FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO Krystian Gembala, Tomasz Piesiur Wprowadzenie Pod pojęciem audyt naleŝy rozumieć kontrolę. Wcześniej z audytem kojarzone było tylko badanie ksiąg rachunkowych pod względem prawdziwości i rzetelności ich prowadzenia. Rozwijając, było to badanie sprawozdania finansowego organizacji gospodarczej. Badanie takie było wykonywane przez biegłego rewidenta na zlecenie i miało na celu zbadanie zgodności sprawozdania z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznym prawem np. statutem badanej spółki. Celem była równieŝ ocena: prawidłowości i rzetelności zawartych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym; przedstawionej sytuacji majątkowej i finansowej firmy oraz ocena moŝliwych zagroŝeń. Istnieje wiele określeń audytu. Audyt to specyficzna działalność o charakterze zapewniającym lub zgodnym z terminologią biegłych rewidentów poświadczającym. Zadaniem audytu jest zapewnienie (dostarczenie zapewnienia), Ŝe system kontroli spełnia określone wymagania. W zaleŝności od typu audytu, zbiór wymagań moŝe być róŝny i dotyczyć np. zgodności z regulacjami, wiary-

2 godności sprawozdań finansowych, kontroli nad poziomem ryzyka operacyjnego itp. [MiFo]. Audyt oznacza procedurę oceny bilansu pojedynczego obiektu, systemu dystrybucji określonego nośnika czy przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem zauwaŝonych nieprawidłowości czy nieefektywności w zakresie uŝytkowania. Jest porównaniem stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym lub zalecanym. Audytem moŝna objąć praktycznie wszystko, począwszy od finansów poprzez systemy prawne, produkcyjne po systemy informatyczne i działania operacyjne. Stąd teŝ jest wiele kryteriów podziału audytu [Geśu]. Pierwszy podział jest nierozerwalnie związany z osobami przeprowadzającymi audyt audytorami. Audytorzy mogą być pracownikami organizacji, w której dokonywane ma być badanie kontrolne albo być osobami z zewnątrz, zatrudnionymi w firmach oferujących usługi audytorskie. W zakresie kontroli wewnętrznej dany podmiot kontrolowany jest przez własnych pracowników. Odpowiednio kontrola zewnętrzna wykonywana jest przez osoby spoza kontrolowanego podmiotu. Stąd ze względu na sposób przeprowadzania audytu, wprowadzono pojęcie audytu wewnętrznego i zewnętrznego (rys. 1). Audyt wewnętrzny zewnętrzny Rys 1. Podział audytu ze względu na sposób jego przeprowadzenia Źródło: Opracowanie własne.

3 W odróŝnieniu od typowej kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzny ma zapobiec powstawaniu róŝnego rodzaju ryzyk. Nie ma się on jedynie ograniczyć do porównania stanu faktycznego ze stanem poŝądanym, ale ma równieŝ rekomendować działania zmierzające do poprawienia funkcjonowania badanej działalności czy systemu. W wielkich organizacjach przeprowadzaniem audytu wewnętrznego zajmuje się najczęściej wyodrębniona organizacyjnie grupa ludzi. W jednostkach sektora finansów publicznych występuje obowiązek posiadania organizacyjnej komórki, w której zatrudnieni są pracownicy zajmujący się audytem. Mówi o tym ustawa - Kontrola finansów i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. (Dz. U. Nr 15 z 2003r). Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego pochodzi z dnia 24 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 112, poz. 765). Audyt zewnętrzny, przeprowadzany jest w organizacji, na podstawie zlecenia jego wykonania innej firmie zajmującej się audytami. Osoby przeprowadzające taki audyt mają wiedzę, doświadczenie i posiadają licencję do przeprowadzania audytu. Usługi wykonywane przez audytorów odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a audytorem. Najliczniejszą grupę, audytorów zewnętrznych, stanowią biegli rewidenci, których ustawa zobowiązuje do świadczenia usług w ramach spółek biegłych rewidentów. W odróŝnieniu od audytorów wewnętrznych, audytorzy zewnętrzni mogą wydać certyfikat po przeprowadzeniu audytu. W przypadku zatrudniania audytora zewnętrznego moŝe pojawić się problem etyczny łączenie usług doradczych i audytowych. Jako osoba całkowicie obiektywna, audytor zewnętrzny ma obowiązek rzetelnie przeprowa-

4 dzić audyt, nawet jeśli po jego wykonaniu firmie miałyby grozić konsekwencje prawne z tytułu np. posiadania nielegalnego oprogramowania. Innym podziałem audytów jest podział ze względu na przedmiot audytowania. I tu wyróŝniamy (rys. 2) : audyt finansowy; audyt operacyjny; audyt informatyczny. AUDYT AUDYT FINANSOWY AUDYT OPEERACYJNY AUDYT INFORMATYCZNY AUDYT JAKOŚCI AUDYT ENERGETYCZNY Inne Rys 2. Przedmiotowy podział audytu Źródło: Opracowanie własne Audyt finansowy Audyt finansowy to sprawdzanie poprawności sprawozdań finansowych. Istotą takiego badania jest uzyskanie dowodów do oceny, czy księgi rachunkowe są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację badanego podmiotu oraz obrazuje jej rentowność.

5 Sprawdzeniu podlegają nie tylko dane liczbowe, zawarte w sprawozdaniach, ale równieŝ zawarte w nich dane tekstowe. Audyt operacyjny W centrum zainteresowania audytu operacyjnego jest ogólne działanie przedsiębiorstwa. Jego głównym ocenom, podlegają dwa kryteria działalności efektywność i skuteczność (rys. 3). Ocena efektywności działania, skupia się na ocenie wykorzystywania przez przedsiębiorstwo zasobów przy osiąganiu celów, natomiast ocena skuteczności skupia się na ocenie ilości i jakości osiągniętych celów. Audytowi operacyjnemu moŝe np. podlegać system operacyjny przedsiębiorstwa na ile zapewnia on osiąganie celów jakości i wydajności. Audyt operacyjny efektywność skuteczność Rys 3. Kryteria działalności audytu operacyjnego Źródło: Opracowanie własne Audyt informatyczny Kolejnym rodzajem audytu, ze względu na przedmiot, jest audyt informatyczny. Zakres przedmiotowy dla audytu informatycznego, jako samodzielnego przedsięwzięcia, jest bardzo szeroki od oceny zarządzania bezpieczeństwem pojedynczego systemu operacyjnego do oceny zarzą-

6 dzania bezpieczeństwem systemów informatycznych w skali całej firmy, ale naleŝy tu podkreślić, Ŝe audyt systemów informatycznych zajmuje się nie tylko bezpieczeństwem. Jest to sposób uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych. [Kory] Audyt informatyczny pozwala zoptymalizować zakupy i umoŝliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie - zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Audyt informatyczny moŝe być traktowany jako samodzielne przedsięwzięcie lub jako element pomocniczy audytu finansowego lub operacyjnego. Na przykładowy zakres audytu wewnętrznego moŝe składać się: analiza architektury sieci i moŝliwych dróg do systemów; testy istniejących zabezpieczeń sprzętowych (hardware owych); sprawdzenie bezpieczeństwa systemów backupu; ochrona współdzielonych zasobów systemowych; sprawdzenie skuteczności działania systemów antywirusowych; uwierzytelnianie i autoryzację haseł uŝytkowników; kontrola dostępu przed dostępem uŝytkowników nieuprawnionych; analiza zabezpieczeń programowych (software owych); skanowanie systemu w celu oceny jego szczelności; testy bezpieczeństwa serwera WWW; testy systemu obsługi poczty; testy pozostałych dostępnych usług; identyfikacja i analiza zagroŝeń. Na przykładowy zakres audytu zewnętrznego mogą składać się:

7 testy Penetracyjne Sieci Informatycznych; analiza zabezpieczeń software owych; testy systemu firewall; testy bezpieczeństwa serwera WWW; testy systemu obsługi poczty i pozostałych dostępnych usług; analiza bezpieczeństwa DNS; analiza architektury sieci i moŝliwych dróg dostępu do systemów. Dalszy przedmiotowy podział audytu informatycznego obejmuje [MiFo]: zarządzania projektem lub projektami; zarządzania ryzykiem informatycznym; zarządzania jakością; zarządzania umowami zewnętrznymi i wewnętrznymi itp. Inne formy audytu rozróŝnia się ze względu na cel i tu występuje: audyt efektywności; audyt bezpieczeństwa; audyt zgodności; audyt rzetelności; audyt polityki informatycznej i procedur. Kluczowym, istotnym podziałem audytu informatycznego jest rozróŝnienie podmiotu audytu. Mamy wówczas do czynienia z: audytem sprzętu, audytem oprogramowania, audytem legalności (legalna firma).

8 Audyt sprzętu Najczęściej przeprowadzaną przez firmę kontrolą posiadanych zasobów jest "spis z natury. Operacja taka jest czasochłonna i chociaŝ uwzględnia równieŝ spis komputerów, to z informatycznego punktu widzenia zebrane informacje są zazwyczaj mało przydatne. Wyniki inwentaryzacji wykorzystywane są zazwyczaj wyłącznie do weryfikacji stanu środków trwałych i nie uwzględniają szczegółowych informacji o konfiguracji komputerów. Rzadko równieŝ wyniki inwentaryzacji przechowywane są w formie elektronicznej umoŝliwiającej elastyczne tworzenie raportów grupujących komputery według róŝnych kryteriów. Przeprowadzenie audytu sprzętu komputerowego przynosi odpowiedzi na pytania stawiane w związku ze stanem i konfiguracją zasobów sprzętowych. Rezultaty przeprowadzenia takiego audytu, są bardzo przydatne dla administratorów systemów komputerowych do bieŝącej administracji zasobami, oraz opracowywania polityki zakupów i modernizacji sprzętu komputerowego. Dzięki elektronicznej formie wyników przeprowadzonego audytu moŝna szybko i łatwo generować praktycznie dowolne zestawienia. Raporty, szczególnie te regularnie aktualizowane, umoŝliwią takŝe administratorowi śledzenie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów, co ułatwia wystawienie diagnozy w przypadku ewentualnych problemów i przywrócenie stanowiska do normalnej pracy. Przykładowe pytania, na które powinny odpowiadać wyniki przeprowadzonego audytu sprzętowego to: czy konkretny komputer znajduje się w firmie? jaka jest konfiguracja poszczególnych stacji roboczych? jakie dodatkowe komponenty są w komputerze zainstalowane?

9 jaka jest przeciętna konfiguracja stacji roboczej w jednostce organizacyjnej (firmie)? które z komputerów w znaczący sposób odstają od przeciętnej (zarówno silniejsze jak znacznie słabsze sprzętowo konfiguracje? czy konfiguracja komputerów pokrywa się z ich konfiguracjami zakupu lub ostatnimi odnotowanymi modyfikacjami? Audyt oprogramowania Procedura przeprowadzenia tego audytu jest zbliŝona do metodologii wykonywania audytów sprzętu. Na kaŝdym komputerze uruchomiony zostaje specjalny skaner, który zbiera informacje o wszystkich plikach przechowywanych na lokalnych dyskach twardych. Następnie wynik takiej inwentaryzacji zapisywany zostaje w oddzielnym pliku. Wszystkie pliki z inwentaryzacjami porównywane są z bazą danych, która zawiera wzorce pakietów oprogramowania. UmoŜliwia to identyfikację aplikacji zainstalowanych na komputerach uŝytkowników na podstawie charakterystycznych kombinacji plików skatalogowanych podczas inwentaryzacji. W większości firm przed przeprowadzeniem audytu istnieje brak rzetelnej wiedzy, o tym jakie aplikacje i na których stacjach są wykorzystywane. Nawet w firmach, posiadających określone zasady instalacji oprogramowania, na komputerach uŝytkowników moŝna znaleźć aplikacje nie zarejestrowane przez dział informatyki. Szczególnie interesujące jest wyszukanie aplikacji niepoŝądanych, nie mających związku z charakterem wykonywanej pracy. Nierzadko część najsilniejszych komputerów w firmie wykorzystywana jest w rzeczywistości jako konsole do gier, a nie jako narzędzie pracy.

10 Audyt oprogramowania pozwala odpowiedzieć na pytania: które programy i ile pracuje na stacjach roboczych? MoŜe większość z nich nie jest potrzebna do wykonywania zadań i bezcelowo obciąŝa stacje robocze; które programy są najpopularniejsze? Odpowiedź ułatwi ustanowienie standardu w firmach, których uŝytkownicy wykorzystują edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne itp.; czy pracownicy wykorzystują swoje komputery do pracy, czy zabawy? Audyt moŝe wykazać, Ŝe część komputerów w firmie wykorzystywana jest jako konsole do gier; jakiego typu dane przechowywane są na stacjach roboczych uŝytkowników mimo, iŝ właściwą lokalizacją dla nich powinny być trudniej dostępne dla intruzów serwery? jak duŝa powierzchnia dysków lokalnych zajmowana jest przez pliki typu AVI, MP3 itp.? Posiadanie plików multimedialnych w wielu firmach nie jest zabronione, dyski twarde uŝytkowników często zapełniają się bezuŝytecznymi, z korporacyjnego punktu widzenia, danymi. Audyt legalności Z pojęciem audytu legalności nierozerwalnie łączy się pytanie: Czy moja firma uŝywa legalnego oprogramowania? Przeprowadzony wcześniej audyt oprogramowania pozwala stwierdzić, jakie oprogramowanie i w jakiej liczbie zainstalowane jest na firmowych komputerach. Audyt legalności polega na dokładnym sprawdzeniu, czy firma jest uprawniona do stosowania tego oprogramowania z prawnego punktu widzenia. Audyt

11 legalności jest operacją bardzo czasochłonną. Przede wszystkim naleŝy odnaleźć wszystkie licencje na oprogramowanie znajdujące się w firmie. Dopiero po zebraniu wszystkich licencji określa się ich typ i w zaleŝności od niego - najbardziej optymalny sposób liczenia oprogramowania. Po finalizacji audytu legalności przygotowywany jest dokładny raport, odpowiadający na wszystkie postawione wcześniej pytania. Przedstawia on m.in. informację, na które aplikacje firma posiada: zbyt małą liczbę licencji; w ogóle ich nie posiada; więcej licencji niŝ zainstalowanych w sieci aplikacji. Aby mówić o licencjach na oprogramowanie, naleŝy najpierw powiedzieć: czym w ogóle jest licencja; jakie są rodzaje licencji; jak jest zbudowana licencja; co wchodzi w skład dokumentacji licencyjnej. Taka wiedza pozwala uzmysłowić jak waŝne jest posiadanie, oryginalnej dokumentacji licencyjnej i jak odpowiednio, do potrzeb firmy, dobrać sposób licencjonowania oprogramowania. Procedura audytu informatycznego Procedura przeprowadzania audytu informatycznego polega na konfrontacji liczby licencji oprogramowania z rzeczywistą liczbą uŝywanego w firmie oprogramowania. Audyt nie dotyczy jedynie określenia stopnia tej zgodności. W trakcie audytu podejmuje się sugerować wizję pracy firmy przy pomocy juŝ pracującego oraz dostępnego oprogramowania.

12 Zaleca się jak maksymalizować wykorzystanie istniejących systemów, jak realizować ich rozbudowę oraz jak nadzorować praktyczne ich uŝytkowanie. Istnieją dwa rodzaje procedur przeprowadzania audytu informatycznego: audyt pełny audyt "na zasadzie próbki". Audyt pełny. Proces audytu pełnego obejmuje czynności uwidocznione poniŝej w procedurach od 1 do 6. Wykonanie pełnego audytu, umoŝliwia wystąpienie z wnioskiem o wydanie certyfikatu legalności do firmy Microsoft. Certyfikat ten zostanie, po weryfikacji wniosku, przyznany firmie audytowanej. Do przeprowadzenia audytu pełnego skłaniane są przedsiębiorstwa, które mogą mieć uzasadnione wątpliwości, co do posiadanych zasobów oprogramowania. Audyt "na zasadzie próbki". Procedura tego audytu ograniczona jest do procentowo określonej liczby komputerów pracujących w przedsiębiorstwie. Liczba komputerów, przeznaczonych do audytu próbnego, określana jest na podstawie zabranych informacji i wynosi od 10% do 30% całkowitej liczby komputerów. W audycie "na zasadzie próbki" wykonywane są czynności określone w punktach 1, 2, 4, 5, 6. Wynik audytu moŝe stanowić podstawę do wystąpienia do firmy Microsoft o wydanie certyfikatu. NaleŜy jednak wyraźnie stwierdzić, Ŝe wniosek ten moŝe być przez nią nie uwzględniony z przyczyn róŝnych; na przykład z nieposiadaniem przez firmę danych o zarejestrowanych produktach. Tego rodzaju audyt zalecany jest dla firm prowadzących dokumentację zarządzania licencja-

13 mi i mających wdroŝone mechanizmy bezpieczeństwa uŝytkowania oprogramowania. Procedury audytu 1. Informacje o firmie. Celem pierwszego etapu jest zebranie informacji związanych z przeprowadzanym audytem. Oprócz informacji związanych z zakresem działalności firmy, zebrane dane dotyczą: liczby i rodzajów komputerów pracujących w firmie (typy, rozmieszczenie), informacji o produktach firmy Microsoft, które są wykorzystywane przez pracowników, zestawienie na podstawie dokumentacji licencji na oprogramowanie, weryfikacja liczby licencji (ze względu na moŝliwe nieścisłości związane z róŝnego rodzaju dokumentami zakupu). 2. Obliczenie i oszacowanie próbki testowej. Celem tego etapu, jest oszacowanie "stopnia ryzyka" audytu, umoŝliwiającego wykonanie audytu próbnego. Audyt próbny ma na celu weryfikację punktu 1 audytu. Audyt próbny dotyczy ograniczonej liczby komputerów, obliczonej jako procent całkowitej liczby komputerów. Danymi wejściowymi są informacje z punktu 1 oraz ankieta dotycząca polityki zarządzania oprogramowaniem w firmie. 3. Inwentaryzacja i skanowanie komputerów. W etapie 3 następuje "przeskanowanie" wszystkich komputerów w firmie. Szacuje się, Ŝe w ciągu jednego dnia, w zaleŝności od warunków, zbadanych moŝe być od 20 do 30 komputerów.

14 4. Sporządzenie raportu i wyjaśnienia. W wyniku przeprowadzonego "skanowania" następuje sporządzenie raportu oraz w drodze konsultacji, wyjaśniane są wszelkie wątpliwości. 5. Ustalenie dalszego trybu postępowania. W zaleŝności od wyników uwidocznionych w raporcie Zleceniodawca wraz z audytorem określają ewentualne potrzeby i moŝliwości w sposobach zakupów licencji lub decydują o rozpoczęciu procesu finalizacji audytu. 6. Finalizacja audytu. Przesłanie do firmy Microsoft wyników audytu z wnioskiem o wydanie Certyfikatu. Podsumowanie Profesja audytu informatycznego, wraz ze wzrostem złoŝoności systemów informatycznych, powstała i rozwinęła się w Polsce pod koniec XX wieku. Podobnie jak w przypadku audytu finansowego, zaczęły powstawać komórki i firmy zajmujące się audytem informatycznym z uwagi na rosnące potrzeby informacyjne szczebla zarządzania. Chodziło o zapewnienie kontrolowanego, bez lub z zakładanym poziomem ryzyka, zarządzania systemami informatycznymi w małych, średnich i wielkich organizacjach. Istotnym zadaniem było przedstawienie umiejscowienia audytu informatycznego w procesie audytowania, wcześniej nie związanego z IT. W zakres audytu informatycznego wchodzą wszystkie systemy informatyczne i związane z nimi zasoby (budynki, okablowanie, systemy klimatyzacyjne i in. niezbędne do funkcjonowania systemów informatycznych) systemy bazodanowe, platformy systemowe, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, problemy związane z zarządzaniem

15 licencjami itp. WaŜne jest w jakim stopniu szczegółowości realizowane są funkcje związane z procesem zarządzania ryzykiem i jak wpływają one na proces zapewnienia bezpieczeństwa systemów. Literatura [MiFo] Mirosław Forystek CIA CISA Audyt informatyczny, Wyd. InfoAudit, Warszawa 2005 [Geśu] K. Gembala, P. śurowiec Audyt - narzędzie efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI SWO` p.red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice [Micr] Materiały szkoleniowe firmy Microsoft 2004r. - [StJu] B. Stefańska, M. Jurkiewicz Opracowanie Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.j. Toruń 2005 r. [Kory] J. Korytowski (wywiad) Audyt jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie organizacji. Źródło: Serwis egov.pl, [Taki] T. Kifner - Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji. Wyd. Helion Gliwice 1999 Informacje o autorach Dr Krystian Gembala Mgr Tomasz Piesiur Katedra Informatyki

16 Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/ ae.katowice.pl

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. Beata Hysa

AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. Beata Hysa AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI Beata Hysa 1. Wprowadzenie Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia audytu informatycznego oraz jego znaczenia w doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

MEHARI 2010. Przegląd. Styczeń 2010. Metody grup roboczych. Pytania i komentarze proszę umieszczać na stronie: http://mehari.info/

MEHARI 2010. Przegląd. Styczeń 2010. Metody grup roboczych. Pytania i komentarze proszę umieszczać na stronie: http://mehari.info/ MEHARI 2010 Przegląd Styczeń 2010 Metody grup roboczych Pytania i komentarze proszę umieszczać na stronie: http://mehari.info/ CLUB DE LA SECURITE DE L INFORMATION FRANÇAIS 11, rue de Mogador, 75009 PARIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta

Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta Ludosław Drelichowski, Hubert Zarzycki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta Wstęp

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Listopad 2011 Wstęp Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich Opracowanie stanowi część raportu o

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo