g Programy na lata g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie"

Transkrypt

1 ISSN Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

2 POTWIERDZONA JAKOή Zdrowe ycie 2

3 PERSPEKTYWY SZPITALA Aktualizacja programu naprawczego na lata Sytuacja Szpitala Miejskiego po 5 latach realizacji programu naprawczego to stabilizacja finansowa, która jednak nie pozwala na sp³atê wszystkich zobowi¹zañ. Jednak sprawne zarz¹dzanie finansami i jasna wizja rozwoju placówki daj¹ szansê na dalsz¹ poprawê wyników. Fot. Archiwum Szpitala Aby uzdrowiæ gospodarkê finansow¹ szpitala wprowadzono zmiany w kilku obszarach: zarz¹dzania szpitalem, zarz¹dzania finansami oraz zarz¹dzania zasobami ludzkimi. W wyniku poszukiwania najlepszych rozwi¹zañ organizacyjnych Naczelne Kierownictwo opracowa³o now¹ strukturê organizacyjn¹ szpitala. Dopracowanie struktury trwa³o ponad pó³ roku, ostatecznie nowa struktura zosta³a wdro ona w lipcu 2003 roku. Dalsze zmiany nastêpowa³y sukcesywnie, zgodnie z realizacj¹ programu naprawczego. Do 31 grudnia 2007r. zrealizowano w ca³oœci nastêpuj¹ce plany operacyjne: 1. Likwidacjê komórek organizacyjnych 2. Racjonalizacjê kosztów osobowych 3. Racjonalizacjê kosztów rzeczowych 4. Skupienie oddzia³ów zabiegowych w jednym obiekcie 5. Przeniesienie oddzia³u neurologii w struktury MSWiA 6. Uruchomienie komercyjnego oddzia³u leczenia oty³oœci 7. Uzyskanie pomocy bud etowej Realizacja w/w planów w efekcie pozwoli³a osi¹gn¹æ wymierne korzyœci: finanse szpitala uleg³y znacznej poprawie. Zweryfikowana diagnoza strategiczna organizacji przy u yciu analizy SWOT pozwoli³a dok³adnie oceniæ aktualn¹ pozycjê i potencja³ jednostki na tle uwarunkowañ panuj¹cych w otoczeniu. Na podstawie analizy mocnych i s³abych stron szpitala oraz zewnêtrznych szans i zagro eñ jego rozwoju opracowano piêæ planów operacyjnych. CEL STRATEGICZNY: Racjonalizacja wydatków i osi¹gniêcie p³ynnoœci finansowej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu œwiadczonych us³ug poprzez nastêpuj¹ce plany szczegó³owe: 1. Skoncentrowanie wszystkich oddzia³ów na posesji przy Niepodleg³oœci, czyli budowa pawilonu Korzyœci z budowy pawilonu: g po³¹czenie obiektów w jedn¹ ca³oœæ z jednym ci¹giem komunikacyjnym, g dostosowanie obiektów do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, g zmniejszenie kosztów przez lokalizacjê dzia³alnoœci na jednej posesji, ZAGRO ENIA: wyd³u aj¹ca siê procedura przyjmowania wniosków do ZPORR, niepewnoœæ przyznania œrodków na rozpoczêcie budowy: 2. Utworzenie oddzia³ów klinicznych kszta³c¹cych studentów medycyny UWM KORZYŒCI: g Wiêkszy presti dla szpitala g Lepiej wykszta³cona kadra medyczna, g Mobilizacja pozosta³ych lekarzy do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji g Wiêksze mo liwoœci pozyskiwania dodatkowych œrodków finansowych spoza systemu na inwestycje. g Wy sza cena procedur dla oddzia³ów klinicznych w NFZ. g Uniwersytet pokryje koszty etatów dla lekarzy wyk³adowców, doposa y salê wyk³adow¹, bêdzie te p³aciæ za ka dego studenta itd. ZAGRO ENIA: Du a liczba szpitali deklaruj¹ca utworzenie oddzia³ów klinicznych. 3. Pozyskiwanie dodatkowych œrodków finansowych Kolejnym obszarem w sferze zarz¹dzania finansami niezbêdne staje siê podjêcie intensywnych dzia³añ w zakresie zwiêkszenia strony przychodowej. Jest to obszar trudno przewidywalny w kontekœcie wysokoœci mo liwych do uzyskania przychodów (konkursy ofert, œrodki z UE), bo zale ny od wielu czynników. Dlatego te trudno wyliczyæ skutki finansowe w/w dzia³alnoœci. 4. Dalsz¹ poprawê jakoœci œwiadczonych us³ug Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie aktualnie posiada 7 Certyfikatów Systemów Zarz¹dzania Jakoœci¹ otrzymanych na podstawie oceny zewnêtrznej firmy DET NORSKE VERITAS. Akredytacja Szpitala przyznana po raz kolejny (2) w 2005 r. jest 8 Certyfikatem potwierdzaj¹cym wysok¹ jakoœæ us³ug œwiadczonych w naszym szpitalu. Niezbêdne jest jednak dalsze doskonalenie us³ug czyli. g Ponowne przygotowanie placówki do audytu celem przed- ³u enia Certyfikatu Akredytacji Szpitala zaplanowane na czerwiec 2008 r. g Wdro enie ISO w zakresie bezpieczeñstwa informacji. g Dalsze doskonalenie Zintegrowanego Systemu Jakoœci przez monitorowanie, audity wewnêtrzne i zewnêtrzne celem dalszej poprawy jakoœci 5. Plan inwestycyjno remontowy Bior¹c pod uwagê proces leczenia, prawid³owa diagnoza du- ej mierze od dobrego jakoœciowo i medycznie u ytecznego wyniku. Postêp w zakresie diagnostyki i terapii powoduje koniecznoœæ sta³ego unowoczeœniania sprzêtu medycznego i wprowadzania nowych rozwi¹zañ technicznych. Dotychczasowe œrodki przeznaczone w ostatnich latach by³y w du ym stopniu niedostateczne. Nast¹pi³a du a dekapitalizacja aparatury i sprzêtu medycznego. Zaznaczyæ nale y, i wykorzystywana przez szpital aparatura i sprzêt medyczny wymaga coraz wiêkszych nak³adów odtworzeniowych. Niedofinansowanie powoduje przede wszystkim obni enie jakoœci œwiadczonych us³ug oraz zwiêkszenie nak³adów w przysz³oœci szczególnie w œwietle integracji z UE. Priorytetem jest zakup sprzêtu do diagnostyki radiologicznej, endoskopowej oraz aparatura do znieczulania. Zakupy odbêd¹ siê zgodnie z planem inwestycyjnym. Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk DYREKTOR MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO w Olsztynie 3 Zdrowe ycie

4 US UGI Szpital przyjazny pacjentowi Fot. Jacek Kowalski US UGI W ODDZIA ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <Izba Przyjêæ Ogólna tel. 089/ <Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o nicza tel. 089/ <Oddzia³ wewnêtrzny I tel. 089/ Ordynator lek. med. El bieta Domos³awska <Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki tel. 089/ Ordynator dr n. med. Ryszard Targoñski <Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii tel. 089/ Ordynator lek. med. Janusz Stêpieñ <Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Aleksander Stankiewicz <Oddzia³ chirurgii ogólnej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Tomasz Szewczyk <Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Krzysztof Bladowski <Oddzia³ chirurgii szczêkowej tel. 089/ Ordynator lek. med. Leszek Dudziñski <Oddzia³ okulistyczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. S³awomir Zalewski <Oddzia³ laryngologiczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. Lidia Zatorska <Oddzia³ ginekologiczno-po³o niczy Ordynator lek. med. Stanis³aw Mariak <Oddzia³ ginekologiczny tel. 089/ <Oddzia³ po³o niczy tel. 089/ <Oddzia³ noworodków i wczeœniaków z pododdzia³em intensywnego nadzoru tel. 089/ Ordynator lek. med. Gra yna Siwiec-Saternus <Oddzia³ urologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Marek abiñski Zdrowe ycie 4

5 US UGI Fot. Jacek Kowalski US UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO: <Oddzia³ reumatologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Jadwiga Œwikszcz- <Oddzia³ dermatologiczny -Gniadek tel. 089/ Ordynator lek. med. Maria Welenc <Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) tel <PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA UROLOGICZNA, SEKSUOLOGII I PATOLOGII WSPÓ YCIA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY) tel US UGI DIAGNOSTYCZNE US UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4: <PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY I LASEROTERAPII Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA NEUROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KARDIOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA LECZENIA BÓLU Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA PATOLOGII CI Y Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne) tel PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30: <PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: LABORATORIUM ANALITYCZNE Czynne ca³¹ dobê tel <PRACOWNIA RTG Czynna ca³¹ dobê tel <PRACOWNIE USG Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne tel , ginekologiczno-po³o nicze tel <PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter, badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel <PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel lub PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30: <PUNKT POBRAÑ DO BADAÑ LABORATORYJNYCH tel <TESTY SKÓRNE tel <PRACOWNIA FIZJOTERAPII tel PROMOCJA ZDROWIA <SZKO A RODZENIA Uzgodnienia telefoniczne tel <PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI Udzia³ ka dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹. Uzgodnienia telefoniczne tel S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 5 Zdrowe ycie

6 MODELE ZMIAN Leczenie szpitalne w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich Ju od pocz¹tku 1999 roku, tj. wprowadzenia reformy opieki zdrowotnej nieustannie trwa publiczna debata nad kszta³tem systemu opieki zdrowotnej, jaki ma byæ, w jakim kierunku ma pod¹ aæ. Zwiêkszenie wysokoœci sk³adki zdrowotnej op³acanej z bud etu pañstwa za rolników i bezrobotnych, finansowanie leczenia ofiar wypadków z ubezpieczenia OC kierowców, sieæ szpitali, koszyk œwiadczeñ gwarantowanych, decentralizacja NFZ to tylko niektóre pomys³y na uzdrowienie sytuacji w ochronie zdrowia, o jakich informowa³o Ministerstwo Zdrowia nie wprowadzaj¹ rewolucyjnych zmian, a tylko te mog¹ uzdrowiæ system opieki zdrowotnej. Zamys³em cyklu artyku³ów prezentowanych w niniejszym piœmie, prezentujê kilka wybranych pañstw europejskich, do których tak czêsto próbujemy siê odnieœæ widz¹c w nich rozwi¹zania,,idealne, gotowe do naœladowania, ale czy na pewno? Charakteryzuj¹c systemy ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, czêsto odwo³ujemy siê do wzorów pañstw, w których poziom opieki zdrowotnej jest znacznie stabilniejszy stanowi¹c jednoczeœnie wzór dla polskiego systemu opieki zdrowotnej. Porównuj¹c ró ne systemy ochrony zdrowia, nie zawsze znajdujemy proste odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania. W zwi¹zku z tym, swoista wtórna analiza opisu systemów dostarczonych przez wiarygodne Ÿród³a Europen Observatory on Health Systems and Policies w znacznej mierze pozwala na wyci¹gniêcie daleko id¹cych wniosków. Modele opieki zdrowotnej opieraj¹ siê na ró nych koncepcjach systemów zdrowotnych. Koncepcje te mo na podzieliæ na: 1. Model rezydualny wolnorynkowy, 2. Model Siemaszki system centralnie planowanej opieki zdrowotnej, 3. Model Bismarckowski oparty na ubezpieczeniach zdrowotnych, 4. Model Beveridge a narodowa s³u ba zdrowia lub system zaopatrzeniowej formy ochrony zdrowia. Kryteriami porównywalnymi polsk¹ z europejsk¹, czy œwiatow¹ ochron¹ zdrowia s¹ czynniki uzale nione od poziomu dochodu narodowego poszczególnych pañstw, a tak e czynniki demograficzne i epidemiologiczne. Wraz z t¹ komparacj¹ pojawia siê równie szereg pytañ: g Czy ogólna organizacja systemu opieki zdrowotnej ma wp³yw na wydatki zdrowotne? g Czy wielkoœæ (wiêksze/mniejsze) wydatków na opiekê zdrowotn¹ w danych krajach kszta³tuje siê w zale noœci od istniej¹cych w nich mechanizmów finansowania œwiadczeñ (bud et globalny, op³aty za us³ugê, op³ata za osobodzieñ)? g Czy zastosowanie instytucji lekarza pierwszego kontaktu gatekeeper a przyczynia siê do obni enia wydatków na zdrowie? g Czy sposoby wynagradzania lekarzy w opiece ambulatoryjnej ró nicuj¹ wydatki na zdrowie np. w krajach, w których lekarze s¹ wynagradzani wg regu³y fee-for-services s¹ wiêksze, a w krajach, w których lekarze s¹ wynagradzani na zasadach pensji lub kapitacji, s¹ mniejsze? g Czy przyrost poda y lekarzy przyczynia siê do wzrostu wydatków na zdrowie? g Czy zwiêkszenie ubezpieczenia lub innych form pokrycia kosztów leczenia daje w rezultacie wy sze wydatki na zdrowie? g Czy kraje, w których poda publiczna us³ug zdrowotnych jest wysoka, maj¹ wiêksze wydatki zdrowotne ni kraje, w których wiêksz¹ rolê odgrywa poda sektora prywatnego? g Czy kraje, w których wiêkszy udzia³ procentowy ma opieka stacjonarna, maj¹ wiêksze wydatki zdrowotne? g Czy funkcjonuj¹cy w danym kraju system zdrowotny jest bardziej lub mniej wydajny/korzystny od innego modelu zdrowotnego? Wa nym pytaniem jest równie kwestia, na ile pañstwo pomaga w rozwoju kreatywnoœci swoim szpitalom, na ile pozwala samodzielnie je prowadziæ. Jak g³êboko pañstwo ingeruje i kreuje regionalne oœrodki medyczne? Polski system ochrony zdrowia poddany by³ ju od pierwszych dni reform g³êbokiej reorganizacji i przeobra eniom strukturalnym. Twórcy zmian w systemie ochrony zdrowia korzystali z rozwi¹zañ, które zosta³y przyjête i wdro one w innych krajach europejskich. Przyk³ady ró nych systemów zdrowotnych, przytoczone w ramach niniejszej pracy, dotycz¹ tych pañstw, które maj¹ wieloletnie tradycje; w mniejszym lub wiêkszym stopniu s¹ akceptowane przez spo³eczeñstwa. Autor rozprawy scharakteryzowa³ równie takie systemy, które pojawi³y siê stosunkowo niedawno, takie które budowane by³y na bazie zmiksowanych systemów dotyczy to pañstw, które wysz³y z bloku postkomunistycznego, od niedawna bêd¹cymi cz³onkami Wspólnoty Europejskiej. W d³ugich okresach istnienia, dojrza³ego ju systemu angielskiego, niemieckiego czy portugalskiego wypracowano standardy, które pos³u y³y budowie nowych struktur w takich pañstwach jak Polska, Czechy, S³owacja, Wêgry. Powodem wyboru systemów ochrony zdrowia w przypadku Wielkiej Brytanii i Niemiec by³a chêæ opisu rozwi¹zañ i pomys³ów przyjêtych w tych krajach, na których wzorowali siê autorzy reformy polskiego systemu opieki zdrowotnej. Wieloletnie pozytywne doœwiadczenia Wielkiej Brytanii i Niemiec stanowi¹ Ÿród³o inspiracji w przeprowadzaniu kolejnego etapu reform. Portugalia to kraj, który wstêpuj¹c do Unii Europejskiej w roku 1986, by³ na podobnym, do obecnie panuj¹cego w Polsce, poziomie rozwoju gospodarczego. Warto zatem przeœledziæ ponad 20 lat reform opisaæ wszystkie pozytywne, jak i negatywne ich skutki. Wybór Wêgier i S³owacji mia³ na celu charakterystykê systemu opieki zdrowotnej i przeprowadzanych reform w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej o zbli onej kulturze i stopniu rozwoju gospodarczego. Kraje te borykaj¹ siê z trudnoœciami podobnymi do polskich, wprowadzaj¹ rozwi¹zania, z doœwiadczeñ których korzysta³ te i polski system zdrowotny. Ukraina to wa ny przyk³ad funkcjonowania skostnia³ego systemu ochrony zdrowia. Kraj, gdzie reformy s¹ w powijakach, w którym funkcjonowanie ochrony zdrowia dalekie jest od europejskich standardów. Korzystanie z doœwiadczeñ innych, unikanie b³êdów pope³nionych przez obcych reformatorów w znacznej mierze powoduje, e ka dy kolejny system korzysta tylko z tych doœwiadczeñ, które s¹ najbardziej efektywne i prowadz¹ do poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, przy za³o eniu, i proponowany system bêdzie finansowany adekwatnie do jego za³o eñ. Zbigniew Marcinkiewicz z-ca dyr. ds. ekonom.-administracyjnych DOK. W NASTÊPNYM NUMERZE Zdrowe ycie 6

7 NORMY JAKOŒCI Ochrona œrodowiska oraz bezpieczeñstwo i higiena pracy ISO jest miêdzynarodow¹ norm¹ okreœlaj¹c¹ proces kontrolowania i usprawniania dzia³añ organizacji w zakresie ochrony œrodowiska, ma zasiêg miêdzynarodowy, podaje standaryzowane wymagania dotycz¹ce zarz¹dzania œrodowiskowego oraz daje mo liwoœæ systemowej oceny zarz¹dzania ochron¹ œrodowiska. Wdro enie Systemu Zarz¹dzania Œrodowiskowego pozwala na identyfikacjê elementów swojej dzia³alnoœci, które maj¹ wp³yw na œrodowisko naturalne i identyfikuje odpowiednie przepisy prawne dotycz¹ce œrodowiska. Norma 14001:2004 zosta³a wydana przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Normalizacyjn¹, jej podstawowym zadaniem jest wspomaganie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska oraz ograniczeniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom na drodze ci¹g³ego doskonalenia w tym obszarze. Certyfikacja systemu w Szpitalu pozwala okreœlaæ go jako placówkê, która realizuje w sposób kontrolowany procesy zwi¹zane z istotnymi aspektami œrodowiskowymi oraz realizuj¹c¹ okreœlone zadania zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia celów œrodowiskowych. Wdro enie systemu zarz¹dzania œrodowiskowego przynosi Szpitalowi wymierne korzyœci, do których nale ¹: g zwiêkszenie konkurencyjnoœci firmy lepszy wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów i inwestorów, zwiêkszenie kredytu zaufania opinii publicznej g u³atwienie dostêpu do ró nego rodzaju programów maj¹cych na celu dofinansowywanie dzia³alnoœci g korzystniejsza sytuacja w podejmowaniu nowych przedsiêwziêæ oraz mo liwoœci pozyskiwania kapita³u g uporz¹dkowanie stanu formalnoprawnego zgodnoœæ lub wiêksze prawdopodobieñstwo zgodnoœci z wymaganiami prawnymi, g ³atwiejsze uzyskiwanie pozwoleñ i zatwierdzeñ, dziêki spe³nieniu wymagañ prawa. g redukcjê wytwarzanych zanieczyszczeñ i odpadów, g minimalizacja sytuacji awaryjnych poprzez stosowanie odpowiednich rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych g redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz op³at za korzystanie ze œrodowiska, g nacisk po³o ony na zapobieganie, a nie na dzia³ania koryguj¹ce powoduje obni enie ryzyka œrodowiskowego a przez to obni enie mog¹cych wyst¹piæ kosztów kar i odszkodowañ g mo liwoœæ ubezpieczenia od ryzyka ekologicznego g wzrost presti u zak³adu opieki zdrowotnej na rynku krajowym i miêdzynarodowym Potrzeba wdro enia systemu w Szpitalu wynika miêdzy innymi z zaostrzaj¹cych siê przepisów prawnych dotycz¹cych korzystania ze œrodowiska, skutecznego egzekwowania kar za nieprzestrzeganie prawa œrodowiskowego, poszukiwania ró nych mo liwoœci dofinansowywania dzia³alnoœci np. tañsze kredyty na inwestycje ekologiczne, dotacje rz¹dowe i unijne, wzrostu zainteresowania naszych Klientów, dostawców, pacjentów wp³ywem naszej dzia³alnoœci i wyrobów na œrodowisko, jak te du ej œwiadomoœci ekologicznej ca³ego spo³eczeñstwa w zakresie zachowania œrodowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy zosta³ wdro ony zgodnie z norm¹ PN-N 18001:2004. Norma zawiera wytyczne s³u ¹ce do zarz¹dzania odpowiedzialnoœci¹ w zakresie BHP, które zapewniaj¹ jego wiêksz¹ wydajnoœæ i œciœlejsz¹ integracjê z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ Szpitala. Nadrzêdnym celem wdro enia systemu jest zapobieganie wypadkom przy pracy oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym jak te spe³nianie przez zak³ad opieki zdrowotnej wymogów prawnych i innych jej dotycz¹cych. Zapewnienie wysokiego poziomu stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w ramach uporz¹dkowanego systemu wynika zarówno z koniecznoœci przestrzegania przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w tej dziedzinie, z oczekiwañ spo³ecznych, jak i z mo liwoœci uzyskiwania dodatnich efektów ekonomicznych. Systemowe zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy przynosi wiele wymiernych korzyœci, miedzy innymi: g ekonomiczne wynikaj¹ce z minimalizacji strat wskutek eliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych g spo³eczne czyli wzrost œwiadomoœci i motywacji pracowników osi¹gniêty dziêki zarz¹dzaniu opartym na informowaniu i zaanga owaniu wszystkich pracowników g poprawa jakoœæ i wydajnoœæ pracy oraz usprawnienie ca³okszta³tu dzia³alnoœci firmy g zmniejszenie ryzyka osi¹gane dziêki identyfikacji zagro eñ, ich ocenê oraz systematyczne kontrolowanie poziomu ryzyka przez podejmowanie dzia³añ profilaktycznych odpowiednich do stopnia wystêpuj¹cego zagro enia g posiadany certyfikat zwiêksza zaufanie wœród klientów, partnerów i mieszkañców Regionu g potencjalne zmniejszenie liczby wypadków, przestojów w pracy i zwi¹zanych z nimi kosztów poprzez identyfikacjê wszystkich sytuacji niebezpiecznych dla pracowników oraz wdro enie dzia³añ, które je eliminuj¹ g potencjalne obni enie sk³adek ubezpieczeniowych od odpowiedzialnoœci publicznej Warto zatem wdro yæ system zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Iwona Kacprzak Pe³nomocnik ZSZJ Fot. Jacek Kowalski 7 Zdrowe ycie

8 Nagrody i wyró nienia 1994 Z³oty bocian, nagroda w konkursie tygodnika Twoje Dziecko miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku 1996 tytu³ Szpital przyjazny dziecku WHO i UNICEF miejsce w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu Z³ota setka szpitali publicznych 2002 Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi medyczne: Akredytacja Szpitala oraz Certyfikat ISO m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu Newsweeka m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu Newsweeka m. w konkursie Czy dobrze s³yszy WOŒP 2003 Grafika Or³a bia³ego wyró nienie od Rzeczpospolitej m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking Wprost m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu Wprost miejsce w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu Wprost 2003 Wyró nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2003 Wyró nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego Wielkie Serce m. w regionie w kategorii Najlepszy szpital publiczny w regionie oraz 33. w kat. Najlepszy szpital publiczny w Polsce Fot. Jacek Kowalski POTWIERDZONA JAKOŒÆ 2004 wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii Chirurgia tygodnik Wprost m. w rankingu Gazety Olsztyñskiej na najlepsz¹ placówkê Warmii i Mazur m. w kraju w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñskomazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2005 nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie Najlepszy produkt i us³uga Warmii i Mazur w kategorii us³ugi medyczne 2005 Certyfikat Akredytacja Szpitala do r Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do r Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do r m. w kat. Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A Wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci 2005 Wyró nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. ortopedii w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. okulistyki w leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 8. m. urologii w rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii w zabiegach endoskopowych m. w rankingu 100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñskomazurskim w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2006 Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u ba zdrowia 2006 Certyfikat ISO 22000:2005 Zarz¹dzanie Bezpieczeñstwem ywnoœci w zakresie przygotowywanie i dystrybucja posi³ków 2007 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 10. m. oddzia³u chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii najlepsze Szpitale ; 5. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii Najlepsze Szpitale Ginekologiczne ; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie zmian w szyjce macicy ; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu ; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy ; 14. m. oddzia³u urologii w kategorii Najlepsze Szpitale ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii leczenie kamicy uk³adu moczowego ; 12. m. oddzia³u urologii w kategorii zabiegi endoskopowe ; 10. m. oddzia³u urologii w kategorii du e operacje urologiczne 2007 Nagroda marsza³ka Najlepsi z najlepszych 2007 Certyfikat PN-N-18001:2004 w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 2007 Certyfikat ISO 14001:2004 w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego m. w kraju w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kategorii Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñsko-mazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2007 I m. w ogólnopolskim konkursie Per³y medycyny listopad Kategoria Najpopularniejsza po³o na konkursu Wielkie serce zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego szpitala 1. m. Danuta Gamdzyk, 2. m. Katarzyna Gleszczyñska 3. m. Danuta Piskorz oraz 2 m. Gra yny Knop w kategorii najpopularniejsza pielêgniarka Zdrowe ycie 8

9 NASZE UZNANIE Fot. Archiwum Szpitala Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Pielêgniarki oraz Dnia Pielêgniarki t¹ drog¹ chcia³abym z³o yæ wyrazy uznania dla Pañstwa profesjonalizmu, wiedzy i doœwiadczenia. Zawód Pielêgniarki i Po³o nej wymaga niezwyk³ych umiejêtnoœci nawi¹zywania kontaktu z ka dym cz³owiekiem, w ka dym wieku i ka dym miejscu, a tak e cierpliwoœci i wra liwoœci niezbêdnej przy sprawowaniu opieki nad osob¹ zarówno zdrow¹ jak i chor¹.. W³aœnie za t¹ cierpliwoœæ, wra liwoœæ, troskê, a tak e zaanga owanie oraz konsekwentne i niez³omne dzia³anie na rzecz naszych Pacjentów oraz cz³onków Ich rodzin kierujê do Pañstwa s³owa podziêkowania ycz¹c dalszych sukcesów zawodowych, wytrwa³oœci i satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyœlnoœci w yciu osobistym. Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 9 Zdrowe ycie

10 STANDARDY PRACY Po raz trzeci przystêpuje Nowelizacja ustawy o Zak³adach Opieki Zdrowotnej z listopada 1997 r. w art. 18c uznaje akredytacjê jako zewnêtrzn¹ metodê oceny jednostki ochrony zdrowia. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczê³a byæ postrzegana jako jeden z elementów wyró niaj¹cy szpital na rynku us³ug. Podstawow¹ ide¹ akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria. ZZ Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (18 wymogów) ZZ 1. Kierownictwo szpitala pisemnie okreœli³o wymagane kwalifikacje dla wszystkich stanowisk pracy. ZZ 1.1. Kierownictwo wyznaczy³o rolê, wspó³zale noœæ i odpowiedzialnoœæ poszczególnych osób œwiadcz¹cych opiekê nad pacjentem. ZZ 1.2. Ka dy pracownik otrzyma³ kopiê zakresu obowi¹zków. ZZ 1.3. Szpital prowadzi ocenê kwalifikacji i aktywnoœci zawodowej pracowników. ZZ 2. Szpital posiada personel pozwalaj¹cy na zapewnienie odpowiedniej opieki nad pacjentem. ZZ 2.1. Szpital ustali³ minimaln¹ liczbê i kwalifikacje personelu niezbêdnego dla zapewnienia odpowiedniej jakoœci opieki nad pacjentami na poszczególnych dzia³ach. ZZ 2.2. Liczba i kwalifikacje personelu pozwalaj¹ na zapewnienie odpowiedniej jakoœci opieki nad pacjentami. ZZ 3. Szpital realizuje politykê sta³ego podnoszenia kwalifikacji personelu. ZZ 3.1. Kierownictwo opracowa³o i wdro y³o plan szkoleñ dla personelu dzia³u. ZZ 3.2. Szpital zapewnia œrodki przeznaczone na szkolenia. ZZ 3.3. Ka dy pracownik przynajmniej raz w roku bierze udzia³ w szkoleniu lub treningu odpowiednim do zajmowanego stanowiska; udzia³ w takim szkoleniu jest udokumentowany. ZZ 4. Szpital realizuje program adaptacji nowo przyjêtych pracowników. ZZ 4.1. Program adaptacyjny zapewnia nowo zatrudnionym informacjê o szpitalu oraz szkolenie w zakresie specyfiki pracy. ZZ 4.2. Wszyscy z nowo przyjêtych uczestnicz¹ w programie adaptacji. ZZ 4.3. Program adaptacyjny zakoñczony jest ocen¹ pracownika pod k¹tem mo liwoœci wywi¹zywania siê z przypisanego mu zakresu obowi¹zków. ZZ 5. Akta osobowe pracownika s¹ zabezpieczone i przechowywane w bezpiecznym miejscu. ZZ 6. Personel ma mo liwoœæ dostêpu do w³asnych akt osobowych. ZZ 7. Akta personalne prowadzone s¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. ZI Zarz¹dzanie informacj¹ (34 wymogi) ZI 1. Szpital posiada standardy/wytyczne okreœlaj¹ce zawartoœæ dokumentacji medycznej. ZI 2. Szpital prowadzi dokumentacjê medyczn¹ ka dego badanego lub leczonego pacjenta. ZI 3. Dokumentacja hospitalizowanego pacjenta zak³adana jest od momentu przyjêcia go do szpitala. ZI 4. Dokumentacja medyczna hospitalizowanego pacjenta powinna zawieraæ co najmniej: ZI 4.1. dane identyfikacyjne pacjenta. ZI 4.2. pisemn¹ zgodê na opiekê szpitaln¹, badania diagnostyczne, leczenie. ZI 4.3. wyniki badania fizykalnego. ZI 4.4. diagnozê wstêpn¹ i zalecenia lecznicze. ZI 4.5. bie ¹ce dane/informacje zwi¹zane z przebiegiem leczenia i pielêgnowania. ZI 4.6. wnioski i zalecenia koñcowe. ZI 4.7. epikryzê ustalon¹ w czasie wypisu. ZI 5. Dokumentacja medyczna dotycz¹ca pacjenta jest czytelna, kompletna i autoryzowana. ZI 6. Lekarz odnotowuje rozpoznanie przedoperacyjne. ZI 7. Raport z przebiegu operacji sporz¹dzany jest niezw³ocznie po jej zakoñczeniu i zawiera: ZI 7.1. nazwisko pierwszego chirurga i asysty. ZI 7.2. nazwisko instrumentariuszki. ZI 7.3. nazwisko anestezjologa. ZI 7.4. opis stwierdzonych zmian. ZI 7.5. zastosowane procedury operacyjne. ZI 7.6. u yte œrodki lecznicze ³¹cznie z p³ynami do ylnymi, krwi¹ i preparatami krwiopochodnymi. ZI 7.7. opis pobranego materia³u. ZI 7.8. czas trwania zabiegu. ZI 7.9. rozpoznanie pooperacyjne. ZI 8. Szpital posiada standardy/wytyczne zapewniaj¹ce bie ¹ce kompletowanie dokumentacji medycznej. ZI 8.1. Szpital wdro y³ mechanizmy zapewniaj¹ce sprawdzanie kompletnoœci dokumentacji medycznej. ZI 9. Okres uzupe³nienia i zakoñczenia historii choroby nie przekracza 3 dni od wypisu. ZI 10. Ka dy dokument dotycz¹cy pacjenta powinien byæ autoryzowany zawieraæ datê i czytelny podpis. ZI 11. Szpital agreguje informacje odnosz¹ce siê do liczby pacjentów sklasyfikowanych wg kodów rozpoznañ. ZI 12. Szpital agreguje informacje odnosz¹ce siê do liczby pacjentów sklasyfikowanych wg kodów procedur. ZI 13. Szpital posiada strukturê zajmuj¹c¹ siê gromadzeniem, analiz¹ i przechowywaniem dokumentacji medycznej. ZI 14. Dyrekcja wykorzystuje wnioski z analizy dokumentacji. ZI 15. Funkcjonuj¹ mechanizmy zabezpieczaj¹ce dokumentacjê medyczn¹ (informacje o pacjencie) przed zaginiêciem, zniszczeniem, sfa³szowaniem i dostêpem osób nieupowa nionych. ZI 16. Szpital posiada wydzielone miejsce, w którym mo na zapoznaæ siê z najnowszymi publikacjami z okreœlonych dziedzin medycyny. ZI 17. Szpital zapewnia pacjentom i personelowi informacje o bie ¹cej dzia³alnoœci. KI Kontrola zaka eñ szpitalnych (8 wymogów) KI 1. Szpital opracowa³ i wykorzystuje skoordynowane procedury redukowania ryzyka endemicznych i epidemicznych zaka eñ szpitalnych u pacjentów. KI 1.1. Szpital opracowa³ i wykorzystuje skoordynowane procedury redukowania ryzyka endemicznych i epidemicznych zaka eñ szpitalnych u pracowników opieki medycznej. KI 2. Szpital przyj¹³ definicjê endemicznych zaka eñ szpitalnych. KI 2.1. Definicja ta znana jest pracownikom medycznym szpitala. KI 3. Szpital wdro y³ program monitorowania zaka eñ szpitalnych. KI 4. Szpital przestrzega krajowych przepisów dotycz¹cych postêpowania z materia³em zakaÿnym. KI 5. Personel jest systematycznie szkolony w problematyce zaka eñ szpitalnych odpowiednio do pracy któr¹ wykonuje. KI 6. Szpital okreœli³ zasady izolacji chorych o podwy szonym ryzyku rozprzestrzeniania siê zaka enia. PP Prawa pacjenta (13 wymogów) PP 1. Ka dy pacjent jest informowany przez szpital o przys³uguj¹cych mu prawach. PP 2. Szpital zapewnia pacjentowi informacje o stanie zdrowia zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. PP 3. Plan opieki jest pacjentowi wyjaœniony. PP 4. Szpital posiada listê procedur wymagaj¹cych dodatkowej zgody pacjenta i sposób jej uzyskiwania. PP 4.1. Pacjent wyra a œwiadom¹ zgodê na wykonywane zabiegi. PP 5. Pacjent wyra a zgodê na udzia³ w eksperymencie medycznym. PP 6. Krewni lub opiekunowie pacjentów, na yczenie pacjenta, mog¹ uczestniczyæ w opiece nad nim. PP 7. Pacjent i odwiedzaj¹cy maj¹ zapewnion¹ mo liwoœæ identyfikowania personelu szpitala. PP 8. Szpital zapewnia pacjentowi sposobnoœæ odwiedzin w mo liwie najszerszym zakresie, ale nie mniejszym ni 1 godzina dziennie. PP 9. Ograniczenia i izolacja s¹ stosowane z zachowaniem zasad obowi¹zuj¹cego prawa, tylko w przypadkach odpowiednio uzasadnionych i udokumentowanych, z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa pacjenta. Zdrowe ycie 10

11 STANDARDY PRACY y do akredytacji (c.d.) PP 10. Pacjent ma mo liwoœæ korzystania z telefonu. PP 11. Pacjent ma dostêp do opieki duszpasterskiej. PP 12. Szpital posiada i przestrzega procedury zabezpieczenia wartoœciowych przedmiotów nale ¹cych do pacjenta. OS Ocena stanu pacjenta (10 wymogów) OS 1. Wykwalifikowani pracownicy w swoim zakresie oceniaj¹: OS 1.1. medyczny stan pacjenta. OS 1.2. psychiczny stan pacjenta. OS 1.3. spo³eczny stan pacjenta. OS 2. Ocena pacjenta dokonywana jest z zachowaniem zasad prywatnoœci. OS 3. Ka dy pacjent w ci¹gu 24 godzin od przyjêcia ma wype³nion¹ historiê choroby z zapisanym wywiadem i kompletnym badaniem fizykalnym. OS 4. Szpital okreœli³ zawartoœæ rutynowego wywiadu lekarskiego i rutynowego badania fizykalnego. OS 5. Stan pacjenta jest oceniany przez lekarza codziennie. OS 6. Szpital okreœli³ zawartoœæ rutynowej oceny pielêgniarskiej. OS 7. Kolejne oceny pielêgniarskie s¹ dokonywane na koniec ka dego dy uru. OP Opieka nad pacjentem (11 wymogów) OP 1. Opieka jest planowanym procesem, zmierzaj¹cym do zapewnienia pacjentowi w³aœciwej opieki, odpowiedniej do jego stanu zdrowia. OP 1.1. Indywidualne cele opieki s¹ zidentyfikowane. OP 2. Pacjent ma opracowany indywidualny plan opieki. OP 2.1. Indywidualny plan jest opracowany przez zespó³, który obejmuje osoby uczestnicz¹ce w procesie opieki. OP 2.2. Plan opieki nad pacjentem jest opracowany w ci¹gu 24 godzin od przyjêcia. OP 2.3. Plan jest modyfikowany w zale noœci od potrzeb. OP 3. Wszystkie osoby udzielaj¹ce œwiadczeñ pacjentom maj¹ prawo wykonywania zawodu, a szpital posiada na to dowód. OP 4. Œwiadczone us³ugi zdrowotne udzielane s¹ przez osoby o kwalifikacjach odpowiednich do wykonywanych czynnoœci. OP 5. Personel sprawuj¹cy opiekê nad pacjentem jest systematycznie szkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagro- enia ycia. OP 5.1. W miejscach œwiadczenia opieki istnieje mo liwoœæ ³atwego dostêpu do wyposa enia u ywanego w stanach zagro enia ycia. OP 6. Szpital zapewnia pacjentowi informacje, kto sprawuje nad nim bezpoœredni¹ opiekê. AN Anestezjologia (10 wymogów) AN 1. Przed znieczuleniem ogólnym lub miejscowym pacjent jest badany przez anestezjologa. AN 2. Przed rozpoczêciem znieczulenia ogólnego anestezjolog upewnia siê co do danych osobowych chorego oraz rodzaju planowanego zabiegu. AN 3. W razie wyst¹pienia nieprzewidzianych wydarzeñ, które stanowi³y zagro enie ycia pacjenta, spowodowa³y zgon lub przed³u ony pobyt pacjenta w szpitalu, sporz¹dzony zostaje osobny raport, a przypadek poddany jest gruntownej analizie. AN 4. Stan zdrowia pacjenta jest mierzony i oceniany w czasie trwania zabiegu. AN 5. Anestezjolog dokonuje oceny stanu pacjenta po zabiegu i podejmuje decyzjê o przekazaniu pacjenta na salê wybudzeniow¹, OIOM lub oddzia³, a dzia³ania te dokumentuje. AN 6. Odpowiedzialnoœæ za opiekê pooperacyjn¹ jest okreœlona. AN 7. Szpital posiada salê wybudzeniow¹ z odpowiednio wyszkolonym personelem. AN 8. Procedury zwi¹zane z przetaczaniem krwi i preparatów krwiopochodnych s¹ przestrzegane. AN 9. Na sali operacyjnej znajduje siê system czynnego odprowadzania gazowych œrodków znieczulaj¹cych. AN 10. Sprzêt u ywany do znieczulania jest systematycznie sprawdzany i posiada aktualne œwiadectwo sprawnoœci. LI Leki (17 wymogów) LI 1. Szpital posiada uzgodnion¹ politykê w zakresie gospodarki lekiem. LI 1.1. W szpitalu funkcjonuje multidyscyplinarny zespó³ d/s farmakoterapii. LI 1.2. Szpital posiada listê leków (lekospis) lub receptariusz szpitalny dla celów rutynowej opieki. LI 1.3. Szpital okreœli³ zasady zlecania leków spoza lekospisu. LI 2. Istniej¹ procedury zabezpieczania leków przechowywanych w aptece i na oddzia³ach. LI 2.1. Leki s¹ przechowywane w zamkniêtych szafkach, wózkach; dostêp do nich ma tylko wyznaczony personel. LI 3. Farmaceuci dokonuj¹ regularnie monitorowania zleconych leków, by zapewniæ racjonalnoœæ ich u ycia. LI 4. Potrzeby szpitala w zakresie gospodarki lekiem s¹ oceniane przynajmniej dwa razy w roku. LI 5. Apteka szpitalna jest prowadzona przez wykwalifikowan¹ osobê. LI 6. Dyrekcja szpitala w porozumieniu z personelem lekarskim okreœli³a, które leki, sprzêt i materia³y musz¹ byæ dostêpne w nag³ych przypadkach. LI 6.1. Leki stosowane w przypadkach nag³ych s¹ stale dostêpne, kontrolowane i zabezpieczone w obszarach, gdzie œwiadczona jest pacjentom opieka. LI 7. Szpital okreœli³ sposób uzyskiwania leków w trybie nag³ym. LI 8. Leki s¹ podawane pacjentom jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. LI 9. Zasady okreœlaj¹ce, jakie leki i w jakich przypadkach pielêgniarki mog¹ zastosowaæ poza zaleceniami lekarskimi s¹ spisane. LI 10. Ka dy pojemnik p³ynu infuzyjnego, do którego dodano lek jest w³aœciwie i czytelnie oznakowany. LI 11. Ka da strzykawka z lekiem jest oznakowana, z podaniem nazwy leku i jego stê enia. LI 12. Szpital opracowa³ i wdro y³ procedurê niszczenia niewykorzystanych leków narkotycznych. OD Od ywianie (7 wymogów) OD 1. Szpital wyznaczy³ osobê odpowiedzialn¹ za organizacjê dzia³u i jakoœæ od ywiania. OD 2. S¹ okreœlone osoby odpowiedzialne za wszystkie czynnoœci zwi¹zane z bezpiecznym i w³aœciwym zaopatrzeniem w ywnoœæ i produkty od ywcze. OD 3. Szpital przechowuje ywnoœæ i produkty spo ywcze w warunkach zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo i higienê. OD 3.1. Szpital zapewnia warunki do higienicznego przechowywania ywnoœci pacjentów. OD 4. Posi³ki przygotowywane s¹ zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeñstwa. OD 5. Szpital posiada procedury przygotowywania i podawania specyficznych form ywienia. OD 6. Posi³ki i produkty od ywcze maj¹ w³aœciw¹ temperaturê, s¹ dystrybuowane i podawane w sposób bezpieczny oraz we w³aœciwym czasie. CO Ci¹g³oœæ opieki (5 wymogów) CO 1. Szpital posiada procedurê planowego przyjmowania pacjentów. CO 2. Istniej¹ procedury przenoszenia pacjentów wewn¹trz i na zewn¹trz szpitala. CO 3. Wszyscy wypisani pacjenci otrzymuj¹ kartê informacyjn¹ zawieraj¹c¹ rozpoznanie, wyniki badañ, obejmuj¹c¹ powód hospitalizacji, g³ówny typ leczenia, efekty i powik³ania oraz wskazówki dalszego postêpowania. CO 4. Przekazywany miêdzy szpitalami pacjent ma zapewnion¹ ci¹g³oœæ opieki. CO 5. Pacjent i jego rodzina uzyskuj¹ wiedzê niezbêdn¹ do zrozumienia dalszego przebiegu leczenia i przystosowania do czynnoœci u³atwiaj¹cych mu ycie codzienne. DOK. STR Zdrowe ycie

12 Po raz trzeci przystêpujemy do akredytacji STANDARDY PRACY DOK. ZE STR. 11 PJ Poprawa jakoœci (9 wymogów) PJ 1. Szpital posiada opracowany i zatwierdzony program dzia³añ na rzecz poprawy jakoœci. PJ 2. Szpital powo³a³ zespó³ dla realizacji programu poprawy jakoœci. PJ 3. Szpital opracowa³ lub zaadaptowa³ co najmniej jeden algorytm (wytyczne, standard kliniczny) postêpowania praktycznego w zakresie opieki nad pacjentem. PJ 3.1. Personel jest wyszkolony w pos³ugiwaniu siê algorytmem. PJ 3.2. Algorytm jest stosowany. PJ 4. Szpital prowadzi systematyczn¹ ocenê satysfakcji pacjentów. PJ 4.1. Wnioski z oceny satysfakcji pacjentów s¹ wykorzystywane w dzia³aniach szpitala. PJ 5. Szpital dokonuje regularnej oceny przyczyn zgonów pacjentów. PJ 5.1. Szpital dokonuje oceny przyczyn zgonów oko³ooperacyjnych. ŒO Zarz¹dzanie œrodowiskiem opieki (23 wymogi) ŒO 1. Szpital okreœli³ istniej¹ce uchybienia w zakresie budowlanym i opracowa³ plan minimalizacji b¹dÿ likwidacji g³ównych uchybieñ. ŒO 2. Szpital posiada opracowany plan bezpieczeñstwa przeciwpo- arowego. ŒO 2.1. Plan uwzglêdnia sposób przemieszczania wewn¹trz szpitala i ewakuowania pacjentów i personelu. ŒO 2.2. Personel szpitala zosta³ przeszkolony, rozumie plan bezpieczeñstwa przeciwpo arowego i wie, jak siê zachowaæ w przypadku po- aru. ŒO 2.4. Æwiczebna ewakuacja przeprowadzana jest corocznie. ŒO 3. Szpital posiada aktualne œwiadectwo spe³niania wymogów przeciwpo arowych. ŒO 4. Szpital posiada system zabezpieczenia awaryjnego: ŒO 4.1. w energiê elektryczn¹. ŒO 4.2. w wodê. ŒO 4.3. w gazy medyczne. ŒO 4.4. Systemy zabezpieczenia awaryjnego s¹ systematycznie sprawdzane. ŒO 5. Urz¹dzenia medyczne s¹ zabezpieczane i konserwowane w sposób planowy. ŒO 5.1. Urz¹dzenia radiologiczne, urz¹dzenia podtrzymuj¹ce czynnoœci yciowe (respiratory, defibrylatory, monitory itp.) maj¹ aktualne œwiadectwa sprawnoœci. ŒO 6. Szpital opracowa³ politykê dotycz¹c¹ odpadów. ŒO 6.1. Polityka dotycz¹ca odpadów jest wdra ana przez ca³y personel. ŒO 6.2. Szpital przestrzega procedury niszczenia sprzêtu jednorazowego u ytku. ŒO 6.3. Istnieje protokó³ reguluj¹cy identyfikacjê i bezpieczne sk³adowanie odpadów klinicznych. ŒO 6.4. Wszystkie œmieci i odpady s¹ segregowane zgodnie z przyjêtymi w szpitalu zasadami. ŒO 6.5. Wszystkie odpady kliniczne s¹ zabezpieczone przed dostêpem osób niepowo³anych. ŒO 6.6. Jeœli s¹ produkowane œmieci radioaktywne, szpital pozbywa siê ich zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. ŒO 7. Szpital ustali³ i przestrzega norm zagêszczenia ³ó ek. ŒO 8. Pomieszczenia szpitala s¹ czyste, prawid³owo ogrzane i wentylowane. ŒO 9. Szpital posiada funkcjonalny system orientacji przestrzennej. IP Izba Przyjêæ (10 wymogów) IP 1. Izba przyjêæ posiada wyposa enie pozwalaj¹ce na podejmowanie czynnoœci ratuj¹cych ycie. IP 2. Izba przyjêæ posiada spisane procedury postêpowania z pacjentem dla przyjêæ planowanych, przypadków nag³ych i katastrof. IP 3. S¹ okreœlone pomieszczenia do segregacji przyjmowanych ofiar katastrof oraz pomieszczenia dla przetrzymywania poszkodowanych nie wymagaj¹cych hospitalizacji. IP 4. Izba przyjêæ posiada spisane zasady wspó³pracy (wspó³dzia³ania) z innymi dzia³ami. IP 5. Wyposa enie pomieszczeñ izby przyjêæ jest odpowiednie do potrzeb zwi¹zanych z rodzajem udzielanych œwiadczeñ. IP 6. Izba przyjêæ posiada spis leków niezbêdnych dla jej sprawnego funkcjonowania. IP 6.1. Izba przyjêæ posiada procedurê uzupe³niania leków ze spisu. IP 6.2. Leki ujête w spisie s¹ stale dostêpne w izbie przyjêæ. IP 7. Izba przyjêæ posiada system wspó³pracy ze s³u bami ratowniczymi, obejmuj¹cy komunikowanie siê i wymianê sprzêtu. IP 8. Dojazd i dojœcie do izby jest dogodne i dobrze oznakowane. Fot. Jacek Kowalski LA Laboratorium (8 wymogów) LA 1. Laboratorium dokonuje systematycznej weryfikacji wyników badañ w oparciu o metody próbek kontrolnych. LA 2. Laboratorium wyznaczy³o limity b³êdów. LA 2.1. Laboratorium ma opracowan¹ procedurê dzia³añ naprawczych w sytuacjach przekroczenia limitów b³êdów. LA 2.2. Procedura dzia³añ naprawczych jest znana pracownikom laboratorium. LA 3. Aparatura u ywana do badañ laboratoryjnych jest systematycznie kontrolowana. LA 4. Laboratorium uczestniczy w zewnêtrznym programie oceny iloœciowych badañ biochemicznych. LA 5. Szpital ustali³ listê badañ dostêpnych przez ca³¹ dobê. LA 6. Szpital opracowa³ i wdro y³ procedurê monitorowania b³êdów przedlaboratoryjnych. Zdrowe ycie 12

13 NASZE ZDROWIE Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w Miejskim Szpitalu Zespolonym Wspó³czesna koncepcja opieki zdrowotnej wskazuje na potrzebê dokonania wielu zmian w edukacji. Zgodnie z aktualn¹ polityk¹ zdrowotn¹ w szerszym ni dotychczas zakresie nale y przygotowaæ spo³eczeñstwo do podejmowania zadañ na rzecz swojego zdrowia Wymóg aktywizowania podopiecznych jest równie akcentowany w pielêgniarstwie gdzie za cel pielêgnowania przyjmuje siê przygotowanie pacjentów do samoopieki. Edukacja pacjentów stanowi niezwykle wa ny i odpowiedzialny element pracy pielêgniarek i po³o nych wobec podopiecznych. Poprzez proces edukacyjny dostarcza siê wiedzê, zmieniaj¹ siê postawy i umiejêtnoœci pacjentów oraz oddzia³uj¹ na ich zachowania maj¹ce na celu utrzymanie lub poprawê zdrowia. To pielêgniarki i po³o ne zachêcaj¹ pacjentów do aktywnego uczestnictwa w leczeniu i rehabilitacji. Wymaga to od Nich traktowania pacjenta jako partnera, uszanowania jego woli, mo liwoœci i doœwiadczeñ. W Miejskim Szpitalu Zespolonym od 2001 roku dzia³a Zespó³ ds. Promocji zdrowia a w 2006 roku zespó³ zosta³ rozszerzony o liderki ds. edukacji pacjentów. W oddzia³ach opracowano 17 programów edukacyjnych m.in. program edukacji chorych z nadciœnieniem têtniczym oraz chorych z cukrzyc¹, program edukacyjny w zakresie zapobiegania z³amaniom w schorzeniu osteoporozy, program profilaktyki raka szyjki macicy. Wykorzystywane metody edukacyjne to: g Wyk³ad, prelekcja, dyskusja, pogadanki g Konkursy z nagrodami g Udzia³ w zbiorowej gimnastyce g Opracowanie plakatów broszur, ulotek ilustracji g Redagowanie gazetek œciennych i k¹cików o tematyce zdrowotnej W zakresie promocji zdrowia na 2008 rok opracowany zosta³ Harmonogram spotkañ (za³¹cznik 1) na których odbêd¹ siê prelekcje zwi¹zane z promowaniem zdrowia. Opracowa³a mgr Lucyna Kie³basa Fot. Jacek Kowalski KA DE SPOTKANIE POPRZEDZONE BÊDZIE ZAPRO- SZENIEM SKIEROWANYM DO PACJENTÓW NASZEGO SZPITALA ORAZ CZ ONKÓW ICH RODZIN SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROPONOWAN TEMATYTK PRELEKCJI 13 Zdrowe ycie

14 NASZE RADY Stres wróg czy przyjaciel? Stres zaliczamy do II grupy czynników wp³ywaj¹cych na uk³ad kr¹ enie. Jednak e ma on ogromny na niego wp³yw. Stres to reakcja organizmu na sytuacjê zagro enia i nie da siê go ca³kowicie wyeliminowaæ z naszego ycia. Nie tylko nas obci¹ a, ale równie pobudza do wiêkszej wydajnoœci i motywuje do rozwi¹zywania problemów. Dostarcza energii, która pozwala nam dzia³aæ. Chroniczny stres jest jednak szkodliwy. Powoduje zaburzenia snu, wewnêtrzny niepokój, uczucie zmêczenia, wzmo on¹ dra - liwoœæ, napiêcie miêœni, wahania nastroju. Jest równie przyczyn¹ wielu chorób, takich jak egzemy; alergie; migreny; wrzody o- ³¹dka; nerwica pêcherza moczowego; zapalenie jelita grubego; zaburzenia rytmu serca a tak e wzrost ciœnienia krwi. Spo³eczeñstwo, podobnie jak ywy organizm, reaguje na gwa³towne zmiany struktury, jak np. wyœcig po sukces i pozycjê yciow¹. W ten sposób powstaj¹ równie nadmierne, a tym samym niezaspokojone ambicje, które miêdzy innymi s¹ Ÿród³em sytuacji stresowych. Urazy stresuj¹ce przeciêtnego cz³owieka wyzwalaj¹ wiele reakcji humoralnych, odpowiedzialnych nie tylko za choroby natury psychosomatycznej, ale równie choroby uk³adu kr¹- enia czy nawet nowotworowe. Stres wg s³ownika psychologii oznacza stan obci¹ enia systemu regulacji psychicznej wywo³any wymaganiami œrodowiska; powstaje w sytuacjach zagro enia, utrudnienia lub niemo noœci realizacji wa nych dla jednostki celów, zadañ, wartoœci; u cz³owieka w stanie stresu pojawiaj¹ siê reakcje przystosowawcze, korekcyjne i obronne, wystêpuj¹ zmiany w przebiegu procesów poznawczych, w sferze emocji, motywacji i w zachowaniu siê; d³ugotrwa³y stres mo e prowadziæ do g³êbokich zaburzeñ w funkcjonowaniu cz³owieka, a tak e w pracy jego organizmu. Stres zalicza siê do chorób cywilizacyjnych. Schorzenia zwi¹zane z ujemnymi skutkami ycia w warunkach wysoko rozwiniêtej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napiêciu nerwowym, ma³ej ruchliwoœci miêœniowej, oddzia³ywaniu ska eñ œrodowiska i ha³asu, nieracjonalnym od ywianiu); s¹ to g³.: nadciœnienie têtnicze, choroba wieñcowa i wrzodowa, schorzenia alergiczne, oty³oœæ, zaburzenia psychiczne. Stres w najogólniejszym ujêciu to nieswoista reakcja organizmu na wszelkie stawiane mu zadania. Jest to nieswoista reakcja mobilizuj¹ca (uaktywniaj¹ca i przyœpieszaj¹ca) pracê ca- ³ego aparatu fizjologicznego i psychicznego cz³owieka. Jeœli taka reakcja wystêpuje czêsto, wywo³uje okreœlone psychofizjologiczne szkody. Tym co wywo³uje mobilizacjê (a wiêc stresorem) mo e byæ zarówno zmiana temperatury otoczenia, wirus, uszkodzenie cia³a, jak i emocjonalne prze ycia (lek, gniew, depresja). Zjawisko stresu wg. Selye go przebiega w trzech fazach, a mianowicie: 1. Pocz¹tkowa, alarmowa reakcja zaskoczenia i niepokoju z powodu naszego niedoœwiadczenia i konfrontacji z now¹ sytuacj¹. 2. Stadium odpornoœci, kiedy nauczyliœmy siê skutecznie i bez nadmiernych zaburzeñ radziæ sobie ze stoj¹cym przed nami zaburzeniem. 3. Stadium wyczerpania, zu ycia zapasów energii, prowadz¹ce do zmêczenia lub za³amania siê homeostazy (a w przypadku krañcowym do œmierci). Typowymi reakcjami towarzysz¹cymi przezywaniu stresu s¹ m.in.: poirytowanie, podekscytowanie, obraÿliwoœæ, niecierpliwoœæ, ci¹g³e myœlenie np.: o swojej pracy, p³ytki i czêsto przerywany sen, wzmo ona diureza, uczucie poœpiechu, wybuchy p³aczu lub nieuzasadnionego gniewu, stanu ci¹g³ego napiêcia wraz z towarzysz¹cymi zaburzeniami w uk³adzie pokarmowym b¹dÿ sercowo-naczyniowym. Napiêciu przypisywana jest rola podstawowego symptomu w stresie. Sta³e napiêcie mo e (i czêsto tak siê dzieje) spowodowaæ szybkie zu ycie aparatu fizjologicznego i psychicznego cz³owieka. Nale y nadmieniæ, e oprócz stresów szkodliwych s¹ stresy przyjemne, które dzia³aj¹ korzystnie (niemal leczniczo) na organizm. Do takich nale ¹ np.: osi¹gniêcie sukcesu, zaskakuj¹co korzystny obrót wydarzeñ, zaspokojenie silnego pragnienia, prze ycie wznios³ego uczucia. Najczêstszymi obszarami stresogennymi s¹: 1. Miejsce pracy i pe³niona funkcja (tzw. stres zawodowy). 2. ycie rodzinne (ma³ eñskie). 3. Nasza konstrukcja psychiczna (inaczej mówi¹c osobowoœæ). 4. Nasz organizm (pogorszenie siê stanu zdrowia, niesprawnoœæ, brzydota itp.). g g g Radzenie sobie ze stresem Stres z natury jest naszym sprzymierzeñcem, a nie wrogiem, k³opot w tym, e dzisiaj jest zjawiskiem trwa³ym, a my nie potrafimy odreagowaæ go w³aœciwie, i dlatego jesteœmy przez niego niszczeni. Dr. Henryk Wieja, jeden z naszych konsultantów, autor ksi¹ ki Tajemnica pe³nego zdrowia pisze, i stres to reakcja obronna i stan mobilizacji organizmu do walki, lub ucieczki. Pod wp³ywem stresu, nasz przodek atakowany przez dzikie zwierzê by³ zdolny do ucieczki na drzewo, a wiêc natychmiast odreagowywa³ stres dzia³aniem. Przeciwnie my odreagowujemy stres bezczynnoœci¹ le enie, palenie papierosa, itd. Reakcje fizyczne na stres: g wzrost ciœnienia krwi; g wzrost metabolizmu komórkowego; g podwy szenie poziomu glukozy we krwi; g zwiêkszenie lepkoœci krwi. Ogólne sposoby radzenia sobie ze stresem mo na podzieliæ na trzy grupy: 1. Techniki relaksacyjne jak trening autogenny Schultza, progresywna relaksacja Jacobsona, medytacja transcendentalna, æwiczenia Jogi itp. 2. Modyfikacja w³asnej filozofii ycia, w³asnych nastawieñ do ycia stylu ycia 3. Walka ze stresem poprzez hartowanie, tzn. znoszenie stresów np. wynikaj¹cych z wysi³ku fizycznego, wyrzeczenie siê przyjemnoœci (g³odówka). Takie zjawiska, jeœli s¹ chwilowe dzia³aj¹ mobilizuj¹co, jednak jeœli staj¹ siê ci¹g³e prowadz¹ do schorzeñ! Dlatego, z jednej strony powinniœmy w³aœciwie reagowaæ na nie: jeœli mobilizacja, to powinniœmy zwiêkszyæ aktywnoœæ w odpowiedzi na stres ruch, walka z problemem, rozwi¹zanie sytuacji stresowej. g g g Mo emy sobie pomóc Najwa niejsze to pamiêtaæ, e mo na zmniejszyæ prze ywany stres. Metody roz³adowania napiêcia s¹ ró ne: g spacery g æwiczenia fizyczne g zrobienie porz¹dków g robiæ to co siê lubi g wygadaæ siê g pachn¹ca k¹piel W walce z d³ugotrwa³ym stresem warto podnosiæ w³asne poczucie wartoœci, zaakceptowaæ siebie z wadami i zaletami, nie traktowaæ niepowodzeñ jako pora ek, odci¹ yæ siê, pohamowaæ swój perfekcjonizm i pozbyæ siê poczucia winy. Warto te stosowaæ ³agodne zio³owe leki uspokajaj¹ce. Maja one równie te zaletê, e nie powoduj¹ uzale nienia. Opracowa³: mgr Wojciech Wojtczak ZOZ MSWiA Poznañ Na podstawie literatury K. D¹browski.: Zdrowie psychiczne. H. Jackson Brown.: Jak yæ ze stresem?" Zdrowe ycie 14

15 REKLAMA Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci XII edycji 2006 Wyró nienie w IX i XI edycji PNJ ISO 9001 : 2000 ISO : 2005 ISO : 2004 PN-N : Zdrowe ycie

16 SZPITAL AKREDYTOWANY Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Redakcja: El bieta Mierzyñska Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo Zdrowe ycie 16

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Załączniki

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 1037 UCHWAŁA NR XXXVIII/2/13 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU

UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU UCHWAŁA 296/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 18 MAJA 2011 ROKU W SPRAWIE: zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. NA PODSTAWIE: Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy:

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy: PROJEKT Umowa kontrakt o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1)

Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Obowi¹zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy (1) Rozdz. 7 Kodeksu pracy; ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.); rozporządzenie RM z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo