ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB 700 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: AQUANET LABORATORIUM Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda Poznań B/9; C/9; C/22 K/9; K22 N/9; N/22 P/9; P/22 Q/22 Badania biologiczne osadów Badania chemiczne wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, odpadów, gleby Badania mikrobiologiczne wody, ścieków, osadów Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, gleby Pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, gleb Badania sensoryczne wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 700 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 1/16

2 Pracownia Bakteriologiczna ul. Dolna Wilda 126, Poznań Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 ± 2) C po (68 ± 4) h od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36 ± 2) C po (44 ± 4) h od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność i liczba bakterii grupy coli Zakres : od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli <1NPL/100 ml Metoda NPL, Colilert Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli < 1NPL/100 ml Metoda NPL, Colilert Obecność i liczba Enterokoków (Paciorkowce kałowe) od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Najbardziej prawdopodobna liczba Enterokoków (Paciorkowce kałowe) < 1 NPL/100 ml Metoda NPL, Enterolert Obecność i liczba Clostridium perfringens od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004+Ap1:2005 +AC:2009 PB/PB-1 PN-EN ISO :2004 PB/PB-2 Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. Załącznik III PN-EN ISO 16266:2009 PB/PB-3 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 2/16

3 Pracownia Biologiczna ul. Dolna Wilda 126, Poznań Osad czynny Charakterystyka makroskopowa (zapach, barwa, własności sedymentacyjne) Metoda opisowa Indeks objętościowy osadu czynnego Metoda wagowo-objętościowa Identyfikacja i liczebność mikrofauny Metoda mikroskopowa Obecność i identyfikacja bakterii nitkowatych Metoda mikroskopowa Osad ściekowy Obecność bakterii z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. Metoda mikroskopowa Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej Obecność bakterii z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi PB/PBO-2 PB/PBO-2 PB/PBO-2 PB/PBO-4 wyd. 5 z dnia r. PN-Z :2001 PN-Z :2001 PN-EN ISO :2008 PB/PBO-7 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 3/16

4 Pracownia Chemiczna ul. Dolna Wilda 126, Poznań ph 4,0 10,0 Metoda potencjometryczna Stężenie wolnego chloru w miejscu pobrania (0,10 1,0) mg/l Metoda fotometryczna Barwa (2,5 70) mg/l Pt Metoda wizualna Mętność (0,20 20) NTU Metoda nefelometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Zapach. Liczba progowa zapachu (1 2) TON Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony Smak. Liczba progowa smaku (1 2) TFN Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) (0,50 10,0) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie węgla organicznego (OWO) (0,40 10,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Twardość ogólna (stężenie sumaryczne Ca i Mg) (0,35 15,0) mval/l (18 750) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa Stężenie azotynów (0,006 0,15) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie jonu amonowego (0,10 1,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie amoniaku Stężenie żelaza ogólnego (0,040 3,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie manganu (0,0050 0,400) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) PN-EN ISO 10523:2012 PB/PCh-11 PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 27888:1999 PN-EN 1622:2006 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 1484:1999 PN ISO 6059:1999 PN-EN 26777:1999 PN-ISO :2002 PN-ISO 6332:2001 PN-EN ISO 15586:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 4/16

5 Stężenie rtęci (0, ,0020) mg/l Metoda fluorescencyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAFS) Stężenie pierwiastków arsen (0,0010 0,10) mg/l bar (0,0030 2,0) mg/l chrom (0,0010 0,10) mg/l cynk (0,0050 1,0) mg/l glin (0,0050 0,50) mg/l magnez (0,50 100) mg/l mangan (0,0050 2,00) mg/l miedź (0,0030 2,00) mg/l nikiel (0,0020 0,10) mg/l ołów (0,0010 0,10) mg/l potas (0,20 50,0) mg/l selen (0,0010 0,10) mg/l sód (1,0 200) mg/l wapń (2,0 400) mg/l kadm (0, ,050) mg/l antymon(0,0010 0,050) mg/l bor (0,05 2,0) mg/l Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie pierwiastków antymon (0,020 0,20) mg/l bar (0,020 10) mg/l beryl (0,010 0,20) mg/l bor (0,10 2,0) mg/l chrom (0,010 0,20) mg/l cynk (0,020 2,0)mg/l fosfor (0,050 5,0) mg/l glin (0,030 2,0) mg/l kadm (0,010 0,10) mg/l kobalt (0,010 0,10)mg/l krzem (0,20 20) mg/l magnez (0,20 200) mg/l mangan (0,0050 2,0) mg/l miedź (0,030 2,0)mg/l molibden (0,020 0,100)mg/l nikiel (0,040 0,200) mg/l ołów (0,050 0,200) mg/l potas (0,10 80) mg/l sód (0,50 400) mg/l srebro (0,010 0,10) mg/l wanad (0,010 0,20) mg/l wapń (1,0 800) mg/l żelazo (0,020-5,0) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES), PN EN ISO 17852:2008 PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO 11885:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 5/16

6 Stężenie anionów azotany (0,10 200) mg/l azotyny (0,10-2,0)mg/l bromki (0,10-2,0)mg/l chlorki (1,00 800) mg/l fluorki (0,10 2,0) mg/l siarczany (1,00 800) mg/l fosforany (0,10-1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie bromianów (0,0050-0,10) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie chloranów (0,10 1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie chlorynów (0,10 1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Sumaryczne stężenie chloranów i chlorynów Stężenie lotnych związków organicznych trichlorometan (2,0 50) µg/l bromodichlorometan (2,0 50) µg/l dibromochlorometan (2,0 50) µg/l tribromometan (2,0 50) µg/l trichloroeten (0,50-50) µg/l tetrachloroeten (0,50-50) µg/l tetrachlorometan (0,50-50) µg/l 1,2-dichloroetan (0,50-50) µg/l benzen (0,50-50 )µg/l Metoda chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wyłapywania i wypłukiwania ( Purge & Trap) oraz desorpcji termicznej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) Suma tri- i tetrachloroetenu Sumaryczne stężenie THM PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO 15680:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 6/16

7 Stężenie lotnych związków organicznych: trichlorometan (2,0-50) µg/l bromodichlorometan (2,0-50) µg/l dibromochlorometan (2,0-50) µg/l tribromometan (2,0-50) µg/l trichloroeten (2,0-50) µg/l tetrachloroeten (2,0-50) µg/l tetrachlorometan (2,0-50) µg/l 1,2-dichloroetan (2,0-50) µg/l benzen (2,0-50) µg/l Metoda chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wyłapywania i wypłukiwania ( Purge & Trap) oraz desorpcji termicznej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) Suma lotnych związków organicznych Suma tri- i tetrachloroetenu Indeks oleju mineralnego (C10 - C40) (0,20 300) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie cyjanków ogólnych (0,005 0,10) mg/l Metoda spektrometryczna Stężenie cyjanków wolnych (0,005 0,10) mg/l Metoda spektrometryczna PN-EN ISO 15680:2008 PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO :2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 7/16

8 Wyciąg wodny z odpadów Stężenie pierwiastków wanad (0,010 10,0) mg/l chrom (0,010 10,0) mg/l mangan (0,050 30,0) mg/l nikiel (0,020 10,0) mg/l miedź (0,030 20,0) mg/l cynk (0,050 30,0) mg/l arsen (0,010 10,0) mg/l selen (0,010 10,0) mg/l kadm (0,0050 5,0) mg/l bar (0,020 20,0) mg/l ołów (0,010 10,0) mg/l Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie pierwiastków antymon (0,020 0,50) mg/l bar (0,020 10) mg/l beryl (0,010 0,20) mg/l bor (1,0 10) mg/l chrom (0,030-5,0) mg/l cynk (0,050-10,0) mg/l glin (0,30-10) mg/l kadm (0,020-0,50) mg/l kobalt (0,030-0,50) mg/l magnez (5,0-500) mg/l mangan (0,020-10) mg/l miedź (0,10-10) mg/l molibden (0,050-0,50) mg/l nikiel (0,10-2,0) mg/l ołów (0,10-2,0) mg/ potas (5,0-400) mg/l sód (5,0-2000) mg/l srebro (0,10-1,0) mg/l tytan (0,0050-5,0) mg/l wanad (0,020-2,0) mg/l wapń (5,0-2000) mg/l żelazo (0,10-20) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO 11885:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 8/16

9 Osady Gleba Stężenie pierwiastków Zakres arsen ( )mg/kg bar (5,0-1000) mg/kg beryl (0,20-20) mg/kg chrom (5,0-1000) mg/kg cynk ( ) mg/kg kadm (0,50-100) mg/kg kobalt (1,0-100) mg/kg magnez ( ) mg/kg mangan ( ) mg/kg miedź (5,0-1000) mg/kg molibden (5,0-100) mg/kg nikiel (5,0-1000) mg/kg ołów (5,0-1000) mg/kg potas ( ) mg/kg sód ( ) mg/kg wanad ( ) mg/kg wapń ( ) mg/kg żelazo ( ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES), Stężenie pierwiastków Zakres arsen ( )mg/kg bar (5,0-1000) mg/kg beryl (0,20-20) mg/kg chrom (5,0-1000) mg/kg cynk ( ) mg/kg kadm (0,50-100) mg/kg kobalt (1,0-100) mg/kg magnez ( ) mg/kg mangan ( ) mg/kg miedź (5,0-1000) mg/kg molibden (5,0-100) mg/kg nikiel (5,0-1000) mg/kg ołów (5,0-1000) mg/kg potas ( ) mg/kg sód ( ) mg/kg wanad ( ) mg/kg wapń ( ) mg/kg żelazo ( ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES), PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 16173:2012 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 16174:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 9/16

10 Osad czynny Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Acenaften Acenaftylen Antracen Benzo(a)antracen Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten Benzo(ghi)perylen Benzo(k)fluranten Chryzen Dibenzo(ah)antracen Fenantren Fluoren Indeno(1,2,3-cd)piren Fluoranten Piren Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas (LC-MS) Suma WWA Stężenie pestycydów Aldryna (0,020-0,15) µg/l Dieldryna (0,020-0,15) µg/l Endryna (0,020-0,15) µg/l Izodryna (0,020-0,15) µg/l alfa HCH (0,020-0,15) µg/l beta HCH (0,020-0,15) µg/l gamma HCH (0,020-0,15) µg/l alfa Endosulfan (0,020-0,15) µg/l Heksachlorobenzen (0,020-0,15) µg/l Epoksyd heptachloru (0,020-0,15) µg/l Heptachlor (0,020-0,15) µg/l p, p' DDE (0,020-0,15) µg/l p, p' DDT (0,020-0,15) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Suma pestycydów Stężenie pentachlorofenolu (0,002-0,500) mg/l Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas (LC-MS) ph Zakres (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Zawartość zawiesiny ogólnej, mineralnej i organicznej ( ) mg/l Metoda wagowa PB/PCh-4 wyd. 3 z dnia r. PB/PCh-18 wyd. 3 z dnia r. PB/PCh-20 wyd. 2 z dnia r. PB/PCh/PFO-2 wyd. 2 z dnia r. PB/PCh/PFO-3 wyd. 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 10/16

11 Pracownia Fizyko-Chemiczna ul. Gdyńska 1, Koziegłowy ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) (10, ) mg/l O2 Metoda miareczkowa Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) ( ) mg/l O2 Metoda miareczkowa Stężenie azotu amonowego (4, ) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie azotu Kjeldahla (Norg+NH4) (1,5 1000) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie azotu ogólnego Stężenie azotu organicznego Stężenie fosforu ogólnego (0,02 300) mg/l Metoda spektrofotometryczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (3,0 6000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,5 6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Zawiesiny ogólne (2, ) mg/l Metoda wagowa Stężenie metali cynk: (0,05 200) mg/l nikiel: (0,05 200) mg/l miedź: (0,05 200) mg/l kadm: (0,025 60) mg/l ołów: (0,10 200) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie chromu (0,1 100) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-EN ISO 10523:2012 PB/PFO-24 PN-ISO 6060:2006 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 25663:2001 PB/PFO-13 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1+Ap2/2010 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 8288:2002 metoda A PN-EN 1233:2000 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 11/16

12 Stężenie żelaza Zakres (0,30 100) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie rtęci (0,001 0,50) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej generacją zimnych par (CVAAS) Indeks oleju mineralnego (C10 - C40) (0,20 300) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (2,0 1000) mg/l Metoda wagowa Stężenie jonów siarczany: (2,00 800) mg/l chlorki: (2, ) mg/l azot azotanowy: (0,10 100) mg/l azot azotynowy: (0,015 6,1) mg/l fosforany: (0,10 50,0) mg/l fluorki: (0,1 5,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie jonów jon amonowy (0,10 100) mg/l wapń (2,0 1000) mg/l magnez (2, ) mg/l sód (2,0 500) mg/l potas (0,5 500) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie substancji rozpuszczonych (10, ) mg/l Metoda wagowa Indeks fenolowy (0,005 3,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie ogólnego węgla organicznego (TOC) (5,0 1000) mg/l Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) (5,0 1000) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Anionowe substancje powierzchniowo czynne (0,4 5000) mg/l Metoda spektrofotometryczna PB/PFO-12 PB/PFO-32 PN-EN ISO :2003 PB/PFO-21 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN ISO 14911:2002 PB/PFO-33 PN-ISO 6439:1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN 903:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 12/16

13 Odpady (wyciągi wodne) Osad ściekowy Stężenie rozpuszczonych jonów Siarczany: (2,0 800) mg/l Chlorki: (2,0 1250) mg/l Fluorki: (0,1 5,0) mg/l Zawartość jonów: Siarczany: ( ) mg/kg s.m Chlorki: ( ) mg/kg s.m Fluorki: (1,0 50) mg/kg s.m Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie rtęci (0,001 0,50) mg/l Zawartość rtęci (0,01 5,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej generacją zimnych par (CVAAS) Stężenie substancji rozpuszczonych (10, )mg/l Zawartość substancji rozpuszczonych ( ) mg/kg s.m. Metoda wagowa Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) ( ) mg/kg s.m. Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) ph 3,0 10,0 Metoda potencjometryczna Zawartość azotu Kjeldahla (Norg+NNH4) (0,5 12) % s.m. Metoda miareczkowa Zawartość suchej pozostałości i wody (0,1 96) % Metoda wagowa Straty przy prażeniu suchej masy i pozostałości po prażeniu suchej masy (0,1 96) % s.m. Metoda wagowa Zawartość fosforu ogólnego (0,2 5) % s.m. Metoda spektrofotometryczna Zawartość azotu amonowego (0,05 6) % s.m. Metoda miareczkowa Zawartość chromu (5,0 1000) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) po roztwarzaniu w kwasie azotowym i mineralizacji mikrofalowej Zawartość żelaza Zakres ( ) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PB/PFO-25 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PB/PFO-25 PB/PFO-32 PB/PFO-25 PB/PFO-33 PB/PFO-25 PN-EN 1484:1999 PN-EN 12176:2004 PB/PFO-27 PB/PFO-30 PB/PFO-11 PB/PFO-10 PB/PFO-15 PB/PFO-12 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 13/16

14 Osad ściekowy Osad czynny Gleba Osady Odpady Gleba Zawartość rtęci (0,01 20,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczaniem za pomocą amalgamacji Zawartość metali magnez: (0,10 50) % s.m. wapń: (0,50 50) % s.m Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość metali cynk: (5,0 4000) mg/kg s.m. nikiel: (5,0 4000) mg/kg s.m. miedź: (5,0 4000) mg/kg s.m. kadm: (2,5 600) mg/kg s.m. ołów: (10,0 1000) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Zawartość zawiesiny ogólnej, mineralnej i organicznej ( ) mg/l Metoda wagowa ph Zakres (3,0 10,0) Metoda elektrometryczna Zawartość fosforu przyswajalnego (2,5 150) mg /100g dla P2O5 Metoda spektrofotometryczna Zawartość metali Zakres Kadm : (1,25 30) mg/kg s.m. Chrom: (2,5 200) mg/kg s.m. Ołów: (5,0 200 ) mg/kg s.m. Nikiel: (2,5 200 ) mg/kg s.m. Cynk: (2,5 200) mg/kg s.m. Miedź: (2,5 200 ) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość rtęci Zakres (0,01 20) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczaniem za pomocą amalgamacji Zawartość węgla organicznego (OWO) (0,5-45 ) % s.m. Metoda spektrometrii w podczerwieni ze spalaniem wysokotemperaturowym (IR) PB/PFO-8 PB/PFO-15 PB/PFO-15 PB/PCh/PFO-2 PB/PCh/PFO-3 PN-ISO 10390:1997 PN-R-04023:1996 PB/PFO-22 PB/PFO-8 PB/PFO-37 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 14/16

15 Osady Gleba Pracownia Pobierania Próbek ul. Dolna Wilda 126, Poznań Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań biologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ph 3,0 10,0 Metoda potencjometryczna Stężenie wolnego chloru (0,10 1,0) mg/l Metoda fotometryczna Temperatura (5 50) C Metoda pomiaru bezpośredniego PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 PB/PFO/PBO-4 PN-ISO :1997 PN-EN ISO :2011 r. PB/PBO-10 PN-R-04031:1997 PN-EN ISO 10523:2012 PB/PCh-11 na podstawie testu Hach Lange metoda 8021 PB/PCh-10 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 15/16

16 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 700 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 16/16

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo