ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl, z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl Usługi realizowane przez wykonawcę powinny objąć: 1) analizę w zakresie bezpieczeństwa rozwiązania aplikacji planowanej do umieszczenia w chmurze usługowej IT (jako aplikacji w modelu AaaS); 2) wykonanie kompleksowego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl we współpracy z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl (w szczególności z dostawcą usługi chmury i Wykonawcą rozwiązań softwarowych Systemu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zalączniku nr 1 ofertowego. do zapytania 2. Warunki i termin realizacji zamówienia: 2.1. Usługi, o których mowa w pkt 1 zostaną zrealizowane w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r Wykonawca gwarantuje terminową realizację zamówienia Gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. 3. Warunki udziału w Zapytaniu ofertowym: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

2 w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI) o wartości co najmniej ,00 zi brutto każda. UWAGA! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jedenią kontrakt/umowę. 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje narzędziami i gotowymi sprawdzonymi procedurami testowania rozwiązań umożliwiających realizację zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia (szczególnie serii 27000) i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej m.in. zawartymi w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI). UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić/zaprezentować (Formularz oferty zalącznik nr 2 do zapytania) opis narzędzi jakimi dysponuje oraz gotowych (sprawdzonych w praktyce) procedur testowania rozwiązań umożliwiających realizację zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia (szczególnie serii ISO 27000) i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej. 3) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z których każda posiada co najmniej: - wykształcenie wyższe, - minimum 4 letni staż zawodowy, - doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI), - dokumenty (certyfikaty) potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej. 4) W postępowaniu ofertowym może wziąć udział wykonawca, który nie pozostaje z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wykonawcy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

3 Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w zapytaniu będzie dokonana w oparciu o treść dokumentów, o których mowa w pkt 8 zapytania, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków nie będą oceniane. 4. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Pan Jerzy Goraziński, Tel (22) , igorazinski(rcl.goy.p1 5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: maja 2015 r. do godziny: 12: Ofertę można: 6.1. Dostarczyć osobiście pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 (00-582) Warszawa, Kancelaria Ogólna; 6.2. Przesłać pocztą (lub kurierem) pod adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4 (OO-582) Warszawa z dopiskiem na kopercie: Oferta na Testowanie i audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl ; 6.3. Przesłać drogą elektroniczną pod adres: zamówienia_wzpjrcl.goy.p1 (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 8 zapytania); 6.4. Przesłać faxem pod nr (22) Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: L.p. Kryterium Waga 1 Cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60% 2 Doświadczenie Wykonawcy 20% Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w tym: Specjalista nr 1 5% 3 Specjalista nr 2 5% Specjalista nr 3 5% 20% Specjalista nr 4 5% 1) Cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60% Punkty w kryterium cena brutto za wykonanie całości zamówienia zostaną przyznane wg poniższego wzoru: Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

4 w Cena oferty najtańszej Cena oferty badanej x 60 2) Doświadczenie Wykonawcy 20 % Wykonawca zobowiązany jest wykazać iż, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności (KRI) o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda. Za wykazanie doświadczenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przyzna O pkt. Za każdą usługę wykazaną powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Punkty w kryterium doświadczenie wykonawcy zostaną podstawione do poniższego wzoru: Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 20 Zamawiający zastrzega możliwość weryfkacii doświadczania wykonawcy poprzez kontakt z podmiotami, na rzecz których wykonywana była deklarowana przez wykonawcę usługa. 3) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 20% Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z których każda posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w standardach serii ISO 27000, jak również przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyj ności (KRI). Za wykazanie osób, o których mowa powyżej Zamawiający przyzna O pkt. Ad. Specjalista nr 1 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 5 Ad. Specjalista nr 2 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

5 Szczegółowy Formularz Istotne Oświadczenie Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 5 Ad. Specjalista nr 3 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x5 Ad. Specjalista nr 4 Za każdą wykazaną usługę powyżej wymaganych Zamawiający przyzna dodatkowo 1 pkt. Ilość punktów oferty badanej Najwyższa Ilość punktów x 5 Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 8.1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami; 8.2. Dokumenty rejestrowe firmy (KRS, wydruk z CEIDG, PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki) Oświadczenie, że wykonawca nie pozostaje z głównym Wykonawcą Systemu e RPL w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wykonawcy. 9. Zalączniki: 9.1. Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia; oferty; postanowienia umowy; o bezstronności. A J. Dyiektor D r / celyiktor BA \ Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

6 Załącznik nr 1 do Zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i bezpieczeństwa Systemu e-rpl. wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu przeprowadzenie powykonawczego audyt Zamówienie obejmować będzie następujące elementy zrealizowane jako produkty w postaci analiz, opisów, raportów i zaleceń: 1. analiza w zakresie bezpieczeństwa kodu i rozwiązań aplikacji planowanej do umieszczenia w chmurze usługowej IT (jako aplikacji w modelu AaaS); 2. wykonanie kompleksowego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl we współpracy z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl, nazwanym dla celu niniejszego zapytania Producentem (w szczególności z dostawcą usługi chmury usług IT i Wykonawcą rozwiązań softwarowych Systemu); Założeniem przyjętym dla Projektu System e-rpl jest spełnianie przez uruchomione rozwiązanie wymagań bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawna, a także aktualnego stanu wiedzy w obszarze bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia oczekuje się od Wykonawcy odniesienia zaproponowanych zaleceń do dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, szczególnie tych publikowanych przez producentów rozwiązań bezpieczeństwa, krajowe i międzynarodowe organizacje branżowe np. CERT oraz publikowanych przez wyspecjalizowane firmy raportów i opracowań zawierających oceny zagrożeń i metod ich zwalczania (zapobiegania). Bezpieczeństwo Systemu ma służyć głównie zapewnieniu jego dostępności i integralności oraz poufności wybranych obszarów i zakresów danych z uwzględnieniem założeń określonych dla Producenta Systemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ pt. Realizacja dzieła polegającego na: zaprojektowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu Systemu e-rpl przeznaczonego do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego, a także świadczenie usług szkolenia oraz administrowania i utrzymania Systemu e-rpl. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie na potrzeby obecnie budowanego Systemu e-rpl, Zamawiający informuje, że SIWZ dla realizowanego przez Producenta dzieła stanowi załącznik do niniejszego zapytania (plik RAR) 1

7 spełnienie W związku z zawartością danych osobowych w strukturach danych Systemu e-rpl, usługa Cloud Computing w ramach której będzie funkcjonował System, musi spełniać wymagania GIODO dotyczące ochrony danych osobowych. Rządowe Centrum Legislacji WYMAGANIA DLA AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU e-rpl Legenda: Prototyp * wymaganie będzie odniesione do prototypu Systemu; TOS - wymagania jest przewidziane przed Technicznym Odbiorem Systemu Etap4*); PdE - Wykonawca spełni wymaganie przed Przekazaniem do Eksploatacji Systemu e-rpl (Etap6*). *) Etapy odniesione do harmonogramu Producenta Lp. Funkcjonalność Przedstawienie wytycznych (zaleceń) w zakresie budowy bezpiecznego zarówno w zakresie zagrożeń wewnętrznych jak zewnętrznych WBZ 1 Systemu e-rpl, oraz wskazanie standardów, a tam gdzie jest to możliwe lub wymagane KPI (parametrów wymiernych do osiągnięcia), jednak na poziomie nie niższym niż wskazane w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Dokonanie analizy i oceny (audytu) rozwiązań kodu zastosowanych w budowanej aplikacji z WBZ 2 punktu widzenia wytycznych (jak w WBZ 1) oraz uzgodnienie i wspomaganie Producenta w realizacji dostosowania elementów wymagających zmian. Zaplanowanie sposobu i zakresu oraz wskazanie optymalnego terminu przeprowadzenia WBZ 3 kompleksowego badania (audytu) bezpieczeństwa Systemu e-rpl realizowanego przez Producenta (uzgodnione z Producentem i Zamawiającym) mając na uwadze wymagania WBZ 2. Prowadzenie testów bezpieczeństwa Systemu e WBZ 4 RPL według przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego planu testów (zgodnie z WBZ 2 i WBZ 3). Przedstawienie raportu z badania (audytu) bezpieczeństwa Systemu, potwierdzającego WBZ 5 realizację wytycznych (jak w WBZ 1), ze X wskazaniem wyników realizowanych KPI oraz zawierającego ew. zalecenia do realizacji. 2

8 Formularz Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oferty OFERTA Zamawiający: Rządowe Centrum Legislacji Al. J. Ch. Szucha 2/4 OO-582 Warszawa W odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e-rpl oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl my, niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/yYykonawców), w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto w wysokości: zł (słownie złotych ). 4. Oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować osobami: L Krótki opis usługi ze wskazaniem zakresu Imię i Doświadczenie oraz wszystkich Nazwa i adres Nazwisko Wykształcenie (staż zawodowy) wymaganych przez Zamawiającego Zamawiającego elementów Specjalista nr 1 ] 1

9 : Specjalista nr2.ł 2 2. Specjalista nr Specjalista nr Do wykazu należy dołączyć stosowne dokumenty (certyfikaty) potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów IT administracji państwowej Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji doświadczania ww. osób poprzez kontakt z podmiotami, na rzecz których wykonywane były deklarowane przez Wykonawcę usługi 5. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie: L.p. Nazwa i przedmiot zamówienia Opis prac wykonanych w ramach zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego Wartość Okres Nazwa i adres zamówienia wykonywania zlecającego (brutto) zamówienia zamówienie 2

10 .4 Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzaiace. że zamówienia zostały wykonane należycie Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji doświadczania wykonawcy poprzez kontakt z podmiotami, na rzecz których wykonywana była deklarowana przez wykonawcę usługa 6. Opis narzędzi jakimi Wykonawca dysponuje oraz gotowych (sprawdzonych w praktyce) procedur testowania rozwiązań umożliwiających realizację zamówienia zgodnie ze standardami odpowiednimi dla przedmiotu zamówienia (szczególnie serii 27000) i wytycznymi dla bezpieczeństwa systemów ft administracji państwowej 7. Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag. 8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko Adres Telefon Faks Adres 12. Niniejszą ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 13. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: dnia (podpis Wykonawcy)

11 oferta Załącznik nr 3 do Zapytania Istotne postanowienia umowy (IPU) *1 Przedmiot umowy Usługi wykonane w ramach przedmiotu umowy są realizowane na potrzeby projektu budowy systemu informatycznego wspierającego tworzenie i obieg projektów dokumentów rządowych w jeden zintegrowany, wspólny dla administracji system e-legislacji, funkcjonujący w środowisku chmury IT, zwany Systemem e-rpl, budowany na zlecenie Zamawiającego przez podmiot nazwany w niniejszej umowie Wykonawcą Systemu e-rpl 2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług w zakresie przygotowania i wykonania analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji Systemu e-rpl oraz opracowania wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl. Zlecenie obejmuje następujące elementy powyższego przedmiotu zamówienia zrealizowane jako produkty w postaci analiz, opisów, raportów i zaleceń: 1) analiza w zakresie bezpieczeństwa kodu i rozwiązań aplikacji planowanej do umieszczenia w chmurze usługowej IT (jako aplikacji w modelu MaS); 2) wykonanie kompleksowego audytu bezpieczeństwa Systemu e-rpl we współpracy z Wykonawcą Systemu e-rpl (w szczególności z dostawcą usługi chmury usługowej IT i wykonawcą rozwiązań softwarowych Systemu); 3. Realizacja zadań opisanych w ust. 1 i 2 prowadzona będzie w ścisłej współpracy z Wykonawcą Systemu e-rpl. 4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zakres i warunki realizacji stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz załącznik nr 2 Wykonawcy. 5. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego usług będących przedmiotem umowy, o których mowa w ust. 2, będzie podpisanie przez niego protokołów odbioru. Podpisanie protokołu odbioru za wykonanie usługi, o której mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, za wykonanie całości przedmiotu umowy. *2 Termin i warunki realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w 1 ust. 2 w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. 1

12 *3 Cena 1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ustała się na kwotę nie wyższą niż: netto zł, slownie zł), brutto zł. (słowniern zł). 2. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy. *4 Zapłata 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami * 1 ust Do podpisania protokołów odbioru usług będących przedmiotem umowy, upoważniona jest osoba wymieniona w * 5 ust Należność określona na fakturze będzie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr prowadzony przez 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Nadzór nad wykonaniem umowy 1. Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz odbioru przedmiotu umowy będzie: - Pan/i tel. (...) Po podpisaniu umowy nadzór nad jej realizacją ze strony Wykonawcy sprawowany będzie przez: - Pan/i teł. (...)

13 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu. *6 Gwarancja Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli błędy ujawnią się przed upływem terminu gwarancji i zostaną zgłoszone niezwłocznie po ich ujawnieniu. 2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się po podpisaniu protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w * 1 ust W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w zrealizowanych usługach, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do ich usunięcia, w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszonej reklamacji. 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu wady przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ich ujawnienia przesyłając informacje na adres 5. Przez wadę, o której mowa w ust. 3, rozumie się każdą wadę fizyczną lub prawną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz wszelkie usterki, błędy i braki niezgodne z zasadami wiedzy i dobrymi praktykami w zakresie przedmiotu umowy. *7 Prawa autorskie i prawa zależne Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w * 3 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) powstałych w związku z realizacją umowy, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 3

14 wytwarzanie 2) tłumaczenia, przystosowywania, w tym modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 6) wprowadzanie utworu do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający; 7) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowania całości lub części i wprowadzania zmian. 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru. W razie wątpliwości uważa się, że przeniesienie praw nastąpiło z dniem zapłaty za wykonany przedmiot umowy. 3. Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników (dyski, płyty CD, płyty DVD itp.), na których utrwalono utwory, z chwilą podpisania protokołów odbioru. 4. Wykonawca wyraża zgodę na nieograniczone w czasie wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 5. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w przedmiocie umowy (prawa zależne), wynikających z konieczności dokonywania w okresie późniejszym zmian, modyfikacji, ulepszeń dzieła, o ile czynności nie będą naruszały niezbywalnych osobistych praw autorskich autora dzieła. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa powyżej w ust Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie. 7. Zamawiający ma prawo wykorzystywania dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez uzyskania zgody Wykonawcy. 4

15 w ceny 8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż utwory, o których mowa w ust. 1, ani korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nie przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem umowy. Kary umowne Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego odpowiednio w * 2 w wysokości 1% opóźnienia; brutto określonej w * 3 ust. 1, za każdy dzień 2) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady przedmiotu umowy, określonego w 6 ust. 3 wysokości 0,15 % ceny brutto określonej w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% ceny brutto określonej w 3 ust Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 z przysługuj ącego mu wynagrodzenia. *9 Zmiana i odstąpienie od umowy Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego

16 Szczegółowy Oferta 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy. * 10 Obowiązek zachowania tajemnicy i kontrola 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajenmicy wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu. 2. Tajemnicą nie jest objęty fakt zawarcia umowy pomiędzy Stronami oraz warunki umowy. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1 nie dotyczy informacji oficjalnie ujawnionych przez Zamawiającego lub też informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. * 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniej szą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich po1ubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 2) Załącznik nr 2 opis przedmiotu umowy; Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 6

17 Oświadczenie Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego o bezstronności (pieczątka Wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu aplikacji e RPL oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie powykonawczego audyt bezpieczeństwa Systemu e-rpl Oświadczam/y, że nie pozostaje z głównym Wykonawcą Systemu e-rpl tj. konsorcjum firm: XSystem S.A., ul. Julianowska 54B, Łódź (lider konsorcjum) oraz TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o., ul. Wrocławska 167, Toruń (konsorcjant) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej/naszej bezstronności w trakcie realizacji umowy. (podpisy ipieczątka uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy)

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 85/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: zakup oprogramowania do tworzenia raportów z bazy danych, utworzenie szablonów

Bardziej szczegółowo