajdowaniu klientów dla oferowanych produktów. Ka dy cz³owiek biznesu d¹ y do zwiêkszenia udzia³ów w rynku i przeobra enia potencjalnych klientów w swoich klientów. Jeœli nie zaspokoi ich potrzeb, jest wiele innych firm, które to zrobi¹. Internet intensyfikuje ten problem. Konkurenci s¹ teraz oddaleni dok³adnie o jedno klikniêcie mysz¹, a konkurencja pojawia siê w najmniej spodziewanych miejscach. Wniosek jest oczywisty. adna firma nie mo e uwa aæ swoich klientów za pozyskanych raz na zawsze. Jednym z wielu nowoczesnych narzêdzi umo liwiaj¹cych uzyskanie informacji o kliencie oraz okreœlenie jego potrzeb jest system CRM (ang. Customer Relationship Management) - System zarz¹dzania relacjami miêdzy klientem a firm¹. Oprogramowanie do obs³ugi klientów, dzia³alnoœci marketingowej i serwisowej to dzisiaj jeden z najszybciej rozwijaj¹cych siê segmentów rynku informatycznego.

6 CRM - System zarz¹dzania relacjami Klient - Firma Wdro enie aplikacji CRM obejmuje m. in.: CRM mierzenie kosztów w zakresie marketingu, sprzeda y i us³ug (danych wejœciowych) oraz zysków generowanych przez poszczególnych klientów, nabywanie i ci¹g³a aktualizacja wiedzy o potrzebach klientów, ich motywacji i zachowaniu, wykorzystanie wiedzy o kliencie do ci¹g³ego polepszania wyników organizacji w procesie uczenia siê na podstawie sukcesów i pora ek, integracja dzia³añ marketingu, sprzeda y i us³ug dla osi¹gniêcia wspólnych celów, zarz¹dzanie gospodark¹ magazynow¹ w firmie, utrzymywaniem struktury serwisowej przedsiêbiorstwa o takiej charakterystyce, Mo liwoœæ wyboru jêzyka obs³ugi programu, jest to przydatne narzêdzie pozwalaj¹ce na pracê handlowcom poza granicami naszego kraju. Mo liwoœci systemu CRM: Rejestracja nowej firmy Dodawanie zdarzeñ dla firmy Dodawanie i zarz¹dzanie kontraktami Dodawanie i zarz¹dzanie zamówieniami Generowanie formularzy zamówieñ Zarz¹dzanie pracownikami Wyszukiwarka Zarz¹dzanie p³atnoœciami Wygl¹d interfejsu u ytkownika Gospodarka magazynowa Zarz¹dzanie Serwisem

7 ERP - System zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa. Co to jest ERP? Systemy Planowania Zasobów Przedsiêbiorstwa (z ang. Enterprise Resource Planning - ERP), reprezentuj¹ grupê zintegrowanych systemów informatycznych, tj. modu³owo zorganizowanych systemów informatycznych przedsiêbiorstwa. Zbieraj¹ w jeden spójny system wszystkie tradycyjne funkcje zarz¹dcze (zwi¹zane z ksiêgowoœci¹ finansow¹ i zarz¹dcz¹, finansami, kadrami i p³acami, technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodark¹ magazynow¹, planowaniem i realizacj¹ sprzeda y oraz logistyk¹, zarz¹dzaniem jakoœci¹). ERP Za³adowany prac¹ i nie wystarcza Ci czasu? Dziêki systemowi ERP Twoja efektywnoœæ wzroœnie! Zastosowanie systemów ERP Systemy ERP mog¹ byæ wykorzystywane w przedsiêbiorstwach nieprodukcyjnych (us³ugowych, dystrybucyjnych), oraz produkcyjnych, o ró nych typach produkcji. Przyk³adowo, systemy ERP dedykowane dla produkcji zleceniowej (dyskretnej) obs³uguj¹ wytwarzanie na zamówienie jednostkowych wyrobów, jak np. czêœci samochodowych czy mebli. Systemy ERP dla produkcji procesowej (ci¹g³ej) obs³uguj¹ procesy ³¹czenia, rozdzielania, formowania lub przeprowadzania reakcji chemicznych, np. w rafineriach lub przy produkcji farb. Systemy ERP dla przedsiêbiorstw konstruuj¹cych na zamówienie i realizuj¹cych z³o one projekty (ETO) obs³uguj¹ procesy konstrukcyjne i technologiczne, bud etowanie i kosztorysowanie, zarz¹dzanie projektami, itd., co charakteryzuje np. przedsiêbiorstwa budowlane.

8 ERP - System zarz¹dzania zasobami przedsiêbiorstwa. Dlaczego warto wdro yæ system ERP? ERP Oczekiwany zwrot z inwestycji jest jedn¹ z podstawowych przes³anek przy podejmowaniu decyzji o wdro eniu systemu ERP. Implementacja systemu klasy ERP (z ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiêbiorstwa) w przedsiêbiorstwie mo e dawaæ korzyœci ró nego rodzaju - zarówno mierzalne, jak i niemierzalne. Mierzalne efekty znajduj¹ swoje odbicie miêdzy innymi w zmianie poziomu rentownoœci, obrotów, czy wielkoœci stanu utrzymywanych zapasów. W celu omówienia korzyœci wdro enia systemu ERP warto przyjrzeæ siê przyk³adowemu przedsiêbiorstwu przed i po jego implementacji. W tym miejscu trzeba pamiêtaæ o tym, e oprócz decyzji o wdro eniu nowego systemu ERP, firma mo e rozwa aæ tak e jego zmianê, unowoczeœnienie lub ponowne wdro enie systemu obecnie w nim funkcjonuj¹cego. W przypadku niepomyœlnego wdro enia systemu ERP koszty ponoszone przez przedsiêbiorstwo mog¹ byæ bardzo wysokie. Z drugiej jednak strony koszty wynikaj¹ce z braku lub niedostosowania ERP mog¹ byæ znacznie wy sze, ni gdyby podjêta zosta³a decyzja o zainwestowaniu w jego wdro enie, zmianê lub ulepszenie. Efektem "oszczêdnoœci" przedsiêbiorstw na systemie informatycznym klasy ERP mo e byæ miêdzy innymi utrzymywanie nadwy ki zapasów, czy te niedoskona³oœci obs³ugi klienta. Zdalny dostêp do danych i praca w trybie off-line, z mo liwoœci¹ prostej aktualizacji wykorzystywanych informacji, umo liwia lepsze wykorzystanie potencja³u przedstawicieli handlowych i szybszy dostêp do informacji. Automatyzacja przenoszenia danych ogranicza iloœæ wydruków i eliminuje pomy³ki przy wprowadzaniu danych. Korzyœci wdro enia systemu ERP efektywne zarz¹dzanie zamówieniami sprzeda y i planowaniem produkcji, zarz¹dzanie i analiza procesów biznesowych za pomoc¹ interaktywnego œrodowiska systemowego, synchronizacja dzia³añ wewn¹trz poszczególnych dzia³ów, takich jak dzia³ zasobów ludzkich, finansów czy produkcji, monitorowanie, przesy³anie i œledzenie przep³ywu informacji wewn¹trz organizacji, nadzór i monitorowanie stanów zapasów, dynamiczna kontrola nad zakupem materia³ów, automatyzacja wprowadzania danych, synchronizacja zamówieñ, wycen i raportowania,

9 DMS - System zarz¹dzania dokumentami DMS W wielu firmach dokumenty s¹ ju w jakiœ mniej lub bardziej zorganizowany sposób archiwizowane. Teraz mo na równie nimi zarz¹dzaæ, wykorzystuj¹c nowoczesne technologie, umo liwiaj¹ce: DMS szybki dostêp do wszystkich typów dokumentów z poziomu jednej aplikacji www, jednoczesn¹ pracê wielu osób na tych samych dokumentach, powi¹zanie treœci dokumentów (obraz) i informacji o nich (dane) z odpowiednimi krokami procesów biznesowych, kojarzenie wielu dokumentów (nawet ró nego typu i formatu) z jedn¹ spraw¹ i/lub klientem, zabezpieczenie dostêpu do dokumentów i przechowywanych informacji. Zalety systemu DMS Zalety systemu DMS gromadzenie / generowanie, rejestracjê, kategoryzacjê, przetwarzanie, wyszukiwanie, archiwizacjê (papierow¹ i elektroniczn¹) pochodz¹cych z ró nych Ÿróde³ np. skaner, dysk, faks, , formularz www, repozytorium szablonów. Proces przetwarzania i archiwizacji w systemie DMS obejmuje zarówno elektroniczne, jak i papierowe wersje dokumentów. W swym najszerszym wcieleniu stanowi konglomerat us³ug logistycznych (transport, sortowanie, skanowanie, archiwizacjê, wyszukiwanie i dostarczanie dokumentów) oraz informatycznych (interfejsy webowe, architektura workflow, podgl¹d obrazów/plików, modu³y komunikacyjne i integruj¹ce z innymi systemami informatycznymi).

10 Sklep Internetowy System sklepu internetowego Ogromne mo liwoœci sieci internetowej pozwoli³o nam na pomoc ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom na rozwój w³aœnie na tym nienasyconym rynku. Wdro enia systemu sklepu internetowego bêdzie uzupe³nieniem klasycznej dzia³alnoœci handlowej. Architektura tej aplikacji jest na tyle elastyczna, e z ca³¹ pewnoœci¹ mo na j¹ dostosowaæ do ka dego rodzaju dzia³alnoœci. Projekty Najwa niejszym etapem ka dej nowej aplikacji jest analiza przedwdro eniowa. Opiera siê ona na uzyskaniu od klienta jak najwiêkszej iloœci informacji o bran y, w której pracuje, okreœleniu jego potrzeb i wymagañ. Czêsto dzieje siê tak, e spêdzamy kilka dni w siedzibie klienta, zapoznaj¹c siê ze sposobem i charakterem pracy poszczególnych osób tak, aby po wdro eniu aplikacji w jak najwiêkszym stopniu usprawniæ ich pracê. Zalety dla klienta bezproblemowe, szybkie wyszukanie po ¹danych produktów oraz przedstawienie informacji o produkcie w sposób estetyczny i jak najbardziej przyjazny klientowi; Udostêpnienie klientowi informacji na temat produktów dedykowanych oraz podobnych i ich cenach oraz iloœci; Mo liwoœæ zapamiêtania wyboru do czasu nastêpnej wizyty w sklepie; Bezpieczeñstwo danych klienta podczas rejestracji wszystkie dane klienta szyfrowane s¹ certyfikatem SSL ; Zapewnienie klienta o wiarygodnoœci sklepu za pomoc¹ rozbudowanych stron informacyjnych, regulaminu, danych kontaktowych; Pe³na i bie ¹ca informacja na temat z³o onego zamówienia, terminu realizacji i dostêpnoœci wybranych produktów; Mo liwoœæ komentowania i oceniania produktów; Ró ne systemy p³atnoœci; Mo liwoœæ dodawania ró nych wersji jêzykowych b¹dÿ walut

11 Sklep Internetowy Zalety dla w³aœciciela Projekty Jak najwiêksze usprawnienie obs³ugi zamówieñ wyszukanie odpowiednich zamówieñ lub dodanie ich bezpoœrednio z panelu administracyjnego (zamówienia przyjmowane telefonicznie). Informowanie klienta o stanie zamówienia za pomoc¹ mailingu, udzielanie rabatów na podstawie podgl¹du historii zamówieñ klienta. Mo liwoœæ wystawiania rachunków. Proste i szybkie zarz¹dzanie produktami i kategoriami. Mo liwoœæ dodawania nowych produktów na podstawie istniej¹cych (duplikowanie produktów). Stworzenie wielu wariantów produktu np. kolorystycznych, ró ni¹cych siê cen¹, kodem producenta, dostêpnoœci¹, a posiadaj¹cych wspólne g³ówne cechy jak zdjêcia, dane techniczne, opisy. Atutem naszych systemów jest dowolne konfigurowanie danych technicznych dla ka dej z kategorii oraz szybkie okreœlenie powi¹zañ miêdzy kategoriami. Zale noœci miêdzy kategoriami pozwalaj¹ na podpowiadanie klientowi produktów podobnych i dedykowanych. Mo liwoœæ kontrolowania stanów magazynowych. Systemy raportowania z których administrator mo e uzyskaæ informacje na temat: Zamówieñ, w których wszystkie sk³adowe produkty s¹ w magazynie i które to zamówienia mo na realizowaæ, Informacji na temat brakuj¹cych produktów, które uniemo liwiaj¹ zrealizowanie zamówienia. Raporty ze sprzeda y

12 CMS Strony Internetowe Witryny firmowe Strony firmowe s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ strategii marketingowej nowoczesnej firmy, a tak e pierwszym Ÿród³em informacji o jej dzia³alnoœci. Podstawowa funkcjonalnoœæ systemu: Modyfikacja zawartoœci istniej¹cych stron, Dodawanie nowych stron, Zarz¹dzanie galeriami, Dodawanie i aktualizacja informacji, Zarz¹dzanie plikami, Projekty CMS - Content Management System - jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ ka dej profesjonalnie wykonanej witryny. HasNet.pl, projektuj¹c strony firmowe klientów, bardzo czêsto korzysta ze sprawdzonego silnika systemu CMS którego funkcjonalnoœæ znacznie podnosi wartoœæ u ytkow¹ witryny. Serwery hostingowe wraz z domen¹ Wspó³pracujemy z zewnêtrzn¹ firm¹ w tym zakresie hostingu i wykupu domen. Wykonujemy kompleksowo witryny internetowe wraz z wykupem domeny i kontami pocztowymi. Pe³ny pakiet pozwala na brak zmartwieñ dotycz¹cych podstaw e-marketingu - strony internetowej. Podejmiemy siê wszelakich rozwi¹zañ Wspó³pracujemy z zewnêtrzn¹ firm¹ w tym zakresie hostingu i wykupu domen. Wykonujemy kompleksowo witryny internetowe wraz z wykupem domeny i kontami pocztowymi. Pe³ny pakiet pozwala na brak zmartwieñ dotycz¹cych podstaw e-marketingu - strony internetowej.

13 E-Learning - zróbmy to proœciej... Co to jest e-learning? E-learning to forma nauki na odleg³oœæ, w którym jako œrodek komunikacji wykorzystywane s¹ œrodki teleinformatyczne. Forma ta nie wymaga osobistego kontaktu z nauczycielem. Za to posiada wiele zalet, jakich nie daje nauczanie tradycyjne. HasNet.pl oferuje kompleksowe us³ugi zwi¹zane z elearningiem. Zajmujemy siê: E-Learning Wdra aniem platform e-learningowych; Tworzeniem kursów e-learningowych; Szkoleniem dotycz¹cym obs³ugi platform e-learningowych oraz tworzenia kursów e-learningowych; Wsparciem technicznym dla platform e-learningowych; Modyfikacja otwartych platform e-learningowych na potrzeby firm i organizacji; HasNet.pl wdra a oprogramowanie efront. Jest to darmowa platforma e-learningowa o bardzo du ej funkcjonalnoœci i ³atwej obs³udze. Z HasNet.pl masz szansê zaoszczêdziæ mnóstwo miejsca, czasu oraz pieniêdzy, a Twoi uczniowie maj¹ szansê uczyæ siê o ka dej porze!

14 E-Learning - zróbmy to proœciej... Zalety wykorzystania e-learningu: Nie wymaga osobistego kontaktu z nauczycielem; Ograniczenie kosztów dla organizatora szkolenia; Oszczêdnoœæ czasu dla uczestnika szkolenia; Uczestnik szkolenia mo e zapoznaæ siê z materia³ami szkoleniowymi w dowolnym, odpowiednim dla niego czasie; Materia³y szkoleniowe mog¹ byæ udostêpniane w ró nej formie, od publikacji elektronicznych (tzw. ebooki), poprzez prezentacje multimedialne, a na nagraniach audio i wideo skoñczywszy; Mo liwoœæ dyskusji on-line z prowadz¹cym zajêcia oraz z innymi uczestnikami kursu; E-Learning System pozwala na podzia³ u ytkowników wed³ug ról spe³nianych w systemie. Standardowo dostêpne role to: administratorzy, Wyk³adowcy prowadz¹cy kurs oraz studenci. Istnieje mo liwoœæ definiowania w³asnych ról. Kursy mo na prowadziæ w formacie tygodniowym i tematycznym. Istnieje tak e mo liwoœæ importu kursów w formacie SCORM. Materia³y w kursie s¹ podzielone na zasoby i sk³adowe. Zasób to teœæ kursu, a sk³adowa to zawartoœæ stymuluj¹ca aktywnoœæ uczniów (testy, zadania domowe, czat, itp..). efront HasNet Academy zawiera modu³y s³u ¹ce do komunikacji pomiêdzy uczestnikami kursu oraz nauczycielem. Komunikacja mo e odbywaæ siê w trybie synchronicznym (czat) oraz asynchronicznym (forum dyskusyjne, wewnêtrzna poczta elektroniczna). Wbudowany kalendarz przypomina uczestnikom kursu o nadchodz¹cych zdarzeniach (np. przypomnienie o zadaniu domowym lub o zbli aj¹cym siê egzaminie). Wdro enie efront to znacznie ni szy koszt ni w przypadku wykorzystania komercyjnych platform e-learningowych. Poniewa efront jest oprogramowaniem ³atwym w obs³udze to czas wdro enia wraz ze szkoleniem przysz³ych u ytkowników jest krótki. Szko³y wybieraj¹ wdro enie efront ze wzglêdu na du ¹ funkcjonalnoœæ oraz ³atwoœæ obs³ugi.

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo