Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW"

Transkrypt

1 Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

2

3 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych, w Polsce zwiększa się rola komitetów audytu. Rekomendacja powołania komitetu audytu pojawiła się po raz pierwszy ponad pięć lat temu w Dobrych praktykach w spółkach publicznych Od ponad roku istnieje również obowiązek ich tworzenia w radach nadzorczych jednostek zainteresowania publicznego, wynikający z ustawy o biegłych rewidentach z 7 maja 2009 roku. Ustawa jednak nie zaopatrzyła tych podmiotów w żadne narzędzia do wdrożenia stawianych wymogów, pozostawiając interpretację niejasnych przepisów samym spółkom. Wówczas zrodził się pomysł przeprowadzenia wspólnie przez PwC, SEG, PID oraz portal KomitetAudytu.pl pierwszego ogólnopolskiego badania komitetów audytu funkcjonujących w spółkach giełdowych. W wyniku badania powstał raport, który z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce. W publikacji szczegółowej analizie poddaliśmy zakres działalności komitetu audytu/rady nadzorczej, organizację pracy oraz profil członka i jego potrzeby edukacyjne. Dodatkowo oceniliśmy czynniki, które wpływają na rozwój komitetów oraz obszary wymagające zmian legislacyjnych. O komentarze poprosiliśmy uznane autorytety oraz ekspertów od wielu lat zasiadających w radach nadzorczych polskich firm. W publikacji odnosimy się także do standardów i dobrych praktyk międzynarodowych oraz do opublikowanych w listopadzie 2010 roku rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetu audytu, przygotowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ( Rekomendacje UKNF ). Mamy nadzieję, że niniejszy raport częściowo wypełni istniejącą lukę informacyjną w obszarze funkcjonowania komitetów audytu w Polsce. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do głębszej refleksji nad działaniami niezbędnymi do dalszego rozwoju komitetów audytu, a przez to do poprawy ich funkcjonowania w spółkach giełdowych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z raportem. Jacek Socha PwC Beata Stelmach Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Andrzej S. Nartowski Polski Instytut Dyrektorów

4 Spis treści Główne wnioski 5 Jakie są nasze komitety audytu? 7 Jak pracują komitety audytu? 14 Jakie zadania realizują komitety audytu? 22 Perspektywy rozwoju komitetów audytu 26 Apel do interesariuszy 31 Profil respondentów 32 Metodologia badania 34

5 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 5 Główne wnioski Jak funkcjonują komitety audytu w rok po wejściu w życie przepisów ustawy o biegłych rewidentach z 7 maja 2009 roku, nakazujących powołanie ich w spółkach zainteresowania publicznego? Jakie są największe bariery dla sprawnego funkcjonowania komitetów oraz problemy i wyzwania stojące przed ich członkami? Co główni uczestnicy rynków finansowych mogą zrobić, aby zapewnić większą efektywność działania komitetów audytu? To są główne pytania, na które staraliśmy się odpowiedzieć, przeprowadzając badanie wśród członków komitetów audytów i rad nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że komitety audytu spółek notowanych na GPW w Warszawie są bardzo różne. Dojrzałe komitety funkcjonują głównie w dużych spółkach w sektorze finansowym. Wyróżniają się aktywnością mierzoną częstotliwością spotkań oraz zakresem działania, obejmującym, poza tradycyjnymi obszarami (analiza sprawozdań finansowych i raportu biegłego), także monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz szeroko rozumianego zarządzania finansami. Na drugim biegunie znajdują się młode komitety audytu, powołane w odpowiedzi na wymogi Ustawy. W dużym stopniu dopiero organizują one swoją pracę, co jest widoczne po zakresie i aktywności ich działania. Osobną grupę stanowią spółki, które nie utworzyły komitetów audytu przekazując ich zadania całym radom nadzorczym w przypadku rad liczących pięciu członków. Z jednej strony można domniemywać, że są to mniejsze podmioty, gdzie funkcja nadzoru nie musi być rozbudowana w formie komitetów rady nadzorczej. Z drugiej jednak strony niepokoi brak ustawowego wymogu zapewnienia kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej w przypadku stosowania tego rozwiązania. Zgodnie z raportami spółek opublikowanymi do dnia 31 lipca 2010 roku, prawie 40% procent spółek notowanych na GPW w Warszawie utworzyło komitet audytu. W tej grupie jest 90 % spółek z indeksu WIG 20 i nieco ponad 20% spółek znajdujących się poza trzema podstawowymi indeksami WIG. Udział spółek, które powołały komitet audytu, w liczbie wszystkich spółek w danym indeksie razem WIG20 mwig40 swig80 pozostałe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: KomitetAudytu.pl na podstawie raportów bieżących i okresowych spółek

6 6 Komitety Audytu w Polsce Podstawowym problemem w efektywnym funkcjonowaniu komitetów audytu, zgłaszanym w badaniu (49% ankietowanych), jest brak osób z odpowiednimi kompetencjami w obszarze rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Kompetencjami (a nie kwalifikacjami - wbrew zapisom Ustawy), gdyż wielu rozmówców zwracało uwagę raczej na istotność kompetencji niż kwalifikacji w tym zakresie. W spółkach, w których takie osoby zasiadają w komitetach, bardzo często kolejnym ograniczeniem jest brak czasu na realizacje zadań komitetu (62% ankietowanych). Przeciętnie na pracę w komitecie audytu uczestnicy badania poświęcają tylko 7 godzin w ciągu kwartału. Zaangażowanie to jest średnio o 60% wyższe w spółkach, które dodatkowo opłacają członkostwo w komitecie. Dla porównania, jest ono ponad dwukrotnie wyższe, w spółkach notowanych na giełdzie londyńskiej. Wydaje się, że w kontekście obu powyższych problemów rozważyć należy obecny model wynagradzania członków komitetów audytu. W znakomitej większości 86% spółek, respondenci nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za rolę pełnioną w komitecie audytu. Jeżeli dążymy do większej profesjonalizacji rad nadzorczych i pozyskiwania do komitetów specjalistów, którzy będą w stanie poświęcić na pracę w komitecie znacznie ponad 28 godzin w skali roku, to należy też zastanowić się nad poziomem ich wynagradzania. Wiele komitetów audytu (26% ankietowanych) nie wypełnia w ogóle swych ustawowych zadań w zakresie monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Prawie połowa komitetów nie spotyka się z audytorem wewnętrznym, gdyż dział audytu wewnętrznego w spółce nie istnieje lub też członkowie komitetu nie są świadomi, jak ważnym narzędziem w realizacji ustawowych zadań może być audyt wewnętrzny. Wydaje się, że jest to wynikiem braku wiedzy i doświadczenia w tych obszarach oraz niewystarczającej ilości czasu poświeconego pełnionej funkcji. Należy liczyć, że świadomość odpowiedzialności, jaką nakłada na członków rad nadzorczych Ustawa o rachunkowości, a także wartość, jaką dla uczestników rynku kapitałowego niesie efektywny nadzór, będą prowadziły w przyszłości do dalszej profesjonalizacji rad nadzorczych i komitetów audytu poprzez: dobór do rad nadzorczych i komitetów audytu osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze finansów, rachunkowości i audytu oraz czas na pełnienie powierzonych funkcji, zapewnienie właściwego wynagrodzenia, pozwalającego zatrudnić do rad i komitetów specjalistów w wymaganym wymiarze czasu oraz motywującego ich do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. Krzysztof Szułdrzyński Partner PwC Paweł Spiechowicz Komitetaudytu.pl

7 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 7 Jakie są nasze komitety audytu? Okres funkcjonowania Większość (67%) komitetów audytu spółek notowanych na Komitety audytu są wielką szansą GPW działa krócej niż trzy lata. Znaczna ich część (41%) została w Polsce na zaangażowanie członków rad nadzorczych w bardziej operacyjne, utworzona po 30 czerwca 2009 roku w związku z wejściem w życie przedsiębiorcze sprawy spółek. Rady ustawy o biegłych rewidentach. Brak wytycznych do Ustawy nadzorcze, zajmujące się strategicznym spowodował, że spółki te nie posiadały wzorca co do sposobu Od ilu lat w spółce funkcjonowaniem działa komitet tych spółek, audytu? nie zawsze mogły się tym zająć. wdrożenia jej wymogów. Dopiero w listopadzie 2010 r. pojawiły się rekomendacje Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wyjaśniające Prof. Adam Noga Przewodniczący Komitetu Audytu sposób realizacji zadań komitetu. Asseco Poland S.A. Ponad połowa komitetow audytu powstała przed 30 czerwca 2009 roku na gruncie zaleceń dobrych praktyk spółek publicznych, ponad 3 lata wprowadzonych już 5 lat wcześniej. Oparły one zasady swojego funkcjonowania Od ilu lat na w Załączniku spółce działa II do Zalecenia komitet audytu? Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku. od 1 do 3 lat Od ilu lat działa komitet audytu? poniżej roku ponad 3 lata 0% 10% 20% 30% 40% 50% od 1 do 3 lat wszystkie spółki GPW, na podstawie raportów spółki reprezentowane przez ankietowanych poniżej roku (stan na dzień 30 czerwca 2010 roku) 0% 10% 20% 30% 40% 50% wszystkie spółki GPW, na podstawie raportów Ankietowana grupa spółek przedstawia podobną charakterystykę spółki reprezentowane przez ankietowanych długości działania komitetów audytu do populacji wszystkich spółek notowanych na GPW. Jednak w ankietowanej grupie spółek jest mniej komitetów działających krócej niż rok. Można zatem przypuszczać, że otrzymane wyniki badania pokazują nieznacznie lepszy obraz funkcjonowania komitetów audytu niż jest w rzeczywistości.

8 8 Komitety Audytu w Polsce Długość działania komitetów audytu (spółki reprezentowane przez ankietowanych) Jedynie co trzeci badany komitet funkcjonuje dłużej niż trzy lata. Proporcjonalnie, najwięcej takich komitetów jest w spółkach należących do indeksów WIG20 i mwig40. Komitety działające najdłużej występują w dużych spółkach, zwłaszcza w bankach. Od ilu la Długość działania komitetów audytu według udzielonych odpowiedzi razem poniżej roku od 1 do 3 lat ponad 3 lata WIG20 mwig40 swig80 pon od po pozostałe 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 9 Wielkość komitetów audytu W komitecie audytu najczęściej zasiadają trzy osoby, zgodnie z ustawowym minimum. Co szósty komitet działający w spółkach notowanych na GPW jest większy i liczy 4 lub 5 osób. W grupie spółek biorących udział w badaniu już co trzeci komitet liczy powyżej 3 osób. Komitety cztero- i pięcioosobowe występują głównie w dużych spółkach z indeksów WIG20 i mwig40, w których rada nadzorcza liczy nawet kilkanaście osób. Trzyosobowy komitet audytu, w którego skład wchodzą osoby posiadające odpowiednie kompetencje, jest w stanie efektywnie nadzorować sprawozdawczość finansową spółki. Ankietowany członek komitetu audytu Ile osób zasiada w komitecie audytu? wszystkie spółki GPW, na podstawie raportów spółki reprezentowane przez ankietowanych 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Analogicznie do rozkładu wielkości komitetów audytu kształtuje się wielkość rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW. Średnia wielkość rady nadzorczej spółek z WIG20 wynosi 8,6 osób, Wielkość mwig40 komitetów 7,5, a pozostałych w spółkach według 6,3. Zauważono udzielających również odpowiedzi zróżnicowanie wielkości rad w ramach indeksów, co pociągało za sobą liczebność komitetów. W ramach WIG20 liczebność rady, która posiada trzyosobowy komitet wynosiła średnio 8 osób. Natomiast rada powołująca większy komitet liczyła średnio 10 osób. Wielkość komitetów audytu w spółkach według udzielanych odpowiedzi razem WIG20 mwig40 swig pozostałe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 10 Komitety Audytu w Polsce Profil zawodowy członków komitetów audytu Trudno jest zdefiniować doświadczenie finansowe, wymagane od każdego członka komitetu audytu. Pamiętam taką dyskusję w Stanach Zjednoczonych, gdzie stwierdzono, że każdy CEO posiada doświadczenie finansowe. W Polsce takie doświadczenie kojarzone jest tylko z CFO. Dr Wiesław Rozłucki Przewodniczący Komitetu Audytu TVN S.A. Najczęściej osoby pracujące w komitecie audytu zawodowo zajmują stanowiska zarządcze w innych spółkach (22%) oraz niezależnie świadczą usługi doradcze (28%). Dużą część stanowią również pracownicy naukowi i inwestorzy indywidualni (po 17%). Jedynie co czwarty członek komitetu audytu zawodowo zajmuje się finansami. Wśród ankietowanych członków komitetów 7% osób to dyrektorzy finansowi, podobnie, 7% to biegli rewidenci, księgowi lub doradcy podatkowi. Jedynie 7% członków określa się mianem zawodowego członka rad nadzorczych. Długość działania komitetów według udzielonych odpowiedzi Czym zajmują się zawodowo członkowie rad nadzorczych? Niezależny konsultant Prezes/członek zarządu Pracownik naukowy/sfera budżetowa/organizacja pozarządowa Inwestor indywidualny Pracownik inwestora instytucjonalnego/strategicznego Doradca inwestycyjny/analityk finansowy Prawnik Dyrektor finansowy Biegły rewident/księgowy/doradca podatkowy Zawodowy członek rady nadzorczej Pracownik spółki/reprezentant pracowników 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Członek rady niezasiadający w komitecie audytu Członek komitetu audytu Zdecydowana większość (78% ankietowanych) członków komitetu audytu zasiada tylko w jednym z nich. Tylko co piąta osoba jest członkiem innego komitetu audytu. Poza tym przeciętnie 70% osób w komitecie jest członkiem tylko jednej rady nadzorczej, a mniej niż 10% członków komitetów zasiada w czterech lub więcej radach nadzorczych spółek publicznych. Można przypuszczać, że większa profesjonalizacja rad nadzorczych i komitetów jeszcze przed nami, gdyż dla większości członków komitetów jest to dodatkowe zajęcie w stosunku do innego stałego miejsca zatrudnienia.

11 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 11 Porównując profil zawodowy członków komitetu do pozostałych W członków ilu radach rad nadzorczych, i komitetach widać, że w tej audytu drugiej zasiadają grupie jest członkowie komitetów? znacząco więcej prezesów i członków zarządu innych spółek, często również publicznych. Nie występują natomiast dyrektorzy finansowi oraz zawodowi członkowie rad. Oznacza to, że ci ostatni, kiedy wchodzą już w skład rady, to również zasiadają w komitecie audytu. W ilu radach i komitetach audytu zasiadają członkowie komitetów? W ilu radach nadzorczych i komitetach audytu zasiadają członkowie komitetów? więcej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Członek rady niezasiadający w komitecie audytu Członek komitetu audytu Wydaje się, że obecnie dla wielu specjalistów w obszarze finansów praca w komitecie audytu rady nadzorczej nie jest atrakcyjną alternatywą dla dobrze płatnej i stałej pracy w zawodzie. Osoby te nie dysponują wystarczającym czasem, bądź nie są wystarczająco motywowane do pracy w radzie nadzorczej spółki publicznej. Stanowią jednak doskonałą bazę kandydatów na członków komitetu audytu.

12 12 Komitety Audytu w Polsce Niezależność Z punktu widzenia efektywności nadzoru Z przeprowadzonego badania wynika, że dwie trzecie właścicielskiego najistotniejsza wydaje ankietowanych spełnia warunki niezależności określone się niezależność członka rady nadzorczej. tetu audytu w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Mniej, Niezależność spełniający należy warunki rozumieć niezależności jako podejmowanie Przewodniczący racjonalnych działań Członkowie komitetu audytu komitetu bo co drugi audytu ankietowany przewodniczący oraz co trzeci członek ności wedlug i decyzji, ustawy mające 50% na celu ochronę 33% komitetu audytu zadeklarował spełnianie ustawowych warunków ymi praktykami i pomnażanie GPWmajątku 73% spółki. Cechę 60% tę niezależności. może posiadać zarówno akcjonariusz, który zasiada w radzie nadzorczej jak i osoba wskazana przez akcjonariusza, nie posiadająca akcji spółki. Osoba, która kieruje się dobrem spółki, uwzględnia interesy wszystkich akcjonariuszy przy podejmowaniu decyzji i posiada zdolność weryfikacji działań zarządu z uwzględnieniem powyższych, z pewnością Kryteria niezależności wypełni zasady efektywnego nadzoru. według ustawy Dr Marzena Piszczek Przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU S.A. Kryteria niezależności zgodnie z dobrymi praktykami GPW Osoby zasiadające w komitecie audytu, które deklarują spełnianie kryteriów niezależności 0% 20% 40% 60% 80% Przewodniczący komitetu audytu Członkowie komitetu audytu Zastanawiają mnie wyniki dotyczące Należy zwrócić uwagę na fakt, że polska ustawa jest wyjątkowo niezależności. Myślałem, że kryteria rygorystyczna jeżeli chodzi o możliwość posiadania akcji przez giełdowe są ostrzejsze od ustawowych. niezależnego członka komitetu audytu. Odwołuje się wprost do Tutaj wnioski są odwrotne, co mnie dziwi. Sama europejska definicja niezależności definicji niezależności biegłego rewidenta i zakazuje tym samym jest dosyć skomplikowana i większość niezależnemu członkowi posiadania jakichkolwiek akcji spółki, ludzi jej do końca nie rozumie. w której komitecie audytu zasiada. Załącznik II do Zalecenia Przy braku odpowiedzi przez większość Członkowie członków rad komitetu nadzorczych audytu i spółek spełniający można warunki Komisji Europejskiej niezależnościz dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli przypuszczać, że w badaniu wzięły głównie dyrektorów niewykonawczych, do którego odwołują się Dobre udział osoby świadome, z ponad 50 Praktyki GPW, mówi o pakiecie kontrolnym jako wpływającym ambitnych spółek. na niezależność członka rady nadzorczej. Natomiast w wielu Dr Wiesław Rozłucki amerykańskich spółkach dyrektorzy niewykonawczy są wręcz Przewodniczący Komitetu Audytu TVN S.A. zachęcani do inwestowania w akcje spółki, aby zwiększyć ich zaangażowanie w działanie na rzecz wzrostu wartości spółki. Z drugiej strony ustawa pomija szereg innych istotnych kryteriów niezależności określonych w zaleceniu, w tym brak powiązania (członek bliskiej rodziny) z akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny lub osobą niespełniającą kryteriów niezależności.

13 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 13 ób w KA posiad. Kwalifikacje kwalifikacje lub a kompetencje spełn. warunki niezależności Według odpowiedzi udzielonych przez ankietowane osoby jedynie 29% oceniło, że posiada kwalifikacje w obszarze rachunkowości Ogółem i rewizji osoby finansowej. zasiadające 29% Odsetek w komitecie ten był audytu wyższy wśród osób pełniących Członkowie funkcję komitetu przewodniczącego 20% audytu komitetu audytu, jednak wciąż znacznie Przewodniczący poniżej połowy. komitetu 41% audytu Uzyskane odpowiedzi nie pozwalają stwierdzić, czy każdy komitet audytu ma przynajmniej jednego członka posiadającego stosowne kwalifikacje. Poza tym brak kwalifikacji w postaci potwierdzenia odpowiednim tytułem czy dyplomem nie musi oznaczać braku kompetencji do wykonywania nadzoru w obszarze sprawozdawczości i audytu. Osoby zasiadające w komitecie audytu, które deklarują posiadanie kwalifikacji wymaganych w Ustawie Przewodniczący komitetu audytu Członkowie komitetu audytu Ogółem osoby zasiadające w komitecie audytu Kwalifikacje w ustawie są niepoprawnym tłumaczeniem słowa kompetencje, użytego w dyrektywie europejskiej. Potrzebna jest zmiana ustawy bądź przynajmniej wyjaśnienie, o jakie wymagania chodzi. Może dochodzić do absurdalnych sytuacji, gdy absolwent liceum ekonomicznego może wykazać się kwalifikacjami wymaganymi w komitecie audytu, zgodnie z ustawą, natomiast doświadczony dyrektor finansowy, doskonale znający się na sprawozdawczości finansowej, lecz nieposiadający żadnego kierunkowego dyplomu, już tych kryteriów nie spełnia. Osoby posiadające takie kwalifikacje wcale nie muszą być predysponowane do pracy w komitecie. Znacznie trudniej jest zdobyć kompetencje niż kwalifikacje, a to jest niezbędne. Zadaniem członka komitetu nie jest sprawdzanie zgodności sprawozdania z MSSF, co jest wymagane od biegłego, lecz zadawanie właściwych pytań. Dr Raimondo Eggink Przewodniczący Komitetu Audytu Netia S.A., Kofola S.A., Członek Komitetu Audytu Kogeneracja S.A. oraz AmRest Holdings SE 0% 10% 20% 30% 40% 50% Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że podczas gdy polska Ustawa określa wymogi w zakresie kwalifikacji, dyrektywa europejska odnosi się do kompetencji w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych Procent osób deklarujących posiadanie kwalifikacji wymaganych w ustawie mówi także o wymogu doświadczenia w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych, w zakresie odpowiednim dla działalności spółki. Konieczność zapewnienia niezbędnych kompetencji i doświadczenia, a nie tylko kwalifikacji w zakresie finansów, została podniesiona przez wielu naszych rozmówców jako warunek niezbędny do zapewnienia odpowiedniego nadzoru w obszarze sprawozdawczości finansowej. Literalne stosowanie ustawy może prowadzić do sytuacji, gdzie osoba z kierunkowym dyplomem w zakresie rachunkowości będzie lepszym kandydatem na członka komitetu audytu niż osoba z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów, ale bez takiego dyplomu.

14 14 Komitety Audytu w Polsce Czy ma regulamin? Jak pracują komitety audytu? Uprawnienia komitetów audytu Nie posiada 16% Tak, lecz bez zatwierdzenia rady 10% Tak, zatwierdzony przez radę 75% Uprawnienia komitetów najczęściej opisane są w jego regulaminie, Czy komitet audytu posiada regulamin zawierający opis zadań i uprawnień? zatwierdzonym przez radę nadzorczą. Komitety audytu, które nie posiadają regulaminu, zwykle ujęte są w regulaminie rady nadzorczej. Czy komitet audytu posiada regulamin? Tak, zatwierdzony przez radę Tak, lecz bez zatwierdzenia rady Nie posiada 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Do uprawnień komitetu należą w szczególności: Swobodny dostęp do informacji, jakie są niezbędne do prawidłowej realizacji swoich zadań; Możliwość bezpośredniego kontaktu w dowolnym momencie z zarządem i kierownictwem spółki, podległymi pracownikam a także podmiotami świadczącymi usługi na rzecz spółki oraz żądania od nich niezbędnych wyjaśnień; Możliwość prowadzenia niezbędnych badań i analiz, samodzielnie, poprzez audyt wewnętrzny, żądanie przeprowadzenia ich przez Dostęp do informacji 87,00% zarząd lub zlecanie na koszt spółki odpowiednich prac i badań Bezpośredni kontakt 87,00% z kierownictwem niezależnym specjalistom oraz biegłym rewidentom w celu Przeprowadzanie 73,00% badań i analiz uzyskania ich opinii eksperckich. Zlecanie prac 65,00% ekspertom Poza tym, komitet korzysta z zasobów biura zarządu w celu Korzystanie z zasobów 77,00% biura zarządu Opiniowanie planu 40,00% pracy i zmian dyrektora audytu przygotowania wewnętrznegoswoich spotkań. Jakie uprawnienia zostały nadane komitetom audytu? Dostęp do informacji Bezpośredni kontakt z kierownictwem Korzystanie z zasobów biura zarządu Zlecanie badań i analiz Zlecanie prac ekspertom Opiniowanie planu pracy i zmian dyrektora audytu wewnętrznego 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 15 Współpraca z audytem wewnętrznym 60% komitetów audytu nie posiada uprawnień zapewniających niezależność działania audytu wewnętrznego, tj: zatwierdzania planów pracy audytu wewnętrznego, powoływania i odwoływania dyrektora audytu wewnętrznego oraz wyznaczania wysokości jego wynagrodzenia. Sytuacja ta, choć często występująca w polskich realiach, jest niezgodna z międzynarodowymi standardami wykonywania zawodu audytora wewnętrznego wydanymi przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors IIA) oraz rekomendacjami dotyczącymi funkcjonowania komitetu audytu, przygotowanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Niezależny audyt wewnętrzny, ściśle współpracujący z komitetem audytu, to główne narzędzie komitetu w wykonywaniu jego statutowych zadań. Brak ochrony ze strony komitetu audytu może obniżyć skuteczność pracy audytu i zmniejszyć korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy. Chcąc rzetelnie wywiązać się z zadania monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, komitet audytu powinien mieć prawo powoływania i odwoływania dyrektora audytu wewnętrznego. Wtedy dyrektor audytu w pierwszej kolejności raportowałby do komitetu audytu (i odpowiadał przed nim), a następnie do zarządu spółki. Członkowie komitetu audytu (rady nadzorczej) powinni kierować się zasadą ciągłości i korzyścią reprezentowanej przez nich spółki, zanim podejmą decyzję o ewentualnym odwołaniu dyrektora audytu wewnętrznego powołanego za kadencji poprzedniej rady nadzorczej i zastąpieniu go nową osobą. Dr Marek Panfil Przewodniczący Komitetu Audytu KGHM Polska Miedź S.A. Rekomendacje w sprawie monitorowania skuteczności audytu wewnętrznego: Zapewnienie dyrektorowi audytu wewnętrznego swobodnego dostępu do komitetu audytu, w tym przynajmniej raz w roku odbycie spotkania z dyrektorem audytu wewnętrznego na zamkniętym posiedzeniu bez udziału zarządu; Akceptacja kandydata na stanowisko dyrektora audytu wewnętrznego oraz wysokości jego wynagrodzenia, uzależnienie zwolnienia dyrektora audytu wewnętrznego od zatwierdzania tej decyzji przez komitet audytu; Zapewnienie niezależności działu audytu wewnętrznego. Jednym z kluczowych czynników niezależności działu audytu wewnętrznego jest właściwe umiejscowienie w strukturze organizacyjnej. Dział audytu wewnętrznego powinien raportować bezpośrednio komitetowi audytu. Pod względem organizacyjnym audyt wewnętrzny powinien podlegać prezesowi zarządu; Zapewnienie, iż dział audytu wewnętrznego działa zgodnie z powszechnie przyjętymi i obowiązującymi standardami audytu wewnętrznego pod względem kwalifikacji, niezależności, organizacji i jakości pracy oraz zasobów. W interesie komitetu audytu leży ścisła, bieżąca współpraca z audytem wewnętrznym zarówno na etapie wyznaczania zadań, jak i kontroli ich realizacji i oceny wyników. Zapewnienie skutecznej i bezpośredniej komunikacji między audytem wewnętrznym a komitetem audytu zwiększa efektywność pracy komitetu audytu, ograniczając ryzyko przeoczenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej instytucji. Dr Mirosław Czekaj Biegły Rewident, Przewodniczący Komitetu Audytu PKO Banku Polskiego S.A. Źródło: UKNF, Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, Warszawa, listopad 2010.

16 16 Komitety Audytu w Polsce WIG80 5,00% 2 WIG40 3,67% 3 WIG20 5,75% 4 Razem 4,50% 5 Częstotliwość spotkań Średnia liczba spotkań komitetów audytu biorących udział w badaniu Razem WIG20 WIG40 WIG80 pozostałe 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Komitet audytu powinien spotkać się minimum cztery razy w roku, na kilka dni przed publikacją sprawozdań finansowych / raportów okresowych. Musi mieć możliwość się z nimi zapoznać i wyrazić swoją opinię. Częstotliwość spotkań komitetu zależy jednak od pozostałych jego zadań ustalonych w regulaminie. Jeśli są szerokie, co często się zdarza w dużych spółkach, to wymagane może być spotkanie komitetu co miesiąc, a czasami nawet częściej. Dr Maciej Mataczyński Przewodniczacy Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Członek Komitetu Audytu FO Dębica S.A. Średnia liczba spotkań komitetów audytu wynosi około 4,5 w ciągu roku. Najczęściej (37% ankietowanych) komitety spotykają się cztery razy do roku, co jest uzasadnione kwartalnym cyklem raportowania. Co czwarty komitet audytu spotyka się rzadziej niż kwartalnie, a 12% tylko raz w roku. Jest to praktyka niezgodna z rekomendacjami UKNF, określającymi, że spotkania komitetu audytu powinny się odbywać (...) co najmniej cztery razy w roku oraz każdorazowo, gdy zachodzi taka konieczność. Co trzeci komitet audytu spotyka się częściej niż cztery razy w roku, Częstotliwość spotkań w tym komitetów 16% audytu częściej niż co dwa miesiące. Taka liczba spotkań pozwala głębiej zająć się innymi zadaniami niż sprawozdawczość finansowa. Jak często spotyka się komitet audytu? Raz w roku Co pół roku Co kwartał Co dwa miesiące Co miesiąc 0% 10% 20% 30% 40%

17 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 17 Istnieje korelacja między długością funkcjonowania komitetu audytu i częstotliwością jego spotkań. Znacznie częściej spotykają się komitety dłużej funkcjonujące. Komitety istniejące dłużej niż pięć lat spotykają się średnio ponad sześć razy w ciągu roku, a te funkcjonujące krócej niż rok trzy razy. Okres funkcjonowania komitetu 0% 20% 40% 60% 80% 100% Częstotliwość spotkań w zależności od okresu funkcjonowania komitetów audytu Okres funkcjonowania komitetu ponad 3 lata poniżej roku od 1 do 3 lat poniżej roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wydaje się to uzasadnione tym, że komitety audytu z dłuższym stażem działają w największych spółkach publicznych głównie w sektorze finansowym. Z drugiej strony nowe komitety audytu, powstałe na fali wymogów Ustawy, istnieją z reguły w mniejszych spółkach, gdzie kwartalne spotkania komitetu mogą być wystarczające. Może się to wiązać także z faktem, że wiele nowych komitetów jest nadal w trakcie definiowania planu i sposobu pracy, stąd można domniemywać, że częstotliwość spotkań zwiększy się w kolejnym roku. Raz w roku Co pół roku Co kwartał od 1 do 3 lat Co dwa miesiące Co miesiąc ponad 3 lata Liczba spotkań w roku Częstotliwość spotkań w zależności od okresu funkcjonowania komitetów audytu Liczba spotkań w roku Co miesiąc Co dwa miesiące Co kwartał Co pół roku Raz w roku

18 18 Komitety Audytu w Polsce Długość spotkań i przygotowań Spotkania komitetów audytu trwają średnio niecałe 2,5 godziny. Więcej czasu potrzebują członkowie komitetów na przygotowanie Długość spotkań komitetu się audytu do spotkań, oraz w czas tym na analizę przygotowanie otrzymanych materiałów. się do nichśrednio czas ten oceniany jest na blisko 4 godziny. Biorąc pod uwagę średnią liczbę spotkań komitetu, łącznie czas przeznaczony na pracę w komitecie wynosi 28 godzin (lub 3,5 dnia) rocznie. Długość spotkań komitetu audytu oraz czas na przygotowanie się do nich poniżej 2 godz. 2-4 godzin 4-8 godzin Spotkania Przygotowania powyżej 8 godz. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 60% członków komitetów ocenia, że czas obecnie poświęcany pracy w komitecie jest wystarczający. Przy czym bardziej przekonane do tego są osoby przewodniczące pracy komitetu, a mniej jej członkowie. Osoby uważające, że czas ten nie jest wystarczający, sugerują przeznaczenia większej ilości czasu odpowiednio na przygotowanie się do spotkań (66%) oraz długość spotkań (50%).

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW

Rady Nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW www.forumradnadzorczych.pl Rady Nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC Tomasz Magda, Partner Amrop Przedstawienie raportu

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r.

www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. www.pwc.com/pl Komitety Audytu rola, oczekiwania i najlepsze praktyki 8 listopada 2011 r. Agenda Rola Komitetów Audytu w świetle regulacji Oczekiwania rynku wobec Komitetów Audytu Jak działają komitety

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmieniony

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie,

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej spółki Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity)

Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) Regulamin Komitetu ds. Audytu Spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity) 1 1. Komitet ds. Audytu, zwany w dalszej części Komitetem, jest stałym komitetem Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r.

Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia r. Załącznik do uchwały Nr 1/VI/2016 Rady Nadzorczej,, Wielton S.A. z dnia 03.06.2016r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2015 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r.

Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r. Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. w 2014 r. Podstawa prawna Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej mbanku S.A. jest komisją stałą działającą

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce

Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce Dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska Mgr Paweł Spiechowicz Szkoła Główna Handlowa 1 Po co Komitet Audytu? wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Raport bieżący nr 1/2016 EBI Data sporządzenia: 2016-01-07 Nazwa Emitenta: Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Podstawa prawna: 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych ZMIANA NR 1 ZASADA NR 5 dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

COROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA Z PRACY RADY NADZORCZEJ PZU SA JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2015 ROKU

COROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA Z PRACY RADY NADZORCZEJ PZU SA JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr URN/42/2016 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 24.05.2016 r. COROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PZU SA Z PRACY RADY NADZORCZEJ PZU SA JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2015 ROKU I. Skład

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW

Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW Dąbrowa Górnicza, dnia 1 lipca 2010 roku Dąbrowa Górnicza, dnia 1 lipca 2010 roku Strona

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: 04.01.2016. Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 04.01.2016 Temat: CDRL Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011

SPRAWOZDANIE. z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 SPRAWOZDANIE z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2011 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil SA działa w składzie trzyosobowym i powoływany jest przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A.

REGULAMIN. Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A. REGULAMIN Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2015 r. Warszawa, dnia 30 maja 2016 r. Działając zgodnie z art. 382 3 KSH, 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Krynica Vitamin S.A. oraz wypełniając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r. RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r. Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 1/1110/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki ZUE S.A.

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki

Współpraca biegłego rewidenta z departamentem audytu wewnętrznego badanej jednostki Taka współpraca często owocuje obustronnymi korzyściami. W obliczu zbliżającego się kolejnego sezonu audytowego warto, by zarówno biegli rewidenci, jak i zarządy spółek objętych obowiązkiem badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej

3. Paweł Bałaga Sekretarz Rady Nadzorczej A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zwanego dalej TMS Brokers ), zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Raport bieżący nr 3/2016 Data sporządzenia: 09.02.2016 r. Temat: Informacja o stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 Bydgoszcz, dn. 29 maja 2013 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2012 W 2012 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej DM IDM S.A. z dnia 26.10.2012 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie W dniu 17 marca 2015 roku, w Krakowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Walerego Sławka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MAGELLAN S.A. WRAZ Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ... 1 1. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2015 31.12.2015 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A.

REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ I NOMINACJI RADY NADZORCZEJ ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. 1. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zwany dalej Komitetem pełni funkcje konsultacyjno-doradcze

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A. Warszawa, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A. Stosowana przez Zasada BETACOM S.A. I. Rekomendacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki. 2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza:

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki. 2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza: REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TELE-POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Tele-Polska Holding S.A., zwany dalej Regulaminem", uchwalony został

Bardziej szczegółowo

Komitety audytu w Polsce w roku 2011

Komitety audytu w Polsce w roku 2011 www.forumradnadzorczych.pl Komitety audytu w Polsce w roku 2011 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Luty 2012 Szanowni Państwo, Doświadczenia ostatnich lat dobitnie wykazały, iż w warunkach rozproszonego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2014 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2014 31.12.2014 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016 Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Raport bieżący nr 1/2016 Giełda Papierów Wartościowych System EBI Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

Zasada I.Z.1.8. i zasada I.Z.1.9.

Zasada I.Z.1.8. i zasada I.Z.1.9. Archicom S.A z siedzibą we Wrocławiu zamierza stosować zasady Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjęte na podstawie Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CIECH S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. Załącznik do Uchwały Nr 25/IX/2015 Rady Nadzorczej CIECH S.A. z dnia 26 maja 2015 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CIECH S.A. za rok obrotowy 2014 Warszawa, maj 2015 Strona 1 z 11 Rada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo