Certyfikacja i uprawnienia personelu bada nieniszcz cych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikacja i uprawnienia personelu bada nieniszcz cych"

Transkrypt

1 Certyfikacja i uprawnienia personelu bada nieniszcz cych Mgr in. Marta Wojas 3 stopie kwalifikacji w MT, PT, RT, VT Urz d Dozoru Technicznego G ówny Specjalista w Wydziale Certyfikacji Personelu 1. Wst p Bardzo istotne jest rozró nienie poj akredytacja", certyfikacja" i uprawnianie" szczególnie w odniesieniu do personelu bada nieniszcz cych. AKREDYTACJA to procedura, \v wyniku której upowa niona jednostka formalnie uznaje, e pewna jednostka jest kompetentna do wykonywania okre lonych zada. Procedura ta poprzez ocen, a potem nadzór zapewnia, e odbiorcy produktu czy us ugi mog mie zaufanie do certyfikatów wydawanych przez akredytowane jednostki. G ównymi elementami procesu akredytacji s : ocena (audit), decyzja o akredytacji, udzielenie akredytacji, nadzór w okresie wa no ci akredytacji, ponowna ocena. Ocena ma na celu sprawdzenie zgodno ci systemu certyfikacji z deklarowan przez jednostk wnioskuj c o akredytacj, norm odniesienia. W oparciu o wynik oceny jednostka akredytuj ca podejmuje decyzj o udzieleniu akredytacji i wystawia dokumenty akredytacyjne, tj. pismo albo wiadectwo (certyfikat) akredytacji zawieraj ce zakres, warunki wa no ci akredytacji oraz jej wa no. W okresie formalnej wa no ci akredytacji jednostka akredytuj ca sprawuje nadzór. Akredytacji udziela upowa niona jednostka spe niaj ca okre lone wymagania jednostkom: certyfikuj cym wyroby, systemy jako ci i osoby, kontroluj cym, laboratoriom. Jednostki certyfikuj ce wyroby uzyskuj akredytacj po spe nieniu wymaga EN 4501L jednostki certyfikacje systemy jako ci - EN 45012, certyfikuj ce jednostki kontroluj ce - EN (ISO/IEC 17020)- za laboratoria - EN ISO/IEC 17025:2001. Jednostki certyfikuj ce osoby powinny spe nia - dotychczas wymagania EN 45013, a obecnie - EN ISO/IEC CERTYFIKACJA to procedura, w wyniku której strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, e wyrób / us uga, proces s zgodne z wyspecyfikowanymi dokumentami normatywnymi, np. normami, specyfikacjami itp.

2 Procedur t realizuje tylko akredytowana jednostka certyfikuj ca, a certyfikuje si : wyroby, systemy jako ci, osoby w wyspecjalizowanych obszarach zastosowa, np. personel bada nieniszcz cych, kierowców, operatorów itp. Warto w tym miejscu wspomnie tak e o dokumentach normatywnych jako dokumentach odniesienia w procedurach akredytacji i certyfikacji. Przez normalizacj nale y rozumie dzia alno maj c na celu uzyskanie optymalnego stopnia uporz dkowania w okre lonym zakresie poprzez ustalenie postanowie przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania. Postanowienia te zawarte s w dokumentach normatywnych, w ród których wyró nia si : normy krajowe (PN-EN..), regionalne (EN..), mi dzynarodowe (ISO/IEC..), specyfikacje techniczne (TS), raporty techniczne (TR), kodeksy post powania, przepisy. W ród norm wymieni nale y normy: podstawowe, terminologiczne (EN ), bada (EN EN 1435,..), wyrobu, procesu, us ugi (EN 13445, EN 473..). W celu wyja nienia poj cia uprawnienie" w odniesieniu do osób wykonuj cych badania nieniszcz ce, konieczne jest si gni cie do wymaga prawa europejskiego w zakresie urz dze ci nieniowych. Dok adniej temat ten zostanie przedstawiony w dalszej cz ci. 2. Certyfikacja personelu bada nieniszcz cych 2.1 Zasady certyfikacji Wymagania dla europejskich jednostek certyfikuj cych osoby okre la mi dzynarodowa norma ISO/IEC 17024, wprowadzona do normalizacji europejskiej jako EN ISO/IEC 17024, a do normalizacji polskiej jako PN-EN ISO/IEC 17024:2004(11) pt. Ocena zgodno ci. Ogólne wymagania dotycz ce jednostek certyfikuj cych wyroby". Norma ta zawiera wymagania dla jednostek certyfikuj cych osoby, w stosunku do których wyspecyfikowane zosta y okre lone wspólne kryteria. Certyfikacja personelu bada nieniszcz cych prowadzona jest w systemie certyfikacji przez jednostk certyfikuj c osoby, akredytowan przez upowa nion krajow jednostk akredytuj c (Polskie Centrum Akredytacji). System certyfikacji zdefiniowany zosta w EN ISO jako zbiór procedur i zasobów do prowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z programem certyfikacji, w celu wydania certyfikatu kompetencji, cznie z jego utrzymaniem. Jednostka certyfikuj ca okre la zatem metody i mechanizmy, które wykorzystuje do oceny kompetencji kandydatów w procesie certyfikacji personelu bada nieniszcz cych oraz ustanawia procedury ich realizacji i utrzymania. Proces certyfikacji prowadzony jest w oparciu o opracowany przez jednostk program certyfikacji osób. Co przez to nale y rozumie? Jednostka certyfikuj ca osoby, aby prowadzi proces certyfikacji wyspecyfikowanej kategorii osób, uzyskuje certyfikat akredytacji upowa nionej krajowej jednostki akredytuj cej na zgodno z PN-EN ISO/IEC 17024:2004(11) we wnioskowanym i uzgodnionym z przedstawicielem jednostki akredytuj cej zakresie.

3 Wyspecyfikowana kategoria osób to osoby, np. spawacze, operatorzy d wigów, personel bada nieniszcz cych, dla których stosuje si te same wymagania i zasady okre lone przez te same normy i procedury. Jednostka certyfikuj ca deklaruje kategori osób, które b dzie certyfikowa a i program certyfikacji czyli wyspecyfikowane wymagania certyfikacyjne dla tej kategorii osób. Wymagania prawa europejskiego i norm z nim zharmonizowanych, a co za tym idzie, zapotrzebowanie rynku, wskaza y na potrzeb wyspecyfikowania kategorii personelu bada nieniszcz cych. Dla tak wyspecyfikowanej kategorii opracowany zostaje program certyfikacji, który zawiera opis wymaga dotycz cych kwalifikacji i kompetencji, wymaga i procedur dotycz cych oceny, nadzoru i ponownej certyfikacji. Dla personelu bada nieniszcz cych program certyfikacji mo e by opracowany w oparciu o norm np. EN 473, ISO 9712, ISO 4917, za w odniesieniu do spawaczy stali np. EN Najszerzej stosowan w Europie, zawieraj c wyspecyfikowane wymagania dla personelu bada nieniszcz cych jest EN 473, która okre la zasady ogólne dotycz ce kwalifikacji i certyfikacji personelu bada nieniszcz cych w o miu metodach AT, ET, LT, MT, PT, RT, UT i VT, na trzech poziomach (l, 2 i 3) we wskazanych sektorach wyrobu lub przemys owych. Zasady te mog by stosowane tak e dla ograniczonych zastosowa ka dej z o miu wymienionych metod oraz dla innych, nie wymienionych w normie, metod bada nieniszcz cych. Podobny schemat przyj to w ISO 9712:1999 (ISO/FDIS 9712:2004), która ró ni si w kilku istotnych szczegó ach od EN 473, jednak jako norma mi dzynarodowa ma zastosowanie w takich krajach jak USA, Kanada, Japonia i Australia. W roku 2005 spodziewane jest ujednolicenie i harmonizacja obu dokumentów, czemu mo e sprzyja wydanie EN ISO/IEC EN ISO/IEC definiuje proces certyfikacji jako wszystkie dzia ania, tj.: wnioskowanie, ocena, decyzja o certyfikacji, nadzór nad certyfikatem, ponowienie certyfikacji, wykorzystanie certyfikatów i logo/znaków, za pomoc których jednostka certyfikuj ca ustala, e dana osoba spe nia wyspecyfikowane wymagania dotycz ce kompetencji w okre lonej kategorii. Istotnym tutaj jest poj cie kompetencji, które zosta o wprowadzone przez EN ISO 17024, czyli wykazanej zdolno ci do stosowania wiedzy i/lub umiej tno ci oraz, je li jest to istotne, wykazanych cech osobowych okre lonych w programie certyfikacji, np. odpowiedni wzrok w przypadku personelu bada nieniszcz cych. Program certyfikacji oparty o wymagania EN 473 okre la zasady certyfikacji, a w tym: warunki ubiegania si o certyfikacj, sposób przeprowadzania i oceny egzaminów kwalifikacyjnych, powtarzanie egzaminu oraz zwolnienia egzaminacyjne, sposób podejmowania decyzji o certyfikacji, wa no oraz stosowanie i nadu ywanie certyfikatów, ponowienie certyfikacji - odnowienie i' recertyfikacja.

4 W ramach utrzymywania programów przewidziano ich przegl d i walidacj na podstawie opinii klientów jednostki certyfikuj cej oraz dokumentów normatywnych przyj tych w UE. Wszelkie zmiany w programach b d wprowadzane w trybie ich wdro enia. Zmiany te nie zmieni y jednak istoty certyfikacji personelu bada nieniszcz cych, poniewa wdro ony program nadal spe nia wymagania tej samej EN 473 Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszcz cych. Zasady ogólne." 3. Uprawnienia personelu bada nieniszcz cych W dniu l maja 2004 r., w momencie wej cia Polski do Unii Europejskiej, zacz o obowi zywa prawo europejskie wdro one do prawa polskiego. Dyrektywa 97/23/WE dotycz ca urz dze ci nieniowych i zespo ów urz dze ci nieniowych zosta a w czona do prawa polskiego Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 8 maja 2003 r. z moc obowi zuj c od l maja 2004 r. W dyrektywie tej okre lone zosta y wymagania zasadnicze, jakie powinny by spe nione, aby urz dzenia ci nieniowe i zespo y urz dze ci nieniowych mog y by wprowadzone na rynek europejski po raz pierwszy. Wymagania te dotycz projektowania, wytwarzania i oceny zgodno ci urz dze ci nieniowych i zespo ów urz dze ci nieniowych, a odpowiedzialno za spe nienie tych wymaga na ka dym z wymienionych etapów ponosi wytwórca urz dzenia. W ród wymaga zasadniczych znajdujemy wymaganie dotycz ce kwalifikacji osób wykonuj cych badania nieniszcz ce po cze nieroz cznych. Wymagane jest, aby personel wykonuj cy badania nieniszcz ce po cze nieroz cznych wszystkich urz dze obj tych dyrektyw ci nieniow posiada odpowiednie kwalifikacje, a w przypadku urz dze III i IV kategorii zagro enia (najwy szego zagro enia) personel powinien by uprawniony przez niezale n jednostk trzeciej strony (RTPO: Recognized Third Party Organization). Jednostk t zdefiniowano w dyrektywie ci nieniowej, w artykule 13, jako jednostk strony trzeciej, która zosta a upowa niona przez pa stwo cz onkowskie do wykonywania okre lonych zada, w tym zada opisanych w Za czniku I, p , która zosta a notyfikowana Komisji Europejskiej. W prawie polskim odpowiednikiem jednostki tej jest jednostka upowa niona, która, jak mówi 41 Rozporz dzenia, uprawnia personel bada nieniszcz cych do badania po cze nieroz cznych urz dze ci nieniowych III i IV kategorii. W wymaganiach dla personelu bada nieniszcz cych mówi si o jego odpowiednich kwalifikacjach. Co oznaczaj te odpowiednie kwalifikacje? Dyrektywa bezpo rednio nie okre la tego wymagania, ale fakt, e norma EN 473 jest norm zharmonizowan z t dyrektyw nasuwa wniosek, e potwierdzenie kwalifikacji na drodze certyfikacji wg EN 473 stwarza domniemanie, e zosta o spe nione wymaganie zasadnicze dyrektywy w zakresie odpowiednich kwalifikacji. Osoba posiadaj ca certyfikat wg EN 473 posiada zatem odpowiednie kwalifikacje do badania po cze nieroz cznych urz dze ci nieniowych w metodzie, stopniu i sektorze(-rach), w jakich jednostka certyfikuj ca certyfikat wyda a. I jest to wystarczaj ce w przypadku urz dze I i II kategorii zagro enia. W przypadku urz dze III i IV kategorii wymaga si ponadto uprawnienia przez upowa nion przez pa stwo cz onkowskie (autoryzowan przez ministra w a ciwego do praw gospodarki) i notyfikowan do Komisji Europejskiej jednostk trzeciej strony. W takim przypadku certyfikat wg EN 473 nie jest wystarczaj cy, chyba e proces certyfikacji przeprowadzi a i certyfikat wyda a jednostka certyfikuj ca b d ca jednocze nie jednostk upowa nion do wykonywania zada opisanych w dyrektywie 97/23/WE, w za czniku I, p Wtedy dodatkowe post powanie uprawniaj ce nie jest wymagane.

5 W tablicy l zestawiono porównanie wymaga zasadniczych dyrektywy ci nieniowej i rozporz dzenia w zakresie personelu bada nieniszcz cych. Zachodz pytania, czy: osoby certyfikowane wg EN 473 lub innych równowa nych kryteriów przez jednostk certyfikuj c nie b d c jednostk upowa nion, lub osoby posiadaj ce kwalifikacje, spe niaj ce wymagania kryteriów EN 473 lub równowa nych jednak nie certyfikowane przez jednostk certyfikuj c, mog by uprawnione do badania po cze nieroz cznych urz dze ci nieniowych? Tablica l. Porównanie niektórych wymaga dyrektywy ci nieniowej i Rozporz dzenia MGiPS Wymaganie Dyrektywa 97/23/WE Rozporz dzenie MG i PS Kwalifikacje personelu bada nieniszcz cych Za cznik I, p Badania nieniszcz ce po cze nieroz cznych powinny by przeprowadzone przez kwalifikowany personel. W przypadku urz dze ci nieniowych III i IV kategorii personel powinien by uprawniony przez jednostk trzeciej strony, upowa nion przez pa stwo cz onkowskie zgodnie z art. 13 Dyrektywy 41 Rozporz dzenia... Badania nieniszcz ce po cze nieroz cznych urz dze ci nieniowych powinny by przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowany personel. W przypadku urz dze kategorii III i IV personel powinien by uprawniony przez jednostk upowa nion Na obydwa te pytania jest odpowied twierdz ca, której ród o znale mo na w interpretacjach grup roboczych ds. wytwarzania i oceny zgodno ci KE. Wg tej interpretacji uprawnienie nadawane przez jednostk upowa nion (RTPO) mo e uzyska tak e osoba nie certyfikowana wg EN 473, je li jednostka upowa niona nabierze przekonania, e osoba ta spe nia kryteria kwalifikacje równowa ne tym, które zawiera norma zharmonizowana z dyrektyw. W przypadku pierwszym rola jednostki upowa nionej sprowadza si do sprawdzenia i upewnienia si oraz wydania decyzji, e certyfikat jest odpowiedni co do metody, stopnia i sektora dla okre lonego planu bada wytwarzanego urz dzenia. W drugim przypadku jednostce upowa nionej musz zosta przedstawione akceptowalne dowody, e spe nione zosta y co najmniej kryteria takie jak dla certyfikacji, tj.: odpowiednia ilo godzin szkolenia wg programu spe niaj cego wymagania E473, odpowiednia ilo praktyki wg wymagania EN 473, badanie wzroku, wiedza i umiej tno ci w metodzie bada nieniszcz cych odpowiednie w stopniu i sektorze dla okre lonego planu bada. Istotnym aspektem uprawnienia jest odpowiednio kwalifikacji i kompetencji, co wielokrotnie zosta o podkre lone, ale nie tylko pod wzgl dem stopnia kwalifikacji. W poj ciu odpowiednio ci mie ci si tak e odpowiednia do okre lonego planu bada wytwarzanego urz dzenia ilo osób o okre lonych kwalifikacjach - odpowiednia ilo osób z L, 2. i 3.stopniem kwalifikacji tak, aby wszystkie czynno ci z obszaru badania nieniszcz cego by y wykonane przez osoby o wymaganych kwalifikacjach. Urz d Dozoru Technicznego posiada autoryzacj i zosta notyfikowany do Komisji Europejskiej jako Jednostka Notyfikowana mi dzy innymi w obszarze dyrektywy ci nieniowej i posiada nr W zakresie autoryzacji i notyfikacji mie ci si upowa nienie do uprawniania personelu bada nieniszcz cych w zakresie wymaganym w Za czniku I, pkt do dyrektywy 97/23/WE.

6 Dokumenty ród owe: 1. EN ISO/IEC 17024:2003: Conformity assessment - General re uirements for bodies operating certification of persons. Ocena zgodno ci. Ogólne wymagania dotycz ce jednostek certyfikuj cych osoby 2. EN 473:2000 Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada nieniszcz cych. Zasady ogólne 3. Dyrektywa ci nieniowa 97/23/WE 4. Rozporz dzenie MGPiPS z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla urz dze ci nieniowych i zespo ów urz dze ci nieniowych Podzi kowanie Dzi kuj dr Gracjanowi Wi niewskiemu za udost pnienie materia ów, które u atwi y mi opracowanie niniejszego referatu.

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Gracjan WI NIEWSKI **),

Gracjan WI NIEWSKI **), SYSTEMY ZARZ DZANIA JAKO CI W PROCE- SACH SPAWANIA. KWALIFIKOWANIE PERSONELU WYKONUJ CEGO I NADZORU ZGODNIE Z EN 14730-2. HARMONIZACJA KWALIFIKOWANIA SPAWACZY ZŁ CZY TERMITOWYCH SZYN *) Gracjan WI NIEWSKI

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Katarzyna WIETLA Krzysztof JONAS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zapewnienie wysokiej jako ci informacji

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH

ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH Hanna OPOLSKA IGA SKA, Andrzej K DZIOŁKA STRESZCZENIE: W niniejszej publikacji przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo