Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt procesowy. Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach."

Transkrypt

1 MeTODY Audyt procesowy Michael Hammer Nowy model, równie wszechstronny jak łatwy w zastosowaniu, pomaga firmom planować i realizować transformację opartą na procesach. Zarządzanie procesami stało się powszechnie akceptowanym elementem biznesowej rzeczywistości. Gdy 17 lat temu po raz pierwszy opisywałem tę koncepcję na łamach Harvard Business Review 1, wydawała się czymś nowym i kontrowersyjnym. Obecnie oparte na procesach podejście do transformacji jest chlebem powszednim w przedsiębiorstwach na całym świecie. Mało który menedżer kwestionuje tezę, że przeprojektowanie procesów biznesowych sekwencji zadań, których wykonanie obejmuje całość organizacji może zaowocować znaczną poprawą wyników i pozwala zaoferować nabywcom wyższą wartość w sposób, który jednocześnie przyniesie większe zyski akcjonariuszom. Dzięki analizie, pomiarom i przeprojektowaniu procesów wewnętrznych oraz procesów obsługi klienta różnej wielkości firmy z wielu branż znacznie obniżyły koszty, poprawiły jakość i szybkość działania, wreszcie zwiększyły zyskowność. Niestety, po drodze zdarzały się wypadki przy pracy. Począwszy od 2000 roku wielokrotnie obserwowałem firmy próbujące odzyskać młodość, tworząc nowe procesy biznesowe lub przeprojektowując stare. Pomimo dobrych chęci i podjętych inwestycji firmy te odnotowywały bardzo skromne postępy, a czasem nie rejestrowały ich w ogóle. Nawet tam, gdzie proces transformacji zakończył się powodzeniem, było to przedsięwzięcie mozolne i męczące. Wszystkie projekty zmian są trudne w realizacji, ale zmiany oparte na procesach są wyjątkowo złożone. Wbrew powszechnym sądom stworzenie nowych procesów biznesowych wymaga czegoś więcej niż tylko zmiany sposobu organizacji pracy, czyli tego, kto, gdzie i w jakiej kolejności wykonuje poszczególne zadania. By nowe procesy zadziałały, firmy muszą 110 Harvard Business Review Polska Październik 2007

2 ilustracje:tomasz Walenta o wiele szerzej zdefiniować niektóre zadania, rozwinąć program szkoleń, gwarantujący wykonywanie tych zadań, umożliwić szeregowym pracownikom podejmowanie decyzji oraz zmienić systemy wynagrodzeń tak, by koncentrowały się zarówno na procesach, jak i na wynikach. Jakby tego było mało, konieczna jest także zmiana kultury organizacyjnej i położenie nacisku na pracę zespołową, odpowiedzialność osobistą i poszanowanie klienta. Trzeba ponownie określić przypisane różnym stanowiskom role i zakresy odpowiedzialności, tak by menedżerowie kontrolowali procesy, a nie poszczególne działania, i zajmowali się rozwojem pracowników, a nie ich nadzorowaniem. Należy wreszcie dostosować do tych zmian systemy obiegu informacji w taki sposób, by umożliwiały sprawny przebieg inicjatyw międzydziałowych, zamiast po prostu stanowić wsparcie dla osobnych działów w firmie. W większości badanych przeze mnie firm czołowi menedżerowie borykali się z trudnościami. Zdawali sobie sprawę, że aby wykorzystać ukrytą moc tkwiącą w procesach, będą musieli zmienić w firmie wiele, nie byli jednak pewni, co dokładnie wymaga zmian, w jakim stopniu i w którym momencie. Niepewność tę można było wyraźnie dostrzec w pełnych wahania decyzjach, chaotycznym planowaniu, niekończących się debatach i bezproduktywnych dyskusjach, w nieuzasadnionym samozadowoleniu i równie nieuzasadnionej rozpaczy, w błędach i poprawkach, w opóźnieniach i porzuconych staraniach. Wszyscy po kolei zadawali sobie pytania typu: czy zaczęliśmy od właściwej strony?, skąd mamy wiedzieć, że idziemy do przodu?, jak będzie wyglądać organizacja, gdy już skończymy?. Ponadto menedżerowie, zwłaszcza pracujący w zupełnie różnych działach, z reguły nie mogą dojść do porozumienia w kwestii czynników sprzyjających transformacji opartej na procesach. Każdy trzyma się ulubionego pomysłu, opartego na własnej wiedzy i doświadczeniu. Jeden koncentruje swoją uwagę na kwestiach technologicznych, drugi na zagadnieniach dotyczących zarządzania ludźmi, trzeci na strukturze organizacyjnej, a wszystko to prowadzi do chaosu i konfliktów. Menedżerowie mają też tendencję do nagłych wahań nastrojów od bezgranicznego optymizmu, który każe im wierzyć, że opracowanie nowych procesów przebiegnie bezboleśnie, do nieustannego przygnębienia, które sprawia, że transformacja wydaje im się zadaniem zupełnie nierealnym. Jeśli czołowi menedżerowie firm (tacy jak dyrektorzy głównych działów lub funkcji) nie uzyskają zgody, na czym powinni się skoncentrować i w którym momencie wprowadzać zmiany, nie zdołają zapanować Październik 2007 Harvard Business Review Polska 111

3 METODY Audyt procesowy intelektualnie nad procesem przekształcania procesów biznesowych. Pięć lat temu rozpocząłem projekt badawczy wraz z Phoenix Consortium grupą czołowych firm, z którymi blisko współpracowałem. Jego celem miało być opracowanie mapy drogowej, pomagającej wdrażać procesy w firmie. Chciałem stworzyć pewien schemat, który pomógłby menedżerom zrozumieć, zaplanować i ocenić działania niezbędne do przeprowadzenia transformacji opartej na procesach. Z czasem wyodrębniłem dwie grupy determinant, które są konieczne, by procesy biznesowe przynosiły dobre wyniki i by te wyniki utrzymywały się w przyszłości (zob. ramka Model dojrzałości procesu i przedsiębiorstwa). Pierwszy z zestawów cech dotyczy poszczególnych procesów. Czynniki umożliwiające realizację procesu (process enablers) określają, na ile dobrze proces jest w stanie funkcjonować przez dłuższy czas. Należą do nich: wszechstronność projektu procesu; umiejętności ludzi, którzy mają go wykonywać; zdolność znajdującego się na wysokim stanowisku właściciela procesu do nadzoru nad jego wdrożeniem i wykonaniem; dopasowanie systemów informacji i zarządzania do potrzeb procesu, a także jakość mierników wykorzystywanych do pomiaru rezultatów procesu. Michael Hammer hammerandco.com) jest założycielem Hammer and Company, firmy badawczej i szkoleniowej w dziedzinie zarządzania z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts. Z moich badań wynika, że nie wszystkie organizacje są w równym stopniu przygotowane do wykorzystania owych czynników umożliwiających realizację procesów. Przedsiębiorstwa, które to potrafią, posiadają kluczowe zdolności organizacyjne (enterprisewide capabilities): wyższa kadra zarządzająca w pełni rozumie potrzebę koncentracji na procesach; pracownicy wysoko cenią klientów i pracę zespołową, wykazują też dużą odpowiedzialność osobistą; firma zatrudnia ludzi, którzy wiedzą, jak przeprojektować procesy, i jest zorganizowana tak, by poradzić sobie z realizacją złożonych projektów. Jak można wykorzystać w pełni potencjał procesu, jeśli firma nadal będzie mierzyła wyniki po staremu, a pracownicy będą nagradzani za realizację wąskich celów poszczególnych działów? Czynniki umożliwiające realizację procesów i zdolności organizacyjne stanowią razem bardzo skuteczną metodę planowania i oceny transformacji opartej na procesach. Pierwszą wersję modelu przedstawiłem członkom Phoenix Consortium w 2004 roku. Została ona wszechstronnie przetestowana oraz zmodyfikowana. W 2006 roku ukończyłem prace nad ogólnym zarysem modelu, który nazwałem Modelem Dojrzałości Procesów i Przedsiębiorstwa (Process and Enterprise Maturity Model, PEMM). Na kolejnych stronach artykułu omawiam szczegółowo pięć czynników umożliwiających realizację procesów i cztery zdolności organizacyjne. Pokazuję także, w jaki sposób firmy stosujące PEMM mogą sprawić, by zadania wiążące się z transformacją procesową przestały być owiane tajemnicą i realizowane za pomocą intuicji. Podpowiadam ponadto, jak poddać je pomiarowi i ocenie oraz jak je ulepszać i powielać. Czy twoje procesy przynoszą dobre wyniki? Dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z procesami biznesowymi nauczyło mnie, że forma wpływa na funkcjonalność, to znaczy, że projekt procesu wpływa na jego wyniki. Przez projekt (design) procesu rozumiem określenie, kto ma wykonywać zadania, w jakiej kolejności, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach, na podstawie jakich informacji i z jaką dokładnością. Oczywiście, jeśli firmy chcą mieć pewność, że pracownicy będą prawidłowo realizować procesy, mogą stosować takie techniki zapewniania jakości jak Six Sigma czy TQM. Przeprojektowanie procesów jest jednak często jedynym sposobem na osiągnięcie dużej zmiany wydajności. Pozwala ono wyeliminować wiele nieproduktywnych działań, które są źródłem kosztów, błędów i opóźnień, oraz umożliwia firmom opracowanie innowacji procesowych (zob. mój artykuł Transformacja firmy poprzez innowację operacyjną, HBRP, maj 2004). Choć przeprojektowywanie procesów to nie jak kiedyś terra incognita, wciąż istnieje pewien problem: większość firm ma tendencję do nakładania nowych procesów na istniejącą już strukturę funkcjonalną firmy. A przecież cechy charakterystyczne tradycyjnej organizacji jak choćby przypisanie poszczególnym stanowiskom określonego zakresu obowiązków, stare systemy pomiaru wyników i hierarchiczne kierownictwo nie zawsze umożliwiają wdrożenie procesów o wysokiej wydajności. Na przykład wyższa kadra zarządzająca może zachęcać menedżerów do stworzenia procesu międzydziałowego, ale później może nie pozwalać na wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie pomiaru wyników firmy. Takie działanie jest krótkowzroczne. Odświeżony proces biznesowy wymaga, by pracownicy skoncentrowali swoją uwagę na szerzej pojętym, wspólnym wyniku. Jak można wykorzystać pełen potencjał procesu, jeśli firma nadal będzie mierzyła 112 Harvard Business Review Polska Październik 2007

4 wyniki po staremu, a pracownicy będą nagradzani za realizację wąskich celów poszczególnych działów? Firmy inwestują w szkolenia pracowników dla potrzeb nowego procesu, ale wzdragają się przed ponoszeniem kosztów wyjaśnienia ludziom, jak ten proces działa jako całość. Jeśli pracownicy nie będą znać kontekstu, w jakim pracują, będą się skłaniać do podejmowania decyzji nieleżących w interesie całego procesu. Podobnie przywódcy firmy, jeśli nie ogarną wzrokiem wszystkich aspektów przeobrażeń, będą próbowali tworzyć procesy bez wprowadzania zmian w zakresach odpowiedzialności kadry kierowniczej. To kolejna skomplikowana kwestia. Proces o wysokiej wydajności przekracza granice poszczególnych funkcji i działów. To samo powinni robić członkowie wyższej kadry zarządzającej, którzy mają go nadzorować. Bez tego proces nie przyjmie się w organizacji. Badając przedsiębiorstwa wdrażające nowe procesy, rejestrowałem pojawiające się zaniedbania. Analizowałem także czynniki, których wystąpienie było konieczne, aby procesy biznesowe mogły utrzymać swoją spójność i wydajność. Testowałem obie listy determinant przez kilka lat i sprowadziłem je ostatecznie do zestawu pięciu cech charakterystycznych, które były niezbędne, by proces odznaczał się dobrymi wynikami. Proces musi być dobrze zaprojektowany w przeciwnym razie ludzie, którzy będą go wykonywać, nie będą mieli pojęcia, co robić i kiedy. Osoby wykonujące proces, wykonawcy, muszą posiadać odpowiednie umiejętności i kompetencje inaczej nie będą w stanie zrealizować zadania projektowania. Proces musi mieć swojego właściciela, członka wyższej kadry zarządzającej, odpowiedzialnego za to, by przyniósł oczekiwane rezultaty, i posiadającego władzę, pozwalającą mu o to zadbać w przeciwnym razie proces nie będzie działać. Firma musi tak dostosować istniejącą infrastrukturę (jak na przykład technologie informatyczne i systemy zarządzania zasobami ludzkimi), by ułatwiała realizację procesu inaczej będzie tylko ograniczać jego możliwości. Wreszcie firma musi opracować i wykorzystywać Model dojrzałości procesu i przedsiębiorstwa Firmy powinny zadbać o odpowiedni stopień dojrzałości procesów biznesowych innymi słowy, muszą mieć pewność, że są w stanie z czasem osiągać lepsze wyniki. Aby tak się stało, firmy muszą rozwinąć dwa rodzaje determinant: czynniki umożliwiające realizację procesu odnoszące się do indywidualnych procesów oraz zdolności organizacyjne dotyczące całego przedsiębiorstwa. Istnieje pięć czynników umożliwiających realizację procesu... Projekt Wykonawcy Właściciel Infrastruktura Mierniki... oraz cztery zdolności organizacyjne. Przywództwo Kultura Kompetencje Nadzór Wszechstronna specyfikacja sposobu realizacji procesu. Ludzie, którzy będą wykonywać proces, zwłaszcza w kontekście ich umiejętności i kompetencji. Członek wyższej kadry zarządzającej, który ponosi odpowiedzialność za proces i jego rezultaty. Systemy informatyczne i metody zarządzania ułatwiające realizację procesu. Sposoby pomiaru stosowane przez firmę do obserwacji wskaźników efektywności procesu. Wyższa kadra zarządzająca wspierająca powstawanie procesu. Docenianie znaczenia koncentracji na kliencie, pracy zespołowej, odpowiedzialności osobistej i woli zmian. Umiejętności i metodologia potrzebne do przeprojektowywania procesów. Mechanizmy zarządzania złożonymi projektami i inicjatywami w zakresie zmian. Przedsiębiorstwa mogą równocześnie wykorzystywać ocenę czynników umożliwiających realizację procesu i ocenę zdolności organizacyjnych w planowaniu i szacowaniu postępów transformacji opartej na procesach. Październik 2007 Harvard Business Review Polska 113

5 METODY Audyt procesowy mierniki oceny wyników procesu w czasie inaczej nie przyniesie on właściwych rezultatów. Te czynniki umożliwiające realizację procesu dają mu potencjał osiągnięcia wysokiej wydajności. Czynniki umożliwiające realizację procesu są wzajemnie współzależne jeśli któregoś z nich brak, inne nie będą działały skutecznie. Słaby właściciel nie będzie w stanie wdrożyć dobrego projektu procesu, źle wyszkoleni wykonawcy nie zrealizują projektu, zły projekt nie zoptymalizuje mierników procesu, nawet gdyby były bardzo przemyślane, i tak dalej. Proces, w którym brak któregoś ze wspomnianych pięciu czynników, może w krótkim okresie przynieść oczekiwane rezultaty dzięki nadludzkim wysiłkom lub interwencji kierownictwa, jednak nie będą one trwałe. Oczywiście, występowanie wszystkich czynników umożliwiających realizację procesu nie gwarantuje dobrych wyników. Na przykład samo istnienie projektu procesu nie oznacza, że to dobry projekt. Wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, w której brak jednego z czynników umożliwiających realizację procesu wykoleił całe przedsięwzięcie. Na przykład w dużej i znanej firmie elektronicznej zaprojektowano nowy proces realizacji zamówień i przeprowadzono udane testy pilotażowe. Jednak osoba nadzorująca proces nie miała wystarczającej władzy, by zmusić szefów jednostek do jego wdrożenia, i w ten sposób cały wysiłek poszedł na marne. W innym przypadku duży producent dóbr konsumpcyjnych stworzył nowy proces i przeszkolił pracowników do wykonywania nieznanych im wcześniej zadań. Jednak nie przekazał im wiedzy na temat całości procesu. W rezultacie niektórzy pracownicy nieumyślnie podejmowali decyzje kłopotliwe dla kolegów, co z kolei negatywnie wpływało na osiągane wyniki i obniżało morale w obrębie firmy, a w ostateczności zmusiło ją do rezygnacji z przedsięwzięcia. W jeszcze innym przypadku pewna firma farmaceutyczna wprowadziła zmiany w procesach sprzedaży i marketingu, ale nie dostosowała do nich systemów pomiaru i przyznawania premii. To zakłóciło komunikację w firmie, doprowadziło do pojawienia się sprzecznych sygnałów, spowodowało niespójne zachowania pracowników i w ostatecznym rachunku skazało projekt na niepowodzenie. Przeprojektowywanie procesów jest szczególnie trudne, gdyż czynniki umożliwiające realizację procesu nie zawsze są jednakowo intensywne i w konsekwencji w różnym stopniu wspierają dany proces. Na przykład rzadko kiedy problem sprowadza się do kwestii, czy mianować osoby nadzorujące proces. Rzecz w tym, że wiele firm mianuje właścicieli procesów, ale nie daje im wystarczającej władzy, by mogli wdrożyć wszystkie zmiany niezbędne do tego, by procesy zaczęły właściwie funkcjonować. Wyróżniłem i określiłem cztery poziomy siły czynników umożliwiających proces (P-1, P-2, P-3 i P-4). Każdy z nich stanowi rozszerzenie poprzedniego poziomu, jak to pokazano w tabeli Ocena dojrzałości twoich procesów. Na przykład poziom P-1 w odniesieniu do wykonawców oznacza, że pracownicy są świadomi jedynie istnienia procesu i sposobów jego pomiaru. Na poziomie P-2 muszą umieć opisać proces i odnaleźć w nim swoje miejsce. Na poziomie P-3 pracownicy są w stanie określić, w jaki sposób ich praca wpływa na wyniki firmy. Wreszcie na poziomie P-4 wykonawcy muszą wiedzieć, jak ich praca wpływa także na klientów i dostawców. Im większa siła czynnika umożliwiającego realizację procesu, tym lepsze i trwalsze rezultaty przyniesie proces. Siła czynników umożliwiających realizację procesu określa jego dojrzałość czyli zdolność do uzyskania z czasem znakomitych rezultatów. Jeśli wszystkie czynniki umożliwiające realizację procesu są na poziomie P-1, cały proces znajduje się na poziomie P-1. Jeśli wszystkie czynniki umożliwiające realizację procesu są na poziomie P-2, cały proces też przebiega na poziomie P-2 i tak dalej. Jeśli tylko cztery z pięciu czynników osiągają określony poziom, proces nie osiągnął tego poziomu będzie o stopień niżej. A jeśli jakiś czynnik umożliwiający realizację procesu jest tak słaby, że nie osiąga nawet poziomu P-1, cały proces z założenia ma poziom P-0. To naturalna konsekwencja tego, że firma nie skoncentrowała się na rozwijaniu procesu biznesowego, a na poziomie P-0 procesy przebiegają w sposób chaotyczny. Na poziomie P-1 proces jest niezawodny i przewidywalny jest stabilny. Na poziomie P-2 przynosi lepsze od przeciętnych rezultaty, ponieważ zaprojektowano go i wdrożono w całej organizacji. Na następnym poziomie, P-3, przynosi już optymalne wyniki, gdyż dyrektorzy są w stanie, w razie konieczności, zintegrować go z innymi procesami wewnętrznymi w celu maksymalizacji jego wpływu na wyniki całej firmy. Wreszcie na poziomie P-4 proces jest najlepszy w swojej klasie, wychodzi poza firmę i obejmuje również dostawców oraz klientów przedsiębiorstwa. W tabeli przedstawiono cztery poziomy dojrzałości procesowej. W rzędach znajdują się czynniki umożliwiające realizację procesu, zaś w kolumnach poszczególne poziomy ich siły (rzędów jest aż 13, gdyż rozbiłem pięć czynników na bardziej szczegółowe elementy składowe). Dla firm, które wykorzystują tę tabelę do sprawdzenia dojrzałości swoich procesów, użytecznym rozwiązaniem jest traktowanie określeń dotyczących czynników umożliwiających realizację procesu (pola tabeli) nie w kategoriach prawdziwe fałszywe, tylko w dużej mierze prawdziwe, częściowo prawdziwe i w dużej mierze nieprawdziwe. Jeśli możliwa jest ocena ilościowa, określenie w dużej mierze prawdziwe oznacza prawdziwe w co najmniej 80%, częściowo prawdziwe oznacza prawdziwe na poziomie 20% 80%, a w dużej mierze nieprawdziwe odpowiada stwierdzeniu prawdziwemu w mniej niż 20%. Menedżerowie często nadają polom kolory: (odpowiednio) zielony, żółty i czerwony w zależności od odpowiedzi. Zielone pola oznaczają obszary, które nie hamują rozwoju procesu i nie wymagają szczególnej uwagi. Pola żółte to obszary, w których firma ma dużo do zrobienia. Czerwone zaś symbolizują przeszkody, które nie pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności w ramach danego procesu. Czerwone 114 Harvard Business Review Polska Październik 2007

6 pola pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy firmy ignorują problemy lub gdy podchodzą do nich w niewłaściwy sposób i tym samym muszą się nimi jak najszybciej zająć. Chciałbym pokazać na konkretnym przykładzie, jak bardzo może się przydać menedżerom znajomość stanu czynników umożliwiających realizację procesu w firmie. W 2004 roku Michelin rozpoczął przeprojektowywanie procesów, tak by większą uwagę poświęcać klientom i zredukować koszty. Obowiązujący wcześniej proces składania zamówień u tego producenta opon zmuszał klientów do częstych i powtarzających się kontaktów z wieloma różnymi działami. By zaradzić temu problemowi, Michelin stworzył nowy, wydajny proces, który nazwał Od zgłoszenia popytu do wpływu należności (Demand to Cash, D2C). Rok później gotowy był ulepszony projekt tego procesu, w ramach którego dużym klientom oferowano jeden punkt kontaktowy, obsługę przez personel, który ich dobrze znał, i dokładne informacje. W trakcie testów pilotażowych okazało się, że w niektórych przypadkach nowy proces skrócił czas składania zamówienia z czterech godzin do dwudziestu minut. Przed wdrożeniem nowego procesu w całym regionie Michelin zdecydował się na wprowadzenie do 2006 roku zmian w 30% jednostek w Ameryce Północnej. Dzięki lekturze moich badań zespół odpowiedzialny za przeprojektowanie procesu wiedział, że zanim będzie w stanie wdrożyć nowy proces na poziomie P-2 (co zapewni znakomite wyniki), wszystkie czynniki umożliwiające realizację procesu będą musiały osiągnąć poziom P-2. Gdy zespół kierowany przez właściciela projektu przeprowadził ocenę dojrzałości procesu, okazało się, że systemy zarządzania zasobami ludzkimi, które miały wspierać nowy proces, znajdowały się na poziomie niższym niż P-2. Michelin nie dość precyzyjnie określił nowe zakresy obowiązków i zadań menedżerów, dlatego przed wdrożeniem procesu zmian firma przeprowadziła serię warsztatów służących przybliżeniu menedżerom nowych ról i uprawnień działów oraz lepszemu ich dostosowaniu do procesu D2C. Przeprowadzona przez Michelina analiza czynników umożliwiających realizację procesu sugerowała także, że wdrożenie D2C może napotkać pewne problemy, ponieważ w firmie wdrażano równocześnie wiele różnych projektów służących podniesieniu wydajności. Wyższa kadra zarządzająca ustanowiła więc właściciela wszystkich projektów mających wpływ na funkcjonowanie procesu D2C, by mieć pewność, że nie będą one stały w sprzeczności z wykonaniem głównego projektu lub jego wdrożeniem w całej firmie. Czy twoja firma jest gotowa na wdrożenie procesów o wysokiej wydajności? Warunkiem rozwoju procesów o wysokiej wydajności jest sprzyjające im środowisko. Przedsiębiorstwo musi posiadać lub rozwinąć zdolności organizacyjne w czterech obszarach: przywództwie, kulturze, kompetencjach oraz w zakresie nadzoru. Po pierwsze, wyższa kadra zarządzająca musi wykazać się pełnym zaangażowania podejściem do procesów biznesowych. Przeprojektowywanie procesu wymaga bowiem szeroko zakrojonych zmian organizacyjnych, które często budzą sprzeciw pracowników niższych szczebli. W takiej sytuacji wsparcie ze strony menedżerów wyższego szczebla jest niezbędne. Po drugie, jedynie organizacje, które dzięki swojej kulturze wysoko cenią klientów, pracę zespołową, odpowiedzialność osobistą oraz są elastyczne, będą w stanie osiągnąć postęp w zakresie zmian opartych na procesach. Procesami biznesowymi, obejmującymi swoim zasięgiem wiele różnych działów, muszą zarządzać ludzie wyznający te wartości. Po trzecie, firma musi zatrudniać ludzi posiadających umiejętności i wiedzę z zakresu przeprojektowywania procesów to nie jest zadanie dla amatorów ani improwizatorów. Wreszcie po czwarte, jeśli przedsiębiorstwa chcą uniknąć chaosu i konfliktów, muszą mieć pewność co do efektywności stosowanych metod nadzoru nad projektami i inicjatywami prowadzącymi do zmian. Ocena dojrzałości twoich procesów Wykorzystując tabelę na następnej stronie, możesz przeprowadzić ocenę dojrzałości procesu biznesowego i określić sposoby poprawy jego wyników. Określ, w jakim stopniu podane stwierdzenia, opisujące siłę każdego z czynników umożliwiających realizację procesu, od P-1 do P-4, pasują do procesu, który poddajesz ocenie. Jeśli stwierdzenie jest w dużej mierze prawdziwe (w co najmniej 80%), pokoloruj pole na zielono. Jeśli jest częściowo prawdziwe (w 20% 80%), nadaj polu kolor żółty. Jeśli stwierdzenie jest w dużej mierze nieprawdziwe, użyj koloru czerwonego. Jeśli firma podejmuje starania, by wejść na wyższy poziom wyników, zielone pola oznaczają, że dany czynnik nie hamuje postępów procesu. Żółte pola pokazują obszary, w których firma ma jeszcze sporo do zrobienia, zaś czerwone sygnalizują przeszkody w osiągnięciu większej dojrzałości procesu. Zaznaczona kolorami tabela po prawej stronie przedstawia rezultaty takiego ćwiczenia w pewnej dużej firmie amerykańskiej. W tym przypadku najpoważniejsze przeszkody w osiągnięciu przez proces poziomu P-1 stanowią kontekst projektu oraz kompetencje wykonawców. Jeśli chcesz dokonać oceny procesów w twojej firmie, ściągnij ze strony pustą tabelę. Harvard Business Review Polska 115

7 METODY Audyt procesowy P-1 P-2 Projekt Cel Proces nie został zaprojektowany całościowo. Menedżerowie poszczególnych działów wykorzystują dotychczasowe projekty głównie w kontekście poprawy wyników swoich działów. Proces przeprojektowano w sposób całościowy w celu optymalizacji jego wyników. Kontekst Określono nakłady na proces, jego wyniki oraz dostawców i klientów. Potrzeby klientów procesu są znane i istnieje co do nich pełna zgoda. Dokumentacja Dokumentacja procesu ma przede wszystkim charakter funkcjonalny, ale określa wzajemne powiązania pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w wykonanie procesu. Istnieje całościowa dokumentacja projektu procesu. Wykonawcy Wiedza Umiejętności Wykonawcy są w stanie nazwać proces, który realizują, i określić najważniejsze metody pomiaru jego efektywności. Wykonawcy umieją rozwiązywać problemy i znają techniki usprawniania procesu. Wykonawcy są w stanie opisać ogólny przebieg procesu oraz sposób, w jaki ich praca wpływa na klientów, na innych pracowników oraz na wskaźniki efektywności procesu, a także podać wymagany i obecny poziom tych wskaźników. Wykonawcy umieją pracować zespołowo i sami sobą zarządzają. Zachowania Wykonawcy czują pewną przynależność do zespołu realizującego proces, jednak przede wszystkim do swojego działu. Wykonawcy starają się realizować projekt procesu, wykonywać go dobrze i pracować tak, by umożliwić innym skuteczne wykonywanie swojej pracy. Właściciel Tożsamość Działania Właściciel procesu to osoba lub grupa, do której nieformalnych obowiązków należy poprawa wyników procesu. Właściciel procesu wyodrębnia i dokumentuje proces, informuje o nim wszystkich wykonawców i odpowiada za projekty zmian na mniejszą skalę. Przywódcy przedsiębiorstwa ustanowili oficjalną funkcję właściciela procesu i obsadzili to stanowisko menedżerem wyższego szczebla, który jest wiarygodny i ma dużą siłę przebicia. Właściciel formułuje cele procesu i wizję jego przyszłości, wspiera wysiłki zmierzające do przeprojektowania i ulepszenia procesu, planuje jego wdrożenie oraz gwarantuje przestrzeganie projektu procesu. Zakres władzy Właściciel procesu lobbuje na rzecz procesu, może jednak co najwyżej zachęcać menedżerów poszczególnych działów do wprowadzania zmian. Właściciel procesu jest w stanie powołać zespół ds. przeprojektowania procesu oraz wdrożyć nowy projekt. Ma pewną kontrolę nad budżetem technologicznym dla tego procesu. Infrastruktura Systemy informatyczne Systemy zarządzania zasobami ludzkimi Wsparcie dla procesu stanowią fragmentaryczne systemy IT istniejące dotychczas w firmie. Menedżerowie działów nagradzają wyniki osiągane w skali działu oraz rozwiązywanie problemów działu w kontekście procesu. Wsparcie dla procesu stanowi system IT, skompletowany z elementów systemów obsługujących poszczególne działy. Projekt procesu dostarcza definicji ról, opisów stanowisk pracy i profili kompetencji. Szkolenie zawodowe opiera się na dokumentacji procesu. Mierniki Definicja Zastosowanie Proces posiada pewne podstawowe mierniki kosztów i jakości. Menedżerowie używają mierników procesu do śledzenia jego efektów, wykrywania podstawowych przyczyn uzyskiwania złych wyników i do wprowadzania ulepszeń w obrębie działów. Proces posiada wszechstronny system mierników opracowany na podstawie wymagań klienta. Menedżerowie wykorzystują mierniki do porównywania wyników procesu ze wskaźnikami modelowymi (benchmarks), tj. wynikami najlepszymi w swojej klasie, z potrzebami klientów oraz do ustalania docelowych poziomów wyników. 116 Harvard Business Review Polska Październik 2007

8 Samoocena procesu przeprowadzona w pewnej dużej firmie amerykańskiej W dużej mierze prawdziwe P-3 P-4 Częściowo prawdziwe W dużej mierze nieprawdziwe P-1 P-2 P-3 P-4 Proces zaprojektowano tak, by dostosować go do pozostałych procesów oraz systemów IT firmy w celu optymalizacji wyników przedsiębiorstwa. Właściciel procesu i właściciele innych procesów, z którymi dany proces wchodzi w interakcje, ustanowili wspólne oczekiwania co do ich wyników. Dokumentacja procesu opisuje jego powiązania z innymi procesami oraz wspólne oczekiwania, a także związki z systemem wymiany informacji i architekturą danych w firmie. Proces zaprojektowano tak, by dostosować go do procesów klientów i dostawców w celu optymalizacji wyników współpracy przedsiębiorstw. Właściciel procesu oraz współpracujący z nim właściciele procesów klientów i dostawców ustanowili wspólne oczekiwania co do ich wyników. Elektroniczna prezentacja projektu procesu ułatwia zarządzanie nim i poprawę wyników oraz umożliwia analizę zmian otoczenia i rekonfigurację procesu. Projekt Wykonawcy znają zarówno podstawowe koncepcje biznesowe, jak i czynniki wpływające na wyniki przedsiębiorstwa, są także w stanie opisać, w jaki sposób ich praca wpływa na inne procesy i na wyniki firmy. Wykonawcy posiadają odpowiednie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji biznesowych. Wykonawcy dążą do zagwarantowania takich wyników procesu, które są niezbędne do osiągnięcia celów założonych przez firmę. Wykonawcy znają branżę, w której działa przedsiębiorstwo, panujące w niej trendy i są w stanie opisać, w jaki sposób ich zadania wpływają na wyniki współpracy między przedsiębiorstwami. Wykonawcy posiadają odpowiednie umiejętności w zakresie zarządzania zmianą i wdrażania jej. Wykonawcy wypatrują sygnałów do rozpoczęcia koniecznych zmian procesu i proponują odpowiednie ulepszenia. Wykonawcy Proces dotyczy bezpośrednio samego właściciela, wymaga od niego zaangażowania i wpływa na jego cele osobiste. Właściciel procesu pracuje razem z właścicielami innych procesów nad ich integracją, służącą realizacji celów przedsiębiorstwa. Właściciel procesu sprawuje kontrolę nad systemami IT, które wspierają proces, oraz nad projektami, które zmieniają proces; ma także wpływ na podział zadań, ocenę ich wykonania oraz na budżet procesu. Właściciel procesu jest członkiem najwyższego rangą ciała decyzyjnego w przedsiębiorstwie. Właściciel procesu opracowuje strategiczny plan wdrożenia, uczestniczy w planowaniu strategicznym na poziomie korporacyjnym oraz współpracuje ze swoimi odpowiednikami u klientów i dostawców w celu wspierania inicjatyw przeprojektowywania wspólnych procesów. Właściciel sprawuje kontrolę nad budżetem procesu i wywiera silny wpływ na podział zadań i ocenę ich wykonania. Właściciel Wsparcie dla procesu stanowi zintegrowany system IT, zaprojektowany z myślą o procesie i spełniający standardy przedsiębiorstwa. Systemy zatrudniania, rozwoju zawodowego, wynagradzania i uznania zasług akcentują potrzeby i wyniki procesu oraz równoważą je z potrzebami przedsiębiorstwa. Wsparcie dla procesu stanowi system IT o architekturze modułowej, spełniający standardy, jakich wymaga komunikacja między przedsiębiorstwami. Systemy zatrudniania, rozwoju zawodowego, wynagradzania i uznawania zasług wzmacniają znaczenie współpracy wewnątrz firmy i między firmami, indywidualnego uczenia się oraz gotowości do zmian. Infrastruktura Mierniki procesu oraz mierniki międzyprocesowe zostały opracowane na podstawie celów strategicznych przedsiębiorstwa. Menedżerowie przedstawiają mierniki wykonawcom procesu, by zwiększyć ich świadomość i podnieść motywację. W codziennym zarządzaniu procesem wykorzystują narzędzia ułatwiające dostęp do informacji o tych miernikach. Mierniki procesu opracowano na podstawie celów wyznaczonych w ramach współpracy między przedsiębiorstwami. Menedżerowie dokonują regularnie przeglądu i aktualizacji mierników oraz celów procesu i wykorzystują je w procesie planowania strategicznego. Mierniki Październik 2007 Harvard Business Review Polska 117

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo