Warszawa, 2 września 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2 września 2013 r."

Transkrypt

1 Założenia merytoryczne i organizacyjne do audytu wewnętrznego zleconego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w wybranych urzędach administracji rządowej Warszawa, 2 września 2013 r.

2 1. Temat audytu: Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w wybranych urzędach administracji rządowej. 2. Cel audytu Zebranie informacji nt. działań jednostek administracji rządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wybranych systemów teleinformatycznych 1. Zidentyfikowanie zagrożeń i słabych punktów w zarządzaniu bezpieczeństwem tych systemów. 3. Forma zadania zleconego Czynności doradcze. 4. Czas trwania audytu 16 września 22 października br. 5. Zakres przedmiotowy audytu zleconego 5.1. Obszary audytu W ramach audytu zleconego zostaną zebrane informacje z jednostek w dwóch obszarach: a) polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym zarządzanie incydentami bezpieczeństwa IT, b) zarządzanie zasobami informatycznymi i organizacyjnymi składającymi się na system zabezpieczenia wybranych systemów teleinformatycznych Systemy teleinformatyczne objęte zadaniem 1. W zakresie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego - wszystkie systemy teleinformatyczne funkcjonujące w jednostce. 2. W zakresie zarządzania zasobami informatycznymi i organizacyjnymi: a) duże systemy teleinformatyczne świadczące usługi przez Internet, dla ponad 1000 użytkowników w skali miesiąca (dotyczy także anonimowych użytkowników), b) systemy teleinformatyczne funkcjonujące w jednostce i świadczące usługi w zakresie: elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, w tym usługi komunikacji natychmiastowej (IM - instant messaging), obsługi finansowej, obsługi kadrowej, portali, stron internetowych jednostki. Zadaniem nie są objęte systemy teleinformatyczne, które przetwarzają informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych 2. 1 W rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 235) 2

3 5.3. Dokumenty objęte zadaniem Dokumentacja funkcjonująca w jednostce w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wewnętrzne akty prawne (w tym procedury) oraz dokumenty wytworzone przez jednostkę dotyczące zabezpieczenia systemów teleinformatycznych Okres objęty audytem: Od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 16 września 2013 r. 6. Techniki audytu zleconego Niniejszy audyt wewnętrzny zlecony prowadzony jest w formie czynności doradczych, które mają polegać na zgromadzeniu przez audytorów wewnętrznych informacji w ww. obszarach poprzez zebranie odpowiedzi na pytania zawarte w trzech rodzajach ankiet: a) ankieta nr 1 dotyczy ogólnych zagadnień związanych z polityką bezpieczeństwa informacji, b) ankieta nr 2 dotyczy systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce, c) ankieta nr 3 dotyczy szczegółowych informacji nt. wybranych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostce. Ankiety zostaną przesłane 10 września br. wyłącznie w wersji elektronicznej. Ankiety nr 1 i nr 2 wypełnia audytor wewnętrzny/usługodawca samodzielnie lub we współpracy z osobami, które w jednostce są odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. W ramach gromadzenia informacji niezbędnych do wypełnienia ankiety można stosować następujące techniki: a) wywiady, b) kwestionariusze, c) analiza dokumentacji. Ankietę nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla każdego systemu teleinformatycznego przynależącego do jednej z kategorii wymienionych w pkt Kierownik komórki audytu wewnętrznego/usługodawca przekazuje ankiety w wersji elektronicznej do wypełnienia administratorom poszczególnych systemów objętych badaniem lub innym osobom, które odpowiadają za funkcjonowanie danych systemów w jednostce. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach przedstawiają ocenę osoby wypełniającej ankietę. Jeżeli administratorzy systemów/osoby wypełniające ankiety będą chcieli dołączyć wyjaśnienia czy zgłosić komentarze, powinni to zrobić w oddzielnym dokumencie z odniesieniem do pytania, którego wyjaśnienia lub komentarze dotyczą. Audytorzy wewnętrzni są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji bieżącej zadania audytowego, w sposób zapewniający potwierdzenie informacji przekazanych w ankietach. Ankiety należy wypełniać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować i podpisać. 7. Tryb prowadzenia zadania zleconego Audyt zlecony należy formalnie rozpocząć poprzez powiadomienie właściwych komórek audytowanych oraz naradą otwierającą, na której należy przedstawić cel, zakres przedmiotowy oraz ramy czasowe zadania audytowego. Po wypełnieniu ankiet nr 1 i 2 oraz zebraniu ankiet nr 3 kierownik komórki audytu 2 ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. Nr 182, poz

4 wewnętrznego/usługodawca sporządza Podsumowanie audytu zleconego (w wersji elektronicznej i papierowej) na które składają się: a) wypełnione ankiety, b) ewentualne wyjaśnienia i komentarze osób wypełniających ankiety, c) opinie lub wnioski z audytu zleconego dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki, jeżeli takie opinie lub wnioski zostaną sformułowane przez audytorów w wyniku przeprowadzenia niniejszego zadania audytowego. Następnie kierownik komórki audytu wewnętrznego/usługodawca przekazuje do kierownika jednostki Podsumowanie audytu zleconego, który przesyła ww. dokument w terminie do dnia 22 października br. do Ministerstwa Finansów: a) w wersji elektronicznej na adres: b) w wersji papierowej na adres: Ministerstwo Finansów Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych ul. Świętokrzyska Warszawa z dopiskiem: Podsumowanie audytu zleconego nazwa jednostki". 8. Akty prawne i inne dokumenty stanowiące odniesienie dla audytorów wewnętrznych: a) ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, b) rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 3, c) Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni 4, d) rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 5 w zakresie odpowiadającym celom audytu, e) Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie ochrony portali informacyjnych administracji publicznej 6, f) Raporty i zalecenia CERT.GOV.PL 7. 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526) 4 5 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) 6 pro.html 7 4

5 Dodatkowe dokumenty, które mogą stanowić uzupełnienie informacji zawartych ww. przepisach oraz innych ogólnodostępnych dokumentach. a) Polska Norma PN-ISO/IEC 27001, b) PN-ISO/IEC (w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń), c) PN-ISO/IEC (w odniesieniu do zarządzania ryzykiem), d) PN-ISO/IEC (w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania). 9. Dane kontaktowe: Wszelkie pytania związane z audytem zleconym należy przesyłać wyłączenie w wersji elektronicznej na adres: W tytule prosimy podać Audyt zlecony pytanie. 5

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Compliance (z ang. zgodność) osiągnięcie zgodności z przepisami prawa, normami, wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 93 Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych

Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora. Ochrony Danych Osobowych Zastosowanie norm w ochronie danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 11. 05. 2009 r. Warszawa 1 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-4101-012-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Współpraca audytu wewnętrznego z audytem jakości przy realizacji zadania dotyczącego obszaru bezpieczeństwa informacji

Współpraca audytu wewnętrznego z audytem jakości przy realizacji zadania dotyczącego obszaru bezpieczeństwa informacji Współpraca audytu wewnętrznego z audytem jakości przy realizacji zadania dotyczącego obszaru bezpieczeństwa informacji Plan prezentacji 1. Rola i zadania kierownika jednostki 2. Organizacja słuŝb audytu

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo