FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 FORMY AUDYTU INFORMATYCZNEGO Krystian Gembala, Tomasz Piesiur Wprowadzenie Pod pojęciem audyt naleŝy rozumieć kontrolę. Wcześniej z audytem kojarzone było tylko badanie ksiąg rachunkowych pod względem prawdziwości i rzetelności ich prowadzenia. Rozwijając, było to badanie sprawozdania finansowego organizacji gospodarczej. Badanie takie było wykonywane przez biegłego rewidenta na zlecenie i miało na celu zbadanie zgodności sprawozdania z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznym prawem np. statutem badanej spółki. Celem była równieŝ ocena: prawidłowości i rzetelności zawartych zdarzeń w sprawozdaniu finansowym; przedstawionej sytuacji majątkowej i finansowej firmy oraz ocena moŝliwych zagroŝeń. Istnieje wiele określeń audytu. Audyt to specyficzna działalność o charakterze zapewniającym lub zgodnym z terminologią biegłych rewidentów poświadczającym. Zadaniem audytu jest zapewnienie (dostarczenie zapewnienia), Ŝe system kontroli spełnia określone wymagania. W zaleŝności od typu audytu, zbiór wymagań moŝe być róŝny i dotyczyć np. zgodności z regulacjami, wiary-

2 godności sprawozdań finansowych, kontroli nad poziomem ryzyka operacyjnego itp. [MiFo]. Audyt oznacza procedurę oceny bilansu pojedynczego obiektu, systemu dystrybucji określonego nośnika czy przedsiębiorstwa jako całości, ze wskazaniem zauwaŝonych nieprawidłowości czy nieefektywności w zakresie uŝytkowania. Jest porównaniem stanu rzeczywistego ze stanem oczekiwanym lub zalecanym. Audytem moŝna objąć praktycznie wszystko, począwszy od finansów poprzez systemy prawne, produkcyjne po systemy informatyczne i działania operacyjne. Stąd teŝ jest wiele kryteriów podziału audytu [Geśu]. Pierwszy podział jest nierozerwalnie związany z osobami przeprowadzającymi audyt audytorami. Audytorzy mogą być pracownikami organizacji, w której dokonywane ma być badanie kontrolne albo być osobami z zewnątrz, zatrudnionymi w firmach oferujących usługi audytorskie. W zakresie kontroli wewnętrznej dany podmiot kontrolowany jest przez własnych pracowników. Odpowiednio kontrola zewnętrzna wykonywana jest przez osoby spoza kontrolowanego podmiotu. Stąd ze względu na sposób przeprowadzania audytu, wprowadzono pojęcie audytu wewnętrznego i zewnętrznego (rys. 1). Audyt wewnętrzny zewnętrzny Rys 1. Podział audytu ze względu na sposób jego przeprowadzenia Źródło: Opracowanie własne.

3 W odróŝnieniu od typowej kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzny ma zapobiec powstawaniu róŝnego rodzaju ryzyk. Nie ma się on jedynie ograniczyć do porównania stanu faktycznego ze stanem poŝądanym, ale ma równieŝ rekomendować działania zmierzające do poprawienia funkcjonowania badanej działalności czy systemu. W wielkich organizacjach przeprowadzaniem audytu wewnętrznego zajmuje się najczęściej wyodrębniona organizacyjnie grupa ludzi. W jednostkach sektora finansów publicznych występuje obowiązek posiadania organizacyjnej komórki, w której zatrudnieni są pracownicy zajmujący się audytem. Mówi o tym ustawa - Kontrola finansów i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. (Dz. U. Nr 15 z 2003r). Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego pochodzi z dnia 24 czerwca 2006r. (Dz.U. Nr 112, poz. 765). Audyt zewnętrzny, przeprowadzany jest w organizacji, na podstawie zlecenia jego wykonania innej firmie zajmującej się audytami. Osoby przeprowadzające taki audyt mają wiedzę, doświadczenie i posiadają licencję do przeprowadzania audytu. Usługi wykonywane przez audytorów odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a audytorem. Najliczniejszą grupę, audytorów zewnętrznych, stanowią biegli rewidenci, których ustawa zobowiązuje do świadczenia usług w ramach spółek biegłych rewidentów. W odróŝnieniu od audytorów wewnętrznych, audytorzy zewnętrzni mogą wydać certyfikat po przeprowadzeniu audytu. W przypadku zatrudniania audytora zewnętrznego moŝe pojawić się problem etyczny łączenie usług doradczych i audytowych. Jako osoba całkowicie obiektywna, audytor zewnętrzny ma obowiązek rzetelnie przeprowa-

4 dzić audyt, nawet jeśli po jego wykonaniu firmie miałyby grozić konsekwencje prawne z tytułu np. posiadania nielegalnego oprogramowania. Innym podziałem audytów jest podział ze względu na przedmiot audytowania. I tu wyróŝniamy (rys. 2) : audyt finansowy; audyt operacyjny; audyt informatyczny. AUDYT AUDYT FINANSOWY AUDYT OPEERACYJNY AUDYT INFORMATYCZNY AUDYT JAKOŚCI AUDYT ENERGETYCZNY Inne Rys 2. Przedmiotowy podział audytu Źródło: Opracowanie własne Audyt finansowy Audyt finansowy to sprawdzanie poprawności sprawozdań finansowych. Istotą takiego badania jest uzyskanie dowodów do oceny, czy księgi rachunkowe są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację badanego podmiotu oraz obrazuje jej rentowność.

5 Sprawdzeniu podlegają nie tylko dane liczbowe, zawarte w sprawozdaniach, ale równieŝ zawarte w nich dane tekstowe. Audyt operacyjny W centrum zainteresowania audytu operacyjnego jest ogólne działanie przedsiębiorstwa. Jego głównym ocenom, podlegają dwa kryteria działalności efektywność i skuteczność (rys. 3). Ocena efektywności działania, skupia się na ocenie wykorzystywania przez przedsiębiorstwo zasobów przy osiąganiu celów, natomiast ocena skuteczności skupia się na ocenie ilości i jakości osiągniętych celów. Audytowi operacyjnemu moŝe np. podlegać system operacyjny przedsiębiorstwa na ile zapewnia on osiąganie celów jakości i wydajności. Audyt operacyjny efektywność skuteczność Rys 3. Kryteria działalności audytu operacyjnego Źródło: Opracowanie własne Audyt informatyczny Kolejnym rodzajem audytu, ze względu na przedmiot, jest audyt informatyczny. Zakres przedmiotowy dla audytu informatycznego, jako samodzielnego przedsięwzięcia, jest bardzo szeroki od oceny zarządzania bezpieczeństwem pojedynczego systemu operacyjnego do oceny zarzą-

6 dzania bezpieczeństwem systemów informatycznych w skali całej firmy, ale naleŝy tu podkreślić, Ŝe audyt systemów informatycznych zajmuje się nie tylko bezpieczeństwem. Jest to sposób uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych. [Kory] Audyt informatyczny pozwala zoptymalizować zakupy i umoŝliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie - zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Audyt informatyczny moŝe być traktowany jako samodzielne przedsięwzięcie lub jako element pomocniczy audytu finansowego lub operacyjnego. Na przykładowy zakres audytu wewnętrznego moŝe składać się: analiza architektury sieci i moŝliwych dróg do systemów; testy istniejących zabezpieczeń sprzętowych (hardware owych); sprawdzenie bezpieczeństwa systemów backupu; ochrona współdzielonych zasobów systemowych; sprawdzenie skuteczności działania systemów antywirusowych; uwierzytelnianie i autoryzację haseł uŝytkowników; kontrola dostępu przed dostępem uŝytkowników nieuprawnionych; analiza zabezpieczeń programowych (software owych); skanowanie systemu w celu oceny jego szczelności; testy bezpieczeństwa serwera WWW; testy systemu obsługi poczty; testy pozostałych dostępnych usług; identyfikacja i analiza zagroŝeń. Na przykładowy zakres audytu zewnętrznego mogą składać się:

7 testy Penetracyjne Sieci Informatycznych; analiza zabezpieczeń software owych; testy systemu firewall; testy bezpieczeństwa serwera WWW; testy systemu obsługi poczty i pozostałych dostępnych usług; analiza bezpieczeństwa DNS; analiza architektury sieci i moŝliwych dróg dostępu do systemów. Dalszy przedmiotowy podział audytu informatycznego obejmuje [MiFo]: zarządzania projektem lub projektami; zarządzania ryzykiem informatycznym; zarządzania jakością; zarządzania umowami zewnętrznymi i wewnętrznymi itp. Inne formy audytu rozróŝnia się ze względu na cel i tu występuje: audyt efektywności; audyt bezpieczeństwa; audyt zgodności; audyt rzetelności; audyt polityki informatycznej i procedur. Kluczowym, istotnym podziałem audytu informatycznego jest rozróŝnienie podmiotu audytu. Mamy wówczas do czynienia z: audytem sprzętu, audytem oprogramowania, audytem legalności (legalna firma).

8 Audyt sprzętu Najczęściej przeprowadzaną przez firmę kontrolą posiadanych zasobów jest "spis z natury. Operacja taka jest czasochłonna i chociaŝ uwzględnia równieŝ spis komputerów, to z informatycznego punktu widzenia zebrane informacje są zazwyczaj mało przydatne. Wyniki inwentaryzacji wykorzystywane są zazwyczaj wyłącznie do weryfikacji stanu środków trwałych i nie uwzględniają szczegółowych informacji o konfiguracji komputerów. Rzadko równieŝ wyniki inwentaryzacji przechowywane są w formie elektronicznej umoŝliwiającej elastyczne tworzenie raportów grupujących komputery według róŝnych kryteriów. Przeprowadzenie audytu sprzętu komputerowego przynosi odpowiedzi na pytania stawiane w związku ze stanem i konfiguracją zasobów sprzętowych. Rezultaty przeprowadzenia takiego audytu, są bardzo przydatne dla administratorów systemów komputerowych do bieŝącej administracji zasobami, oraz opracowywania polityki zakupów i modernizacji sprzętu komputerowego. Dzięki elektronicznej formie wyników przeprowadzonego audytu moŝna szybko i łatwo generować praktycznie dowolne zestawienia. Raporty, szczególnie te regularnie aktualizowane, umoŝliwią takŝe administratorowi śledzenie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów, co ułatwia wystawienie diagnozy w przypadku ewentualnych problemów i przywrócenie stanowiska do normalnej pracy. Przykładowe pytania, na które powinny odpowiadać wyniki przeprowadzonego audytu sprzętowego to: czy konkretny komputer znajduje się w firmie? jaka jest konfiguracja poszczególnych stacji roboczych? jakie dodatkowe komponenty są w komputerze zainstalowane?

9 jaka jest przeciętna konfiguracja stacji roboczej w jednostce organizacyjnej (firmie)? które z komputerów w znaczący sposób odstają od przeciętnej (zarówno silniejsze jak znacznie słabsze sprzętowo konfiguracje? czy konfiguracja komputerów pokrywa się z ich konfiguracjami zakupu lub ostatnimi odnotowanymi modyfikacjami? Audyt oprogramowania Procedura przeprowadzenia tego audytu jest zbliŝona do metodologii wykonywania audytów sprzętu. Na kaŝdym komputerze uruchomiony zostaje specjalny skaner, który zbiera informacje o wszystkich plikach przechowywanych na lokalnych dyskach twardych. Następnie wynik takiej inwentaryzacji zapisywany zostaje w oddzielnym pliku. Wszystkie pliki z inwentaryzacjami porównywane są z bazą danych, która zawiera wzorce pakietów oprogramowania. UmoŜliwia to identyfikację aplikacji zainstalowanych na komputerach uŝytkowników na podstawie charakterystycznych kombinacji plików skatalogowanych podczas inwentaryzacji. W większości firm przed przeprowadzeniem audytu istnieje brak rzetelnej wiedzy, o tym jakie aplikacje i na których stacjach są wykorzystywane. Nawet w firmach, posiadających określone zasady instalacji oprogramowania, na komputerach uŝytkowników moŝna znaleźć aplikacje nie zarejestrowane przez dział informatyki. Szczególnie interesujące jest wyszukanie aplikacji niepoŝądanych, nie mających związku z charakterem wykonywanej pracy. Nierzadko część najsilniejszych komputerów w firmie wykorzystywana jest w rzeczywistości jako konsole do gier, a nie jako narzędzie pracy.

10 Audyt oprogramowania pozwala odpowiedzieć na pytania: które programy i ile pracuje na stacjach roboczych? MoŜe większość z nich nie jest potrzebna do wykonywania zadań i bezcelowo obciąŝa stacje robocze; które programy są najpopularniejsze? Odpowiedź ułatwi ustanowienie standardu w firmach, których uŝytkownicy wykorzystują edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne itp.; czy pracownicy wykorzystują swoje komputery do pracy, czy zabawy? Audyt moŝe wykazać, Ŝe część komputerów w firmie wykorzystywana jest jako konsole do gier; jakiego typu dane przechowywane są na stacjach roboczych uŝytkowników mimo, iŝ właściwą lokalizacją dla nich powinny być trudniej dostępne dla intruzów serwery? jak duŝa powierzchnia dysków lokalnych zajmowana jest przez pliki typu AVI, MP3 itp.? Posiadanie plików multimedialnych w wielu firmach nie jest zabronione, dyski twarde uŝytkowników często zapełniają się bezuŝytecznymi, z korporacyjnego punktu widzenia, danymi. Audyt legalności Z pojęciem audytu legalności nierozerwalnie łączy się pytanie: Czy moja firma uŝywa legalnego oprogramowania? Przeprowadzony wcześniej audyt oprogramowania pozwala stwierdzić, jakie oprogramowanie i w jakiej liczbie zainstalowane jest na firmowych komputerach. Audyt legalności polega na dokładnym sprawdzeniu, czy firma jest uprawniona do stosowania tego oprogramowania z prawnego punktu widzenia. Audyt

11 legalności jest operacją bardzo czasochłonną. Przede wszystkim naleŝy odnaleźć wszystkie licencje na oprogramowanie znajdujące się w firmie. Dopiero po zebraniu wszystkich licencji określa się ich typ i w zaleŝności od niego - najbardziej optymalny sposób liczenia oprogramowania. Po finalizacji audytu legalności przygotowywany jest dokładny raport, odpowiadający na wszystkie postawione wcześniej pytania. Przedstawia on m.in. informację, na które aplikacje firma posiada: zbyt małą liczbę licencji; w ogóle ich nie posiada; więcej licencji niŝ zainstalowanych w sieci aplikacji. Aby mówić o licencjach na oprogramowanie, naleŝy najpierw powiedzieć: czym w ogóle jest licencja; jakie są rodzaje licencji; jak jest zbudowana licencja; co wchodzi w skład dokumentacji licencyjnej. Taka wiedza pozwala uzmysłowić jak waŝne jest posiadanie, oryginalnej dokumentacji licencyjnej i jak odpowiednio, do potrzeb firmy, dobrać sposób licencjonowania oprogramowania. Procedura audytu informatycznego Procedura przeprowadzania audytu informatycznego polega na konfrontacji liczby licencji oprogramowania z rzeczywistą liczbą uŝywanego w firmie oprogramowania. Audyt nie dotyczy jedynie określenia stopnia tej zgodności. W trakcie audytu podejmuje się sugerować wizję pracy firmy przy pomocy juŝ pracującego oraz dostępnego oprogramowania.

12 Zaleca się jak maksymalizować wykorzystanie istniejących systemów, jak realizować ich rozbudowę oraz jak nadzorować praktyczne ich uŝytkowanie. Istnieją dwa rodzaje procedur przeprowadzania audytu informatycznego: audyt pełny audyt "na zasadzie próbki". Audyt pełny. Proces audytu pełnego obejmuje czynności uwidocznione poniŝej w procedurach od 1 do 6. Wykonanie pełnego audytu, umoŝliwia wystąpienie z wnioskiem o wydanie certyfikatu legalności do firmy Microsoft. Certyfikat ten zostanie, po weryfikacji wniosku, przyznany firmie audytowanej. Do przeprowadzenia audytu pełnego skłaniane są przedsiębiorstwa, które mogą mieć uzasadnione wątpliwości, co do posiadanych zasobów oprogramowania. Audyt "na zasadzie próbki". Procedura tego audytu ograniczona jest do procentowo określonej liczby komputerów pracujących w przedsiębiorstwie. Liczba komputerów, przeznaczonych do audytu próbnego, określana jest na podstawie zabranych informacji i wynosi od 10% do 30% całkowitej liczby komputerów. W audycie "na zasadzie próbki" wykonywane są czynności określone w punktach 1, 2, 4, 5, 6. Wynik audytu moŝe stanowić podstawę do wystąpienia do firmy Microsoft o wydanie certyfikatu. NaleŜy jednak wyraźnie stwierdzić, Ŝe wniosek ten moŝe być przez nią nie uwzględniony z przyczyn róŝnych; na przykład z nieposiadaniem przez firmę danych o zarejestrowanych produktach. Tego rodzaju audyt zalecany jest dla firm prowadzących dokumentację zarządzania licencja-

13 mi i mających wdroŝone mechanizmy bezpieczeństwa uŝytkowania oprogramowania. Procedury audytu 1. Informacje o firmie. Celem pierwszego etapu jest zebranie informacji związanych z przeprowadzanym audytem. Oprócz informacji związanych z zakresem działalności firmy, zebrane dane dotyczą: liczby i rodzajów komputerów pracujących w firmie (typy, rozmieszczenie), informacji o produktach firmy Microsoft, które są wykorzystywane przez pracowników, zestawienie na podstawie dokumentacji licencji na oprogramowanie, weryfikacja liczby licencji (ze względu na moŝliwe nieścisłości związane z róŝnego rodzaju dokumentami zakupu). 2. Obliczenie i oszacowanie próbki testowej. Celem tego etapu, jest oszacowanie "stopnia ryzyka" audytu, umoŝliwiającego wykonanie audytu próbnego. Audyt próbny ma na celu weryfikację punktu 1 audytu. Audyt próbny dotyczy ograniczonej liczby komputerów, obliczonej jako procent całkowitej liczby komputerów. Danymi wejściowymi są informacje z punktu 1 oraz ankieta dotycząca polityki zarządzania oprogramowaniem w firmie. 3. Inwentaryzacja i skanowanie komputerów. W etapie 3 następuje "przeskanowanie" wszystkich komputerów w firmie. Szacuje się, Ŝe w ciągu jednego dnia, w zaleŝności od warunków, zbadanych moŝe być od 20 do 30 komputerów.

14 4. Sporządzenie raportu i wyjaśnienia. W wyniku przeprowadzonego "skanowania" następuje sporządzenie raportu oraz w drodze konsultacji, wyjaśniane są wszelkie wątpliwości. 5. Ustalenie dalszego trybu postępowania. W zaleŝności od wyników uwidocznionych w raporcie Zleceniodawca wraz z audytorem określają ewentualne potrzeby i moŝliwości w sposobach zakupów licencji lub decydują o rozpoczęciu procesu finalizacji audytu. 6. Finalizacja audytu. Przesłanie do firmy Microsoft wyników audytu z wnioskiem o wydanie Certyfikatu. Podsumowanie Profesja audytu informatycznego, wraz ze wzrostem złoŝoności systemów informatycznych, powstała i rozwinęła się w Polsce pod koniec XX wieku. Podobnie jak w przypadku audytu finansowego, zaczęły powstawać komórki i firmy zajmujące się audytem informatycznym z uwagi na rosnące potrzeby informacyjne szczebla zarządzania. Chodziło o zapewnienie kontrolowanego, bez lub z zakładanym poziomem ryzyka, zarządzania systemami informatycznymi w małych, średnich i wielkich organizacjach. Istotnym zadaniem było przedstawienie umiejscowienia audytu informatycznego w procesie audytowania, wcześniej nie związanego z IT. W zakres audytu informatycznego wchodzą wszystkie systemy informatyczne i związane z nimi zasoby (budynki, okablowanie, systemy klimatyzacyjne i in. niezbędne do funkcjonowania systemów informatycznych) systemy bazodanowe, platformy systemowe, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, problemy związane z zarządzaniem

15 licencjami itp. WaŜne jest w jakim stopniu szczegółowości realizowane są funkcje związane z procesem zarządzania ryzykiem i jak wpływają one na proces zapewnienia bezpieczeństwa systemów. Literatura [MiFo] Mirosław Forystek CIA CISA Audyt informatyczny, Wyd. InfoAudit, Warszawa 2005 [Geśu] K. Gembala, P. śurowiec Audyt - narzędzie efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI SWO` p.red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice [Micr] Materiały szkoleniowe firmy Microsoft 2004r. - [StJu] B. Stefańska, M. Jurkiewicz Opracowanie Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.j. Toruń 2005 r. [Kory] J. Korytowski (wywiad) Audyt jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie organizacji. Źródło: Serwis egov.pl, [Taki] T. Kifner - Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji. Wyd. Helion Gliwice 1999 Informacje o autorach Dr Krystian Gembala Mgr Tomasz Piesiur Katedra Informatyki

16 Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/ ae.katowice.pl

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: OI/025/052/2011 Katowice, dn. 13.06.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na: Przeprowadzenie w

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Moduł 6. Dokumentacja techniczna stanowiska komputerowego

Moduł 6. Dokumentacja techniczna stanowiska komputerowego Moduł 6 Dokumentacja techniczna stanowiska komputerowego 1. Rodzaje i funkcje dokumentacji stanowiska komputerowego 2. Audyt informatyczny 3. Procedury dotyczące ochrony danych osobowych w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa

Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro. Audyt bezpieczeństwa Wybawi się od niebezpieczeństwa jedynie ten, kto czuwa także gdy czuje się bezpieczny Publiusz Siro Audyt bezpieczeństwa Definicja Audyt systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

AUDYT - NARZĘDZIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI

AUDYT - NARZĘDZIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI AUDYT - NARZĘDZIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI Streszczenie Krystian Gembala Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna Katowice gembala@ae.katowice.pl Piotr śurowiec Biuro Usług Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. 1. 2. 3. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA INFORMACJI, AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO, AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny audit z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do kontroli z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Samodzielny audit z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do kontroli z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Samodzielny audit z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowanie do kontroli z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wykładowca mgr prawa i mgr inż. elektronik Wacław Zimny audyt

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Umowa Nr Zawarta w dniu.. roku w..., pomiędzy............ zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:......... a firmą Netword z siedzibą w Poznaniu zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

I. Forma organizacyjno - prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania.

I. Forma organizacyjno - prawna, struktura własnościowa i struktura zarządzania. Katowice, 31 marca 2010 rok Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: ul. Kłodnicka 9c 40-703 Katowice SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA za 2009 rok wg

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Instrukcja przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Instrukcja przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Podstawowe informacje na temat kontroli zarządczej... 1 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

oceny kontroli zarządczej

oceny kontroli zarządczej Audyt wewnętrzny jako źródło oceny kontroli zarządczej w jednostce Monika Kos radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwo Finansów 1 Plan prezentacji Dlaczego naleŝy systematycznie oceniać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku

Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku Zarządzenie nr 155/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie HANDIKAP AUDYT ul. Bieniewicka 2B/18 01-631 Warszawa www.handikap-audyt.pl tel. 22-292 31 00; fax 22-490-56-00 e-mail: audyt@handikap-audyt.pl SPRAWOZDANIE z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zadania zapewniającego

Sprawozdanie z zadania zapewniającego Numer sprawy: Numer dokumentu roboczego: Sprawozdanie z zadania zapewniającego Rozdział 1 Wprowadzenie 1. Temat zadania zapewniającego 2. Numer zadania zapewniającego 3. Podstawa przeprowadzenia zadania

Bardziej szczegółowo

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Praca zbiorowa pod redakcją Anny Kostur Wydanie drugie poprawione Katowice 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 Rozdział 1 AUDYT W

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Podejście procesowe do audytów PKJPA Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Agenda 1. Wprowadzenie do nowej formuły audytu 2. Struktura i sposób tworzenia dokumentacji Struktura dokumentacji, poziomy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji. W dniu 1 maja 2008 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Dlaczego korzystanie z infrastruktur teleinformatycznych jest niebezpieczne? Czy

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BDG.V.2511.28.2015.GK Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl

Audyt oprogramowania. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Audyt oprogramowania Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl http://bzyczek.kis.p.lodz.pl Cel audytu Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie uporządkowaniu i

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Skuteczna polityka zarządzania oprogramowaniem. Sebastian Strzech Dyrektor Zarządzający

Skuteczna polityka zarządzania oprogramowaniem. Sebastian Strzech Dyrektor Zarządzający Skuteczna polityka zarządzania oprogramowaniem Sebastian Strzech Dyrektor Zarządzający Nasze kompetencje i doświadczenie Zaufało nam już setki klientów Oferta Zarządzanie Oprogramowaniem (SAM): SAM (Software

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników

III. Lista prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego wynikających z zadania i załączników Egzamin próbny nr 1 Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego w firmie

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA

risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA risk AB ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM Dodatkowe możliwości programu: RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI PRALNIA PRZEZNACZENIE I ZADANIA PROGRAMU Program risk AB jest narzędziem informatycznym wspierającym proces

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SYSTEM WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Kontex Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 3a 08-101 Siedlce Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania Informacji

REGULAMIN sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania Informacji REGULAMIN sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Załącznik do zarządzenia Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Nr 11 /2007 z dnia 19.11.2007 Regulamin sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011 ... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) SPRAWOZDA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 20. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zarządzania oprogramowaniem. Seminarium Zrób to SAMo Warszawa 30.09.2009

Praktyczne aspekty zarządzania oprogramowaniem. Seminarium Zrób to SAMo Warszawa 30.09.2009 Praktyczne aspekty zarządzania oprogramowaniem Seminarium Zrób to SAMo Warszawa 30.09.2009 Prelegenci A plus C sp. z o.o. pierwszy i najpopularniejszy polski producent i dystrybutor systemów do audytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt według Glosariusza terminów dotyczących kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 19 stycznia 2010

ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 19 stycznia 2010 ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY w sprawie regulaminu przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania i ochrony własności intelektualnej oraz wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Poznań, dnia 20.03.2006 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja audytu informatycznego Urzędu Miasta Lubań

Specyfikacja audytu informatycznego Urzędu Miasta Lubań Specyfikacja audytu informatycznego Urzędu Miasta Lubań I. Informacje wstępne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu informatycznego dla Urzędu Miasta Lubań składającego się z: 1. Audytu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU w WARSZAWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa: a) cel, uprawnienia, zasady działania

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów.

Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów. Naszą misją jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia do audytu legalności, które spełni kryteria kontroli i zaspokoi potrzeby klientów. SoftwareCheck Przedstawiamy kompletne rozwiązanie Przyjaznego

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo