OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie Audytu stanu realizacji Projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego, wraz z opracowaniem Zaleceń Poaudytowych związanych z dalszą realizacją Projektu

2 S t r o n a 2 Spis treści 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY CEL ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA INFORMACJE O PROJEKCIE WYMAGANIA W ZAKRSIE FORMUŁY REALIZACJI AUDYTU WYMAGANIA W ZAKRESIE BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA WYMAGANIA W ZAKRESIE DODATKOWYCH USŁUG AUDYTU WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM LISTA ZAŁĄCZNIKÓW... 13

3 S t r o n a 3 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się następujące definicje skrótów i pojęć: Skrót/pojęcie Definicja Ankieta ankieta badania satysfakcji Użytkowników zgodna z wymaganiami określonymi w OPZ; Audyt oznacza badanie poziomu zgodności cech funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych Systemu z wymaganiami zawartymi w załącznikach do Kontraktów, oczekiwaniami Użytkowników oraz Dodatkowe Usługi Audytu Dokumentacja Kontrakt Lokalizacja SIPR analizę luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce, wraz z rekomendacjami dalszych działań w zakresie likwidacji luk; czynności Wykonawcy wykonywane w ramach Zleceń polegające na prowadzeniu, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, dodatkowych czynności związanych z audytem umów zawartych przez Zamawiającego w ramach Projektu, wraz z przeniesieniem w ramach wynagrodzenia za poszczególne Zlecenia majątkowych praw autorskich do wytworzonych Utworów; wszelkie wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiały w formie papierowej, jak również zapisane na innych nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych, w szczególności: Plan Audytu, Raport z Audytu, Zalecenia Poaudytowe, Sprawozdanie z Badania Satysfakcji Użytkownika, Ankieta oraz dokumenty robocze przekazane w toku realizacji przedmiotu zamówienia; oznacza umowę będącą przedmiotem Audytu, realizowaną w ramach Projektu (wykaz umów objętych Audytem znajduje się w załączniku nr. 7); oznacza wskazane przez Zamawiającego miejsca/miejsce na terenie RP, w których Wykonawca dokona realizacji przedmiotu zamówienia; System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego; SI WCPR System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego; Projekt Plan Audytu Raport z Audytu Sprawozdanie z Badania Satysfakcji Użytkownika projekt SIPR - przedsięwzięcie realizowane przez Zamawiającego na podstawie decyzji nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizacji projektu informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia Systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego ; współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 2; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 3; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 4;

4 S t r o n a 4 Skrót/pojęcie System Użytkownik Umowa Utwór WCPR Wykonawca Zamawiający Zalecenia Poaudytowe Zlecenie Definicja system informatyczny realizowany w ramach danego Kontraktu; użytkownik Systemu; oznacza niniejszą umowę zawartą z Wykonawcą wraz z Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy; wszelkie wytworzone i dostarczone przez Wykonawcę, a także dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego; podmiot realizujący przedmiot zamówienia; Skarb Państwa - Centrum Projektów Informatycznych; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 5; oznacza zamówienie złożone przez Zmawiającego w ramach Umowy na wykonanie Dodatkowych Usług Audytu; Pozostałe pojęcia użyte w dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich ogólnie przyjętym znaczeniem. 2 CEL ZAMÓWIENIA Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu audytu stanu realizacji projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego. Czynnikiem determinującym konieczność realizacji zmówienia jest potrzeba dokonania specjalistycznej/technicznej oceny zewnętrznej faktycznego stanu zaawansowania realizacji Systemu, jak również uzyskanie rekomendacji odnośnie możliwych wariantów sposobu dalszej realizacji Projektu. Ponadto przeprowadzony audyt umożliwi dokonanie oceny jakości wyprodukowanych dotychczas produktów i stopnia zaawansowania prac związanych z osiągnięciem wymaganych wskaźników Projektu. Realizacja przedmiotu zamówienia stanowi element projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) finansowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), którego realizacja podyktowana jest koniecznością wdrożenia jednolitych w skali kraju narzędzi informatycznych wspierających realizację zadań i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych. Niniejszy dokument precyzuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie: a) wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, b) wymagań w zakresie dokumentacji, która ma być wytwarzana w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, c) wymagań w zakresie formuły realizacyjnej.

5 S t r o n a 5 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - Przeprowadzenie Audytu stanu realizacji projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego wraz z opracowaniem Zaleceń Poaudytowych związanych z dalszą realizacją Projektu, obejmuje: Etapy Etap 1 Etap 2 Etap 3 Wsparcie Przedmiot zamówienia 1) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Planu Audytu, 2) przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych do Utworów wytworzonych w Etapie 1; 3) przegląd udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją Projektu, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności załączników do Kontraktów, projektów technicznych, scenariuszy testowych; 4) przeprowadzenie Audytu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego w Etapie 1 Planem Audytu; 5) opracowanie i dostarczenie Ankiety; 6) przeprowadzenie badania satysfakcji Użytkowników zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego w Etapie 1 Planem Audytu oraz Ankietą; 7) opracowanie i dostarczenie Raportu z Audytu; 8) przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych do Utworów wytworzonych w Etapie 2; 9) opracowanie i dostarczenie Zaleceń Poaudytowych; 10) opracowanie i dostarczenie Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkownika; 11) przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych w zakresie Utworów wytworzonych w Etapie 3; 12) świadczenie Dodatkowych Usług Audytu w formie Zleceń w wymiarze do 200 roboczogodzin; Maksymalny czas realizacji Etapu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w tym 3 dni robocze na odbiór Etapu 1 przez Zamawiającego albo zgłoszenie uwag bądź zastrzeżeń. 57 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w tym 3 dni robocze na odbiór Etapu 2 przez Zamawiającego albo zgłoszenie uwag bądź zastrzeżeń. 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w tym 3 dni roboczych na odbiór Etapu 3 przez Zamawiającego albo zgłoszenie uwag bądź zastrzeżeń. 12 miesięcy od zakończenia Etapu 3 lub do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin. Wykres Gantta:

6 S t r o n a 6 4 INFORMACJE O PROJEKCIE Informacje odnośnie założeń projektu SIPR przedstawiono w Załączniku nr 1 do OPZ. 5 WYMAGANIA W ZAKRSIE FORMUŁY REALIZACJI AUDYTU Tabela: minimalne wymagania Kod Opis wymagania wymagania WFR.1 Audyt obejmuje badanie poziomu zgodności cech funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych Systemu z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie oraz oczekiwaniami Użytkowników, z wyłączeniem testów wydajnościowych, obciążeniowych, odtworzeniowych, itp., wdrożonych w ramach poszczególnych Kontraktów. Ponadto Audyt nie obejmuje analizy: a. rzeczowo-finansowej; b. zarządczej; c. alokacji zasobów; d. formalno-prawnej Kontraktów. WFR.2 Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z metodyką zawartą w Planie Audytu, zaakceptowaną przez Zamawiającego w ramach Etapu 1 realizacji przedmiotu zamówienia. WFR.3 Badanie poziomu zgodności cech funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych Systemu będzie realizowana w ramach testów scenariuszowych (Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane scenariusze testowe opracowane w ramach danego Kontraktu). WFR.4 Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej 262 testów scenariuszowych w podziale na dwie kategorie: funkcje krytyczne i funkcje niekrytyczne; WFR.5 Testy scenariuszowe będą prowadzone w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego środowisko oraz scenariusze testowe (przykładowy scenariusz testowy stanowi Załącznik nr 6 do OPZ).

7 S t r o n a 7 Kod wymagania WFR.6 WFR.7 WFR.7.1 WFR.7.2 WFR.8 WFR.9 WFR.10 Opis wymagania Testy będą prowadzone w jednej wybranej Lokalizacji, w sposób który nie może zaburzyć pracy Użytkowników. Wynikiem przeprowadzonego Audytu będzie Raport z Audytu zawierający w szczególności elementy opisane w wymaganiach WFR.7.1 do WFR.7.2: macierz weryfikacji wymagań funkcjonalnych Systemu (w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub równoważnym) analizę luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce, wraz z rekomendacjami dalszych działań w zakresie likwidacji luk (w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub równoważnym) W ramach Audytu Wykonawca przeprowadzi badanie satysfakcji Użytkowników, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6. Zamawiający wymaga realizacji Audytu w ramach 3 Etapów określonych w OPZ. Przy czym w Etapie 2 Zamawiający przewiduje dodatkowe punkty kontrolne tj.: a. Przekazanie (w terminie do 5 roboczodni od zakończenia Etapu 1) do akceptacji i. szablonu macierzy weryfikacji funkcjonalności Systemu ii. szablonu tabeli analizy luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce, Zamawiający dokona oceny przedstawionych szablonów w ciągu 2 Dni roboczych od dnia ich otrzymania i dokona ich akceptacji, albo zgłosi uwagi, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w całości, b. Dostarczenie (w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zakończenia Etapu 1) wypełnionych w 60%: i. macierzy weryfikacji funkcjonalności Systemu w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego szablony macierzy weryfikacji funkcjonalności Systemu, ii. tabeli analizy luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce w oparciu o,zaakceptowany przez Zamawiającego szablon tabeli analizy luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce c. Zakończenie badania satysfakcji Użytkowników w terminie do końca realizacji Etapu 2. Powyższe punkty kontrolne będą weryfikowane stosownym raportem z punktu kontrolnego. Warunkiem odbioru Etapu 2 jest przekazanie raportów z wszystkich punktów kontrolnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był niezależny od wszelkich stron Kontraktów podlegających audytowi z uwzględnieniem podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby na potrzeby realizacji Kontraktu.

8 S t r o n a 8 6 WYMAGANIA W ZAKRESIE BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi badanie satysfakcji Użytkowników związanych z dotychczasowego wykorzystania wytworzonego w ramach realizacji Kontraktów oprogramowania, dla potrzeb ciągłego doskonalenia jakości Systemu oraz zarządzania procesem wdrożenia. Tabela: minimalne wymagania Kod wymagania Opis wymagania WBSU.1 Badanie satysfakcji Użytkownika zostanie przeprowadzone w ramach Etapu 2, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką zawartą w Planie Audytu oraz Ankietą. WBSU.2 WBSU.3 WBSU.4 WBSU.5 WBSU.6 WBSU.7 Metodyka musi obejmować co najmniej: cel, zakres i formę badania, harmonogram, spodziewany rezultat, planowane do zastosowania narzędzia i techniki, mierniki, sposób analizy wyników (analiza ilościowa np. przy wykorzystaniu metody Pareto, model KANO). Zamawiający oczekuje realizacji badania z wykorzystaniem ankiety skierowanej do reprezentatywnej grupy Użytkowników (nie mniej niż 50 Użytkowników). Ankieta opracowana z zastosowaniem pytań w formie wyboru odpowiedzi oraz pytań otwartych. Zakres badania obejmujący co najmniej: identyfikację problemów i potrzeb, jakość Systemu w odniesieniu do oczekiwań Użytkownika, innowacyjność rozwiązań, terminowość. Zamawiający wymaga aby badanie zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-ISO 9001:2009, PN-ISO 20000:2007 lub równoważną. Wyniki badania zostaną przedstawione w ramach Sprawozdanie z Badania Satysfakcji Użytkownika w Etapie 3. 7 WYMAGANIA W ZAKRESIE DODATKOWYCH USŁUG AUDYTU W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył dodatkowe usługi w zakresie prowadzenia audytu rozwiązań informatycznych będących przedmiotem Projektu. Tabela: minimalne wymagania Kod Opis wymagania wymagania WDUA.1 Zakres Dodatkowych Usług Audytu obejmuje przeprowadzenie czynności audytu dotyczącego umów zawartych przez Zamawiającego w ramach Projektu,w szczególności: przygotowanie planów audytu, przeprowadzenie testów mających na celu weryfikację poprawności działania rozwiązań informatycznych wchodzących w skład Projektu, opracowanie raportów z audytu, opracowanie scenariuszy testowych, badanie satysfakcji użytkowników rozwiązań informatycznych, wsparcie

9 S t r o n a 9 Kod wymagania WDUA.2 WDUA.3 WDUA.4 Opis wymagania Zamawiającego w prowadzeniu testów odbiorczych rozwiązań informatycznych. Dodatkowe Usługi Audytu będą realizowane w formie Zleceń. Maksymalny wymiar Dodatkowych Usług Audytu: 200 roboczogodzin. Dodatkowe Usługi Audytu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od zakończenia Etapu 3 lub do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin. 8 WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW Kod Opis funkcjonalności wymagania ODB.1 Wykonanie Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony bez uwag i zastrzeżeń, Protokołów Odbioru Etapów 1 3. Dostawy częściowe będą potwierdzane protokołem przekazania. ODB.2 1. Ustala się iż: 1) Czynności odbiorcze zostaną zrealizowane w terminach Etapów 1-3 w tym także podpisanie Protokołu Odbioru Etapu musi nastąpić w terminie przewidzianym na wykonanie danego Etapu. 2) Przedstawienie przez Wykonawcę danego Etapu do odbioru celem przeprowadzenia czynności odbiorczych przez Zamawiającego każdego z Etapów, zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu Przekazania. Wykonawca, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem przekazania poszczególnych Etapów do odbioru, poinformuje o tym Kierownika Umowy ze strony Zamawiającego, przesyłając informację na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3) Zamawiający zobowiązuje się dokonać czynności odbiorczych danego Etapu w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przekazania Dokumentacji danego Etapu, potwierdzonego protokołem przekazania. 4) W przypadku braku uwag bądź zastrzeżeń Zamawiającego strony podpiszą Protokół odbioru Etapu. 5) W przypadku zgłoszenia uwag bądź zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wszystkich uwag oraz zastrzeżeń i przekazanie poprawionej Dokumentacji. Zamawiający dokona ponownej weryfikacji przekazanej Dokumentacji zgodnie z niniejszą procedurą odbiorczą. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z poprawionym przedmiotem

10 S t r o n a 10 Kod wymagania ODB.3 ODB.4 Opis funkcjonalności zamówienia oddzielny dokument zawierający szczegółowe wskazanie i zakres wprowadzonych zmian lub uzupełnień w wersji elektronicznej poprawionego przedmiotu zamówienia. Zmiany muszą być nanoszone w trybie rejestracji zmian. 3. Protokół Odbioru Etapu zawierać będzie, co najmniej: 1) przedmiot odbioru, 2) miejsce i datę odbioru, 3) imiona i nazwiska przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy podpisujących protokół, 4) wynik odbioru. Ponadto, w ramach procedury odbiorczej Etapu 2 Wykonawca przygotuje raporty z punktów kontrolnych i przekaże je Zamawiającemu. Przekazanie i odbiór zleconych przez Zamawiającego prac w ramach Zleceń, będzie odbywało się wg następujących zasad: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne wstępne zlecenie określające zakres, pożądany termin oraz inne istotne dla zadania parametry; 2) w terminie 3 dni roboczych od doręczenia zlecenia Wykonawca przekaże do Zamawiającego pisemną analizę zawierającą: a) określenie szczegółowego przedmiotu zlecenia wraz z oferowanym terminem jego realizacji; b) kosztorys realizacji zlecenia obejmujący czasochłonność i szczegółowy opis realizowanych zadań, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych; 3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy: a) poinformuje pisemnie Wykonawcę o udzieleniu mu zlecenia, albo b) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia/poprawienia analizy w ciągu dwóch dni roboczych i ponownie rozpatrzy je zgodnie z opisaną powyżej procedurą, c) poinformuje Wykonawcę o nieudzieleniu mu zlecenia. 4) Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy Zamawiający nie udzieli Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, że Zamawiający zrezygnował z realizacji zlecenia. 5) W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji zlecenia w terminie określonym w zleceniu, a opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zlecenia trwa dłużej niż 5 dni roboczych lub wykonuje zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający może odstąpić od realizacji zlecenia z powodu okoliczności za które odpowiada

11 S t r o n a 11 Kod wymagania Opis funkcjonalności Wykonawca, żądając kary umownej. Odbiór zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia odbędzie się protokołem odbioru zlecenia na podstawie przeprowadzonych procedur weryfikacji wykonania zlecenia, w tym bez żadnych uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 9 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Dokumentację spełniającą wymagania określone w poniższej tabeli: Kod Opis funkcjonalności wymagania DOK.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował Dokumentację, zgodnie z powszechnie stosowanymi standardami w dziedzinie przeprowadzania i dokumentowania tego typu prac audytowych, zapewniającymi wysoką jakość Dokumentów w szczególności w zakresie wymagań ujętych w przedmiotowym OPZ. DOK.2 Zamawiający wymaga, aby wszystkie Dokumenty tworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: Metryka wraz z historią zmian dokumentu. Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób. Zachowanie standardów, w tym notacji UML, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu. Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. DOK.3 Cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlega akceptacji Zamawiającego i zostanie dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie: doc, xls, ppt, pdf, mpp lub ich wyższej wersji (na płycie CD/DVD lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w 1 egzemplarzu (dopuszcza się inne formaty zapisu

12 S t r o n a 12 Kod Opis funkcjonalności wymagania dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF, należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty). Diagramy UML sporządzone za pomocą narzędzi CASE muszą być dostarczone w formacie eap. Dostarczone wykresy Gantta muszą być dostarczone w formacie mpp lub w formacie xls umożliwiającym import do MS Project. Wymagane jest aby dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę wersja drukowana wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Dokumentacja była własnoręcznie podpisana przez osoby przeprowadzające Audyt. DOK.4 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania Dokumentacji zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Projekt graficzny oznaczeń podlega akceptacji Zamawiającego. DOK.5 Wymagane jest aby w ramach Dokumentacji Wykonawca przekazał Zamawiającemu pliki źródłowe zastosowanych w niej obrazów, w tym m.in. schematów, rysunków, topologii oraz wykresów, w formacie niezabezpieczonym i edytowalnym. DOK.6 Wymagane jest aby w ramach Dokumentacji Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie dokumenty robocze wytworzone w takcie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności analizy, arkusze kalkulacyjne, materiały robocze, w formacie elektronicznym, niezabezpieczonym i edytowalnym. DOK.7 W ramach realizacji Raportu z Audytu, Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkowników, Zaleceń Poaudytowych, Wykonawca przygotuje prezentację (w formacie ppt) na szablonach Zamawiającego, zawierającą co najmniej: agendę, kluczowe wnioski, zakres oraz abstrakt z raportu/zaleceń/sprawozdania, wskazujące najważniejsze zagadnienia. 10 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Kod wymagania WZP.1 Opis wymagania Wymaga się od Wykonawcy aby: organizacja przedsięwzięcia związanego z przedmiotem zamówienia, procesy kierujące przedsięwzięciem, struktura i zawartość planów projektu, techniki zarządzania projektem, zestaw elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym cała tworzona dokumentacja,

13 S t r o n a 13 zostały oparte o ogólnie znaną metodykę projektową lub własną uwzględniającą konkretne techniki, narzędzia i notacje, a także zapewniającą osiągnięcie zamierzonych celów jakościowych przy jednoczesnej minimalizacji możliwości niepowodzenia przedsięwzięcia. WZP.2 W przypadku wykorzystywania przez Wykonawcę własnej metodyki zarządzania przedsięwzięciem, wymaga się, aby uwzględniała ona co najmniej następujące elementy: sposób zarządzania projektem, w tym proces kontroli postępu prac w zakresie kosztów, pracochłonności i zgodności z harmonogramem, a także częstotliwości punktów kontrolnych, raportowanie o postępach w realizacji projektu oraz sposób zarządzania problemami w realizacji projektu, proces przygotowania planu realizacji przedsięwzięcia w tym planu zapewnienia jakości przedsięwzięcia analizę ryzyka przed rozpoczęciem projektu i zarządzanie ryzykiem w trakcie jego realizacji, sposób zarządzania konfiguracją, w tym identyfikacja elementów konfiguracji, kontrola wersji, informowanie o zmianach, sposób zarządzania zmianami, w tym rodzaje modyfikacji (poprawki, aktualizacje, rozbudowa, udoskonalenia) oraz procedury kontroli zmian. 11 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Informacja o projekcie SIPR Załącznik nr 2 Szablon Planu Audytu Załącznik nr 3 Szablon Raport z Audytu Załącznik nr 4 Szablon Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkowników Załącznik nr 5 Szablon Zaleceń Poaudytowych Załącznik nr 6 Przykładowy scenariusz testowy Załącznik nr 7 - Wykaz umów będących przedmiotem audytu

14 S t r o n a 14 Załącznik nr 1 Informacja o projekcie SIPR (Studium Wykonalności projektu SIPR) (Koncepcji budowy SPR w Polsce)

15 S t r o n a 15 Załącznik nr 2 Szablon Planu Audytu Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu 1.2. Słownik pojęć 2. Metodyka prac audytowych 3. Organizacja 3.1. Struktura organizacyjna 3.2. Zakres odpowiedzialności poszczególnych ról 3.3. Plan komunikacji 4. Narzędzia i techniki 5. Opis produktów zamówienia 6. Kryteria akceptacji produktów zamówienia 7. Opis etapów realizacji 8. Harmonogram 9. Podsumowanie

16 Przypadek Użycia /scenariusz testowy (krytyczny/niekrytyczny) Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N S t r o n a 16 Spis treści Załącznik nr 3 Szablon Raportu z Audytu 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu 1.2. Słownik pojęć 2. Cel Audytu 3. Zakres audytu 4. Stosowane metodyki 5. Etapy i terminy realizacji 6. Skład zespołu 7. Opis wykonanych czynności audytowych 8. Zastosowane narzędzia i techniki 9. Wynik Audytu 10. Podsumowanie 11. Załączniki Załącznik nr 1 - Wyniki z prowadzonych scenariuszy testowych Załącznik nr 2 Macierz weryfikacji funkcjonalności Systemu Załącznik nr 3 - Nośnik z prezentacją zaleceń poaudytowych Załącznik nr 4 Tabela analizy luk (GAP Analysis) Poniżej przedstawiono przykładową macierz do weryfikacji funkcjonalności Systemów zapewnianych w ramach projektu SIPR. SI PR CPR WCPR Kontrakt 1 Kontrakt 2 Kontrakt 3 Kontrakt PU1/SC1 PU1/SC1 PU3/SC3 PUN/SCN

17 Wymagania z Koncepcji SPR S t r o n a 17 * Przykładowy rezultat: POZ funkcja zaimplementowana, weryfikacja pozytywna(pozytywny wynik testu), NEG funkcja zaimplementowana, weryfikacja negatywna (negatywny wynik testu), NZD funkcja niezidentyfikowana, nieokreślona lub jej stan nie jest znany. Poniżej przedstawiono przykładową tabelę analizy luk (GAP Analysis) Stan realizacji SIPR wynikający z realizowanych Kontraktów Rezultat Rekomendacje w przypadku zdiagnozowanej luki Wymaganie 1 Wymaganie 2 Wymaganie n * Przykładowy rezultat: JEST wymaganie z Koncepcji zrealizowane w SIPR BRAK wymaganie z Koncepcji niezrealizowane w SIPR,(luka)

18 S t r o n a 18 Załącznik nr 4 Szablon Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Cel badania 1.2. Podstawowe pojęcia 2. Opis procedury przeprowadzenia badania 3. Wyniki badania 3.1. Opis danych źródłowych 3.2. Wyniki ilościowe 4. Analizy i wnioski 4.1. Opis metod oraz technik 4.2. Tabele wyników 4.3. Zidentyfikowane bariery i problemy 4.4. Zidentyfikowane potrzeby 5. Podsumowanie 6. Załączniki Załącznik nr 1 Ankieta Załącznik nr 2 - Nośnik z prezentacją Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkownika

19 S t r o n a 19 Załącznik nr 5 Szablon Zaleceń Poaudytowych Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu 1.2. Słownik pojęć 2. Wykaz produktów Projektu 3. Opis stanu realizacji Projektu 4. Proponowana formuła dalszej realizacji Projektu 4.1. Możliwe warianty 4.2. Analiza SWOT 5. Analiza ryzyka Projektu 6. Harmonogram Projektu 7. Podsumowanie 8. Załączniki Załącznik nr 1 Nośnik z prezentacją Zaleceń Poaudytowych

20 S t r o n a 20 Załącznik nr 6 Przykładowy scenariusz testowy STA_A_2_001.4 Przyjmij zgłoszenie głosowe - wprowadzanie lokalizacji miejsca zdarzenia i lokalizacji osoby zgłaszającej Cel testu Weryfikacja poprawności w zakresie wprowadzania lokalizacji miejsca zdarzenia i lokalizacji osoby zgłaszającej. Weryfikacja wymagań Test weryfikuje wymagania: WFDWOS.01. Warunki wstępne Zalogowany Operator w systemie SI WCPR. Operator zgłosił gotowość do obsługi zgłoszeń alarmowych. Przychodzące połączenie na numer alarmowy. Uruchomiony symulator systemu PLI CBD. Opis przebiegu testu 1. Odebranie połączenia alarmowego na Konsoli Dyspozytorskiej - system automatycznie otworzy okno nowego zgłoszenia z uzupełnionymi danymi. 2. W formatce przyjęcia zgłoszenia: W polach lokalizacji miejsca zdarzenia oraz informacji o osobie zgłaszającej wprowadzenie fragmentu nazwy powoduje wyszukanie pasujących jednostek lokalizacji (stosownie do rodzaju jednostki wyszukiwanych w danym polu) na podstawie dopasowania dowolnego fragmentu nazwy do podanego wzorca. Wynikiem wyszukania jest lista wyboru jednostek pasujących uszeregowanych alfabetycznie. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego funkcje wyszukiwania realizują wyszukiwanie nazw zawierających dowolne (w tym polskie) znaki narodowe po wprowadzeniu w ciągu wyszukiwania nazw ze znakami zastępczymi alfabetu łacińskiego. Np.: W polu Miejscowość wpisać łódź - system wyświetli listę 10 nazw zawierających zwrot. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista województw prezentowana jest bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania. Lista podpowiedzi nazw województw sortowana jest alfabetycznie. Np.: Kliknąć na strzałkę rozwijającą listę województw. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego możliwe jest wyszukiwanie województwa przez podanie fragmentu jego nazwy. Np.: W polu Województwo wpisać pod - system wyświetli listę: Podkarpackie oraz Podlaskie. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista powiatów jest prezentowana bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania, o ile wcześniej wybrane zostało województwo (Np.: Wybrać województwo śląskie i rozwinąć listę Powiat - wyświetlona zostanie lista wszystkich powiatów województwa śląskiego) lub po wprowadzeniu jednego znaku nazwy - w takim przypadku jest to pierwsza litera nazwy powiatu (Np.: Wybrać województwo śląskie i w polu Powiat wpisać ż - zostanie

21 S t r o n a 21 wyświetlona lista powiatów w województwie śląskim rozpoczynających się na literę ż - 2 powiaty). Lista powiatów jest sortowana alfabetycznie ze wskazaniem województwa, w obrębie którego dany powiat się znajduje. Po wprowadzeniu co najmniej dwóch znaków nazwy powiatu wyszukiwanie jest realizowane według kryterium dowolnego fragmentu nazwy (Np.: Wprowadzić br w polu Powiat - zostanie wyświetlona lista wszystkich powiatów w Polce zawierających w nazwie wprowadzony zwrot). W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista gmin jest prezentowana bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania, o ile wcześniej wybrany został powiat (Np.: W polu powiat wpisać kat, wybrać: Katowice (miasto na prawach powiatu, a następnie rozwinąć listę Gmina ) lub po wprowadzeniu jednego znaku nazwy - w takim przypadku jest to pierwsza litera nazwy gminy (Np.: W polu powiat wpisać gli, wybrać: gliwicki (powiat), a następnie w polu Gmina wpisać t - zostanie wyświetlona lista 2 gmin, których nazwa rozpoczyna się na wprowadzoną literę), jeśli wybrano województwo. Lista gmin jest sortowana alfabetycznie ze wskazaniem województwa i powiatu, w obrębie których dany powiat się znajduje. Po wprowadzeniu co najmniej dwóch znaków nazwy gminy wyszukiwanie jest realizowane według kryterium dowolnego fragmentu nazwy (Np.: Wprowadzić to w polu Gmina - zostanie wyświetlona lista wszystkich gmin w Polce zawierających w nazwie wprowadzony zwrot). W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista miejscowości jest prezentowana bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania, o ile wcześniej wybrany został powiat lub gmina. Lista miejscowości jest sortowana alfabetycznie ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy. Np.: W polu Gmina wpisać Katowice i wybrać: Katowice (gmina miejska). Kliknąć na strzałkę rozwijającą listę miejscowości - system wyświetli pozycję: Katowice (miasto). Jeśli w miejscowości nie ma ulic (miejscowość jest wsią), to lista podpowiedzi zawiera pojedynczy wpis <miejscowość nie posiada ulic>. W przypadku wybrania tego wpisu pole nazwy ulicy zostanie wyczyszczone. Np.: W polu Miejscowość wpisać Jurków i wybrać Jurków (wieś) (g. Czchów, p. brzeski, w. Małopolskie). Rozwinąć listę Ulica - wieś nie posiada ulic. W przypadku, gdy wprowadzony co najmniej trzyznakowy ciąg nazwy ulicy nie zostanie odnaleziony w bazie danych, lista nazw ulic zostanie wypełniona nazwami ulic pasujących do wzorca, znajdujących się na terenie innych miast tej samej gminy. Każdy element listy, poza nazwą ulicy będzie zawierał nazwę miejscowości podaną w nawiasach. Pierwszym elementem listy będzie <brak ulic o pasującej nazwie>. Jej wybranie nie będzie powodowało żadnej reakcji. Wybranie jednej z pozostałych pozycji będzie powodowało wybranie ulicy oraz zmianę wyboru miejscowości stosownie do wartości podanej na liście. Np.: W polu Miejscowość wpisać Jasień i wybrać Jasień (wieś) (g. Brzesko, p. brzeski, w. Małopolskie). W polu Ulica wpisać koz. Mechanizm wyszukiwania ulic pozwala na wyszukiwanie wg nazwy rodzajowej obiektu (rondo, skwer, plac itp.) dla obiektów, które posiadają tego rodzaju wyróżniki typu w danych bazy referencyjnej EMUiA. Np.: W polu Miejscowość wpisać Katowice (miasto) -

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Niniejszy dokument precyzuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie: 1. wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia Budowa systemu dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) Wdrożenie WCPR 18+ Agenda Zakres wdrożenia Produkty dostarczane przez CPI MSWiA Harmonogram wdrożenia Otoczenie SI PR a WCPR 18+

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji nawigacji do pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby SIPR

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji nawigacji do pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby SIPR Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa licencji nawigacji do pojazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby SIPR SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY... 3 2 CEL ZAMÓWIENIA... 4 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector S t r o n a 2 SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY... 3 2 Przedmiot ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji

Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji I. Zawartość Planu Jakości Projektu 1. Wstęp 1.1. Cel Planu Jakości Projektu 1.2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/02/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: usługi doradcze dotyczące narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury klimatyzacji serwerowni CODGiK Strona 1 5 1 SŁOWNIK... 3 2

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 Warszawa, dnia 13.09.2013 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW WIEDZY DLA PRACOWNIKÓW SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji

KROK 1. 1 Ośrodek Przetwarzania Informacji Sposób przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji konkursowej w Poddziałaniu 1.1.1 PO IG wdraŝanym przez OPI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 25.03.2009 KROK

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BDG.V.2511.28.2015.GK Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia S t r o n a 1 Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu integracji z modułami GSM/GPS model Teltonika FM3300 S t r o n a 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu

Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu dr inż. Waldemar Izdebski 1,2 mgr inż. Andrzej Bielasty 2 Propozycja standaryzacji usługi lokalizacji adresu Numery adresowe są jednym z najprostszych elementów danych przestrzennych. Niemniej jednak są

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonanie prac merytorycznych i dydaktycznych na potrzeby konkursów. III i IV Olimpiady Einsteina

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonanie prac merytorycznych i dydaktycznych na potrzeby konkursów. III i IV Olimpiady Einsteina Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie prac merytorycznych i dydaktycznych na potrzeby konkursów III i IV Olimpiady Einsteina 1. Wprowadzenie Zamówienie związane jest z realizacją Projektu Za

Bardziej szczegółowo

I. Analiza ryzyka Bancassurance ocena zakładu ubezpieczeń

I. Analiza ryzyka Bancassurance ocena zakładu ubezpieczeń Poznań, 04.05.2015 r. Oferta sprzedaży modeli do analiz bankowych: - analiza ryzyka Bancassurance ocena zakładu ubezpieczeń, - zarządzanie projektami, - opracowywanie i monitorowanie harmonogramu realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

POIG.02.03.03-00-091/10

POIG.02.03.03-00-091/10 Częstochowa, 23.03.2015 r. Zapytanie ofertowe na audyt zewnętrzny projektu Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu. numer POIG.02.03.03-00-091/10 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Ełk, dnia 14.06.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Powiat Ełcki zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BO-ZP.2610.11.2016.IZ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK

Bardziej szczegółowo

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA W nawiązaniu do odwołania złożonego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. dotyczącego postępowania WZP-272.40.2014 na dostawę i wdrożenie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Wydział Katastru Wodnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 22 lipca 2016 r. KZGW.DPiZW-kw.0762.5.3.2016.AS na opracowanie studium wykonalności na Rozwój usług elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2

Załącznik nr 1b. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2 Załącznik nr 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2 I. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta ds. projektowania systemów informatycznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora Dokumentacja administratora W projekcie: Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na epuap oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG Wersja 0.1 Białystok 2015 Metryka Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo