Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu"

Transkrypt

1 Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz.U. Nr. 112, poz. 766.) podaje si do publicznej wiadomoci Uchwał Nr 10/2006 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomoci na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przykładowych pyta testowych oraz pyta do czci ustnej egzaminu. Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Metodyka przeprowadzania audytu I 1. W trakcie przeprowadzania zadania audytowego w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce, program tego zadania: a) moe by zmieniony przez kierownika jednostki, b) w uzasadnionych przypadkach moe by zmieniony przez audytora wewntrznego, c) moe by zmieniony przez audytora wewntrznego wyłcznie w porozumieniu z kierownikiem jednostki, d) nie moe by zmieniany. 2. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego, kierownik jednostki, w której było przeprowadzane zadanie audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce, podejmujc na podstawie sprawozdania działania majce na celu usunicie uchybie lub wprowadzenie usprawnie: a) wyznacza osoby odpowiedzialne za ich wykonanie powiadamiajc o tym Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, b) zaleca ich wykonanie podległym pracownikom, wskazujc audytorowi wewntrznemu termin przeprowadzenia czynnoci sprawdzajcych, c) składa audytorowi wewntrznemu szczegółowe wyjanienie przyczyn nieprawidłowoci, d) wyznacza osoby odpowiedzialne za ich wykonanie oraz wskazuje termin ich realizacji, powiadamiajc o tym audytora wewntrznego. 3. Poziom ufnoci 90% oznacza, e: a) oczekiwany poziom błdu równa si 10%, b) jest 90 szans na 100, e rezultat próbkowania nie bdzie si rónił od faktycznego rezultatu całej populacji o wicej ni załoon warto, c) wymagana jest wiksza próbka, ni przy poziomie ufnoci 95%, d) przedział precyzji wynosi 10%. 4. Zakres, w którym powinna si zawiera mierzona warto dla całej populacji przy załoonym poziomie ufnoci, to definicja: 1

2 a) precyzji, b) dewiacji standardowej, c) dopuszczalnego poziom błdu, d) obszaru badania próbki. 5. Obowizek przekazania Głównemu Inspektorowi Audytu Wewntrznego planu audytu na rok nastpny nie dotyczy audytorów wewntrznych: a) urzdów centralnych, b) urzdów wojewódzkich, c) funduszy celowych stanowicych wyodrbnione jednostki organizacyjne, d) jednostek samorzdu terytorialnego. 6. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego, audytor wewntrzny przekazuje sprawozdanie kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzane zadanie audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce: a) po odbyciu narady zamykajcej, b) przed rozpoczciem narady zamykajcej, c) po konsultacji z Głównym Inspektorem Audytu Wewntrznego, d) bezporednio po zakoczeniu zadania. 7. Kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli, moe zgłosi na pimie dodatkowe wyjanienia lub umotywowane zastrzeenia dotyczce treci sprawozdania: a) w terminie 14 dni od wyganicia wanoci upowanienia audytora, b) w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, c) w terminie 14 dni od dnia zakoczenia audytu, d) w terminie okrelonym przez audytora wewntrznego, nie krótszym ni 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania. 8. Audytor wewntrzny powinien charakteryzowa si logik mylenia. Który ze scenariuszy wskazuje na wycignicie przez audytora nielogicznych wniosków: a) audytor wykorzystał powszechnie uywane oprogramowanie komputerowe do wylosowania reprezentatywnej próbki do badania prawidłowoci ksigowania nalenoci. Wyniki badania nie przekroczyły dopuszczalnego błdu. W oparciu o te wyniki audytor wysnuł konkluzj, e ksigowania nalenoci s prawidłowe, b) audytor przeprowadził procedur analityczn bilansu i nie znalazł materialnych rónic. W oparciu o to wysnuł przypuszczenie, e bilans jest prawidłowy, c) audytor sprawdził transakcje sprzeday zaksigowane w styczniu 2003 r. i stwierdził, e adna z badanych transakcji nie dotyczy 2002 r. Na tej podstawie audytor wysnuł wniosek, e ksigowania w 2002 r. s prawidłowe, d) audytor dokonał badania procesu inwentaryzacji z natury. Statystyczna, reprezentatywna próbka do badania obejmowała okres do koca roku. Audytor nie stwierdził niezgodnoci. Na tej podstawie wysnuł wniosek, i inwentaryzacja odzwierciedla stan faktyczny. 9. W trakcie realizacji zadania audytowego audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce audytor wewntrzny: a) moe odbywa narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, 2

3 b) ma obowizek odbywa narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, c) moe odbywa narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny ale dopiero po zakoczeniu zadania audytowego, d) odbywa narady tylko z kierownictwem komórki. 10. W trakcie zadania audytowego dotyczcego prawidłowoci dokonywania wydatków, audytor stwierdził, i zabezpieczenie naleytego wykonania umowy wniesione w pienidzu zostało wydatkowane na pokrycie roszcze z tytułu niewykonania zamówienia. Ustalenie to audytor powinien uzna za: a) nieprawidłowo, b) postpowanie zgodne z przepisami, c) postpowanie nie w pełni zgodne z przepisami, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 11. Główny Inspektor Audytu Wewntrznego opracowuje roczny plan przeprowadzania oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewntrznego oraz funkcjonowania standardów kontroli finansowej i audytu wewntrznego: a) który jest zatwierdzany przez Ministra Finansów, b) który nie jest zatwierdzany przez Ministra Finansów, c) w porozumieniu z Ministrem Finansów, d) w porozumieniu z Szefem Słuby Cywilnej. 12. Przed rozpoczciem audytu wewntrznego w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli, w komórce organizacyjnej audytor wewntrzny ma obowizek: a) zawiadomi kierownika jednostki i kierownika tej komórki organizacyjnej o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego, b) zawiadomi kierownika tej komórki organizacyjnej o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego, c) zawiadomi wszystkich pracowników komórki organizacyjnej o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego, d) zawiadomi kierownika jednostki o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego. 13. Ustalenia poczynione w trakcie czynnoci sprawdzajcych audytor wewntrzny zamieszcza w: a) raporcie wstpnym, b) programie, c) notatce informacyjnej, d) wystpieniu pokontrolnym. 14. Audyt wewntrzny poza rocznym planem audytu wewntrznego przeprowadza si: a) na wniosek kierownika jednostki, b) na polecenie głównego ksigowego, c) na polecenie Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, d) na polecenie inspektora Najwyszej Izby Kontroli. 3

4 15. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego sprawozdanie z przeprowadzania audytu wewntrznego: a) włcza si do biecych akt, b) przesyła si do Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, c) przesyła si do właciwego ministra, d) włcza si do akt podrcznych. 16. Plan strategiczny audytu: a) zgodnie z obowizujcymi przepisami powinien by sporzdzany na okresy 3-letnie, b) zgodnie z obowizujcymi przepisami powinien by sporzdzany na okresy 2-letnie, c) zgodnie z obowizujcymi przepisami powinien okrela długookresowe cele komórki audytu wewntrznego, d) jest zalecany, lecz nie jest wymagany przez przepisy prawa. 17. Roczny plan audytu przygotowuje audytor wewntrzny: a) w porozumieniu z kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, b) w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której bdzie przeprowadzany audytu wewnetrzny, c) samodzielnie, d) samodzielnie ale pod nadzorem kierownika jednostki. 18. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych audytor wewntrzny ma obowizek sporzdzi: a) roczny oraz kilkuletni plan obejmujcy wszystkie procesy wystpujce w jednostce, b) strategiczny plan audytu, c) trzyletni plan audytu, d) roczny plan audytu. 19. Wg definicji INTOSAI kontrola wewntrzna to: a) narzdzie zarzdzania wykorzystywane do uzyskania racjonalnej pewnoci, e cele zarzdzania zostały osignite, b) kontrola wykonywana jedynie przez komórk kontroli wewntrznej, c) czynno wykonywana raz do roku przez kierownika jednostki lub głównego ksigowego, d) zadanie audytu wewntrznego. 20. Wnioski audytora musz by oparte na wiarygodnej, uytecznej i istotnej informacji. Które z poniszych stwierdze jest właciwe: a) wnioski na temat populacji naley uzna za prawdziwe, gdy próbka pobrana do badania jest reprezentatywna dla populacji, b) kopia oryginalnego dokumentu jest tak samo wiarygodna jak oryginał, c) obserwacje fizyczne s najbardziej wiarygodn metod badania przy badaniu wiarygodnoci zapisów ksig rachunkowych, d) zamówienie jest potwierdzeniem, e dobra za które zapłacono zostały dostarczone. 21. Testy zgodnoci przeprowadza si: a) dla tych mechanizmów systemu kontroli, na których audytor postanowił polega, b) na tych mechanizmach systemu kontroli, na których audytor nie moe polega, c) zawsze, 4

5 d) tylko wówczas, gdy audytor ma podejrzenia, e procedury kontrolne nie s przestrzegane przez komórk audytowan. 22. Celem audytu prowadzonego w jednostce sektora finansów publicznych jest ustalenie, czy zaplanowane rezultaty programu realizowanego przez t jednostk zostały osignite. Pierwszy krok w realizacji tego audytu to: a) napisanie programu audytu, b) ustalenie okresu czasu objtego audytem, c) przeprowadzenie analizy ryzyka, d) identyfikacja podstaw prawnych audytowanego programu. 23. Kontrole mog by klasyfikowane jako prewencyjne, detekcyjne, korekcyjne i kierownicze. Która z poniszych kontroli jest kontrol kierownicza? a) wymaganie dwóch podpisów na kadej fakturze powyej okrelonej wartoci, b) wpisywanie do ksig rachunkowych kadej transakcji w dniu, kiedy si zdarzyła, c) inwentaryzacja w magazynie, d) przyznanie pracownikowi premii za nadzwyczajne osignicia w pracy. 24. Audytor ustalajc zestaw kryteriów, które posłu do oceny pracy komórki audytowanej powinien: a) stara si uzgodni kryteria z audytowanym, b) wybra kryteria stosowane wobec tej komórki organizacyjnej podczas ostatniego audytu, c) okreli kryteria wykorzystujc swoj wiedz zawodow, d) przyj kryteria stosowane przez komórk audytowan. 25. Lista weryfikacyjna to: a) lista pyta sprawdzajcych poprzednie odpowiedzi audytowanego, b) lista weryfikujca przeprowadzenie czynnoci audytora, c) lista pyta do kierowników audytowanych komórek, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 26. W trakcie zadania audytowego, którego przedmiotem jest badanie przebiegu postpowa przetargowych, audytor stwierdził, i jedna z umów została zawarta na okres piciu lat. Audytor powinien: a) da uniewanienia umowy, b) zapisa to ustalenie w sprawozdaniu jako nieprawidłowo, c) dokona dalszych ustale i sprawdzi, czy wymagana była zgoda Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych oraz czy j uzyskano, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 27. W trakcie audytu inwestycji poczynionych przez jednostk w 2002 r. audytor stwierdził, i kierownik jednostki zaakceptował jedn umow bez przeprowadzenia procedury przetargowej. Jakie dalsze czynnoci powinien wykona audytor: a) natychmiast sporzdzi sprawozdanie z audytu, b) ustali przyczyny, okolicznoci i uwarunkowania procesu wyboru kontrahenta, c) da uniewanienia umowy, d) ustali winnych nieprawidłowoci. 5

6 28. W trakcie wstpnego przegldu audytor stwierdził, i komórka audytowana nie posiada procedur kontrolnych. W zwizku z tym audytor: a) nie przeprowadza testów zgodnoci, b) musi przeprowadzi testy zgodnoci, c) nie moe przeprowadzi testów szczegółowych, d) ogranicza si do stwierdzenia, e proces nie działa prawidłowo. 29. Jakie działanie powinien podj audytor, jeli zorientuje si, e znaczcy obszar działania komórki audytowanej nie został uwzgldniony w programie audytu? a) udokumentowa problem w dokumencie roboczym i nie podejmowa adnej akcji o ile nie otrzyma polecenia, eby rozszerzy zakres audytu, b) rozszerzy zakres audytu, c) kontynuowa audyt zgodnie z programem i planowa uwzgldnienie pominitego obszaru w kolejnym audycie, d) przeprowadzi analiz ryzyka dla pominitego obszaru i na tej podstawie podj decyzj. 30. Narada zamykajca audyt słuy: a) upewnieniu si, e audytowani znaj obiekty, cel i zakres audytu, b) upewnieniu si, e audytowani rozumiej program audytu, c) przedstawieniu wstpnych wyników zadania, d) upewnieniu si, e kierownik komórki audytowanej podjł działania wskazane w zaleceniach. 31. Podczas wstpnego zapoznania z komórk audytowan audytor ustalił, e zalecenia z poprzedniego audytu dotyczce usunicia nieprawidłowoci nie zostały zrealizowane. Najwłaciwszym krokiem bdzie: a) nie robi nic. Podjcie jakichkolwiek kroków jest działaniem operacyjnym, b) przedyskutowa problem z kierownikiem komórki audytowanej, c) poleci kierownikowi komórki audytowanej natychmiastowe wprowadzenie zalece, d) zwróci si do kierownika jednostki sektora finansów publicznych z wnioskiem o skierowanie do Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego pisma z wyjanieniem przyczyn. 32. Kontrolujc dokumenty robocze przygotowane przez audytora, kierownik komórki audytu wewntrznego napotkał na stwierdzenie komórka audytowana pracuje nieefektywnie. Stwierdzenie to nie było poparte adnym dowodem. Jak decyzj powinien podj kierownik: a) usun komentarz z dokumentu roboczego, b) udzieli audytorowi ustnej nagany i poleci usunicie tego stwierdzenia, c) poleci audytorowi aby zidentyfikował kryteria oceny efektywnoci komórki audytowanej, a nastpnie porównał je z rezultatami pracy jednostki audytowanej, d) nie podejmowa adnej akcji, gdy audytor odpowiada za to co robi. 33. Przyjcie czci obowizków kierownika jednostki sektora finansów publicznych przez głównego ksigowego powinno by stwierdzone dokumentem precyzujcym zakres tej odpowiedzialnoci. Oznacza to: a) całkowite zwolnienie kierownika jednostki z odpowiedzialnoci za t cz gospodarki finansowej jednostki, 6

7 b) e główny ksigowy wystpuje równoczenie w roli pracownika odpowiadajcego rzeczowo za dan operacj, jak i głównego ksigowego, c) e nadal odpowiedzialno kierownika jednostki za cało gospodarki finansowej jednostki, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 34.Wstpny przegld to: a) zbieranie informacji o komórce/badanej działalnoci bez ich szczegółowej weryfikacji, b) metoda analizy ryzyka, c) dokładna ocena dokumentów generowanych przez komórk audytowan, d) przegld dokumentacji biecej przed zamkniciem zadania audytowego. 35. Zmiany harmonogramu zadania audytowego w trakcie przeprowadzania tego zadania moe dokona w uzasadnionych przypadkach: a) audytor wewntrzny, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki, b) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, c) audytor wewntrzny wyłcznie na wniosek kierownika komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, d) audytor wewntrzny. 36. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego audytor wewntrzny: a) moe przeprowadzi czynnoci sprawdzajce, b) jest zobowizany przeprowadzi czynnoci sprawdzajce w kadym przypadku, gdy stwierdzi w badanym systemie nieskuteczno mechanizmów kontrolnych, c) jest zobowizany przeprowadzi czynnoci sprawdzajce w kadym przypadku, gdy wykazał konflikt interesów, d) jest zobowizany przeprowadzi czynnoci sprawdzajce w kadym przypadku, gdy przedstawił kierownikowi jednostki wnioski skutkujce koniecznoci podjcia trudnych decyzji. 37. Audytor przekazał projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewntrznego kierownikowi audytowanej komórki z prob o ustosunkowanie si do tego projektu. Kierownik zgłosił, i niektóre sformułowania z zakresu audytu, zawarte w sprawozdaniu s niezrozumiałe. W tej sytuacji audytor powinien: a) poinformowa kierownika audytowanej komórki, i posłuono si jzykiem profesjonalnym i pozostawi sprawozdanie bez zmian, b) przeanalizowa tre i przeredagowa te fragmenty sprawozdania, na które zwrócił uwag kierownik audytowanej komórki tak, aby były zrozumiałe, c) przesła kierownikowi audytowanej komórki odpowiedni literatur z zakresu audytu i zaproponowa zapoznanie si z ni, jednak nie powinien zmienia treci sprawozdania, d) stwierdzi, i zidentyfikował nowy czynnik ryzyka w postaci braku dostatecznych kwalifikacji kierownika komórki audytowanej. 38. Opinia sporzdzona przez rzeczoznawc: a) jest przekazywana kierownikowi audytowanej komórki, który po weryfikacji przekazuje j audytorowi, b) jest przekazywana kierownikowi jednostki, który w przypadku podwaenia jej treci powołuje drugiego rzeczoznawc, 7

8 c) jest przekazywana audytorowi wewntrznemu, d) moe by uzupełniona wyłcznie na wniosek kierownika jednostki. 39. Aby przedstawi kierownikowi jednostki obiektywn i niezalen ocen funkcjonowania jednostki pod wzgldem zgodnoci prowadzonej działalnoci z przepisami prawa, audytor powinien uwzgldni w swoich badaniach m. in. badanie: a) czy nie dopuszczono si zaniechania działania mimo prawnie okrelonego obowizku, b) czy obowizki słubowe s wykonywane sumiennie, c) czy obliczenia s wykonywane prawidłowo, d) jaka jest efektywno realizacji zada zwizanych z wydawaniem aktów prawnych. 40. Audytor wewntrzny: a) musi powoła rzeczoznawc zawsze jeeli kierownik komórki audytowanej stwierdzi, e zadanie audytowe wymaga wiedzy specjalistycznej, b) moe powoła rzeczoznawc do udziału w zadaniu audytowym w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, c) powołuje rzeczoznawc w audytowanej komórce zawsze, w przypadku gdy zestawienia i obliczenia dokonywane s na elektronicznych nonikach informacji, d) moe powoła rzeczoznawc jedynie w przypadku, gdy kierownik audytowanej komórki podway jego bezstronno i obiektywizm. 41. Testy zgodnoci przeprowadza si dla: a) potwierdzenia, modyfikacji albo odrzucenia wstpnej próby oceny systemów mechanizmów kontroli wewntrznej, b) sprawdzenia, czy informacje zawarte w deklaracji s kompletne, dokładne i czy odzwierciedlaj stan faktyczny, c) uzyskania wystarczajcych dowodów, e dany system działa zgodnie z rozumieniem audytora uzyskanym poprzez ocen systemu kontroli wewntrznej, czyli e mechanizmy kontroli s stosowane, d) adna z powyszych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 42. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów zbiorcze sprawozdanie z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych: a) co najmniej raz w roku, b) tylko raz roku, c) co dwa lata, d) nie zostało to okrelone w przepisach. 43. Imienne upowanienie do przeprowadzania audytu wewntrznego wystawia: a) kierownik jednostki, b) kierownik komórki audytu wewntrznego, c) kierownik komórki, w której przeprowadzane jest zadanie audytowe, d) audytor wewntrzny. 44. Audytor wewntrzny, przygotowujc plan audytu wewntrznego, ustala kolejno poddania obszarów ryzyka audytowi wewntrznemu, biorc pod uwag: a) Standardy audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, b) stopie ich wanoci oraz zalecenia Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, c) stopie ich wanoci, oraz uwzgldnia czynniki organizacyjne, 8

9 d) Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. 45. Przy wykonywaniu audytu finansowego badajcego wiarygodno zapisów ksig rachunkowych, najmniej przydatn technik audytow bdzie: a) analiza porównawcza, b) testy wiarygodnoci, c) obserwacja, d) analiza wskanikowa. 46. Audytor wewntrzny po zrealizowaniu czci zadania audytowego osignł załoony w programie cel audytu. W zaistniałej sytuacji audytor wewntrzny powinien: a) kontynuowa badania zgodnie z programem zadania audytowego, b) zmieni program audytu w porozumieniu z kierownikiem komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, c) zmieni program zadania audytowego, d) poprzesta na poinformowaniu kierownika jednostki o wynikach swoich bada. 47. Audyt wewntrzny poza planem audytu wewntrznego przeprowadza audytor wewntrzny: a) wyłcznie na wniosek kierownika jednostki, b) na polecenie głównego ksigowego, c) na polecenie Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, d) na wniosek kierownika jednostki, w której jest zatrudniony lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z kierownikiem tej jednostki. 48. Audytor wewntrzny w celu przygotowania planu audytu wewntrznego a) dokonuje analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki sektora finansów publicznych, b) przeprowadza audyt wstpny, c) uwzgldnia opini Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, d) adna z powyszych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 49. Sprawozdanie z audytu wewntrznego zawiera m.in.: a) zakres przedmiotowy i podmiotowy zadania audytowego, b) informacj na temat dowiadczenia i kwalifikacji audytorów wewntrznych, c) informacje o przeprowadzonych ostatnio kontrolach, d) podpis kierownika jednostki. 50. Przyznanie wyróniajcemu si pracownikowi premii pieninej to przykład kontroli a) prewencyjnej, poniewa ogranicza ryzyko przejcia pracownika do innej pracy, b) kierowniczej/zarzdczej, poniewa wywołuje zakładany rezultat, c) uzupełniajcej, poniewa premia jest dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego, d) korekcyjnej, poniewa poprzez premie mona korygowa wynagrodzenia zasadnicze. 51. Kontrola detekcyjna stosowana jest : a) po zakoczeniu procesu, gdy dotyczy zdarze, które ju zaszły, b) w przypadku, gdy pewne zdarzenia mog doprowadzi do krytycznych konsekwencji, np. bankructwa, c) dla zapobieenia niepodanym nastpstwom, d) dla korekty parametrów wykrytych błdów. 9

10 52. Jaka jest podstawowa cecha kontroli prewencyjnej? a) identyfikacja niepodanych rezultatów, b) analiza zdarze, które ju zaszły, c) wystpuje zawsze w pocztkowej fazie procesu, d) zawsze wymaga podziału obowizków pomidzy kilku pracowników. 53. Podział obowizków to: a) kontrola prewencyjna, b) kontrola kierownicza, c) kontrola korekcyjna, d) kontrola dokumentów. 54. Który z poniszych obiektów audytu zostanie zrealizowany poprzez sprawdzenie na próbce wpisów ksigowych na koncie nalenoci od klientów, czy istniej faktury i dokumenty wysyłki odpowiadajce tym wpisom: a) sprzeda jest prawidłowo ksigowana, b) ceny sprzeday s właciwe, c) zaksigowane nalenoci reprezentuj wane transakcje, d) zachowano obowizujce zasady ksigowoci. 55. Podczas audytu rodków trwałych audytor stwierdził, i cz monitorów komputerowych figurujcych w wykazie zapasów, została wydana pracownikom bez odnotowania tego faktu w wykazie zapasów. Powysza sytuacja moe by spowodowana: a) nieprawidłowym raportowaniem w procesie wydawania z magazynu towaru, b) przyjciem dostawy bez przeliczenia towaru, c) brakiem nadzoru ze strony głównej ksigowej, d) nieprawidłowym prowadzeniem wykazów. 56. Autoryzacja, to przykład kontroli: a) prewencyjnej, b) detekcyjnej, c) kierowniczej, d) zabezpieczajcej przed popełnieniem oszustwa przez pracowników działajcych w zmowie. 57. Sporód wymienionych dowodów audytowych wska najsłabszy: a) dowód bezporedni potwierdzony, b) dowód uzyskany w wyniku przeprowadzenia próbkowania statystycznego, c) dowód bezporedni przygotowany przez audytowanego i pozostajcy pod jego kontrol, d) dowód poredni uzyskany z dokumentów przygotowanych terminowo. 58. Kontrola ex ante oznacza: a) działalno kontroln wykonywan zawsze po zakoczeniu procesu, b) działalno kontroln wykonywan jeszcze przed podjciem decyzji rodzcych skutki finansowe lub majtkowe, c) działalno kontroln wykonywan przez NIK, d) kontrol zakoczon protokołem. 10

11 59. Do zadania audytowego obejmujcego prawidłowo prowadzenia spraw administracyjnych, audytor zastosował metod próbkowania statystycznego. W trakcie badania wylosowanej próbki, audytor uzyskał informacj, i kierownik komórki audytowanej omyłkowo nie wykazał w zestawieniu spraw administracyjnych, kilkudziesiciu pozycji z dwóch ostatnich miesicy. Jakie działania powinien podj audytor? a) podj dodatkowe czynnoci, które mog polega na powtórzeniu doboru próby z nowej (kompletnej) populacji lub na doborze dodatkowej próby losowej z brakujcej czci populacji, b) dokoczy badanie dotychczasowej próby i wycign wnioski dla całej populacji, c) zawiadomi kierownika jednostki, i kierownik komórki audytowanej utrudnia prac audytorowi, d) opisa zaistniał sytuacj w sprawozdaniu, uzasadniajc iz nie ma ona wpływu na wyniki badania. 60. Została pobrana próbka 200 dokumentów w celu ustalenia, czy były podpisane przez upowanione osoby. W próbce audytor stwierdził 35 błdy [brak podpisów]. Poziom błdu wynosi wic 35/200 = 0,175 = 17,5 %. Jeeli badana populacja liczy elementów, to oczekiwana ilo błdów w populacji wynosi: a) Nie wicej ni 875 b) Nie mniej ni 875 c) 875 ± precyzja przyjta przy obliczaniu próbki d) Nie mona ustali iloci błdów bez sprawdzenia wszystkich dokumentów 61. Zgodnie z Podrcznikiem audytu wewntrznego w administracji publicznej, jeeli zawiod wszystkie sposoby osignicia porozumienia z audytowanymi, co do prawdziwoci stwierdzonych faktów, ustalenia zadania audytowego: a) umieszczane s w sprawozdaniu z audytu z adnotacj, i audytowany nie zgadza si z ustaleniami, b) pozostaj jedynie w dokumentacji roboczej jako istotne do sprawdzenie w nastepnym zadaniu audytowym, c) poddawane s przegldowi sprawdzajcemu z udziałem kierownika jednostki sektora finansów publicznych lub osoby przez nich wyznaczonej, d) maj zawsze pierwszestwo przed uwagami audytowanego. 62. Audytor wewntrzny dokonuje m. in. identyfikacji zachodzcych w jednostce procesów. Przez proces naley rozumie: a) wszystkie czynnoci wykonywane w ramach danej komórki organizacyjnej, niezalenie od uzyskanych efektów, b) uporzdkowany logicznie cig czynnoci, działa, decyzji i uzgodnie administracyjnych, których efektem jest stworzenie odpowiedniej dokumentacji, c) uporzdkowany logicznie cig czynnoci, działa, decyzji i uzgodnie, których efektem jest powstanie pewnej wartoci dodanej w postaci dajcej si okreli zmiany w rodowisku zewntrznym, któr okrela bdziemy efektem pracy jednej lub kilku komórek organizacyjnych jednostki, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 63. Audytor przy wyborze próby do badania przyjł 90% poziom ufnoci. Oznacza to, e: a) 10% populacji moe zawiera błdy, 11

12 b) zbadano przynajmniej 90% populacji, c) z 90% pewnoci wybrana próba bdzie odzwierciedlała prawdziwe warunki w całej populacji, a ocena kontrolowanej działalnoci wydana na jej podstawie bdzie z takim prawdopodobiestwem właciwa, d) z 90% pewnoci, ryzyko kontroli wynosi 30%. 64. Dowody róni si midzy sob ze wzgldu na sił oraz ródło pochodzenia. Sporód wymienionych dowodów wska najsilniejszy a) dowód wewntrzny, b) dowód wewntrzny zewntrzny, c) dowód zewntrzny wewntrzny, d) dowód zewntrzny. 65. Co jest zalet listy kontrolnej? 1) ujednolicenie uzyskanych informacji i uzyskanie standardowego podejcia do przeprowadzanego badania, 2) zapobieganie pominicia w badaniu istotnych kontroli lub przewidywalnych faktów, 3) transfer wiedzy pomidzy audytorami, 4) zrozumienie zasad funkcjonowania badanego systemu funkcjonalnego. Prawidłowa odpowied to: a) 1,2,3, b) 1,2,3,4, c) 2,3,4, d) 1,3, Kierownik jednostki, poprzez audyt wewntrzny, uzyskuje racjonalne zapewnienie, e dany system działa prawidłowo oraz, e zakładane cele zostan osignite przy danych kosztach, korzyciach i stopniu ryzyka. Dokonujc oceny jaka pewno jest racjonalna zarzdzajcy powinien: a) stworzy siln komórk kontroli wewntrznej, która dokona takiej oceny, b) uzyska akceptacj Najwyszej Izby Kontroli, c) zidentyfikowa ryzyko wice si z prowadzonymi operacjami i dopuszczalne poziomy ryzyka w rónych sytuacjach oraz oszacowa to ryzyko ilociowo i jakociowo, d) zidentyfikowa ryzyko wice si z prowadzonymi operacjami i oszacowa to ryzyko ilociowo i jakociowo oraz zaprojektowa procedury, które wyeliminuj to ryzyko. 67. W trakcie zadania audytowego audytor pracował z audytowanymi nad poszukiwaniem najlepszych rozwiza dla uniknicia niedocigni stwierdzonych w toku audytu. Powysza sytuacja: a) jest niedopuszczalna, gdy narusza Standardy audytu wewntrznego, b) jest dopuszczalna w wyjtkowych sytuacjach i wymaga wskazania tego faktu w sprawozdaniu z audytu, jako naruszajcego Standardy audytu, c) jest dozwolona, d) nie powinna mie miejsca, gdy audytor nie moe angaowa si w działalno operacyjn. 68. Zgodnie z rocznym planem audytu przeprowadzenie jednego z zada wymaga szczególnych kwalifikacji. W zwizku z tym audytor: 12

13 a) odstpuje od realizacji tego zadania, b) analizuje, czy pracownicy o potrzebnych kwalifikacjach fachowych dostpni s w innych komórkach urzdu i najpierw wykorzystuje takich specjalistów zanim signie po wynajcie ekspertów z zewntrz, c) nie korzysta z pomocy pracowników innych komórek organizacyjnych urzdu, posiadajcych odpowiednie kwalifikacje - zawsze powołuje eksperta z zewntrz, d) składa wniosek do kierownika jednostek sektora finansów publicznych o zmian planu rocznego audytu. 69. W odpowiedzi na uwagi i wnioski zawarte w projekcie sprawozdania z audytu wewntrznego kierownik komórki audytowanej, wykazał, i opis ustale audytora nie jest w pełni zgodny z faktami. Czy w tym przypadku audytor: a) naruszył standardy audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, b) naruszył przepisy rozporzdzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewntrznego, c) naruszył standardy audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ale moe dokona korekty sprawozdania, d) nie naruszył Standardów audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i przepisów rozporzdzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewntrznego, gdy posiada moliwo dokonania uzgodnie z kierownikiem komórki audytowanej w zakresie opisu stanu faktycznego. 70. W trakcie zadania audytowego, przeprowadzonego w 2002 r. audytor uzyskał dowody dajce uzasadnione podejrzenie, i naruszono przepisy kodeksu karnego. Do dnia dzisiejszego audytor nie powiadomił o swoich ustaleniach odpowiednich organów. Czy powysza sytuacja jest: a) zgodna z powszechnie obowizujcymi Standardami audytu wewntrznego, gdy audytor wewntrzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestpstw, b) naruszeniem Standardów audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - standard - profesjonalizm, c) naruszeniem powszechnie obowizujcych Standardów audytu wewntrznego, jednake naley uzna j za uzasadnion, gdy audyt powinien by przyjazny wobec audytowanego, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 71. Audytor przyjmujc wyszy poziom ufnoci, musi w programie zadania audytowego uwzgldni fakt, i: a) trzeba bdzie podda badaniu wiksz prób, b) moe ograniczy czas zadania audytowego, gdy badaniu bdzie podlegała mniejsza ilo spraw, c) ryzyko kontroli jest wysokie, d) wybrana próba w mniejszym stopniu bdzie odzwierciedlała prawdziwe wyniki w całej populacji. 72. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewntrznego jest przekazywane kierownikowi jednostki. Jeeli w terminie 2 miesicy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewntrznego nie zostan podjte działania majce na celu: a) usprawnienie funkcjonowania jednostki, b) usunicie uchybie, 13

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Jacek Kalinowski* Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki wiatowej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo