SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia COM(2013) 606 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2012 r. (Artykuł 99 ust. 5 rozporządzenia finansowego) {SWD(2013) 314 final} PL PL

2 SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2012 r. (Artykuł 99 ust. 5 rozporządzenia finansowego) PL 2 PL

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Misja Służby Audytu Wewnętrznego: niezależność, obiektywizm i odpowiedzialność Zarządzanie audytem Realizacja planu audytów Służby Audytu Wewnętrznego na 2012 r Nowe zalecenia i wskaźnik akceptacji Realizacja zaleceń wydanych w okresie Główne ustalenia i zalecenia Audyty horyzontalne Proces sporządzania rocznego sprawozdania z działalności (obejmuje różne dyrekcje generalne) Zarządzanie przydziałem pracowników i monitorowanie tego procesu (obejmuje różne dyrekcje generalne) Obciążenie zwrotne i wewnętrzne systemy fakturowania (obejmuje różne dyrekcje generalne) Rolnictwo, zasoby naturalne i zdrowie Audyty strategii kontroli (DG MARE, DG SANCO) Strategia kontroli Dyrekcja J (DG AGRI) Spójność Zamknięcie okresu programowanie (DG REGIO, DG EMPL) Realizacja programów w okresie (DG REGIO) Badania, energia i transport Audyty strategii kontroli (DG ENER) Pomoc zewnętrzna, rozwój i rozszerzenie Struktura organizacji wewnętrznej w delegaturach UE (DG DEVCO) Kształcenie i obywatelstwo Program uczenia się przez całe życie (DG EAC/EACEA) Audyty strategii kontroli (DG HOME) Monitorowanie wdrażania przepisów prawa UE (DG JUST) Sprawy gospodarcze i finansowe Realizacja Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji przez EFI (DG ECFIN) Operacje pozabudżetowe (DG ECFIN) Audyty strategii kontroli (DG ENTR) Monitorowanie wdrażania przepisów prawa UE (DG TAXUD) PL 3 PL

4 4.8. Usługi ogólne i zasoby ludzkie Tworzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych statystycznych (DG ESTAT) Audyty IT Zarządzanie lokalnymi systemami IT (DG DEVCO, DG TRADE) Zarządzanie i wyniki w zakresie IT (DG SANCO/EAHC) Horyzont 2020 (DG RTD, DG CNECT, ERCEA) Konsultacje z zespołem Komisji ds. nieprawidłowości finansowych Wnioski PL 4 PL

5 1. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie ma celu przekazanie organowi udzielającemu absolutorium informacji o pracy Służby Audytu Wewnętrznego Komisji zgodnie z art. 99 ust. 5 rozporządzenia finansowego. Jest ono oparte na sprawozdaniu Audytora Wewnętrznego Komisji sporządzonym na podstawie art. 99 ust. 3 rozporządzenia, dotyczącym audytu Służby Audytu Wewnętrznego oraz na sprawozdaniach z konsultacji ukończonych w 2012 r. 1 w sprawie dyrekcji generalnych, służb i agencji wykonawczych Komisji 2. Opisano w nim zidentyfikowane niedoskonałości i działania podjęte w celu zaradzenia im oraz przedstawiono informacje na temat istotnej ekspozycji na ryzyko, kwestii związanych z kontrolą i aspektów dotyczących zarządzania 3. Komisja odpowiedziała już na niektóre z tych zaleceń w sprawozdaniu podsumowującym MISJA SŁUŻBY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO: NIEZALEŻNOŚĆ, OBIEKTYWIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Misją Służby Audytu Wewnętrznego jest przyczynienie się do należytego zarządzania w Komisji Europejskiej poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli, aby ocenić ich skuteczność w celu dokonywania ciągłych ulepszeń. Służba Audytu Wewnętrznego podlega zwierzchnictwu członka Komisji odpowiedzialnego za audyt i odpowiada przed Komitetem ds. Audytu. Niezależność Służby Audytu Wewnętrznego jest potwierdzona w rozporządzeniu finansowym oraz w jej statucie przyjętym przez Komisję. Służba Audytu Wewnętrznego wykonuje swoją pracę zgodnie z rozporządzeniem finansowym oraz międzynarodowymi normami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego i kodeksem etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Służba Audytu Wewnętrznego nie przeprowadza audytów w zakresie systemów kontroli państw członkowskich mających zastosowanie do funduszy Komisji. Takie audyty i kontrole, sięgające do poziomu indywidualnych beneficjentów, przeprowadzają wewnętrzni audytorzy państw członkowskich, krajowe instytucje audytowe, inne poszczególne dyrekcje generalne Komisji oraz Trybunał Obrachunkowy. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadza jednak audyt środków podjętych przez służby Komisji w ramach działań w zakresie nadzoru i audytu, które Komisja wykonuje w odniesieniu do organów w państwach członkowskich oraz innych organów odpowiedzialnych za wydatkowanie środków finansowych UE, takich jak Organizacja Narodów W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono sprawozdania z audytu i z konsultacji ukończone do dnia 1 lutego 2013 r. Sprawozdanie nie obejmuje zdecentralizowanych agencji europejskich, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub innych organów audytowanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego, które otrzymują oddzielne sprawozdania roczne. Wymaganych przez normę wydajności 2060 ze zbioru międzynarodowych norm profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego (Normy) ogłoszonych przez IIA. COM(2013) 334 final. PL 5 PL

6 Zjednoczonych. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym Służba Audytu Wewnętrznego może wykonywać te zadania na miejscu, w tym w państwach członkowskich. Ogólna opinia dotycząca zarządzania finansami przez Komisję Służba Audytu Wewnętrznego wydała swoją trzecią ogólną opinię dotyczącą zarządzania finansami przez Komisję zgodnie z wymogami zawartymi w swoim statucie. Ogólna opinia za 2012 r. opiera się na audytach w zakresie zarządzania finansami przez Komisję przeprowadzonych przez Służbę Audytu Wewnętrznego i jednostki audytu wewnętrznego w ciągu ostatnich trzech lat ( ). Uwzględnia ona również informacje pochodzące z innych źródeł, takich jak sprawozdania Trybunału Obrachunkowego. Aby zapewnić przeprowadzenie audytu w pełnym zakresie, Służba Audytu Wewnętrznego, jednostki audytu wewnętrznego lub Trybunał Obrachunkowy planowały przeprowadzić audyt wszystkich podmiotów podlegających audytowi finansów, które oceniono jako podmioty wysokiego ryzyka oraz które mają istotne znaczenie w związku z wykonaniem budżetu do końca tego okresu. Ukończenie zadań audytowych w 2012 r. przyczynia się do zapewnienia wystarczającego zakresu audytów na 2012 r. Wkład Służby Audytu Wewnętrznego w ograniczanie ryzyka i w bardziej pozytywne poświadczenie wiarygodności ( DAS ) Procedura udzielania absolutorium wiąże się z ryzykiem nadszarpnięcia reputacji Komisji. Praca Służby Audytu Wewnętrznego stanowi wsparcie dla Komisji w ograniczaniu tego ryzyka. Zgodność pozostaje najważniejszym aspektem dyskusji, chociaż procedura udzielania absolutorium w coraz większym stopniu skupia się na osiąganiu wyników. Ocena zgodności opiera się na wynikach kontroli poświadczenia wiarygodności ( DAS ) przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy. Jest to opinia Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności rachunków UE oraz legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw. W celu uwzględnienia ryzyka błędu w płatnościach Komisja musi zapewnić proporcjonalność wdrożonych strategii kontroli do czynników ryzyka. Strategie kontroli muszą być skuteczne w zapobieganiu błędom i w ich wykrywaniu oraz muszą im towarzyszyć odstraszające kary administracyjne i sprawozdania dotyczące błędu rezydualnego. Z tego powodu audyty mające na celu zapewnienie wdrażania spójnej strategii kontroli w odniesieniu do każdego znaczącego obszaru wydatków mają priorytetowy charakter w strategicznym planie audytów Służby Audytu Wewnętrznego na lata oraz W 2012 r. przeprowadzono audyty strategii kontroli w DG AGRI, DG ENER, DG ENTR, DG HOME, DG MARE i DG SANCO. PL 6 PL

7 3. ZARZĄDZANIE AUDYTEM 3.1. Realizacja planu audytów Służby Audytu Wewnętrznego na 2012 r. Do dnia 1 lutego 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego zrealizowała 100 % swoich priorytetowych zadań (88 % w 2011 r.) oraz 62 % swoich niepriorytetowych zadań (69 % w 2011 r.). Ogółem ukończono 89 następujących sprawozdań (w tym audytów, audytów uzupełniających i doradztwa) 5 : Zadania Sprawozdania Zadania Sprawozdania Zadania Sprawozdania AUDYT DORADZTWO DZIAŁANIA NASTĘPCZE PRZEGLĄDY Ogółem W załączonym dokumencie roboczym służb Komisji streszczono wszystkie ukończone sprawozdania z audytu. Wskazano w nim cele, zakres, ryzyko i zalecenia w odniesieniu do każdego sprawozdania i ogólny stan realizacji zaleceń wydanych w okresie oraz podsumowano wnioski wynikające z realizacji zadań w zakresie działań następczych Nowe zalecenia i wskaźnik akceptacji W 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego wydała następującą liczbę zaleceń wraz z ich wskaźnikiem akceptacji: Nowe zalecenie Zaakceptowane zalecenia Niezaakceptowane zalecenia Priorytet # # % # % O znaczeniu kluczowym Bardzo ważne % 0 Ważne % 1 1 % Pożądane Wynikiem jednego zadania może być kilka sprawozdań z audytu w przypadkach, w których zadanie obejmuje więcej niż jedną dyrekcję generalną lub służbę jako jednostki audytowane. Cztery zalecenia zaakceptowano jedynie częściowo. PL 7 PL

8 Ogółem % 1 1 % W odniesieniu do wszystkich zaakceptowanych (lub częściowo zaakceptowanych) zaleceń, jednostki audytowane przygotowały projekty planów działania, które zostały przedłożone Służbie Audytu Wewnętrznego i ocenione przez nią jako zadowalające Realizacja zaleceń wydanych w okresie Jednostki audytowane zgłosiły, że do początku 2013 r. zrealizowano 78 % zaakceptowanych zaleceń wydanych w okresie W załączonym dokumencie roboczym służb Komisji zawarto przegląd poziomu realizacji zaleceń (ocena jednostek audytowanych). Realizację 29 bardzo ważnych zaleceń 7 opóźniono jednak o ponad sześć miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu 8. Żadne z zaleceń o znaczeniu kluczowym nie pozostało nierozstrzygnięte. Komitet ds. Audytu regularnie informowano o zaleceniach o znaczeniu kluczowym lub zaleceniach bardzo ważnych, których realizacja uległa opóźnieniu dłuższemu niż sześć miesięcy. Zaakceptowano ogółem 733 zalecenia, w odniesieniu do których Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyty uzupełniające do końca 2012 r. W ramach działań następczych Służby Audytu Wewnętrznego potwierdzono, że zalecenia zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym, co przyczyniło się do poprawy systemów kontroli w audytowanych służbach. Służba Audytu Wewnętrznego zamknęła procedurę w przypadku 88% zaleceń objętych działaniami następczymi w tym okresie. 4. GŁÓWNE USTALENIA I ZALECENIA 4.1. Audyty horyzontalne Proces sporządzania rocznego sprawozdania z działalności (obejmuje różne dyrekcje generalne) Celem audytu była ocena adekwatności i skuteczności procesu sporządzania rocznego sprawozdania z działalności w Komisji jako całości oraz, w szczególności, zakresu, w jakim był on skuteczny we wspieraniu poświadczeń wiarygodności różnych delegowanych urzędników zatwierdzających. Służba Audytu Wewnętrznego przeanalizowała sposób opracowania procesu, istnienie wyraźnych wytycznych i regularnego monitorowania na poziomie ogólnym instytucji oraz sposób wdrażania przez poszczególne dyrekcje generalne/służby. Audyt przeprowadzono w Sekretariacie Generalnym, w DG BUDG oraz w dziewięciu operacyjnych dyrekcjach generalnych/służbach, DG CNECT, DG EAC, DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, DG AGRI, DG HOME i DG DEVCO oraz Urzędzie Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB). 7 8 Spośród tych 29 zaleceń dwa wydano w 2006 r., z czego jedno zostało zgłoszone przez kierownictwo jako zrealizowane w marcu 2013 r. Datą graniczną jest dzień 1 lutego 2013 r. PL 8 PL

9 Służba Audytu Wewnętrznego uznaje ogólnie, że proces ustanowiono właściwie i że osiągnięto jego cel polegający na tym, aby był on dla instytucji zapewnionym przez kierownictwo narzędziem odpowiedzialności i wiarygodności. Służba Audytu Wewnętrznego zidentyfikowała jednak pewne bardzo ważne obszary, w których konieczna jest poprawa. W szczególności wezwała służby centralne do: (i) wydania dalszych instrukcji dotyczących sprawozdawczości w zakresie gospodarności, skuteczności i efektywności operacji finansowych i niefinansowych, a także kosztów/skuteczności kontroli, tak aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla wniosków delegowanych urzędników zatwierdzających dotyczącym należytego zarządzania oraz dla poświadczenia wiarygodności; (ii) wzmocnienia procesu kontroli jakości, aby był on bardziej ukierunkowany na merytoryczne elementy rocznych sprawozdań z działalności, takie jak wiarygodność procesu uzyskiwania pewności oraz informacje wspierające poświadczenie wiarygodności; oraz (iii) uproszczenia struktury rocznego sprawozdania z działalności w celu uniknięcia nadmiernie długich lub złożonych sprawozdań oraz przygotowywania dokumentów w większym stopniu użytecznych dla kolegium, Trybunału Obrachunkowego i organu udzielającego absolutorium. Służby centralne zaakceptowały zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego i przygotowały plan działania w celu poprawy procesu sporządzania rocznych sprawozdań z działalności, który Służba Audytu Wewnętrznego uznała za zadawalający. Niektóre działania już wdrożono w kontekście prac nad rocznym sprawozdaniem z działalności za 2012 r. W odniesieniu do prac wykonanych w dziewięciu operacyjnych dyrekcjach generalnych/służbach Służba Audytu Wewnętrznego zidentyfikowała tylko jeden poważny problem 9 w DG DEVCO. W ramach ograniczonego audytu dotyczącego koordynacji wkładu delegatur w sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności wykazano, że DG DEVCO powinna wzmocnić swój system odpowiedzialności (zwany piramidą kontroli ) poprzez następujące działania: (i) poprawę jakości rocznego sprawozdania z działalności DG DEVCO, w szczególności w zakresie informacji dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i elementów wspierających poświadczenie wiarygodności delegowanych urzędników zatwierdzających; (ii) promowanie sprawozdań szefów delegatur (sprawozdania z zarządzania pomocą zewnętrzną) jako narzędzi odpowiedzialności poprzez wezwanie do zapewnienia większej ilości informacji wspierających ich poświadczenie wiarygodności; 9 O wykrytych mniej istotnych obszarach, w których należy przeprowadzić ulepszenia, poinformowano DG w formie pisma audytorów do kierownictwa. Objęte próbą DG odpowiedziały pozytywnie na pismo, zobowiązując się do uwzględnienia uwag Służby Audytu Wewnętrznego w miarę możliwości począwszy od bieżących prac nad rocznym sprawozdaniem z działalności. PL 9 PL

10 (iii) zapewnienie dalszych wytycznych szefom delegatur w celu umożliwienia im uzyskania kompleksowych, spójnych informacji wspierających ich poświadczenie wiarygodności; oraz (iv) wzmocnienie roli centrali we wspieraniu i w koordynacji wypełniania obowiązków sprawozdawczych szefów delegatury oraz w nadzorze nad wypełnianiem tych obowiązków. Plan działania DG DEVCO uznaje się za zadowalający Zarządzanie przydziałem pracowników i monitorowanie tego procesu (obejmuje różne dyrekcje generalne) Celem audytu była ocena, czy wybrane służby Komisji posiadają odpowiednie procedury i mechanizmy skutecznego i efektywnego zarządzania przydziałem pracowników oraz monitorowania tego procesu w kontekście redukcji personelu 10. Audyt dotyczył w szczególności właściwych procedur w czterech następujących dyrekcjach generalnych: DG AGRI, DG RTD, DG COMP i DGT, wybranych w celu zapewnienia reprezentatywnego obrazu różnych obszarów działalności w Komisji. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła również przegląd wysokiego szczebla w zakresie procedur przydziału pracowników na poziomie ogólnym w Sekretariacie Generalnym, DG BUDG i DG HR. Dodatkowo przeprowadzono ogólne badanie w celu uzyskania kompleksowego przeglądu procedur wprowadzonych w służbach Komisji. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła, aby DG AGRI i DG RTD zwiększyły swoje starania w celu opracowania mechanizmów i narzędzi służących do przyporządkowywania zadań, wprowadziły narzędzia/metody służące gromadzeniu wystarczających i wiarygodnych informacji na temat nakładu pracy oraz opracowały plan zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrekcje generalne zaakceptowały wszystkie zalecenia. Służba Audytu Wewnętrznego oceniła ich plany działania jako zasadniczo zadowalające. Prace audytorskie oraz wyniki badania przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego obejmującego całą Komisję ujawniły niedoskonałości na poziomie operacyjnym dyrekcji generalnych, którym można zaradzić oraz w przypadku których można ograniczyć związane z nimi ryzyko tylko poprzez działania służb centralnych. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła, aby służby centralne nadal opracowywały ramy na poziomie całej instytucji w zakresie zarządzania przydziałem pracowników i monitorowania tego procesu oraz ułatwiały rozpowszechnianie dobrych praktyk w tym obszarze wśród ekspertów w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego oraz zasobów ludzkich. Służby centralne powinny również ulepszyć ramy na poziomie całej instytucji w zakresie sprawozdawczości i odpowiedzialności służb Komisji w obszarze wykorzystania stanowisk przeniesionych do tych służb zgodnie z decyzjami Komisji w sprawie przydziału pracowników. 10 Komisja zaproponowała redukcję pracowników w każdej instytucji, agencji i organie UE o 5 % w okresie poprzez niezastępowanie części pracowników odchodzących (przechodzących na emeryturę lub tych, w przypadku których zakończył się okres obowiązywania umowy). Komisja wprowadziła także mechanizm przesuwania stanowisk w celu realizacji swoich priorytetów, oparty na liniowym wkładzie w wysokości 1 % w odniesieniu do wszystkich podstawowych limitów stanowisk. PL 10 PL

11 Obciążenie zwrotne 11 i wewnętrzne systemy fakturowania (obejmuje różne dyrekcje generalne) Służba Audytu Wewnętrznego oceniła, czy procesy obciążenia zwrotnego 12 są zgodne z rozporządzeniem finansowym i wytycznymi określonymi na poziomie centralnym oraz czy opierają się na spójnym i przejrzystym obliczaniu kosztów świadczonych usług. Audyt przeprowadzono w DG BUDG (jako służbie wiodącej w zakresie zarządzania ramami budżetowymi i regulacyjnymi oraz promowania należytego zarządzania finansami), DG DIGIT i DG SCIC. Wobec braku określonych na poziomie centralnym wytycznych lub instrukcji dotyczących procesu obciążenia zwrotnego w ramach audytu ustalono, że dyrekcje generalne objęte audytem określiły własne kryteria. Uznano, że są one zasadniczo zgodne z przepisami budżetowymi. Służba Audytu Wewnętrznego wezwała jednak audytowane jednostki do wzmocnienia procesu i umożliwienia jego spójnej realizacji w Komisji poprzez: (i) ustanowienie ram zarządzania z wyraźnym przypisaniem własności procesu, zdefiniowanie procesu obciążenia zwrotnego i modeli opartych na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia głównych usługodawców; (ii) zapewnienie określonych na poziomie centralnym instrukcji i wytycznych (w tym kryteriów identyfikacji usług i kosztów); oraz (iii) zapewnienie większej przejrzystości pozycji w budżecie wykorzystywanych do finansowania wydatków w zakresie IT. Służba Audytu Wewnętrznego uznaje, że grupa sterująca ABM, jako organ zarządzający, powinna być właścicielem procesu i ostatecznie być organem odpowiedzialnym za zdefiniowanie procesu. DG BUDG zaakceptowała wszystkie zalecenia, a wynikający z tego plan działania ocenia się jako zadowalający. DG DIGIT wezwano do: (i) wyraźniejszego zidentyfikowania usług i kosztów, które mają być przedmiotem obciążenia zwrotnego, oraz do zaproponowania kryteriów identyfikacji systemów IT, w przypadku których koszty hostingu są przedmiotem obciążenia zwrotnego; oraz Koszt świadczenia usług przez dyrekcje generalne/służby na rzecz innych dyrekcji generalnych/służb lub instytucji, które przeniesiono z pozycji w budżecie klienta do pozycji w budżecie usługodawcy (nakazy odzyskania środków, wspólne delegowanie lub subdelegowanie krzyżowe). Nie ma skonsolidowanych danych, które przedstawiałyby przegląd kwot objętych obciążeniem zwrotnym wewnętrznych lub zewnętrznych klientów przez usługodawców w ramach Komisji. Koszt świadczenia usług przez dyrekcje generalne/służby na rzecz innych dyrekcji generalnych/służb lub instytucji, które przeniesiono z pozycji w budżecie klienta do pozycji w budżecie usługodawcy (nakazy odzyskania środków, wspólne delegowanie lub subdelegowanie krzyżowe). Nie ma skonsolidowanych danych, które przedstawiałyby przegląd kwot objętych obciążeniem zwrotnym wewnętrznych lub zewnętrznych klientów przez usługodawców w ramach Komisji. PL 11 PL

12 (ii) zapewnienia zatwierdzenia istotnych zmian modelu opartego na cenie nabycia i koszcie wytworzenia przez organ zarządzający. Plan działań wynikający z zaakceptowanych zaleceń ocenia się jako zadowalający Rolnictwo, zasoby naturalne i zdrowie (AGRI, ENV, CLIMA, MARE, EAHC, SANCO) Audyty strategii kontroli (DG MARE, DG SANCO) Strategia kontroli DG MARE nie uwzględnia wyraźnych wymiernych i mierzalnych celów związanych z procesem budowania pewności, szczególnie w odniesieniu do planowanego zasięgu działań krajowych instytucji audytowych i samej DG MARE. Wskaźniki ilościowe i jakościowe służące do pomiaru wyników działalności audytowej DG MARE są niewystarczające. DG MARE musi również wzmocnić monitorowanie krajowych strategii audytowych oraz rocznych sprawozdań audytowych, a także poprawić kontrolę nad sposobem określania zasad doboru próby oraz poziomu błędu przez krajowe instytucje audytowe. Audyt DG SANCO obejmował kontrole ex ante i kontrole ex post. Służba Audytu Wewnętrznego podkreśliła konieczność ukończenia przez DG SANCO prac nad dokumentem dotyczącym strategii kontroli. Plany działania mające na celu odniesienie się do kwestii wymienionych w obu audytach oceniono jako zadowalające Strategia kontroli Dyrekcja J (DG AGRI) Audyt przeprowadzony w DG AGRI dotyczył w szczególności opracowania i monitorowania strategii kontroli na okres programowania Służba Audytu Wewnętrznego ustaliła, że strategia audytu nie była wystarczająco sformalizowana i że istniały luki w określaniu środowiska audytu, ustalaniu wymiernych i mierzalnych celów (np. zasięgu audytu) oraz w związanej z tym analizie zdolności. Biorąc pod uwagę zbliżający się początek nowego okresu programowania, należy zwiększyć rolę jednostek certyfikujących w państwach członkowskich jako podmiotów zapewniających wiarygodność, aby wzmocnić kontrole i zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów audytowych DG AGRI. Służba Audytu Wewnętrznego zauważyła również, że plany audytów nie miały wystarczającego oparcia w ocenach ryzyka oraz że występowały istotne zaległości w audytach (13 % zadań z okresu nadal pozostaje otwartych) pomimo wysiłków DG mających na celu ich ograniczenie. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła, aby DG AGRI opracowała i sformalizowała swoją strategię kontroli, przebudowała swoje oceny ryzyka zgodnie z ustalonymi celami oraz zapewniła właściwe monitorowanie poprzez lepsze ilościowe i jakościowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania, których przedstawienie w rocznym sprawozdaniu z działalności również należy poprawić. DG zaakceptowała wszystkie zalecenia, a Służba Audytu Wewnętrznego oceniła jej plan działania jako zadowalający. PL 12 PL

13 4.3. Spójność (REGIO, EMPL) W 2012 r. przeprowadzono cztery audyty, aby uzyskać gwarancję w odniesieniu do działań podejmowanych przez dyrekcje generalne w celu zaradzenia wysokim poziomom błędu, w szczególności w DG REGIO. Po raz pierwszy Służba Audytu Wewnętrznego towarzyszyła 13 audytorom dyrekcji generalnej podczas misji w państwach członkowskich Zamknięcie okresu programowania (DG REGIO, DG EMPL) Posiadanie przez dyrekcje generalne dobrze przygotowanych procesów zamknięcia ma zasadnicze znaczenie, aby wykazać, że wszystkie błędy i nieprawidłowości zostają wykryte i skorygowane. Chociaż dyrekcje generalne właściwie przygotowały proces zamknięcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DG REGIO) i Europejskiego Funduszu Społecznego (DG EMPL) i prawidłowo nim zarządzały, konieczne są ulepszenia w planowaniu, metodyce i wytycznych, szczególnie podczas przygotowywania zamknięcia okresu programowania i w celu poprawy dokumentacji, aby zapewnić lepsze dowody kontroli dokumentów zamknięcia. W ramach audytu zamknięcia projektów Funduszu Spójności w DG REGIO zidentyfikowano nieścisłości i luki w procesie oceny. Biorąc pod uwagę dużą liczbę projektów i pracę nadal pozostająca do wykonania, konieczne jest zaradzenie temu problemowi w odniesieniu do pozostałej części procesu zamknięcia. W związku z tym od dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadzono zharmonizowane wzory analizy deklaracji poświadczających zamknięcie pomocy. Opracowano je w celu odniesienia się do szczególnych luk zidentyfikowanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego, w szczególności koordynacji pomiędzy jednostkami audytowymi i geograficznymi oraz zapewnienia spójności w jakościowej ocenie dokumentów zamknięcia. Audyty zapewniły również dyrekcjom generalnym w odpowiednim czasie przypomnienie o konieczności składania sprawozdań dotyczących skuteczności procesów zamknięcia w odniesieniu do okresu oraz wykazywania wieloletnich możliwości naprawczych strategii kontroli 14. Dyrekcja generalna zaakceptowała wszystkie zalecenia, a Służba Audytu Wewnętrznego oceniła jej plany działania jako zadowalające Realizacja programów w okresie (DG REGIO) Uznając wysokie poziomy błędu w dziedzinie spójności, Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt dotyczący wdrażania w ramach okresu programowania w odniesieniu do programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i programów Funduszu Spójności w celu dokonania oceny zakresu, w jakim DG REGIO Podczas audytu dotyczącego wdrażania w ramach okresu programowania w DG REGIO. Sprawozdanie dotyczące możliwości naprawczych korekt finansowych w okresie przedstawiono Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 12 kwietnia 2013 r. PL 13 PL

14 określiła i zgłosiła wiarygodne poziomy błędu, oraz zakresu, w jakim podjęto wystarczające i stosowne środki, aby ograniczyć wysokie poziomy błędu. Służba Audytu Wewnętrznego odniosła się do wysiłków podjętych przez DG REGIO w celu wzmocnienia działań naprawczych i zmniejszenia poziomów błędu, lecz podkreśliła bardzo wysokie nieodłączne ryzyko występujące wtedy, gdy dyrekcja generalna w tak dużym stopniu musi polegać na instytucjach audytowych państw członkowskich. Pomimo poczynionych już wysiłków sytuacja ta nadal stanowi poważne wyzwanie dla dyrekcji generalnej. Instytucje te różnie interpretowały wytyczne, szczególnie odnośnie do doboru próby statystycznej i zakresu środowiska audytu 15. Ponadto dyrekcja generalna musi poprawić swoje własne kontrole rocznych sprawozdań audytowych przedkładanych przez instytucje audytowe w celu zapewnienia możliwości sformułowania przez audytorów wniosków dotyczących wpływu wiarygodności poziomów błędu określonych w ramach audytów państw członkowskich. Służba Audytu Wewnętrznego wykryła znaczne różnice w zakresie i szczegółowości badań na miejscu. Chociaż Służba Audytu Wewnętrznego uznaje konieczność stosowania przez DG REGIO podejścia opartego na ryzyku, prace na miejscu są tak istotne dla jej procesu wiarygodności, że należy zająć się tymi niespójnościami w celu zminimalizowania ryzyka niewykrycia niedoskonałości systemu lub błędów i nieprawidłowości. Jednostki audytowane zaakceptowały wszystkie zalecenia, a Służba Audytu Wewnętrznego oceniła ich plany działania jako zadowalające Badania, energia i transport 16 (EACI, ERCEA, CNECT, JRC, REA, RTD, TEN T-EA, MOVE, ENER) Audyty strategii kontroli (DG ENER) Przegląd kontroli w DG ENER obejmował kontrole ex ante i ex post. W ramach przeglądu ustalono, że konieczne jest opracowanie kompletnych i spójnych audytowych dokumentów roboczych w ramach dokumentacji poaudytowej. W związku z tym Służba Audytu Wewnętrznego zaleca, aby DG ENER stosowała znormalizowany program audytów i przedstawiała lepsze dowody na potrzeby przeglądu i zatwierdzenia kwestii związanych z audytem. Zalecenia zostały zaakceptowane, a plan działania oceniono jako zadowalający Pomoc zewnętrzna, rozwój i rozszerzenie (DEVCO, ECHO, ELARG, FPI) W dniu 4 kwietnia 2013 r. DG REGIO przekazała instytucjom audytowym zaktualizowane wytyczne dotyczące doboru próby. W listopadzie 2012 r. w Brukseli zorganizowała ona także warsztaty skierowane do tych organów, a w 2013 r. w niektórych państwach członkowskich (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Republika Czeska) zorganizowano seminaria na ten temat. Obszerne prace audytowe, szczególnie w zakresie strategii kontroli, przeprowadzono w tym obszarze polityki w 2011 r. PL 14 PL

15 Struktura organizacji wewnętrznej w delegaturach UE (DG DEVCO) Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) wymagało wprowadzenia szeregu nowych struktur i procesów obejmujących zarówno centralę, jak i delegatury. Głównym celem tego ograniczonego przeglądu była ocena procedur ustanowionych pomiędzy Komisją Europejską i ESDZ w celu zapewnienia należytego zarządzania budżetem pomocy zewnętrznej wykonywanym poprzez delegatury UE. Służba Audytu Wewnętrznego zachęciła DG DEVCO do rozważenia, czy utworzenie pośredniej funkcji zarządczej szczególnie w większych delegaturach UE mogłoby pomóc szefowi delegatury w zarządzaniu pomocą finansową. Przeprowadzony zostanie audyt skuteczności realizacji tych nowych ustaleń wynikających z trwających zmian procedur (np. zmienionych obiegów środków finansowych) oraz wdrażania zmienionej struktury kontroli wewnętrznej w delegaturach 17 w czasie przeprowadzania ograniczonego przeglądu Kształcenie i obywatelstwo (COMM, EAC, EACEA, HOME, JUST) Program uczenia się przez całe życie (DG EAC/EACEA) Celem audytu była ocena, czy strategia kontroli ustanowiona w EACEA w odniesieniu do zarządzania programem Uczenie się przez całe życie umożliwia uzyskanie wystarczającej wiarygodności w odniesieniu do legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw oraz ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej DG EAC do celów wykonywania jej funkcji nadzorczej jako zwierzchniej dyrekcji generalnej w ramach realizacji programu przez agencję. Proces płatności salda końcowego 18 w EACEA jest właściwie zorganizowany i ustanowiony, jednak w ramach audytu podkreślono niespójną realizację strategii kontroli opartej na ryzyku oraz niezgodność z zasadą niedziałania prawa wstecz. System kontroli wewnętrznej do celów wykonywania funkcji nadzorczej DG EAC jako zwierzchniej dyrekcji generalnej oceniono jako adekwatny, efektywny i skuteczny, chociaż niedoskonałości, takie jak brak zaktualizowanej strategii nadzoru, luki w dokumentacji dotyczącej ustaleń w zakresie nadzoru oraz brak kluczowych wskaźników skuteczności działania utrudniają ocenę, czy zrealizowano politykę nadzoru strategicznego. Bezpośredni udział DG EAC w operacyjnym zarządzaniu programem Uczenie się przez całe życie może nie być najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania zasobów. DG EAC i EACEA zaakceptowały wszystkie zalecenia, a plany działania oceniono jako zadowalające Na przykład zmienione sprawozdania z zarządzania pomocą zewnętrzną, poświadczenia wiarygodności sporządzane przez szefów delegatur. Wykluczając płatności salda końcowego budżetu administracyjnego i budżetu zamówień, a także części programu Uczenie się przez całe życie wdrażane przez krajowe agencje w państwach członkowskich. PL 15 PL

16 Audyty strategii kontroli (DG HOME) Służba Audytu Wewnętrznego podkreśliła niedoskonałości w monitorowaniu procedur zamknięcia DG HOME, zwłaszcza brak odpowiednich narzędzi właściwego monitorowania zarządzania dużą liczbą rocznych procesów zamknięcia programów. Ponadto DG HOME nie rejestrowała prawidłowo przypadków spóźnionego przedkładania dokumentów zamknięcia jako niezgodności. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła, aby sytuacja w dyrekcji generalnej została doprowadzona do zgodności z normami kontroli wewnętrznej Komisji. Dyrekcja generalna powinna wzmocnić swoje systemy zarządzania i kontroli oraz zmienić swoje procedury poprzez stosowanie listy kontrolnej w zakresie zamknięcia i wytycznych dotyczących dokumentów zamknięcia. Służba Audytu Wewnętrznego zidentyfikowała niedoskonałości także w strategii dyrekcji generalnej dotyczącej audytów ex post i zaleciła wprowadzenie metodyki umożliwiającej uwzględnienie audytów ex post w modelu wiarygodności dyrekcji generalnej w rocznym sprawozdaniu z działalności. Odnośny plan działania oceniono jako zadowalający Monitorowanie wdrażania przepisów prawa UE (DG JUST) Jak określono w Traktacie, kontrola nad prawidłowym stosowaniem prawa UE przez państwa członkowskie jest jednym z głównych działań Komisji. Wspólnotowy dorobek prawny i obszary polityki DG JUST, w której audyt przeprowadzono w 2012 r., są źródłem ponad 10 % ogółu niezamkniętych przypadków naruszeń w całej Komisji. Audytorzy uznali właściwy poziom dojrzałości i trwające wysiłki dyrekcji generalnej, jednak podkreślili pewne braki w jej procedurach planowania strategicznego i programowania, szczególnie w odniesieniu do stopnia uwzględnienia kwestii planów zarządzania i rocznych sprawozdań z działalności. W związku z tym zasoby przydzielone na to działanie i ocena ich wyników nie są optymalne, pomimo ich znaczenia i wielkości. Odnośny plan działania oceniono jako zadowalający Sprawy gospodarcze i finansowe (COMP, ECFIN, ENTR, MARKT, OLAF, TAXUD, TRADE) Realizacja Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji przez EFI (DG ECFIN) W ramach szerszego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, Instrument na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP jest wspólnotowym instrumentem finansowym na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wdraża Instrument na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP w imieniu Komisji na podstawie umowy w sprawie powiernictwa i zarządzania. Celem audytu była ocena skuteczności działań EFI w zakresie wdrażania Instrumentu na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP, a w szczególności (i) przestrzegania przez EFI umowy w sprawie powiernictwa i zarządzania oraz (ii) skuteczności nadzoru DG ECFIN nad Instrumentem na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP, tak aby możliwe było osiągnięcie jego szczegółowych celów. W ramach audytu podkreślono dwie następujące kwestie: PL 16 PL

17 (i) braki w zakresie wskaźników stosowanych do odzwierciedlenia celów instrumentu finansowego; oraz (ii) definicję zdarzeń stanowiących istotną zmianę umowy w sprawie powiernictwa i zarządzania. DG ECFIN zaakceptowała wszystkie zalecenia, a plany działania oceniono jako zadowalające Operacje pozabudżetowe (DG ECFIN) W wyniku kryzysu finansowego oraz kryzysu długu publicznego Unia Europejska stworzyła nowe instrumenty finansowe pożyczkowe umożliwiające udzielanie pożyczek państwom członkowskim znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Komisja Europejska zarządza europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej, programem pomocy finansowej, w ramach którego może udzielać pożyczek i finansować je poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych na rynkach kapitałowych. W ramach audytu podkreślono dwie kwestie dotyczące zarządzania nowym instrumentem: (i) DG ECFIN napotyka nowe trudności wewnętrzne i zewnętrzne, w odniesieniu do których dotychczasowe praktyki zarządzania ryzykiem nie były odpowiednio dopasowane do celu. Rozwój kontroli w obszarach wsparcia logistycznego, bezpieczeństwa IT i zarządzania dokumentami było opóźnione; oraz (ii) biorąc pod uwagę otoczenie w jakim prowadzona jest działalność DG ECFIN, ma ona trudności z przyciągnięciem i utrzymaniem kompetentnych pracowników bez narażania się na ryzyko ciągłości działania. Niedoskonałości te mogą wpłynąć na ciągłość działania oraz na efektywność i skuteczność działalności, skutkując narażeniem Komisji na wysokie ryzyko nadszarpnięcia reputacji. Aby odnieść się do zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego, DG ECFIN rozpoczęła kompleksowe działanie w zakresie oceny ryzyka dotyczącej sposobu realizacji jej nowych zadań Audyty strategii kontroli (DG ENTR) Audyt obejmował kontrole ex ante i ex post. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła zwiększenie roli koordynatora kontroli wewnętrznej. Ponadto należy ulepszyć zarządzanie dokumentami oraz rejestrację wyjątków. Plan działania dyrekcji generalnej oceniono jako zadowalający Monitorowanie wdrażania przepisów prawa UE (DG TAXUD) Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt DG TAXUD w zakresie monitorowania wdrażania prawa UE. Pomimo szeregu mocnych stron, takich jak duże doświadczenie zawodowe i wiedza osób zajmujących się poszczególnymi sprawami oraz skuteczne ustalanie priorytetów pracy, w ramach audytu podkreślono pewne braki. PL 17 PL

18 DG TAXUD stanowi jeden z trzech najbardziej podatnych na naruszenia obszarów polityki, generując ponad 12 % ogółu niezamkniętych przypadków naruszeń w całej Komisji, jednakże sytuacja ta nie jest w pełni odzwierciedlona w planie zarządzania lub rocznym sprawozdaniu z działalności. Konieczne są ulepszenia w mierzeniu wyników w tym zakresie. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła również zapewnienie lepszej koordynacji pomiędzy działami w celu skuteczniejszego monitorowania stosowania przepisów prawa UE w obszarze ceł. Plan działania dyrekcji generalnej oceniono jako zadowalający Usługi ogólne i zasoby ludzkie (HR, BUDG, DGT, DIGIT, EPSO, ESTAT, SJ, OIB, OIL, OP, PMO, SCIC, SG) Tworzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych statystycznych (DG ESTAT) DG ESTAT (Eurostat) powierzono obowiązek tworzenia europejskich danych statystycznych zgodnie z ustanowionymi przepisami i zasadami statystycznymi 19 oraz zgodnie z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych 20. Brak koordynacji pomiędzy dyrekcjami generalnymi odpowiedzialnymi za politykę a Eurostatem w zakresie prac statystycznych uwzględniono w rejestrze ryzyka DG ESTAT z 2011 r. jako ryzyko krytyczne. Celem audytu była ocena adekwatności, skuteczności i efektywności procesów związanych z tworzeniem, opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych statystycznych zarządzanych przez DG ESTAT (w koordynacji z innymi dyrekcjami generalnymi i służbami Komisji). Zidentyfikowane kwestie, które mogą prowadzić do nieścisłości, luk/pokrywania się, niskiej jakości danych i zakłócenia ciągłości działania, były następujące: (i) brak wyraźnej definicji i wspólnego rozumienia terminu statystyki w Komisji; (ii) niedostosowanie wspólnotowego programu statystycznego Eurostatu do cyklu planowania strategicznego Komisji; (iii) brak pełnego zrozumienia i uznania roli i odpowiedzialności Eurostatu; (iv) brak wiarygodności odnośnie do zakresu zgodności z Europejskim kodeksem praktyk statystycznych; oraz (v) brak koordynacji na szczeblu Komisji w zakresie korzystania z usług zewnętrznych podmiotów świadczących usługi statystyczne. W następstwie audytu Komisja w dniu 17 września 2012 r. przyjęła nową decyzję w sprawie Eurostatu (2012/504/UE), która uwzględnia wiele z powyższych ustaleń. Plan działania uznano za zadowalający Rozporządzenie (WE) nr 223/2009, art. 6. COM(2005) 0217 final. PL 18 PL

19 4.9. Audyty IT Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła szereg audytów w obszarze IT, co odzwierciedla jej wkład w ogólne monitorowanie bezpieczeństwa technologicznego i możliwości technologicznych Komisji Zarządzanie lokalnymi systemami IT (DG DEVCO, DG TRADE) W audytach lokalnych systemów IT w DG DEVCO i DG TRADE dokonano przeglądu skuteczności i efektywności zarządzania działaniami IT i ustalono, że istnieją właściwie ustanowione działy IT. W sprawozdaniach z audytu podkreślono szczególnie znaczenie wdrożenia skutecznego zarządzania IT i lepszego zarządzania ryzykiem w zakresie IT oraz ochrony poufności przetwarzanych informacji (DG TRADE), a także wzmocnienia ram bezpieczeństwa IT w celu zminimalizowania naruszeń bezpieczeństwa (DG DEVCO) Zarządzanie i wyniki w zakresie IT (DG SANCO/EAHC) DG SANCO posiada względnie wysoki budżet IT i finansuje większość swoich wydatków w obszarze IT ze środków operacyjnych. Od czasu poprzedniego audytu 21 odnotowano znaczną poprawę ogólnej dojrzałości ogólnych kontroli IT. Audyt dotyczył w szczególności aspektów związanych z zarządzaniem, osiąganiem wyników i jakością. Bardziej ograniczonego przeglądu dokonano w przypadku EAHC, uwzględniając jej znacznie mniejszy budżet IT. Ustalenia audytorów były następujące: (i) DG SANCO nadal nie posiada długoterminowego planu strategicznego w zakresie IT lub udokumentowanej strategii uwzględniającej EAHC, wyjaśniających jak będzie ona wspierać procesy biznesowe w tym przedziale czasowym. Chociaż centralny plan IT i plan zarządzania zawierają pewne kluczowe wskaźniki skuteczności działania na wysokim poziomie, nie istnieje kompleksowy proces zarządzania wynikami; oraz (ii) EAHC powinna sformalizować niektóre kluczowe procedury (zarządzanie zmianami, wynikami i jakością). Plan działania oceniono jako zadowalający Horyzont 2020 (DG RTD, DG CNECT, ERCEA) Horyzont 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ma na celu zabezpieczenie globalnej konkurencyjności Europy i jest czynnikiem stymulacji wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. W celu wsparcia zarządzania tym projektem opracowano szereg projektów IT, przy czym DG RTD ma status właściciela systemu, a DG CNECT oraz ERCEA odpowiadają za zarządzanie operacyjne. Służba Audytu Wewnętrznego sformułowała następujące dwa bardzo ważne zalecenia: 21 Audyt IT z 2006 r. dotyczący wielkoskalowych systemów informatycznych. PL 19 PL

20 (i) konieczność większej integracji systemu informacyjnego w celu umożliwienia postępów w rozwoju programu, w tym konieczność jasnych procedur i ogólnego zarządzania IT poprzez komitet sterujący projektem IT; oraz (ii) konieczność lepszego określenia przez DG RTD jej prac w ramach projektu oraz lepszego planowania zasobów. Ponieważ Horyzont 2020 jest nową przekrojową inicjatywą, wdrożenie zaleceń może wiązać się z udziałem DG DIGIT oraz innych dyrekcji generalnych zajmujących się badaniami. DG RTD opracowała plany działania, które oceniono jako zadowalające. 5. KONSULTACJE Z ZESPOŁEM KOMISJI DS. NIEPRAWIDŁOWOŚCI FINANSOWYCH W 2012 r. zespół ds. nieprawidłowości finansowych nie zgłosił problemów systemowych na podstawie art. 73 ust rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. 6. WNIOSKI Realizacja planów działania opracowanych w odpowiedzi na audyty Służby Audytu Wewnętrznego w bieżącym roku i ubiegłych latach przyczynia się do stałej poprawy ram kontroli wewnętrznej w Komisji. W związku z tym służby Komisji wezwano do zapewnienia, że podejmą działania związane z zaleceniami wynikającymi z audytów. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadzi audyty uzupełniające dotyczące wykonania planów działania, które zostaną zbadane przez Komitet ds. Audytu, który w stosownym przypadku poinformuje kolegium. Służba Audytu Wewnętrznego, w ścisłej współpracy ze wszystkimi jednostkami audytu wewnętrznego, opracowała nowy strategiczny plan audytu obejmujący okres Służba Audytu Wewnętrznego będzie nadal skupiać się na audytach w zakresie finansów/zgodności i IT, a także zintensyfikuje działania w zakresie audytów dotyczących wyników. 22 Artykuł 117 rozporządzenia w sprawie zasad stosowania rozporządzenia finansowego stanowi: W sprawozdaniu rocznym (tj. sprawozdaniu na podstawie art. 99 ust. 3) określa się również wszelkie problemy systemowe wykryte przez wyspecjalizowany zespół utworzony na podstawie art. 73 ust. 6 rozporządzenia finansowego. PL 20 PL

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.10.2014 r. COM(2014) 615 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.10.2011 KOM(2011) 643 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.9.2015 r. COM(2015) 441 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2010, L 286/222 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.10.2012 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2010 KOM(2010) 85 wersja ostateczna 2010/0054 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) 13023/1/15 REV 1 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady FIN 685 FSTR 64 FC 63 REGIO 78 SOC 585 Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015 Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Urzędu 12, rue Alcide De Gasperi

Bardziej szczegółowo

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji

Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli oraz audyty operacji Audyty systemów zarządzania i kontroli Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010 z dnia [ ] r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej

Bardziej szczegółowo

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. W dniu 2.12.2010 r. Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 70 ust. 6 ustawy z 27.8.2009

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania zamówień publicznych w ramach przedsięwzięćwzięć

Procedury udzielania zamówień publicznych w ramach przedsięwzięćwzięć Procedury udzielania zamówień publicznych w ramach przedsięwzięćwzięć współfinansowanych z programów w operacyjnych na lata 2007-2013 2013 Audyty Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 C7-0041/2013), uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 C7-0041/2013), uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, L 308/242 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.11.2013 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA Robocze tłumaczenie dok. 16629/11 INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA 30 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE odbyła się w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.0) (OR. en) 5589/09 ADD FIN 22 PE-L 5 ADDENDUM DO NOTY DO PUNKTU I/A Od: Komitet Budżetowy Do: Komitet Stałych Przedstawicieli/Rada Dotyczy: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.11.2013 DECYZJA NR 5/2013 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie statutu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 49/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2012r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nazwa i adres JSFP Gmina Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul Grudziądzkiej 30. Cel dokumentu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.1.2015 r. COM(2015) 31 final ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UZYSKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI: UTRZYMYWANIE POD KONTROLĄ KOSZTÓW DOTACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 12 listopada 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE INSTYTUCJE KOMISJA EUROPEJSKA 1 1. Zatrudnienie obywateli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu

SPRAWOZDANIE. dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu C 449/72 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.12.2016 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Urzędu (2016/C

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Podczas pierwszego wystąpienia Pan Augustyn Kubik, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (dalej: ETO) przybliżył uczestnikom spotkania

Podczas pierwszego wystąpienia Pan Augustyn Kubik, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (dalej: ETO) przybliżył uczestnikom spotkania Podczas pierwszego wystąpienia Pan Augustyn Kubik, Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (dalej: ETO) przybliżył uczestnikom spotkania zagadnienia związane z funkcjonowaniem Trybunału. Mottem

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Cele wyjazdu obejmują zapoznanie uczestników spotkań merytorycznych z następującymi zagadnieniami:

Cele wyjazdu obejmują zapoznanie uczestników spotkań merytorycznych z następującymi zagadnieniami: SZKOLENIE ZAGRANICZNE: System wdrażania EFRR w Portugalii - system zarządzania, monitoringu, audytu oraz certyfikacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Lizbonie i Porto. Termin:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (2014/C 442/08)

SPRAWOZDANIE (2014/C 442/08) 10.12.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 442/67 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki oraz identyfikacja i ocena ryzyka.

Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki oraz identyfikacja i ocena ryzyka. Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki oraz identyfikacja i ocena ryzyka. Praktyczne aspekty wdrażania zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050.102. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0014 (COD) 5712/16 ADD 4 ENT 20 MI 45 CODEC 103 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 28 stycznia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2068(DEC) 2.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków

Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków EGESIF_15_0016-02 final05/02/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków ZASTRZEŻENIE: Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo