Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW"

Transkrypt

1 Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

2

3 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych, w Polsce zwiększa się rola komitetów audytu. Rekomendacja powołania komitetu audytu pojawiła się po raz pierwszy ponad pięć lat temu w Dobrych praktykach w spółkach publicznych Od ponad roku istnieje również obowiązek ich tworzenia w radach nadzorczych jednostek zainteresowania publicznego, wynikający z ustawy o biegłych rewidentach z 7 maja 2009 roku. Ustawa jednak nie zaopatrzyła tych podmiotów w żadne narzędzia do wdrożenia stawianych wymogów, pozostawiając interpretację niejasnych przepisów samym spółkom. Wówczas zrodził się pomysł przeprowadzenia wspólnie przez PwC, SEG, PID oraz portal KomitetAudytu.pl pierwszego ogólnopolskiego badania komitetów audytu funkcjonujących w spółkach giełdowych. W wyniku badania powstał raport, który z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce. W publikacji szczegółowej analizie poddaliśmy zakres działalności komitetu audytu/rady nadzorczej, organizację pracy oraz profil członka i jego potrzeby edukacyjne. Dodatkowo oceniliśmy czynniki, które wpływają na rozwój komitetów oraz obszary wymagające zmian legislacyjnych. O komentarze poprosiliśmy uznane autorytety oraz ekspertów od wielu lat zasiadających w radach nadzorczych polskich firm. W publikacji odnosimy się także do standardów i dobrych praktyk międzynarodowych oraz do opublikowanych w listopadzie 2010 roku rekomendacji dotyczących funkcjonowania komitetu audytu, przygotowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ( Rekomendacje UKNF ). Mamy nadzieję, że niniejszy raport częściowo wypełni istniejącą lukę informacyjną w obszarze funkcjonowania komitetów audytu w Polsce. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do głębszej refleksji nad działaniami niezbędnymi do dalszego rozwoju komitetów audytu, a przez to do poprawy ich funkcjonowania w spółkach giełdowych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z raportem. Jacek Socha PwC Beata Stelmach Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Andrzej S. Nartowski Polski Instytut Dyrektorów

4 Spis treści Główne wnioski 5 Jakie są nasze komitety audytu? 7 Jak pracują komitety audytu? 14 Jakie zadania realizują komitety audytu? 22 Perspektywy rozwoju komitetów audytu 26 Apel do interesariuszy 31 Profil respondentów 32 Metodologia badania 34

5 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 5 Główne wnioski Jak funkcjonują komitety audytu w rok po wejściu w życie przepisów ustawy o biegłych rewidentach z 7 maja 2009 roku, nakazujących powołanie ich w spółkach zainteresowania publicznego? Jakie są największe bariery dla sprawnego funkcjonowania komitetów oraz problemy i wyzwania stojące przed ich członkami? Co główni uczestnicy rynków finansowych mogą zrobić, aby zapewnić większą efektywność działania komitetów audytu? To są główne pytania, na które staraliśmy się odpowiedzieć, przeprowadzając badanie wśród członków komitetów audytów i rad nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że komitety audytu spółek notowanych na GPW w Warszawie są bardzo różne. Dojrzałe komitety funkcjonują głównie w dużych spółkach w sektorze finansowym. Wyróżniają się aktywnością mierzoną częstotliwością spotkań oraz zakresem działania, obejmującym, poza tradycyjnymi obszarami (analiza sprawozdań finansowych i raportu biegłego), także monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz szeroko rozumianego zarządzania finansami. Na drugim biegunie znajdują się młode komitety audytu, powołane w odpowiedzi na wymogi Ustawy. W dużym stopniu dopiero organizują one swoją pracę, co jest widoczne po zakresie i aktywności ich działania. Osobną grupę stanowią spółki, które nie utworzyły komitetów audytu przekazując ich zadania całym radom nadzorczym w przypadku rad liczących pięciu członków. Z jednej strony można domniemywać, że są to mniejsze podmioty, gdzie funkcja nadzoru nie musi być rozbudowana w formie komitetów rady nadzorczej. Z drugiej jednak strony niepokoi brak ustawowego wymogu zapewnienia kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej w przypadku stosowania tego rozwiązania. Zgodnie z raportami spółek opublikowanymi do dnia 31 lipca 2010 roku, prawie 40% procent spółek notowanych na GPW w Warszawie utworzyło komitet audytu. W tej grupie jest 90 % spółek z indeksu WIG 20 i nieco ponad 20% spółek znajdujących się poza trzema podstawowymi indeksami WIG. Udział spółek, które powołały komitet audytu, w liczbie wszystkich spółek w danym indeksie razem WIG20 mwig40 swig80 pozostałe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: KomitetAudytu.pl na podstawie raportów bieżących i okresowych spółek

6 6 Komitety Audytu w Polsce Podstawowym problemem w efektywnym funkcjonowaniu komitetów audytu, zgłaszanym w badaniu (49% ankietowanych), jest brak osób z odpowiednimi kompetencjami w obszarze rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Kompetencjami (a nie kwalifikacjami - wbrew zapisom Ustawy), gdyż wielu rozmówców zwracało uwagę raczej na istotność kompetencji niż kwalifikacji w tym zakresie. W spółkach, w których takie osoby zasiadają w komitetach, bardzo często kolejnym ograniczeniem jest brak czasu na realizacje zadań komitetu (62% ankietowanych). Przeciętnie na pracę w komitecie audytu uczestnicy badania poświęcają tylko 7 godzin w ciągu kwartału. Zaangażowanie to jest średnio o 60% wyższe w spółkach, które dodatkowo opłacają członkostwo w komitecie. Dla porównania, jest ono ponad dwukrotnie wyższe, w spółkach notowanych na giełdzie londyńskiej. Wydaje się, że w kontekście obu powyższych problemów rozważyć należy obecny model wynagradzania członków komitetów audytu. W znakomitej większości 86% spółek, respondenci nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za rolę pełnioną w komitecie audytu. Jeżeli dążymy do większej profesjonalizacji rad nadzorczych i pozyskiwania do komitetów specjalistów, którzy będą w stanie poświęcić na pracę w komitecie znacznie ponad 28 godzin w skali roku, to należy też zastanowić się nad poziomem ich wynagradzania. Wiele komitetów audytu (26% ankietowanych) nie wypełnia w ogóle swych ustawowych zadań w zakresie monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Prawie połowa komitetów nie spotyka się z audytorem wewnętrznym, gdyż dział audytu wewnętrznego w spółce nie istnieje lub też członkowie komitetu nie są świadomi, jak ważnym narzędziem w realizacji ustawowych zadań może być audyt wewnętrzny. Wydaje się, że jest to wynikiem braku wiedzy i doświadczenia w tych obszarach oraz niewystarczającej ilości czasu poświeconego pełnionej funkcji. Należy liczyć, że świadomość odpowiedzialności, jaką nakłada na członków rad nadzorczych Ustawa o rachunkowości, a także wartość, jaką dla uczestników rynku kapitałowego niesie efektywny nadzór, będą prowadziły w przyszłości do dalszej profesjonalizacji rad nadzorczych i komitetów audytu poprzez: dobór do rad nadzorczych i komitetów audytu osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze finansów, rachunkowości i audytu oraz czas na pełnienie powierzonych funkcji, zapewnienie właściwego wynagrodzenia, pozwalającego zatrudnić do rad i komitetów specjalistów w wymaganym wymiarze czasu oraz motywującego ich do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. Krzysztof Szułdrzyński Partner PwC Paweł Spiechowicz Komitetaudytu.pl

7 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 7 Jakie są nasze komitety audytu? Okres funkcjonowania Większość (67%) komitetów audytu spółek notowanych na Komitety audytu są wielką szansą GPW działa krócej niż trzy lata. Znaczna ich część (41%) została w Polsce na zaangażowanie członków rad nadzorczych w bardziej operacyjne, utworzona po 30 czerwca 2009 roku w związku z wejściem w życie przedsiębiorcze sprawy spółek. Rady ustawy o biegłych rewidentach. Brak wytycznych do Ustawy nadzorcze, zajmujące się strategicznym spowodował, że spółki te nie posiadały wzorca co do sposobu Od ilu lat w spółce funkcjonowaniem działa komitet tych spółek, audytu? nie zawsze mogły się tym zająć. wdrożenia jej wymogów. Dopiero w listopadzie 2010 r. pojawiły się rekomendacje Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wyjaśniające Prof. Adam Noga Przewodniczący Komitetu Audytu sposób realizacji zadań komitetu. Asseco Poland S.A. Ponad połowa komitetow audytu powstała przed 30 czerwca 2009 roku na gruncie zaleceń dobrych praktyk spółek publicznych, ponad 3 lata wprowadzonych już 5 lat wcześniej. Oparły one zasady swojego funkcjonowania Od ilu lat na w Załączniku spółce działa II do Zalecenia komitet audytu? Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku. od 1 do 3 lat Od ilu lat działa komitet audytu? poniżej roku ponad 3 lata 0% 10% 20% 30% 40% 50% od 1 do 3 lat wszystkie spółki GPW, na podstawie raportów spółki reprezentowane przez ankietowanych poniżej roku (stan na dzień 30 czerwca 2010 roku) 0% 10% 20% 30% 40% 50% wszystkie spółki GPW, na podstawie raportów Ankietowana grupa spółek przedstawia podobną charakterystykę spółki reprezentowane przez ankietowanych długości działania komitetów audytu do populacji wszystkich spółek notowanych na GPW. Jednak w ankietowanej grupie spółek jest mniej komitetów działających krócej niż rok. Można zatem przypuszczać, że otrzymane wyniki badania pokazują nieznacznie lepszy obraz funkcjonowania komitetów audytu niż jest w rzeczywistości.

8 8 Komitety Audytu w Polsce Długość działania komitetów audytu (spółki reprezentowane przez ankietowanych) Jedynie co trzeci badany komitet funkcjonuje dłużej niż trzy lata. Proporcjonalnie, najwięcej takich komitetów jest w spółkach należących do indeksów WIG20 i mwig40. Komitety działające najdłużej występują w dużych spółkach, zwłaszcza w bankach. Od ilu la Długość działania komitetów audytu według udzielonych odpowiedzi razem poniżej roku od 1 do 3 lat ponad 3 lata WIG20 mwig40 swig80 pon od po pozostałe 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 9 Wielkość komitetów audytu W komitecie audytu najczęściej zasiadają trzy osoby, zgodnie z ustawowym minimum. Co szósty komitet działający w spółkach notowanych na GPW jest większy i liczy 4 lub 5 osób. W grupie spółek biorących udział w badaniu już co trzeci komitet liczy powyżej 3 osób. Komitety cztero- i pięcioosobowe występują głównie w dużych spółkach z indeksów WIG20 i mwig40, w których rada nadzorcza liczy nawet kilkanaście osób. Trzyosobowy komitet audytu, w którego skład wchodzą osoby posiadające odpowiednie kompetencje, jest w stanie efektywnie nadzorować sprawozdawczość finansową spółki. Ankietowany członek komitetu audytu Ile osób zasiada w komitecie audytu? wszystkie spółki GPW, na podstawie raportów spółki reprezentowane przez ankietowanych 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Analogicznie do rozkładu wielkości komitetów audytu kształtuje się wielkość rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW. Średnia wielkość rady nadzorczej spółek z WIG20 wynosi 8,6 osób, Wielkość mwig40 komitetów 7,5, a pozostałych w spółkach według 6,3. Zauważono udzielających również odpowiedzi zróżnicowanie wielkości rad w ramach indeksów, co pociągało za sobą liczebność komitetów. W ramach WIG20 liczebność rady, która posiada trzyosobowy komitet wynosiła średnio 8 osób. Natomiast rada powołująca większy komitet liczyła średnio 10 osób. Wielkość komitetów audytu w spółkach według udzielanych odpowiedzi razem WIG20 mwig40 swig pozostałe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 10 Komitety Audytu w Polsce Profil zawodowy członków komitetów audytu Trudno jest zdefiniować doświadczenie finansowe, wymagane od każdego członka komitetu audytu. Pamiętam taką dyskusję w Stanach Zjednoczonych, gdzie stwierdzono, że każdy CEO posiada doświadczenie finansowe. W Polsce takie doświadczenie kojarzone jest tylko z CFO. Dr Wiesław Rozłucki Przewodniczący Komitetu Audytu TVN S.A. Najczęściej osoby pracujące w komitecie audytu zawodowo zajmują stanowiska zarządcze w innych spółkach (22%) oraz niezależnie świadczą usługi doradcze (28%). Dużą część stanowią również pracownicy naukowi i inwestorzy indywidualni (po 17%). Jedynie co czwarty członek komitetu audytu zawodowo zajmuje się finansami. Wśród ankietowanych członków komitetów 7% osób to dyrektorzy finansowi, podobnie, 7% to biegli rewidenci, księgowi lub doradcy podatkowi. Jedynie 7% członków określa się mianem zawodowego członka rad nadzorczych. Długość działania komitetów według udzielonych odpowiedzi Czym zajmują się zawodowo członkowie rad nadzorczych? Niezależny konsultant Prezes/członek zarządu Pracownik naukowy/sfera budżetowa/organizacja pozarządowa Inwestor indywidualny Pracownik inwestora instytucjonalnego/strategicznego Doradca inwestycyjny/analityk finansowy Prawnik Dyrektor finansowy Biegły rewident/księgowy/doradca podatkowy Zawodowy członek rady nadzorczej Pracownik spółki/reprezentant pracowników 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Członek rady niezasiadający w komitecie audytu Członek komitetu audytu Zdecydowana większość (78% ankietowanych) członków komitetu audytu zasiada tylko w jednym z nich. Tylko co piąta osoba jest członkiem innego komitetu audytu. Poza tym przeciętnie 70% osób w komitecie jest członkiem tylko jednej rady nadzorczej, a mniej niż 10% członków komitetów zasiada w czterech lub więcej radach nadzorczych spółek publicznych. Można przypuszczać, że większa profesjonalizacja rad nadzorczych i komitetów jeszcze przed nami, gdyż dla większości członków komitetów jest to dodatkowe zajęcie w stosunku do innego stałego miejsca zatrudnienia.

11 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 11 Porównując profil zawodowy członków komitetu do pozostałych W członków ilu radach rad nadzorczych, i komitetach widać, że w tej audytu drugiej zasiadają grupie jest członkowie komitetów? znacząco więcej prezesów i członków zarządu innych spółek, często również publicznych. Nie występują natomiast dyrektorzy finansowi oraz zawodowi członkowie rad. Oznacza to, że ci ostatni, kiedy wchodzą już w skład rady, to również zasiadają w komitecie audytu. W ilu radach i komitetach audytu zasiadają członkowie komitetów? W ilu radach nadzorczych i komitetach audytu zasiadają członkowie komitetów? więcej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Członek rady niezasiadający w komitecie audytu Członek komitetu audytu Wydaje się, że obecnie dla wielu specjalistów w obszarze finansów praca w komitecie audytu rady nadzorczej nie jest atrakcyjną alternatywą dla dobrze płatnej i stałej pracy w zawodzie. Osoby te nie dysponują wystarczającym czasem, bądź nie są wystarczająco motywowane do pracy w radzie nadzorczej spółki publicznej. Stanowią jednak doskonałą bazę kandydatów na członków komitetu audytu.

12 12 Komitety Audytu w Polsce Niezależność Z punktu widzenia efektywności nadzoru Z przeprowadzonego badania wynika, że dwie trzecie właścicielskiego najistotniejsza wydaje ankietowanych spełnia warunki niezależności określone się niezależność członka rady nadzorczej. tetu audytu w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Mniej, Niezależność spełniający należy warunki rozumieć niezależności jako podejmowanie Przewodniczący racjonalnych działań Członkowie komitetu audytu komitetu bo co drugi audytu ankietowany przewodniczący oraz co trzeci członek ności wedlug i decyzji, ustawy mające 50% na celu ochronę 33% komitetu audytu zadeklarował spełnianie ustawowych warunków ymi praktykami i pomnażanie GPWmajątku 73% spółki. Cechę 60% tę niezależności. może posiadać zarówno akcjonariusz, który zasiada w radzie nadzorczej jak i osoba wskazana przez akcjonariusza, nie posiadająca akcji spółki. Osoba, która kieruje się dobrem spółki, uwzględnia interesy wszystkich akcjonariuszy przy podejmowaniu decyzji i posiada zdolność weryfikacji działań zarządu z uwzględnieniem powyższych, z pewnością Kryteria niezależności wypełni zasady efektywnego nadzoru. według ustawy Dr Marzena Piszczek Przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU S.A. Kryteria niezależności zgodnie z dobrymi praktykami GPW Osoby zasiadające w komitecie audytu, które deklarują spełnianie kryteriów niezależności 0% 20% 40% 60% 80% Przewodniczący komitetu audytu Członkowie komitetu audytu Zastanawiają mnie wyniki dotyczące Należy zwrócić uwagę na fakt, że polska ustawa jest wyjątkowo niezależności. Myślałem, że kryteria rygorystyczna jeżeli chodzi o możliwość posiadania akcji przez giełdowe są ostrzejsze od ustawowych. niezależnego członka komitetu audytu. Odwołuje się wprost do Tutaj wnioski są odwrotne, co mnie dziwi. Sama europejska definicja niezależności definicji niezależności biegłego rewidenta i zakazuje tym samym jest dosyć skomplikowana i większość niezależnemu członkowi posiadania jakichkolwiek akcji spółki, ludzi jej do końca nie rozumie. w której komitecie audytu zasiada. Załącznik II do Zalecenia Przy braku odpowiedzi przez większość Członkowie członków rad komitetu nadzorczych audytu i spółek spełniający można warunki Komisji Europejskiej niezależnościz dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli przypuszczać, że w badaniu wzięły głównie dyrektorów niewykonawczych, do którego odwołują się Dobre udział osoby świadome, z ponad 50 Praktyki GPW, mówi o pakiecie kontrolnym jako wpływającym ambitnych spółek. na niezależność członka rady nadzorczej. Natomiast w wielu Dr Wiesław Rozłucki amerykańskich spółkach dyrektorzy niewykonawczy są wręcz Przewodniczący Komitetu Audytu TVN S.A. zachęcani do inwestowania w akcje spółki, aby zwiększyć ich zaangażowanie w działanie na rzecz wzrostu wartości spółki. Z drugiej strony ustawa pomija szereg innych istotnych kryteriów niezależności określonych w zaleceniu, w tym brak powiązania (członek bliskiej rodziny) z akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny lub osobą niespełniającą kryteriów niezależności.

13 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 13 ób w KA posiad. Kwalifikacje kwalifikacje lub a kompetencje spełn. warunki niezależności Według odpowiedzi udzielonych przez ankietowane osoby jedynie 29% oceniło, że posiada kwalifikacje w obszarze rachunkowości Ogółem i rewizji osoby finansowej. zasiadające 29% Odsetek w komitecie ten był audytu wyższy wśród osób pełniących Członkowie funkcję komitetu przewodniczącego 20% audytu komitetu audytu, jednak wciąż znacznie Przewodniczący poniżej połowy. komitetu 41% audytu Uzyskane odpowiedzi nie pozwalają stwierdzić, czy każdy komitet audytu ma przynajmniej jednego członka posiadającego stosowne kwalifikacje. Poza tym brak kwalifikacji w postaci potwierdzenia odpowiednim tytułem czy dyplomem nie musi oznaczać braku kompetencji do wykonywania nadzoru w obszarze sprawozdawczości i audytu. Osoby zasiadające w komitecie audytu, które deklarują posiadanie kwalifikacji wymaganych w Ustawie Przewodniczący komitetu audytu Członkowie komitetu audytu Ogółem osoby zasiadające w komitecie audytu Kwalifikacje w ustawie są niepoprawnym tłumaczeniem słowa kompetencje, użytego w dyrektywie europejskiej. Potrzebna jest zmiana ustawy bądź przynajmniej wyjaśnienie, o jakie wymagania chodzi. Może dochodzić do absurdalnych sytuacji, gdy absolwent liceum ekonomicznego może wykazać się kwalifikacjami wymaganymi w komitecie audytu, zgodnie z ustawą, natomiast doświadczony dyrektor finansowy, doskonale znający się na sprawozdawczości finansowej, lecz nieposiadający żadnego kierunkowego dyplomu, już tych kryteriów nie spełnia. Osoby posiadające takie kwalifikacje wcale nie muszą być predysponowane do pracy w komitecie. Znacznie trudniej jest zdobyć kompetencje niż kwalifikacje, a to jest niezbędne. Zadaniem członka komitetu nie jest sprawdzanie zgodności sprawozdania z MSSF, co jest wymagane od biegłego, lecz zadawanie właściwych pytań. Dr Raimondo Eggink Przewodniczący Komitetu Audytu Netia S.A., Kofola S.A., Członek Komitetu Audytu Kogeneracja S.A. oraz AmRest Holdings SE 0% 10% 20% 30% 40% 50% Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że podczas gdy polska Ustawa określa wymogi w zakresie kwalifikacji, dyrektywa europejska odnosi się do kompetencji w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych Procent osób deklarujących posiadanie kwalifikacji wymaganych w ustawie mówi także o wymogu doświadczenia w dziedzinie finansów i rachunkowości spółek giełdowych, w zakresie odpowiednim dla działalności spółki. Konieczność zapewnienia niezbędnych kompetencji i doświadczenia, a nie tylko kwalifikacji w zakresie finansów, została podniesiona przez wielu naszych rozmówców jako warunek niezbędny do zapewnienia odpowiedniego nadzoru w obszarze sprawozdawczości finansowej. Literalne stosowanie ustawy może prowadzić do sytuacji, gdzie osoba z kierunkowym dyplomem w zakresie rachunkowości będzie lepszym kandydatem na członka komitetu audytu niż osoba z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów, ale bez takiego dyplomu.

14 14 Komitety Audytu w Polsce Czy ma regulamin? Jak pracują komitety audytu? Uprawnienia komitetów audytu Nie posiada 16% Tak, lecz bez zatwierdzenia rady 10% Tak, zatwierdzony przez radę 75% Uprawnienia komitetów najczęściej opisane są w jego regulaminie, Czy komitet audytu posiada regulamin zawierający opis zadań i uprawnień? zatwierdzonym przez radę nadzorczą. Komitety audytu, które nie posiadają regulaminu, zwykle ujęte są w regulaminie rady nadzorczej. Czy komitet audytu posiada regulamin? Tak, zatwierdzony przez radę Tak, lecz bez zatwierdzenia rady Nie posiada 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Do uprawnień komitetu należą w szczególności: Swobodny dostęp do informacji, jakie są niezbędne do prawidłowej realizacji swoich zadań; Możliwość bezpośredniego kontaktu w dowolnym momencie z zarządem i kierownictwem spółki, podległymi pracownikam a także podmiotami świadczącymi usługi na rzecz spółki oraz żądania od nich niezbędnych wyjaśnień; Możliwość prowadzenia niezbędnych badań i analiz, samodzielnie, poprzez audyt wewnętrzny, żądanie przeprowadzenia ich przez Dostęp do informacji 87,00% zarząd lub zlecanie na koszt spółki odpowiednich prac i badań Bezpośredni kontakt 87,00% z kierownictwem niezależnym specjalistom oraz biegłym rewidentom w celu Przeprowadzanie 73,00% badań i analiz uzyskania ich opinii eksperckich. Zlecanie prac 65,00% ekspertom Poza tym, komitet korzysta z zasobów biura zarządu w celu Korzystanie z zasobów 77,00% biura zarządu Opiniowanie planu 40,00% pracy i zmian dyrektora audytu przygotowania wewnętrznegoswoich spotkań. Jakie uprawnienia zostały nadane komitetom audytu? Dostęp do informacji Bezpośredni kontakt z kierownictwem Korzystanie z zasobów biura zarządu Zlecanie badań i analiz Zlecanie prac ekspertom Opiniowanie planu pracy i zmian dyrektora audytu wewnętrznego 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 15 Współpraca z audytem wewnętrznym 60% komitetów audytu nie posiada uprawnień zapewniających niezależność działania audytu wewnętrznego, tj: zatwierdzania planów pracy audytu wewnętrznego, powoływania i odwoływania dyrektora audytu wewnętrznego oraz wyznaczania wysokości jego wynagrodzenia. Sytuacja ta, choć często występująca w polskich realiach, jest niezgodna z międzynarodowymi standardami wykonywania zawodu audytora wewnętrznego wydanymi przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors IIA) oraz rekomendacjami dotyczącymi funkcjonowania komitetu audytu, przygotowanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Niezależny audyt wewnętrzny, ściśle współpracujący z komitetem audytu, to główne narzędzie komitetu w wykonywaniu jego statutowych zadań. Brak ochrony ze strony komitetu audytu może obniżyć skuteczność pracy audytu i zmniejszyć korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy. Chcąc rzetelnie wywiązać się z zadania monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, komitet audytu powinien mieć prawo powoływania i odwoływania dyrektora audytu wewnętrznego. Wtedy dyrektor audytu w pierwszej kolejności raportowałby do komitetu audytu (i odpowiadał przed nim), a następnie do zarządu spółki. Członkowie komitetu audytu (rady nadzorczej) powinni kierować się zasadą ciągłości i korzyścią reprezentowanej przez nich spółki, zanim podejmą decyzję o ewentualnym odwołaniu dyrektora audytu wewnętrznego powołanego za kadencji poprzedniej rady nadzorczej i zastąpieniu go nową osobą. Dr Marek Panfil Przewodniczący Komitetu Audytu KGHM Polska Miedź S.A. Rekomendacje w sprawie monitorowania skuteczności audytu wewnętrznego: Zapewnienie dyrektorowi audytu wewnętrznego swobodnego dostępu do komitetu audytu, w tym przynajmniej raz w roku odbycie spotkania z dyrektorem audytu wewnętrznego na zamkniętym posiedzeniu bez udziału zarządu; Akceptacja kandydata na stanowisko dyrektora audytu wewnętrznego oraz wysokości jego wynagrodzenia, uzależnienie zwolnienia dyrektora audytu wewnętrznego od zatwierdzania tej decyzji przez komitet audytu; Zapewnienie niezależności działu audytu wewnętrznego. Jednym z kluczowych czynników niezależności działu audytu wewnętrznego jest właściwe umiejscowienie w strukturze organizacyjnej. Dział audytu wewnętrznego powinien raportować bezpośrednio komitetowi audytu. Pod względem organizacyjnym audyt wewnętrzny powinien podlegać prezesowi zarządu; Zapewnienie, iż dział audytu wewnętrznego działa zgodnie z powszechnie przyjętymi i obowiązującymi standardami audytu wewnętrznego pod względem kwalifikacji, niezależności, organizacji i jakości pracy oraz zasobów. W interesie komitetu audytu leży ścisła, bieżąca współpraca z audytem wewnętrznym zarówno na etapie wyznaczania zadań, jak i kontroli ich realizacji i oceny wyników. Zapewnienie skutecznej i bezpośredniej komunikacji między audytem wewnętrznym a komitetem audytu zwiększa efektywność pracy komitetu audytu, ograniczając ryzyko przeoczenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej instytucji. Dr Mirosław Czekaj Biegły Rewident, Przewodniczący Komitetu Audytu PKO Banku Polskiego S.A. Źródło: UKNF, Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, Warszawa, listopad 2010.

16 16 Komitety Audytu w Polsce WIG80 5,00% 2 WIG40 3,67% 3 WIG20 5,75% 4 Razem 4,50% 5 Częstotliwość spotkań Średnia liczba spotkań komitetów audytu biorących udział w badaniu Razem WIG20 WIG40 WIG80 pozostałe 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Komitet audytu powinien spotkać się minimum cztery razy w roku, na kilka dni przed publikacją sprawozdań finansowych / raportów okresowych. Musi mieć możliwość się z nimi zapoznać i wyrazić swoją opinię. Częstotliwość spotkań komitetu zależy jednak od pozostałych jego zadań ustalonych w regulaminie. Jeśli są szerokie, co często się zdarza w dużych spółkach, to wymagane może być spotkanie komitetu co miesiąc, a czasami nawet częściej. Dr Maciej Mataczyński Przewodniczacy Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Członek Komitetu Audytu FO Dębica S.A. Średnia liczba spotkań komitetów audytu wynosi około 4,5 w ciągu roku. Najczęściej (37% ankietowanych) komitety spotykają się cztery razy do roku, co jest uzasadnione kwartalnym cyklem raportowania. Co czwarty komitet audytu spotyka się rzadziej niż kwartalnie, a 12% tylko raz w roku. Jest to praktyka niezgodna z rekomendacjami UKNF, określającymi, że spotkania komitetu audytu powinny się odbywać (...) co najmniej cztery razy w roku oraz każdorazowo, gdy zachodzi taka konieczność. Co trzeci komitet audytu spotyka się częściej niż cztery razy w roku, Częstotliwość spotkań w tym komitetów 16% audytu częściej niż co dwa miesiące. Taka liczba spotkań pozwala głębiej zająć się innymi zadaniami niż sprawozdawczość finansowa. Jak często spotyka się komitet audytu? Raz w roku Co pół roku Co kwartał Co dwa miesiące Co miesiąc 0% 10% 20% 30% 40%

17 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 17 Istnieje korelacja między długością funkcjonowania komitetu audytu i częstotliwością jego spotkań. Znacznie częściej spotykają się komitety dłużej funkcjonujące. Komitety istniejące dłużej niż pięć lat spotykają się średnio ponad sześć razy w ciągu roku, a te funkcjonujące krócej niż rok trzy razy. Okres funkcjonowania komitetu 0% 20% 40% 60% 80% 100% Częstotliwość spotkań w zależności od okresu funkcjonowania komitetów audytu Okres funkcjonowania komitetu ponad 3 lata poniżej roku od 1 do 3 lat poniżej roku 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wydaje się to uzasadnione tym, że komitety audytu z dłuższym stażem działają w największych spółkach publicznych głównie w sektorze finansowym. Z drugiej strony nowe komitety audytu, powstałe na fali wymogów Ustawy, istnieją z reguły w mniejszych spółkach, gdzie kwartalne spotkania komitetu mogą być wystarczające. Może się to wiązać także z faktem, że wiele nowych komitetów jest nadal w trakcie definiowania planu i sposobu pracy, stąd można domniemywać, że częstotliwość spotkań zwiększy się w kolejnym roku. Raz w roku Co pół roku Co kwartał od 1 do 3 lat Co dwa miesiące Co miesiąc ponad 3 lata Liczba spotkań w roku Częstotliwość spotkań w zależności od okresu funkcjonowania komitetów audytu Liczba spotkań w roku Co miesiąc Co dwa miesiące Co kwartał Co pół roku Raz w roku

18 18 Komitety Audytu w Polsce Długość spotkań i przygotowań Spotkania komitetów audytu trwają średnio niecałe 2,5 godziny. Więcej czasu potrzebują członkowie komitetów na przygotowanie Długość spotkań komitetu się audytu do spotkań, oraz w czas tym na analizę przygotowanie otrzymanych materiałów. się do nichśrednio czas ten oceniany jest na blisko 4 godziny. Biorąc pod uwagę średnią liczbę spotkań komitetu, łącznie czas przeznaczony na pracę w komitecie wynosi 28 godzin (lub 3,5 dnia) rocznie. Długość spotkań komitetu audytu oraz czas na przygotowanie się do nich poniżej 2 godz. 2-4 godzin 4-8 godzin Spotkania Przygotowania powyżej 8 godz. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 60% członków komitetów ocenia, że czas obecnie poświęcany pracy w komitecie jest wystarczający. Przy czym bardziej przekonane do tego są osoby przewodniczące pracy komitetu, a mniej jej członkowie. Osoby uważające, że czas ten nie jest wystarczający, sugerują przeznaczenia większej ilości czasu odpowiednio na przygotowanie się do spotkań (66%) oraz długość spotkań (50%).

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 marca 2011 r. Sz. P Joanna Dadacz Dyrektor Departamentu Rachunkowości. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Warszawa, 25 marca 2011 r. Sz. P Joanna Dadacz Dyrektor Departamentu Rachunkowości. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, 25 marca 2011 r. Sz. P Joanna Dadacz Dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Szanowna Pani Dyrektor, Dotyczy: Projekt założeń do projektu

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania

Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes Raport z badania Listopad 2012 2 Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes. Raport z badania Wprowadzenie Wstęp Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. www.pwc.pl PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2014 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Misja 4 Struktura prawna, własnościowa oraz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo