Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu"

Transkrypt

1 Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz.U. Nr. 112, poz. 766.) podaje si do publicznej wiadomoci Uchwał Nr 10/2006 Komisji Egzaminacyjnej z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomoci na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przykładowych pyta testowych oraz pyta do czci ustnej egzaminu. Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Metodyka przeprowadzania audytu I 1. W trakcie przeprowadzania zadania audytowego w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce, program tego zadania: a) moe by zmieniony przez kierownika jednostki, b) w uzasadnionych przypadkach moe by zmieniony przez audytora wewntrznego, c) moe by zmieniony przez audytora wewntrznego wyłcznie w porozumieniu z kierownikiem jednostki, d) nie moe by zmieniany. 2. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego, kierownik jednostki, w której było przeprowadzane zadanie audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce, podejmujc na podstawie sprawozdania działania majce na celu usunicie uchybie lub wprowadzenie usprawnie: a) wyznacza osoby odpowiedzialne za ich wykonanie powiadamiajc o tym Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, b) zaleca ich wykonanie podległym pracownikom, wskazujc audytorowi wewntrznemu termin przeprowadzenia czynnoci sprawdzajcych, c) składa audytorowi wewntrznemu szczegółowe wyjanienie przyczyn nieprawidłowoci, d) wyznacza osoby odpowiedzialne za ich wykonanie oraz wskazuje termin ich realizacji, powiadamiajc o tym audytora wewntrznego. 3. Poziom ufnoci 90% oznacza, e: a) oczekiwany poziom błdu równa si 10%, b) jest 90 szans na 100, e rezultat próbkowania nie bdzie si rónił od faktycznego rezultatu całej populacji o wicej ni załoon warto, c) wymagana jest wiksza próbka, ni przy poziomie ufnoci 95%, d) przedział precyzji wynosi 10%. 4. Zakres, w którym powinna si zawiera mierzona warto dla całej populacji przy załoonym poziomie ufnoci, to definicja: 1

2 a) precyzji, b) dewiacji standardowej, c) dopuszczalnego poziom błdu, d) obszaru badania próbki. 5. Obowizek przekazania Głównemu Inspektorowi Audytu Wewntrznego planu audytu na rok nastpny nie dotyczy audytorów wewntrznych: a) urzdów centralnych, b) urzdów wojewódzkich, c) funduszy celowych stanowicych wyodrbnione jednostki organizacyjne, d) jednostek samorzdu terytorialnego. 6. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego, audytor wewntrzny przekazuje sprawozdanie kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzane zadanie audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce: a) po odbyciu narady zamykajcej, b) przed rozpoczciem narady zamykajcej, c) po konsultacji z Głównym Inspektorem Audytu Wewntrznego, d) bezporednio po zakoczeniu zadania. 7. Kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli, moe zgłosi na pimie dodatkowe wyjanienia lub umotywowane zastrzeenia dotyczce treci sprawozdania: a) w terminie 14 dni od wyganicia wanoci upowanienia audytora, b) w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, c) w terminie 14 dni od dnia zakoczenia audytu, d) w terminie okrelonym przez audytora wewntrznego, nie krótszym ni 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania. 8. Audytor wewntrzny powinien charakteryzowa si logik mylenia. Który ze scenariuszy wskazuje na wycignicie przez audytora nielogicznych wniosków: a) audytor wykorzystał powszechnie uywane oprogramowanie komputerowe do wylosowania reprezentatywnej próbki do badania prawidłowoci ksigowania nalenoci. Wyniki badania nie przekroczyły dopuszczalnego błdu. W oparciu o te wyniki audytor wysnuł konkluzj, e ksigowania nalenoci s prawidłowe, b) audytor przeprowadził procedur analityczn bilansu i nie znalazł materialnych rónic. W oparciu o to wysnuł przypuszczenie, e bilans jest prawidłowy, c) audytor sprawdził transakcje sprzeday zaksigowane w styczniu 2003 r. i stwierdził, e adna z badanych transakcji nie dotyczy 2002 r. Na tej podstawie audytor wysnuł wniosek, e ksigowania w 2002 r. s prawidłowe, d) audytor dokonał badania procesu inwentaryzacji z natury. Statystyczna, reprezentatywna próbka do badania obejmowała okres do koca roku. Audytor nie stwierdził niezgodnoci. Na tej podstawie wysnuł wniosek, i inwentaryzacja odzwierciedla stan faktyczny. 9. W trakcie realizacji zadania audytowego audytowe w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli w jednostce audytor wewntrzny: a) moe odbywa narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, 2

3 b) ma obowizek odbywa narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, c) moe odbywa narady z pracownikami komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny ale dopiero po zakoczeniu zadania audytowego, d) odbywa narady tylko z kierownictwem komórki. 10. W trakcie zadania audytowego dotyczcego prawidłowoci dokonywania wydatków, audytor stwierdził, i zabezpieczenie naleytego wykonania umowy wniesione w pienidzu zostało wydatkowane na pokrycie roszcze z tytułu niewykonania zamówienia. Ustalenie to audytor powinien uzna za: a) nieprawidłowo, b) postpowanie zgodne z przepisami, c) postpowanie nie w pełni zgodne z przepisami, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 11. Główny Inspektor Audytu Wewntrznego opracowuje roczny plan przeprowadzania oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewntrznego oraz funkcjonowania standardów kontroli finansowej i audytu wewntrznego: a) który jest zatwierdzany przez Ministra Finansów, b) który nie jest zatwierdzany przez Ministra Finansów, c) w porozumieniu z Ministrem Finansów, d) w porozumieniu z Szefem Słuby Cywilnej. 12. Przed rozpoczciem audytu wewntrznego w zakresie niezalenego badania systemów zarzdzania i kontroli, w komórce organizacyjnej audytor wewntrzny ma obowizek: a) zawiadomi kierownika jednostki i kierownika tej komórki organizacyjnej o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego, b) zawiadomi kierownika tej komórki organizacyjnej o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego, c) zawiadomi wszystkich pracowników komórki organizacyjnej o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego, d) zawiadomi kierownika jednostki o przedmiocie i czasie trwania audytu wewntrznego. 13. Ustalenia poczynione w trakcie czynnoci sprawdzajcych audytor wewntrzny zamieszcza w: a) raporcie wstpnym, b) programie, c) notatce informacyjnej, d) wystpieniu pokontrolnym. 14. Audyt wewntrzny poza rocznym planem audytu wewntrznego przeprowadza si: a) na wniosek kierownika jednostki, b) na polecenie głównego ksigowego, c) na polecenie Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, d) na polecenie inspektora Najwyszej Izby Kontroli. 3

4 15. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego sprawozdanie z przeprowadzania audytu wewntrznego: a) włcza si do biecych akt, b) przesyła si do Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, c) przesyła si do właciwego ministra, d) włcza si do akt podrcznych. 16. Plan strategiczny audytu: a) zgodnie z obowizujcymi przepisami powinien by sporzdzany na okresy 3-letnie, b) zgodnie z obowizujcymi przepisami powinien by sporzdzany na okresy 2-letnie, c) zgodnie z obowizujcymi przepisami powinien okrela długookresowe cele komórki audytu wewntrznego, d) jest zalecany, lecz nie jest wymagany przez przepisy prawa. 17. Roczny plan audytu przygotowuje audytor wewntrzny: a) w porozumieniu z kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, b) w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, w której bdzie przeprowadzany audytu wewnetrzny, c) samodzielnie, d) samodzielnie ale pod nadzorem kierownika jednostki. 18. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych audytor wewntrzny ma obowizek sporzdzi: a) roczny oraz kilkuletni plan obejmujcy wszystkie procesy wystpujce w jednostce, b) strategiczny plan audytu, c) trzyletni plan audytu, d) roczny plan audytu. 19. Wg definicji INTOSAI kontrola wewntrzna to: a) narzdzie zarzdzania wykorzystywane do uzyskania racjonalnej pewnoci, e cele zarzdzania zostały osignite, b) kontrola wykonywana jedynie przez komórk kontroli wewntrznej, c) czynno wykonywana raz do roku przez kierownika jednostki lub głównego ksigowego, d) zadanie audytu wewntrznego. 20. Wnioski audytora musz by oparte na wiarygodnej, uytecznej i istotnej informacji. Które z poniszych stwierdze jest właciwe: a) wnioski na temat populacji naley uzna za prawdziwe, gdy próbka pobrana do badania jest reprezentatywna dla populacji, b) kopia oryginalnego dokumentu jest tak samo wiarygodna jak oryginał, c) obserwacje fizyczne s najbardziej wiarygodn metod badania przy badaniu wiarygodnoci zapisów ksig rachunkowych, d) zamówienie jest potwierdzeniem, e dobra za które zapłacono zostały dostarczone. 21. Testy zgodnoci przeprowadza si: a) dla tych mechanizmów systemu kontroli, na których audytor postanowił polega, b) na tych mechanizmach systemu kontroli, na których audytor nie moe polega, c) zawsze, 4

5 d) tylko wówczas, gdy audytor ma podejrzenia, e procedury kontrolne nie s przestrzegane przez komórk audytowan. 22. Celem audytu prowadzonego w jednostce sektora finansów publicznych jest ustalenie, czy zaplanowane rezultaty programu realizowanego przez t jednostk zostały osignite. Pierwszy krok w realizacji tego audytu to: a) napisanie programu audytu, b) ustalenie okresu czasu objtego audytem, c) przeprowadzenie analizy ryzyka, d) identyfikacja podstaw prawnych audytowanego programu. 23. Kontrole mog by klasyfikowane jako prewencyjne, detekcyjne, korekcyjne i kierownicze. Która z poniszych kontroli jest kontrol kierownicza? a) wymaganie dwóch podpisów na kadej fakturze powyej okrelonej wartoci, b) wpisywanie do ksig rachunkowych kadej transakcji w dniu, kiedy si zdarzyła, c) inwentaryzacja w magazynie, d) przyznanie pracownikowi premii za nadzwyczajne osignicia w pracy. 24. Audytor ustalajc zestaw kryteriów, które posłu do oceny pracy komórki audytowanej powinien: a) stara si uzgodni kryteria z audytowanym, b) wybra kryteria stosowane wobec tej komórki organizacyjnej podczas ostatniego audytu, c) okreli kryteria wykorzystujc swoj wiedz zawodow, d) przyj kryteria stosowane przez komórk audytowan. 25. Lista weryfikacyjna to: a) lista pyta sprawdzajcych poprzednie odpowiedzi audytowanego, b) lista weryfikujca przeprowadzenie czynnoci audytora, c) lista pyta do kierowników audytowanych komórek, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 26. W trakcie zadania audytowego, którego przedmiotem jest badanie przebiegu postpowa przetargowych, audytor stwierdził, i jedna z umów została zawarta na okres piciu lat. Audytor powinien: a) da uniewanienia umowy, b) zapisa to ustalenie w sprawozdaniu jako nieprawidłowo, c) dokona dalszych ustale i sprawdzi, czy wymagana była zgoda Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych oraz czy j uzyskano, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 27. W trakcie audytu inwestycji poczynionych przez jednostk w 2002 r. audytor stwierdził, i kierownik jednostki zaakceptował jedn umow bez przeprowadzenia procedury przetargowej. Jakie dalsze czynnoci powinien wykona audytor: a) natychmiast sporzdzi sprawozdanie z audytu, b) ustali przyczyny, okolicznoci i uwarunkowania procesu wyboru kontrahenta, c) da uniewanienia umowy, d) ustali winnych nieprawidłowoci. 5

6 28. W trakcie wstpnego przegldu audytor stwierdził, i komórka audytowana nie posiada procedur kontrolnych. W zwizku z tym audytor: a) nie przeprowadza testów zgodnoci, b) musi przeprowadzi testy zgodnoci, c) nie moe przeprowadzi testów szczegółowych, d) ogranicza si do stwierdzenia, e proces nie działa prawidłowo. 29. Jakie działanie powinien podj audytor, jeli zorientuje si, e znaczcy obszar działania komórki audytowanej nie został uwzgldniony w programie audytu? a) udokumentowa problem w dokumencie roboczym i nie podejmowa adnej akcji o ile nie otrzyma polecenia, eby rozszerzy zakres audytu, b) rozszerzy zakres audytu, c) kontynuowa audyt zgodnie z programem i planowa uwzgldnienie pominitego obszaru w kolejnym audycie, d) przeprowadzi analiz ryzyka dla pominitego obszaru i na tej podstawie podj decyzj. 30. Narada zamykajca audyt słuy: a) upewnieniu si, e audytowani znaj obiekty, cel i zakres audytu, b) upewnieniu si, e audytowani rozumiej program audytu, c) przedstawieniu wstpnych wyników zadania, d) upewnieniu si, e kierownik komórki audytowanej podjł działania wskazane w zaleceniach. 31. Podczas wstpnego zapoznania z komórk audytowan audytor ustalił, e zalecenia z poprzedniego audytu dotyczce usunicia nieprawidłowoci nie zostały zrealizowane. Najwłaciwszym krokiem bdzie: a) nie robi nic. Podjcie jakichkolwiek kroków jest działaniem operacyjnym, b) przedyskutowa problem z kierownikiem komórki audytowanej, c) poleci kierownikowi komórki audytowanej natychmiastowe wprowadzenie zalece, d) zwróci si do kierownika jednostki sektora finansów publicznych z wnioskiem o skierowanie do Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego pisma z wyjanieniem przyczyn. 32. Kontrolujc dokumenty robocze przygotowane przez audytora, kierownik komórki audytu wewntrznego napotkał na stwierdzenie komórka audytowana pracuje nieefektywnie. Stwierdzenie to nie było poparte adnym dowodem. Jak decyzj powinien podj kierownik: a) usun komentarz z dokumentu roboczego, b) udzieli audytorowi ustnej nagany i poleci usunicie tego stwierdzenia, c) poleci audytorowi aby zidentyfikował kryteria oceny efektywnoci komórki audytowanej, a nastpnie porównał je z rezultatami pracy jednostki audytowanej, d) nie podejmowa adnej akcji, gdy audytor odpowiada za to co robi. 33. Przyjcie czci obowizków kierownika jednostki sektora finansów publicznych przez głównego ksigowego powinno by stwierdzone dokumentem precyzujcym zakres tej odpowiedzialnoci. Oznacza to: a) całkowite zwolnienie kierownika jednostki z odpowiedzialnoci za t cz gospodarki finansowej jednostki, 6

7 b) e główny ksigowy wystpuje równoczenie w roli pracownika odpowiadajcego rzeczowo za dan operacj, jak i głównego ksigowego, c) e nadal odpowiedzialno kierownika jednostki za cało gospodarki finansowej jednostki, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 34.Wstpny przegld to: a) zbieranie informacji o komórce/badanej działalnoci bez ich szczegółowej weryfikacji, b) metoda analizy ryzyka, c) dokładna ocena dokumentów generowanych przez komórk audytowan, d) przegld dokumentacji biecej przed zamkniciem zadania audytowego. 35. Zmiany harmonogramu zadania audytowego w trakcie przeprowadzania tego zadania moe dokona w uzasadnionych przypadkach: a) audytor wewntrzny, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki, b) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, c) audytor wewntrzny wyłcznie na wniosek kierownika komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, d) audytor wewntrzny. 36. Zgodnie z wymogami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewntrznego audytor wewntrzny: a) moe przeprowadzi czynnoci sprawdzajce, b) jest zobowizany przeprowadzi czynnoci sprawdzajce w kadym przypadku, gdy stwierdzi w badanym systemie nieskuteczno mechanizmów kontrolnych, c) jest zobowizany przeprowadzi czynnoci sprawdzajce w kadym przypadku, gdy wykazał konflikt interesów, d) jest zobowizany przeprowadzi czynnoci sprawdzajce w kadym przypadku, gdy przedstawił kierownikowi jednostki wnioski skutkujce koniecznoci podjcia trudnych decyzji. 37. Audytor przekazał projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewntrznego kierownikowi audytowanej komórki z prob o ustosunkowanie si do tego projektu. Kierownik zgłosił, i niektóre sformułowania z zakresu audytu, zawarte w sprawozdaniu s niezrozumiałe. W tej sytuacji audytor powinien: a) poinformowa kierownika audytowanej komórki, i posłuono si jzykiem profesjonalnym i pozostawi sprawozdanie bez zmian, b) przeanalizowa tre i przeredagowa te fragmenty sprawozdania, na które zwrócił uwag kierownik audytowanej komórki tak, aby były zrozumiałe, c) przesła kierownikowi audytowanej komórki odpowiedni literatur z zakresu audytu i zaproponowa zapoznanie si z ni, jednak nie powinien zmienia treci sprawozdania, d) stwierdzi, i zidentyfikował nowy czynnik ryzyka w postaci braku dostatecznych kwalifikacji kierownika komórki audytowanej. 38. Opinia sporzdzona przez rzeczoznawc: a) jest przekazywana kierownikowi audytowanej komórki, który po weryfikacji przekazuje j audytorowi, b) jest przekazywana kierownikowi jednostki, który w przypadku podwaenia jej treci powołuje drugiego rzeczoznawc, 7

8 c) jest przekazywana audytorowi wewntrznemu, d) moe by uzupełniona wyłcznie na wniosek kierownika jednostki. 39. Aby przedstawi kierownikowi jednostki obiektywn i niezalen ocen funkcjonowania jednostki pod wzgldem zgodnoci prowadzonej działalnoci z przepisami prawa, audytor powinien uwzgldni w swoich badaniach m. in. badanie: a) czy nie dopuszczono si zaniechania działania mimo prawnie okrelonego obowizku, b) czy obowizki słubowe s wykonywane sumiennie, c) czy obliczenia s wykonywane prawidłowo, d) jaka jest efektywno realizacji zada zwizanych z wydawaniem aktów prawnych. 40. Audytor wewntrzny: a) musi powoła rzeczoznawc zawsze jeeli kierownik komórki audytowanej stwierdzi, e zadanie audytowe wymaga wiedzy specjalistycznej, b) moe powoła rzeczoznawc do udziału w zadaniu audytowym w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, c) powołuje rzeczoznawc w audytowanej komórce zawsze, w przypadku gdy zestawienia i obliczenia dokonywane s na elektronicznych nonikach informacji, d) moe powoła rzeczoznawc jedynie w przypadku, gdy kierownik audytowanej komórki podway jego bezstronno i obiektywizm. 41. Testy zgodnoci przeprowadza si dla: a) potwierdzenia, modyfikacji albo odrzucenia wstpnej próby oceny systemów mechanizmów kontroli wewntrznej, b) sprawdzenia, czy informacje zawarte w deklaracji s kompletne, dokładne i czy odzwierciedlaj stan faktyczny, c) uzyskania wystarczajcych dowodów, e dany system działa zgodnie z rozumieniem audytora uzyskanym poprzez ocen systemu kontroli wewntrznej, czyli e mechanizmy kontroli s stosowane, d) adna z powyszych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 42. Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów zbiorcze sprawozdanie z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych: a) co najmniej raz w roku, b) tylko raz roku, c) co dwa lata, d) nie zostało to okrelone w przepisach. 43. Imienne upowanienie do przeprowadzania audytu wewntrznego wystawia: a) kierownik jednostki, b) kierownik komórki audytu wewntrznego, c) kierownik komórki, w której przeprowadzane jest zadanie audytowe, d) audytor wewntrzny. 44. Audytor wewntrzny, przygotowujc plan audytu wewntrznego, ustala kolejno poddania obszarów ryzyka audytowi wewntrznemu, biorc pod uwag: a) Standardy audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, b) stopie ich wanoci oraz zalecenia Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, c) stopie ich wanoci, oraz uwzgldnia czynniki organizacyjne, 8

9 d) Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. 45. Przy wykonywaniu audytu finansowego badajcego wiarygodno zapisów ksig rachunkowych, najmniej przydatn technik audytow bdzie: a) analiza porównawcza, b) testy wiarygodnoci, c) obserwacja, d) analiza wskanikowa. 46. Audytor wewntrzny po zrealizowaniu czci zadania audytowego osignł załoony w programie cel audytu. W zaistniałej sytuacji audytor wewntrzny powinien: a) kontynuowa badania zgodnie z programem zadania audytowego, b) zmieni program audytu w porozumieniu z kierownikiem komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewntrzny, c) zmieni program zadania audytowego, d) poprzesta na poinformowaniu kierownika jednostki o wynikach swoich bada. 47. Audyt wewntrzny poza planem audytu wewntrznego przeprowadza audytor wewntrzny: a) wyłcznie na wniosek kierownika jednostki, b) na polecenie głównego ksigowego, c) na polecenie Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, d) na wniosek kierownika jednostki, w której jest zatrudniony lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z kierownikiem tej jednostki. 48. Audytor wewntrzny w celu przygotowania planu audytu wewntrznego a) dokonuje analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki sektora finansów publicznych, b) przeprowadza audyt wstpny, c) uwzgldnia opini Głównego Inspektora Audytu Wewntrznego, d) adna z powyszych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 49. Sprawozdanie z audytu wewntrznego zawiera m.in.: a) zakres przedmiotowy i podmiotowy zadania audytowego, b) informacj na temat dowiadczenia i kwalifikacji audytorów wewntrznych, c) informacje o przeprowadzonych ostatnio kontrolach, d) podpis kierownika jednostki. 50. Przyznanie wyróniajcemu si pracownikowi premii pieninej to przykład kontroli a) prewencyjnej, poniewa ogranicza ryzyko przejcia pracownika do innej pracy, b) kierowniczej/zarzdczej, poniewa wywołuje zakładany rezultat, c) uzupełniajcej, poniewa premia jest dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego, d) korekcyjnej, poniewa poprzez premie mona korygowa wynagrodzenia zasadnicze. 51. Kontrola detekcyjna stosowana jest : a) po zakoczeniu procesu, gdy dotyczy zdarze, które ju zaszły, b) w przypadku, gdy pewne zdarzenia mog doprowadzi do krytycznych konsekwencji, np. bankructwa, c) dla zapobieenia niepodanym nastpstwom, d) dla korekty parametrów wykrytych błdów. 9

10 52. Jaka jest podstawowa cecha kontroli prewencyjnej? a) identyfikacja niepodanych rezultatów, b) analiza zdarze, które ju zaszły, c) wystpuje zawsze w pocztkowej fazie procesu, d) zawsze wymaga podziału obowizków pomidzy kilku pracowników. 53. Podział obowizków to: a) kontrola prewencyjna, b) kontrola kierownicza, c) kontrola korekcyjna, d) kontrola dokumentów. 54. Który z poniszych obiektów audytu zostanie zrealizowany poprzez sprawdzenie na próbce wpisów ksigowych na koncie nalenoci od klientów, czy istniej faktury i dokumenty wysyłki odpowiadajce tym wpisom: a) sprzeda jest prawidłowo ksigowana, b) ceny sprzeday s właciwe, c) zaksigowane nalenoci reprezentuj wane transakcje, d) zachowano obowizujce zasady ksigowoci. 55. Podczas audytu rodków trwałych audytor stwierdził, i cz monitorów komputerowych figurujcych w wykazie zapasów, została wydana pracownikom bez odnotowania tego faktu w wykazie zapasów. Powysza sytuacja moe by spowodowana: a) nieprawidłowym raportowaniem w procesie wydawania z magazynu towaru, b) przyjciem dostawy bez przeliczenia towaru, c) brakiem nadzoru ze strony głównej ksigowej, d) nieprawidłowym prowadzeniem wykazów. 56. Autoryzacja, to przykład kontroli: a) prewencyjnej, b) detekcyjnej, c) kierowniczej, d) zabezpieczajcej przed popełnieniem oszustwa przez pracowników działajcych w zmowie. 57. Sporód wymienionych dowodów audytowych wska najsłabszy: a) dowód bezporedni potwierdzony, b) dowód uzyskany w wyniku przeprowadzenia próbkowania statystycznego, c) dowód bezporedni przygotowany przez audytowanego i pozostajcy pod jego kontrol, d) dowód poredni uzyskany z dokumentów przygotowanych terminowo. 58. Kontrola ex ante oznacza: a) działalno kontroln wykonywan zawsze po zakoczeniu procesu, b) działalno kontroln wykonywan jeszcze przed podjciem decyzji rodzcych skutki finansowe lub majtkowe, c) działalno kontroln wykonywan przez NIK, d) kontrol zakoczon protokołem. 10

11 59. Do zadania audytowego obejmujcego prawidłowo prowadzenia spraw administracyjnych, audytor zastosował metod próbkowania statystycznego. W trakcie badania wylosowanej próbki, audytor uzyskał informacj, i kierownik komórki audytowanej omyłkowo nie wykazał w zestawieniu spraw administracyjnych, kilkudziesiciu pozycji z dwóch ostatnich miesicy. Jakie działania powinien podj audytor? a) podj dodatkowe czynnoci, które mog polega na powtórzeniu doboru próby z nowej (kompletnej) populacji lub na doborze dodatkowej próby losowej z brakujcej czci populacji, b) dokoczy badanie dotychczasowej próby i wycign wnioski dla całej populacji, c) zawiadomi kierownika jednostki, i kierownik komórki audytowanej utrudnia prac audytorowi, d) opisa zaistniał sytuacj w sprawozdaniu, uzasadniajc iz nie ma ona wpływu na wyniki badania. 60. Została pobrana próbka 200 dokumentów w celu ustalenia, czy były podpisane przez upowanione osoby. W próbce audytor stwierdził 35 błdy [brak podpisów]. Poziom błdu wynosi wic 35/200 = 0,175 = 17,5 %. Jeeli badana populacja liczy elementów, to oczekiwana ilo błdów w populacji wynosi: a) Nie wicej ni 875 b) Nie mniej ni 875 c) 875 ± precyzja przyjta przy obliczaniu próbki d) Nie mona ustali iloci błdów bez sprawdzenia wszystkich dokumentów 61. Zgodnie z Podrcznikiem audytu wewntrznego w administracji publicznej, jeeli zawiod wszystkie sposoby osignicia porozumienia z audytowanymi, co do prawdziwoci stwierdzonych faktów, ustalenia zadania audytowego: a) umieszczane s w sprawozdaniu z audytu z adnotacj, i audytowany nie zgadza si z ustaleniami, b) pozostaj jedynie w dokumentacji roboczej jako istotne do sprawdzenie w nastepnym zadaniu audytowym, c) poddawane s przegldowi sprawdzajcemu z udziałem kierownika jednostki sektora finansów publicznych lub osoby przez nich wyznaczonej, d) maj zawsze pierwszestwo przed uwagami audytowanego. 62. Audytor wewntrzny dokonuje m. in. identyfikacji zachodzcych w jednostce procesów. Przez proces naley rozumie: a) wszystkie czynnoci wykonywane w ramach danej komórki organizacyjnej, niezalenie od uzyskanych efektów, b) uporzdkowany logicznie cig czynnoci, działa, decyzji i uzgodnie administracyjnych, których efektem jest stworzenie odpowiedniej dokumentacji, c) uporzdkowany logicznie cig czynnoci, działa, decyzji i uzgodnie, których efektem jest powstanie pewnej wartoci dodanej w postaci dajcej si okreli zmiany w rodowisku zewntrznym, któr okrela bdziemy efektem pracy jednej lub kilku komórek organizacyjnych jednostki, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 63. Audytor przy wyborze próby do badania przyjł 90% poziom ufnoci. Oznacza to, e: a) 10% populacji moe zawiera błdy, 11

12 b) zbadano przynajmniej 90% populacji, c) z 90% pewnoci wybrana próba bdzie odzwierciedlała prawdziwe warunki w całej populacji, a ocena kontrolowanej działalnoci wydana na jej podstawie bdzie z takim prawdopodobiestwem właciwa, d) z 90% pewnoci, ryzyko kontroli wynosi 30%. 64. Dowody róni si midzy sob ze wzgldu na sił oraz ródło pochodzenia. Sporód wymienionych dowodów wska najsilniejszy a) dowód wewntrzny, b) dowód wewntrzny zewntrzny, c) dowód zewntrzny wewntrzny, d) dowód zewntrzny. 65. Co jest zalet listy kontrolnej? 1) ujednolicenie uzyskanych informacji i uzyskanie standardowego podejcia do przeprowadzanego badania, 2) zapobieganie pominicia w badaniu istotnych kontroli lub przewidywalnych faktów, 3) transfer wiedzy pomidzy audytorami, 4) zrozumienie zasad funkcjonowania badanego systemu funkcjonalnego. Prawidłowa odpowied to: a) 1,2,3, b) 1,2,3,4, c) 2,3,4, d) 1,3, Kierownik jednostki, poprzez audyt wewntrzny, uzyskuje racjonalne zapewnienie, e dany system działa prawidłowo oraz, e zakładane cele zostan osignite przy danych kosztach, korzyciach i stopniu ryzyka. Dokonujc oceny jaka pewno jest racjonalna zarzdzajcy powinien: a) stworzy siln komórk kontroli wewntrznej, która dokona takiej oceny, b) uzyska akceptacj Najwyszej Izby Kontroli, c) zidentyfikowa ryzyko wice si z prowadzonymi operacjami i dopuszczalne poziomy ryzyka w rónych sytuacjach oraz oszacowa to ryzyko ilociowo i jakociowo, d) zidentyfikowa ryzyko wice si z prowadzonymi operacjami i oszacowa to ryzyko ilociowo i jakociowo oraz zaprojektowa procedury, które wyeliminuj to ryzyko. 67. W trakcie zadania audytowego audytor pracował z audytowanymi nad poszukiwaniem najlepszych rozwiza dla uniknicia niedocigni stwierdzonych w toku audytu. Powysza sytuacja: a) jest niedopuszczalna, gdy narusza Standardy audytu wewntrznego, b) jest dopuszczalna w wyjtkowych sytuacjach i wymaga wskazania tego faktu w sprawozdaniu z audytu, jako naruszajcego Standardy audytu, c) jest dozwolona, d) nie powinna mie miejsca, gdy audytor nie moe angaowa si w działalno operacyjn. 68. Zgodnie z rocznym planem audytu przeprowadzenie jednego z zada wymaga szczególnych kwalifikacji. W zwizku z tym audytor: 12

13 a) odstpuje od realizacji tego zadania, b) analizuje, czy pracownicy o potrzebnych kwalifikacjach fachowych dostpni s w innych komórkach urzdu i najpierw wykorzystuje takich specjalistów zanim signie po wynajcie ekspertów z zewntrz, c) nie korzysta z pomocy pracowników innych komórek organizacyjnych urzdu, posiadajcych odpowiednie kwalifikacje - zawsze powołuje eksperta z zewntrz, d) składa wniosek do kierownika jednostek sektora finansów publicznych o zmian planu rocznego audytu. 69. W odpowiedzi na uwagi i wnioski zawarte w projekcie sprawozdania z audytu wewntrznego kierownik komórki audytowanej, wykazał, i opis ustale audytora nie jest w pełni zgodny z faktami. Czy w tym przypadku audytor: a) naruszył standardy audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, b) naruszył przepisy rozporzdzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewntrznego, c) naruszył standardy audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ale moe dokona korekty sprawozdania, d) nie naruszył Standardów audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i przepisów rozporzdzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewntrznego, gdy posiada moliwo dokonania uzgodnie z kierownikiem komórki audytowanej w zakresie opisu stanu faktycznego. 70. W trakcie zadania audytowego, przeprowadzonego w 2002 r. audytor uzyskał dowody dajce uzasadnione podejrzenie, i naruszono przepisy kodeksu karnego. Do dnia dzisiejszego audytor nie powiadomił o swoich ustaleniach odpowiednich organów. Czy powysza sytuacja jest: a) zgodna z powszechnie obowizujcymi Standardami audytu wewntrznego, gdy audytor wewntrzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestpstw, b) naruszeniem Standardów audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - standard - profesjonalizm, c) naruszeniem powszechnie obowizujcych Standardów audytu wewntrznego, jednake naley uzna j za uzasadnion, gdy audyt powinien by przyjazny wobec audytowanego, d) adna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 71. Audytor przyjmujc wyszy poziom ufnoci, musi w programie zadania audytowego uwzgldni fakt, i: a) trzeba bdzie podda badaniu wiksz prób, b) moe ograniczy czas zadania audytowego, gdy badaniu bdzie podlegała mniejsza ilo spraw, c) ryzyko kontroli jest wysokie, d) wybrana próba w mniejszym stopniu bdzie odzwierciedlała prawdziwe wyniki w całej populacji. 72. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewntrznego jest przekazywane kierownikowi jednostki. Jeeli w terminie 2 miesicy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewntrznego nie zostan podjte działania majce na celu: a) usprawnienie funkcjonowania jednostki, b) usunicie uchybie, 13

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

4.1. Postanowienia ogólne

4.1. Postanowienia ogólne Strona: 4.. Postanowienia ogólne 4... W Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku System Zarzdzania Jakoci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200, został ustanowiony, udokumentowany i wdroony w 2005

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki Załcznik Nr 5 do Zarzdzenia Nr 63/2003 Burmistrza Tyszowiec z dnia 9 lipca 2003 r. Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki Stosownie do przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN działania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnie zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

REGULAMIN działania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnie zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii REGULAMIN działania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnie zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie 6 rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo