Umowa nr... (wzór) Przedmiot umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... (wzór) Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 - Numer sprawy nadany przez za ma w i ającego: SA JKS Umowa nr... (wzór) zawarta w dniu w Starachowicach pomiędzy Nadleśni ctwem Starachowice z siedzibą przy ul. Krywki 14d Starachowice zwanym w treś c i umowy " Zamawiającym " w imieniu i na rzecz którego działa : Ryszard Bis - Nadleśniczy a firmą " , NIP , REGON zwaną w treści umowy " Wykonawc ą " reprezentowaną przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowlenia w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm. ) na usługę wykonania audytu ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Starachowice, Strony zawierają umowę o następującej treści : Przedmiot umowy 1 Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w pełnym zakresie usługi audytu ochrony danych osobowych we wszystkich komórkach organizacyjnych Nadleśnictwa Starachowice. 1. W zakres wykonania umowy wchodzą w szczegó ln ości następujące czynności : a) Identyfikacja i wyszczególnienie wszystkich wymagań prawnych oraz regulacji wewnętrznych PGL LP, z zakresu ochrony danych osobowych b) Identyfikacja, weryfikacja i okreś l enie zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo Starachowice, w tym zbioru danych podlegającego zgłoszeniu do rejestracji GIODO c) Analiza prawidłowości i kompletności sporządzanej dokumentacji, wymaganej przez właściwe przepisy i regulacje wewnętrzne PGL LP, z zakresu ochrony danych osobowych d) Ana liza wypełniania obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych Osobowych e) Sprawdzenie dostępu do danych osobowych oraz możliwości ich przetwarzania w formie analogowej i elektronicznej na wszystkich stanowiskach pracy (wywiady z pracownikami, wg l ąd do dokumentacji i do zasobów informatycznych) f) Sprawdzenie poziomu wiedzy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych na poszczególnych stanowiskach pracy g) Ana liza wymaganych i stosowanych procedur bezpieczeństwa h) Analiza wymaganych i stosowanych zabezpieczeń fizycznych i) Sprawdzenie dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym analiza posiadania odpowiednich upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez poszczególne stanowiska pracy oraz sprawdzenie ich odwoływania w stosunku do osób już nie zajmujących się ich przetwarzaniem (np. byli pracownicy), j) Analiza dokumentacji kadrowej pod względem ochrony danych osobowych k) Analiza ochrony danych osobowych w dokumentach przekazywanych do archiwum zakładowego oraz przeznaczonych do zniszczenia I) Analiza zabezpieczeń infrastruktury IT oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych

2 Numer sp rawy nadany przez zamawiającego: SA JKS w systemach informatycznych, dyskach komputerów i na innych elektronicznych nośnikach informacji; sprawdzenie jakości administrowania systemami informatycznymi i uprawnieniami do nich w aspekcie ochrony danych osobowych m) Sprawdzenie stosowanego leśnego monitoringu wizyjnego w aspekcie ochrony danych osobowych n) inne istotne, nie wymienione wyżej, kontrole z zakresu ochrony danych osobowych o) Sporządzenie raportu z audytu wraz ze sformułowan i em zaleceń pokontrolnych i omówieniem wyników 2. Zalecenia pokontrolne nie mogą być ogólne, lecz muszą wskazywać na konkretne rozwiązania proceduralne, organizacyjno-techniczne itp., które Zamawiający winien wdrożyć, aby poprawić lub utrzymać właściwy poziom ochrony danych osobowych. Zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać specyf i kę uwarunkować prawnych i organizacyjnych, w jakich funkcjonuje Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe ". 3. Dokumentacja poaudytowa winna zawierać: - Raport z audytu - Pisemne oświadczenie o następującej treści : "oświadczamy, że wszystkie istotne obszary rzeczywistego lub potencjalnego przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Starachowice zostały zidentyfikowane i poddane analizie, oraz że wskazano wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, których spełnienie zapewni wymaganą prawem ochronę danych osobowych na właściwym poziomie". 4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę jaka zostanie wyrządzona Zamawiającemu, na skutek wykonania audytu z nienależytą starannością 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy będzie udostępniał informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczegó lności dat. obowiązujących w Nadleśnictwie zarządzeń i procedur Wykonawca nie może odmówić realizacji przedmiotu zamówienia, którego zakres wynika z oferty przetargowej i został ujęty w siwz. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedn i ą wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje s i ę wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu stanowiącego przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki w tym zakresie Przedstawiciele stron 1. Przedstawicielem Zamawia j ącego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie : a.) Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą: a.) Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy. 3

3 Numer sprawy nadany przez zam awiaj ącego: SA J KS 4. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron - zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. Termin wykonania zamówienia 4 1. Przedmiot umowy musi zostać wykonany w terminie do r. w zakresie sporządzenia całości przedmiotu zamówienia. 2. Przez wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w siwz rozumie się złożenie wolnego od wad i usterek raportu z, przeprowadzonego zgodnie z warunkami niniejszej umowy, audytu, wraz z oświadczeniem o którym mowa w 1 ust W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy jak i naliczenia kar umownych. 4. Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu umowy. Obowiązki Wykonawcy 5 1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki w tym zakresie. 2. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy, w tym co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym informatycznym. 3. Wykonawca zapewnia, że osoby które będą współpracować przy wykonaniu umowy nie były karane za przestępstwa. 4. Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznaje się za związanego określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania oraz zawartymi w niej postanowieniami. 5. Wykonawca w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wynikające z SIWZ w cen ie oferty. 6. Wykonawca oferuje przedmiot umowy zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. W związku z realizacją umowy Wykonawca przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania audytu z nienależytą starannością, lub z tytułu niedotrzymania terminu wykonania całości przedmiotu umowy w wysokości faktycznie poniesionej szkody 8. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje w których posiadanie wszedł w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, m.in. nie może ich udostępniać osobom trzecim. Odbiór przedmiotu umowy 6 1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

4 Numer sprawy nadany przez zamawiającego : SA JKS 2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi jest złożenie raportu z audytu wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 1 ust.3. Przy odbiorze przedmiotu umowy, Zamawiający nie jest obowiązany do sprawdzenia jakości wykonanej pracy. 3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę jaka zostanie wyrządzo na Zamawiającemu, na skutek wykonania audytu z nienależytą starannością, lub z tytułu niedotrzymania terminu wykonania całośc i przedmiotu zamówienia wskazanego w siwz w wysokości faktycznie poniesionej szkody. Wynagrodzenie 7 1. Wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wynosi: wartość netto:... zł (słownie: zł) podatek VAT: zł (słow nie : zł) wartość brutto : zł (słow nie : zł) Do ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego za wykonanie audytu, stanowiącego przedmiot umowy, następuje na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po złożeniu raportu z audytu wraz z oświadczeniem. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i usterek wykluczających odbiór przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania z tytułu niedotrzymania terminu wykonania. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż 7 dni od daty złożenia raportu z audytu wraz z oświadczeniem, pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty naliczonego podatku VAT. 5. Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie dokonana przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w formie przelewu w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania ewentualnych kar umownych z faktury lub rachunku. 7. Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia faktury, iż dokonał zapłaty całości należnych kwot podwykonawcom robót. 8. W każdym przypadku zwłoki w zap łacie należności przez Wykonawcę dla podwykonawcy, Zamawiający pokryje podwykonawcy tę należność z wierzytelności wobec Wykonawcy. 9. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy ( ów), że Wykonawca nie ma zobow ią zań wynikających z realizacji zamówienia i w związku z tym podwykonawca (-cy) nie będzie zgłaszał (-Ii) żadnych roszczeń z tego tytułu. 10. W okresie realizacji umowy cena dokumentacji nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżen ie lub zwiększenie) za wykonany przedmiot umowy zafakturowany po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie netto wskazane w pkt. 1 niniejszego + obowiązujący podatek VAT w nowej wysokości. Zm ian ę stawki podatku VAT strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy

5 Numer sprawy nadany przez z am aw iającego : SA JKS Podwykonawcy 8 l. Wykonawca może podzlecić prace związane z wykonaniem audytu wskazane w ofercie podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność. Wykaz podwykonawców i powierzone im wykonanie części zadania zawiera załącznik nr 3 do umowy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rozliczenie prac wykonanych przez podwykonawców 3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 4. Ewentualne powierzenie wykonania prac innych niż wskazane w ofercie przez Wykonawcę i w załączniku do umowy osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę, aby w przypadku gdy Zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Zamawiający będzie mógł pomniejszyć o tą samą kwotę wynagrodzenie należne Wykonawcy, a w przypadku zrealizowania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się kwotę wynagrodzenia zapłaconą przez Zamawiającego podwykonawcy zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od daty dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy do dnia zwrotu w/w kwoty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Kary umowne 9 1. Strony postanawiają, że wiążąca formą odszkodowania z tytułu niedotrzymania terminu wykonania zamówienia lub odstąpienia od umowy będą kary umowne. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach: a). Zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy wskazanego w 1 o okres do 15 dni zwłoki od terminu umownego wskazanego w 7 umowy, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 7 z zastrzeżeniem, zwłoka do 3 dni włącznie nie powoduje naliczenia kary umownej; w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy o okres 15 dni i więcej zwłoki od terminu umownego, w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. b). za odstąpienie od umowy przez zamawiającego zgodnie z 12 w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 7 ust 1. c). za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w 7 ust Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Roszczenie o zap łatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. że

6 Numer sprawy nadany przez zamaw i ającego: SA JKS Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancja i rękojmia 11 Zamawiający w przypadku gdyby otrzymał wadliwy przedmiot umowy występując z tytułu rękojmi może: 1. żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 2. nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, a gdy całość wynagrodzenia została już wykonawcy wypłacona, może żądać zwrotu odpowiedniej części tego wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie Zamawiający ma osiągnąć w wyniku umowy, a w szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, c) nastąpi opóźnienie Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie w wykonaniu całości przedmiotu umowy wskazanego w 1 o okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminu przedstawionego w umowie w 4. d) Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia wadliwie i nie reaguje na polecenia zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania. 2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie niniejszego pozbawia Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tytułu zawartej umowy, w tym wynagrodzenia za nakład prac i poniesione koszty w związku z realizacją niniejszej umowy. 3. Ocena przyczyn opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w niniejszej umowie, wskazana przez Wykonawcę podlega swobodnej ocenie Zamawiającego i nie może być przedmiotem zaskarżania przez Wykonawcę umowy. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z określeniem okolicz ności uzasadniających jego złożenie. 5. Zastrzega się, że skutki odstąpienia od umowy nie dotyczą kar umownych, rękojmi oraz prawa żądania odszkodowania za nienależ yte wykonanie umowy. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia w okresie dłuższym niż sześć miesięc y, chyba że Zamawiający zawiesił realizację przedmiotu zamówienia. 2. Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie.

7 Numer sprawy nadany przez zamaw i ającego: SA SJ KS Postanowienia końcowe 14 Umowa zostaje zawarta na czas określony wynikający z realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do raportu stanowiącego przedmiot umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. 2. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja staje się jego własnością i Zamawiający może z niej korzystać w sposób nieograniczony Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest' płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP VAT Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania rachunku bez podpisu odbiorcy. 17 Zmiana któregokolwiek postanowienia warunków umowy wymaga zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy. 18 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z późn o zm.). oraz wszelkie właściwe przepisy prawa. 19 Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych wg siedziby Zamawiającego Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres. 21 Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załącz niki : 1. Oferta wykonawcy. 2. SIWZ wraz z załącznikami. 3. Wykaz podwykonawców.

8 Numer sprawy nadany przez zamaw iającego: SA JKS Starachowice dnia roku Zamawiający Wykonawca Umowę sporządz ił: f1vszard Bis

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo