SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia COM(2013) 606 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2012 r. (Artykuł 99 ust. 5 rozporządzenia finansowego) {SWD(2013) 314 final} PL PL

2 SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2012 r. (Artykuł 99 ust. 5 rozporządzenia finansowego) PL 2 PL

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Misja Służby Audytu Wewnętrznego: niezależność, obiektywizm i odpowiedzialność Zarządzanie audytem Realizacja planu audytów Służby Audytu Wewnętrznego na 2012 r Nowe zalecenia i wskaźnik akceptacji Realizacja zaleceń wydanych w okresie Główne ustalenia i zalecenia Audyty horyzontalne Proces sporządzania rocznego sprawozdania z działalności (obejmuje różne dyrekcje generalne) Zarządzanie przydziałem pracowników i monitorowanie tego procesu (obejmuje różne dyrekcje generalne) Obciążenie zwrotne i wewnętrzne systemy fakturowania (obejmuje różne dyrekcje generalne) Rolnictwo, zasoby naturalne i zdrowie Audyty strategii kontroli (DG MARE, DG SANCO) Strategia kontroli Dyrekcja J (DG AGRI) Spójność Zamknięcie okresu programowanie (DG REGIO, DG EMPL) Realizacja programów w okresie (DG REGIO) Badania, energia i transport Audyty strategii kontroli (DG ENER) Pomoc zewnętrzna, rozwój i rozszerzenie Struktura organizacji wewnętrznej w delegaturach UE (DG DEVCO) Kształcenie i obywatelstwo Program uczenia się przez całe życie (DG EAC/EACEA) Audyty strategii kontroli (DG HOME) Monitorowanie wdrażania przepisów prawa UE (DG JUST) Sprawy gospodarcze i finansowe Realizacja Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji przez EFI (DG ECFIN) Operacje pozabudżetowe (DG ECFIN) Audyty strategii kontroli (DG ENTR) Monitorowanie wdrażania przepisów prawa UE (DG TAXUD) PL 3 PL

4 4.8. Usługi ogólne i zasoby ludzkie Tworzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych statystycznych (DG ESTAT) Audyty IT Zarządzanie lokalnymi systemami IT (DG DEVCO, DG TRADE) Zarządzanie i wyniki w zakresie IT (DG SANCO/EAHC) Horyzont 2020 (DG RTD, DG CNECT, ERCEA) Konsultacje z zespołem Komisji ds. nieprawidłowości finansowych Wnioski PL 4 PL

5 1. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie ma celu przekazanie organowi udzielającemu absolutorium informacji o pracy Służby Audytu Wewnętrznego Komisji zgodnie z art. 99 ust. 5 rozporządzenia finansowego. Jest ono oparte na sprawozdaniu Audytora Wewnętrznego Komisji sporządzonym na podstawie art. 99 ust. 3 rozporządzenia, dotyczącym audytu Służby Audytu Wewnętrznego oraz na sprawozdaniach z konsultacji ukończonych w 2012 r. 1 w sprawie dyrekcji generalnych, służb i agencji wykonawczych Komisji 2. Opisano w nim zidentyfikowane niedoskonałości i działania podjęte w celu zaradzenia im oraz przedstawiono informacje na temat istotnej ekspozycji na ryzyko, kwestii związanych z kontrolą i aspektów dotyczących zarządzania 3. Komisja odpowiedziała już na niektóre z tych zaleceń w sprawozdaniu podsumowującym MISJA SŁUŻBY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO: NIEZALEŻNOŚĆ, OBIEKTYWIZM I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Misją Służby Audytu Wewnętrznego jest przyczynienie się do należytego zarządzania w Komisji Europejskiej poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych systemów zarządzania i kontroli, aby ocenić ich skuteczność w celu dokonywania ciągłych ulepszeń. Służba Audytu Wewnętrznego podlega zwierzchnictwu członka Komisji odpowiedzialnego za audyt i odpowiada przed Komitetem ds. Audytu. Niezależność Służby Audytu Wewnętrznego jest potwierdzona w rozporządzeniu finansowym oraz w jej statucie przyjętym przez Komisję. Służba Audytu Wewnętrznego wykonuje swoją pracę zgodnie z rozporządzeniem finansowym oraz międzynarodowymi normami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego i kodeksem etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Służba Audytu Wewnętrznego nie przeprowadza audytów w zakresie systemów kontroli państw członkowskich mających zastosowanie do funduszy Komisji. Takie audyty i kontrole, sięgające do poziomu indywidualnych beneficjentów, przeprowadzają wewnętrzni audytorzy państw członkowskich, krajowe instytucje audytowe, inne poszczególne dyrekcje generalne Komisji oraz Trybunał Obrachunkowy. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadza jednak audyt środków podjętych przez służby Komisji w ramach działań w zakresie nadzoru i audytu, które Komisja wykonuje w odniesieniu do organów w państwach członkowskich oraz innych organów odpowiedzialnych za wydatkowanie środków finansowych UE, takich jak Organizacja Narodów W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono sprawozdania z audytu i z konsultacji ukończone do dnia 1 lutego 2013 r. Sprawozdanie nie obejmuje zdecentralizowanych agencji europejskich, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych lub innych organów audytowanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego, które otrzymują oddzielne sprawozdania roczne. Wymaganych przez normę wydajności 2060 ze zbioru międzynarodowych norm profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego (Normy) ogłoszonych przez IIA. COM(2013) 334 final. PL 5 PL

6 Zjednoczonych. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym Służba Audytu Wewnętrznego może wykonywać te zadania na miejscu, w tym w państwach członkowskich. Ogólna opinia dotycząca zarządzania finansami przez Komisję Służba Audytu Wewnętrznego wydała swoją trzecią ogólną opinię dotyczącą zarządzania finansami przez Komisję zgodnie z wymogami zawartymi w swoim statucie. Ogólna opinia za 2012 r. opiera się na audytach w zakresie zarządzania finansami przez Komisję przeprowadzonych przez Służbę Audytu Wewnętrznego i jednostki audytu wewnętrznego w ciągu ostatnich trzech lat ( ). Uwzględnia ona również informacje pochodzące z innych źródeł, takich jak sprawozdania Trybunału Obrachunkowego. Aby zapewnić przeprowadzenie audytu w pełnym zakresie, Służba Audytu Wewnętrznego, jednostki audytu wewnętrznego lub Trybunał Obrachunkowy planowały przeprowadzić audyt wszystkich podmiotów podlegających audytowi finansów, które oceniono jako podmioty wysokiego ryzyka oraz które mają istotne znaczenie w związku z wykonaniem budżetu do końca tego okresu. Ukończenie zadań audytowych w 2012 r. przyczynia się do zapewnienia wystarczającego zakresu audytów na 2012 r. Wkład Służby Audytu Wewnętrznego w ograniczanie ryzyka i w bardziej pozytywne poświadczenie wiarygodności ( DAS ) Procedura udzielania absolutorium wiąże się z ryzykiem nadszarpnięcia reputacji Komisji. Praca Służby Audytu Wewnętrznego stanowi wsparcie dla Komisji w ograniczaniu tego ryzyka. Zgodność pozostaje najważniejszym aspektem dyskusji, chociaż procedura udzielania absolutorium w coraz większym stopniu skupia się na osiąganiu wyników. Ocena zgodności opiera się na wynikach kontroli poświadczenia wiarygodności ( DAS ) przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy. Jest to opinia Trybunału Obrachunkowego na temat wiarygodności rachunków UE oraz legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw. W celu uwzględnienia ryzyka błędu w płatnościach Komisja musi zapewnić proporcjonalność wdrożonych strategii kontroli do czynników ryzyka. Strategie kontroli muszą być skuteczne w zapobieganiu błędom i w ich wykrywaniu oraz muszą im towarzyszyć odstraszające kary administracyjne i sprawozdania dotyczące błędu rezydualnego. Z tego powodu audyty mające na celu zapewnienie wdrażania spójnej strategii kontroli w odniesieniu do każdego znaczącego obszaru wydatków mają priorytetowy charakter w strategicznym planie audytów Służby Audytu Wewnętrznego na lata oraz W 2012 r. przeprowadzono audyty strategii kontroli w DG AGRI, DG ENER, DG ENTR, DG HOME, DG MARE i DG SANCO. PL 6 PL

7 3. ZARZĄDZANIE AUDYTEM 3.1. Realizacja planu audytów Służby Audytu Wewnętrznego na 2012 r. Do dnia 1 lutego 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego zrealizowała 100 % swoich priorytetowych zadań (88 % w 2011 r.) oraz 62 % swoich niepriorytetowych zadań (69 % w 2011 r.). Ogółem ukończono 89 następujących sprawozdań (w tym audytów, audytów uzupełniających i doradztwa) 5 : Zadania Sprawozdania Zadania Sprawozdania Zadania Sprawozdania AUDYT DORADZTWO DZIAŁANIA NASTĘPCZE PRZEGLĄDY Ogółem W załączonym dokumencie roboczym służb Komisji streszczono wszystkie ukończone sprawozdania z audytu. Wskazano w nim cele, zakres, ryzyko i zalecenia w odniesieniu do każdego sprawozdania i ogólny stan realizacji zaleceń wydanych w okresie oraz podsumowano wnioski wynikające z realizacji zadań w zakresie działań następczych Nowe zalecenia i wskaźnik akceptacji W 2012 r. Służba Audytu Wewnętrznego wydała następującą liczbę zaleceń wraz z ich wskaźnikiem akceptacji: Nowe zalecenie Zaakceptowane zalecenia Niezaakceptowane zalecenia Priorytet # # % # % O znaczeniu kluczowym Bardzo ważne % 0 Ważne % 1 1 % Pożądane Wynikiem jednego zadania może być kilka sprawozdań z audytu w przypadkach, w których zadanie obejmuje więcej niż jedną dyrekcję generalną lub służbę jako jednostki audytowane. Cztery zalecenia zaakceptowano jedynie częściowo. PL 7 PL

8 Ogółem % 1 1 % W odniesieniu do wszystkich zaakceptowanych (lub częściowo zaakceptowanych) zaleceń, jednostki audytowane przygotowały projekty planów działania, które zostały przedłożone Służbie Audytu Wewnętrznego i ocenione przez nią jako zadowalające Realizacja zaleceń wydanych w okresie Jednostki audytowane zgłosiły, że do początku 2013 r. zrealizowano 78 % zaakceptowanych zaleceń wydanych w okresie W załączonym dokumencie roboczym służb Komisji zawarto przegląd poziomu realizacji zaleceń (ocena jednostek audytowanych). Realizację 29 bardzo ważnych zaleceń 7 opóźniono jednak o ponad sześć miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu 8. Żadne z zaleceń o znaczeniu kluczowym nie pozostało nierozstrzygnięte. Komitet ds. Audytu regularnie informowano o zaleceniach o znaczeniu kluczowym lub zaleceniach bardzo ważnych, których realizacja uległa opóźnieniu dłuższemu niż sześć miesięcy. Zaakceptowano ogółem 733 zalecenia, w odniesieniu do których Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyty uzupełniające do końca 2012 r. W ramach działań następczych Służby Audytu Wewnętrznego potwierdzono, że zalecenia zostały zrealizowane w stopniu zadowalającym, co przyczyniło się do poprawy systemów kontroli w audytowanych służbach. Służba Audytu Wewnętrznego zamknęła procedurę w przypadku 88% zaleceń objętych działaniami następczymi w tym okresie. 4. GŁÓWNE USTALENIA I ZALECENIA 4.1. Audyty horyzontalne Proces sporządzania rocznego sprawozdania z działalności (obejmuje różne dyrekcje generalne) Celem audytu była ocena adekwatności i skuteczności procesu sporządzania rocznego sprawozdania z działalności w Komisji jako całości oraz, w szczególności, zakresu, w jakim był on skuteczny we wspieraniu poświadczeń wiarygodności różnych delegowanych urzędników zatwierdzających. Służba Audytu Wewnętrznego przeanalizowała sposób opracowania procesu, istnienie wyraźnych wytycznych i regularnego monitorowania na poziomie ogólnym instytucji oraz sposób wdrażania przez poszczególne dyrekcje generalne/służby. Audyt przeprowadzono w Sekretariacie Generalnym, w DG BUDG oraz w dziewięciu operacyjnych dyrekcjach generalnych/służbach, DG CNECT, DG EAC, DG REGIO, DG EMPL, DG MARE, DG AGRI, DG HOME i DG DEVCO oraz Urzędzie Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB). 7 8 Spośród tych 29 zaleceń dwa wydano w 2006 r., z czego jedno zostało zgłoszone przez kierownictwo jako zrealizowane w marcu 2013 r. Datą graniczną jest dzień 1 lutego 2013 r. PL 8 PL

9 Służba Audytu Wewnętrznego uznaje ogólnie, że proces ustanowiono właściwie i że osiągnięto jego cel polegający na tym, aby był on dla instytucji zapewnionym przez kierownictwo narzędziem odpowiedzialności i wiarygodności. Służba Audytu Wewnętrznego zidentyfikowała jednak pewne bardzo ważne obszary, w których konieczna jest poprawa. W szczególności wezwała służby centralne do: (i) wydania dalszych instrukcji dotyczących sprawozdawczości w zakresie gospodarności, skuteczności i efektywności operacji finansowych i niefinansowych, a także kosztów/skuteczności kontroli, tak aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla wniosków delegowanych urzędników zatwierdzających dotyczącym należytego zarządzania oraz dla poświadczenia wiarygodności; (ii) wzmocnienia procesu kontroli jakości, aby był on bardziej ukierunkowany na merytoryczne elementy rocznych sprawozdań z działalności, takie jak wiarygodność procesu uzyskiwania pewności oraz informacje wspierające poświadczenie wiarygodności; oraz (iii) uproszczenia struktury rocznego sprawozdania z działalności w celu uniknięcia nadmiernie długich lub złożonych sprawozdań oraz przygotowywania dokumentów w większym stopniu użytecznych dla kolegium, Trybunału Obrachunkowego i organu udzielającego absolutorium. Służby centralne zaakceptowały zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego i przygotowały plan działania w celu poprawy procesu sporządzania rocznych sprawozdań z działalności, który Służba Audytu Wewnętrznego uznała za zadawalający. Niektóre działania już wdrożono w kontekście prac nad rocznym sprawozdaniem z działalności za 2012 r. W odniesieniu do prac wykonanych w dziewięciu operacyjnych dyrekcjach generalnych/służbach Służba Audytu Wewnętrznego zidentyfikowała tylko jeden poważny problem 9 w DG DEVCO. W ramach ograniczonego audytu dotyczącego koordynacji wkładu delegatur w sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności wykazano, że DG DEVCO powinna wzmocnić swój system odpowiedzialności (zwany piramidą kontroli ) poprzez następujące działania: (i) poprawę jakości rocznego sprawozdania z działalności DG DEVCO, w szczególności w zakresie informacji dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i elementów wspierających poświadczenie wiarygodności delegowanych urzędników zatwierdzających; (ii) promowanie sprawozdań szefów delegatur (sprawozdania z zarządzania pomocą zewnętrzną) jako narzędzi odpowiedzialności poprzez wezwanie do zapewnienia większej ilości informacji wspierających ich poświadczenie wiarygodności; 9 O wykrytych mniej istotnych obszarach, w których należy przeprowadzić ulepszenia, poinformowano DG w formie pisma audytorów do kierownictwa. Objęte próbą DG odpowiedziały pozytywnie na pismo, zobowiązując się do uwzględnienia uwag Służby Audytu Wewnętrznego w miarę możliwości począwszy od bieżących prac nad rocznym sprawozdaniem z działalności. PL 9 PL

10 (iii) zapewnienie dalszych wytycznych szefom delegatur w celu umożliwienia im uzyskania kompleksowych, spójnych informacji wspierających ich poświadczenie wiarygodności; oraz (iv) wzmocnienie roli centrali we wspieraniu i w koordynacji wypełniania obowiązków sprawozdawczych szefów delegatury oraz w nadzorze nad wypełnianiem tych obowiązków. Plan działania DG DEVCO uznaje się za zadowalający Zarządzanie przydziałem pracowników i monitorowanie tego procesu (obejmuje różne dyrekcje generalne) Celem audytu była ocena, czy wybrane służby Komisji posiadają odpowiednie procedury i mechanizmy skutecznego i efektywnego zarządzania przydziałem pracowników oraz monitorowania tego procesu w kontekście redukcji personelu 10. Audyt dotyczył w szczególności właściwych procedur w czterech następujących dyrekcjach generalnych: DG AGRI, DG RTD, DG COMP i DGT, wybranych w celu zapewnienia reprezentatywnego obrazu różnych obszarów działalności w Komisji. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła również przegląd wysokiego szczebla w zakresie procedur przydziału pracowników na poziomie ogólnym w Sekretariacie Generalnym, DG BUDG i DG HR. Dodatkowo przeprowadzono ogólne badanie w celu uzyskania kompleksowego przeglądu procedur wprowadzonych w służbach Komisji. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła, aby DG AGRI i DG RTD zwiększyły swoje starania w celu opracowania mechanizmów i narzędzi służących do przyporządkowywania zadań, wprowadziły narzędzia/metody służące gromadzeniu wystarczających i wiarygodnych informacji na temat nakładu pracy oraz opracowały plan zarządzania zasobami ludzkimi. Dyrekcje generalne zaakceptowały wszystkie zalecenia. Służba Audytu Wewnętrznego oceniła ich plany działania jako zasadniczo zadowalające. Prace audytorskie oraz wyniki badania przeprowadzonego przez Służbę Audytu Wewnętrznego obejmującego całą Komisję ujawniły niedoskonałości na poziomie operacyjnym dyrekcji generalnych, którym można zaradzić oraz w przypadku których można ograniczyć związane z nimi ryzyko tylko poprzez działania służb centralnych. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła, aby służby centralne nadal opracowywały ramy na poziomie całej instytucji w zakresie zarządzania przydziałem pracowników i monitorowania tego procesu oraz ułatwiały rozpowszechnianie dobrych praktyk w tym obszarze wśród ekspertów w dziedzinie planowania i zarządzania strategicznego oraz zasobów ludzkich. Służby centralne powinny również ulepszyć ramy na poziomie całej instytucji w zakresie sprawozdawczości i odpowiedzialności służb Komisji w obszarze wykorzystania stanowisk przeniesionych do tych służb zgodnie z decyzjami Komisji w sprawie przydziału pracowników. 10 Komisja zaproponowała redukcję pracowników w każdej instytucji, agencji i organie UE o 5 % w okresie poprzez niezastępowanie części pracowników odchodzących (przechodzących na emeryturę lub tych, w przypadku których zakończył się okres obowiązywania umowy). Komisja wprowadziła także mechanizm przesuwania stanowisk w celu realizacji swoich priorytetów, oparty na liniowym wkładzie w wysokości 1 % w odniesieniu do wszystkich podstawowych limitów stanowisk. PL 10 PL

11 Obciążenie zwrotne 11 i wewnętrzne systemy fakturowania (obejmuje różne dyrekcje generalne) Służba Audytu Wewnętrznego oceniła, czy procesy obciążenia zwrotnego 12 są zgodne z rozporządzeniem finansowym i wytycznymi określonymi na poziomie centralnym oraz czy opierają się na spójnym i przejrzystym obliczaniu kosztów świadczonych usług. Audyt przeprowadzono w DG BUDG (jako służbie wiodącej w zakresie zarządzania ramami budżetowymi i regulacyjnymi oraz promowania należytego zarządzania finansami), DG DIGIT i DG SCIC. Wobec braku określonych na poziomie centralnym wytycznych lub instrukcji dotyczących procesu obciążenia zwrotnego w ramach audytu ustalono, że dyrekcje generalne objęte audytem określiły własne kryteria. Uznano, że są one zasadniczo zgodne z przepisami budżetowymi. Służba Audytu Wewnętrznego wezwała jednak audytowane jednostki do wzmocnienia procesu i umożliwienia jego spójnej realizacji w Komisji poprzez: (i) ustanowienie ram zarządzania z wyraźnym przypisaniem własności procesu, zdefiniowanie procesu obciążenia zwrotnego i modeli opartych na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia głównych usługodawców; (ii) zapewnienie określonych na poziomie centralnym instrukcji i wytycznych (w tym kryteriów identyfikacji usług i kosztów); oraz (iii) zapewnienie większej przejrzystości pozycji w budżecie wykorzystywanych do finansowania wydatków w zakresie IT. Służba Audytu Wewnętrznego uznaje, że grupa sterująca ABM, jako organ zarządzający, powinna być właścicielem procesu i ostatecznie być organem odpowiedzialnym za zdefiniowanie procesu. DG BUDG zaakceptowała wszystkie zalecenia, a wynikający z tego plan działania ocenia się jako zadowalający. DG DIGIT wezwano do: (i) wyraźniejszego zidentyfikowania usług i kosztów, które mają być przedmiotem obciążenia zwrotnego, oraz do zaproponowania kryteriów identyfikacji systemów IT, w przypadku których koszty hostingu są przedmiotem obciążenia zwrotnego; oraz Koszt świadczenia usług przez dyrekcje generalne/służby na rzecz innych dyrekcji generalnych/służb lub instytucji, które przeniesiono z pozycji w budżecie klienta do pozycji w budżecie usługodawcy (nakazy odzyskania środków, wspólne delegowanie lub subdelegowanie krzyżowe). Nie ma skonsolidowanych danych, które przedstawiałyby przegląd kwot objętych obciążeniem zwrotnym wewnętrznych lub zewnętrznych klientów przez usługodawców w ramach Komisji. Koszt świadczenia usług przez dyrekcje generalne/służby na rzecz innych dyrekcji generalnych/służb lub instytucji, które przeniesiono z pozycji w budżecie klienta do pozycji w budżecie usługodawcy (nakazy odzyskania środków, wspólne delegowanie lub subdelegowanie krzyżowe). Nie ma skonsolidowanych danych, które przedstawiałyby przegląd kwot objętych obciążeniem zwrotnym wewnętrznych lub zewnętrznych klientów przez usługodawców w ramach Komisji. PL 11 PL

12 (ii) zapewnienia zatwierdzenia istotnych zmian modelu opartego na cenie nabycia i koszcie wytworzenia przez organ zarządzający. Plan działań wynikający z zaakceptowanych zaleceń ocenia się jako zadowalający Rolnictwo, zasoby naturalne i zdrowie (AGRI, ENV, CLIMA, MARE, EAHC, SANCO) Audyty strategii kontroli (DG MARE, DG SANCO) Strategia kontroli DG MARE nie uwzględnia wyraźnych wymiernych i mierzalnych celów związanych z procesem budowania pewności, szczególnie w odniesieniu do planowanego zasięgu działań krajowych instytucji audytowych i samej DG MARE. Wskaźniki ilościowe i jakościowe służące do pomiaru wyników działalności audytowej DG MARE są niewystarczające. DG MARE musi również wzmocnić monitorowanie krajowych strategii audytowych oraz rocznych sprawozdań audytowych, a także poprawić kontrolę nad sposobem określania zasad doboru próby oraz poziomu błędu przez krajowe instytucje audytowe. Audyt DG SANCO obejmował kontrole ex ante i kontrole ex post. Służba Audytu Wewnętrznego podkreśliła konieczność ukończenia przez DG SANCO prac nad dokumentem dotyczącym strategii kontroli. Plany działania mające na celu odniesienie się do kwestii wymienionych w obu audytach oceniono jako zadowalające Strategia kontroli Dyrekcja J (DG AGRI) Audyt przeprowadzony w DG AGRI dotyczył w szczególności opracowania i monitorowania strategii kontroli na okres programowania Służba Audytu Wewnętrznego ustaliła, że strategia audytu nie była wystarczająco sformalizowana i że istniały luki w określaniu środowiska audytu, ustalaniu wymiernych i mierzalnych celów (np. zasięgu audytu) oraz w związanej z tym analizie zdolności. Biorąc pod uwagę zbliżający się początek nowego okresu programowania, należy zwiększyć rolę jednostek certyfikujących w państwach członkowskich jako podmiotów zapewniających wiarygodność, aby wzmocnić kontrole i zoptymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów audytowych DG AGRI. Służba Audytu Wewnętrznego zauważyła również, że plany audytów nie miały wystarczającego oparcia w ocenach ryzyka oraz że występowały istotne zaległości w audytach (13 % zadań z okresu nadal pozostaje otwartych) pomimo wysiłków DG mających na celu ich ograniczenie. Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła, aby DG AGRI opracowała i sformalizowała swoją strategię kontroli, przebudowała swoje oceny ryzyka zgodnie z ustalonymi celami oraz zapewniła właściwe monitorowanie poprzez lepsze ilościowe i jakościowe kluczowe wskaźniki skuteczności działania, których przedstawienie w rocznym sprawozdaniu z działalności również należy poprawić. DG zaakceptowała wszystkie zalecenia, a Służba Audytu Wewnętrznego oceniła jej plan działania jako zadowalający. PL 12 PL

13 4.3. Spójność (REGIO, EMPL) W 2012 r. przeprowadzono cztery audyty, aby uzyskać gwarancję w odniesieniu do działań podejmowanych przez dyrekcje generalne w celu zaradzenia wysokim poziomom błędu, w szczególności w DG REGIO. Po raz pierwszy Służba Audytu Wewnętrznego towarzyszyła 13 audytorom dyrekcji generalnej podczas misji w państwach członkowskich Zamknięcie okresu programowania (DG REGIO, DG EMPL) Posiadanie przez dyrekcje generalne dobrze przygotowanych procesów zamknięcia ma zasadnicze znaczenie, aby wykazać, że wszystkie błędy i nieprawidłowości zostają wykryte i skorygowane. Chociaż dyrekcje generalne właściwie przygotowały proces zamknięcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DG REGIO) i Europejskiego Funduszu Społecznego (DG EMPL) i prawidłowo nim zarządzały, konieczne są ulepszenia w planowaniu, metodyce i wytycznych, szczególnie podczas przygotowywania zamknięcia okresu programowania i w celu poprawy dokumentacji, aby zapewnić lepsze dowody kontroli dokumentów zamknięcia. W ramach audytu zamknięcia projektów Funduszu Spójności w DG REGIO zidentyfikowano nieścisłości i luki w procesie oceny. Biorąc pod uwagę dużą liczbę projektów i pracę nadal pozostająca do wykonania, konieczne jest zaradzenie temu problemowi w odniesieniu do pozostałej części procesu zamknięcia. W związku z tym od dnia 21 grudnia 2012 r. wprowadzono zharmonizowane wzory analizy deklaracji poświadczających zamknięcie pomocy. Opracowano je w celu odniesienia się do szczególnych luk zidentyfikowanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego, w szczególności koordynacji pomiędzy jednostkami audytowymi i geograficznymi oraz zapewnienia spójności w jakościowej ocenie dokumentów zamknięcia. Audyty zapewniły również dyrekcjom generalnym w odpowiednim czasie przypomnienie o konieczności składania sprawozdań dotyczących skuteczności procesów zamknięcia w odniesieniu do okresu oraz wykazywania wieloletnich możliwości naprawczych strategii kontroli 14. Dyrekcja generalna zaakceptowała wszystkie zalecenia, a Służba Audytu Wewnętrznego oceniła jej plany działania jako zadowalające Realizacja programów w okresie (DG REGIO) Uznając wysokie poziomy błędu w dziedzinie spójności, Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła audyt dotyczący wdrażania w ramach okresu programowania w odniesieniu do programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i programów Funduszu Spójności w celu dokonania oceny zakresu, w jakim DG REGIO Podczas audytu dotyczącego wdrażania w ramach okresu programowania w DG REGIO. Sprawozdanie dotyczące możliwości naprawczych korekt finansowych w okresie przedstawiono Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 12 kwietnia 2013 r. PL 13 PL

14 określiła i zgłosiła wiarygodne poziomy błędu, oraz zakresu, w jakim podjęto wystarczające i stosowne środki, aby ograniczyć wysokie poziomy błędu. Służba Audytu Wewnętrznego odniosła się do wysiłków podjętych przez DG REGIO w celu wzmocnienia działań naprawczych i zmniejszenia poziomów błędu, lecz podkreśliła bardzo wysokie nieodłączne ryzyko występujące wtedy, gdy dyrekcja generalna w tak dużym stopniu musi polegać na instytucjach audytowych państw członkowskich. Pomimo poczynionych już wysiłków sytuacja ta nadal stanowi poważne wyzwanie dla dyrekcji generalnej. Instytucje te różnie interpretowały wytyczne, szczególnie odnośnie do doboru próby statystycznej i zakresu środowiska audytu 15. Ponadto dyrekcja generalna musi poprawić swoje własne kontrole rocznych sprawozdań audytowych przedkładanych przez instytucje audytowe w celu zapewnienia możliwości sformułowania przez audytorów wniosków dotyczących wpływu wiarygodności poziomów błędu określonych w ramach audytów państw członkowskich. Służba Audytu Wewnętrznego wykryła znaczne różnice w zakresie i szczegółowości badań na miejscu. Chociaż Służba Audytu Wewnętrznego uznaje konieczność stosowania przez DG REGIO podejścia opartego na ryzyku, prace na miejscu są tak istotne dla jej procesu wiarygodności, że należy zająć się tymi niespójnościami w celu zminimalizowania ryzyka niewykrycia niedoskonałości systemu lub błędów i nieprawidłowości. Jednostki audytowane zaakceptowały wszystkie zalecenia, a Służba Audytu Wewnętrznego oceniła ich plany działania jako zadowalające Badania, energia i transport 16 (EACI, ERCEA, CNECT, JRC, REA, RTD, TEN T-EA, MOVE, ENER) Audyty strategii kontroli (DG ENER) Przegląd kontroli w DG ENER obejmował kontrole ex ante i ex post. W ramach przeglądu ustalono, że konieczne jest opracowanie kompletnych i spójnych audytowych dokumentów roboczych w ramach dokumentacji poaudytowej. W związku z tym Służba Audytu Wewnętrznego zaleca, aby DG ENER stosowała znormalizowany program audytów i przedstawiała lepsze dowody na potrzeby przeglądu i zatwierdzenia kwestii związanych z audytem. Zalecenia zostały zaakceptowane, a plan działania oceniono jako zadowalający Pomoc zewnętrzna, rozwój i rozszerzenie (DEVCO, ECHO, ELARG, FPI) W dniu 4 kwietnia 2013 r. DG REGIO przekazała instytucjom audytowym zaktualizowane wytyczne dotyczące doboru próby. W listopadzie 2012 r. w Brukseli zorganizowała ona także warsztaty skierowane do tych organów, a w 2013 r. w niektórych państwach członkowskich (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Republika Czeska) zorganizowano seminaria na ten temat. Obszerne prace audytowe, szczególnie w zakresie strategii kontroli, przeprowadzono w tym obszarze polityki w 2011 r. PL 14 PL

15 Struktura organizacji wewnętrznej w delegaturach UE (DG DEVCO) Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) wymagało wprowadzenia szeregu nowych struktur i procesów obejmujących zarówno centralę, jak i delegatury. Głównym celem tego ograniczonego przeglądu była ocena procedur ustanowionych pomiędzy Komisją Europejską i ESDZ w celu zapewnienia należytego zarządzania budżetem pomocy zewnętrznej wykonywanym poprzez delegatury UE. Służba Audytu Wewnętrznego zachęciła DG DEVCO do rozważenia, czy utworzenie pośredniej funkcji zarządczej szczególnie w większych delegaturach UE mogłoby pomóc szefowi delegatury w zarządzaniu pomocą finansową. Przeprowadzony zostanie audyt skuteczności realizacji tych nowych ustaleń wynikających z trwających zmian procedur (np. zmienionych obiegów środków finansowych) oraz wdrażania zmienionej struktury kontroli wewnętrznej w delegaturach 17 w czasie przeprowadzania ograniczonego przeglądu Kształcenie i obywatelstwo (COMM, EAC, EACEA, HOME, JUST) Program uczenia się przez całe życie (DG EAC/EACEA) Celem audytu była ocena, czy strategia kontroli ustanowiona w EACEA w odniesieniu do zarządzania programem Uczenie się przez całe życie umożliwia uzyskanie wystarczającej wiarygodności w odniesieniu do legalności i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw oraz ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej DG EAC do celów wykonywania jej funkcji nadzorczej jako zwierzchniej dyrekcji generalnej w ramach realizacji programu przez agencję. Proces płatności salda końcowego 18 w EACEA jest właściwie zorganizowany i ustanowiony, jednak w ramach audytu podkreślono niespójną realizację strategii kontroli opartej na ryzyku oraz niezgodność z zasadą niedziałania prawa wstecz. System kontroli wewnętrznej do celów wykonywania funkcji nadzorczej DG EAC jako zwierzchniej dyrekcji generalnej oceniono jako adekwatny, efektywny i skuteczny, chociaż niedoskonałości, takie jak brak zaktualizowanej strategii nadzoru, luki w dokumentacji dotyczącej ustaleń w zakresie nadzoru oraz brak kluczowych wskaźników skuteczności działania utrudniają ocenę, czy zrealizowano politykę nadzoru strategicznego. Bezpośredni udział DG EAC w operacyjnym zarządzaniu programem Uczenie się przez całe życie może nie być najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania zasobów. DG EAC i EACEA zaakceptowały wszystkie zalecenia, a plany działania oceniono jako zadowalające Na przykład zmienione sprawozdania z zarządzania pomocą zewnętrzną, poświadczenia wiarygodności sporządzane przez szefów delegatur. Wykluczając płatności salda końcowego budżetu administracyjnego i budżetu zamówień, a także części programu Uczenie się przez całe życie wdrażane przez krajowe agencje w państwach członkowskich. PL 15 PL

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 176. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 27 czerwca 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 176 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 27 czerwca 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2014 r. COM(2014) 509 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru i Europejskiego Systemu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1605/2002

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE L 176/338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.6.2013 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 10.10.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 278/15 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 29 września 2006 r. określająca wytyczne ustanawiające kryteria

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

PL 2014. Sprawozdanie specjalne EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

PL 2014. Sprawozdanie specjalne EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY PL 2014 nr 16 Sprawozdanie specjalne Skuteczność łączenia dotacji z regionalnych instrumentów inwestycyjnych z pożyczkami z instytucji finansowych w celu wsparcia polityki zewnętrznej UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.3.2014 C(2014) 1332 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 4.3.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo