ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl, z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl Usługi realizowane przez wykonawcę powinny objąć: 1) analizę w zakresie bezpieczeństwa rozwiązania aplikacji planowanej do umieszczenia w chmurze usługowej IT (jako aplikacji w modelu AaaS); 2) wykonanie kompleksowego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl we współpracy z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl (w szczególności z dostawcą usługi chmury i Wykonawcą rozwiązań softwarowych Systemu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zalączniku nr 1 ofertowego. do zapytania 2. Warunki i termin realizacji zamówienia: 2.1. Usługi, o których mowa w pkt 1 zostaną zrealizowane w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r Wykonawca gwarantuje terminową realizację zamówienia Gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. 3. Warunki udziału w Zapytaniu ofertowym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

2 w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI) o wartości co najmniej ,00 zi brutto każda. UWAGA! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jedenią kontrakt/umowę. 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje narzędziami i gotowymi sprawdzonymi procedurami testowania rozwiązań umożliwiających realizację zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia (szczególnie serii 27000) i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej m.in. zawartymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI). UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić/zaprezentować (Formularz oferty zalącznik nr 2 do zapytania) opis narzędzi jakimi dysponuje oraz gotowych (sprawdzonych w praktyce) procedur testowania rozwiązań umożliwiających realizację zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia (szczególnie serii ISO 27000) i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej. 3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z których każda posiada co najmniej: - wykształcenie wyższe, - minimum 4 letni staż zawodowy, - doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI), - dokumenty (certyfikaty) potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej. 4) W postępowaniu ofertowym może wziąć udział wykonawca, który nie pozostaje z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wykonawcy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

3 Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w zapytaniu będzie dokonana w oparciu o treść dokumentów, o których mowa w pkt 8 zapytania, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków nie będą oceniane. 4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Pan Jerzy Goraziński, Tel (22) , igorazinski(rcl.goy.p1 5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: maja 2015 r. do godziny: 12: Ofertę można: 6.1. Dostarczyć osobiście pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 (00-582) Warszawa, Kancelaria Ogólna; 6.2. Przesłać pocztą (lub kurierem) pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 (OO-582) Warszawa z dopiskiem na kopercie: Oferta na Testowanie i audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl ; 6.3. Przesłać drogą elektroniczną pod adres: zamówienia_wzpjrcl.goy.p1 (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 8 zapytania); 6.4. Przesłać faxem pod nr (22) Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: L.p. Kryterium Waga 1 Cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60% 2 Doświadczenie Wykonawcy 20% Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w tym: Specjalista nr 1 5% 3 Specjalista nr 2 5% Specjalista nr 3 5% 20% Specjalista nr 4 5% 1) Cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60% Punkty w kryterium cena brutto za wykonanie całości zamówienia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

4 w Cena oferty najtańszej Cena oferty badanej x 60 2) Doświadczenie Wykonawcy 20 % Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI) o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda. Za wykazanie doświadczenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przyzna O pkt. Za każdą usługę wykazaną powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Punkty w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną podstawione do poniższego wzoru: Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 20 Zamawiający zastrzega możliwość weryfkacii doświadczania wykonawcy poprzez kontakt z podmiotami, na rzecz których wykonywana była deklarowana przez wykonawcę usługa. 3) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 20% Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z których każda posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyj ności (KRI). Za wykazanie osób, o których mowa powyżej Zamawiający przyzna O pkt. Ad. Specjalista nr 1 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 5 Ad. Specjalista nr 2 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

5 Szczegółowy Formularz Istotne Oświadczenie Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 5 Ad. Specjalista nr 3 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x5 Ad. Specjalista nr 4 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 5 Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 8.1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami; 8.2. Dokumenty rejestrowe firmy (KRS, wydruk z CEIDG, PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki) Oświadczenie, że wykonawca nie pozostaje z głównym Wykonawcą Systemu e RPL w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wykonawcy. 9. Zalączniki: 9.1. Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia; oferty; postanowienia umowy; o bezstronności. A J. Dyiektor D r / celyiktor BA \ Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

6 Załącznik nr 1 do Zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i bezpieczeństwa Systemu e-rpl. wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu przeprowadzenie powykonawczego audyt Zamówienie obejmować będzie następujące elementy zrealizowane jako produkty w postaci analiz, opisów, raportów i zaleceń: 1. analiza w zakresie bezpieczeństwa kodu i rozwiązań aplikacji planowanej do umieszczenia w chmurze usługowej IT (jako aplikacji w modelu AaaS); 2. wykonanie kompleksowego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl we współpracy z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl, nazwanym dla celu niniejszego zapytania Producentem (w szczególności z dostawcą usługi chmury usług IT i Wykonawcą rozwiązań softwarowych Systemu); Założeniem przyjętym dla Projektu System e-rpl jest spełnianie przez uruchomione rozwiązanie wymagań bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawna, a także aktualnego stanu wiedzy w obszarze bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia oczekuje się od Wykonawcy odniesienia zaproponowanych zaleceń do dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, szczególnie tych publikowanych przez producentów rozwiązań bezpieczeństwa, krajowe i międzynarodowe organizacje branżowe np. CERT oraz publikowanych przez wyspecjalizowane firmy raportów i opracowań zawierających oceny zagrożeń i metod ich zwalczania (zapobiegania). Bezpieczeństwo Systemu ma służyć głównie zapewnieniu jego dostępności i integralności oraz poufności wybranych obszarów i zakresów danych z uwzględnieniem założeń określonych dla Producenta Systemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ pt. Realizacja dzieła polegającego na: zaprojektowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu Systemu e-rpl przeznaczonego do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego, a także świadczenie usług szkolenia oraz administrowania i utrzymania Systemu e-rpl. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na potrzeby obecnie budowanego Systemu e-rpl, Zamawiający informuje, że SIWZ dla realizowanego przez Producenta dzieła stanowi załącznik do niniejszego zapytania (plik RAR) 1

7 spełnienie W związku z zawartością danych osobowych w strukturach danych Systemu e-rpl, usługa Cloud Computing w ramach której będzie funkcjonował System, musi spełniać wymagania GIODO dotyczące ochrony danych osobowych. Rządowe Centrum Legislacji WYMAGANIA DLA AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU e-rpl Legenda: Prototyp * wymaganie będzie odniesione do prototypu Systemu; TOS - wymagania jest przewidziane przed Technicznym Odbiorem Systemu Etap4*); PdE - Wykonawca spełni wymaganie przed Przekazaniem do Eksploatacji Systemu e-rpl (Etap6*). *) Etapy odniesione do harmonogramu Producenta Lp. Funkcjonalność Przedstawienie wytycznych (zaleceń) w zakresie budowy bezpiecznego zarówno w zakresie zagrożeń wewnętrznych jak zewnętrznych WBZ 1 Systemu e-rpl, oraz wskazanie standardów, a tam gdzie jest to możliwe lub wymagane KPI (parametrów wymiernych do osiągnięcia), jednak na poziomie nie niższym niż wskazane w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Dokonanie analizy i oceny (audytu) rozwiązań kodu zastosowanych w budowanej aplikacji z WBZ 2 punktu widzenia wytycznych (jak w WBZ 1) oraz uzgodnienie i wspomaganie Producenta w realizacji dostosowania elementów wymagających zmian. Zaplanowanie sposobu i zakresu oraz wskazanie optymalnego terminu przeprowadzenia WBZ 3 kompleksowego badania (audytu) bezpieczeństwa Systemu e-rpl realizowanego przez Producenta (uzgodnione z Producentem i Zamawiającym) mając na uwadze wymagania WBZ 2. Prowadzenie testów bezpieczeństwa Systemu e WBZ 4 RPL według przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego planu testów (zgodnie z WBZ 2 i WBZ 3). Przedstawienie raportu z badania (audytu) bezpieczeństwa Systemu, potwierdzającego WBZ 5 realizację wytycznych (jak w WBZ 1), ze X wskazaniem wyników realizowanych KPI oraz zawierającego ew. zalecenia do realizacji. 2

8 Formularz Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oferty OFERTA Zamawiający: Rządowe Centrum Legislacji Al. J. Ch. Szucha 2/4 OO-582 Warszawa W odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl my, niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/yYykonawców), w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto w wysokości: zł (słownie złotych ). 4. Oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować osobami: L Krótki opis usługi ze wskazaniem zakresu Imię i Doświadczenie oraz wszystkich Nazwa i adres Nazwisko Wykształcenie (staż zawodowy) wymaganych przez Zamawiającego Zamawiającego elementów Specjalista nr 1 ] 1

9 : Specjalista nr2.ł 2 2. Specjalista nr Specjalista nr Do wykazu należy dołączyć stosowne dokumenty (certyfikaty) potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji doświadczania ww. osób poprzez kontakt z podmiotami, na rzecz których wykonywane były deklarowane przez Wykonawcę usługi 5. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie: L.p. Nazwa i przedmiot zamówienia Opis prac wykonanych w ramach zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego Wartość Okres Nazwa i adres zamówienia wykonywania zlecającego (brutto) zamówienia zamówienie 2

10 .4 Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzaiace. że zamówienia zostały wykonane należycie Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji doświadczania wykonawcy poprzez kontakt z podmiotami, na rzecz których wykonywana była deklarowana przez wykonawcę usługa 6. Opis narzędzi jakimi Wykonawca dysponuje oraz gotowych (sprawdzonych w praktyce) procedur testowania rozwiązań umożliwiających realizację zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia (szczególnie serii 27000) i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów ft administracji państwowej 7. Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag. 8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko Adres Telefon Faks Adres 12. Niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 13. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: dnia (podpis Wykonawcy)

11 oferta Załącznik nr 3 do Zapytania Istotne postanowienia umowy (IPU) *1 Przedmiot umowy Usługi wykonane w ramach przedmiotu umowy są realizowane na potrzeby projektu budowy systemu informatycznego wspierającego tworzenie i obieg projektów dokumentów rządowych w jeden zintegrowany, wspólny dla administracji system e-legislacji, funkcjonujący w środowisku chmury IT, zwany Systemem e-rpl, budowany na zlecenie Zamawiającego przez podmiot nazwany w niniejszej umowie Wykonawcą Systemu e-rpl 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług w zakresie przygotowania i wykonania analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji Systemu e-rpl oraz opracowania wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl. Zlecenie obejmuje następujące elementy powyższego przedmiotu zamówienia zrealizowane jako produkty w postaci analiz, opisów, raportów i zaleceń: 1) analiza w zakresie bezpieczeństwa kodu i rozwiązań aplikacji planowanej do umieszczenia w chmurze usługowej IT (jako aplikacji w modelu MaS); 2) wykonanie kompleksowego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl we współpracy z Wykonawcą Systemu e-rpl (w szczególności z dostawcą usługi chmury usługowej IT i wykonawcą rozwiązań softwarowych Systemu); 3. Realizacja zadań opisanych w ust. 1 i 2 prowadzona będzie w ścisłej współpracy z Wykonawcą Systemu e-rpl. 4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zakres i warunki realizacji stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 2 Wykonawcy. 5. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego usług będących przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 2, będzie podpisanie przez niego protokołów odbioru. Podpisanie protokołu odbioru za wykonanie usługi, o której mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, za wykonanie całości przedmiotu umowy. *2 Termin i warunki realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w 1 ust. 2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. 1

12 *3 Cena 1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ustała się na kwotę nie wyższą niż: netto zł, slownie zł), brutto zł. (słowniern zł). 2. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy. *4 Zapłata 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami * 1 ust Do podpisania protokołów odbioru usług będących przedmiotem umowy, upoważniona jest osoba wymieniona w * 5 ust Należność określona na fakturze będzie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr prowadzony przez 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Nadzór nad wykonaniem umowy 1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz odbioru przedmiotu umowy będzie: - Pan/i tel. (...) Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją ze strony Wykonawcy sprawowany będzie przez: - Pan/i teł. (...)

13 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu. *6 Gwarancja Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli błędy ujawnią się przed upływem terminu gwarancji i zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich ujawnieniu. 2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się po podpisaniu protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w * 1 ust W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w zrealizowanych usługach, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do ich usunięcia, w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszonej reklamacji. 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu wady przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ich ujawnienia przesyłając informacje na adres 5. Przez wadę, o której mowa w ust. 3, rozumie się każdą wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz wszelkie usterki, błędy i braki niezgodne z zasadami wiedzy i dobrymi praktykami w zakresie przedmiotu umowy. *7 Prawa autorskie i prawa zależne Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w * 3 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) powstałych w związku z realizacją umowy, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 3

14 wytwarzanie 2) tłumaczenia, przystosowywania, w tym modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 6) wprowadzanie utworu do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający; 7) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowania całości lub części i wprowadzania zmian. 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru. W razie wątpliwości uważa się, że przeniesienie praw nastąpiło z dniem zapłaty za wykonany przedmiot umowy. 3. Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników (dyski, płyty CD, płyty DVD itp.), na których utrwalono utwory, z chwilą podpisania protokołów odbioru. 4. Wykonawca wyraża zgodę na nieograniczone w czasie wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w przedmiocie umowy (prawa zależne), wynikających z konieczności dokonywania w okresie późniejszym zmian, modyfikacji, ulepszeń dzieła, o ile czynności nie będą naruszały niezbywalnych osobistych praw autorskich autora dzieła. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa powyżej w ust Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie. 7. Zamawiający ma prawo wykorzystywania dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez uzyskania zgody Wykonawcy. 4

15 w ceny 8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż utwory, o których mowa w ust. 1, ani korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nie przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem umowy. Kary umowne Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego odpowiednio w * 2 w wysokości 1% opóźnienia; brutto określonej w * 3 ust. 1, za każdy dzień 2) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady przedmiotu umowy, określonego w 6 ust. 3 wysokości 0,15 % ceny brutto określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% ceny brutto określonej w 3 ust Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 z przysługuj ącego mu wynagrodzenia. *9 Zmiana i odstąpienie od umowy Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego

16 Szczegółowy Oferta 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy. * 10 Obowiązek zachowania tajemnicy i kontrola 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajenmicy wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu. 2. Tajemnicą nie jest objęty fakt zawarcia umowy pomiędzy Stronami oraz warunki umowy. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1 nie dotyczy informacji oficjalnie ujawnionych przez Zamawiającego lub też informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. * 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniej szą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich po1ubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 2) Załącznik nr 2 opis przedmiotu umowy; Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 6

17 Oświadczenie Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego o bezstronności (pieczątka Wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e RPL oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl Oświadczam/y, że nie pozostaje z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl tj. konsorcjum firm: XSystem S.A., ul. Julianowska 54B, Łódź (lider konsorcjum) oraz TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Wrocławska 167, Toruń (konsorcjant) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej/naszej bezstronności w trakcie realizacji umowy. (podpisy ipieczątka uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dniagrudnia 2014 r. przygotowanie interaktywnego PDF, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dniagrudnia 2014 r. przygotowanie interaktywnego PDF, z uwzględnieniem poniższych wymagań: UNIA EUROPUJSKA FUNOU5Z Y Warszawa, dniagrudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Opracowanie graficznotechniczne, wsparcie edycyjne,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nasza Przychodnia s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasza Przychodnia" s.c. Alicja Nojszewska-Rydlińska i Piotr Uliasz ul. Paderewskiego 3B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel: 22 775 55 87 Fax: 22 775 55 87 Nowy Dwór

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na opracowanie koncepcji logo Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor -

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/34/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu i uruchomienie Systemu Przechowywania i Archiwizacji Danych (SPiAD) w ramach projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło:

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego następujące dzieło: ... (pieczęć jednostki zamawiającej) UMOWA O DZIEŁO NR... zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, NIP

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie):

OFERTA. Cena ofertowa za całość zamówienia w zł netto (cyfrowo i słownie): Załącznik nr 1 OFERTA Przedmiot zamówienia Zamawiający Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej dotyczącej zasad segregacji odpadów komunalnych w mieście Mielcu. Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.Projekt. 4) Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej

UMOWA Nr.Projekt. 4) Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ZD.ZP.U.272.25.2016.MK Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA Nr.Projekt zawarta w dniu.., w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym", a zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez, zaś wspólnie zwanymi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na UMOWA O DZIEŁO NR. Wzór umowy Zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez:

zawarta w dniu października 2016 roku w, pomiędzy:... z siedzibą:..., ul.. NIP., reprezentowanym przez: UMOWA O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA na opracowanie koncepcji prac B+R w formie kompleksowego studium dla maszyny do gięcia elementów skrzynki do nakładania zaprawy murarskiej i klejów do projektu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 Nysa, 21.10.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 133/2014 na: Świadczenie usługi cateringowej. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo