OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S t r o n a 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie Audytu stanu realizacji Projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego, wraz z opracowaniem Zaleceń Poaudytowych związanych z dalszą realizacją Projektu

2 S t r o n a 2 Spis treści 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY CEL ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA INFORMACJE O PROJEKCIE WYMAGANIA W ZAKRSIE FORMUŁY REALIZACJI AUDYTU WYMAGANIA W ZAKRESIE BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA WYMAGANIA W ZAKRESIE DODATKOWYCH USŁUG AUDYTU WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM LISTA ZAŁĄCZNIKÓW... 13

3 S t r o n a 3 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuje się następujące definicje skrótów i pojęć: Skrót/pojęcie Definicja Ankieta ankieta badania satysfakcji Użytkowników zgodna z wymaganiami określonymi w OPZ; Audyt oznacza badanie poziomu zgodności cech funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych Systemu z wymaganiami zawartymi w załącznikach do Kontraktów, oczekiwaniami Użytkowników oraz Dodatkowe Usługi Audytu Dokumentacja Kontrakt Lokalizacja SIPR analizę luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce, wraz z rekomendacjami dalszych działań w zakresie likwidacji luk; czynności Wykonawcy wykonywane w ramach Zleceń polegające na prowadzeniu, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, dodatkowych czynności związanych z audytem umów zawartych przez Zamawiającego w ramach Projektu, wraz z przeniesieniem w ramach wynagrodzenia za poszczególne Zlecenia majątkowych praw autorskich do wytworzonych Utworów; wszelkie wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i podlegające zatwierdzeniu przez Zamawiającego materiały w formie papierowej, jak również zapisane na innych nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych, w szczególności: Plan Audytu, Raport z Audytu, Zalecenia Poaudytowe, Sprawozdanie z Badania Satysfakcji Użytkownika, Ankieta oraz dokumenty robocze przekazane w toku realizacji przedmiotu zamówienia; oznacza umowę będącą przedmiotem Audytu, realizowaną w ramach Projektu (wykaz umów objętych Audytem znajduje się w załączniku nr. 7); oznacza wskazane przez Zamawiającego miejsca/miejsce na terenie RP, w których Wykonawca dokona realizacji przedmiotu zamówienia; System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego; SI WCPR System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego; Projekt Plan Audytu Raport z Audytu Sprawozdanie z Badania Satysfakcji Użytkownika projekt SIPR - przedsięwzięcie realizowane przez Zamawiającego na podstawie decyzji nr 59 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizacji projektu informatycznego dotyczącego przygotowania, budowy i wdrożenia Systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego ; współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 2; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 3; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 4;

4 S t r o n a 4 Skrót/pojęcie System Użytkownik Umowa Utwór WCPR Wykonawca Zamawiający Zalecenia Poaudytowe Zlecenie Definicja system informatyczny realizowany w ramach danego Kontraktu; użytkownik Systemu; oznacza niniejszą umowę zawartą z Wykonawcą wraz z Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy; wszelkie wytworzone i dostarczone przez Wykonawcę, a także dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego; podmiot realizujący przedmiot zamówienia; Skarb Państwa - Centrum Projektów Informatycznych; element Dokumentacji, zgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ oraz szablonem określonym w załączniku nr 5; oznacza zamówienie złożone przez Zmawiającego w ramach Umowy na wykonanie Dodatkowych Usług Audytu; Pozostałe pojęcia użyte w dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich ogólnie przyjętym znaczeniem. 2 CEL ZAMÓWIENIA Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu audytu stanu realizacji projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego. Czynnikiem determinującym konieczność realizacji zmówienia jest potrzeba dokonania specjalistycznej/technicznej oceny zewnętrznej faktycznego stanu zaawansowania realizacji Systemu, jak również uzyskanie rekomendacji odnośnie możliwych wariantów sposobu dalszej realizacji Projektu. Ponadto przeprowadzony audyt umożliwi dokonanie oceny jakości wyprodukowanych dotychczas produktów i stopnia zaawansowania prac związanych z osiągnięciem wymaganych wskaźników Projektu. Realizacja przedmiotu zamówienia stanowi element projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) finansowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), którego realizacja podyktowana jest koniecznością wdrożenia jednolitych w skali kraju narzędzi informatycznych wspierających realizację zadań i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych. Niniejszy dokument precyzuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie: a) wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, b) wymagań w zakresie dokumentacji, która ma być wytwarzana w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, c) wymagań w zakresie formuły realizacyjnej.

5 S t r o n a 5 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - Przeprowadzenie Audytu stanu realizacji projektu pn.: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego wraz z opracowaniem Zaleceń Poaudytowych związanych z dalszą realizacją Projektu, obejmuje: Etapy Etap 1 Etap 2 Etap 3 Wsparcie Przedmiot zamówienia 1) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Planu Audytu, 2) przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych do Utworów wytworzonych w Etapie 1; 3) przegląd udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją Projektu, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności załączników do Kontraktów, projektów technicznych, scenariuszy testowych; 4) przeprowadzenie Audytu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego w Etapie 1 Planem Audytu; 5) opracowanie i dostarczenie Ankiety; 6) przeprowadzenie badania satysfakcji Użytkowników zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego w Etapie 1 Planem Audytu oraz Ankietą; 7) opracowanie i dostarczenie Raportu z Audytu; 8) przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych do Utworów wytworzonych w Etapie 2; 9) opracowanie i dostarczenie Zaleceń Poaudytowych; 10) opracowanie i dostarczenie Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkownika; 11) przeniesienie na Zamawiającego i MAiC autorskich praw majątkowych w zakresie Utworów wytworzonych w Etapie 3; 12) świadczenie Dodatkowych Usług Audytu w formie Zleceń w wymiarze do 200 roboczogodzin; Maksymalny czas realizacji Etapu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w tym 3 dni robocze na odbiór Etapu 1 przez Zamawiającego albo zgłoszenie uwag bądź zastrzeżeń. 57 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w tym 3 dni robocze na odbiór Etapu 2 przez Zamawiającego albo zgłoszenie uwag bądź zastrzeżeń. 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w tym 3 dni roboczych na odbiór Etapu 3 przez Zamawiającego albo zgłoszenie uwag bądź zastrzeżeń. 12 miesięcy od zakończenia Etapu 3 lub do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin. Wykres Gantta:

6 S t r o n a 6 4 INFORMACJE O PROJEKCIE Informacje odnośnie założeń projektu SIPR przedstawiono w Załączniku nr 1 do OPZ. 5 WYMAGANIA W ZAKRSIE FORMUŁY REALIZACJI AUDYTU Tabela: minimalne wymagania Kod Opis wymagania wymagania WFR.1 Audyt obejmuje badanie poziomu zgodności cech funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych Systemu z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie oraz oczekiwaniami Użytkowników, z wyłączeniem testów wydajnościowych, obciążeniowych, odtworzeniowych, itp., wdrożonych w ramach poszczególnych Kontraktów. Ponadto Audyt nie obejmuje analizy: a. rzeczowo-finansowej; b. zarządczej; c. alokacji zasobów; d. formalno-prawnej Kontraktów. WFR.2 Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z metodyką zawartą w Planie Audytu, zaakceptowaną przez Zamawiającego w ramach Etapu 1 realizacji przedmiotu zamówienia. WFR.3 Badanie poziomu zgodności cech funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych Systemu będzie realizowana w ramach testów scenariuszowych (Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane scenariusze testowe opracowane w ramach danego Kontraktu). WFR.4 Zamawiający wymaga przeprowadzenia co najmniej 262 testów scenariuszowych w podziale na dwie kategorie: funkcje krytyczne i funkcje niekrytyczne; WFR.5 Testy scenariuszowe będą prowadzone w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego środowisko oraz scenariusze testowe (przykładowy scenariusz testowy stanowi Załącznik nr 6 do OPZ).

7 S t r o n a 7 Kod wymagania WFR.6 WFR.7 WFR.7.1 WFR.7.2 WFR.8 WFR.9 WFR.10 Opis wymagania Testy będą prowadzone w jednej wybranej Lokalizacji, w sposób który nie może zaburzyć pracy Użytkowników. Wynikiem przeprowadzonego Audytu będzie Raport z Audytu zawierający w szczególności elementy opisane w wymaganiach WFR.7.1 do WFR.7.2: macierz weryfikacji wymagań funkcjonalnych Systemu (w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub równoważnym) analizę luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce, wraz z rekomendacjami dalszych działań w zakresie likwidacji luk (w formacie arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub równoważnym) W ramach Audytu Wykonawca przeprowadzi badanie satysfakcji Użytkowników, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. 6. Zamawiający wymaga realizacji Audytu w ramach 3 Etapów określonych w OPZ. Przy czym w Etapie 2 Zamawiający przewiduje dodatkowe punkty kontrolne tj.: a. Przekazanie (w terminie do 5 roboczodni od zakończenia Etapu 1) do akceptacji i. szablonu macierzy weryfikacji funkcjonalności Systemu ii. szablonu tabeli analizy luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce, Zamawiający dokona oceny przedstawionych szablonów w ciągu 2 Dni roboczych od dnia ich otrzymania i dokona ich akceptacji, albo zgłosi uwagi, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w całości, b. Dostarczenie (w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zakończenia Etapu 1) wypełnionych w 60%: i. macierzy weryfikacji funkcjonalności Systemu w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego szablony macierzy weryfikacji funkcjonalności Systemu, ii. tabeli analizy luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce w oparciu o,zaakceptowany przez Zamawiającego szablon tabeli analizy luk (GAP Analysis) aktualnie realizowanego SIPR i Koncepcji budowy SPR w Polsce c. Zakończenie badania satysfakcji Użytkowników w terminie do końca realizacji Etapu 2. Powyższe punkty kontrolne będą weryfikowane stosownym raportem z punktu kontrolnego. Warunkiem odbioru Etapu 2 jest przekazanie raportów z wszystkich punktów kontrolnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był niezależny od wszelkich stron Kontraktów podlegających audytowi z uwzględnieniem podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby na potrzeby realizacji Kontraktu.

8 S t r o n a 8 6 WYMAGANIA W ZAKRESIE BADANIA SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKA W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi badanie satysfakcji Użytkowników związanych z dotychczasowego wykorzystania wytworzonego w ramach realizacji Kontraktów oprogramowania, dla potrzeb ciągłego doskonalenia jakości Systemu oraz zarządzania procesem wdrożenia. Tabela: minimalne wymagania Kod wymagania Opis wymagania WBSU.1 Badanie satysfakcji Użytkownika zostanie przeprowadzone w ramach Etapu 2, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego metodyką zawartą w Planie Audytu oraz Ankietą. WBSU.2 WBSU.3 WBSU.4 WBSU.5 WBSU.6 WBSU.7 Metodyka musi obejmować co najmniej: cel, zakres i formę badania, harmonogram, spodziewany rezultat, planowane do zastosowania narzędzia i techniki, mierniki, sposób analizy wyników (analiza ilościowa np. przy wykorzystaniu metody Pareto, model KANO). Zamawiający oczekuje realizacji badania z wykorzystaniem ankiety skierowanej do reprezentatywnej grupy Użytkowników (nie mniej niż 50 Użytkowników). Ankieta opracowana z zastosowaniem pytań w formie wyboru odpowiedzi oraz pytań otwartych. Zakres badania obejmujący co najmniej: identyfikację problemów i potrzeb, jakość Systemu w odniesieniu do oczekiwań Użytkownika, innowacyjność rozwiązań, terminowość. Zamawiający wymaga aby badanie zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-ISO 9001:2009, PN-ISO 20000:2007 lub równoważną. Wyniki badania zostaną przedstawione w ramach Sprawozdanie z Badania Satysfakcji Użytkownika w Etapie 3. 7 WYMAGANIA W ZAKRESIE DODATKOWYCH USŁUG AUDYTU W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie świadczył dodatkowe usługi w zakresie prowadzenia audytu rozwiązań informatycznych będących przedmiotem Projektu. Tabela: minimalne wymagania Kod Opis wymagania wymagania WDUA.1 Zakres Dodatkowych Usług Audytu obejmuje przeprowadzenie czynności audytu dotyczącego umów zawartych przez Zamawiającego w ramach Projektu,w szczególności: przygotowanie planów audytu, przeprowadzenie testów mających na celu weryfikację poprawności działania rozwiązań informatycznych wchodzących w skład Projektu, opracowanie raportów z audytu, opracowanie scenariuszy testowych, badanie satysfakcji użytkowników rozwiązań informatycznych, wsparcie

9 S t r o n a 9 Kod wymagania WDUA.2 WDUA.3 WDUA.4 Opis wymagania Zamawiającego w prowadzeniu testów odbiorczych rozwiązań informatycznych. Dodatkowe Usługi Audytu będą realizowane w formie Zleceń. Maksymalny wymiar Dodatkowych Usług Audytu: 200 roboczogodzin. Dodatkowe Usługi Audytu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od zakończenia Etapu 3 lub do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin. 8 WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW Kod Opis funkcjonalności wymagania ODB.1 Wykonanie Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez strony bez uwag i zastrzeżeń, Protokołów Odbioru Etapów 1 3. Dostawy częściowe będą potwierdzane protokołem przekazania. ODB.2 1. Ustala się iż: 1) Czynności odbiorcze zostaną zrealizowane w terminach Etapów 1-3 w tym także podpisanie Protokołu Odbioru Etapu musi nastąpić w terminie przewidzianym na wykonanie danego Etapu. 2) Przedstawienie przez Wykonawcę danego Etapu do odbioru celem przeprowadzenia czynności odbiorczych przez Zamawiającego każdego z Etapów, zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu Przekazania. Wykonawca, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem przekazania poszczególnych Etapów do odbioru, poinformuje o tym Kierownika Umowy ze strony Zamawiającego, przesyłając informację na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3) Zamawiający zobowiązuje się dokonać czynności odbiorczych danego Etapu w terminie do 3 (trzech) dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przekazania Dokumentacji danego Etapu, potwierdzonego protokołem przekazania. 4) W przypadku braku uwag bądź zastrzeżeń Zamawiającego strony podpiszą Protokół odbioru Etapu. 5) W przypadku zgłoszenia uwag bądź zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wszystkich uwag oraz zastrzeżeń i przekazanie poprawionej Dokumentacji. Zamawiający dokona ponownej weryfikacji przekazanej Dokumentacji zgodnie z niniejszą procedurą odbiorczą. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z poprawionym przedmiotem

10 S t r o n a 10 Kod wymagania ODB.3 ODB.4 Opis funkcjonalności zamówienia oddzielny dokument zawierający szczegółowe wskazanie i zakres wprowadzonych zmian lub uzupełnień w wersji elektronicznej poprawionego przedmiotu zamówienia. Zmiany muszą być nanoszone w trybie rejestracji zmian. 3. Protokół Odbioru Etapu zawierać będzie, co najmniej: 1) przedmiot odbioru, 2) miejsce i datę odbioru, 3) imiona i nazwiska przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy podpisujących protokół, 4) wynik odbioru. Ponadto, w ramach procedury odbiorczej Etapu 2 Wykonawca przygotuje raporty z punktów kontrolnych i przekaże je Zamawiającemu. Przekazanie i odbiór zleconych przez Zamawiającego prac w ramach Zleceń, będzie odbywało się wg następujących zasad: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne wstępne zlecenie określające zakres, pożądany termin oraz inne istotne dla zadania parametry; 2) w terminie 3 dni roboczych od doręczenia zlecenia Wykonawca przekaże do Zamawiającego pisemną analizę zawierającą: a) określenie szczegółowego przedmiotu zlecenia wraz z oferowanym terminem jego realizacji; b) kosztorys realizacji zlecenia obejmujący czasochłonność i szczegółowy opis realizowanych zadań, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych; 3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy: a) poinformuje pisemnie Wykonawcę o udzieleniu mu zlecenia, albo b) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia/poprawienia analizy w ciągu dwóch dni roboczych i ponownie rozpatrzy je zgodnie z opisaną powyżej procedurą, c) poinformuje Wykonawcę o nieudzieleniu mu zlecenia. 4) Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy Zamawiający nie udzieli Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, że Zamawiający zrezygnował z realizacji zlecenia. 5) W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji zlecenia w terminie określonym w zleceniu, a opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zlecenia trwa dłużej niż 5 dni roboczych lub wykonuje zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający może odstąpić od realizacji zlecenia z powodu okoliczności za które odpowiada

11 S t r o n a 11 Kod wymagania Opis funkcjonalności Wykonawca, żądając kary umownej. Odbiór zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia odbędzie się protokołem odbioru zlecenia na podstawie przeprowadzonych procedur weryfikacji wykonania zlecenia, w tym bez żadnych uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 9 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Dokumentację spełniającą wymagania określone w poniższej tabeli: Kod Opis funkcjonalności wymagania DOK.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował Dokumentację, zgodnie z powszechnie stosowanymi standardami w dziedzinie przeprowadzania i dokumentowania tego typu prac audytowych, zapewniającymi wysoką jakość Dokumentów w szczególności w zakresie wymagań ujętych w przedmiotowym OPZ. DOK.2 Zamawiający wymaga, aby wszystkie Dokumenty tworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: Metryka wraz z historią zmian dokumentu. Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób. Zachowanie standardów, w tym notacji UML, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu. Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. DOK.3 Cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlega akceptacji Zamawiającego i zostanie dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w niezabezpieczonym/edytowalnym formacie: doc, xls, ppt, pdf, mpp lub ich wyższej wersji (na płycie CD/DVD lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w 1 egzemplarzu (dopuszcza się inne formaty zapisu

12 S t r o n a 12 Kod Opis funkcjonalności wymagania dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG, DXF, należy jednak dołączyć przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty). Diagramy UML sporządzone za pomocą narzędzi CASE muszą być dostarczone w formacie eap. Dostarczone wykresy Gantta muszą być dostarczone w formacie mpp lub w formacie xls umożliwiającym import do MS Project. Wymagane jest aby dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę wersja drukowana wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Dokumentacja była własnoręcznie podpisana przez osoby przeprowadzające Audyt. DOK.4 Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania Dokumentacji zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Projekt graficzny oznaczeń podlega akceptacji Zamawiającego. DOK.5 Wymagane jest aby w ramach Dokumentacji Wykonawca przekazał Zamawiającemu pliki źródłowe zastosowanych w niej obrazów, w tym m.in. schematów, rysunków, topologii oraz wykresów, w formacie niezabezpieczonym i edytowalnym. DOK.6 Wymagane jest aby w ramach Dokumentacji Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie dokumenty robocze wytworzone w takcie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności analizy, arkusze kalkulacyjne, materiały robocze, w formacie elektronicznym, niezabezpieczonym i edytowalnym. DOK.7 W ramach realizacji Raportu z Audytu, Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkowników, Zaleceń Poaudytowych, Wykonawca przygotuje prezentację (w formacie ppt) na szablonach Zamawiającego, zawierającą co najmniej: agendę, kluczowe wnioski, zakres oraz abstrakt z raportu/zaleceń/sprawozdania, wskazujące najważniejsze zagadnienia. 10 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Kod wymagania WZP.1 Opis wymagania Wymaga się od Wykonawcy aby: organizacja przedsięwzięcia związanego z przedmiotem zamówienia, procesy kierujące przedsięwzięciem, struktura i zawartość planów projektu, techniki zarządzania projektem, zestaw elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym cała tworzona dokumentacja,

13 S t r o n a 13 zostały oparte o ogólnie znaną metodykę projektową lub własną uwzględniającą konkretne techniki, narzędzia i notacje, a także zapewniającą osiągnięcie zamierzonych celów jakościowych przy jednoczesnej minimalizacji możliwości niepowodzenia przedsięwzięcia. WZP.2 W przypadku wykorzystywania przez Wykonawcę własnej metodyki zarządzania przedsięwzięciem, wymaga się, aby uwzględniała ona co najmniej następujące elementy: sposób zarządzania projektem, w tym proces kontroli postępu prac w zakresie kosztów, pracochłonności i zgodności z harmonogramem, a także częstotliwości punktów kontrolnych, raportowanie o postępach w realizacji projektu oraz sposób zarządzania problemami w realizacji projektu, proces przygotowania planu realizacji przedsięwzięcia w tym planu zapewnienia jakości przedsięwzięcia analizę ryzyka przed rozpoczęciem projektu i zarządzanie ryzykiem w trakcie jego realizacji, sposób zarządzania konfiguracją, w tym identyfikacja elementów konfiguracji, kontrola wersji, informowanie o zmianach, sposób zarządzania zmianami, w tym rodzaje modyfikacji (poprawki, aktualizacje, rozbudowa, udoskonalenia) oraz procedury kontroli zmian. 11 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Informacja o projekcie SIPR Załącznik nr 2 Szablon Planu Audytu Załącznik nr 3 Szablon Raport z Audytu Załącznik nr 4 Szablon Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkowników Załącznik nr 5 Szablon Zaleceń Poaudytowych Załącznik nr 6 Przykładowy scenariusz testowy Załącznik nr 7 - Wykaz umów będących przedmiotem audytu

14 S t r o n a 14 Załącznik nr 1 Informacja o projekcie SIPR (Studium Wykonalności projektu SIPR) (Koncepcji budowy SPR w Polsce)

15 S t r o n a 15 Załącznik nr 2 Szablon Planu Audytu Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu 1.2. Słownik pojęć 2. Metodyka prac audytowych 3. Organizacja 3.1. Struktura organizacyjna 3.2. Zakres odpowiedzialności poszczególnych ról 3.3. Plan komunikacji 4. Narzędzia i techniki 5. Opis produktów zamówienia 6. Kryteria akceptacji produktów zamówienia 7. Opis etapów realizacji 8. Harmonogram 9. Podsumowanie

16 Przypadek Użycia /scenariusz testowy (krytyczny/niekrytyczny) Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N Wymaganie 1 Wymaganie 2.. Wymaganie N S t r o n a 16 Spis treści Załącznik nr 3 Szablon Raportu z Audytu 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu 1.2. Słownik pojęć 2. Cel Audytu 3. Zakres audytu 4. Stosowane metodyki 5. Etapy i terminy realizacji 6. Skład zespołu 7. Opis wykonanych czynności audytowych 8. Zastosowane narzędzia i techniki 9. Wynik Audytu 10. Podsumowanie 11. Załączniki Załącznik nr 1 - Wyniki z prowadzonych scenariuszy testowych Załącznik nr 2 Macierz weryfikacji funkcjonalności Systemu Załącznik nr 3 - Nośnik z prezentacją zaleceń poaudytowych Załącznik nr 4 Tabela analizy luk (GAP Analysis) Poniżej przedstawiono przykładową macierz do weryfikacji funkcjonalności Systemów zapewnianych w ramach projektu SIPR. SI PR CPR WCPR Kontrakt 1 Kontrakt 2 Kontrakt 3 Kontrakt PU1/SC1 PU1/SC1 PU3/SC3 PUN/SCN

17 Wymagania z Koncepcji SPR S t r o n a 17 * Przykładowy rezultat: POZ funkcja zaimplementowana, weryfikacja pozytywna(pozytywny wynik testu), NEG funkcja zaimplementowana, weryfikacja negatywna (negatywny wynik testu), NZD funkcja niezidentyfikowana, nieokreślona lub jej stan nie jest znany. Poniżej przedstawiono przykładową tabelę analizy luk (GAP Analysis) Stan realizacji SIPR wynikający z realizowanych Kontraktów Rezultat Rekomendacje w przypadku zdiagnozowanej luki Wymaganie 1 Wymaganie 2 Wymaganie n * Przykładowy rezultat: JEST wymaganie z Koncepcji zrealizowane w SIPR BRAK wymaganie z Koncepcji niezrealizowane w SIPR,(luka)

18 S t r o n a 18 Załącznik nr 4 Szablon Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Cel badania 1.2. Podstawowe pojęcia 2. Opis procedury przeprowadzenia badania 3. Wyniki badania 3.1. Opis danych źródłowych 3.2. Wyniki ilościowe 4. Analizy i wnioski 4.1. Opis metod oraz technik 4.2. Tabele wyników 4.3. Zidentyfikowane bariery i problemy 4.4. Zidentyfikowane potrzeby 5. Podsumowanie 6. Załączniki Załącznik nr 1 Ankieta Załącznik nr 2 - Nośnik z prezentacją Sprawozdania z Badania Satysfakcji Użytkownika

19 S t r o n a 19 Załącznik nr 5 Szablon Zaleceń Poaudytowych Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Cel dokumentu 1.2. Słownik pojęć 2. Wykaz produktów Projektu 3. Opis stanu realizacji Projektu 4. Proponowana formuła dalszej realizacji Projektu 4.1. Możliwe warianty 4.2. Analiza SWOT 5. Analiza ryzyka Projektu 6. Harmonogram Projektu 7. Podsumowanie 8. Załączniki Załącznik nr 1 Nośnik z prezentacją Zaleceń Poaudytowych

20 S t r o n a 20 Załącznik nr 6 Przykładowy scenariusz testowy STA_A_2_001.4 Przyjmij zgłoszenie głosowe - wprowadzanie lokalizacji miejsca zdarzenia i lokalizacji osoby zgłaszającej Cel testu Weryfikacja poprawności w zakresie wprowadzania lokalizacji miejsca zdarzenia i lokalizacji osoby zgłaszającej. Weryfikacja wymagań Test weryfikuje wymagania: WFDWOS.01. Warunki wstępne Zalogowany Operator w systemie SI WCPR. Operator zgłosił gotowość do obsługi zgłoszeń alarmowych. Przychodzące połączenie na numer alarmowy. Uruchomiony symulator systemu PLI CBD. Opis przebiegu testu 1. Odebranie połączenia alarmowego na Konsoli Dyspozytorskiej - system automatycznie otworzy okno nowego zgłoszenia z uzupełnionymi danymi. 2. W formatce przyjęcia zgłoszenia: W polach lokalizacji miejsca zdarzenia oraz informacji o osobie zgłaszającej wprowadzenie fragmentu nazwy powoduje wyszukanie pasujących jednostek lokalizacji (stosownie do rodzaju jednostki wyszukiwanych w danym polu) na podstawie dopasowania dowolnego fragmentu nazwy do podanego wzorca. Wynikiem wyszukania jest lista wyboru jednostek pasujących uszeregowanych alfabetycznie. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego funkcje wyszukiwania realizują wyszukiwanie nazw zawierających dowolne (w tym polskie) znaki narodowe po wprowadzeniu w ciągu wyszukiwania nazw ze znakami zastępczymi alfabetu łacińskiego. Np.: W polu Miejscowość wpisać łódź - system wyświetli listę 10 nazw zawierających zwrot. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista województw prezentowana jest bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania. Lista podpowiedzi nazw województw sortowana jest alfabetycznie. Np.: Kliknąć na strzałkę rozwijającą listę województw. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego możliwe jest wyszukiwanie województwa przez podanie fragmentu jego nazwy. Np.: W polu Województwo wpisać pod - system wyświetli listę: Podkarpackie oraz Podlaskie. W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista powiatów jest prezentowana bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania, o ile wcześniej wybrane zostało województwo (Np.: Wybrać województwo śląskie i rozwinąć listę Powiat - wyświetlona zostanie lista wszystkich powiatów województwa śląskiego) lub po wprowadzeniu jednego znaku nazwy - w takim przypadku jest to pierwsza litera nazwy powiatu (Np.: Wybrać województwo śląskie i w polu Powiat wpisać ż - zostanie

21 S t r o n a 21 wyświetlona lista powiatów w województwie śląskim rozpoczynających się na literę ż - 2 powiaty). Lista powiatów jest sortowana alfabetycznie ze wskazaniem województwa, w obrębie którego dany powiat się znajduje. Po wprowadzeniu co najmniej dwóch znaków nazwy powiatu wyszukiwanie jest realizowane według kryterium dowolnego fragmentu nazwy (Np.: Wprowadzić br w polu Powiat - zostanie wyświetlona lista wszystkich powiatów w Polce zawierających w nazwie wprowadzony zwrot). W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista gmin jest prezentowana bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania, o ile wcześniej wybrany został powiat (Np.: W polu powiat wpisać kat, wybrać: Katowice (miasto na prawach powiatu, a następnie rozwinąć listę Gmina ) lub po wprowadzeniu jednego znaku nazwy - w takim przypadku jest to pierwsza litera nazwy gminy (Np.: W polu powiat wpisać gli, wybrać: gliwicki (powiat), a następnie w polu Gmina wpisać t - zostanie wyświetlona lista 2 gmin, których nazwa rozpoczyna się na wprowadzoną literę), jeśli wybrano województwo. Lista gmin jest sortowana alfabetycznie ze wskazaniem województwa i powiatu, w obrębie których dany powiat się znajduje. Po wprowadzeniu co najmniej dwóch znaków nazwy gminy wyszukiwanie jest realizowane według kryterium dowolnego fragmentu nazwy (Np.: Wprowadzić to w polu Gmina - zostanie wyświetlona lista wszystkich gmin w Polce zawierających w nazwie wprowadzony zwrot). W danych adresowych lokalizacji miejsca zdarzenia oraz lokalizacji zgłaszającego lista miejscowości jest prezentowana bez konieczności wprowadzania ciągu wyszukiwania, o ile wcześniej wybrany został powiat lub gmina. Lista miejscowości jest sortowana alfabetycznie ze wskazaniem województwa, powiatu i gminy. Np.: W polu Gmina wpisać Katowice i wybrać: Katowice (gmina miejska). Kliknąć na strzałkę rozwijającą listę miejscowości - system wyświetli pozycję: Katowice (miasto). Jeśli w miejscowości nie ma ulic (miejscowość jest wsią), to lista podpowiedzi zawiera pojedynczy wpis <miejscowość nie posiada ulic>. W przypadku wybrania tego wpisu pole nazwy ulicy zostanie wyczyszczone. Np.: W polu Miejscowość wpisać Jurków i wybrać Jurków (wieś) (g. Czchów, p. brzeski, w. Małopolskie). Rozwinąć listę Ulica - wieś nie posiada ulic. W przypadku, gdy wprowadzony co najmniej trzyznakowy ciąg nazwy ulicy nie zostanie odnaleziony w bazie danych, lista nazw ulic zostanie wypełniona nazwami ulic pasujących do wzorca, znajdujących się na terenie innych miast tej samej gminy. Każdy element listy, poza nazwą ulicy będzie zawierał nazwę miejscowości podaną w nawiasach. Pierwszym elementem listy będzie <brak ulic o pasującej nazwie>. Jej wybranie nie będzie powodowało żadnej reakcji. Wybranie jednej z pozostałych pozycji będzie powodowało wybranie ulicy oraz zmianę wyboru miejscowości stosownie do wartości podanej na liście. Np.: W polu Miejscowość wpisać Jasień i wybrać Jasień (wieś) (g. Brzesko, p. brzeski, w. Małopolskie). W polu Ulica wpisać koz. Mechanizm wyszukiwania ulic pozwala na wyszukiwanie wg nazwy rodzajowej obiektu (rondo, skwer, plac itp.) dla obiektów, które posiadają tego rodzaju wyróżniki typu w danych bazy referencyjnej EMUiA. Np.: W polu Miejscowość wpisać Katowice (miasto) -

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 2. CEL ZAMÓWIENIA... 4 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 5 4. WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 4.1 ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ANALITYCZNE...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo