Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na wymyślenie kreatywnego hasła reklamującego procesora Intel Core 6 generacji (zwanego dalej Konkursem). 2. Organizatorem Konkursu jest ACTIVE.PL Marcin Jaszyk, Łódź, ul. Giewont 38A NIP: (zwana dalej Organizatorem). 2 Uczestnicy konkursu 1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i w okresie promocyjnym zakupiły komputer z procesorem Intel Core w wyznaczonej przez organizatora sieci sprzedaży w Polsce załącznik nr 1 do umowy oraz stworzyły i udzieliły Organizatorowi kreatywne hasło reklamowe, o którym mowa w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, firmy Intel Polska, sieci sprzedaży biorących udział w promocji oraz ich rodziny. 3 Zasady konkursu 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza konkursowego wraz z kreatywnym hasłem reklamującym procesor Intel Core 6 generacji znajdującego się na stronie promocyjnej skuterzakomputer.pl 2. Zgłoszenie hasła jest traktowane jako oświadczenie, że Uczestnik jest jednocześnie autorem hasła/ dokończenia zdania i zaproponowane hasło/dokończenie zdania nie jest obciążone prawami autorskimi osób trzecich oraz jest wolne od wad prawnych. Hasło reklamujące nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz zawierać wulgarnych wyrazów. 3. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika (w szczególności plagiat) wyklucza Uczestnika z Konkursu oraz pozbawia prawa do nagrody. 4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatorów roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorom procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatorów z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatorów koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem 5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu i jego warunków, ze zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad określonych w regulaminie oraz z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Zwycięzcą zostanie osoba której odpowiedź zostanie uznana prze komisję z 8 pkt 1 za najbardziej kreatywną 7. Formularz konkursowy wypełniony w nieprawidłowy (zawierające błędne dane) sposób nie będzie brał udziału w niniejszym konkursie. 8. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się w na stronie konkursowej skuterzakomputer.pl najpóźniej 15 dni roboczych po zakończonym etapie konkursu wg 3 pkt Harmonogram etapów konkursu: Od 10 maja od godz. 00:00 do 15 maja do godz. 23:59 12 skuterów od 16 maja od godz. 00:00 do 22 maja do godz. 23:59 14 skuterów od 23 maja od godz. 00:00 do 29 maja do godz. 23:59 14 skuterów od 30 maja od godz. 00:00 do 5 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów

2 od 6 czerwca od godz. 00:00 do 12 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów od 13 czerwca od godz. 00:00 do 19 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów od 20 czerwca od godz. 00:00 do 26 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów od 27 czerwca od godz. 00:00 do 30 czerwca do godz. 23:59 12 skuterów 10. Uczestnik Konkursu może wypełnić więcej niż jeden kupon konkursowy pod warunkiem, że do jednego zakupionego komputera może być wypełnione jedno zgłoszenie. 11. Zgłoszenia konkursowe będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone. 12.Konkurs trwa od 10 maja 2016 do 30 czerwca szczegółowy harmonogram stanowi 3 pkt Nagrody i zasady ich przyznawania 1. Organizator przewidział 100 nagród za najciekawsze odpowiedzi. 2. Nagrodami w konkursie są skutery Piaggio New Fly Wartość nagrody wraz z opłaconym podatkiem od nagrody wynosi 7170,90 zł brutto. 4. Wartość nagrody będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%. 5. Organizator Konkursu pokrywa koszt opodatkowania nagrody. 6. Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 7. Odbiór Nagrody odbędzie się we wskazanym najbliższym salonie Piaggio (Inter Cars) po uzupełnieniu przez zwycięzcę odpowiednich danych: a. danych teleadresowych pozwalających na organizację logistyki nagrody do salonu sprzedaży oraz danych pozwalających na opłacenie podatku od nagrody za zwycięzcę b. odesłaniu czytelnego skanu/zdjęcia dowodu zakupu paragonu zgodnego z podanym w zgłoszeniu konkursowym. 8. Zwycięzca ma 14 dni roboczych na odbiór nagrody. 9.. W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie przechodzi ona na własność organizatora. 10. Zwycięzca nie jest uprawniony do dokonania odsprzedaży nagrody w okresie 180 dni od daty jej odebrania. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, zwycięzca zobowiązany będzie zwrócić równowartość nagrody w kwocie 7.170,90 zł brutto na rzecz Organizatora 5 Reklamacje 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać pocztą lub drogą mailową wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs- reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Adres korespondencyjny: lub Active.pl Ul. Giewont 38A Łódź Z dopiskiem Konkurs skuter za komputer 2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3 6 Prawa Autorskie 1. W konkursie mogą brać udział jedynie te propozycje haseł reklamowych, o których mowa w 3 ust. pkt 1,2,3 Regulaminu i będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od wad prawnych (hasła reklamowe). 2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła reklamowego do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych. 3. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wyłonienia Laureatów Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Laureatów Konkursu na Organizatora, majątkowych praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskimi hasłami reklamowymi na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł reklamowych w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureatów Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. 4. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką -w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych (a w przypadku haseł powtarzających się, autorom, którzy wcześniej przesłali zwycięskie hasło na adres Organizatora) - Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. 5. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom i współpracownikom Uczestnika) lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 7 Ochrona Danych Osobowych 1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu - Administratora Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureata Konkursu. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 2. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie danych firmie Intercars w celach niezbędnych do wydania nagrody w konkursie. 3. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest Organizator.

4 8 Postanowienia Końcowe 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad wyborem zwycięzcy, czuwać będzie komisja w składzie: a) Przedstawiciel firmy Intel Polska b) Przedstawiciel Organizatora c) Przedstawiciel Organizatora 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas użytkowania nagrody skutera. 5. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu. 6. Kontakt do przedstawiciela organizatora jak 5 pkt Uprawnienie do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi Konkursu. 8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie konkursu oraz w siedzibie organizatora

5 Załącznik 1 lista sieci oraz sklepów objętych promocją SKLEP INTERNETOWY - Bartoszyce, ul. Orzeszkowej 2 Bełchatów, ul. Kolejowa 6 Bialystok, ul. Świętojańska 15 Biała Podlaska, ul. Brzeska 27 Białystok, ul. Produkcyjna 84 Białystok, ul. Wrocławska 20 Bielsk Podlaski, Al. J. Piłsudskiego 31A Bielsko Biała, ul. Leszczyńska 20 Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Monte Cassino 421 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 Bochnia, Pl. Gazaris 6A Bolesławiec, Al. Tysiąclecia 34 Brodnica, ul. Podgórna 65 Brzeg, ul. Długa 2 Brzesko, ul. Mickiewicza 31A Bydgoszcz, ul. Fordońska 141 Bydgoszcz, ul. Kruszwicka 1 Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3 Bytom, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Bytom, Plac Tadeusza Kościuszki 1 Chełm, ul.lwowska 30 Chojnice, ul. 31 Stycznia 34 Chorzów, ul. Wolności 10 Chrzanów, ul. Trzebińska 40 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 207

6 Dąbrowa, ul. Jana III Sobieskiego 6 Dębica, ul. Nosala 2 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 152 Ełk, Plac Miejski 1 Gdańsk, Al. Rzeczypospolitej 33 Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 1 Gdańsk, ul. Spacerowa 48 Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 Gdynia, Al. Zwycięstwa 256 Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia, ul. Kcyńska 27 Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35 Gizycko, ul. 1 Maja 17 Gliwice, ul. Lipowa 3 Gliwice, ul. Łabędzka 26 Gliwice, ul. Pszczyńska 315 Gliwice, ul. Rybnicka 207 Gniezno, ul. Pałucka 2 Gorzów Wlkp, ul. Piłsudskiego 57 Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 19 Grudziądz, ul. Chełmińska 2 Grudziądz, ul. Konarskiego 45 Grudziądz, ul. Włodka 11 Inowrocław, ul. Biskupa Antoniego Lau 3 Janki, pl. Szwedzki 3 Jarosław, ul. Traugutta 13 Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 14 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 29

7 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 59 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 51 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 17 Kalisz Al. Wojska Polskiego 2 Kalisz, ul. 3 go Maja 1 Kalisz, ul. Górnośląska 82 Katowice, Al. Roździeńskiego 200 Katowice, ul. 3 Maja 30 Katowice, ul. Pułaskiego 60 Kędzierzyn Koźle, Al. Armii Krajowej 38 Kielce, ul. Massalskiego 3 Kielce, ul. Świetokrzyska 20 Kluczbork, ul. Byczyńska 101 Kłodzko, ul. Noworudzka 2 Kobierzyce, ul. Czekoladowa 20 Koło, ul. Blizna 24 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 36 Konin, ul. Paderewskiego 8 Konin, ul. Przyjaźni 4 Koszalin, ul. Jana Pawła II 20 Kościan, ul. Gostyńska 100 Kraków, ul. Bora-Komorowskiego 37 Kraków, ul. Medweckiego 2 Kraków, ul. Podgórska 34 Kraków, ul. Prof. Adama Różańskiego 32 Kraków, ul. Wielicka 259 Kraków, ul. Zakopiańska 62 Krosno, ul. Podkarpacka 26

8 Krotoszyn, ul. Słodowa 13 Kwidzyń, ul. Konopnickiej 19 Legionowo, ul. Siwińskiego 2 Legnica, ul. Piłsudskiego 84 Leszno, Al. Jana Pawła II 16 Lębork, ul. Żeromskiego 15 Lisowice, ul. Lubliniecka 1e Lubin, ul. Sikorskiego 20 Lublin, Al. Wincentego Witosa 32 Lublin, ul. Orkana 4 Lublin, ul. Tomasza Zana 19 Łomża, ul. Zawadzka 38 Łódź Al. Jana Pawła II 30 Łódź, ul. Karskiego 5 Łódź, ul. Pabianicka 245 Łódź, ul. Piłsudskiego 94 Łódź, ul. Pojezierska 93 Łuków, ul. Międzyrzecka 72 c Malbork, Al. Rodła 9 Mielec, ul. Sienkiewicza 12 Myszków, ul. Pułaskiego 6B Myślenice, ul. Słoneczna 2E Namysłów, ul. Bohaterów Warszawy 17A Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Leśna 3 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 1 Nowy Sącz, ul. Węgierska 170 Nowy Sącz, ul.lwowska 80 Nowy Targ, ul. Królowej Jadwigi 64

9 Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 1B Nysa, ul. Piłsudskiego 7 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 16 Olsztyn, ul. Tuwima 26 Oława, ul. Kutrowskiego 50 Opinogóra Górna, Władysławowo 65 Opole, Plac Kopernika 16 Opole, ul. Ozimska 72 Opole, ul. Wrocławska 154 Ostrołęka, ul. Generała Armii A. Gorbatowa 28 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 30 Ostrów Wlkp., ul. Kaliska 120 Ostrów Wlkp., ul. Wojska Polskiego 1 Pabianice, ul. Zamkowa 31 Piła, ul. Bydgoska 135 Piła, ul. Ogińskiego 33 Piotrków Tryb. Al. gen. Sikorskiego 13/17 Płock, ul. Przemysłowa 1 Płock, ul. Wyszogrodzka 144 Płońsk, ul. Warszawska 59 Polkowice, ul. Kolejowa 29 Poznań, Al. Solidarności 42 Poznań, Al. Solidarności 47 Poznań, ul. Głogowska 432 Poznań, ul. Opieńskiego 1 Poznań, ul. Półwiejska 32 Poznań, ul. Serbska 7 Poznań, ul. Szwedzka 10A

10 Pruszków, ul. Kościuszki 21 Przemyśl, ul.29 Listopada 4 Puławy, ul. Gościńczyk 2 Racibórz, ul. Rybnicka 97 Radom, ul. Bolesława Chrobrego 1 Radom, ul. Żółkiewskiego 4 Radomsko, ul. Sierakowskiego 11 Radzionków, ul. Slowackiego 3 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 370 A Ruda Śląska, ul. 1 Maja 385 Rumia, ul. Grunwaldzka 108 Rybnik, ul. Gliwicka 45 Rybnik, ul. Raciborska 16 Rzeszów Al. Piłsudskiego 44 Rzeszów, ul. Rejtana 65 Sandomierz, ul. Błonie 2 Sanok, ul. Jagiellońska 30 Siedlce, ul. Piłsudskiego 11 Siedlce, ul. Piłudskiego 74 Siemianowice Śląskie, ul. Władysława Jagiełły 4 Sieradz, ul. Kolejowa 2 Skierniewice, ul. Reymonta 8A Słupsk, ul. Szczecińska 58 Słupsk, ul. Tuwima 32/33 Sochaczew, Wójtówka 2 Sosnowiec, ul. Stanisława Staszica 8b Stalowa Wola, ul. KEN 47 a Starachowice, ul. Koscielna 7

11 Stargard, ul. B. Chrobrego 8 Stargard, ul. T. Kościuszki 73 Starogard Gdański, ul. Zblewska 10b Suwałki, ul. Dwernickiego 15 Swarzędz, ul. Poznańska 6 Szczawno, ul. Łączyńskiego 44 Szczecin Al. Wyzwolenia 18/20 Szczecin, ul. 26-go Kwietnia 91 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 42 Szczecin, ul. Ku Słońcu 67 Szczecin, ul. Struga 18 Szczecin, ul. Wiosenna 32 Szczecinek, ul. Narutowicza 2 Środa Wlkp. pl. Armii Poznań 3 Świdnica, ul. Sikorskiego 22 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 17 Świętochłowice, ul. Chorzowska 19 Tarnowo, ul. Św. Antoniego 2 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 189 Tarnów, ul. Błonie 2 Tarnów, ul. Krakowska 149 Tczew, ul. Pomorska 1 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 9/11 Toruń, ul. Olsztyńska 8 Toruń, ul. Szosa Lubicka 111 Tychy, ul. Armii Krajowej 1 Warszawa, Al. Jana Pawła II 82 Warszawa, Al. Jerozolimskie 148

12 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15 Warszawa, ul. Gen.Emila Fieldorfa 41 Warszawa, ul. Głębocka 15 Warszawa, ul. Górczewska 124 Warszawa, ul. Grójecka 66 Warszawa, ul. Jubilerska 1/3 Warszawa, ul. Kasprzaka 25 A Warszawa, ul. Marszałkowska 45/49 Warszawa, ul. Połczyńska 4 Warszawa, ul. Powsińska 31 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 126 Warszawa, ul. Puławska 427 Warszawa, ul. Rembielińska 20 Warszawa, ul. Szpotańskiego 4 Warszawa, ul. Targowa 72 Warszawa, ul. Wołoska 12 Warszawa, ul. Złota 59 Wieluń, ul. Warszawska 10 Włocławek, ul. Pułaskiego 16 Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19 Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 126 Wrocław, ul. Długa 37/47 Wrocław, ul. gen. Hallera 52 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4 Września, ul. Kaliska 34 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 175 Zabrze, Plac Teatralny 12 Zamość, ul. Lwowska 56

13 X - kom Zamość, ul. Wyszyńskiego 13 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 Zielona Góra, ul. Batorego 128 Zielona Góra, ul. Energetyków 2A Żary, ul. Moniuszki 11 Żory, Al. Jana Pawła II 41 Żyrardów, ul. 1 maja 40 Żywiec, Al. Legionów 45 SKLEP INTERNETOWY - X - kom Biała Podlaska,ul. Brzeska 130 X - kom Białystok, ul. Legionowa 9/1 X - kom Bydgoszcz, ul.toruńska 101 X - kom Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 207 X - kom Częstochowa, Al. Wolności 31 X - kom Gdańsk, Al. Grunwaldzka 82 X - kom Gliwice, ul. Łużycka 2F X - kom Katowice, ul. Przemysłowa 3 X - kom Kielce, Świętokrzyska 20 X - kom Kobierzyce, ul. Czekoladowa 5-22 X - kom Kraków, ul. Chopina 33 X - kom Kraków,ul. Kamieńskiego 11 X - kom Lublin, Al. Wincentego Witosa 32 X - kom Łódź, Al. Politechniki 1 X - kom Olsztyn, ul.tuwima 26 X - kom Opole, Pl. Kopernika 16 X - kom Poznań, Pl. Wiosny Ludów 2 X - kom Rzeszów, Al. Piłsudskiego 44 X - kom Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 42 X - kom Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 10 X - kom Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 X - kom Warszawa, ul. Ostrobramska 75C X - kom Wrocław, Pl. Grunwaldzki 22 Media Markt SKLEP INTERNETOWY - Media Markt Białystok, ul. Czesława Miłosza 2 Media Markt Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 2 Media Markt Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 94B Media Markt Chorzów, ul. Katowicka 160 Media Markt Czeladź, ul. Będzińska 80 Media Markt Czestochowa, ul. Kisielewskiego 8/16 Media Markt Elbląg, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152

14 Media Markt Gdańsk, ul. Grunwaldzka 309 Media Markt Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 Media Markt Gdynia, ul. Kcyńska 27C Media Markt Głogów, ul. Poniatowskiego 14 Media Markt Gorzow, ul. Myśliborska 48A Media Markt Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16 Media Markt Kalisz, ul. Wojska Polskiego 9 Media Markt Katowice, ul. Alpejska 6 Media Markt Kielce, ul. Radomska 8 Media Markt Kielce, ul. Warszawska 26 Media Markt Konin, ul. Ogrodowa 31D Media Markt Koszalin, ul. Ignacego Paderewskiego 1 Media Markt Kraków, Al. Pokoju 67 Media Markt Kraków, ul. Zakopiańska 105 Media Markt Kutno, ul. Oporowska 8 Media Markt Legnica, ul. Schumana 17 Media Markt Lublin, ul. Tomasza Zana 31 Media Markt Łódź, Al. Piłsudskiego 15 Media Markt Łódź, ul. Brzezińska 27/29 Media Markt Nowy Sącz, ul. Tarnowska 33 Media Markt Olsztyn, Al. Generała Sikorskiego 2B Media Markt Opole, ul. Sosnkowskiego 16A Media Markt Piotrkow Trybunalski, ul. Juliusza Słowackiego 123 Media Markt Płock, ul. Wyszogrodzka 127 Media Markt Poznań, ul. Bukowska 156 Media Markt Poznań, ul. Szwajcarska 14 Media Markt Przemyśl, ul. Lwowska 17A Media Markt Puławy ul. Zielona 3 Media Markt Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28 Media Markt Rybnik, ul. Żorska 2 Media Markt Rzeszow, ul. Rejtana 36 Media Markt Siedlce, ul. Brzeska 126 Media Markt Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 5 Media Markt Słupsk, ul. Szczecińska 58 Media Markt Szczecin, ul. Andrzeja Struga 31A Media Markt Szczecin, ul. Mieszka I 73 Media Markt Tarnobrzeg, ul. Słomki 1 Media Markt Tarnów, ul. Nowodąbrowska 127 Media Markt Tczew, Kwiatowa 18A Media Markt Toruń, ul. Żółkiewskiego 15 Media Markt Wałbrzych, ul. 1 Maja 64 Media Markt Warszawa, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 Media Markt Warszawa, ul. Górczewska 212/226 Media Markt Warszawa, ul. Krakówska 61 Media Markt Warszawa, ul. Ostrobramska 79

15 Media Markt Wrocław, ul. Karkonoska 85 Media Markt Wrocław, ul. Plac Dominikański 3 Media Markt Zabrze, ul. Szkubacza 1 Media Markt Zamosc, ul. Przemysłowa 10 Media Markt Zielona Gora, ul. Wrocławska 17 Saturn SKLEP INTERNETOWY - Saturn Białystok, ul. Czesława Miłosza 2 Saturn Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 1 Saturn Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141 Saturn Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2 Saturn Gliwice, Al. Pszczyńska 315 Saturn Katowice, ul. 3-go Maja 30 Saturn Katowice, ul. 3-go Maja 30 Saturn Katowice, ul. Chorzowska 107 Saturn Kraków, ul. Kamieńskiego 11 Saturn Kraków, ul. Pawia 5 Saturn Kraków, ul. Stawowa 61 Saturn Lubin, ul. Generała Władysława Sikorskiego 20 Saturn Lublin, ul. Wincentego Witosa 32 Saturn Łódź, ul. Ogrodowa 19A Saturn Łódź, ul. Pabianicka 245 Saturn Poznań, Al. Solidarności 47 Saturn Poznań, ul. Stanisława Matyi 2 Saturn Szczecin, Al. Niepodległości 36 Saturn Tychy, ul. Towarowa 2A Saturn Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 Saturn Warszawa, ul. Głębocka 13 Saturn Warszawa, ul. Jana Pawła II 82 Saturn Warszawa, ul. Mszczonowska 3 Saturn Warszawa, ul. Złota 59 Saturn Wrocław, ul. Legnicka 58 Saturn Wrocław, ul. Plac Grunwaldzki 22 Komputronik SKLEP INTERNETOWY - Komputronik Bełchatów, ul. Piłsudskiego 15 Komputronik Biała Podlaska, ul. Moniuszki 12 Komputronik Białystok, ul. Antoniukowska 56 Komputronik Białystok, ul. Kawaleryjska 4/2, Komputronik Bielany Wrocławskie, ul. Francuska 6; Komputronik Bielsk Podalski, ul. Mickiewicza 58/11, Komputronik Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 20 Komputronik Bydgoszcz, ul Wojska Polskiego 1 Komputronik Bydgoszcz, ul. Fordońska 141 Komputronik Chelm, ul. Popiełuszki 11 Komputronik Chełm, ul. Popiełuszki 11 Komputronik Chojnice, ul. Angowicka,

16 Komputronik Chrzanów, ul. Trzebińska 40 Komputronik Czarnków, ul. Kościuszki 53 Komputronik Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 207 Komputronik Dzierżoniów, ul Bohaterów Getta 10 Komputronik Elbląg, ul. Rybacka 32a, Komputronik Garwolin, ul. Długa 1 Komputronik Gdańsk, al. Grunwaldzka 141 Komputronik Gdańsk, ul. Złota Karczma 26 Komputronik Gdynia, ul. 10 lutego 16 Komputronik Gliwice, ul. Lipowa 1 Komputronik Gniezno, ul. Warszawska 7 Komputronik Gorlice, ul. Biecka 1 Komputronik Gorzów Wklp., al. Konstytucji 3 maja 102 Komputronik Grójec, ul. Bankowa 8a Komputronik Grudziądz, ul. Włodka 11 Komputronik Iława, ul. Kopernika 5B, Komputronik Jarosław, ul. Osiedle Kalinki 4 Komputronik Jaworzno, ul. Grunwaldzka 119 Komputronik Jelenia Góra, ul. 1 Maja 70 Komputronik Kalisz, ul. Podmiejska 54 Komputronik Katowice, ul. Chorzowska 107 Komputronik Kielce, ul. Sienkiewicza 11 Komputronik Komorniki, ul Krzysztofa Kolumba 8 Komputronik Konin, ul. Chopina 23D Komputronik Kościan, ul. Szczepanowskiego 23 Komputronik Kraków, ul. Kamieńskiego 11 Komputronik Kraków, ul. Pawia 5 Komputronik Krosno, ul. Czajkowskiego 94 Komputronik Lubin, ul. Rynek 28 Komputronik Lublin, ul. Lipowa 13 Komputronik Lublin, ul. Orkana 4 Komputronik Lwówek, ul. Rynek 31 Komputronik Łódź, ul. Jana Karskiego 5 Komputronik Łuków, ul. Nowopijarska 8c, Komputronik Mielec, ul Piskowa 5 Komputronik Międzychód, ul. 17 Stycznia 84-90, Komputronik Nowe Miasto Lubawskie, ul Sienkiewicza 2 Komputronik Nowy Sącz, ul Węgierska 170 Komputronik Nowy Targ, ul. Mickiewicza 2B, Komputronik Olsztyn, al. Wojska Polskiego 70 Komputronik Opole, PL. Kopernika 5 Komputronik Ostrołęka, Al.. Jana Pawła II 4 Komputronik Ostrów Wklp., ul. Dalbora 28/5, Komputronik Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego 123 Komputronik Płock, ul. Wyszogrodzka 144

17 Komputronik Płońsk, ul. Warszawska 59 Komputronik Poznań, ul. Kaspra Drużbickiego 2 Komputronik Poznań, ul. Maltańska 1 Komputronik Poznań, ul. Półwiejska 42 Komputronik Przemyśl, Ul. Rynek 12 Komputronik Puławy, Ul. Lubelska 2 Komputronik Radom, ul. Bolesława Chrobrego 2 Komputronik Rawicz, ul. Armii Krajowej 4 Komputronik Rybnik, ul Marii Curie-Skłodowskiej 1c Komputronik Rzeszów, ul. Krakowska Komputronik Sanok, Ul. Mickiewicza 36 Komputronik Siedlce, ul. Floriańska 21A, Komputronik Siemiatycze, ul. Kościuszki 2 Komputronik Sieradz, AL. Grunwaldzka 1 Komputronik Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2 Komputronik Stargard, Ul. Wojska Polskiego 16A Komputronik Suwałki, ul. Sikorskiego 6/3, Komputronik Szczecin, al.. Niepodległości 36 Komputronik Szczecin, Al.. Piastów 65 Komputronik Szczytno, ul 1 Maja 5 Komputronik Świecie, ul. Cukrowników 3 Komputronik Tarnobrzeg, ul. Kopernika 19 Komputronik TARRNÓW, ul. Urszulańska 5 Komputronik Tczew, Al. Zwycięstwa 12/6, Komputronik Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 12 Komputronik Toruń, ul. Kościuszki 12A Komputronik Turek, pl. Wojska Polskiego 8 Komputronik Wałbrzych, Ul. Lewartowskiego 3 Komputronik Warszawa, al. Jana Pawła II 82 Komputronik Warszawa, al. Jerozolimskie 148 Komputronik Warszawa, ul. Górczewska 124 Komputronik Warszawa, ul. Targowej 72 Komputronik Warszawa, ul. Towarowa 22; Komputronik Warszawa, ul. Wołoska 12 Komputronik Warszawa, ul. Złota 59 Komputronik Wejherowo, ul 10 Lutego 1/1u, Komputronik Wrocław, ul. Legnicka 58 Komputronik Września, ul. Staszica 1 Komputronik Zamość, ul. Lwowska 62a, Komputronik Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 52A

18

19 Załącznik 2 Oświadczenia Zwycięzcy Konkursu Łódź, dnia Oświadczenia Zwycięzcy Konkursu Konkurs: Organizator: Fundator Nagród: Czas trwania konkursu: Dane Zwycięzcy: Imię: Nazwisko: Numer Pesel: Dokładny adres zameldowania: Urząd Skarbowy: Ja, niżej podpisana/podpisany, Zwycięzca Konkursu, niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, dokonałem jego akceptacji oraz spełniłem jego wymogi. Potwierdzam prawo Organizatora oraz Zleceniodawcy do korzystania z Pracy Konkursowej w celach reklamowych i promocyjnych oraz jej modyfikacji w zakresie określonym w Regulaminie. Oświadczam, że z momentem wydania nagrody przenoszę na Organizatora wszelkie prawa do Pracy Konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 i 86 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu także w zakresie praw zależnych wraz z nośnikiem na którym utrwalono Pracę. Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku / imienia i nazwiska / wypowiedzi / głosu / artystycznego wykonania we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych marki. Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego. Ponadto oświadczam, że rezygnuje z wykonywania jakichkolwiek praw osobistych do Pracy Konkursowej. Udzielenie powyższej zgody i przeniesienie praw następuje nieodpłatnie w zamian za nagrodę otrzymaną w Konkursie. Czytelny podpis Zwycięzcy Przyjmuję: Czytelny podpis przedstawiciela Organizatora

20 Załącznik 3 Protokół przekazania nagrody PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY (Nagroda rzeczowa i dodatkowa nagroda pieniężna) Dane Zwycięzcy: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania Dowód osobisty (seria i numer): Zwycięzcy konkursu została przyznana nagroda rzeczowa: Opis nagrody rzeczowej Wartość brutto nagrody Piaggio New Fly 50 numer VIN: oraz nagroda pieniężna w kwocie: Kwota: Organizator niniejszym przenosi na Zwycięzcę własność i przekazuje Zwycięzcy, a Zwycięzca niniejszym przyjmuje i kwituje odbiór nagrody rzeczowej. Jednocześnie Zwycięzca pozostawia nagrodę pieniężną Organizatorowi Konkursu, w celu przekazania jej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego Data: Podpis osoby przekazującej nagrodę w imieniu Organizatora: Czytelny Podpis Zwycięzcy:

Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter!

Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! Regulamin konkursu: Kup Komputer, Wygraj Skuter! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na kreatywne zareklamowanie procesora Intel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 12x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba z Gwarancją Beztroski I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% na Laptop Toshiba

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 36x0%z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł"

Regulamin Promocji Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony Regulamin Promocji 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 50x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 50x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 50x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 10x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 10x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 10x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 10x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 10x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 10x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ"

Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ Regulamin Promocji GIGA WYPRZEDAŻ" Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA WYPRZEDAŻ", zwana dalej akcją. 2 Organizator Akcji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Usługi za 20 zł. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. Organizator promocji Regulamin Promocji Usługi za 20 zł I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Usługi za 20 zł. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma

Bardziej szczegółowo

Sklepy prowadzące sprzedaż dzbanków filtrujących BRITA fill&enjoy Marella Colour.

Sklepy prowadzące sprzedaż dzbanków filtrujących BRITA fill&enjoy Marella Colour. Sklepy prowadzące sprzedaż dzbanków filtrujących BRITA fill&enjoy Marella Colour. NAZWA ULICA KOD WOJEWÓDZTWO MIASTO BIMEX ŻABIA 5 74-320 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE BARLINEK EURO RTV AGD KOLEJOWA 6 97-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014 I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Cena z Orange 10_2014 2 Organizator promocji 1. Organizatorami promocji

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Empik, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 11-200 Bartoszyce ul. Orzeszkowej 2 2 97-400 Bełchatów ul. Kolejowa 6 3 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 27 4 15-277 Białystok ul. Świętojańska 15 5 15-690 Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15b

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD. Organizator promocji Regulamin Promocji 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A.

Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. Lp. Nazwa Ulica Miejscowość Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Alior Bank S.A. ul. Narutowicza 24 Biała Podlaska 21-500 Alior Bank S.A. 2 Alior Bank S.A. ul. Lipowa 34 Białystok 15-427 Alior Bank S.A. 3 Alior

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sklep: Adres: Kontakt: Białystok VOBIS ul. Produkcyjna 84 tel.: Białystok fax:

Miasto: Sklep: Adres: Kontakt: Białystok VOBIS ul. Produkcyjna 84 tel.: Białystok fax: Miasto: Sklep: Adres: Kontakt: Białystok VOBIS ul. Produkcyjna 84 tel.: 085 662 24 05 15-680 Białystok fax: 085 662 24 04 Bielsko-Biała Sony Centre ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera) tel.: 033 498 71 33 43-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD. Organizator promocji Regulamin Promocji 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 50x0% z Ochroną Spłat Kredytu na AGD 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 55x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 55x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 55x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 55x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 55x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 55x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

RTV EURO AGD Sklep Ulica Miasto Sklep internetowy EURO

RTV EURO AGD Sklep Ulica Miasto Sklep internetowy EURO RTV EURO AGD Lp. Sklep Ulica Miasto 1 Sklep internetowy EURO 2 Sklep Alfa - Białystok ul. Świętojańska 15 15-277 Bialystok 3 Sklep Biała Podlaska ul. Brzeska 27 21-500 Biała Podlaska 4 Sklep Białystok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 3 x promocja TV Samsung. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung

Regulamin Promocji. 3 x promocja TV Samsung. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung Regulamin Promocji 3 x promocja TV Samsung I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotowy do pracy 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Gotowy do pracy 2. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Gotowy do pracy 2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Gotowy do pracy 2. Organizator promocji Regulamin Promocji Gotowy do pracy 2 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Gotowy do pracy 2. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

06/ Elbląg 06/ Elbląg 06/ Elbląg

06/ Elbląg 06/ Elbląg 06/ Elbląg Termin akcji 23/24.05.11 Bielsko-Biała 23/24.05.11 Bielsko-Biała 23/24.05.11 Bielsko-Biała 23/24.05.11 Bielsko-Biała 23/24.05.11 Bytom 23/24.05.11 Bytom 23/24.05.11 Bytom 23/24.05.11 Bytom 23/24.05.11

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka MM"

Regulamin promocji. Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka MM Regulamin promocji Nieskazitelna promocja Philips VisaPure dodatkowa szczoteczka MM" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Przedsprzedaży Samsung Galaxy A5 i A3 2017"

Regulamin Promocji Przedsprzedaży Samsung Galaxy A5 i A3 2017 Regulamin Promocji Przedsprzedaży Samsung Galaxy A5 i A3 2017" Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Przedsprzedaży Samsung Galaxy A5 i A3", zwana

Bardziej szczegółowo

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł Regulamin promocji Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł 1. Promocja jest prowadzona pod nazwą Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł, dalej zwana Promocją. Warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów, w których możliwy jest zakup Aparatów objętych promocją:

Lista sklepów, w których możliwy jest zakup Aparatów objętych promocją: Załącznik nr 3 do regulaminu "Lumix G - 5 lat gwarancji,". Lista sklepów, w których możliwy jest zakup Aparatów objętych promocją: 1 Saturn Bydgoszcz ul. Jagiellońska 39-47 2 Saturn Gdańsk Al. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

brita-dealer_xx Nazwa sklepu

brita-dealer_xx Nazwa sklepu Nazwa sklepu Seite 1 Seite 2 E. LECLERC E. LECLERC E. LECLERC E. LECLERC E. LECLERC Seite 3 Seite 4 Seite 5 MEDIA-MARKT MEDIA-MARKT Seite 6 ARKADIA GAL.BRONOWICE SUPER PHARM SUPER PHARM SUPER PHARM SUPER

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa

Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna. 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Regulamin określa zasady organizacji Konkursu pod nazwą Kultura Dostępna 1. Postanowienia ogólne i nagroda konkursowa Organizatorem konkursu jest spółka Helios S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Mikołajkowe Raty 11x0. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Mikołajkowe Raty 11x0

Regulamin Promocji. Mikołajkowe Raty 11x0. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Mikołajkowe Raty 11x0 Regulamin Promocji Mikołajkowe Raty 11x0 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Mikołajkowe Raty 11x0 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Lista salonów własnych Orange

Lista salonów własnych Orange Lista salonów własnych Orange Lp. Kod pocztowy Miejscowość Adres salonu Województwo pn.- pt. sobota niedziela 1 11-200 Bartoszyce Robotnicza 1 Warmińsko-Mazurskie 09:00-17:00 10:00-14:00 nieczynne 2 97-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr

REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr REGULAMIN Akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pt. Alpro + miska za 1gr. (dalej Promocja). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 11x0 na wszystkie laptopy i smartfony z oferty Komputronik

Regulamin Promocji. 11x0 na wszystkie laptopy i smartfony z oferty Komputronik Regulamin Promocji 11x0 na wszystkie laptopy i smartfony z oferty Komputronik I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 11x0 na wszystkie laptopy i smartfony

Bardziej szczegółowo

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok

Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów. Tesco, ul. Kolejowa 6, Bełchatów. Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Kolejowa 4, Bełchatów Tesco, ul. Kolejowa 6, 97-400 Bełchatów Carrefour, ul. Wrocławska 20, Białystok Carrefour, ul. Wysockiego 67, Białystok Carrefour, ul. Sarni Stok 2, Bielsko-Biała Tesco,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci EURO RTV AGD Poczuj się wyjątkowo z BaByliss. 1 Definicje

Regulamin promocji dla konsumentów sieci EURO RTV AGD Poczuj się wyjątkowo z BaByliss. 1 Definicje Regulamin promocji dla konsumentów sieci EURO RTV AGD Poczuj się wyjątkowo z BaByliss 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówek BaByliss serii Curl Secret model C1100E

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Mikołajkowe Raty 21x0. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Mikołajkowe Raty 21x0

Regulamin Promocji. Mikołajkowe Raty 21x0. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Mikołajkowe Raty 21x0 Regulamin Promocji Mikołajkowe Raty 21x0 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Mikołajkowe Raty 21x0 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała

MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała Cassino 421 43-300 Bielsko Biała CH Gemini Park ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt Promocja IPL

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt Promocja IPL Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt Promocja IPL 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu Produktów, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod pocztowy miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Grupa FINANSET sp. z o.o. 80-890 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Punkty sprzedaży. Telewizji na kartę HD. Lista salonów. Tabela 1. Poz. Salon Miejscowość Kod Ulica

Punkty sprzedaży. Telewizji na kartę HD. Lista salonów. Tabela 1. Poz. Salon Miejscowość Kod Ulica Punkty sprzedaży Telewizji na kartę HD Tabela 1 Lista salonów 1. Telekomunikacja Polska Pabianice 95-200 Zamkowa 31 2. Orange Łódź 90-368 Al. Piłsudskiego 3 3. Telekomunikacja Polska Łódź 90-723 Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji -20% - Selgros

Regulamin Akcji -20% - Selgros Regulamin Akcji -20% - Selgros I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja 20%- Selgros (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 3 x promocja TV Samsung. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung

Regulamin Promocji. 3 x promocja TV Samsung. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung Regulamin Promocji 3 x promocja TV Samsung I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 3 x promocja TV Samsung. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung

Regulamin Promocji. 3 x promocja TV Samsung. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung Regulamin Promocji 3 x promocja TV Samsung I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 3 x promocja TV Samsung 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAJCIEKAWSZE HASŁO REKLAMOWE DLA AP- MEDIA S.C.

REGULAMIN KONKURSU NAJCIEKAWSZE HASŁO REKLAMOWE DLA AP- MEDIA S.C. REGULAMIN KONKURSU NAJCIEKAWSZE HASŁO REKLAMOWE DLA AP- MEDIA S.C. 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów

Zbiórka pieniędzy Godne dzieciństwo- lista sklepów Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów Nazwa Menadżer / Kierownik Sklepu Biłgoraj Apis Błonie Bolesławiec Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Drukarnia Bytom Bytom Szombierki Chełm Chojnice Częstochowa

Bardziej szczegółowo

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat Zasady podstawowe 1. Organizatorem promocji Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat (zwanej dalej Animacją, Akcją lub Promocją ) jest Hasbro Polska

Bardziej szczegółowo