ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB 700 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: AQUANET LABORATORIUM Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda Poznań B/9; C/9; C/22 K/9; K22 N/9; N/22 P/9; P/22 Q/22 Badania biologiczne osadów Badania chemiczne wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, odpadów, gleby Badania mikrobiologiczne wody, ścieków, osadów Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, gleby Pobieranie próbek wody, wody do spożycia, ścieków, osadów, gleb Badania sensoryczne wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 700 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 1/16

2 Pracownia Bakteriologiczna ul. Dolna Wilda 126, Poznań Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 ± 2) C po (68 ± 4) h od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (36 ± 2) C po (44 ± 4) h od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność i liczba bakterii grupy coli Zakres : od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli <1NPL/100 ml Metoda NPL, Colilert Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli < 1NPL/100 ml Metoda NPL, Colilert Obecność i liczba Enterokoków (Paciorkowce kałowe) od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Najbardziej prawdopodobna liczba Enterokoków (Paciorkowce kałowe) < 1 NPL/100 ml Metoda NPL, Enterolert Obecność i liczba Clostridium perfringens od 1 jtk/100 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba gronkowców koagulazododatnich od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/250 ml Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :2004+Ap1:2005 +AC:2009 PB/PB-1 PN-EN ISO :2004 PB/PB-2 Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. Załącznik III PN-EN ISO 16266:2009 PB/PB-3 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 2/16

3 Pracownia Biologiczna ul. Dolna Wilda 126, Poznań Osad czynny Charakterystyka makroskopowa (zapach, barwa, własności sedymentacyjne) Metoda opisowa Indeks objętościowy osadu czynnego Metoda wagowo-objętościowa Identyfikacja i liczebność mikrofauny Metoda mikroskopowa Obecność i identyfikacja bakterii nitkowatych Metoda mikroskopowa Osad ściekowy Obecność bakterii z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. Metoda mikroskopowa Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella od 1 jtk/100 ml od 1 jtk/1000 ml Metoda filtracji membranowej Obecność bakterii z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi PB/PBO-2 PB/PBO-2 PB/PBO-2 PB/PBO-4 wyd. 5 z dnia r. PN-Z :2001 PN-Z :2001 PN-EN ISO :2008 PB/PBO-7 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 3/16

4 Pracownia Chemiczna ul. Dolna Wilda 126, Poznań ph 4,0 10,0 Metoda potencjometryczna Stężenie wolnego chloru w miejscu pobrania (0,10 1,0) mg/l Metoda fotometryczna Barwa (2,5 70) mg/l Pt Metoda wizualna Mętność (0,20 20) NTU Metoda nefelometryczna Przewodność elektryczna właściwa ( ) µs/cm Metoda konduktometryczna Zapach. Liczba progowa zapachu (1 2) TON Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony Smak. Liczba progowa smaku (1 2) TFN Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) (0,50 10,0) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie węgla organicznego (OWO) (0,40 10,0) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Twardość ogólna (stężenie sumaryczne Ca i Mg) (0,35 15,0) mval/l (18 750) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa Stężenie azotynów (0,006 0,15) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie jonu amonowego (0,10 1,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie amoniaku Stężenie żelaza ogólnego (0,040 3,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie manganu (0,0050 0,400) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrochemiczną (ETAAS) PN-EN ISO 10523:2012 PB/PCh-11 PN-EN ISO 7887:2012 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 27888:1999 PN-EN 1622:2006 PN-EN ISO 8467:2001 PN-EN 1484:1999 PN ISO 6059:1999 PN-EN 26777:1999 PN-ISO :2002 PN-ISO 6332:2001 PN-EN ISO 15586:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 4/16

5 Stężenie rtęci (0, ,0020) mg/l Metoda fluorescencyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAFS) Stężenie pierwiastków arsen (0,0010 0,10) mg/l bar (0,0030 2,0) mg/l chrom (0,0010 0,10) mg/l cynk (0,0050 1,0) mg/l glin (0,0050 0,50) mg/l magnez (0,50 100) mg/l mangan (0,0050 2,00) mg/l miedź (0,0030 2,00) mg/l nikiel (0,0020 0,10) mg/l ołów (0,0010 0,10) mg/l potas (0,20 50,0) mg/l selen (0,0010 0,10) mg/l sód (1,0 200) mg/l wapń (2,0 400) mg/l kadm (0, ,050) mg/l antymon(0,0010 0,050) mg/l bor (0,05 2,0) mg/l Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie pierwiastków antymon (0,020 0,20) mg/l bar (0,020 10) mg/l beryl (0,010 0,20) mg/l bor (0,10 2,0) mg/l chrom (0,010 0,20) mg/l cynk (0,020 2,0)mg/l fosfor (0,050 5,0) mg/l glin (0,030 2,0) mg/l kadm (0,010 0,10) mg/l kobalt (0,010 0,10)mg/l krzem (0,20 20) mg/l magnez (0,20 200) mg/l mangan (0,0050 2,0) mg/l miedź (0,030 2,0)mg/l molibden (0,020 0,100)mg/l nikiel (0,040 0,200) mg/l ołów (0,050 0,200) mg/l potas (0,10 80) mg/l sód (0,50 400) mg/l srebro (0,010 0,10) mg/l wanad (0,010 0,20) mg/l wapń (1,0 800) mg/l żelazo (0,020-5,0) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES), PN EN ISO 17852:2008 PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO 11885:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 5/16

6 Stężenie anionów azotany (0,10 200) mg/l azotyny (0,10-2,0)mg/l bromki (0,10-2,0)mg/l chlorki (1,00 800) mg/l fluorki (0,10 2,0) mg/l siarczany (1,00 800) mg/l fosforany (0,10-1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie bromianów (0,0050-0,10) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie chloranów (0,10 1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie chlorynów (0,10 1,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Sumaryczne stężenie chloranów i chlorynów Stężenie lotnych związków organicznych trichlorometan (2,0 50) µg/l bromodichlorometan (2,0 50) µg/l dibromochlorometan (2,0 50) µg/l tribromometan (2,0 50) µg/l trichloroeten (0,50-50) µg/l tetrachloroeten (0,50-50) µg/l tetrachlorometan (0,50-50) µg/l 1,2-dichloroetan (0,50-50) µg/l benzen (0,50-50 )µg/l Metoda chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wyłapywania i wypłukiwania ( Purge & Trap) oraz desorpcji termicznej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) Suma tri- i tetrachloroetenu Sumaryczne stężenie THM PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN ISO 15061:2003 PN-EN ISO :2002 PN-EN ISO 15680:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 6/16

7 Stężenie lotnych związków organicznych: trichlorometan (2,0-50) µg/l bromodichlorometan (2,0-50) µg/l dibromochlorometan (2,0-50) µg/l tribromometan (2,0-50) µg/l trichloroeten (2,0-50) µg/l tetrachloroeten (2,0-50) µg/l tetrachlorometan (2,0-50) µg/l 1,2-dichloroetan (2,0-50) µg/l benzen (2,0-50) µg/l Metoda chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki wyłapywania i wypłukiwania ( Purge & Trap) oraz desorpcji termicznej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS) Suma lotnych związków organicznych Suma tri- i tetrachloroetenu Indeks oleju mineralnego (C10 - C40) (0,20 300) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie cyjanków ogólnych (0,005 0,10) mg/l Metoda spektrometryczna Stężenie cyjanków wolnych (0,005 0,10) mg/l Metoda spektrometryczna PN-EN ISO 15680:2008 PN-EN ISO :2003 PN-EN ISO :2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 7/16

8 Wyciąg wodny z odpadów Stężenie pierwiastków wanad (0,010 10,0) mg/l chrom (0,010 10,0) mg/l mangan (0,050 30,0) mg/l nikiel (0,020 10,0) mg/l miedź (0,030 20,0) mg/l cynk (0,050 30,0) mg/l arsen (0,010 10,0) mg/l selen (0,010 10,0) mg/l kadm (0,0050 5,0) mg/l bar (0,020 20,0) mg/l ołów (0,010 10,0) mg/l Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Stężenie pierwiastków antymon (0,020 0,50) mg/l bar (0,020 10) mg/l beryl (0,010 0,20) mg/l bor (1,0 10) mg/l chrom (0,030-5,0) mg/l cynk (0,050-10,0) mg/l glin (0,30-10) mg/l kadm (0,020-0,50) mg/l kobalt (0,030-0,50) mg/l magnez (5,0-500) mg/l mangan (0,020-10) mg/l miedź (0,10-10) mg/l molibden (0,050-0,50) mg/l nikiel (0,10-2,0) mg/l ołów (0,10-2,0) mg/ potas (5,0-400) mg/l sód (5,0-2000) mg/l srebro (0,10-1,0) mg/l tytan (0,0050-5,0) mg/l wanad (0,020-2,0) mg/l wapń (5,0-2000) mg/l żelazo (0,10-20) mg/l Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES) PN-EN ISO :2006 PN-EN ISO 11885:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 8/16

9 Osady Gleba Stężenie pierwiastków Zakres arsen ( )mg/kg bar (5,0-1000) mg/kg beryl (0,20-20) mg/kg chrom (5,0-1000) mg/kg cynk ( ) mg/kg kadm (0,50-100) mg/kg kobalt (1,0-100) mg/kg magnez ( ) mg/kg mangan ( ) mg/kg miedź (5,0-1000) mg/kg molibden (5,0-100) mg/kg nikiel (5,0-1000) mg/kg ołów (5,0-1000) mg/kg potas ( ) mg/kg sód ( ) mg/kg wanad ( ) mg/kg wapń ( ) mg/kg żelazo ( ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES), Stężenie pierwiastków Zakres arsen ( )mg/kg bar (5,0-1000) mg/kg beryl (0,20-20) mg/kg chrom (5,0-1000) mg/kg cynk ( ) mg/kg kadm (0,50-100) mg/kg kobalt (1,0-100) mg/kg magnez ( ) mg/kg mangan ( ) mg/kg miedź (5,0-1000) mg/kg molibden (5,0-100) mg/kg nikiel (5,0-1000) mg/kg ołów (5,0-1000) mg/kg potas ( ) mg/kg sód ( ) mg/kg wanad ( ) mg/kg wapń ( ) mg/kg żelazo ( ) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjne sprzężonej (ICP-OES), PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 16173:2012 PN-EN ISO 11885:2009 PN-EN 16174:2012 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 9/16

10 Osad czynny Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Acenaften Acenaftylen Antracen Benzo(a)antracen Benzo(a)piren Benzo(b)fluoranten Benzo(ghi)perylen Benzo(k)fluranten Chryzen Dibenzo(ah)antracen Fenantren Fluoren Indeno(1,2,3-cd)piren Fluoranten Piren Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas (LC-MS) Suma WWA Stężenie pestycydów Aldryna (0,020-0,15) µg/l Dieldryna (0,020-0,15) µg/l Endryna (0,020-0,15) µg/l Izodryna (0,020-0,15) µg/l alfa HCH (0,020-0,15) µg/l beta HCH (0,020-0,15) µg/l gamma HCH (0,020-0,15) µg/l alfa Endosulfan (0,020-0,15) µg/l Heksachlorobenzen (0,020-0,15) µg/l Epoksyd heptachloru (0,020-0,15) µg/l Heptachlor (0,020-0,15) µg/l p, p' DDE (0,020-0,15) µg/l p, p' DDT (0,020-0,15) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) Suma pestycydów Stężenie pentachlorofenolu (0,002-0,500) mg/l Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrii mas (LC-MS) ph Zakres (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Zawartość zawiesiny ogólnej, mineralnej i organicznej ( ) mg/l Metoda wagowa PB/PCh-4 wyd. 3 z dnia r. PB/PCh-18 wyd. 3 z dnia r. PB/PCh-20 wyd. 2 z dnia r. PB/PCh/PFO-2 wyd. 2 z dnia r. PB/PCh/PFO-3 wyd. 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 10/16

11 Pracownia Fizyko-Chemiczna ul. Gdyńska 1, Koziegłowy ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) (10, ) mg/l O2 Metoda miareczkowa Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) ( ) mg/l O2 Metoda miareczkowa Stężenie azotu amonowego (4, ) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie azotu Kjeldahla (Norg+NH4) (1,5 1000) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie azotu ogólnego Stężenie azotu organicznego Stężenie fosforu ogólnego (0,02 300) mg/l Metoda spektrofotometryczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (3,0 6000) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) (0,5 6,0) mg/l O2 Metoda elektrochemiczna Zawiesiny ogólne (2, ) mg/l Metoda wagowa Stężenie metali cynk: (0,05 200) mg/l nikiel: (0,05 200) mg/l miedź: (0,05 200) mg/l kadm: (0,025 60) mg/l ołów: (0,10 200) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie chromu (0,1 100) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PN-EN ISO 10523:2012 PB/PFO-24 PN-ISO 6060:2006 PN-ISO 5664:2002 PN-EN 25663:2001 PB/PFO-13 PN-EN ISO 6878:2006+Ap1+Ap2/2010 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN 872:2007+Ap1:2007 PN-ISO 8288:2002 metoda A PN-EN 1233:2000 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 11/16

12 Stężenie żelaza Zakres (0,30 100) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Stężenie rtęci (0,001 0,50) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej generacją zimnych par (CVAAS) Indeks oleju mineralnego (C10 - C40) (0,20 300) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (2,0 1000) mg/l Metoda wagowa Stężenie jonów siarczany: (2,00 800) mg/l chlorki: (2, ) mg/l azot azotanowy: (0,10 100) mg/l azot azotynowy: (0,015 6,1) mg/l fosforany: (0,10 50,0) mg/l fluorki: (0,1 5,0) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie jonów jon amonowy (0,10 100) mg/l wapń (2,0 1000) mg/l magnez (2, ) mg/l sód (2,0 500) mg/l potas (0,5 500) mg/l Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie substancji rozpuszczonych (10, ) mg/l Metoda wagowa Indeks fenolowy (0,005 3,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stężenie ogólnego węgla organicznego (TOC) (5,0 1000) mg/l Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) (5,0 1000) mg/l Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) Anionowe substancje powierzchniowo czynne (0,4 5000) mg/l Metoda spektrofotometryczna PB/PFO-12 PB/PFO-32 PN-EN ISO :2003 PB/PFO-21 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PN-EN ISO 14911:2002 PB/PFO-33 PN-ISO 6439:1994 PN-EN 1484:1999 PN-EN 903:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 12/16

13 Odpady (wyciągi wodne) Osad ściekowy Stężenie rozpuszczonych jonów Siarczany: (2,0 800) mg/l Chlorki: (2,0 1250) mg/l Fluorki: (0,1 5,0) mg/l Zawartość jonów: Siarczany: ( ) mg/kg s.m Chlorki: ( ) mg/kg s.m Fluorki: (1,0 50) mg/kg s.m Metoda chromatografii jonowej (IC) Stężenie rtęci (0,001 0,50) mg/l Zawartość rtęci (0,01 5,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej generacją zimnych par (CVAAS) Stężenie substancji rozpuszczonych (10, )mg/l Zawartość substancji rozpuszczonych ( ) mg/kg s.m. Metoda wagowa Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) ( ) mg/kg s.m. Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR) ph 3,0 10,0 Metoda potencjometryczna Zawartość azotu Kjeldahla (Norg+NNH4) (0,5 12) % s.m. Metoda miareczkowa Zawartość suchej pozostałości i wody (0,1 96) % Metoda wagowa Straty przy prażeniu suchej masy i pozostałości po prażeniu suchej masy (0,1 96) % s.m. Metoda wagowa Zawartość fosforu ogólnego (0,2 5) % s.m. Metoda spektrofotometryczna Zawartość azotu amonowego (0,05 6) % s.m. Metoda miareczkowa Zawartość chromu (5,0 1000) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) po roztwarzaniu w kwasie azotowym i mineralizacji mikrofalowej Zawartość żelaza Zakres ( ) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) PB/PFO-25 PN-EN ISO :2009+AC:2012 PB/PFO-25 PB/PFO-32 PB/PFO-25 PB/PFO-33 PB/PFO-25 PN-EN 1484:1999 PN-EN 12176:2004 PB/PFO-27 PB/PFO-30 PB/PFO-11 PB/PFO-10 PB/PFO-15 PB/PFO-12 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 13/16

14 Osad ściekowy Osad czynny Gleba Osady Odpady Gleba Zawartość rtęci (0,01 20,0) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczaniem za pomocą amalgamacji Zawartość metali magnez: (0,10 50) % s.m. wapń: (0,50 50) % s.m Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość metali cynk: (5,0 4000) mg/kg s.m. nikiel: (5,0 4000) mg/kg s.m. miedź: (5,0 4000) mg/kg s.m. kadm: (2,5 600) mg/kg s.m. ołów: (10,0 1000) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) ph (3,0 10,0) Metoda potencjometryczna Zawartość zawiesiny ogólnej, mineralnej i organicznej ( ) mg/l Metoda wagowa ph Zakres (3,0 10,0) Metoda elektrometryczna Zawartość fosforu przyswajalnego (2,5 150) mg /100g dla P2O5 Metoda spektrofotometryczna Zawartość metali Zakres Kadm : (1,25 30) mg/kg s.m. Chrom: (2,5 200) mg/kg s.m. Ołów: (5,0 200 ) mg/kg s.m. Nikiel: (2,5 200 ) mg/kg s.m. Cynk: (2,5 200) mg/kg s.m. Miedź: (2,5 200 ) mg/kg s.m. Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość rtęci Zakres (0,01 20) mg/kg s.m. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczaniem za pomocą amalgamacji Zawartość węgla organicznego (OWO) (0,5-45 ) % s.m. Metoda spektrometrii w podczerwieni ze spalaniem wysokotemperaturowym (IR) PB/PFO-8 PB/PFO-15 PB/PFO-15 PB/PCh/PFO-2 PB/PCh/PFO-3 PN-ISO 10390:1997 PN-R-04023:1996 PB/PFO-22 PB/PFO-8 PB/PFO-37 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 14/16

15 Osady Gleba Pracownia Pobierania Próbek ul. Dolna Wilda 126, Poznań Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Pobieranie próbek do badań biologicznych Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ph 3,0 10,0 Metoda potencjometryczna Stężenie wolnego chloru (0,10 1,0) mg/l Metoda fotometryczna Temperatura (5 50) C Metoda pomiaru bezpośredniego PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 PB/PFO/PBO-4 PN-ISO :1997 PN-EN ISO :2011 r. PB/PBO-10 PN-R-04031:1997 PN-EN ISO 10523:2012 PB/PCh-11 na podstawie testu Hach Lange metoda 8021 PB/PCh-10 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 15/16

16 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 700 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 12, 13 marca 2014 r. str. 16/16

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 27 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1293 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 1293 UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1272 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres: AB 1272

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 2 września 2016 r. Nazwa i adres ARQUES Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1063 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 322 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 920 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 18 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 965 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 sierpnia 2016 r. AB 965 Nazwa i adres SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 127 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 lipca 2014 r. Nazwa i adres: AB 127 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Laboratorium WP

Wykaz metod badawczych stosowanych w Laboratorium WP Badany obiekt/grupa obiektów Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne Absorbancja w UV StęŜenie azotu amonowego StęŜenie bromianów Barwa przy λ = 410 nm Badanie wizualne StęŜenie chloranów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 9 grudnia 2015 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 801 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres: AB 801 Kod

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post.

Zakład G ospodarki K omunalnej Sp. z o.o. 05-530 G óra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1 tel. 0-22 727 35 46, fax. 0-22 727 23 32 e-mail: zgk@post. Laboratorium naliz W ody i Ś cieków OFERT CENOW Góra Kalwaria 11.02.2014 a). nalizy fizyko- chemiczne : zot amonowy Zakres : (0,015-2,0) mg/l PBL07 wyd.02 z Na podstawie testu Hach Lange LCK 304 dn.27.02.2012

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej Załącznik do Uchwały Nr 283/VII/15 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. CENNIK USŁUG świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie na 2016 rok nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców

L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł. 60,00 + 8% VAT ogólna liczba gronkowców CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW. L.p. Badany parametr Matryca Metoda badawcza Cena usługi netto w zł Badania mikrobiologiczne 1. Liczba bakterii grupy coli A woda

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne Laboratorium Centralne Lista metod badań Laboratorium Centralnego strona: 1/6 Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne! numer: RU 01.00/1 obowiązuje od 14.10.2014r Centralne Lista metod badań

Bardziej szczegółowo

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku

Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Oferta usług laboratoryjnych świadczonych przez Zakład Laboratoriów Badawczych obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Analizy fizyko- chemiczne 1 % nasycenie tlenem obliczenie na podstawie wyników analiz:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG na 2016 rok

CENNIK USŁUG na 2016 rok ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci wodociągowej 134,16 8% 36.00.20.0 2. Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody 297,86 8% 36.00.20.0 3. Włączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

Badania fizykochemiczne próbek wody

Badania fizykochemiczne próbek wody (A) badane cechy zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 636 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji Badania fizykochemiczne próbek wody 1 (A) Amonowe jony (NH4 + ) PNC045764:1994 Metoda spektrofotometryczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo