Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Plitechniki Gdańskiej Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Plitechnika Gdańska, ul. Narutwicza 11/12, Gdańsk, wj. pmrskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Plitechniki Gdańskiej. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest usługa plegająca na przeprwadzeniu 6 audytów bezpieczeństwa (testów penetracyjnych) centralnych systemów i infrastruktury IT Plitechniki Gdańskiej trwającą w kresie 12 miesięcy d dnia zawarcia umwy: Zamawiający zastrzega sbie mżliwść skrzystania z prawa pcji plegająceg na zwiększeniu zakresu zamówienia klejne zamówienie 6 audytów w klejnym 12-miesięcznym kresie. Zamówienie w ramach prawa pcji, mże zstać rzpczęte w 2016 rku w pierwszym dniu

2 p zakńczeniu realizacji zamówienia pdstawweg. Audyty rzpczęte w latach 2016 będą realizwane tak, jak audyty rzpczęte w rku 2015 zgdnie z pisem zawartym w załączniku nr 6 d SIWZ. Audytami zstaną bjęte następujące systemy: Audyt 1: 1) lgwanie.pg 2) mja.pg 3) rekrutacja.pg 4) zapisy.pg 5) epłatnści Audyt 2: 1) ekntakt 2) enauczanie 3) campus.pg 4) mkiski 5) reps.pg 6) webapps 7) narzędzia wsparcia użytkwników 8) pczta.pg 9) ejakść Audyt 3: 1) lgwanie.pg 2) mja.pg 3) rekrutacja.pg 4) zapisy.pg 5) epłatnści Audyt 4: 1) lgwanie.pg 2) mja.pg 3) rekrutacja.pg 4) zapisy.pg 5) epłatnści Audyt 5: 1) ekntakt 2) enauczanie 3) earchiwum 4) campus.pg 5) mkiski 6) reps.pg 7) webapps 8) narzędzia wsparcia użytkwników 9) CA PG 10) pczta.pg 11) ejakść Audyt 6: 1) lgwanie.pg 2) mja.pg 3) rekrutacja.pg 4) zapisy.pg 5) epłatnści Szczegółwy pis przedmitu zamówienia, w tym warunków realizacji zawiera załącznik nr 6 d SIWZ - pis przedmitu zamówienia raz załącznik nr 7 wzór umwy.. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia d przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania fert, wadium w wyskści: PLN. 2. Wadium mże być wniesine w jednej lub kilku następujących frmach: a) pieniądzu; b) pręczeniach bankwych lub pręczeniach spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej z tym, że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankwych; d) gwarancjach ubezpieczeniwych; e) pręczeniach udzielanych przez pdmity, których mwa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, pz. 275, z 2008 r. Nr 116, pz. 730 i 732 i Nr 227, pz raz z 2010 r. Nr 96, pz. 620). 3. Wadium wnszne w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankwy Zamawiająceg nr , Bank Millenium S.A. O/Gdańsk, z dpiskiem: WADIUM - usługa audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury IT Plitechniki Gdańskiej, ZP/ 87 /055/U/15 Za termin wniesienia

3 wadium w frmie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankwym Zamawiająceg. 4. Wniesienie wadium w jednej z frm kreślnych w pkt. 2 ppkt b). - e). następuje pprzez dręczenie za pkwitwaniem ryginału dkumentów w Kwesturze Plitechniki Gdańskiej - I piętr Gmach Główny skrzydł B, ul. G. Narutwicza 11/12 w dniach d pniedziałku d piątku w gdzinach d 900 d 1300 lub przesłanie pcztą na adres Kwestura Plitechniki Gdańskiej, ul. G. Narutwicza 11/12, Gdańsk. Kpię pkwitwania wniesienia wadium należy załączyć d ferty. 5. Wyknawca składa wraz z fertą ptwierdzenie przelewu lub jeg kserkpię ptwierdzną za zgdnść z ryginałem. 6. W przypadku wniesienia wadium w frmie gwarancji bankwej bądź gwarancji ubezpieczeniwej, gwarancja ta musi być bezwarunkwa i niedwłalna, płatna na każde wezwanie raz bejmwać wszystkie przypadki pwdujące utratę wadium przez Wyknawcę, kreślne w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, a także musi bejmwać cały kres związania fertą kreślny w SIWZ. W przypadku pręczeń muszą ne gwarantwać płatnść na każde wezwanie Zamawiająceg i raz bejmwać dpwiedzialnść za wszystkie przypadki pwdujące utratę wadium przez Wyknawcę. W przypadku, gdy nie będzie spełniny któryklwiek ze wskazanych pwyżej wymgów, Zamawiający uzna, że wadium nie zstał wniesine i wykluczy wyknawcę z udziału w pstępwaniu. 7. Wycfanie ferty przed upływem terminu składania fert nie pwduje utraty wadium. 8. Zamawiający dkna zwrtu wadium na zasadach kreślnych w art. 46 Ustawy Pzp. 9. Zamawiający zażąda pnwneg wniesienia wadium przez Wyknawcę, któremu zwrócn wadium na pdstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rzstrzygnięcia dwłania jeg ferta zstała wybrana, jak najkrzystniejsza. Wyknawca wnsi wówczas wadium w terminie kreślnym przez Zamawiająceg. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z dsetkami, jeżeli wyknawca w dpwiedzi na wezwanie, którym mwa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących p jeg strnie, nie złżył dkumentów lub świadczeń, których mwa w art. 25 ust. 1, pełnmcnictw, listy pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej, której mwa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej, lub nie wyraził zgdy na pprawienie myłki, której mwa w art. 87 ust. 2 pkt 3, c pwdwał brak mżliwści wybrania ferty złżnej przez wyknawcę jak najkrzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z dsetkami, jeżeli Wyknawca, któreg ferta zstała wybrana: a) dmówi pdpisania umwy w sprawie niniejszeg zamówienia publiczneg na warunkach kreślnych w fercie; b) zawarcie umwy w sprawie zamówienia publiczneg stał się niemżliwe z przyczyn leżących p strnie Wyknawcy. III.2) ZALICZKI

4 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania D prwadzenia działalnści w zakresie niniejszeg przedmitu zamówienia nie jest wymagane psiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniny na pdstawie złżneg przez Wyknawcę świadczenia (załącznik nr 3 d SIWZ). III.3.2) Wiedza i dświadczenie Zamawiający uzna warunek za spełniny, jeżeli Wyknawca wykaże, że w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy t w tym kresie: zrealizwał przynajmniej trzy usługi audytu bezpieczeństwa aplikacji webwych, realizwanych na zasadzie testów penetracyjnych na kwtę c najmniej PLN brutt każda raz zrealizwał przynajmniej jedną usługę audytu bezpieczeństwa infrastruktury teleinfrmatycznej wartści c najmniej PLN. Pprzez infrastrukturę teleinfrmatyczną należy rzumieć infrastrukturę sieciwą, centralny węzeł sieci, eksplatwane serwery i urządzenia składwania danych. III.3.3) Ptencjał techniczny Zamawiający nie wyznacza szczegółweg warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniny na pdstawie złżneg przez Wyknawcę świadczenia (załącznik nr 3 d SIWZ). III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia D realizacji pisaneg przedmitu zamówienia pdstawweg raz bjęteg prawem pcji Wyknawca będzie dedykwał zespół składający się z niżej pdanej liczby specjalistów: Prfil Kierwnik Prjektu testów bezpieczeństwa (1 sba), Prfil Specjalista testów bezpieczeństwa (6 sób). Każda z sób dedykwanych d zespłu musi spełniać wymienine niżej kryteria dla daneg prfilu: Nazwa prfilu -Kierwnik prjektu testów bezpieczeństwa, Minimalna liczba specjalistów - 1 sba. Wymagane dświadczenie

5 prjektwe/zawdwe - psiada minimum 6-letnie dświadczenie w zakresie testów bezpieczeństwa i audytów systemów infrmatycznych *), - brała udział w rli Kierwnika prjektu w przynajmniej 2 prjektach: - zrealizwanych dla różnych klientów - plegających na wyknaniu testów bezpieczeństwa lub audytów systemów infrmatycznych, - z których każdy wartści brutt przypadającej na zakres bezpieczeństwa nie mniejszej niż PLN, Wymagany jeden z certyfikatów - Certified Infrmatin System Security Prfessinal (CISSP) - Certified Infrmatin System Auditr (CISA) - Certified Infrmatin System Manager (CISM) - CmpTIA Advanced Security Practitiner (CASP) Nazwa prfilu - Specjalista testów bezpieczeństwa - Minimalna liczba specjalistów 6 sób Wymagane dświadczenie prjektwe/zawdwe Każda z sób: - psiada minimum 4-letnie dświadczenie w zakresie testów bezpieczeństwa i audytu systemów infrmatycznych*), - brała udział w rli Specjalisty testów bezpieczeństwa w przynajmniej 2 prjektach: - plegających na wyknaniu testów bezpieczeństwa lub audytów systemów infrmatycznych - każdy wartści brutt przypadającej na zakres bezpieczeństwa nie mniejszej niż PLN Wymagany jeden z certyfikatów - Certified Infrmatin System Security Prfessinal (CISSP) - Certified Infrmatin System Auditr (CISA) - Certified Infrmatin System Manager (CISM) - CmpTIA Advanced Security Practitiner (CASP) - Certified Ethical Hacker (CEH) - CyberSecurity Frensic Analyst (CSFA) - Certified Internal Auditr (CIA) - CmpTIA Security+ - GIAC Security Expert (GSE) - GIAC Systems and Netwrk Auditr (GSNA) - Systems Security Certified Practitiner (SSCP) - Offensive Security Certified Prfessinal (OSCP) *) Zamawiający za spełnienie wymgu dświadczenia będzie uznawał łączną ilść lat nabyteg dświadczenia, nie sumuje się kresów pracy w tym samym kresie. III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Zamawiający nie wyznacza szczegółweg warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniny na pdstawie złżneg przez Wyknawcę świadczenia (załącznik nr 3 d SIWZ). III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

6 POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, głównych dstaw lub usług, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wraz z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i pdmitów, na rzecz których dstawy lub usługi zstały wyknane, raz załączeniem dwdów, czy zstały wyknane lub są wyknywane należycie; wykaz sób, które będą uczestniczyć w wyknywaniu zamówienia, w szczególnści dpwiedzialnych za świadczenie usług, kntrlę jakści lub kierwanie rbtami budwlanymi, wraz z infrmacjami na temat ich kwalifikacji zawdwych, dświadczenia i wykształcenia niezbędnych d wyknania zamówienia, a także zakresu wyknywanych przez nie czynnści, raz infrmacją pdstawie d dyspnwania tymi sbami; III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) 1. Frmularz ferty, 2. Frmularz rzeczw-cenwy 3. Opcjnalnie-Pełnmcnictw dla sby reprezentującej w niniejszym pstępwaniu Wyknawcę lub pełnmcnictw dla sby lub pdmitu

7 reprezentująceg kilku Wyknawców składających fertę wspólną, Opcjnalnie - pisemne zbwiązanie pdmitów d ddania Wyknawcy d dyspzycji niezbędnych zasbów na ptrzeby wyknania zamówienia. Zaleca się aby zbwiązanie zawierał: 1) zakres dstępnych wyknawcy zasbów inneg pdmitu, 2) spsób wykrzystania zasbów inneg pdmitu, przez wyknawcę, przy wyknywaniu zamówienia, 3) charakter stsunku, jaki będzie łączył wyknawcę z innym pdmitem, 4) zakres i kresu udziału inneg pdmitu przy wyknywaniu zamówienia. Kpia ptwierdzenia wniesienia wadium - dkument zalecany d załączenia SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1 - Cena Przeprwadzenie prezentacji wyników w frmie 8-gdzinneg szklenia p każdym wyknanym audycie - 4 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Zgdnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dpuszcza mżliwść dknania następującej zmiany umwy: - zmiany wynagrdzenia Wyknawcy w przypadku bniżenia lub pdwyższenia stawki pdatku VAT na skutek zmiany bwiązujących przepisów. Płatnść będzie się dbywać z uwzględnieniem stawki VAT bwiązującej w dniu wystawienia faktury. - Zmiany w przedmicie umwy. Zamawiający zastrzega sbie mżliwść wymiany dwlneg systemu pdlegająceg danemu audytwi na system pdbnej złżnści funkcjnalnej. Dtyczy t zamówienia pdstawweg raz zamówienia bjęteg prawem pcji. Zarówn wnisek zamawiająceg zmianę systemu pdlegającemu audytwi jaki zgda wyknawcy na dknanie zamiany muszą być sprządzne w frmie pisemnej. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

8 IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Plitechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny skrzydł B pk. 212, ul. G. Narutwicza 11/12, Gdańsk. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 11:00, miejsce: Plitechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny skrzydł B pk. 212, ul. G. Narutwicza 11/12, Gdańsk. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Piaski: Dstawa fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg Numer głszenia: 255664-2011; data zamieszczenia: 23.08.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Dstawa dzieży zimwej dla służb ratwnictwa medyczneg Numer głszenia: 124766-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Dstawa prgramwania dla Państwwej WyŜszej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa urządzeń 3 D : skaner, drukarka dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 206021-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo